Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsintä

Photo by John Schnobrich on Unsplash

Mie­les­tä­ni työn­haus­ta ei ole juu­ri­kaan kir­joi­tet­tu oik­ka­rin näkö­kul­mas­ta ja kos­ka kävin kuu­kausi sit­ten jäl­leen läpi työn­ha­ku­rum­ban, oli­si muka­va jakaa omia koke­muk­sia ja vink­ke­jä teil­le. Haluai­sin eten­kin näis­sä työn­ha­kuun liit­ty­vis­sä kir­joi­tuk­sis­sa muis­tut­taa, että kir­joi­tuk­se­ni edus­ta­vat vain minun näke­myk­siä­ni. Kir­joi­tan täs­sä ja tule­vis­sa osis­sa mones­ta eri aihees­ta, joi­hin ei ole mitään abso­luut­tis­ta totuut­ta, mut­ta koi­tan par­haa­ni mukaan poh­tia eri näkö­kul­mia. Toi­vot­ta­vas­ti aihe herät­tää kom­ment­te­ja ja kes­kus­te­lua, sil­lä oli­si muka­va kuul­la myös tei­dän mielipiteitänne!

Aloi­tin opin­not tie­de­kun­nas­sa syk­syl­lä 2016 ja rei­lus­sa kol­mes­sa vuo­des­sa olen lähet­tä­nyt vajaat 150 työ­ha­ke­mus­ta oman alan har­joit­te­lu­paik­koi­hin ja olen ollut noin 15 haas­tat­te­lus­sa. Jos en las­ke mukaan ennen oikis­ta suo­rit­ta­mia­ni työ­ko­kei­lu­ja vakuu­tusoi­keu­des­sa sekä Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­tos­sa, olen ollut kol­mes­sa eri työpaikassa:

 1. Opet­ta­jien työttömyyskassassa;
 2. tšek­ki­läi­ses­sä asian­ajo­toi­mis­tos­sa (kah­den vii­kon työ­har­joit­te­lu STEP-ohjel­man kaut­ta); ja viimeisimpänä
 3. FINEn Vakuu­tus- ja rahoitusneuvonnassa.

Veik­kaan, että hake­mus­mää­rä­ni on huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi kuin kes­ki­ver­to-oik­ka­ril­la, sil­lä hain todel­la mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä alku­vai­hees­sa töi­tä ja halusin mak­si­moi­da mah­dol­li­suu­te­ni har­joit­te­lu­paik­kaan. Osak­si taas kor­kea mää­rä selit­tyy sil­lä, että hake­mus­asia­kir­ja­ni eivät olleet alku­vai­hees­sa kovin­kaan hyviä. Tämän kol­men vuo­den aika­na olen kui­ten­kin oppi­nut pal­jon työn­haus­ta, niin itse hake­mi­sen kaut­ta kuin juris­tien ja HR-ammat­ti­lais­ten kans­sa keskustelemalla.

Opis­ke­luai­kai­sen työ­ko­ke­muk­sen merkitys

Vaik­ka laki­mies­ten työt­tö­myys­pro­sent­ti on täl­lä het­kel­lä mel­ko mata­la (noin 2,8%), koen että opis­ke­luai­kai­nen työ­ko­ke­mus hel­pot­taa työn saa­mis­ta val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Opis­ke­luai­kai­sel­la työ­ko­ke­muk­sel­la saat jal­kaa oven väliin ja pää­set näke­mään eri työ­paik­ko­ja käy­tän­nös­sä. Tämä hel­pot­taa hah­mot­ta­maan sitä, mitä haluai­sit teh­dä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen työk­se­si. Työs­ken­te­ly tuo lisäk­si hyvää vas­ta­pai­noa teo­reet­ti­sel­le opis­ke­lul­le, kun lue­tut asiat voi yhdis­tää käytäntöön.

Riip­pu­mat­ta sii­tä, olet­ko suo­raan lukios­ta oikik­seen pääs­syt vai hie­man van­hem­pi opis­ke­li­ja, suo­sit­te­len prio­ri­soi­maan työ­ko­ke­muk­sen hank­ki­mi­sen nopean val­mis­tu­mi­sen edel­le. Toki jos sinul­la on sel­keä ja var­ma suun­ni­tel­ma sii­tä, mitä aiot teh­dä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, go for it, mut­ta muus­sa tapauk­ses­sa ei hait­taa ollen­kaan, jos val­mis­tu­mi­nen venyy työ­har­joit­te­lun takia. On parem­pi val­mis­tua hitaam­min työ­ko­ke­muk­sen kans­sa kuin nopeas­ti ilman työ­ko­ke­mus­ta. Oman dead­li­ne­ni val­mis­tu­mi­sel­le olen aset­ta­nut kesäl­le 2022, jol­loin minun on vie­lä mah­dol­lis­ta saa­da opin­to­lai­na­hy­vi­tys.

Mis­sä kaik­kial­la oik­ka­ri voi työskennellä?

Jos puhu­taan “oman alan työ­pai­kois­ta”, on oik­ka­ril­la hyvin moni­puo­li­set opis­ke­luai­kai­set mah­dol­li­suu­det työl­lis­tyä. Vaik­ka alkuun saat­taa jää­dä käsi­tys, että har­joit­te­lu­paik­ko­ja on tar­jol­la vain isois­sa asian­ajo­toi­mis­tois­sa, on todel­li­suu­des­sa tar­jon­taa pal­jon run­saam­min. Har­ha­luu­lo oman alan har­joit­te­lu­paik­ko­jen rajal­li­suu­des­ta syn­ty­nee sii­tä, että muut toi­mi­jat kuin suu­rim­mat asian­ajo­toi­mis­tot eivät mark­ki­noi yhtä tehok­kaas­ti itse­ään opiskelijoille.

Alla on esi­mer­kin­omai­nen lis­taus eri­lai­sis­ta vaih­toeh­dois­ta, jois­sa oik­ka­ri voi työs­ken­nel­lä, jot­ta saat alus­ta­van käsi­tyk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta­si oikkarina.

Yksi­tyi­nen sektori
 • suu­ret asian­ajo­toi­mis­tot (eri­lai­sia har­joit­te­luoh­jel­mia eri vai­hees­sa ole­vil­le oik­ka­reil­le)
 • kes­ki­ko­koi­set asian­ajo­toi­mis­tot (har­joit­te­luoh­jel­mien sisäl­tö voi olla hie­man liu­ku­vam­pi suu­riin toi­mis­toi­hin ver­rat­tu­na)
 • pie­net asian­ajo­toi­mis­tot (työ­teh­tä­vät voi­vat olla mitä tahan­sa sih­tee­rin töis­tä juri­di­siin teh­tä­viin jo alku­vai­heen opis­ke­li­jal­la)
 • lakia­siain­toi­mis­tot
 • pörs­siyh­tiöt (valit­se “Main Mar­ket” tai “First North GM”, jon­ka jäl­keen “HEL” ja näet Hel­sin­gin pörs­siin lis­ta­tut yri­tyk­set. Sivul­la saat­taa olla ole­tuk­se­na valin­ta koh­das­sa “Lar­ge Cap”, joten valit­se Seg­ment-koh­das­ta myös Mid Cap ja Small Cap, jot­tei tulok­sis­ta jää uupu­maan pie­nem­piä, Hel­sin­gin pörs­siin lis­tat­tu­ja, yhtiöitä.)
 • pk-yri­tyk­set
 • vakuu­tus­yh­tiöt
 • pan­kit
 • tilin­tar­kas­tus- ja konsulttiyhtiöt
 • perin­täyh­tiöt
Jul­ki­nen sektori
 • val­tion virastot
 • minis­te­riöt
 • kun­nat
 • tuo­miois­tui­met
 • syyt­tä­jä­lai­tos
 • ulos­ot­to­vi­ran­omai­set
 • oikeus­a­pu­toi­mis­tot
Kol­mas sek­to­ri ja muut
 • ammat­ti­lii­tot ja työmarkkinajärjestöt
 • etu­jär­jes­töt
 • työt­tö­myys­kas­sat
 • muut yhtei­söt
 • yli­opis­tot
Mis­sä vai­hees­sa töihin?

Vaik­ka opis­ke­luai­kai­nen työ­ko­ke­mus on tär­ke­ää, on sinul­la useam­pi vuo­si aikaa hank­kia sitä. Tie­tyl­lä tasol­la jopa kan­nus­tan kes­kit­ty­mään vähin­tään ensim­mäi­sen luku­kau­den tai ‑vuo­den ajan opis­ke­lue­lä­mäs­tä naut­ti­mi­seen. Tämä on kui­ten­kin makua­sia, mut­ta tie­ten­kin mitä aikai­sem­min työn­haun aloit­taa, sitä enem­män mah­dol­li­suuk­sia har­joit­te­lu­pai­kan saa­mi­seen on. Var­sin­kin kesät ovat otol­lis­ta aikaa työs­ken­te­lyl­le, sil­lä har­joit­te­lu­paik­ko­ja on enem­män tar­jol­la, vaik­ka­kin myös haki­joi­ta on täl­löin enem­män. Lisäk­si kesäl­lä ei pää­sään­töi­ses­ti ole opin­to­ja, mikä jät­tää aikaa työnteolle.

Kaik­ki työ­ko­ke­mus on aidos­ti arvo­kas­ta, mut­ta oman alan työn­ha­kua on tur­ha lykä­tä aja­tuk­sel­la, ettet ole vie­lä osaa­mi­sen puo­les­ta val­mis sii­hen. Kyse on lop­pu­jen lopuk­si har­joit­te­lus­ta työ­hön, jol­loin tar­koi­tuk­se­na on nime­no­maan oppia. Vir­hei­tä sat­tuu jokai­sel­le, mut­ta itse ajat­te­len aina­kin, että vir­heet on parem­pi teh­dä opis­ke­li­ja­na kuin val­mis­tu­nee­na juris­ti­na. Työ­teh­tä­vien haas­ta­vuus tie­ten­kin riip­puu työ­pai­kas­ta, mut­ta mah­dol­li­sia haas­ta­via teh­tä­viä on tur­ha pelä­tä: täl­löin­hän sinul­la on vain mah­dol­li­suus oppia uutta!

Mis­tä etsiä työpaikkoja?

Kun koet, että on aika aloit­taa työ­pai­kan met­säs­tys, kysy­mys kuu­luu, mis­tä löy­dät juri­dii­kan alan työ­pai­kat opis­ke­li­joil­le? Työ­paik­ko­jen etsi­mi­seen on useam­pia eri sivu­ja ja tapo­ja, kuten

Oik­ka­ri­pörs­si

Täl­lä het­kel­lä käte­vin paik­ka etsiä juri­dii­kan alan har­joit­te­lu­paik­ko­ja on Para­graaf­fin Oik­ka­ri­pörs­si, vaik­ka­kin aktii­vi­nen työn­ha­ki­ja hyö­dyn­tää useam­paa edel­lä lis­tat­tua sivua. Para­graaf­fi on paras paik­ka yksi­tyi­sen sek­to­rin ja eten­kin asian­ajo­toi­mis­to­jen tar­joa­mien har­joit­te­lu­paik­ko­jen löy­tä­mi­seen, mikä joh­tuu osak­si sii­tä, että Para­graaf­fi tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä eri asian­ajo­toi­mis­to­jen kans­sa. Oik­ka­ri­pörs­sis­sä ei vali­tet­ta­vas­ti pys­ty tilaa­maan esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­koos­tet­ta uusis­ta työ­pai­kois­ta, joten itsel­le on tul­lut tavak­si käy­dä aktii­vi­ses­ti Oik­ka­ri­pörs­sin pai­kat läpi uusien työ­paik­kail­moi­tus­ten bon­gaa­mi­sek­si. Toi­nen vaih­toeh­to on seu­ra­ta Para­graaf­fia jos­sa­kin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, sil­lä he ilmoit­ta­vat uusis­ta pai­kois­ta aina siellä.

Para­graaf­fin sivuil­la voi myös tutus­tua osaan työ­nan­ta­jis­ta, jot­ka tar­joa­vat har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia oik­ka­reil­le. Lisäk­si heil­lä on sivus­tol­la CV-pank­ki, johon voi jät­tää oman CV:n avoi­me­na hake­muk­se­na avau­tu­via työ­paik­ko­ja var­ten. Olen jos­kus aikoi­naan ladan­nut tuon­ne oman CV:ni, mut­ta en osaa sanoa pal­ve­lus­ta tar­kem­min, sil­lä CV:ni oli tuol­loin mel­ko heik­ko enkä saa­nut pal­ve­lun kaut­ta yhtey­den­ot­to­ja poten­ti­aa­li­sis­ta työpaikoista.

Rek­ry­net

Toi­nen hyvä sivus­to uusien työ­paik­ko­jen etsi­mi­seen on Aar­re­saa­ren Rek­ry­net. Koke­muk­sen perus­teel­la sanoi­sin, että Rek­ry­ne­tis­sä työ­paik­kail­moi­tuk­set ovat useam­min jul­ki­sen sek­to­rin työ­paik­ko­ja, mut­ta sivus­tol­ta löy­tyy aika moni­puo­li­ses­ti myös mui­den sek­to­rei­den ilmoi­tuk­sia, sil­lä ilmoit­ta­mi­nen on työ­nan­ta­jal­le ilmaista.

Rek­ry­ne­tis­sä kan­nat­taa hyö­dyn­tää haku­vah­tia ja kou­lu­tusa­la­va­lin­taa: valit­se kou­lu­tusa­lak­se­si oikeus­tie­de, mil­lä rajaat työ­paik­kail­moi­tuk­set toden­nä­köi­sem­min sovel­tu­viin työ­paik­koi­hin. Paik­ka­vah­din tilaa­mal­la saat joko päi­vit­täin tai vii­koit­tain lis­tan uusis­ta työ­paik­kail­moi­tuk­sis­ta jopa kol­men kuu­kau­den ajan. Itsel­leen kan­nat­taa kui­ten­kin aset­taa muis­tu­tus haku­vah­din erään­ty­mis­päi­väs­tä, jot­ta muis­tat uusia sen ajois­sa, ettei yksi­kään ilmoi­tus mene ohitsesi.

valtiolle.fi

Valtiolle.fi ‑sivus­to on hyvä paik­ka löy­tää jul­ki­sen sek­to­rin paik­ko­ja, kuten val­tion viras­to­jen tar­joa­mia työ­paik­ko­ja. Tosin aivan kaik­ki jul­ki­sen sek­to­rin avoi­met pai­kat eivät tule täl­le sivus­tol­le, joten työ­pai­kan etsin­tää on hyvä täy­den­tää aina­kin Oik­ka­ri­pörs­sil­lä ja Rek­ry­ne­til­lä. Myös valtiolle.fi ‑sivus­tol­la on mah­dol­lis­ta aset­taa hakuvahti. 

Juri­dii­kan nuo­ret ammat­ti­lai­set / Juri­dii­kan uramahdollisuudet

Kysei­set Face­book-sivut jul­kai­se­vat vaih­te­le­vas­ti myös opis­ke­li­joil­le sopi­via työ­paik­ko­ja, mut­ta mii­nus­puo­le­na näis­sä sivuis­sa on jat­ku­va “tur­hien” uutis­ten ja artik­ke­lien mää­rä, sil­lä aina­kin itse haluai­sin yksin­ker­tai­ses­ti vain jul­kai­su­ja uusis­ta työ­pai­kois­ta ilman, että ne hau­tau­tu­vat kai­ken muun keskelle.

Laki­mies­Rek­ry­toin­ti

Rehel­li­ses­ti sanot­tu­na Laki­mies­Rek­ry­toin­nis­sa on hyvin mini­maa­li­ses­ti tar­jol­la oik­ka­ril­le sovel­tu­via paik­ko­ja, sil­lä se on tar­koi­tet­tu laki­mies­ten rek­ry­toin­ti­ka­na­vak­si. Opin­to­jen alku­vai­hees­sa, kun olin erit­täin aktii­vi­nen työ­paik­ko­jen etsi­mi­sen suh­teen, kävin sään­nöl­li­ses­ti myös täl­lä sivus­tol­la, mut­ta nyky­ään en lain­kaan. Tosin sivus­ton etu­na on, että siel­lä ilmoi­tet­tui­hin paik­koi­hin tus­kin on yhtä kovaa kil­pai­lua kuin muis­sa sivus­tois­sa jul­kais­tui­hin paikkoihin.

ELSA:n STEP-pai­kat

Yllä ole­vat sivut kes­kit­ty­vät lähin­nä Suo­mes­sa tar­jol­la ole­viin paik­koi­hin (pl. Rek­ry­ne­tis­sä on välil­lä myös kan­sain­vä­li­siä mah­dol­li­suuk­sia), mut­ta ELSA:n STEP-pai­kat sen sijaan kes­kit­ty­vät pel­käs­tään kan­sain­vä­li­siin har­joit­te­lui­hin. Palk­ka­ta­so näis­sä har­joit­te­luis­sa ei ole kovin­kaan kor­kea, mut­ta STEP-pai­kat ovat erin­omai­nen mah­dol­li­suus saa­da kan­sain­vä­lis­tä työkokemusta.

Olin itse STEP-har­joit­te­lus­sa tšek­ki­läi­ses­sä asian­ajo­toi­mis­tos­sa kah­den vii­kon ajan eikä minul­la ole muu­ta kuin posi­tii­vis­ta sanot­ta­vaa itse koke­muk­ses­ta. Har­joit­te­lu­jak­so oli sopi­van lyhyt ja pal­kal­la sain mak­set­tua len­not koh­tee­seen ja pois sekä asu­mi­sen har­joit­te­lun ajak­si, joten talou­del­li­ses­ti reis­su oli aika lail­la +/- 0.

Hake­mus­jak­so seu­raa­viin STEP-jak­soi­hin alkaa 18.11.2019!

Avoi­met työhakemukset

Tie­dän, että jo pel­käs­tään edel­lä mai­nit­tu­jen sivu­jen seu­raa­mi­nen ja niis­sä ilmoi­tet­tui­hin työ­paik­koi­hin hake­mi­nen käy työs­tä, mut­ta tämän lisäk­si kan­nat­taa har­ki­ta avoi­mien työ­ha­ke­mus­ten lähet­tä­mis­tä. Avoi­mien työ­ha­ke­mus­ten lähet­tä­mi­sen etu­na on, että alal­lam­me on pal­jon pii­lo­työ­paik­ko­ja, sil­lä var­sin­kaan pie­nem­mil­lä työ­nan­ta­jil­la ei ole resurs­se­ja käy­dä läpi ras­kas­ta jul­kis­ta rekryprosessia.

Hyviä koh­tei­ta avoi­mil­le työ­ha­ke­muk­sil­le ovat eten­kin lakia­siain- ja asian­ajo­toi­mis­tot, mut­ta mik­sei myös pörs­siyh­tiöt ja kes­ki­ko­koi­set yri­tyk­set­kin. Jos sinul­la on haa­vee­na työs­ken­nel­lä jos­sain tie­tys­sä yri­tyk­ses­sä tai tiet­ty­jen asioi­den paris­sa, on tur­ha jää­dä istu­maan ja odot­ta­maan jul­ki­seen hakuun tule­via paik­ko­ja, jol­loin jou­dut kil­pai­le­maan kym­me­nien mui­den haki­joi­den kans­sa. Sen sijaan avoi­mil­la hake­muk­sil­la voit vähen­tää kil­pai­li­joi­den mää­rää ja erot­tua joukosta.

Jo pel­käs­tään googlaa­mal­la pää­see alkuun, mut­ta mikä­li sinul­la on mie­les­sä­si esi­mer­kik­si tiet­ty oikeu­de­na­la, jon­ka paris­sa haluai­sit työs­ken­nel­lä, on hyvä kik­ka käyt­tää Asia­na­ja­ja­lii­ton Löy­dä asia­na­ja­ja ‑haku­pal­ve­lua. Sen avul­la voit etsiä toi­mis­to­ja, jot­ka tar­joa­vat tie­tyn oikeu­de­na­lan pal­ve­lu­ja ja löy­tää itsel­le­si poten­ti­aa­li­sen työnantajan.

Avoi­mien työ­ha­ke­mus­ten lähet­te­lys­sä kan­nat­taa varau­tua sii­hen, ettei yri­tys­ten vas­taus­pro­sent­ti ole kovin­kaan kor­kea tai aktii­vi­nen, mut­ta aina kan­nat­taa kokeil­la! Itse asias­sa sain vuo­si sit­ten täl­lä taval­la työ­haas­tat­te­lun erää­seen minua kiin­nos­ta­vaan asian­ajo­toi­mis­toon, johon vali­tet­ta­vas­ti en pääs­syt lähes­ty­vän opis­ke­li­ja­vaih­don takia. Jäin kui­ten­kin työ­nan­ta­jan mie­leen ja olen ollut myö­hem­min yhtey­des­sä mah­dol­lis­ten avau­tu­vien työ­paik­ko­jen osal­ta, joten iki­nä ei tie­dä, vaik­ka pää­tyi­sin lopul­ta täl­lä taval­la kysei­seen toi­mis­toon harjoitteluun 🙂

Olen suo­si­nut säh­kö­pos­til­la lähes­ty­mis­tä, mis­sä olen lähet­tä­nyt pel­käs­tään CV:ni sekä lyhyen saa­te­vies­tin, jos­sa olen tie­dus­tel­lut työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta kysei­ses­sä yri­tyk­ses­sä. Joku toi­nen saat­tai­si soit­taa vie­lä työ­nan­ta­jan perään, mut­ta olen oman sekä yri­tyk­sen ajan­käy­tön puo­les­ta pää­ty­nyt sii­hen, että säh­kö­pos­ti CV:n kera riittää.

Esimerkki avoimen hakemuksen sähköpostisaatteesta.
Esi­merk­ki avoi­men hake­muk­sen sähköpostisaatteesta.

Lue lisää: 33 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: CV:n raken­ta­mi­nen sekä koke­muk­sen kerryttäminen

Lin­ke­dIn

Lin­ke­dIn on myös hyvä väy­lä var­sin­kin kan­sain­vä­lis­ten työ­mah­dol­li­suuk­sien seu­raa­mi­seen, vaik­ka algo­rit­mi ei aina tar­joa täy­sin sopi­via paik­ko­ja ja työ­paik­kail­moi­tus­ten mää­rä on val­ta­va. Itse käy­tän Lin­ke­dI­niä työn­haus­sa myös siten, että tyk­kään tutus­tua mui­den (oik­ka­rei­den) työ­ko­ke­muk­siin, jos sai­sin siel­tä ins­pi­raa­tio­ta poten­ti­aa­li­sis­ta työ­nan­ta­jis­ta tai haluan lisä­tie­toa jon­kin työ­pai­kan työtehtävistä.

Suh­teet

Vii­mei­sim­pä­nä mut­tei vähäi­sim­pä­nä ovat amma­til­li­set sekä sosi­aa­li­set suh­teet. Olen itse pääs­syt muu­ta­maan työ­haas­tat­te­luun suh­tei­den kaut­ta ja olen myös itse suo­si­tel­lut ystä­viä­ni edel­li­sil­le työ­nan­ta­jil­le. Lisäk­si jos tie­dän, että joku ystä­vä­ni etsii yli­pään­sä töi­tä tai tie­tyn­tyyp­pis­tä työ­tä, olen tie­ten­kin sopi­van työ­paik­kail­moi­tuk­sen tul­les­sa vas­taan lin­kan­nut sen hänelle.

Suh­tei­den käyt­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa kui­ten­kin muis­taa käy­tös­ta­vat: en läh­ti­si pyy­tä­mään suo­sit­te­lua hen­ki­löl­tä, jon­ka kans­sa olet vaih­ta­nut vain muu­ta­man sanan ja tämän jäl­keen “ver­kos­toi­tu­nut” Lin­ke­dI­nis­sä. Muis­ta myös, että tie­tyl­lä taval­la suo­sit­te­li­ja lait­taa oman mai­neen­sa peliin suo­si­tel­les­saan sinua, joten muis­ta kiit­tää suo­sit­te­li­jaa ja ole rehel­li­nen hänel­le osaa­mi­ses­ta­si. Itse suo­sit­te­len täs­tä syys­tä kor­keal­la kyn­nyk­sel­lä, mut­ta ker­ron toki edel­li­sis­tä työ­ko­ke­muk­sis­ta­ni mie­lel­lä­ni myös tun­te­mat­to­mil­le, sil­lä työ­paik­kail­moi­tuk­ses­ta ei kui­ten­kaan käy aina ilmi kaik­ki mahdollinen.

Havait­sen kui­ten­kin ehkä hie­man tur­haa ujos­te­lua opis­ke­li­joi­den kes­kuu­des­sa sen suh­teen, ettei meneil­lään ole­vas­ta työn­haus­ta halu­ta ker­toa edes kave­ril­le, vaik­ka hänel­tä voi­si kysyä aina­kin vink­ke­jä työ­haas­tat­te­luun tai tar­kem­min työn­ku­vas­ta. Tämä toden­nä­köi­ses­ti joh­tuu sii­tä, että työn­ha­ku halu­taan pitää oma­na tie­to­na mah­dol­li­sen “epä­on­nis­tu­mi­sen” vuok­si. Mut­ta so what, sil­lä jokai­nen tie­tää, ettei työ­pai­kan saa­mi­nen ole var­ma nak­ki, ja mitä oikeas­ti mene­tät sii­nä, jos ker­rot kave­ril­le­si työn­haus­ta? Toden­nä­köi­ses­ti hän aut­taa mie­lel­lään ja mikä­li et saa paik­kaa, tei­dän molem­pien elä­mä jat­kuu nor­maa­lis­ti 🙂 Sama pätee myös tun­te­mat­to­mal­ta kyse­lyyn. Saat var­mem­paa tie­toa sinua kiin­nos­ta­vas­ta työ­pai­kas­ta esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nin kaut­ta vies­tiä lait­taes­sa­si kuin Jode­lis­sa. Kun­han vain muis­taa nor­maa­lit käytöstavat.

Mil­lä perus­teel­la vali­ta haet­ta­va paikka?

Lop­pu­jen lopuk­si har­joit­te­lu­paik­ko­ja on tar­jol­la hyvin pal­jon, jos hyö­dyn­tää suu­rin­ta osaa aiem­min mai­ni­tuis­ta sivus­tois­ta ja tavois­ta etsiä paikkoja.

Älä nir­soi­le!

Oik­ka­rin arki on kii­reis­tä ja hake­mus­ten lähet­tä­mi­nen on aidos­ti aikaa vie­vää puu­haa, joten mil­lä perus­teel­la sit­ten valit­si­si haet­ta­vat pai­kat? Alku­vai­heen opis­ke­li­joil­le ja opis­ke­li­joil­le, joil­la ei ole vie­lä oman alan työ­ko­ke­mus­ta, suo­sit­te­li­sin hake­maan avoi­min mie­lin eri paik­ko­ja, jot­ta ural­laan pää­see alkuun. Vaik­ka et pää­si­si juu­ri sii­hen unel­ma­har­joit­te­luusi, niin jokai­ses­ta har­joit­te­lus­ta on hyö­tyä ja voit oppia pal­jon, jos vain asen­noi­dut oikein. Tein itse toi­se­na opis­ke­lu­vuo­te­na­ni sen vir­heen, että en halun­nut enää hakea junior trai­nee ‑tason paik­ko­ja, sil­lä koin, että olin jo sen ver­ran pit­käl­lä opin­nois­sa­ni, että minun kuu­lui­si teh­dä jotain haas­ta­vam­paa. No arva­ta saat­taa, etten saa­nut näi­tä haas­ta­vam­pia posi­tioi­ta tai mui­ta­kaan paik­ko­ja useam­paan kuu­kau­teen, jol­loin alkoi har­mit­ta­maan, etten ollut hake­nut myös mui­ta niin sano­tus­ti alem­man tason paikkoja.

Toki nyt opin­nois­sa pidem­mäl­lä ole­va­na ja vii­saam­pa­na sitä ymmär­tää, että toi­min tuol­loin type­räs­ti. Vaik­ka esi­mer­kik­si isos­sa toi­mis­tos­sa junior trai­neen teh­tä­vät kes­kit­ty­vät lähin­nä toi­mis­ton rutii­ni­teh­tä­viin, on se lopul­ta erin­omai­nen koke­mus, sillä

 • saat jal­ka­si oven väliin;
 • pää­set näke­mään ja ymmär­tä­mään asian­ajo­toi­mis­ton arkea; sekä
 • jos olet ahke­ra ja oma-aloit­tei­nen, niin mikä estää, ettet­kö voi­si yrit­tää pääs­tä mukaan myös haas­ta­vam­piin tehtäviin?
Tutus­tu työnantajiin

Hake­muk­ses­sa oli­si hyvä pys­tyä perus­te­le­maan, mik­si haluat juu­ri tiet­tyyn yri­tyk­seen töi­hin, mikä voi olla han­ka­laa, jos yri­tyk­ses­tä ei tie­dä enem­pää kuin mitä hei­dän net­ti­si­vuil­laan lukee. Jos käy­tän esi­merk­ki­nä suu­ria asian­ajo­toi­mis­to­ja, voin sanoa rehel­li­ses­ti, ettei­vät suu­ret toi­mis­tot minun sil­mis­sä­ni eroa juu­ri­kaan toi­sis­taan. Toki toi­mis­to­jen sivuil­la saat­taa lukea eri­lai­sis­ta arvois­ta ja mark­ki­noin­nis­sa käy­te­tään eri­lai­sia hash­ta­ge­ja, mut­ta ajoit­tain nämä tun­tu­vat saman­lai­sel­ta ympä­ri­pyö­reäl­tä sana­he­li­näl­tä kuin jos itse kir­joit­tai­sin hake­muk­see­ni, että olen ahke­ra ja iloi­nen työn­te­ki­jä ilman, että perus­te­len väi­tet­tä sen erikoisemmin.

En tah­do “syyl­lis­tää” yri­tyk­siä, sil­lä mark­ki­noin­nis­sa on vai­ke­aa erot­tau­tua. Tosia­sia on kui­ten­kin, että työ­nan­ta­jis­sa on ero­ja, vaik­kei se näkyi­si­kään ulos­päin. Suo­sit­te­li­sin osal­lis­tu­maan eri­lai­siin excui­hin, yri­tys­vie­rai­lui­hin ja tapah­tu­miin, joi­ta yri­tyk­set jär­jes­tä­vät. Näin pää­set tutus­tu­maan eri työ­paik­koi­hin ja kyse­le­mään työ­nan­ta­jan edus­ta­jil­ta mie­les­sä­si ole­via kysy­myk­siä sekä saa­maan parem­man kuvan sii­tä, mil­lai­nen yri­tys on työ­paik­ka­na ja sopi­si­ko se sinulle.

Kokei­le monipuolisesti!

Tämä on tie­ten­kin vain minun mie­li­pi­tee­ni, mut­ta itse näen, että opis­ke­luai­ka­na kan­nat­taa kar­tut­taa työ­ko­ke­mus­ta mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti: kokeil­la niin jul­ki­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la työs­ken­te­lyä sekä eri­lai­sia työ­teh­tä­viä. Opis­ke­li­ja­na sinun on hel­pom­pi vaih­taa työ­paik­kaa ja huo­li­mat­ta sii­tä, mihin pää­dyt val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, on täl­lai­ses­ta moni­puo­li­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta hyö­tyä. Olen itse pääs­syt näke­mään jo esi­mer­kik­si jul­ki­sel­la sek­to­ril­la työs­ken­te­lyä sekä viras­tos­sa että tuo­miois­tui­mes­sa ja näin pys­tyn sano­maan, etten näe täl­lä het­kel­lä tule­vai­suut­ta­ni jul­ki­sel­la sek­to­ril­la. Sen sijaan en ennen FINE:ssä työs­ken­te­lyä tien­nyt juu­ri vakuu­tusa­las­ta mitään, mut­ta tuon työ­ko­ke­muk­sen jäl­keen en pidä yhtään mah­dot­to­ma­na idea­na, että työs­ken­te­li­sin val­mis­tu­mi­sen jäl­keen taval­la tai toi­sel­la aina­kin jos­sain mää­rin vakuu­tus­asioi­den kans­sa. Toki sinul­la voi olla vah­va mie­li­pi­de jo nyt sii­tä, mis­sä haluat työs­ken­nel­lä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen, mut­ta var­sin­kin, jos olet opin­to­jen alku­vai­hees­sa, et voi yksin­ker­tai­ses­ti tie­tää kai­kes­ta kaik­kea. Sik­si on hyvä kokeil­la eri asioi­ta, jot­ta voit teh­dä valis­tu­neem­man rat­kai­sun valmistuttuasi.

Uskal­la hakea!

Jos et hae, et voi saa­da paik­kaa – yksin­ker­tais­ta. Jos joku työ­paik­ka kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sel­ta, hae sitä roh­keas­ti älä­kä väli­tä lii­kaa työ­paik­kail­moi­tuk­sen vaa­ti­muk­sis­ta. Jos ilmoi­tuk­ses­sa edel­ly­te­tään vähin­tään 150 opin­to­pis­tet­tä ja sinul­la on 120 opin­to­pis­tet­tä, voit aivan hyvin hakea tuo­ta paik­kaa. Työ­paik­kail­moi­tuk­sis­sa ilmoi­tet­tui­hin edel­ly­tyk­siin on tur­ha hirt­täy­tyä lii­an tar­kas­ti, sil­lä jon­kin edel­ly­tyk­sen puut­tu­mis­ta voi kom­pen­soi­da muul­la osaa­mi­sel­la. Jos paik­ka kiin­nos­taa sinua, älä mureh­di lii­kaa puhu­taan­ko ilmoi­tuk­ses­sa alku‑, kes­ki- vai lop­pu­vai­heen opis­ke­li­jas­ta. Sama pätee myös toi­vot­tuun työ­suh­teen aloi­tusa­jan­koh­taan ja kestoon.

Lue lisää: Työnhakusparraus

Mil­lä perus­teel­la valit­sin itse haet­ta­vat paikat?

Kuten kir­joi­tuk­sis­ta­ni voi pää­tel­lä, näen itse­ni täl­lä het­kel­lä työs­ken­te­le­mäs­sä yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa. Aja­tuk­se­na­ni oli hakea lähin­nä associa­te trai­nee ‑paik­ko­ja isois­ta asian­ajo­toi­mis­tois­ta, sil­lä nämä har­joit­te­lu­jak­sot ovat kokoai­kai­sia ja minus­ta on tun­tu­nut jo pidem­pään, että haluai­sin pitää kun­nol­la tau­koa opin­nois­ta. Lisäk­si minua kiin­nos­taa näh­dä min­kä­lais­ta työs­ken­te­ly suu­res­sa asian­ajo­toi­mis­tos­sa on käy­tän­nös­sä, sil­lä koen tämän ole­van yksi poten­ti­aa­li­nen vaih­toeh­to uralleni.

Opin­to­jen ede­tes­sä olen kiin­nos­tu­nut yhä enem­män tran­sak­tiois­ta ja vii­meis­tään Roschie­rin jär­jes­tä­mä NBLA-ohjel­ma var­mis­ti sen, että haluan pääs­tä kokei­le­maan tran­sak­tioi­den paris­sa työs­ken­te­lyä. Näin ollen hain ensi­si­jai­ses­ti har­joit­te­lu­paik­ko­ja suur­ten toi­mis­to­jen transaktioryhmistä.

Lue lisää: 25 § Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my by Roschier

Hain eri toi­mis­toi­hin avoi­min mie­lin, mut­ta minul­la oli muu­ta­ma “suo­sik­ki”, sil­lä olin pääs­syt tutus­tu­maan näi­hin kah­teen toi­mis­toon hie­man parem­min kuin muihin.

Ensim­mäi­nen näis­tä oli Roschier, joka on Suo­men suu­rin asian­ajo­toi­mis­to, ja johon tutus­tuin parem­min edel­lä mai­ni­tun NBLA-ohjel­man kaut­ta. Sain hyvän kuvan hei­dän työn­te­ki­jöis­tään ja muu­ten­kin Ros­kik­sel­la vai­kut­taa ole­van teke­mi­sen meininki.

Toi­nen suo­sik­ki­ni oli Kro­ge­rus, jos­sa olen ollut kah­des­ti haas­tat­te­lus­sa, mut­ta en tul­lut vali­tuk­si kum­mal­la­kaan ker­ral­la. Minul­le jäi kui­ten­kin hyvä vai­ku­tel­ma rek­ry­pro­ses­sis­ta ja tavas­ta, kuin­ka haki­jat vali­taan tai kuin­ka hei­tä infor­moi­daan pää­tök­sen jäl­keen. Kuten sanoin, toi­mis­to­jen on mie­les­tä­ni vai­ke­aa erot­tau­tua toi­sis­taan, joten näin­kin pie­net asiat vai­kut­ta­vat aina­kin minun kohdallani.

Lopul­ta hain syys­kuun aika­na yhteen­sä 15 eri paikkaan.

Lopuk­si

Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä kir­joi­tuk­ses­ta on sinul­le apua työn­haus­sa ja muis­ta lait­taa vies­tiä, mikä­li haluat apua tai muu­ten vain vaih­taa aja­tuk­sia työn­ha­kuun liittyen 🙂

Blo­gi­sar­jan seu­raa­vis­sa osis­sa käsit­te­len CV:n ja hake­mus­kir­jeen laa­din­taa sekä haas­tat­te­lu­ti­lan­tee­seen val­mis­tau­tu­mis­ta, joten lai­ta kom­ment­tia, jos haluai­sit tie­tää eri­tyi­ses­ti jotain näi­hin liittyen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *