Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

31 § Opis­ke­li­ja­vaih­to oikik­ses­sa — Osa 1: Haku­pää­tös- ja prosessi

Photo by Michael Lee on Unsplash

Olen nyt ollut vaih­dos­sa tääl­lä Mel­bour­nes­sa rei­lun kol­men kuu­kau­den ajan, mut­ta ennen kuin päi­vit­te­len kuu­lu­mi­sia vaih­dos­ta, palaan vie­lä aikaan ennen läh­töä eli kun pää­tin hakea vaih­toon Mel­bour­neen ja itse hakuprosessiin.

Mik­si vaihtoon?

Pää­tin muis­taak­se­ni jo ennen oikik­seen pää­syä, että haluan läh­teä vaih­toon opin­to­jen aika­na. Pääl­lim­mäi­se­nä syy­nä tähän oli se, että tun­nis­tin englan­nin kie­len tai­to­ni ole­van lii­an hei­kol­la tasol­la kan­sain­vä­li­siin lii­ke­ju­ri­dii­kan työ­teh­tä­viin ja kos­ka vaih­toon läh­te­mi­nen oli­si teho­kas kei­no kehit­tää tätä taitoa.

Toi­nen syy vaih­toon hake­mi­see­ni oli kan­sain­vä­li­nen koke­mus, sil­lä var­sin­kin opin­to­jen alku­vai­hees­sa minua kiin­nos­ti ura ulko­mail­la, kuten Yhdys­val­lois­sa. Täl­lä het­kel­lä halu­ni työs­ken­nel­lä pysy­väs­ti ulko­mail­la on las­ke­nut, mut­ta toki edel­leen haluan tule­vai­suu­des­sa toi­mia kan­sain­vä­lis­ten työ­teh­tä­vien parissa.

Kol­mas syy hakea vaih­toon liit­tyy tii­viis­ti sii­hen, mik­si hain nime­no­maan Uni­ver­si­ty of Mel­bour­neen (lyhen­net­ty­nä UoM) / Mel­bour­ne Law Schoo­liin (lyhen­net­ty­nä MLS). Vie­lä rei­lu vuo­si sit­ten suu­re­na haa­vee­na­ni oli hakea OTM-tut­kin­non jäl­keen Har­var­diin suo­rit­ta­maan vuo­den pituis­ta LL.M. ‑jat­ko­tut­kin­toa, ja koin, että opis­ke­lu com­mon law ‑maas­sa, jol­lai­nen Austra­lia on, tuki­si Har­var­diin pää­syn mah­dol­li­suuk­sia. Mikä­li aihe kiin­nos­taa, voin myö­hem­min kir­joit­taa aja­tuk­sia­ni liit­tyen Har­var­diin hake­mi­seen, min­kä takia en ole enää niin kiin­nos­tu­nut sin­ne hake­mi­ses­ta ja mikä alun perin sai minut haa­vei­le­maan opis­ke­lus­ta Harvardissa.

Mik­si Mel­bour­ne Law School?

Kuten ker­roin, niin pää­asial­li­nen ja myös ensim­mäi­nen syy hakea vaih­toon oli kie­li­tai­don — nime­no­maan englan­nin — kehit­tä­mi­nen. Tämän perus­teel­la poh­din aluk­si haku­koh­det­ta Austra­lian, Irlan­nin, Iso-Bri­tan­nian ja Yhdys­val­to­jen välil­tä, sil­lä pää­kri­tee­ri­nä oli se, että vaih­to­maa oli­si englan­nin­kie­li­nen, kos­ka halusin koko­nais­val­tai­sen kie­li­kyl­vyn. Irlan­ti tip­pui aika nopeas­ti pois lis­tal­ta, sil­lä en koke­nut sitä niin mie­len­kiin­toi­sek­si maak­si. Osit­tain samas­ta syys­tä tipu­tin myös Iso-Bri­tan­nian pois, sil­lä koin, ettei sekään EU-maa­na eroai­si niin radi­kaa­lis­ti Suo­mes­ta kuin Yhdys­val­lat ja Australia.

Poh­din pit­kään Yhdys­val­to­jen ja Austra­lian välil­lä, mut­ta lopul­ta pää­dyin Austra­li­aan kah­des­ta syystä:

 1. kos­ka haa­vei­lin edel­leen Har­var­diin hake­mi­ses­ta ja Yhdys­val­lois­sa työs­ken­te­lys­tä ajat­te­lin, että nyt oli­si mie­len­kiin­toi­sem­paa saa­da kokea toi­nen maa ja
 2. oikis­ran­kin­gien mukaan paras oikis, jon­ka Hel­sin­gin yli­opis­to tar­jo­si haku­koh­teek­si, oli Austra­lias­sa. Tosin HY:llä oli aina­kin sil­loin vaih­toeh­to­na myös Uni­ver­si­ty of Berkley, jon­ka oikis sijoit­tuu sään­nöl­li­ses­ti MLS:n kans­sa samoil­le sijoil­le. Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä pää­dyin kui­ten­kin MLS:ään. Berkleyyn oli myös kes­kiar­von puo­les­ta kor­keam­pi vaa­ti­mus, sil­lä kes­kiar­von täy­tyi olla vähin­tään 4,5 / 5,0, kun taas Mel­bour­neen 3,0 / 5,0. Toki valin­taan vai­kut­ti myös käsi­tyk­se­ni Austra­lias­ta läm­pi­mä­nä maa­na ren­toi­ne ihmisineen.

Mil­lai­nen haku­pro­ses­si oli?

Haku­pro­ses­si oli kak­si­vai­hei­nen: ensin piti hakea vaih­to­paik­kaa HY:ltä ja sit­ten teh­dä hake­mus Uni­ver­si­ty of Melbournelle.

Haku­pro­ses­si Hel­sin­gin yliopistolla

Jos­tain syys­tä joi­ta­kin Austra­lian vaih­to­paik­ko­ja on haet­ta­va huo­mat­ta­vas­ti etu­kä­teen, sil­lä tein vaih­to­ha­ke­muk­se­ni HY:lle hel­mi­kuus­sa 2018 ja sain tie­don valin­nas­ta maa­lis­kuus­sa 2018, vaik­ka itse vaih­to alkoi hei­nä­kuus­sa 2019. Toki täs­sä välis­sä piti vie­lä teh­dä hake­mus Mel­bour­neen, mikä on lähin­nä muo­to­seik­ka, enkä ole kos­kaan kuul­lut, että yksi­kään opis­ke­li­ja oli­si saa­nut koh­dey­li­opis­tol­ta hyl­kää­vää pää­tös­tä HY:n hyväk­syn­nän jälkeen.

Haku­pro­ses­si oli sinän­sä yksin­ker­tai­nen, vaik­ka­kin por­taa­li, jos­sa var­si­nai­nen hake­mus teh­dään, on äärim­mäi­sen kan­kea ja epä­sel­vä. Hakua­ni yksin­ker­tais­ti se, että hain vain ja ainoas­taan Uni­ver­si­ty of Mel­bour­neen ja nime­no­maan täl­le ajan­jak­sol­le, jol­le tulin vali­tuk­si (hei­nä-mar­ras­kuu 2019).

Tääl­lä Mel­bour­nes­sa luku­kausien ajan­koh­dat ovat täy­sin eri­lai­set kuin Suo­mes­sa, sil­lä ensim­mäi­nen luku­kausi alkaa hel­mi­kuus­sa ja päät­tyy touko/kesäkuussa kun taas toi­nen luku­kausi alkaa hei­nä­kuus­sa ja päät­tyy mar­ras­kuus­sa. Tääl­lä tam­mi­kuu on kesä­lo­ma jo kelien­kin puo­les­ta, sil­lä läm­pi­mim­mät kuu­kau­det Mel­bour­nes­sa ovat joulu‑, tam­mi- ja helmikuu.

Yleis­ten tie­to­jen lisäk­si haku­pro­ses­sis­sa piti täyt­tää “lear­ning agree­ment”, mikä tar­koit­ti käy­tän­nös­sä opin­to­suun­ni­tel­man teke­mis­tä: mitä kurs­se­ja tuli­sin vaih­dos­sa teke­mään ja mihin sijoit­tai­sin ne tut­kin­nos­sa­ni (valin­nai­siin opin­toi­hin vai kor­vai­si­ko ne jon­kin pakol­li­sen kurs­sin). Lear­ning agree­ment on tosin vain alus­ta­va suun­ni­tel­ma, sil­lä mitään takui­ta sii­tä, että pää­set nimen­omai­sil­le kurs­seil­le, ei ole. Alus­ta­vas­sa opin­to­suun­ni­tel­mas­sa­ni oli­vat seu­raa­vat kurssit:

 1. Legal Met­hod and Reasoning
 2. Sports and Com­pe­ti­tion Law
 3. Sports Industry and the Law
 4. Com­pe­ti­tion Law

Valit­sin nämä sii­tä syys­tä, että halusin vaih­dos­sa opis­kel­la eri­tyi­ses­ti urhei­luoi­keut­ta ja kil­pai­luoi­keut­ta sekä oppia com­mon law ‑oikeus­jär­jes­tel­mäs­tä. Ensik­si mai­ni­tun kurs­sin oli myös tar­koi­tus kor­va­ta eräs pakol­li­nen mais­te­ri­kurs­si Suomessa.

Perus­te­lu­kir­jeen laadinta

Perus­te­lu­kir­je on mie­les­tä­ni haku­pro­ses­sin tär­kein asia­kir­ja ja jopa tär­keäm­pi kuin kes­kiar­vo, kun­han vain kes­kiar­vo ylit­tää haku­koh­teen mini­mi­vaa­ti­muk­sen. Perus­te­lu­kir­jeen laa­din­taan löy­tyy hyvät ohjeet yli­opis­ton sivuil­ta. Perus­te­lu­kir­jees­sä kan­nat­taa ker­toa esi­mer­kik­si seu­raa­vat asiat:

 • mik­si haluat opis­ke­le­maan valit­se­maa­si vaihtokohteeseen;
 • miten opis­ke­li­ja­vaih­to valit­se­mas­sa­si vaih­to­koh­tees­sa tuki­si tut­kin­to-opin­to­ja­si Hel­sin­gin yliopistossa;
 • mil­lai­sen osan Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa suo­rit­ta­maa­si tut­kin­toa vaih­don aika­na suo­rit­ta­ma­si opin­not muodostaisivat;
 • mik­si haet vaih­toon juu­ri täs­sä vai­hees­sa opintojasi;
 • mil­lai­sia suun­ni­tel­mia sinul­la on tule­vai­suut­ta aja­tel­len, ja miten opin­not ulko­mail­la ede­saut­tai­si­vat sinua nii­den toteut­ta­mi­ses­sa; sekä
 • mit­kä muut asiat saat­tai­si­vat vai­kut­taa valin­taa­si. Jos sinul­la on esi­mer­kik­si vaih­toa tuke­vaa työ­ko­ke­mus­ta, kan­nat­taa kir­jees­sä mai­ni­ta siitä.

Kes­ki­tyin omas­sa perus­te­lu­kir­jees­sä­ni nime­no­maan sii­hen, miten opis­ke­li­ja­vaih­to tuki­si tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia­ni, jon­ka lisäk­si ker­roin halua­va­ni opis­kel­la nime­no­maan urhei­luoi­keu­den kurs­se­ja, joi­ta ei ole pal­jon tar­jol­la mei­dän tie­de­kun­nas­sam­me. Mie­les­tä­ni perus­te­lu­kir­jees­sä ei kan­na­ta edes yrit­tää vas­ta­ta jokai­seen koh­taan — aina­kaan samas­sa laa­juu­des­sa —, vaan kes­kit­tyä omiin “vah­vuuk­siin”.

Alla on kuva perus­te­lu­kir­jees­tä­ni, jol­la tulin vali­tuk­si, ja voit­te puo­les­ta­ni käyt­tää samaa run­koa tai ide­aa omis­sa perus­te­lu­kir­jeis­sän­ne 🙂 Myös, jos kai­paat apua oman perus­te­lu­kir­jeen kir­joit­ta­mi­seen tai haluat muu­ten vain pal­lo­tel­la aja­tuk­sia sen kir­joit­ta­mi­ses­ta, niin autan kyl­lä mie­lel­lä­ni! Läh­tö­koh­tai­ses­ti pitäi­sin perus­te­lu­kir­jeen pituu­den yhdes­sä sivussa.

Perustelukirje vaihtohakua varten.
Perus­te­lu­kir­jee­ni vaihtohakemukseen.
Lop­pu­tu­los

Kevään 2018 haus­sa MLS:ään valit­tiin vain yksi opis­ke­li­ja per luku­kausi, joten itse asias­sa läh­din hie­man sil­lä aja­tuk­sel­la, että haen ensin vain tuo­ta toi­sen luku­kau­den paik­kaa, jot­ta ehdin suo­rit­ta­maan oikeus­no­taa­rin tut­kin­non rau­has­sa lop­puun. Haku­vaa­ti­mus­ten mukaan nimit­täin oikeus­no­taa­rin tut­kin­to täy­tyi olla suo­ri­tet­tu­na ennen vaih­don alka­mis­ta. Ajat­te­lin, että mikä­li en tule vali­tuk­si täs­sä haus­sa, minul­la on vuo­si aikaa paran­nel­la kes­kiar­voa­ni ja kevään 2019 haus­sa lait­tai­sin molem­mat luku­kau­det vaih­toeh­dok­si, jot­ta nos­tai­sin todennäköisyyksiäni.

Mitä olen näin jäl­ki­kä­teen kuul­lut kave­rei­den väli­tyk­sel­lä Mel­bour­neen vali­tuis­ta, olen jää­nyt käsi­tyk­seen, että vali­tut opis­ke­li­jat oli­si­vat useim­mi­ten 50/50 Hel­sin­gin ja Vaa­san yksi­kös­tä, mut­ta en ole täs­tä tie­dos­ta täy­sin varma.

Pai­no­tet­tu kes­kiar­vo­ni oli muis­taak­se­ni haku­vai­hees­sa noin 3,8, joka oli rei­lus­ti yli vaa­ti­muk­sen (3,0). Tie­ten­kin haki­joi­den taso nos­taa vaa­ti­muk­sen käy­tän­nös­sä kor­keam­mak­si, vaik­ka valin­ta perus­tuu koko­nai­sar­vioon (perus­te­lu­kir­je, lear­ning agree­ment, opin­to­jen ete­ne­mi­nen, kes­kiar­vo). Nyky­ään tosin kes­kiar­von mini­mi­vaa­ti­mus MLS:ään on vähin­tään 3,8.

Haku­pro­ses­si Uni­ver­si­ty of Melbourneen

Kun sain hyväk­syn­nän HY:ltä eli vah­vis­tuk­sen sii­tä, että minut tul­laan nomi­noi­maan (=nimeä­mään) vaih­toon, seu­raa­va­na oli vuo­ros­sa hake­muk­sen teke­mi­nen erik­seen UoM:iin. Kuten jo mai­nit­sin, käsit­tääk­se­ni tämä vai­he on aina lähin­nä muo­dol­li­nen eikä haki­jaa tul­la täs­sä vai­hees­sa hyl­kää­mään, ellei itse rys­si jotain todel­la pahasti.

Haku­lo­mak­kee­seen sai täy­tel­lä kai­ken­nä­köi­siä tie­to­ja, mut­ta ehkä oleel­li­sin oli stu­dy pla­nin eli kon­kreet­ti­sen opin­to­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen: mitä kurs­se­ja haluai­sin suo­rit­taa vaih­dos­sa ja mikä nii­den prio­ri­teet­ti on minul­le. Kos­ka tein hake­muk­sen UoM:iin jo kesä­kuus­sa 2018, en voi­nut olla var­ma, mitä kurs­se­ja vaih­to­lu­ku­kau­te­ni aika­na tar­jo­taan ja min­kä­lai­sin aika­tau­luin, mikä toi suun­nit­te­luun oman haas­teen­sa. Tai­sin­kin päi­vit­tää stu­dy pla­nia kah­teen ker­taan ennen hyväk­sy­mis­kir­jeen saa­mis­ta, sil­lä sitä sai odo­tel­la hyvän tovin. Alem­pa­na näet, mitä kurs­se­ja toi­voin UoM:in hakuvaiheessa.

Opiskelusuunnitelma vaihtoon.
Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma­ni vaihtoon.

Tämän hake­muk­sen teke­mi­sen jäl­keen — tai oikeas­taan aika­na — tuli vas­taan “ongel­mia”. Olin saa­nut tätä haku­vai­het­ta var­ten HY:ltä hakuoh­jeet, jois­sa todet­tiin, että mikä­li haki­jal­la ei ole yli­op­pi­las­to­dis­tuk­ses­sa englan­nin oppiai­nees­ta arvo­sa­naa 8, tulee haki­jan todis­taa kie­li­tai­to TOEFL tai IEFL-tes­til­lä. Ongel­ma oli sii­nä, että minul­la oli todis­tuk­ses­sa arvo­sa­na 7 enkä halun­nut jou­tua mak­sa­maan yli 200 euroa kie­li­tes­tis­tä. Oman stres­sin­sä tilan­tee­seen toi se, ettei näi­tä tes­te­jä jär­jes­te­tä joka päi­vä ja hake­muk­sen lähet­tä­mi­sel­lä oli kui­ten­kin deadline.

Olin kui­ten­kin pereh­ty­nyt jo ennen vaih­to­ha­kua UoM:n net­ti­si­vui­hin, jos­sa luki sel­väs­ti, että kie­li­tai­don todis­ta­mi­sek­si riit­tää myös englan­nin kie­len opet­ta­jan anta­ma todis­tus, jos­sa opis­ke­li­jan kie­li­tai­to on arvioi­tu CERF-astei­kol­la vähin­tään C1-tasol­le. Olin heti yhtey­des­sä vaih­to­koor­di­naat­to­riin, ja lai­toin hänel­le lin­kin tuo­hon UoM:in net­ti­si­vuun, jos­sa asia luki sel­keäs­ti. Vas­tauk­se­na sain vain, että “nämä [aiem­min lähe­te­tyt] ohjeet ovat saa­tu Mel­bour­nes­ta”. Otin vie­lä uudel­leen yhteyttä koor­di­naat­to­riin ja yri­tin saa­da hän­tä luke­maan kysei­sen sivun, mut­ta hän­tä asia ei tun­tu­nut kiin­nos­ta­van, sil­lä vas­tauk­sek­si sain, että “voit­han toki yrit­tää hakea kie­li­to­dis­tuk­sel­la, mut­ta sen kel­poi­suu­des­ta ei ole takei­ta”.

Itse oli­sin toi­vo­nut vaih­to­koor­di­naat­to­rin var­mis­ta­van tämän, sil­lä kuu­lui­han tämä vaih­to­koh­de hänen vas­tuul­leen, mut­ta ei. Olin sit­ten oma-aloit­tei­ses­ti yhtey­des­sä UoM:iin ja sain lopul­ta vah­vis­tuk­sen heil­tä, että kysei­nen kie­li­to­dis­tus kel­paa ja iloit­sin täs­tä rahan sääs­ty­mi­ses­tä sekä stres­sin vält­tä­mi­ses­tä. Pari viik­koa tuon vah­vis­tuk­sen jäl­keen sain HY:ltä päi­vi­te­tyt hakuoh­jeet, joi­hin oli vai­vih­kaa lisät­ty, että kie­li­tai­don todis­ta­mi­sek­si riit­tää myös tämä kie­li­to­dis­tus. Vaih­to­koor­di­naat­to­ril­ta en tosin iki­nä saa­nut mitään infor­maa­tio­ta tästä.

Kun tuos­ta epi­so­dis­ta oli pääs­ty eteen­päin ja hake­mus lähe­tet­ty, jäin vain odot­ta­maan, että sai­sin hyväk­sy­mis­kir­jeen UoM:sta. Kos­ka hyväk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä oli myös se, että HY nomi­noi minut UoM:iin, vaih­to­koor­di­naat­to­ri ker­toi minul­le, että hän nomi­noi (lähet­tää säh­kö­pos­tin UoM:iin) mm. minut alkusyk­sys­tä 2018.

Kun en ollut kuul­lut hyväk­sy­mis­kir­jees­tä vie­lä mitään jou­lu­kuus­sa 2018, olin yhtey­des­sä vaih­to­koor­di­naat­to­riin ja kysyin tilan­ne­päi­vi­tys­tä. Vas­tauk­sek­si sain, että näis­sä asiois­sa voi kes­tää koh­dey­li­opis­ton pääs­sä, mut­ta kos­ka olin jo menet­tä­nyt luot­to­ni vaih­to­koor­di­naat­to­rii­ni, olin taas itse yhtey­des­sä UoM:iin. Ja mitä­pä siel­tä sel­vi­si­kään? UoM:sta ker­rot­tiin, että he eivät ole saa­neet nomi­noin­tia­ni HY:ltä, joten jou­duin ole­maan taas yhtey­des­sä vaih­to­koor­di­naat­to­rii­ni. Vas­tauk­sek­si sain mel­koi­sen meri­se­li­tyk­sen. Vaih­to­koor­di­naat­to­ri nimit­täin väit­ti, että säh­kö­pos­ti on “var­maan huk­ku­nut mat­kal­la”. Täs­sä vai­hees­sa luot­ta­muk­se­ni vaih­to­koor­di­naat­to­rin ammat­ti­tai­toon lop­pui täy­sin ja aloin kiel­tä­mät­tä stres­saa­maan, että tulee­ko täs­tä vaih­dos­ta lopul­ta mitään.

Lopul­ta kaik­ki kui­ten­kin jär­jes­tyi ja sain tou­ko­kuun (2019) lop­pu­puo­lel­la vah­vis­tuk­sen UoM:sta, että minut on hyväk­syt­ty vaih­to-opis­ke­li­jak­si. Tämän jäl­keen pää­sin­kin hoi­ta­maan mm. vii­su­mi­asioi­ta, mut­ta sii­tä lisää seu­raa­vas­sa osassa!

Miten vali­ta itsel­leen sopi­va vaihtokohde?

Valo­tin alus­sa syi­tä omal­le haku­pää­tök­sel­le­ni, mut­ta jos et ole vie­lä var­ma mihin haki­sit, niin käyn läpi muu­ta­mia seik­ko­ja, jois­ta voi olla apua sopi­vaa vaih­to­koh­det­ta miettiessä:

 • kie­li­tai­don kehittäminen
 • kurs­si­va­li­koi­ma
 • tule­vai­suu­den urasuunnitelmat
 • itse­ään kiin­nos­ta­va kult­tuu­ri ja maa

Vaih­toa kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lähes­tyä kie­li­tai­don kehit­tä­mi­sen kaut­ta. Mones­sa vaih­to­koh­tees­sa englan­ti kehit­tyy riip­pu­mat­ta sii­tä, onko koh­de englan­nin­kie­li­nen maa, sil­lä toden­nä­köi­sin kom­mu­ni­kaa­tio­kie­li esi­mer­kik­si tois­ten vaih­ta­rei­den kans­sa on englan­ti. Myös mones­sa ei-englan­nin­kie­li­ses­sä vaih­to­koh­tees­sa kurs­sit suo­ri­te­taan englan­nik­si. Jos sinul­le on tär­keäm­pää kehit­tää jon­kin toi­sen kie­len osaa­mis­ta kuin englan­nin, kan­nat­taa vali­ta vaih­to­koh­de tuon toi­sen kie­len perus­teel­la. Sen sijaan, jos et ole niin kiin­nos­tu­nut min­kään muun kie­len kuin englan­nin kehit­tä­mi­ses­tä, niin englan­nin­kie­li­nen maa voi olla fik­sum­pi valin­ta koko­nais­val­tai­sen kie­li­kyl­vyn varmistamiseksi.

Toi­nen kei­no lähes­tyä vaih­to­koh­teen valin­taa on koh­dey­li­opis­ton kurs­si­va­li­koi­ma. Vaik­ka mie­les­tä­ni vaih­don suu­rim­mat hyö­dyt tule­vat muu­al­ta kuin opis­kel­luis­ta kurs­seis­ta, kiin­nos­ta­vat kurs­sit aut­ta­vat mie­len­kiin­toi­sen vaih­don var­mis­ta­mis­ta. Jos olet esi­mer­kik­si kiin­nos­tu­nut uras­ta imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sien paris­sa, on myös CV:n ja työn­haun kan­nal­ta fik­sua kat­soa vaih­to­koh­det­ta tuo­ta seik­kaa sil­mäl­lä pitäen. Jot­kin vaih­to­koh­teet sal­li­vat myös mui­den kuin oikeus­tie­teel­lis­ten kurs­sien suo­rit­ta­mi­sen, joten myös tämä kan­nat­taa pitää mie­les­sä, kun käyt läpi eri vaihtokohteita.

Tule­vai­suu­den ura­suun­ni­tel­mien vai­ku­tus tuli­kin jo esiin kurs­si­va­li­koi­man kaut­ta, mut­ta tätä voi miet­tiä myös sil­tä kan­nal­ta, että olet­ko mah­dol­li­ses­ti kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään jos­sain tie­tys­sä val­tios­sa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen? Se, että suo­ri­tat vaih­don esi­mer­kik­si Sak­sas­sa, ei tie­ten­kään tar­koi­ta, että tulet var­mas­ti pää­se­mään myö­hem­min Sak­saan töi­hin. Mut­ta se voi aut­taa ihan ylei­sel­lä tasol­la, kun maa on tul­lut tutuk­si ja ymmär­tää parem­min, miten asiat toi­mi­vat koh­de­maas­sa. Pai­kan pääl­lä on myös hel­pom­pi ver­kos­toi­tua tai esi­mer­kik­si hakea har­joit­te­lu­paik­ko­ja. Jut­te­lin esi­mer­kik­si tšek­ki­läi­sen juris­tin kans­sa, joka oli ollut tääl­lä Mel­bour­nes­sa vaih­dos­sa ja vaih­don jäl­keen jää­nyt kuu­kau­dek­si (pal­kat­to­maan) har­joit­te­luun pai­kal­li­seen Kil­pai­lu- ja kuluttajavirastoon.

Ja lopuk­si tie­ten­kin kan­nat­taa miet­tiä, min­kä­lai­ses­sa maas­sa viih­tyi­si, min­kä maan kult­tuu­ris­ta halu­aa oppia lisää tai mikä on sijain­tin­sa puo­les­ta opti­maa­li­nen reis­sai­luun! Valin­nan voi teh­dä siis monel­la perus­teel­la, ja edel­lä ei ole tie­ten­kään miten­kään tyh­jen­tä­vä lis­taus. Mil­lä perus­teel­la sinä olet valin­nut tai aja­tel­lut valit­se­va­si vaihtopaikkasi? 🙂

Näin lopuk­si täs­sä vie­lä link­ki Hel­sin­gin yli­opis­ton haku­koh­tei­siin, jos­ta voi käy­dä selai­le­mas­sa HY:n tar­jon­taa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/vaihtokohteet-maailmalla

Lopuk­si

Täs­tä kir­joi­tuk­ses­ta tuli hie­man pidem­pi, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti se ei hait­taa! Tar­koi­tuk­se­na­ni on käy­dä osas­sa 2 läpi vaih­toon val­mis­tau­tu­mis­ta, kuten asun­non ja vii­su­min hank­ki­mis­ta sekä koke­muk­sia vaih­don alku­vai­hees­ta. Vaih­don jäl­keen ajat­te­lin koo­ta osaan 3 yhteen­ve­don vaih­dos­ta­ni sekä sii­tä, miten sopeu­tu­mi­nen takai­sin Suo­meen onnistui.

Sen sijaan seu­raa­van blo­gi­kir­joi­tuk­sen aihe kos­kee oik­ka­rin työn­ha­kua, jos­ta ajat­te­lin teh­dä myös kol­mio­sai­sen blo­gi­sar­jan. Ensim­mäi­ses­sä osas­sa käsit­te­len sitä, mihin kaik­kial­le itse hain nyt syk­syl­lä ja mil­lä perus­teel­la sekä mis­tä juri­dii­kan alan työ­paik­ko­ja voi etsiä. Jos teil­le tulee näi­hin liit­tyen kysy­myk­siä tai aihei­deoi­ta, niin jät­tä­kää ne kommenttiosioon! 🙂

PS. Huo­maut­tai­sin, että Mel­bour­nes­sa on mui­ta­kin yli­opis­to­ja kuin Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne ja HY:n kaut­ta voi hakea myös mui­hin Mel­bour­nen yli­opis­toi­hin vaih­toon, mut­ta käy­tin täs­sä teks­tis­sä Uni­ver­si­ty of Mel­bour­nea, Mel­bour­ne Law Schoo­lia ja Mel­bour­nea synonyymeinä.

PPS. Pyy­sin HY:n liik­ku­vuus­pal­ve­luis­ta tie­toa oik­ka­rei­den vaih­to­ti­las­tois­ta, mut­ta en ole vie­lä­kään saa­nut vas­taus­ta. Mikä­li saan joi­ta­kin vaih­to­ti­las­to­ja, niin päi­vi­tän ne myö­hem­min tähän kir­joi­tuk­seen ja mer­kit­sen kir­joi­tuk­sen alkuun, että kir­joi­tus­ta on päi­vi­tet­ty täl­tä osin.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *