Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsintä

Photo by John Schnobrich on Unsplash

Mie­les­tä­ni työn­haus­ta ei ole juu­ri­kaan kir­joi­tet­tu oik­ka­rin näkö­kul­mas­ta ja kos­ka kävin kuu­kausi sit­ten jäl­leen läpi työn­ha­ku­rum­ban, oli­si muka­va jakaa omia koke­muk­sia ja vink­ke­jä teil­le. Haluai­sin eten­kin näis­sä työn­ha­kuun liit­ty­vis­sä kir­joi­tuk­sis­sa muis­tut­taa, että kir­joi­tuk­se­ni edus­ta­vat vain minun näke­myk­siä­ni. Kir­joi­tan täs­sä ja tule­vis­sa osis­sa mones­ta eri aihees­ta, joi­hin ei ole mitään abso­luut­tis­ta totuut­ta, mut­ta koi­tan par­haa­ni mukaan poh­tia eri näkö­kul­mia. Toi­vot­ta­vas­ti aihe herät­tää kom­ment­te­ja ja kes­kus­te­lua, sil­lä oli­si muka­va kuul­la myös tei­dän mielipiteitänne!

Aloi­tin opin­not tie­de­kun­nas­sa syk­syl­lä 2016 ja rei­lus­sa kol­mes­sa vuo­des­sa olen lähet­tä­nyt vajaat 150 työ­ha­ke­mus­ta oman alan har­joit­te­lu­paik­koi­hin ja olen ollut noin 15 haas­tat­te­lus­sa. Jos en las­ke mukaan ennen oikis­ta suo­rit­ta­mia­ni työ­ko­kei­lu­ja vakuu­tusoi­keu­des­sa sekä Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tos­sa, olen ollut kol­mes­sa eri työpaikassa:

 1. Opet­ta­jien työttömyyskassassa;
 2. tšek­ki­läi­ses­sä asian­ajo­toi­mis­tos­sa (kah­den vii­kon työ­har­joit­te­lu STEP-ohjel­man kaut­ta); ja viimeisimpänä
 3. FINEn Vakuu­tus- ja rahoitusneuvonnassa.

Veik­kaan, että hake­mus­mää­rä­ni on huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi kuin kes­ki­ver­to-oik­ka­ril­la, sil­lä hain todel­la mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä alku­vai­hees­sa töi­tä ja halusin mak­si­moi­da mah­dol­li­suu­te­ni har­joit­te­lu­paik­kaan. Osak­si taas kor­kea mää­rä selit­tyy sil­lä, että hake­mus­asia­kir­ja­ni eivät olleet alku­vai­hees­sa kovin­kaan hyviä. Tämän kol­men vuo­den aika­na olen kui­ten­kin oppi­nut pal­jon työn­haus­ta, niin itse hake­mi­sen kaut­ta kuin juris­tien ja HR-ammat­ti­lais­ten kans­sa keskustelemalla.

Opis­ke­luai­kai­sen työ­ko­ke­muk­sen merkitys

Vaik­ka laki­mies­ten työt­tö­myys­pro­sent­ti on täl­lä het­kel­lä mel­ko mata­la (noin 2,8%), koen että opis­ke­luai­kai­nen työ­ko­ke­mus hel­pot­taa työn saa­mis­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Opis­ke­luai­kai­sel­la työ­ko­ke­muk­sel­la saat jal­kaa oven väliin ja pää­set näke­mään eri työ­paik­ko­ja käy­tän­nös­sä. Tämä hel­pot­taa hah­mot­ta­maan sitä, mitä haluai­sit teh­dä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen työk­se­si. Työs­ken­te­ly tuo lisäk­si hyvää vas­ta­pai­noa teo­reet­ti­sel­le opis­ke­lul­le, kun lue­tut asiat voi yhdis­tää käytäntöön.

Riip­pu­mat­ta sii­tä, olet­ko suo­raan lukios­ta oikik­seen pääs­syt vai hie­man van­hem­pi opis­ke­li­ja, suo­sit­te­len prio­ri­soi­maan työ­ko­ke­muk­sen hank­ki­mi­sen nopean val­mis­tu­mi­sen edel­le. Toki jos sinul­la on sel­keä ja var­ma suun­ni­tel­ma sii­tä, mitä aiot teh­dä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, go for it, mut­ta muus­sa tapauk­ses­sa ei hait­taa ollen­kaan, jos val­mis­tu­mi­nen venyy työ­har­joit­te­lun takia. On parem­pi val­mis­tua hitaam­min työ­ko­ke­muk­sen kans­sa kuin nopeas­ti ilman työ­ko­ke­mus­ta. Oman dead­li­ne­ni val­mis­tu­mi­sel­le olen aset­ta­nut kesäl­le 2022, jol­loin minun on vie­lä mah­dol­lis­ta saa­da opin­to­lai­na­hy­vi­tys.

Mis­sä kaik­kial­la oik­ka­ri voi työskennellä?

Jos puhu­taan “oman alan työ­pai­kois­ta”, on oik­ka­ril­la hyvin moni­puo­li­set opis­ke­luai­kai­set mah­dol­li­suu­det työl­lis­tyä. Vaik­ka alkuun saat­taa jää­dä käsi­tys, että har­joit­te­lu­paik­ko­ja on tar­jol­la vain isois­sa asian­ajo­toi­mis­tois­sa, on todel­li­suu­des­sa tar­jon­taa pal­jon run­saam­min. Har­ha­luu­lo oman alan har­joit­te­lu­paik­ko­jen rajal­li­suu­des­ta syn­ty­nee sii­tä, että muut toi­mi­jat kuin suu­rim­mat asian­ajo­toi­mis­tot eivät mark­ki­noi yhtä tehok­kaas­ti itse­ään opiskelijoille.

Alla on esi­mer­kin­omai­nen lis­taus eri­lai­sis­ta vaih­toeh­dois­ta, jois­sa oik­ka­ri voi työs­ken­nel­lä, jot­ta saat alus­ta­van käsi­tyk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta­si oikkarina.

Yksi­tyi­nen sektori
 • suu­ret asian­ajo­toi­mis­tot (eri­lai­sia har­joit­te­luoh­jel­mia eri vai­hees­sa ole­vil­le oik­ka­reil­le)
 • kes­ki­ko­koi­set asian­ajo­toi­mis­tot (har­joit­te­luoh­jel­mien sisäl­tö voi olla hie­man liu­ku­vam­pi suu­riin toi­mis­toi­hin ver­rat­tu­na)
 • pie­net asian­ajo­toi­mis­tot (työ­teh­tä­vät voi­vat olla mitä tahan­sa sih­tee­rin töis­tä juri­di­siin teh­tä­viin jo alku­vai­heen opis­ke­li­jal­la)
 • lakia­siain­toi­mis­tot
 • pörs­siyh­tiöt (valit­se “Main Mar­ket” tai “First North GM”, jon­ka jäl­keen “HEL” ja näet Hel­sin­gin pörs­siin lis­ta­tut yri­tyk­set. Sivul­la saat­taa olla ole­tuk­se­na valin­ta koh­das­sa “Lar­ge Cap”, joten valit­se Seg­ment-koh­das­ta myös Mid Cap ja Small Cap, jot­tei tulok­sis­ta jää uupu­maan pie­nem­piä, Hel­sin­gin pörs­siin lis­tat­tu­ja, yhtiöitä.)
 • pk-yri­tyk­set
 • vakuu­tus­yh­tiöt
 • pan­kit
 • tilin­tar­kas­tus- ja konsulttiyhtiöt
 • perin­täyh­tiöt
Jul­ki­nen sektori
 • val­tion virastot
 • minis­te­riöt
 • kun­nat
 • tuo­miois­tui­met
 • syyt­tä­jä­lai­tos
 • ulos­ot­to­vi­ran­omai­set
 • oikeus­a­pu­toi­mis­tot
Kol­mas sek­to­ri ja muut
 • ammat­ti­lii­tot ja työmarkkinajärjestöt
 • etu­jär­jes­töt
 • työt­tö­myys­kas­sat
 • muut yhtei­söt
 • yli­opis­tot
Mis­sä vai­hees­sa töihin?

Vaik­ka opis­ke­luai­kai­nen työ­ko­ke­mus on tär­ke­ää, on sinul­la useam­pi vuo­si aikaa hank­kia sitä. Tie­tyl­lä tasol­la jopa kan­nus­tan kes­kit­ty­mään vähin­tään ensim­mäi­sen luku­kau­den tai ‑vuo­den ajan opis­ke­lue­lä­mäs­tä naut­ti­mi­seen. Tämä on kui­ten­kin makua­sia, mut­ta tie­ten­kin mitä aikai­sem­min työn­haun aloit­taa, sitä enem­män mah­dol­li­suuk­sia har­joit­te­lu­pai­kan saa­mi­seen on. Var­sin­kin kesät ovat otol­lis­ta aikaa työs­ken­te­lyl­le, sil­lä har­joit­te­lu­paik­ko­ja on enem­män tar­jol­la, vaik­ka­kin myös haki­joi­ta on täl­löin enem­män. Lisäk­si kesäl­lä ei pää­sään­töi­ses­ti ole opin­to­ja, mikä jät­tää aikaa työnteolle.

Kaik­ki työ­ko­ke­mus on aidos­ti arvo­kas­ta, mut­ta oman alan työn­ha­kua on tur­ha lykä­tä aja­tuk­sel­la, ettet ole vie­lä osaa­mi­sen puo­les­ta val­mis sii­hen. Kyse on lop­pu­jen lopuk­si har­joit­te­lus­ta työ­hön, jol­loin tar­koi­tuk­se­na on nime­no­maan oppia. Vir­hei­tä sat­tuu jokai­sel­le, mut­ta itse ajat­te­len aina­kin, että vir­heet on parem­pi teh­dä opis­ke­li­ja­na kuin val­mis­tu­nee­na juris­ti­na. Työ­teh­tä­vien haas­ta­vuus tie­ten­kin riip­puu työ­pai­kas­ta, mut­ta mah­dol­li­sia haas­ta­via teh­tä­viä on tur­ha pelä­tä: täl­löin­hän sinul­la on vain mah­dol­li­suus oppia uutta!

Mis­tä etsiä työpaikkoja?

Kun koet, että on aika aloit­taa työ­pai­kan met­säs­tys, kysy­mys kuu­luu, mis­tä löy­dät juri­dii­kan alan työ­pai­kat opis­ke­li­joil­le? Työ­paik­ko­jen etsi­mi­seen on useam­pia eri sivu­ja ja tapo­ja, kuten

Oik­ka­ri­pörs­si

Täl­lä het­kel­lä käte­vin paik­ka etsiä juri­dii­kan alan har­joit­te­lu­paik­ko­ja on Para­graaf­fin Oik­ka­ri­pörs­si, vaik­ka­kin aktii­vi­nen työn­ha­ki­ja hyö­dyn­tää useam­paa edel­lä lis­tat­tua sivua. Para­graaf­fi on paras paik­ka yksi­tyi­sen sek­to­rin ja eten­kin asian­ajo­toi­mis­to­jen tar­joa­mien har­joit­te­lu­paik­ko­jen löy­tä­mi­seen, mikä joh­tuu osak­si sii­tä, että Para­graaf­fi tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä eri asian­ajo­toi­mis­to­jen kans­sa. Oik­ka­ri­pörs­sis­sä ei vali­tet­ta­vas­ti pys­ty tilaa­maan esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­koos­tet­ta uusis­ta työ­pai­kois­ta, joten itsel­le on tul­lut tavak­si käy­dä aktii­vi­ses­ti Oik­ka­ri­pörs­sin pai­kat läpi uusien työ­paik­kail­moi­tus­ten bon­gaa­mi­sek­si. Toi­nen vaih­toeh­to on seu­ra­ta Para­graaf­fia jos­sa­kin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, sil­lä he ilmoit­ta­vat uusis­ta pai­kois­ta aina siellä.

Para­graaf­fin sivuil­la voi myös tutus­tua osaan työ­nan­ta­jis­ta, jot­ka tar­joa­vat har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia oik­ka­reil­le. Lisäk­si heil­lä on sivus­tol­la CV-pank­ki, johon voi jät­tää oman CV:n avoi­me­na hake­muk­se­na avau­tu­via työ­paik­ko­ja var­ten. Olen jos­kus aikoi­naan ladan­nut tuon­ne oman CV:ni, mut­ta en osaa sanoa pal­ve­lus­ta tar­kem­min, sil­lä CV:ni oli tuol­loin mel­ko heik­ko enkä saa­nut pal­ve­lun kaut­ta yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sis­ta työpaikoista.

Rek­ry­net

Toi­nen hyvä sivus­to uusien työ­paik­ko­jen etsi­mi­seen on Aar­re­saa­ren Rek­ry­net. Koke­muk­sen perus­teel­la sanoi­sin, että Rek­ry­ne­tis­sä työ­paik­kail­moi­tuk­set ovat useam­min jul­ki­sen sek­to­rin työ­paik­ko­ja, mut­ta sivus­tol­ta löy­tyy aika moni­puo­li­ses­ti myös mui­den sek­to­rei­den ilmoi­tuk­sia, sil­lä ilmoit­ta­mi­nen on työ­nan­ta­jal­le ilmaista.

Rek­ry­ne­tis­sä kan­nat­taa hyö­dyn­tää haku­vah­tia ja kou­lu­tusa­la­va­lin­taa: valit­se kou­lu­tusa­lak­se­si oikeus­tie­de, mil­lä rajaat työ­paik­kail­moi­tuk­set toden­nä­köi­sem­min sovel­tu­viin työ­paik­koi­hin. Paik­ka­vah­din tilaa­mal­la saat joko päi­vit­täin tai vii­koit­tain lis­tan uusis­ta työ­paik­kail­moi­tuk­sis­ta jopa kol­men kuu­kau­den ajan. Itsel­leen kan­nat­taa kui­ten­kin aset­taa muis­tu­tus haku­vah­din erään­ty­mis­päi­väs­tä, jot­ta muis­tat uusia sen ajois­sa, ettei yksi­kään ilmoi­tus mene ohitsesi.

valtiolle.fi

Valtiolle.fi ‑sivus­to on hyvä paik­ka löy­tää jul­ki­sen sek­to­rin paik­ko­ja, kuten val­tion viras­to­jen tar­joa­mia työ­paik­ko­ja. Tosin aivan kaik­ki jul­ki­sen sek­to­rin avoi­met pai­kat eivät tule täl­le sivus­tol­le, joten työ­pai­kan etsin­tää on hyvä täy­den­tää aina­kin Oik­ka­ri­pörs­sil­lä ja Rek­ry­ne­til­lä. Myös valtiolle.fi ‑sivus­tol­la on mah­dol­lis­ta aset­taa hakuvahti. 

Juri­dii­kan nuo­ret ammat­ti­lai­set / Juri­dii­kan uramahdollisuudet

Kysei­set Face­book-sivut jul­kai­se­vat vaih­te­le­vas­ti myös opis­ke­li­joil­le sopi­via työ­paik­ko­ja, mut­ta mii­nus­puo­le­na näis­sä sivuis­sa on jat­ku­va “tur­hien” uutis­ten ja artik­ke­lien mää­rä, sil­lä aina­kin itse haluai­sin yksin­ker­tai­ses­ti vain jul­kai­su­ja uusis­ta työ­pai­kois­ta ilman, että ne hau­tau­tu­vat kai­ken muun keskelle.

Laki­mies­Rek­ry­toin­ti

Rehel­li­ses­ti sanot­tu­na Laki­mies­Rek­ry­toin­nis­sa on hyvin mini­maa­li­ses­ti tar­jol­la oik­ka­ril­le sovel­tu­via paik­ko­ja, sil­lä se on tar­koi­tet­tu laki­mies­ten rek­ry­toin­ti­ka­na­vak­si. Opin­to­jen alku­vai­hees­sa, kun olin erit­täin aktii­vi­nen työ­paik­ko­jen etsi­mi­sen suh­teen, kävin sään­nöl­li­ses­ti myös täl­lä sivus­tol­la, mut­ta nyky­ään en lain­kaan. Tosin sivus­ton etu­na on, että siel­lä ilmoi­tet­tui­hin paik­koi­hin tus­kin on yhtä kovaa kil­pai­lua kuin muis­sa sivus­tois­sa jul­kais­tui­hin paikkoihin.

ELSA:n STEP-pai­kat

Yllä ole­vat sivut kes­kit­ty­vät lähin­nä Suo­mes­sa tar­jol­la ole­viin paik­koi­hin (pl. Rek­ry­ne­tis­sä on välil­lä myös kan­sain­vä­li­siä mah­dol­li­suuk­sia), mut­ta ELSA:n STEP-pai­kat sen sijaan kes­kit­ty­vät pel­käs­tään kan­sain­vä­li­siin har­joit­te­lui­hin. Palk­ka­ta­so näis­sä har­joit­te­luis­sa ei ole kovin­kaan kor­kea, mut­ta STEP-pai­kat ovat erin­omai­nen mah­dol­li­suus saa­da kan­sain­vä­lis­tä työkokemusta.

Olin itse STEP-har­joit­te­lus­sa tšek­ki­läi­ses­sä asian­ajo­toi­mis­tos­sa kah­den vii­kon ajan eikä minul­la ole muu­ta kuin posi­tii­vis­ta sanot­ta­vaa itse koke­muk­ses­ta. Har­joit­te­lu­jak­so oli sopi­van lyhyt ja pal­kal­la sain mak­set­tua len­not koh­tee­seen ja pois sekä asu­mi­sen har­joit­te­lun ajak­si, joten talou­del­li­ses­ti reis­su oli aika lail­la +/- 0.

Hake­mus­jak­so seu­raa­viin STEP-jak­soi­hin alkaa 18.11.2019!

Avoi­met työhakemukset

Tie­dän, että jo pel­käs­tään edel­lä mai­nit­tu­jen sivu­jen seu­raa­mi­nen ja niis­sä ilmoi­tet­tui­hin työ­paik­koi­hin hake­mi­nen käy työs­tä, mut­ta tämän lisäk­si kan­nat­taa har­ki­ta avoi­mien työ­ha­ke­mus­ten lähet­tä­mis­tä. Avoi­mien työ­ha­ke­mus­ten lähet­tä­mi­sen etu­na on, että alal­lam­me on pal­jon pii­lo­työ­paik­ko­ja, sil­lä var­sin­kaan pie­nem­mil­lä työ­nan­ta­jil­la ei ole resurs­se­ja käy­dä läpi ras­kas­ta jul­kis­ta rekryprosessia.

Hyviä koh­tei­ta avoi­mil­le työ­ha­ke­muk­sil­le ovat eten­kin lakia­siain- ja asian­ajo­toi­mis­tot, mut­ta mik­sei myös pörs­siyh­tiöt ja kes­ki­ko­koi­set yri­tyk­set­kin. Jos sinul­la on haa­vee­na työs­ken­nel­lä jos­sain tie­tys­sä yri­tyk­ses­sä tai tiet­ty­jen asioi­den paris­sa, on tur­ha jää­dä istu­maan ja odot­ta­maan jul­ki­seen hakuun tule­via paik­ko­ja, jol­loin jou­dut kil­pai­le­maan kym­me­nien mui­den haki­joi­den kans­sa. Sen sijaan avoi­mil­la hake­muk­sil­la voit vähen­tää kil­pai­li­joi­den mää­rää ja erot­tua joukosta.

Jo pel­käs­tään googlaa­mal­la pää­see alkuun, mut­ta mikä­li sinul­la on mie­les­sä­si esi­mer­kik­si tiet­ty oikeu­de­na­la, jon­ka paris­sa haluai­sit työs­ken­nel­lä, on hyvä kik­ka käyt­tää Asia­na­ja­ja­lii­ton Löy­dä asia­na­ja­ja ‑haku­pal­ve­lua. Sen avul­la voit etsiä toi­mis­to­ja, jot­ka tar­joa­vat tie­tyn oikeu­de­na­lan pal­ve­lu­ja ja löy­tää itsel­le­si poten­ti­aa­li­sen työnantajan.

Avoi­mien työ­ha­ke­mus­ten lähet­te­lys­sä kan­nat­taa varau­tua sii­hen, ettei yri­tys­ten vas­taus­pro­sent­ti ole kovin­kaan kor­kea tai aktii­vi­nen, mut­ta aina kan­nat­taa kokeil­la! Itse asias­sa sain vuo­si sit­ten täl­lä taval­la työ­haas­tat­te­lun erää­seen minua kiin­nos­ta­vaan asian­ajo­toi­mis­toon, johon vali­tet­ta­vas­ti en pääs­syt lähes­ty­vän opis­ke­li­ja­vaih­don takia. Jäin kui­ten­kin työ­nan­ta­jan mie­leen ja olen ollut myö­hem­min yhtey­des­sä mah­dol­lis­ten avau­tu­vien työ­paik­ko­jen osal­ta, joten iki­nä ei tie­dä, vaik­ka pää­tyi­sin lopul­ta täl­lä taval­la kysei­seen toi­mis­toon harjoitteluun 🙂

Olen suo­si­nut säh­kö­pos­til­la lähes­ty­mis­tä, mis­sä olen lähet­tä­nyt pel­käs­tään CV:ni sekä lyhyen saa­te­vies­tin, jos­sa olen tie­dus­tel­lut työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta kysei­ses­sä yri­tyk­ses­sä. Joku toi­nen saat­tai­si soit­taa vie­lä työ­nan­ta­jan perään, mut­ta olen oman sekä yri­tyk­sen ajan­käy­tön puo­les­ta pää­ty­nyt sii­hen, että säh­kö­pos­ti CV:n kera riittää.

Esimerkki avoimen hakemuksen sähköpostisaatteesta.
Esi­merk­ki avoi­men hake­muk­sen sähköpostisaatteesta.

Lue lisää: 33 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: CV:n raken­ta­mi­nen sekä koke­muk­sen kerryttäminen

Lin­ke­dIn

Lin­ke­dIn on myös hyvä väy­lä var­sin­kin kan­sain­vä­lis­ten työ­mah­dol­li­suuk­sien seu­raa­mi­seen, vaik­ka algo­rit­mi ei aina tar­joa täy­sin sopi­via paik­ko­ja ja työ­paik­kail­moi­tus­ten mää­rä on val­ta­va. Itse käy­tän Lin­ke­dI­niä työn­haus­sa myös siten, että tyk­kään tutus­tua mui­den (oik­ka­rei­den) työ­ko­ke­muk­siin, jos sai­sin siel­tä ins­pi­raa­tio­ta poten­ti­aa­li­sis­ta työ­nan­ta­jis­ta tai haluan lisä­tie­toa jon­kin työ­pai­kan työtehtävistä.

Suh­teet

Vii­mei­sim­pä­nä mut­tei vähäi­sim­pä­nä ovat amma­til­li­set sekä sosi­aa­li­set suh­teet. Olen itse pääs­syt muu­ta­maan työ­haas­tat­te­luun suh­tei­den kaut­ta ja olen myös itse suo­si­tel­lut ystä­viä­ni edel­li­sil­le työ­nan­ta­jil­le. Lisäk­si jos tie­dän, että joku ystä­vä­ni etsii yli­pään­sä töi­tä tai tie­tyn­tyyp­pis­tä työ­tä, olen tie­ten­kin sopi­van työ­paik­kail­moi­tuk­sen tul­les­sa vas­taan lin­kan­nut sen hänelle.

Suh­tei­den käyt­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa käy­tös­ta­vat: en läh­ti­si pyy­tä­mään suo­sit­te­lua hen­ki­löl­tä, jon­ka kans­sa olet vaih­ta­nut vain muu­ta­man sanan ja tämän jäl­keen “ver­kos­toi­tu­nut” Lin­ke­dI­nis­sä. Muis­ta myös, että tie­tyl­lä taval­la suo­sit­te­li­ja lait­taa oman mai­neen­sa peliin suo­si­tel­les­saan sinua, joten muis­ta kiit­tää suo­sit­te­li­jaa ja ole rehel­li­nen hänel­le osaa­mi­ses­ta­si. Itse suo­sit­te­len täs­tä syys­tä kor­keal­la kyn­nyk­sel­lä, mut­ta ker­ron toki edel­li­sis­tä työ­ko­ke­muk­sis­ta­ni mie­lel­lä­ni myös tun­te­mat­to­mil­le, sil­lä työ­paik­kail­moi­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan käy aina ilmi kaik­ki mahdollinen.

Havait­sen kui­ten­kin ehkä hie­man tur­haa ujos­te­lua opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa sen suh­teen, ettei meneil­lään ole­vas­ta työn­haus­ta halu­ta ker­toa edes kave­ril­le, vaik­ka hänel­tä voi­si kysyä aina­kin vink­ke­jä työ­haas­tat­te­luun tai tar­kem­min työn­ku­vas­ta. Tämä toden­nä­köi­ses­ti joh­tuu sii­tä, että työn­ha­ku halu­taan pitää oma­na tie­to­na mah­dol­li­sen “epä­on­nis­tu­mi­sen” vuok­si. Mut­ta so what, sil­lä jokai­nen tie­tää, ettei työ­pai­kan saa­mi­nen ole var­ma nak­ki, ja mitä oikeas­ti mene­tät sii­nä, jos ker­rot kave­ril­le­si työn­haus­ta? Toden­nä­köi­ses­ti hän aut­taa mie­lel­lään ja mikä­li et saa paik­kaa, tei­dän molem­pien elä­mä jat­kuu nor­maa­lis­ti 🙂 Sama pätee myös tun­te­mat­to­mal­ta kyse­lyyn. Saat var­mem­paa tie­toa sinua kiin­nos­ta­vas­ta työ­pai­kas­ta esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nin kaut­ta vies­tiä lait­taes­sa­si kuin Jode­lis­sa. Kun­han vain muis­taa nor­maa­lit käytöstavat.

Mil­lä perus­teel­la vali­ta haet­ta­va paikka?

Lop­pu­jen lopuk­si har­joit­te­lu­paik­ko­ja on tar­jol­la hyvin pal­jon, jos hyö­dyn­tää suu­rin­ta osaa aiem­min mai­ni­tuis­ta sivus­tois­ta ja tavois­ta etsiä paikkoja.

Älä nir­soi­le!

Oik­ka­rin arki on kii­reis­tä ja hake­mus­ten lähet­tä­mi­nen on aidos­ti aikaa vie­vää puu­haa, joten mil­lä perus­teel­la sit­ten valit­si­si haet­ta­vat pai­kat? Alku­vai­heen opis­ke­li­joil­le ja opis­ke­li­joil­le, joil­la ei ole vie­lä oman alan työ­ko­ke­mus­ta, suo­sit­te­li­sin hake­maan avoi­min mie­lin eri paik­ko­ja, jot­ta ural­laan pää­see alkuun. Vaik­ka et pää­si­si juu­ri sii­hen unel­ma­har­joit­te­luusi, niin jokai­ses­ta har­joit­te­lus­ta on hyö­tyä ja voit oppia pal­jon, jos vain asen­noi­dut oikein. Tein itse toi­se­na opis­ke­lu­vuo­te­na­ni sen vir­heen, että en halun­nut enää hakea junior trai­nee ‑tason paik­ko­ja, sil­lä koin, että olin jo sen ver­ran pit­käl­lä opin­nois­sa­ni, että minun kuu­lui­si teh­dä jotain haas­ta­vam­paa. No arva­ta saat­taa, etten saa­nut näi­tä haas­ta­vam­pia posi­tioi­ta tai mui­ta­kaan paik­ko­ja useam­paan kuu­kau­teen, jol­loin alkoi har­mit­ta­maan, etten ollut hake­nut myös mui­ta niin sano­tus­ti alem­man tason paikkoja.

Toki nyt opin­nois­sa pidem­mäl­lä ole­va­na ja vii­saam­pa­na sitä ymmär­tää, että toi­min tuol­loin type­räs­ti. Vaik­ka esi­mer­kik­si isos­sa toi­mis­tos­sa junior trai­neen teh­tä­vät kes­kit­ty­vät lähin­nä toi­mis­ton rutii­ni­teh­tä­viin, on se lopul­ta erin­omai­nen koke­mus, sillä

 • saat jal­ka­si oven väliin;
 • pää­set näke­mään ja ymmär­tä­mään asian­ajo­toi­mis­ton arkea; sekä
 • jos olet ahke­ra ja oma-aloit­tei­nen, niin mikä estää, ettet­kö voi­si yrit­tää pääs­tä mukaan myös haas­ta­vam­piin tehtäviin?
Tutus­tu työnantajiin

Hake­muk­ses­sa oli­si hyvä pys­tyä perus­te­le­maan, mik­si haluat juu­ri tiet­tyyn yri­tyk­seen töi­hin, mikä voi olla han­ka­laa, jos yri­tyk­ses­tä ei tie­dä enem­pää kuin mitä hei­dän net­ti­si­vuil­laan lukee. Jos käy­tän esi­merk­ki­nä suu­ria asian­ajo­toi­mis­to­ja, voin sanoa rehel­li­ses­ti, ettei­vät suu­ret toi­mis­tot minun sil­mis­sä­ni eroa juu­ri­kaan toi­sis­taan. Toki toi­mis­to­jen sivuil­la saat­taa lukea eri­lai­sis­ta arvois­ta ja mark­ki­noin­nis­sa käy­te­tään eri­lai­sia hash­ta­ge­ja, mut­ta ajoit­tain nämä tun­tu­vat saman­lai­sel­ta ympä­ri­pyö­reäl­tä sana­he­li­näl­tä kuin jos itse kir­joit­tai­sin hake­muk­see­ni, että olen ahke­ra ja iloi­nen työn­te­ki­jä ilman, että perus­te­len väi­tet­tä sen erikoisemmin.

En tah­do “syyl­lis­tää” yri­tyk­siä, sil­lä mark­ki­noin­nis­sa on vai­ke­aa erot­tau­tua. Tosia­sia on kui­ten­kin, että työ­nan­ta­jis­sa on ero­ja, vaik­kei se näkyi­si­kään ulos­päin. Suo­sit­te­li­sin osal­lis­tu­maan eri­lai­siin excui­hin, yri­tys­vie­rai­lui­hin ja tapah­tu­miin, joi­ta yri­tyk­set jär­jes­tä­vät. Näin pää­set tutus­tu­maan eri työ­paik­koi­hin ja kyse­le­mään työ­nan­ta­jan edus­ta­jil­ta mie­les­sä­si ole­via kysy­myk­siä sekä saa­maan parem­man kuvan sii­tä, mil­lai­nen yri­tys on työ­paik­ka­na ja sopi­si­ko se sinulle.

Kokei­le monipuolisesti!

Tämä on tie­ten­kin vain minun mie­li­pi­tee­ni, mut­ta itse näen, että opis­ke­luai­ka­na kan­nat­taa kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­ta mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti: kokeil­la niin jul­ki­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la työs­ken­te­lyä sekä eri­lai­sia työ­teh­tä­viä. Opis­ke­li­ja­na sinun on hel­pom­pi vaih­taa työ­paik­kaa ja huo­li­mat­ta sii­tä, mihin pää­dyt val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, on täl­lai­ses­ta moni­puo­li­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta hyö­tyä. Olen itse pääs­syt näke­mään jo esi­mer­kik­si jul­ki­sel­la sek­to­ril­la työs­ken­te­lyä sekä viras­tos­sa että tuo­miois­tui­mes­sa ja näin pys­tyn sano­maan, etten näe täl­lä het­kel­lä tule­vai­suut­ta­ni jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Sen sijaan en ennen FINE:ssä työs­ken­te­lyä tien­nyt juu­ri vakuu­tusa­las­ta mitään, mut­ta tuon työ­ko­ke­muk­sen jäl­keen en pidä yhtään mah­dot­to­ma­na idea­na, että työs­ken­te­li­sin val­mis­tu­mi­sen jäl­keen taval­la tai toi­sel­la aina­kin jos­sain mää­rin vakuu­tus­asioi­den kans­sa. Toki sinul­la voi olla vah­va mie­li­pi­de jo nyt sii­tä, mis­sä haluat työs­ken­nel­lä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, mut­ta var­sin­kin, jos olet opin­to­jen alku­vai­hees­sa, et voi yksin­ker­tai­ses­ti tie­tää kai­kes­ta kaik­kea. Sik­si on hyvä kokeil­la eri asioi­ta, jot­ta voit teh­dä valis­tu­neem­man rat­kai­sun valmistuttuasi.

Uskal­la hakea!

Jos et hae, et voi saa­da paik­kaa – yksin­ker­tais­ta. Jos joku työ­paik­ka kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sel­ta, hae sitä roh­keas­ti älä­kä väli­tä lii­kaa työ­paik­kail­moi­tuk­sen vaa­ti­muk­sis­ta. Jos ilmoi­tuk­ses­sa edel­ly­te­tään vähin­tään 150 opin­to­pis­tet­tä ja sinul­la on 120 opin­to­pis­tet­tä, voit aivan hyvin hakea tuo­ta paik­kaa. Työ­paik­kail­moi­tuk­sis­sa ilmoi­tet­tui­hin edel­ly­tyk­siin on tur­ha hirt­täy­tyä lii­an tar­kas­ti, sil­lä jon­kin edel­ly­tyk­sen puut­tu­mis­ta voi kom­pen­soi­da muul­la osaa­mi­sel­la. Jos paik­ka kiin­nos­taa sinua, älä mureh­di lii­kaa puhu­taan­ko ilmoi­tuk­ses­sa alku‑, kes­ki- vai lop­pu­vai­heen opis­ke­li­jas­ta. Sama pätee myös toi­vot­tuun työ­suh­teen aloi­tusa­jan­koh­taan ja kestoon.

Lue lisää: Työnhakusparraus

Mil­lä perus­teel­la valit­sin itse haet­ta­vat paikat?

Kuten kir­joi­tuk­sis­ta­ni voi pää­tel­lä, näen itse­ni täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­le­mäs­sä yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa. Aja­tuk­se­na­ni oli hakea lähin­nä associa­te trai­nee ‑paik­ko­ja isois­ta asian­ajo­toi­mis­tois­ta, sil­lä nämä har­joit­te­lu­jak­sot ovat kokoai­kai­sia ja minus­ta on tun­tu­nut jo pidem­pään, että haluai­sin pitää kun­nol­la tau­koa opin­nois­ta. Lisäk­si minua kiin­nos­taa näh­dä min­kä­lais­ta työs­ken­te­ly suu­res­sa asian­ajo­toi­mis­tos­sa on käy­tän­nös­sä, sil­lä koen tämän ole­van yksi poten­ti­aa­li­nen vaih­toeh­to uralleni.

Opin­to­jen ede­tes­sä olen kiin­nos­tu­nut yhä enem­män tran­sak­tiois­ta ja vii­meis­tään Roschie­rin jär­jes­tä­mä NBLA-ohjel­ma var­mis­ti sen, että haluan pääs­tä kokei­le­maan tran­sak­tioi­den paris­sa työs­ken­te­lyä. Näin ollen hain ensi­si­jai­ses­ti har­joit­te­lu­paik­ko­ja suur­ten toi­mis­to­jen transaktioryhmistä.

Lue lisää: 25 § Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my by Roschier

Hain eri toi­mis­toi­hin avoi­min mie­lin, mut­ta minul­la oli muu­ta­ma “suo­sik­ki”, sil­lä olin pääs­syt tutus­tu­maan näi­hin kah­teen toi­mis­toon hie­man parem­min kuin muihin.

Ensim­mäi­nen näis­tä oli Roschier, joka on Suo­men suu­rin asian­ajo­toi­mis­to, ja johon tutus­tuin parem­min edel­lä mai­ni­tun NBLA-ohjel­man kaut­ta. Sain hyvän kuvan hei­dän työn­te­ki­jöis­tään ja muu­ten­kin Ros­kik­sel­la vai­kut­taa ole­van teke­mi­sen meininki.

Toi­nen suo­sik­ki­ni oli Kro­ge­rus, jos­sa olen ollut kah­des­ti haas­tat­te­lus­sa, mut­ta en tul­lut vali­tuk­si kum­mal­la­kaan ker­ral­la. Minul­le jäi kui­ten­kin hyvä vai­ku­tel­ma rek­ry­pro­ses­sis­ta ja tavas­ta, kuin­ka haki­jat vali­taan tai kuin­ka hei­tä infor­moi­daan pää­tök­sen jäl­keen. Kuten sanoin, toi­mis­to­jen on mie­les­tä­ni vai­ke­aa erot­tau­tua toi­sis­taan, joten näin­kin pie­net asiat vai­kut­ta­vat aina­kin minun kohdallani.

Lopul­ta hain syys­kuun aika­na yhteen­sä 15 eri paikkaan.

Lopuk­si

Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä kir­joi­tuk­ses­ta on sinul­le apua työn­haus­sa ja muis­ta lait­taa vies­tiä, mikä­li haluat apua tai muu­ten vain vaih­taa aja­tuk­sia työn­ha­kuun liittyen 🙂

Blo­gi­sar­jan seu­raa­vis­sa osis­sa käsit­te­len CV:n ja hake­mus­kir­jeen laa­din­taa sekä haas­tat­te­lu­ti­lan­tee­seen val­mis­tau­tu­mis­ta, joten lai­ta kom­ment­tia, jos haluai­sit tie­tää eri­tyi­ses­ti jotain näi­hin liittyen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.