Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

42 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2020

Myös valin­ta­koe­me­net­te­lyn kor­ja­tut tulok­set on nyt jul­kais­tu! Onnit­te­lut yhtei­ses­ti kai­kil­le uusil­le oikkareille 🙂

Muis­tan edel­leen sen päi­vän, kun näin Opin­to­po­lus­ta saa­nee­ni opis­ke­lu­pai­kan. Her­kis­tyin ja vuo­da­tin jon­kin ver­ran ilon kyy­ne­lei­tä, sil­lä olin saa­vut­ta­nut vih­doin pit­kä­ai­kai­sen haa­vee­ni ja jotain, jon­ka eteen olin mää­rä­tie­toi­ses­ti teh­nyt töi­tä useam­man vuo­den ajan. Istus­ke­lin oikeas­taan koko päi­vän Laut­ta­saa­res­sa, jol­la on eri­tyi­nen paik­ka sydä­mes­sä­ni, ja soit­te­lin lähei­sil­le­ni ker­toak­se­ni hyvät uuti­set. Oikeas­taan koko kesän ajan kul­jin hymy kasvoillani 🙂

Olen aina pyr­ki­nyt pai­not­ta­maan blo­gis­sa­ni, ettei oikik­seen pää­sy edel­ly­tä eri­tyis­tä älyk­kyyt­tä, ja että  kuka tahan­sa voi ihan hyvin pääs­tä oikik­seen, kun­han sen eteen vain tekee tar­peek­si töi­tä: joko panos­ta­mal­la yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin, opis­ke­le­mal­la ahke­ras­ti valin­ta­ko­kee­seen tai suo­rit­ta­mal­la pit­kä­jän­tei­ses­ti oikis­kurs­se­ja hyvin arvo­sa­noin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Kuka tahan­sa voi siis pääs­tä sisäl­le, mut­ta kaik­ki eivät tule pää­se­mään sisäl­le. Help­poa sisään­pää­sy ei siis sen puo­les­ta ole, ja sen takia saa­vu­tuk­ses­ta saa olla ylpeä!

Teil­le sisään­pääs­seil­le minul­la on tähän kesään lähin­nä vain yksi vink­ki: otta­kaa kaik­ki irti täs­tä fii­lik­ses­tä, sil­lä elä­mäs­tä kuu­luu naut­tia. Mikä idea kai­kes­sa puur­ta­mi­ses­sa ja työs­ken­te­lys­sä muu­ten oli­si, jos tulok­sis­ta ja elä­mäs­tä ei muis­tai­si iloi­ta. Eikä elä­mäs­tä naut­ti­mi­nen lopu sii­hen, sil­lä myös fuk­si­syk­sys­tä saa ottaa kai­ken irti – mitä se kul­le­kin tar­koit­taa 🙂 Jos joku oiki­se­lä­mään liit­ty­vä asia mie­ti­tyt­tää, voit lait­taa vies­tiä minulle.

Lue lisää: 32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsin­tä ja 17 § Fuksisyksy

Koli­kon kään­tö­puo­lel­la on taas se todel­li­suus, että kaik­ki hake­neet eivät tul­leet tänä vuon­na vali­tuk­si. Moni odot­ti innol­la alka­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä, luki ahke­ras­ti ja antoi kaik­ken­sa valin­ta­ko­kees­sa, mut­ta tulos on sil­ti tämä. Valin­ta­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta seu­raa­va haku­ker­ta on vas­ta ensi kevää­nä. Ensi kevät kui­ten­kin tulee nopeas­ti eikä väli­vuon­na tar­vit­se jää­dä toi­met­to­mak­si! Otta­kaa rau­has­sa aikaa palau­tu­mi­sel­le ja lomal­le, mut­ta älkää luo­pu­ko unel­mas­tan­ne, jos oikis tun­tuu edel­leen kiin­nos­ta­val­ta alal­ta. Jou­duin itse koke­maan kak­si pet­ty­mys­tä ennen sisään­pää­syä, mut­ta jos oli­sin luo­vut­ta­nut, en oli­si kir­joit­ta­mas­sa tätä­kään kir­joi­tus­ta. En oikeas­taan edes osaa kuvi­tel­la, mitä oli­sin täl­lä het­kel­lä muu­ten tekemässä.

Jos hait­te valin­ta­ko­keel­la, tilat­kaa omat vas­tauk­sen­ne (tilaus­lo­ma­ke avau­tuu 15.7.) ja poh­ti­kaa koko kevät­tä. Mis­sä onnis­tuit­te? Mis­sä epä­on­nis­tuit­te? Kir­jat­kaa miet­tei­tän­ne ylös ja otta­kaa täs­tä kevääs­tä kaik­ki opit tal­teen seu­raa­vaa haku­ker­taa var­ten. Lii­an usein tapaan haki­joi­ta, jot­ka halua­vat (ymmär­ret­tä­väs­ti) unoh­taa epä­on­nis­tu­neen haku­ke­vään ja tämän joh­dos­ta tois­ta­vat samat vir­heet seu­raa­va­na haku­ke­vää­nä. Älkää sor­tu­ko tähän, vaik­ka kevään miet­ti­mi­nen tun­tui­si­kin inhot­ta­val­ta tai tur­hal­ta, sil­lä sitä se ei ole. Olen laa­ti­nut kevään ana­ly­soin­tia var­ten joi­ta­kin yksin­ker­tai­sia tuki­ky­sy­myk­siä, jot­ka saat itsel­le­si käyt­töön lait­ta­mal­la vies­tiä tai jot­ka löy­dät alla ole­vas­ta ryhmästä 🙂

Väli­vuon­na ei pidä eikä tar­vit­se jää­dä yksin, joten jos kai­paat ver­tais­tu­kea tai jut­tuseu­raa, lii­ty  kai­kil­le oikik­seen hake­mi­ses­ta ja siel­lä opis­ke­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le tar­koi­tet­tuun Face­book-ryh­mään.

Pis­te­ra­jat 2020

Alla ei ole vie­lä lopul­li­sia pis­te­ra­jo­ja, sil­lä pis­te­ra­jat voi­vat las­kea edelleen.

Todis­tus­va­lin­ta

Tämä oli toi­nen vuo­si (aina­kin täl­lä vuo­si­sa­dal­la), kun oikik­seen valit­tiin opis­ke­li­joi­ta suo­raan todis­tus­va­lin­nal­la. Vii­me vuon­na uusis­ta oik­ka­reis­ta 20 %:ia valit­tiin todis­tus­va­lin­nal­la, ja tänä vuon­na mää­rä tuplat­tiin, sil­lä todis­tuk­sel­la valit­ta­vien osuus nousi 40 %:iin.

Vuo­den 2020 todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat muo­dos­tui­vat seu­raa­van­lai­sik­si (tilan­ne 22.5.2020 eli todis­tus­va­lin­nan tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen aikaan):

1. Hel­sin­ki: 131,8 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, lyhyt matematiikka
 • 2. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 3. muu koe: L, kes­ki­pit­kä kieli
 • 4. muu koe: L, lyhyt kieli

2. Tur­ku: 127,5 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 2. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 3. muu koe: L, reaa­li (uskon­to)
 • 4. muu koe: E, lyhyt kieli

3. Vaa­sa: 125,1 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: L
 • 1. muu koe: L, reaa­li (his­to­ria)
 • 2. muu koe: M, pit­kä matematiikka
 • 3. muu koe: E, pit­kä kieli
 • 4. muu koe: L, reaa­li (yhteis­kun­taop­pi)

4. Joen­suu: 122,5 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, reaa­li (fysiik­ka)
 • 2. muu koe: M, pit­kä matematiikka
 • 3. muu koe: E, pit­kä kieli
 • 4. muu koe: E, kes­ki­pit­kä kieli

5. Rova­nie­mi: 119,4 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: M
 • 1. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 2. muu koe: L, kes­ki­pit­kä kieli
 • 3. muu koe: E, lyhyt matematiikka
 • 4. muu koe: E, reaa­li (his­to­ria)

Oikis­ten väli­nen jär­jes­tys pysyi todis­tus­va­lin­nan osal­ta sama­na tänä­kin vuon­na: Hel­sin­kiin oli haas­ta­vin­ta pääs­tä ja Rova­nie­mel­le helpointa.

Todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys oli tänä vuon­na eri­lai­nen kuin vii­me vuon­na, joten ver­tai­lu vii­me vuo­den pis­te­ra­joi­hin on sinän­sä tur­haa. Todet­ta­koon kui­ten­kin, että tänä vuon­na (tilan­ne 25.5.2020)  oikik­seen pää­si todis­tus­va­lin­nas­sa, jos koko­nais­pis­te­mää­räs­tä sai noin 77,5 %:ia, kun taas vii­me vuon­na vas­taa­va pro­sent­ti­lu­ku oli noin 88,3 %. Las­ku on täy­sin loo­gi­nen seu­raus sii­tä, että todis­tus­va­lin­nan osuus oli tänä vuon­na huo­mat­ta­vas­ti suurempi.

Haluat­ko tes­ta­ta, oli­sit­ko pääs­syt omal­la yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sel­la­si sisään, mikä­li oli­sit hake­nut tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa? Kokei­le Arvi Tol­va­sen teke­mää todis­tus­va­lin­ta­las­ku­ria! Omal­la koh­dal­la­ni sisään­pää­sy oli­si jää­nyt kau­kai­sek­si haa­veek­si todis­tus­va­lin­nas­sa, sil­lä ABCC-rivil­lä­ni oli­si saa­nut hui­keat 42,5 pistettä.

Valin­ta­koe­va­lin­ta

Lopul­ta valin­ta­koe­me­net­te­lyn tar­kas­ta­mi­nen meni täy­sin pie­leen, mikä joh­ti sii­hen, että uusia opis­ke­li­joi­ta valit­tiin suun­ni­tel­tua enem­män. Onnek­si tämä fars­si on nyt takanapäin.

Lue lisää Ylen uuti­ses­ta: Oikeus­tie­teel­li­sen valin­ta­ko­keen vir­heen seu­raus: Opis­ke­lu­pai­kas­ta jo tie­don saa­neet säi­lyt­tä­vät paikkansa

Myös­kään valin­ta­koe­va­lin­nan pis­te­ra­jat eivät ole suo­raan ver­tai­lu­kel­poi­sia vii­me vuo­den pis­te­ra­joi­hin, sil­lä tänä vuon­na mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 140 pis­tet­tä kun vii­me vuon­na mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 80 pis­tet­tä. Valin­ta­koe­me­net­te­lyn pis­te­ra­jat oli­vat tänä vuon­na pis­te­kor­jauk­sen jäl­keen (tilan­ne 13.7.):

 1. Hel­sin­ki: 85 / 140 pistettä
 2. Tur­ku: 82 / 140 pistettä
 3. Vaa­sa: 80 / 140 pistettä
 4. Joen­suu: 78 / 140 pistettä
 5. Rova­nie­mi: 74 / 140 pistettä

Vii­me vuon­na oikik­seen pää­si valin­ta­koe­va­lin­nas­sa, jos kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta pis­teis­tä sai noin 68,8 %:ia. Tänä vuon­na vas­taa­va luku oli noin 52,8 % (tilan­ne 13.7.2020). Tämän perus­teel­la voi­daan siis sanoa, että valin­ta­koe oli huo­mat­ta­vas­ti haas­ta­vam­pi kuin vii­me vuon­na. Toden­nä­köi­ses­ti suu­rin vai­ku­tus tähän on ollut nime­no­maan ensim­mäi­sen vai­heen haas­ta­vuu­del­la, mikä joh­tui tiu­kas­ta vastausaikarajasta.

Tiis­tai­na 7.7. jul­kai­sut, vir­heel­li­set pis­te­mää­rät, oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­ki: 83 / 140 pistettä
 2. Tur­ku: 80 / 140 pistettä
 3. Vaa­sa: 79 / 140 pistettä
 4. Joen­suu: 75 / 140 pistettä
 5. Rova­nie­mi: 73 / 140 pistettä

Vir­heel­li­set pis­te­ra­jat oli­vat suu­rin piir­tein kak­si pis­tet­tä alhai­sem­mat kuin todel­li­set pisterajat.

Lue lisää: Oikeustieteet.fi — Päi­vi­tys: Kor­ja­tut tulok­set jul­kais­tu 13.7.2020 klo 15:00

Avoin väy­lä

Avoin väy­lä on pik­ku­hil­jaa tul­lut suo­si­tum­mak­si ja tun­ne­tum­mak­si väy­läk­si oikik­seen. Tänä vuon­na vain Hel­sin­gin yli­opis­tol­la, Turun yli­opis­tol­la ja Lapin yli­opis­tol­la oli avoi­men väy­län haku, mut­ta ensi vuon­na kaik­kiin oikik­siin on mah­dol­lis­ta pääs­tä avoi­men väy­län kaut­ta, kun lisäk­si Itä-Suo­men yli­opis­to avaa avoi­men väy­län haun.

Hel­sin­gin yliopisto

Kun aikoi­naan opis­ke­lin Hel­sin­gin yli­opis­ton avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, oli aloi­tus­paik­ko­ja vain vii­si, mut­ta kes­kiar­vo­vaa­ti­mus tai­si pyö­riä lähem­pä­nä nelos­ta kuin vitos­ta. Nyt­tem­min avoi­men väy­län kes­kiar­vo­ra­ja on jat­ka­nut nousua tasai­seen tah­tiin. Vii­me vuon­na alin hyväk­syt­ty opin­to­suo­ri­tus­ten pai­no­tet­tu kes­kiar­vo oli 4,55 / 5,0, mikä on erin­omai­nen kes­kiar­vo. Tänä vuon­na Hel­sin­gin oikik­seen pää­si kes­kiar­vol­la 4,675, mikä­li haki­ja vain täyt­ti muut edellytykset.

Helsingin oikiksen avoimen väylän hakutilastot 2020.
Hel­sin­gin oikik­sen avoi­men väy­län haku­ti­las­tot 2020.

Tar­kem­mat tie­dot Hel­sin­gin yli­opis­ton avoi­men väy­län tämän vuo­den valin­ta­pe­rus­teis­ta löy­dät tääl­tä “Hake­mi­nen” ‑väli­leh­den alta.

Turun yli­opis­to

Myös Turus­sa haki­joi­den parem­muus­jär­jes­tyk­sen mää­rää menestyminen suo­ri­te­tuis­sa kurs­seis­sa, mut­ta kes­kiar­von sijaan Turus­sa kat­so­taan haki­joi­den pis­te­mää­rää. Tosin käy­tän­nös­sä pis­teet tule­vat kurs­sis­ta saa­dun arvo­sa­nan perus­teel­la (pait­si arvo­sa­nas­ta “hyväk­syt­ty” anne­taan kol­me pis­tet­tä). Suu­rin ero Hel­sin­kiin on se, että Turus­sa mak­si­mi­pis­te­mää­rää ei teo­rias­sa ole, kun taas Hel­sin­gis­sä mak­si­mi on kes­kiar­vo 5,0.

Vuo­si20192020
Haki­ja­mää­rä2240
Hyväk­syt­ty­jä58
Alin hyväk­syt­ty pistemäärä5066 (par­haim­man haki­jan pis­te­mää­rä oli 93)
Haku­ti­las­tot Turun yli­opis­ton avoi­mes­ta väy­läs­tä vuo­sil­ta 2019 ja 2020.
Lapin yli­opis­to

Lapin yli­opis­tol­la ei ole aiem­pi­na vuo­si­na ollut avoi­men väy­län hakua, mut­ta tänä vuon­na myös Rova­nie­men oikik­seen saat­toi pääs­tä avoi­men väy­län kaut­ta. Tämä näkyi sel­keäs­ti kes­kiar­vo­ra­jas­sa ja sii­nä, että vähim­mäi­seh­dot täyt­tä­nei­tä haki­joi­ta oli vähem­män kuin aloi­tus­paik­ko­ja tar­jol­la. Väli­vuot­ta viet­tä­väl­le tämä on hyö­dyl­li­nen tie­to, sil­lä en usko kes­kiar­vo­ra­jan nouse­van vie­lä ensi vuon­na kovin­kaan korkealle.

Lapin yli­opis­ton avoi­men väy­län haku­ti­las­tot tänä vuon­na (2020):

 • Avoi­mes­sa väy­läs­sä hake­nei­den mää­rä: 13 hakijaa
 • Vähim­mäi­seh­dot täyt­tä­nei­den haki­joi­den mää­rä: 2 kpl
 • Aloi­tus­paik­ko­jen mää­rä: 5 kpl
 • Valit­tu­jen mää­rä: 2 kpl
 • Alin kes­kiar­vo, jol­la haki­ja tuli vali­tuk­si avoi­men väy­län kaut­ta: 3,66 / 5,0
 • Par­haan haki­jan kes­kiar­vo: 4,18 / 5,0
Itä-Suo­men yliopisto

Itä-Suo­men yli­opis­tol­la ei ollut vie­lä tänä vuon­na avoi­men väy­län hakua oikik­seen, mut­ta täl­lai­nen on tulos­sa ensi vuon­na. Lisä­tie­to­ja löy­dät tääl­tä.

Itä-Suo­men yli­opis­ton siirtohaku

Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa on ollut käy­tös­sä siir­to­ha­ku oikeus­tie­tees­sä vuo­des­ta 2018 läh­tien. Siir­to­haus­sa haki­jal­la, jol­la on Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa voi­mas­sa ole­va opin­to-oikeus alem­paan kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon ja joka on suo­rit­ta­nut Itä-Suo­men yli­opis­ton oikeus­tie­tei­den lai­tok­sen ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­sia oikeus­no­taa­rin perus- ja aineo­pin­to­ja vähin­tään 100 op, voi­daan hyväk­syä hake­muk­ses­ta siir­to-opis­ke­li­ja­na suo­rit­ta­maan oikeus­no­taa­rin ja oikeus­tie­teen mais­te­rin tut­kin­to­ja. Valin­ta teh­dään opin­to­me­nes­tyk­sen perusteella.

Vii­me kevää­nä siir­to­haus­sa oli haki­joi­ta 33 ja kes­kiar­vo­ra­ja oli 3,7576 / 5,0. Sen sijaan tänä vuon­na raja nousi huo­mat­ta­vas­ti ja oli 4.495 / 5,0. Täs­sä kes­kei­sim­pä­nä syy­nä on var­mas­ti se, että Joen­suus­sa on todel­la hyvät ja laa­jat mah­dol­li­suu­det käy­dä oikeus­tie­teen kurs­se­ja ja moni HTM-tut­kin­toa suo­rit­ta­va tekee oman tut­kin­ton­sa puit­teis­sa oikeus­tie­teen kurs­se­ja, min­kä jäl­keen he voi­vat hakea siir­to­haus­sa OTM-tut­kin­non puo­lel­le em. edel­ly­tys­ten täyttyessä.

Oikai­su­vaa­ti­mus opiskelijavalinnan tuloksesta

En halua herä­tel­lä tur­hia toi­vei­ta teis­sä, jot­ka ette tul­leet vali­tuk­si, mut­ta opiskelijavalinnan tulok­ses­ta on vie­lä mah­dol­lis­ta hakea oikai­sua yli­opis­tol­ta. Joka vuo­si pie­ni mää­rä haki­jois­ta pää­see vie­lä täl­lä tavoin sisäl­le, mut­ta toden­nä­köi­syy­det oikai­sun menes­ty­mi­sel­le ovat kui­ten­kin pie­net. Toki oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la voi myös saa­da opin­to-oikeu­den ylem­mäs­tä hakukohteesta.

Mikä­li haluat var­mis­tua sii­tä, onko mitään enää teh­tä­vis­sä, suo­sit­te­len tilaa­maan omat pää­sy­koe­vas­tauk­set ja tutus­tu­maan nii­hin. Valin­ta­koe­näyt­tö jär­jes­te­tään ajal­la 16.7.–29.7.2020, ja voit tila­ta vas­tauk­se­si lomak­keel­la 15.7 alkaen. Olen vii­me vuo­si­na tar­kis­ta­nut lukuis­ten haki­joi­den vas­tauk­sia vie­lä sen var­mis­ta­mi­sek­si, oli­si­ko oikai­sun vaa­ti­mi­ses­sa jär­keä sekä laa­ti­nut oikai­su­vaa­ti­muk­sia, jois­ta osa onkin joh­ta­nut onnel­li­ses­ti opin­to-oikeu­den myön­tä­mi­seen. Lisä­tie­to­ja oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­tä löy­dät oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta ja tar­kem­pia tie­to­ja pal­ve­luis­ta­ni löy­dät tääl­tä.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu ja 41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Lopuk­si

Tähän lop­puun tai­dan jät­tää vain klas­si­sen urhei­lu­toi­mit­ta­jan kysy­myk­sen: mil­tä nyt tuntuu? 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

5 ajatusta aiheesta “42 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2020”

 1. Tiis­tai­na pää­sin ensim­mäi­se­nä haku­toi­vee­ni ollee­seeb Turun oikik­seen, ja fii­lis oli ihan mah­ta­va. Tors­tai-ilta­na tie­do­tet­tiin, että pai­kan saat­taa menet­tää — itkin koko illan. Per­jan­tai­na sain tie­tää, että paik­ka säi­lyy — olin tot­ta kai iloi­nen ja hel­pot­tu­nut, mut­ta net­ti­kes­kus­te­lu­ja lukies­sa­ni tör­mä­sin moneen vies­tiin, jos­sa puhut­tiin sii­tä miten nämä “vää­rin perus­tein” vali­tut eivät ole ansain­neet paik­kaan­sa ja hei­dän pitäi­si potea huo­noa omaa­tun­toa. Se vai­kut­ti suu­res­ti omaan fii­lik­seen, kun en pys­ty­nyt sit­ten miet­ti­mään kuin sitä, että olen kou­lus­sa, mut­ta en ole ansain­nut opis­ke­lu­paik­kaa rei­lus­ti. Tänään tuli nuo “lopul­li­set” pis­te­ra­jat, ja huo­ma­sin että oli­sin pääs­syt Tur­kuun myös näil­lä rajoil­la kirk­kaas­ti. Nyt tun­tuu taas sil­tä, että pys­tyy hen­git­tä­mään hiukan ��

  Ei kii­tos enää täl­lai­sia viik­ko­ja. Ehkä pys­tyn huo­kai­se­maan hel­po­tuk­ses­ta vas­ta, kun on mais­te­rin pape­rit kädessä? ��

 2. Onnea pai­kas­ta! 🙂

  Mel­kois­ta tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa ollaan sel­väs­ti men­ty, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tätä tari­naa on myö­hem­min vain muka­va fii­lis­tel­lä 😀 Mie­leen­pai­nu­va kevät ja lop­pu­hui­pen­nus aina­kin kyseessä.

  Pää­asia on kui­ten­kin, että saa­vu­tit tavoit­tee­si ja syk­syl­lä alka­vat opin­not oikeus­tie­teen paris­sa – tervetuloa!

  - Iiro / UnelmanaOikis

 3. 1965 oli vii­mei­nen vuo­si, jol­loin oikik­seek tätä ennen saat­toi pääs­tä suo­raan sisään. Sii­hen aikaan yo-kir­joi­tuk­sis­ta sai ns ylei­sar­vo­sa­nan. Jos arvo­sa­na oli L, pää­si suo­raan sisään. 2 x L + 2 × C tuot­ti arvo­sa­nak­si L:n.

  Itse kir­joi­tin yli­op­pi­laak­si 1969 mut­ta oikik­seen menin vas­ta 1986. Olin 37 v ja ajat­te­lin että vie­lä ehtii. Tie­to­suo­jas­ta ei vie­lä tie­det­ty ja kaik­kien (aina­kin hyväk­syt­ty­jen) nimen peräs­sä oli hetu. Sii­tä näin, että olin hyväk­sy­tyis­tä kol­man­nek­si vanhin.

 4. Hei,
  Olet­ko sat­tu­nut tör­mää­mään tie­toon sii­tä, mit­kä oli­vat tänä vuon­na Avoi­men väy­län alim­mat hyväk­sy­tyt pai­no­te­tut kes­kiar­vot? Eten­kin Hel­sin­ki kiinnostaa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.