oikaisu

blue skies

50 § Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen oikai­su­me­net­te­ly (2022)

Ajat­te­lin muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten, kun olin gra­du­ni kans­sa lop­pusuo­ral­la, että oli­si haus­ka päi­vit­tää val­mis­tu­mi­sen jäl­keen pit­käs­tä aikaa blo­gia nime­no­maan oman oikis­mat­kan osal­ta. Sat­tu­mal­ta tuo kir­joi­tus oli­si ollut tie­tyl­lä tasol­la “juh­la­kir­joi­tus”, sil­lä se oli­si ollut blo­gi­ni 50 § ‑kir­joi­tus, mikä­li tätä nume­roin­tia on usko­mi­nen. Lomai­lu vei kui­ten­kin men­nes­sään ja kir­joi­tus jäi, joten totean nyt omas­ta oikismatkastani …

50 § Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen oikai­su­me­net­te­ly (2022) Lue lisää »

41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Kir­joi­tin vii­me vuon­na oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­nas­ta sekä sii­tä, kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy. Yhteis­va­lin­ta on jär­jes­tet­ty nyt kah­te­na vuo­te­na, joten oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­to­ja pys­tyy ver­tai­le­maan kes­ke­nään ja käy­tös­sä on muu­ten­kin laa­jem­pi otan­ta oikaisuvaatimusten menes­ty­mi­ses­tä uuden mal­li­sen kokeen aika­na. Vii­me vuo­den kir­joi­tuk­ses­sa olen käsi­tel­lyt oikai­su­ti­las­to­ja tie­de­kun­ta­koh­tai­ses­ti myös aiem­mil­ta vuo­sil­ta kuin 2018, mut­ta täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­len vain yhteis­va­lin­nan aikai­sia oikai­su­ti­las­to­ja. Yhteisvalinnan …

41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020) Lue lisää »