Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

42 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2020

Myös valin­ta­koe­me­net­te­lyn kor­ja­tut tulok­set on nyt jul­kais­tu! Onnit­te­lut yhtei­ses­ti kai­kil­le uusil­le oikkareille 🙂

Muis­tan edel­leen sen päi­vän, kun näin Opin­to­po­lus­ta saa­nee­ni opis­ke­lu­pai­kan. Her­kis­tyin ja vuo­da­tin jon­kin ver­ran ilon kyy­ne­lei­tä, sil­lä olin saa­vut­ta­nut vih­doin pit­kä­ai­kai­sen haa­vee­ni ja jotain, jon­ka eteen olin mää­rä­tie­toi­ses­ti teh­nyt töi­tä useam­man vuo­den ajan. Istus­ke­lin oikeas­taan koko päi­vän Laut­ta­saa­res­sa, jol­la on eri­tyi­nen paik­ka sydä­mes­sä­ni, ja soit­te­lin lähei­sil­le­ni ker­toak­se­ni hyvät uuti­set. Oikeas­taan koko kesän ajan kul­jin hymy kasvoillani 🙂

Olen aina pyr­ki­nyt pai­not­ta­maan blo­gis­sa­ni, ettei oikik­seen pää­sy edel­ly­tä eri­tyis­tä älyk­kyyt­tä, ja että  kuka tahan­sa voi ihan hyvin pääs­tä oikik­seen, kun­han sen eteen vain tekee tar­peek­si töi­tä: joko panos­ta­mal­la yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin, opis­ke­le­mal­la ahke­ras­ti valin­ta­ko­kee­seen tai suo­rit­ta­mal­la pit­kä­jän­tei­ses­ti oikis­kurs­se­ja hyvin arvo­sa­noin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Kuka tahan­sa voi siis pääs­tä sisäl­le, mut­ta kaik­ki eivät tule pää­se­mään sisäl­le. Help­poa sisään­pää­sy ei siis sen puo­les­ta ole, ja sen takia saa­vu­tuk­ses­ta saa olla ylpeä!

Teil­le sisään­pääs­seil­le minul­la on tähän kesään lähin­nä vain yksi vink­ki: otta­kaa kaik­ki irti täs­tä fii­lik­ses­tä, sil­lä elä­mäs­tä kuu­luu naut­tia. Mikä idea kai­kes­sa puur­ta­mi­ses­sa ja työs­ken­te­lys­sä muu­ten oli­si, jos tulok­sis­ta ja elä­mäs­tä ei muis­tai­si iloi­ta. Eikä elä­mäs­tä naut­ti­mi­nen lopu sii­hen, sil­lä myös fuk­si­syk­sys­tä saa ottaa kai­ken irti – mitä se kul­le­kin tar­koit­taa 🙂 Jos joku oiki­se­lä­mään liit­ty­vä asia mie­ti­tyt­tää, voit lait­taa vies­tiä minulle.

Lue lisää: 32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsin­tä ja 17 § Fuksisyksy

Koli­kon kään­tö­puo­lel­la on taas se todel­li­suus, että kaik­ki hake­neet eivät tul­leet tänä vuon­na vali­tuk­si. Moni odot­ti innol­la alka­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä, luki ahke­ras­ti ja antoi kaik­ken­sa valin­ta­ko­kees­sa, mut­ta tulos on sil­ti tämä. Valin­ta­ta­vas­ta riip­pu­mat­ta seu­raa­va haku­ker­ta on vas­ta ensi kevää­nä. Ensi kevät kui­ten­kin tulee nopeas­ti eikä väli­vuon­na tar­vit­se jää­dä toi­met­to­mak­si! Otta­kaa rau­has­sa aikaa palau­tu­mi­sel­le ja lomal­le, mut­ta älkää luo­pu­ko unel­mas­tan­ne, jos oikis tun­tuu edel­leen kiin­nos­ta­val­ta alal­ta. Jou­duin itse koke­maan kak­si pet­ty­mys­tä ennen sisään­pää­syä, mut­ta jos oli­sin luo­vut­ta­nut, en oli­si kir­joit­ta­mas­sa tätä­kään kir­joi­tus­ta. En oikeas­taan edes osaa kuvi­tel­la, mitä oli­sin täl­lä het­kel­lä muu­ten tekemässä.

Jos hait­te valin­ta­ko­keel­la, tilat­kaa omat vas­tauk­sen­ne (tilaus­lo­ma­ke avau­tuu 15.7.) ja poh­ti­kaa koko kevät­tä. Mis­sä onnis­tuit­te? Mis­sä epä­on­nis­tuit­te? Kir­jat­kaa miet­tei­tän­ne ylös ja otta­kaa täs­tä kevääs­tä kaik­ki opit tal­teen seu­raa­vaa haku­ker­taa var­ten. Lii­an usein tapaan haki­joi­ta, jot­ka halua­vat (ymmär­ret­tä­väs­ti) unoh­taa epä­on­nis­tu­neen haku­ke­vään ja tämän joh­dos­ta tois­ta­vat samat vir­heet seu­raa­va­na haku­ke­vää­nä. Älkää sor­tu­ko tähän, vaik­ka kevään miet­ti­mi­nen tun­tui­si­kin inhot­ta­val­ta tai tur­hal­ta, sil­lä sitä se ei ole. Olen laa­ti­nut kevään ana­ly­soin­tia var­ten joi­ta­kin yksin­ker­tai­sia tuki­ky­sy­myk­siä, jot­ka saat itsel­le­si käyt­töön lait­ta­mal­la vies­tiä tai jot­ka löy­dät alla ole­vas­ta ryhmästä 🙂

Väli­vuon­na ei pidä eikä tar­vit­se jää­dä yksin, joten jos kai­paat ver­tais­tu­kea tai jut­tuseu­raa, lii­ty  kai­kil­le oikik­seen hake­mi­ses­ta ja siel­lä opis­ke­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le tar­koi­tet­tuun Face­book-ryh­mään.

Pis­te­ra­jat 2020

Alla ei ole vie­lä lopul­li­sia pis­te­ra­jo­ja, sil­lä pis­te­ra­jat voi­vat las­kea edelleen.

Todis­tus­va­lin­ta

Tämä oli toi­nen vuo­si (aina­kin täl­lä vuo­si­sa­dal­la), kun oikik­seen valit­tiin opis­ke­li­joi­ta suo­raan todis­tus­va­lin­nal­la. Vii­me vuon­na uusis­ta oik­ka­reis­ta 20 %:ia valit­tiin todis­tus­va­lin­nal­la, ja tänä vuon­na mää­rä tuplat­tiin, sil­lä todis­tuk­sel­la valit­ta­vien osuus nousi 40 %:iin.

Vuo­den 2020 todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat muo­dos­tui­vat seu­raa­van­lai­sik­si (tilan­ne 22.5.2020 eli todis­tus­va­lin­nan tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen aikaan):

1. Hel­sin­ki: 131,8 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, lyhyt matematiikka
 • 2. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 3. muu koe: L, kes­ki­pit­kä kieli
 • 4. muu koe: L, lyhyt kieli

2. Tur­ku: 127,5 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 2. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 3. muu koe: L, reaa­li (uskon­to)
 • 4. muu koe: E, lyhyt kieli

3. Vaa­sa: 125,1 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: L
 • 1. muu koe: L, reaa­li (his­to­ria)
 • 2. muu koe: M, pit­kä matematiikka
 • 3. muu koe: E, pit­kä kieli
 • 4. muu koe: L, reaa­li (yhteis­kun­taop­pi)

4. Joen­suu: 122,5 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, reaa­li (fysiik­ka)
 • 2. muu koe: M, pit­kä matematiikka
 • 3. muu koe: E, pit­kä kieli
 • 4. muu koe: E, kes­ki­pit­kä kieli

5. Rova­nie­mi: 119,4 / 154 pistettä

 • Äidin­kie­li: M
 • 1. muu koe: L, pit­kä kieli
 • 2. muu koe: L, kes­ki­pit­kä kieli
 • 3. muu koe: E, lyhyt matematiikka
 • 4. muu koe: E, reaa­li (his­to­ria)

Oikis­ten väli­nen jär­jes­tys pysyi todis­tus­va­lin­nan osal­ta sama­na tänä­kin vuon­na: Hel­sin­kiin oli haas­ta­vin­ta pääs­tä ja Rova­nie­mel­le helpointa.

Todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys oli tänä vuon­na eri­lai­nen kuin vii­me vuon­na, joten ver­tai­lu vii­me vuo­den pis­te­ra­joi­hin on sinän­sä tur­haa. Todet­ta­koon kui­ten­kin, että tänä vuon­na (tilan­ne 25.5.2020)  oikik­seen pää­si todis­tus­va­lin­nas­sa, jos koko­nais­pis­te­mää­räs­tä sai noin 77,5 %:ia, kun taas vii­me vuon­na vas­taa­va pro­sent­ti­lu­ku oli noin 88,3 %. Las­ku on täy­sin loo­gi­nen seu­raus sii­tä, että todis­tus­va­lin­nan osuus oli tänä vuon­na huo­mat­ta­vas­ti suurempi.

Haluat­ko tes­ta­ta, oli­sit­ko pääs­syt omal­la yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sel­la­si sisään, mikä­li oli­sit hake­nut tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa? Kokei­le Arvi Tol­va­sen teke­mää todis­tus­va­lin­ta­las­ku­ria! Omal­la koh­dal­la­ni sisään­pää­sy oli­si jää­nyt kau­kai­sek­si haa­veek­si todis­tus­va­lin­nas­sa, sil­lä ABCC-rivil­lä­ni oli­si saa­nut hui­keat 42,5 pistettä.

Valin­ta­koe­va­lin­ta

Lopul­ta valin­ta­koe­me­net­te­lyn tar­kas­ta­mi­nen meni täy­sin pie­leen, mikä joh­ti sii­hen, että uusia opis­ke­li­joi­ta valit­tiin suun­ni­tel­tua enem­män. Onnek­si tämä fars­si on nyt takanapäin.

Lue lisää Ylen uuti­ses­ta: Oikeus­tie­teel­li­sen valin­ta­ko­keen vir­heen seu­raus: Opis­ke­lu­pai­kas­ta jo tie­don saa­neet säi­lyt­tä­vät paikkansa

Myös­kään valin­ta­koe­va­lin­nan pis­te­ra­jat eivät ole suo­raan ver­tai­lu­kel­poi­sia vii­me vuo­den pis­te­ra­joi­hin, sil­lä tänä vuon­na mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 140 pis­tet­tä kun vii­me vuon­na mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 80 pis­tet­tä. Valin­ta­koe­me­net­te­lyn pis­te­ra­jat oli­vat tänä vuon­na pis­te­kor­jauk­sen jäl­keen (tilan­ne 13.7.):

 1. Hel­sin­ki: 85 / 140 pistettä
 2. Tur­ku: 82 / 140 pistettä
 3. Vaa­sa: 80 / 140 pistettä
 4. Joen­suu: 78 / 140 pistettä
 5. Rova­nie­mi: 74 / 140 pistettä

Vii­me vuon­na oikik­seen pää­si valin­ta­koe­va­lin­nas­sa, jos kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta pis­teis­tä sai noin 68,8 %:ia. Tänä vuon­na vas­taa­va luku oli noin 52,8 % (tilan­ne 13.7.2020). Tämän perus­teel­la voi­daan siis sanoa, että valin­ta­koe oli huo­mat­ta­vas­ti haas­ta­vam­pi kuin vii­me vuon­na. Toden­nä­köi­ses­ti suu­rin vai­ku­tus tähän on ollut nime­no­maan ensim­mäi­sen vai­heen haas­ta­vuu­del­la, mikä joh­tui tiu­kas­ta vastausaikarajasta.

Tiis­tai­na 7.7. jul­kai­sut, vir­heel­li­set pis­te­mää­rät, oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­ki: 83 / 140 pistettä
 2. Tur­ku: 80 / 140 pistettä
 3. Vaa­sa: 79 / 140 pistettä
 4. Joen­suu: 75 / 140 pistettä
 5. Rova­nie­mi: 73 / 140 pistettä

Vir­heel­li­set pis­te­ra­jat oli­vat suu­rin piir­tein kak­si pis­tet­tä alhai­sem­mat kuin todel­li­set pisterajat.

Lue lisää: Oikeustieteet.fi — Päi­vi­tys: Kor­ja­tut tulok­set jul­kais­tu 13.7.2020 klo 15:00

Avoin väy­lä

Avoin väy­lä on pik­ku­hil­jaa tul­lut suo­si­tum­mak­si ja tun­ne­tum­mak­si väy­läk­si oikik­seen. Tänä vuon­na vain Hel­sin­gin yli­opis­tol­la, Turun yli­opis­tol­la ja Lapin yli­opis­tol­la oli avoi­men väy­län haku, mut­ta ensi vuon­na kaik­kiin oikik­siin on mah­dol­lis­ta pääs­tä avoi­men väy­län kaut­ta, kun lisäk­si Itä-Suo­men yli­opis­to avaa avoi­men väy­län haun.

Hel­sin­gin yliopisto

Kun aikoi­naan opis­ke­lin Hel­sin­gin yli­opis­ton avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, oli aloi­tus­paik­ko­ja vain vii­si, mut­ta kes­kiar­vo­vaa­ti­mus tai­si pyö­riä lähem­pä­nä nelos­ta kuin vitos­ta. Nyt­tem­min avoi­men väy­län kes­kiar­vo­ra­ja on jat­ka­nut nousua tasai­seen tah­tiin. Vii­me vuon­na alin hyväk­syt­ty opin­to­suo­ri­tus­ten pai­no­tet­tu kes­kiar­vo oli 4,55 / 5,0, mikä on erin­omai­nen kes­kiar­vo. Tänä vuon­na Hel­sin­gin oikik­seen pää­si kes­kiar­vol­la 4,675, mikä­li haki­ja vain täyt­ti muut edellytykset.

Helsingin oikiksen avoimen väylän hakutilastot 2020.
Hel­sin­gin oikik­sen avoi­men väy­län haku­ti­las­tot 2020.

Tar­kem­mat tie­dot Hel­sin­gin yli­opis­ton avoi­men väy­län tämän vuo­den valin­ta­pe­rus­teis­ta löy­dät tääl­tä “Hake­mi­nen” ‑väli­leh­den alta.

Turun yli­opis­to

Myös Turus­sa haki­joi­den parem­muus­jär­jes­tyk­sen mää­rää menestyminen suo­ri­te­tuis­sa kurs­seis­sa, mut­ta kes­kiar­von sijaan Turus­sa kat­so­taan haki­joi­den pis­te­mää­rää. Tosin käy­tän­nös­sä pis­teet tule­vat kurs­sis­ta saa­dun arvo­sa­nan perus­teel­la (pait­si arvo­sa­nas­ta “hyväk­syt­ty” anne­taan kol­me pis­tet­tä). Suu­rin ero Hel­sin­kiin on se, että Turus­sa mak­si­mi­pis­te­mää­rää ei teo­rias­sa ole, kun taas Hel­sin­gis­sä mak­si­mi on kes­kiar­vo 5,0.

Vuo­si20192020
Haki­ja­mää­rä2240
Hyväk­syt­ty­jä58
Alin hyväk­syt­ty pistemäärä5066 (par­haim­man haki­jan pis­te­mää­rä oli 93)
Haku­ti­las­tot Turun yli­opis­ton avoi­mes­ta väy­läs­tä vuo­sil­ta 2019 ja 2020.
Lapin yli­opis­to

Lapin yli­opis­tol­la ei ole aiem­pi­na vuo­si­na ollut avoi­men väy­län hakua, mut­ta tänä vuon­na myös Rova­nie­men oikik­seen saat­toi pääs­tä avoi­men väy­län kaut­ta. Tämä näkyi sel­keäs­ti kes­kiar­vo­ra­jas­sa ja sii­nä, että vähim­mäi­seh­dot täyt­tä­nei­tä haki­joi­ta oli vähem­män kuin aloi­tus­paik­ko­ja tar­jol­la. Väli­vuot­ta viet­tä­väl­le tämä on hyö­dyl­li­nen tie­to, sil­lä en usko kes­kiar­vo­ra­jan nouse­van vie­lä ensi vuon­na kovin­kaan korkealle.

Lapin yli­opis­ton avoi­men väy­län haku­ti­las­tot tänä vuon­na (2020):

 • Avoi­mes­sa väy­läs­sä hake­nei­den mää­rä: 13 hakijaa
 • Vähim­mäi­seh­dot täyt­tä­nei­den haki­joi­den mää­rä: 2 kpl
 • Aloi­tus­paik­ko­jen mää­rä: 5 kpl
 • Valit­tu­jen mää­rä: 2 kpl
 • Alin kes­kiar­vo, jol­la haki­ja tuli vali­tuk­si avoi­men väy­län kaut­ta: 3,66 / 5,0
 • Par­haan haki­jan kes­kiar­vo: 4,18 / 5,0
Itä-Suo­men yliopisto

Itä-Suo­men yli­opis­tol­la ei ollut vie­lä tänä vuon­na avoi­men väy­län hakua oikik­seen, mut­ta täl­lai­nen on tulos­sa ensi vuon­na. Lisä­tie­to­ja löy­dät tääl­tä.

Itä-Suo­men yli­opis­ton siirtohaku

Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa on ollut käy­tös­sä siir­to­ha­ku oikeus­tie­tees­sä vuo­des­ta 2018 läh­tien. Siir­to­haus­sa haki­jal­la, jol­la on Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa voi­mas­sa ole­va opin­to-oikeus alem­paan kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon ja joka on suo­rit­ta­nut Itä-Suo­men yli­opis­ton oikeus­tie­tei­den lai­tok­sen ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­sia oikeus­no­taa­rin perus- ja aineo­pin­to­ja vähin­tään 100 op, voi­daan hyväk­syä hake­muk­ses­ta siir­to-opis­ke­li­ja­na suo­rit­ta­maan oikeus­no­taa­rin ja oikeus­tie­teen mais­te­rin tut­kin­to­ja. Valin­ta teh­dään opin­to­me­nes­tyk­sen perusteella.

Vii­me kevää­nä siir­to­haus­sa oli haki­joi­ta 33 ja kes­kiar­vo­ra­ja oli 3,7576 / 5,0. Sen sijaan tänä vuon­na raja nousi huo­mat­ta­vas­ti ja oli 4.495 / 5,0. Täs­sä kes­kei­sim­pä­nä syy­nä on var­mas­ti se, että Joen­suus­sa on todel­la hyvät ja laa­jat mah­dol­li­suu­det käy­dä oikeus­tie­teen kurs­se­ja ja moni HTM-tut­kin­toa suo­rit­ta­va tekee oman tut­kin­ton­sa puit­teis­sa oikeus­tie­teen kurs­se­ja, min­kä jäl­keen he voi­vat hakea siir­to­haus­sa OTM-tut­kin­non puo­lel­le em. edel­ly­tys­ten täyttyessä.

Oikai­su­vaa­ti­mus opiskelijavalinnan tuloksesta

En halua herä­tel­lä tur­hia toi­vei­ta teis­sä, jot­ka ette tul­leet vali­tuk­si, mut­ta opiskelijavalinnan tulok­ses­ta on vie­lä mah­dol­lis­ta hakea oikai­sua yli­opis­tol­ta. Joka vuo­si pie­ni mää­rä haki­jois­ta pää­see vie­lä täl­lä tavoin sisäl­le, mut­ta toden­nä­köi­syy­det oikai­sun menes­ty­mi­sel­le ovat kui­ten­kin pie­net. Toki oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la voi myös saa­da opin­to-oikeu­den ylem­mäs­tä hakukohteesta.

Mikä­li haluat var­mis­tua sii­tä, onko mitään enää teh­tä­vis­sä, suo­sit­te­len tilaa­maan omat pää­sy­koe­vas­tauk­set ja tutus­tu­maan nii­hin. Valin­ta­koe­näyt­tö jär­jes­te­tään ajal­la 16.7.–29.7.2020, ja voit tila­ta vas­tauk­se­si lomak­keel­la 15.7 alkaen. Olen vii­me vuo­si­na tar­kis­ta­nut lukuis­ten haki­joi­den vas­tauk­sia vie­lä sen var­mis­ta­mi­sek­si, oli­si­ko oikai­sun vaa­ti­mi­ses­sa jär­keä sekä laa­ti­nut oikai­su­vaa­ti­muk­sia, jois­ta osa onkin joh­ta­nut onnel­li­ses­ti opin­to-oikeu­den myön­tä­mi­seen. Lisä­tie­to­ja oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­tä löy­dät oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta ja tar­kem­pia tie­to­ja pal­ve­luis­ta­ni löy­dät tääl­tä.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu ja 41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Lopuk­si

Tähän lop­puun tai­dan jät­tää vain klas­si­sen urhei­lu­toi­mit­ta­jan kysy­myk­sen: mil­tä nyt tuntuu? 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

5 ajatusta aiheesta “42 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2020”

 1. Tiis­tai­na pää­sin ensim­mäi­se­nä haku­toi­vee­ni ollee­seeb Turun oikik­seen, ja fii­lis oli ihan mah­ta­va. Tors­tai-ilta­na tie­do­tet­tiin, että pai­kan saat­taa menet­tää — itkin koko illan. Per­jan­tai­na sain tie­tää, että paik­ka säi­lyy — olin tot­ta kai iloi­nen ja hel­pot­tu­nut, mut­ta net­ti­kes­kus­te­lu­ja lukies­sa­ni tör­mä­sin moneen vies­tiin, jos­sa puhut­tiin sii­tä miten nämä “vää­rin perus­tein” vali­tut eivät ole ansain­neet paik­kaan­sa ja hei­dän pitäi­si potea huo­noa omaa­tun­toa. Se vai­kut­ti suu­res­ti omaan fii­lik­seen, kun en pys­ty­nyt sit­ten miet­ti­mään kuin sitä, että olen kou­lus­sa, mut­ta en ole ansain­nut opis­ke­lu­paik­kaa rei­lus­ti. Tänään tuli nuo “lopul­li­set” pis­te­ra­jat, ja huo­ma­sin että oli­sin pääs­syt Tur­kuun myös näil­lä rajoil­la kirk­kaas­ti. Nyt tun­tuu taas sil­tä, että pys­tyy hen­git­tä­mään hiukan ��

  Ei kii­tos enää täl­lai­sia viik­ko­ja. Ehkä pys­tyn huo­kai­se­maan hel­po­tuk­ses­ta vas­ta, kun on mais­te­rin pape­rit kädessä? ��

 2. Onnea pai­kas­ta! 🙂

  Mel­kois­ta tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa ollaan sel­väs­ti men­ty, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tätä tari­naa on myö­hem­min vain muka­va fii­lis­tel­lä 😀 Mie­leen­pai­nu­va kevät ja lop­pu­hui­pen­nus aina­kin kyseessä.

  Pää­asia on kui­ten­kin, että saa­vu­tit tavoit­tee­si ja syk­syl­lä alka­vat opin­not oikeus­tie­teen paris­sa – tervetuloa!

  - Iiro / UnelmanaOikis

 3. 1965 oli vii­mei­nen vuo­si, jol­loin oikik­seek tätä ennen saat­toi pääs­tä suo­raan sisään. Sii­hen aikaan yo-kir­joi­tuk­sis­ta sai ns ylei­sar­vo­sa­nan. Jos arvo­sa­na oli L, pää­si suo­raan sisään. 2 x L + 2 × C tuot­ti arvo­sa­nak­si L:n.

  Itse kir­joi­tin yli­op­pi­laak­si 1969 mut­ta oikik­seen menin vas­ta 1986. Olin 37 v ja ajat­te­lin että vie­lä ehtii. Tie­to­suo­jas­ta ei vie­lä tie­det­ty ja kaik­kien (aina­kin hyväk­syt­ty­jen) nimen peräs­sä oli hetu. Sii­tä näin, että olin hyväk­sy­tyis­tä kol­man­nek­si vanhin.

 4. Hei,
  Olet­ko sat­tu­nut tör­mää­mään tie­toon sii­tä, mit­kä oli­vat tänä vuon­na Avoi­men väy­län alim­mat hyväk­sy­tyt pai­no­te­tut kes­kiar­vot? Eten­kin Hel­sin­ki kiinnostaa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *