Työnhakusparraus

 

Olen apu­na­si, kun haluat kehit­tää ansio­luet­te­loa­si tai  hake­mus­kir­jet­tä­si entis­tä paremmaksi.

CV:n kom­men­toin­ti­pal­ve­lu

Ansio­luet­te­lon laa­ti­mi­nen sekä kehit­tä­mi­nen tun­tuu monel­le työl­tä itses­sään ja kuka tahan­sa voi hel­pos­ti sokeu­tua omal­le teks­til­leen. Tie­dän hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tämän tus­kan, sil­lä olen käyt­tä­nyt usei­ta sato­ja tun­te­ja eri­lais­ten CV-poh­jien kokei­luun, oman ansio­luet­te­lo­ni kehit­tä­mi­seen sekä mui­den ansio­luet­te­loi­den kommentointiin.

Autan sinua osaa­mi­se­si sanoit­ta­mi­ses­sa ja esit­tä­mi­ses­sä eikä sinun tar­vit­se itse käyt­tää usei­ta tun­te­ja ansio­luet­te­lon hink­kaa­mi­seen, sil­lä voit osak­si ulkois­taa tämän työn minulle!

Lue lisää: 33 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: CV:n raken­ta­mi­nen sekä koke­muk­sen kerryttäminen

Mitä pal­ve­lu sisältää?

 • Kon­kreet­ti­sia muu­to­seh­do­tuk­sia ja palau­tet­ta ansio­luet­te­los­ta­si, sil­lä pal­ve­lun ydin­i­dea on, että sen jäl­keen sinul­la on entis­tä parem­pi ansio­luet­te­lo käytössäsi.
 • Saat vali­ta haluat­ko, että opas­tan sinua ylei­ses­ti tuo­maan osaa­mis­ta­si esiin ansio­luet­te­los­sa­si vai haluat­ko, että kir­joi­tan myös osal­taan ansio­luet­te­lon puolestasi.
 • Voit käyt­tää pal­ve­lua ylei­ses­ti ansio­luet­te­lo­si paran­ta­mi­seen tai nime­no­maan tiet­tyyn avoin­na ole­vaan työ­paik­kaan hakemiseen.
 • Tar­joan CV:n kom­men­toin­ti­pal­ve­lua sekä suo­men että englan­nin kie­li­siin ansioluetteloihin.
 • Kom­ment­tien lisäk­si oiko­luen ansioluettelosi.
 • Kaik­ki pal­ve­lut tuo­te­taan luot­ta­muk­sel­la ja vain minä näen asia­kir­ja­si. Voit siis huo­let­ta käyt­tää pal­ve­lua, vaik­ka esi­mer­kik­si har­kit­set työ­pai­kan vaihtoa.

  Mitä pal­ve­lu ei sisällä?

 • Kes­ki­tyn pal­ve­lus­sa ansio­luet­te­lo­si sisäl­töön, joten en esi­mer­kik­si tee visu­aa­li­suu­teen muu­tok­sia. Haluan, että ansio­luet­te­lo­si näyt­tää sinul­ta itsel­tä­si eikä yli­pään­sä ole ole­mas­sa yhtä oike­aa CV-poh­jaa. Saa­tan kui­ten­kin kom­men­toi­da ansio­luet­te­lo­si raken­net­ta ja ulkoa­sua sil­tä osin kuin se vai­kut­taa sen help­po­lu­kui­suu­teen, sil­lä jokai­nen rek­ry­toi­ja arvos­taa tätä.
 • Vaik­ka teen­kin ansio­luet­te­loo­si kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia ja saa­tan kir­joit­taa halu­tes­sa­si puo­les­ta­si osia sii­tä, pal­ve­lun idea ei ole luo­da tyh­jäs­tä ansio­luet­te­loa, vaan kehit­tää nykyis­tä ansio­luet­te­loa­si paremmaksi. Kuin­ka pal­ve­lu etenee?

1. Ota minuun yhteyttä, ja ker­ro mis­tä ja min­kä­lai­ses­ta pal­ve­lus­ta olet kiinnostunut.

2. Lai­ta minul­le säh­kö­pos­til­la ansio­luet­te­lo­si Word-muo­dos­sa ja mah­dol­li­nen hakuil­moi­tus, mikä­li haluat, että kom­men­toin ansio­luet­te­loa­si jotain tiet­tyä työ­paik­kaa sil­mäl­lä pitäen. Mikä­li haluat kom­ment­te­ja ansio­luet­te­loo­si tiet­tyä työ­paik­kaa sil­mäl­lä pitäen, ole yhtey­des­sä minuun ajois­sa, jot­ta kom­men­tit ehti­vät var­mas­ti sinul­le ennen hakua­jan umpeu­tu­mis­ta. Voit säh­kö­pos­tin yhtey­teen kir­joit­taa halu­tes­sa­si asioi­ta, jot­ka mie­ti­tyt­tä­vät ansio­luet­te­los­sa­si tai et ole var­ma tuli­si­ko sinun sisäl­lyt­tää ansio­luet­te­loo­si jotain vai ei.

3. Vas­tauk­se­na saat ansio­luet­te­loo­si kom­ment­te­ja Wor­din kom­ment­ti­työ­ka­lul­la sekä track chan­ges ‑omi­nai­suu­del­la. Lai­tan myös säh­kö­pos­tin saat­teek­si ylei­siä miet­tei­tä­ni ansio­luet­te­lo­si kehit­tä­mi­sek­si. Vas­tauk­sen saat vii­kon kulues­sa sii­tä, kun olet toi­mit­ta­nut minul­le ansioluettelosi.

4. Kom­ment­tien jäl­keen voit muo­ka­ta ansio­luet­te­loa­si omas­sa aikataulussasi.

5. Tar­joan pal­ve­lun ensim­mäi­sil­le asiak­kail­le myös mah­dol­li­suu­den toi­seen kom­ment­ti­kier­rok­seen eli voit muok­kaus­te­si jäl­keen lähet­tää minul­le ansio­luet­te­lo­si uudes­taan ja saat vie­lä mah­dol­li­sia lisä­kom­ment­te­ja ilmaiseksi.

Hin­ta: 15 euroa (sis. ALV 24 %). 

Yhdis­tet­ty­nä työ­ha­ke­muk­sen kom­men­toin­ti­pal­ve­luun yhteis­hin­ta 25 euroa (sis. ALV 24 %).

Työ­ha­ke­muk­sen kommentointipalvelu

Hake­mus­kir­je pal­ve­lee eri tar­koi­tus­ta kuin CV, sil­lä CV on tii­vis esi­tys koke­muk­ses­ta­si ja osaa­mi­ses­ta­si. Sen sijaan hake­mus­kir­jees­sä kuu­luu ker­toa tar­kem­min sii­tä, mik­si haet juu­ri tiet­tyä teh­tä­vää täs­tä tie­tys­tä yri­tyk­ses­tä. Hake­mus­kir­je on kuin lyhyt tari­na. Hyvä tari­na kaap­paa heti luki­jan huo­mion ja on esi­tys­ta­val­taan looginen.

Osal­taan hake­mus­kir­je ja CV täy­den­tä­vät toi­si­aan ja vas­taa­vat yhdes­sä hakuil­moi­tuk­seen. Myös hyvä hake­mus­kir­je on yti­me­käs, joten on tär­ke­ää käyt­tää tila oikein asia­si­säl­löl­lä.

Autan sinua laa­ti­maan help­po­lu­kui­sen hake­mus­kir­jeen, jol­la vas­taat napa­kas­ti hakuil­moi­tuk­seen rek­ry­toi­jan mie­len­kiin­non herättäen!

Mitä pal­ve­lu sisältää?

 • Kon­kreet­ti­sia muu­to­seh­do­tuk­sia ja palau­tet­ta hakemuskirjeestäsi.
 • Saat vali­ta haluat­ko, että opas­tan sinua ylei­ses­ti tuo­maan osaa­mis­ta­si ja kiin­nos­tus­ta­si esiin hake­mus­kir­jees­sä vai haluat­ko, että kir­joi­tan myös osal­taan hake­mus­kir­jeen puolestasi.
 • Voit käyt­tää pal­ve­lua nime­no­maan tiet­tyyn avoin­na ole­vaan työ­paik­kaan hakemiseen.
 • Tar­joan hake­mus­kir­jeen kom­men­toin­ti­pal­ve­lua sekä suo­men että englan­nin kie­li­siin hakemuskirjeisiin.
 • Kom­ment­tien lisäk­si oiko­luen hakemuskirjeesi.
 • Kaik­ki pal­ve­lut tuo­te­taan luot­ta­muk­sel­la ja vain minä näen asia­kir­ja­si. Voit siis huo­let­ta käyt­tää pal­ve­lua, vaik­ka esi­mer­kik­si har­kit­set työ­pai­kan vaihtoa.

 Mitä pal­ve­lu ei sisällä?

 • Kes­ki­tyn pal­ve­lus­sa hake­mus­kir­jee­si sisäl­töön, joten en esi­mer­kik­si tee visu­aa­li­suu­teen muu­tok­sia. Saa­tan kui­ten­kin kom­men­toi­da hake­mus­kir­jee­si raken­net­ta ja ulkoa­sua sil­tä osin kuin se vai­kut­taa sen help­po­lu­kui­suu­teen, sil­lä jokai­nen rek­ry­toi­ja arvos­taa tätä.
 • Pal­ve­lun tar­koi­tus on laa­tia hake­mus­kir­je tiet­tyyn, avoin­na ole­vaan työ­paik­kaan, joten en vali­tet­ta­vas­ti tar­joa yleis­tä hake­mus­kir­jeen kom­men­toin­tia. Pal­ve­lu on käy­tös­sä vain, jos olet lähet­tä­mäs­sä hake­mus­kir­jet­tä tiet­tyyn työtehtävään.

Kuin­ka pal­ve­lu etenee?

1. Ota minuun yhteyttä ja ker­ro mis­tä ja min­kä­lai­ses­ta pal­ve­lus­ta olet kiinnostunut.

2. Lai­ta minul­le säh­kö­pos­til­la hake­mus­kir­jee­si Word-muo­dos­sa ja työ­pai­kan, johon olet hake­mas­sa, hakuil­moi­tus. Ole minuun hyvis­sä ajoin yhtey­des­sä ennen hakua­jan päät­ty­mis­tä, jot­ta ehdin kom­men­toi­da hake­mus­kir­jet­tä­si. Lisäk­si mones­sa rek­ry­toin­nis­sa hake­muk­sia käy­dään läpi jo hakuai­ka­na, joten on hyvä lähet­tää hake­mus ajois­sa! Voit säh­kö­pos­tin yhtey­teen kir­joit­taa halu­tes­sa­si asioi­ta, jot­ka mie­ti­tyt­tä­vät hake­mus­kir­jees­sä­si tai et ole var­ma tuli­si­ko sinun sisäl­lyt­tää ansio­luet­te­loo­si jotain vai ei.

3. Vas­tauk­se­na saat hake­mus­kir­jee­see­si kom­ment­te­ja Wor­din kom­ment­ti­työ­ka­lul­la sekä track chan­ges ‑omi­nai­suu­del­la. Lai­tan myös säh­kö­pos­tin saat­teek­si ylei­siä miet­tei­tä­ni hake­mus­kir­jee­si kehit­tä­mi­sek­si. Vas­tauk­sen saat vii­kon kulues­sa sii­tä, kun olet toi­mit­ta­nut minul­le hakemuskirjeesi.

 4. Kom­ment­tien jäl­keen voit muo­ka­ta hake­mus­kir­jet­tä­si omas­sa aikataulussasi.

5. Tar­joan pal­ve­lun ensim­mäi­sil­le asiak­kail­le myös mah­dol­li­suu­den toi­seen kom­ment­ti­kier­rok­seen eli voit muok­kaus­te­si jäl­keen lähet­tää minul­le hake­mus­kir­jee­si uudes­taan ja saat vie­lä mah­dol­li­sia lisä­kom­ment­te­ja ilmaiseksi.

Hin­ta: 15 euroa (sis. ALV 24 %).

Yhdis­tet­ty­nä CV:n kom­men­toin­ti­pal­ve­luun yhteis­hin­ta 25 euroa (sis. ALV 24 %).

Apua työn­ha­kua­sia­kir­jo­jen laatimiseen? 

Lataa ilmai­set asiakirjamallini 

Onnea työnhakuun! 

Lataa asiakirjat