Vuosi: 2017

Photo by Austin Distel on Unsplash

20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille

Tämä ei ole blo­gin tyy­pil­li­nen kir­joi­tus eikä lii­ty oikik­seen sinän­sä miten­kään, vaan nyt aihee­na on opis­ke­li­joi­den siir­ty­mi­nen ylei­sen asu­mis­tuen pii­riin. Kuten aiem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin­kin, olen pit­kään suun­ni­tel­lut podcast-jak­­son teke­mis­tä ja vih­doin sain tämän pro­jek­tin val­miik­si Vil­le Rau­ta­pään kans­sa. Alun perin tar­koi­tuk­se­na oli, että teki­sim­me kak­si tai kol­me jak­soa opis­ke­li­joi­den tukiin liit­tyen: ensim­mäi­nen kes­kit­tyen ylei­seen asumistukeen …

20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opis­ke­li­joil­le Lue lisää »

Photo by Simon English on Unsplash

19 § Väli­vuo­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja tule­va fuksisyksy

Oikis­ten pää­sy­koe­tu­lok­sis­ta on jo hie­man rei­lu viik­ko, mut­ta älyt­tö­mäs­ti onnea vie­lä minun­kin puo­les­ta kai­kil­le sisään­pääs­seil­le! Sisään­pää­sy on var­mas­ti suu­rel­le osal­le sii­hen asti­sen elä­män par­haim­pia —  ellei paras het­ki — ja muis­te­len itse­kin vie­lä läm­möl­lä omia fii­lik­siä vii­me kesäl­tä. Naut­ti­kaa nyt täs­tä het­kes­tä ja fii­lik­ses­tä kun­nol­la, sil­lä olet­te sen ansain­neet 🙂 Perik­sian­ta­mat­to­muus Sen sijaan teil­le, ket­kä ette pääs­seet tänä vuonna …

19 § Väli­vuo­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja tule­va fuk­si­syk­sy Lue lisää »

Photo by Drew Beamer on Unsplash

18 § Luku­tek­niik­ka ja motivaatio

Edel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta on taas vie­räh­tä­nyt jo tovi, sil­lä opis­ke­lut sekä muut hom­mat ovat pitä­neet elä­män kii­rei­se­nä, vaik­ka toi­voin pys­ty­vä­ni päi­vit­te­le­mään blo­gia sään­nöl­li­ses­ti. Tosin, jos teil­lä on jotain kysy­myk­siä tai ideoi­ta mis­tä aihees­ta haluai­sit­te laa­jem­man kir­joi­tuk­sen, ehdot­ta­kaa ja kat­so­taan jos sai­sin tämän toteu­tu­maan! Moni on kui­ten­kin var­mas­ti huo­man­nut, että vas­taan sil­ti aktii­vi­ses­ti ja nopeas­ti blo­gin kommentteihin, …

18 § Luku­tek­niik­ka ja moti­vaa­tio Lue lisää »