Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa ker­ro­taan, miten Unelmana Oikis ‑sivus­tol­la ja sivus­tol­ta tilat­tu­jen pal­ve­lui­den yhtey­des­sä kerät­ty­jä hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään ja mihin tarkoituksiin.

Kai­kes­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä nou­da­te­taan Euroo­pan unio­nin yleis­tä tie­to­suo­ja-ase­tus­ta (2016/679) sekä muu­ta sovel­tu­vaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Iiro Ruo­lah­ti

Y‑tunnus: 2998741–9

 1. Yhteys­hen­ki­lö

Iiro Ruo­lah­ti

[email protected]

Rekis­te­ri­asioi­hin liit­ty­vät yhtey­de­no­tot sähköpostitse.

 1. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus ja oikeusperuste

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus on yhtey­den­pi­to asiak­kai­siin, opiskelijavalinnan muu­tok­sen­ha­kuun liit­ty­vien pal­ve­lui­den ja työn­ha­kua­sia­kir­jo­jen kom­men­toin­ti­pal­ve­lun tar­joa­mi­nen, muu yhtey­den­pi­to sivus­ton luki­joi­hin, asia­kas­suh­teen yllä­pi­to sekä markkinointi.

EU:n ylei­sen tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­set oikeus­pe­rus­teet hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyl­le yllä mai­ni­tuis­sa tar­koi­tuk­sis­sa ovat

- rekis­te­röi­dyn suos­tu­mus; tai

- sopi­muk­sen, jos­sa rekis­te­röi­ty on osa­puo­le­na, täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai sopi­muk­sen teke­mis­tä edel­tä­vien toi­men­pi­tei­den toteuttamiseksi.

Tie­to­ja ei käy­te­tä auto­ma­ti­soi­tuun pää­tök­sen­te­koon tai profilointiin.

Sivus­tol­la käy­te­tään eväs­tei­tä, joi­den avul­la kerä­tään hen­ki­lö­tie­to­ja sivus­ton tehok­kaan toi­min­nan var­mis­ta­mi­sek­si, verk­ko­si­vus­ton hal­lin­noin­tiin ja yllä­pi­toon sekä data-analyyseihin.

 1. Mitä hen­ki­lö­tie­to­ja käsitellään?

Sivus­ton kaut­ta kerät­ty­jä tie­to­ja ja tie­to­ja, joi­ta rekis­te­röi­ty luo­vut­taa sivus­tol­la ole­vien lomak­kei­den kaut­ta kuten nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te, yhtey­den­ot­to­jen sisäl­tä­mät tie­dot ja IP-osoite.

Pal­ve­lui­den tar­joa­mi­sek­si sään­nön­mu­kai­ses­ti käsi­tel­lään työn­ha­kua­sia­kir­jo­jen sisäl­tä­miä tie­to­ja, valin­ta­koe­vas­taus­ten sisäl­tä­miä tie­to­ja sekä val­ta­kir­jan sisäl­tä­miä tie­to­ja. Näi­tä tie­to­ja voi­vat olla:

-Nimi

-Säh­kö­pos­tio­soi­te

-Puhe­lin­nu­me­ro

-Kotio­soi­te

-Työ­his­to­ria

-Koe­vas­tauk­set ja pisteytys

-Hen­ki­lö­tun­nus

-Asiak­kaan kans­sa käy­dyt keskustelut

 1. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Tie­to­ja kerä­tään sivus­tol­la ole­vien lomak­kei­den kaut­ta teh­dyis­tä yhtey­de­no­tois­ta, rekis­te­röi­dyn liit­tyes­sä säh­kö­pos­ti­lis­tal­le, rekis­te­röi­dyn sivus­tol­le lähet­tä­mis­tä kom­men­teis­ta, säh­kö­pos­tit­se, sopi­muk­sis­ta, asiak­kaal­ta tämän toi­mit­taes­sa tie­to­ja pal­ve­lui­den tar­joa­mi­sek­si ja muis­ta tilan­teis­ta, jois­sa asia­kas tai luki­ja luo­vut­taa tietojaan.

6.Tietojen säi­ly­ty­sai­ka

6.1 Sivus­to ja markkinointi

Säh­kö­pos­ti­lis­tan osal­ta tie­to­ja säi­ly­te­tään kun­nes rekis­te­röi­ty päät­tää säh­kö­pos­tien tilaa­mi­sen ja pois­tuu säh­kö­pos­ti­lis­tal­ta. Sivus­tol­la jul­kais­tu­jen kom­ment­tien osal­ta tie­to­ja säi­ly­te­tään kun­nes kom­men­tit tai sivus­to poistetaan.

Mui­den yhtey­den­ot­to­jen osal­ta tie­dot pois­te­taan sään­nöl­li­ses­ti, kun tie­to­ja ei ole enää tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta säilyttää.

6.2 Pal­ve­lut

Sivus­tol­la tar­jot­tu­jen pal­ve­lui­den osal­ta tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kau­an kuin se on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta tila­tun pal­ve­lun toi­mit­ta­mi­sek­si. Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka riip­puu siten pal­ve­lun kes­ton pituu­des­ta. Tie­dot pois­te­taan tai ano­ny­mi­soi­daan sen jäl­keen, kun tie­to­ja ei enää tar­vi­ta pal­ve­lun tarjoamiseksi.

Lisäk­si hen­ki­lö­tie­to­ja­si voi­daan säi­lyt­tää laki­sää­tei­sen vel­voit­teen täyt­tä­mi­sek­si tai, kun se on tar­peen oikeus­vaa­teen laa­ti­mi­sek­si, esit­tä­mi­sek­si tai puo­lus­ta­mi­sek­si.  

 1. Hen­ki­lö­tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta sään­nön­mu­kai­ses­ti muil­le tahoil­le. Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lun tar­joa­mi­sen yhtey­des­sä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, kun niin on sovit­tu asiak­kaan kans­sa. Rekis­te­röi­dyn sivus­tol­la jul­kai­se­mat kom­men­tit ovat näh­tä­vil­lä jul­ki­ses­sa tie­to­ver­kos­sa. Tie­to­ja voi­daan myös jul­kais­ta sil­tä osin kuin niin on sovit­tu asiak­kaan kans­sa, esi­mer­kik­si sivus­tol­la jul­kais­tu­jen asia­kas­pa­laut­tei­den yhteydessä.

Tie­to­ja siir­re­tään EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le. Kun tie­to­ja siir­re­tään EU:n ja ETA:n ulko­puo­lel­le, huo­leh­di­taan hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jan riit­tä­väs­tä tasos­ta lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla.

Google Ana­ly­tics kerää tie­to­ja sivul­ta. Lisä­tie­to­ja saat tääl­tä.

 1. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det ja oikeuk­sien toteuttaminen

Sinul­la on rekis­te­röi­ty­nä seu­raa­vat oikeu­det liit­tyen hen­ki­lö­tie­to­je­si käsittelyyn:

 • Oikeus peruut­taa suos­tu­mus – Sil­tä osin kuin hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­ly perus­tuu suos­tu­muk­see­si, sinul­la on rekis­te­röi­ty­nä aina oikeus peruut­taa se. Mikä­li olet liit­ty­nyt säh­kö­pos­ti­lis­tal­le, voit peruut­taa tilauk­sen jokai­ses­ta uutis­kir­jees­tä löy­ty­vän lin­kin kautta.
 • Oikeus saa­da pää­sy hen­ki­lö­tie­toi­hin – Sinul­la on oikeus saa­da pää­syä itseä­si kos­ke­viin henkilötietoihin.
 • Oikeus tie­to­jen oikai­se­mi­seen — Sinul­la on oikeus pyy­tää sinua kos­ke­vien epä­tark­ko­jen ja vir­heel­lis­ten hen­ki­lö­tie­to­jen oikai­se­mis­ta sekä puut­teel­lis­ten tie­to­jen täydentämistä.
 • Oikeus tie­to­jen pois­ta­mi­seen (”oikeus tul­la unoh­de­tuk­si”) – Sinul­la on oikeus pyy­tää rekis­te­rin­pi­tä­jäl­tä hen­ki­lö­tie­to­je­si pois­ta­mis­ta. Tie­dot pois­te­taan, ellei nii­den käsit­te­lyyn ole ole­mas­sa perus­tel­tua syy­tä esi­mer­kik­si pal­ve­lun toimittamiseksi.
 • Oikeus käsit­te­lyn rajoit­ta­mi­seen – Sinul­la on tie­tyis­sä tapauk­sis­sa oikeus pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta. Jos esi­mer­kik­si kiis­tät hen­ki­lö­tie­to­je­si paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den, tie­to­jen käsit­te­lyä rajoi­te­taan ajak­si, jon­ka kulues­sa voi­daan var­mis­tua tie­to­jen paikkansapitävyydestä.
 • Oikeus tie­to­jen siir­toon – Sinul­la on oikeus pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­ja­si ylei­ses­ti käy­te­tys­sä ja koneel­li­ses­ti luet­ta­vas­sa muo­dos­sa siir­tääk­se­si hen­ki­lö­tie­to­si jär­jes­tel­mäs­tä toiseen.

Voit toteut­taa oikeuk­sia­si otta­mal­la yhteyttä täs­sä tie­to­suo­ja­se­los­tees­sa koh­das­sa 2. mai­nit­tuun yhteyshenkilöön.

Jos olet tyy­ty­mä­tön hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lyyn, sinul­la on oikeus teh­dä vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le (tietosuoja.fi).

 1. Tie­to­suo­ja­se­los­teen päivitykset

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä ja tie­to­suo­ja­käy­tän­töä pyri­tään jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään, jol­loin tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta voi­daan aika ajoin päi­vit­tää ja muuttaa.

Päi­vi­tet­ty 14.12.2020