Photo by Markus Winkler on Unsplash

33 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: CV:n raken­ta­mi­nen sekä koke­muk­sen kerryttäminen

Vii­me kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­lin sitä, kuin­ka oman alan työ­paik­ko­ja voi etsiä. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa men­nään askel eteen­päin ja käsi­tel­lään CV:n eli ansio­luet­te­lon laa­din­taa. Lisäk­si käyn hie­man läpi sitä, kuin­ka CV:seen voi saa­da sisäl­töä muun kuin työ­ko­ke­muk­sen kaut­ta. Edel­leen disclai­me­ri­na, että en ole itse rek­ry­toin­tia­lan ammat­ti­lai­nen enkä ole ollut kos­kaan muka­na rek­ry­pro­ses­sis­sa päät­tä­jän puo­lel­la, joten näke­myk­se­ni kan­nat­taa asettaa …

33 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: CV:n raken­ta­mi­nen sekä koke­muk­sen ker­ryt­tä­mi­nen Lue lisää »