Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

31 § Opis­ke­li­ja­vaih­to oikik­ses­sa — Osa 1: Haku­pää­tös- ja prosessi

Photo by Michael Lee on Unsplash

Olen nyt ollut vaih­dos­sa tääl­lä Mel­bour­nes­sa rei­lun kol­men kuu­kau­den ajan, mut­ta ennen kuin päi­vit­te­len kuu­lu­mi­sia vaih­dos­ta, palaan vie­lä aikaan ennen läh­töä eli kun pää­tin hakea vaih­toon Mel­bour­neen ja itse hakuprosessiin.

Mik­si vaihtoon?

Pää­tin muis­taak­se­ni jo ennen oikik­seen pää­syä, että haluan läh­teä vaih­toon opin­to­jen aika­na. Pääl­lim­mäi­se­nä syy­nä tähän oli se, että tun­nis­tin englan­nin kie­len tai­to­ni ole­van lii­an hei­kol­la tasol­la kan­sain­vä­li­siin lii­ke­ju­ri­dii­kan työ­teh­tä­viin ja kos­ka vaih­toon läh­te­mi­nen oli­si teho­kas kei­no kehit­tää tätä taitoa.

Toi­nen syy vaih­toon hake­mi­see­ni oli kan­sain­vä­li­nen koke­mus, sil­lä var­sin­kin opin­to­jen alku­vai­hees­sa minua kiin­nos­ti ura ulko­mail­la, kuten Yhdys­val­lois­sa. Täl­lä het­kel­lä halu­ni työs­ken­nel­lä pysy­väs­ti ulko­mail­la on las­ke­nut, mut­ta toki edel­leen haluan tule­vai­suu­des­sa toi­mia kan­sain­vä­lis­ten työ­teh­tä­vien parissa.

Kol­mas syy hakea vaih­toon liit­tyy tii­viis­ti sii­hen, mik­si hain nime­no­maan Uni­ver­si­ty of Mel­bour­neen (lyhen­net­ty­nä UoM) / Mel­bour­ne Law Schoo­liin (lyhen­net­ty­nä MLS). Vie­lä rei­lu vuo­si sit­ten suu­re­na haa­vee­na­ni oli hakea OTM-tut­kin­non jäl­keen Har­var­diin suo­rit­ta­maan vuo­den pituis­ta LL.M. ‑jat­ko­tut­kin­toa, ja koin, että opis­ke­lu com­mon law ‑maas­sa, jol­lai­nen Austra­lia on, tuki­si Har­var­diin pää­syn mah­dol­li­suuk­sia. Mikä­li aihe kiin­nos­taa, voin myö­hem­min kir­joit­taa aja­tuk­sia­ni liit­tyen Har­var­diin hake­mi­seen, min­kä takia en ole enää niin kiin­nos­tu­nut sin­ne hake­mi­ses­ta ja mikä alun perin sai minut haa­vei­le­maan opis­ke­lus­ta Harvardissa.

Mik­si Mel­bour­ne Law School?

Kuten ker­roin, niin pää­asial­li­nen ja myös ensim­mäi­nen syy hakea vaih­toon oli kie­li­tai­don — nime­no­maan englan­nin — kehit­tä­mi­nen. Tämän perus­teel­la poh­din aluk­si haku­koh­det­ta Austra­lian, Irlan­nin, Iso-Bri­tan­nian ja Yhdys­val­to­jen välil­tä, sil­lä pää­kri­tee­ri­nä oli se, että vaih­to­maa oli­si englan­nin­kie­li­nen, kos­ka halusin koko­nais­val­tai­sen kie­li­kyl­vyn. Irlan­ti tip­pui aika nopeas­ti pois lis­tal­ta, sil­lä en koke­nut sitä niin mie­len­kiin­toi­sek­si maak­si. Osit­tain samas­ta syys­tä tipu­tin myös Iso-Bri­tan­nian pois, sil­lä koin, ettei sekään EU-maa­na eroai­si niin radi­kaa­lis­ti Suo­mes­ta kuin Yhdys­val­lat ja Australia.

Poh­din pit­kään Yhdys­val­to­jen ja Austra­lian välil­lä, mut­ta lopul­ta pää­dyin Austra­li­aan kah­des­ta syystä:

 1. kos­ka haa­vei­lin edel­leen Har­var­diin hake­mi­ses­ta ja Yhdys­val­lois­sa työs­ken­te­lys­tä ajat­te­lin, että nyt oli­si mie­len­kiin­toi­sem­paa saa­da kokea toi­nen maa ja
 2. oikis­ran­kin­gien mukaan paras oikis, jon­ka Hel­sin­gin yli­opis­to tar­jo­si haku­koh­teek­si, oli Austra­lias­sa. Tosin HY:llä oli aina­kin sil­loin vaih­toeh­to­na myös Uni­ver­si­ty of Berkley, jon­ka oikis sijoit­tuu sään­nöl­li­ses­ti MLS:n kans­sa samoil­le sijoil­le. Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä pää­dyin kui­ten­kin MLS:ään. Berkleyyn oli myös kes­kiar­von puo­les­ta kor­keam­pi vaa­ti­mus, sil­lä kes­kiar­von täy­tyi olla vähin­tään 4,5 / 5,0, kun taas Mel­bour­neen 3,0 / 5,0. Toki valin­taan vai­kut­ti myös käsi­tyk­se­ni Austra­lias­ta läm­pi­mä­nä maa­na ren­toi­ne ihmisineen.

Mil­lai­nen haku­pro­ses­si oli?

Haku­pro­ses­si oli kak­si­vai­hei­nen: ensin piti hakea vaih­to­paik­kaa HY:ltä ja sit­ten teh­dä hake­mus Uni­ver­si­ty of Melbournelle.

Haku­pro­ses­si Hel­sin­gin yliopistolla

Jos­tain syys­tä joi­ta­kin Austra­lian vaih­to­paik­ko­ja on haet­ta­va huo­mat­ta­vas­ti etu­kä­teen, sil­lä tein vaih­to­ha­ke­muk­se­ni HY:lle hel­mi­kuus­sa 2018 ja sain tie­don valin­nas­ta maa­lis­kuus­sa 2018, vaik­ka itse vaih­to alkoi hei­nä­kuus­sa 2019. Toki täs­sä välis­sä piti vie­lä teh­dä hake­mus Mel­bour­neen, mikä on lähin­nä muo­to­seik­ka, enkä ole kos­kaan kuul­lut, että yksi­kään opis­ke­li­ja oli­si saa­nut koh­dey­li­opis­tol­ta hyl­kää­vää pää­tös­tä HY:n hyväk­syn­nän jälkeen.

Haku­pro­ses­si oli sinän­sä yksin­ker­tai­nen, vaik­ka­kin por­taa­li, jos­sa var­si­nai­nen hake­mus teh­dään, on äärim­mäi­sen kan­kea ja epä­sel­vä. Hakua­ni yksin­ker­tais­ti se, että hain vain ja ainoas­taan Uni­ver­si­ty of Mel­bour­neen ja nime­no­maan täl­le ajan­jak­sol­le, jol­le tulin vali­tuk­si (hei­nä-mar­ras­kuu 2019).

Tääl­lä Mel­bour­nes­sa luku­kausien ajan­koh­dat ovat täy­sin eri­lai­set kuin Suo­mes­sa, sil­lä ensim­mäi­nen luku­kausi alkaa hel­mi­kuus­sa ja päät­tyy touko/kesäkuussa kun taas toi­nen luku­kausi alkaa hei­nä­kuus­sa ja päät­tyy mar­ras­kuus­sa. Tääl­lä tam­mi­kuu on kesä­lo­ma jo kelien­kin puo­les­ta, sil­lä läm­pi­mim­mät kuu­kau­det Mel­bour­nes­sa ovat joulu‑, tam­mi- ja helmikuu.

Yleis­ten tie­to­jen lisäk­si haku­pro­ses­sis­sa piti täyt­tää “lear­ning agree­ment”, mikä tar­koit­ti käy­tän­nös­sä opin­to­suun­ni­tel­man teke­mis­tä: mitä kurs­se­ja tuli­sin vaih­dos­sa teke­mään ja mihin sijoit­tai­sin ne tut­kin­nos­sa­ni (valin­nai­siin opin­toi­hin vai kor­vai­si­ko ne jon­kin pakol­li­sen kurs­sin). Lear­ning agree­ment on tosin vain alus­ta­va suun­ni­tel­ma, sil­lä mitään takui­ta sii­tä, että pää­set nimen­omai­sil­le kurs­seil­le, ei ole. Alus­ta­vas­sa opin­to­suun­ni­tel­mas­sa­ni oli­vat seu­raa­vat kurssit:

 1. Legal Met­hod and Reasoning
 2. Sports and Com­pe­ti­tion Law
 3. Sports Industry and the Law
 4. Com­pe­ti­tion Law

Valit­sin nämä sii­tä syys­tä, että halusin vaih­dos­sa opis­kel­la eri­tyi­ses­ti urhei­luoi­keut­ta ja kil­pai­luoi­keut­ta sekä oppia com­mon law ‑oikeus­jär­jes­tel­mäs­tä. Ensik­si mai­ni­tun kurs­sin oli myös tar­koi­tus kor­va­ta eräs pakol­li­nen mais­te­ri­kurs­si Suomessa.

Perus­te­lu­kir­jeen laadinta

Perus­te­lu­kir­je on mie­les­tä­ni haku­pro­ses­sin tär­kein asia­kir­ja ja jopa tär­keäm­pi kuin kes­kiar­vo, kun­han vain kes­kiar­vo ylit­tää haku­koh­teen mini­mi­vaa­ti­muk­sen. Perus­te­lu­kir­jeen laa­din­taan löy­tyy hyvät ohjeet yli­opis­ton sivuil­ta. Perus­te­lu­kir­jees­sä kan­nat­taa ker­toa esi­mer­kik­si seu­raa­vat asiat:

 • mik­si haluat opis­ke­le­maan valit­se­maa­si vaihtokohteeseen;
 • miten opis­ke­li­ja­vaih­to valit­se­mas­sa­si vaih­to­koh­tees­sa tuki­si tut­kin­to-opin­to­ja­si Hel­sin­gin yliopistossa;
 • mil­lai­sen osan Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa suo­rit­ta­maa­si tut­kin­toa vaih­don aika­na suo­rit­ta­ma­si opin­not muodostaisivat;
 • mik­si haet vaih­toon juu­ri täs­sä vai­hees­sa opintojasi;
 • mil­lai­sia suun­ni­tel­mia sinul­la on tule­vai­suut­ta aja­tel­len, ja miten opin­not ulko­mail­la ede­saut­tai­si­vat sinua nii­den toteut­ta­mi­ses­sa; sekä
 • mit­kä muut asiat saat­tai­si­vat vai­kut­taa valin­taa­si. Jos sinul­la on esi­mer­kik­si vaih­toa tuke­vaa työ­ko­ke­mus­ta, kan­nat­taa kir­jees­sä mai­ni­ta siitä.

Kes­ki­tyin omas­sa perus­te­lu­kir­jees­sä­ni nime­no­maan sii­hen, miten opis­ke­li­ja­vaih­to tuki­si tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia­ni, jon­ka lisäk­si ker­roin halua­va­ni opis­kel­la nime­no­maan urhei­luoi­keu­den kurs­se­ja, joi­ta ei ole pal­jon tar­jol­la mei­dän tie­de­kun­nas­sam­me. Mie­les­tä­ni perus­te­lu­kir­jees­sä ei kan­na­ta edes yrit­tää vas­ta­ta jokai­seen koh­taan — aina­kaan samas­sa laa­juu­des­sa —, vaan kes­kit­tyä omiin “vah­vuuk­siin”.

Alla on kuva perus­te­lu­kir­jees­tä­ni, jol­la tulin vali­tuk­si, ja voit­te puo­les­ta­ni käyt­tää samaa run­koa tai ide­aa omis­sa perus­te­lu­kir­jeis­sän­ne 🙂 Myös, jos kai­paat apua oman perus­te­lu­kir­jeen kir­joit­ta­mi­seen tai haluat muu­ten vain pal­lo­tel­la aja­tuk­sia sen kir­joit­ta­mi­ses­ta, niin autan kyl­lä mie­lel­lä­ni! Läh­tö­koh­tai­ses­ti pitäi­sin perus­te­lu­kir­jeen pituu­den yhdes­sä sivussa.

Perustelukirje vaihtohakua varten.
Perus­te­lu­kir­jee­ni vaihtohakemukseen.
Lop­pu­tu­los

Kevään 2018 haus­sa MLS:ään valit­tiin vain yksi opis­ke­li­ja per luku­kausi, joten itse asias­sa läh­din hie­man sil­lä aja­tuk­sel­la, että haen ensin vain tuo­ta toi­sen luku­kau­den paik­kaa, jot­ta ehdin suo­rit­ta­maan oikeus­no­taa­rin tut­kin­non rau­has­sa lop­puun. Haku­vaa­ti­mus­ten mukaan nimit­täin oikeus­no­taa­rin tut­kin­to täy­tyi olla suo­ri­tet­tu­na ennen vaih­don alka­mis­ta. Ajat­te­lin, että mikä­li en tule vali­tuk­si täs­sä haus­sa, minul­la on vuo­si aikaa paran­nel­la kes­kiar­voa­ni ja kevään 2019 haus­sa lait­tai­sin molem­mat luku­kau­det vaih­toeh­dok­si, jot­ta nos­tai­sin todennäköisyyksiäni.

Mitä olen näin jäl­ki­kä­teen kuul­lut kave­rei­den väli­tyk­sel­lä Mel­bour­neen vali­tuis­ta, olen jää­nyt käsi­tyk­seen, että vali­tut opis­ke­li­jat oli­si­vat useim­mi­ten 50/50 Hel­sin­gin ja Vaa­san yksi­kös­tä, mut­ta en ole täs­tä tie­dos­ta täy­sin varma.

Pai­no­tet­tu kes­kiar­vo­ni oli muis­taak­se­ni haku­vai­hees­sa noin 3,8, joka oli rei­lus­ti yli vaa­ti­muk­sen (3,0). Tie­ten­kin haki­joi­den taso nos­taa vaa­ti­muk­sen käy­tän­nös­sä kor­keam­mak­si, vaik­ka valin­ta perus­tuu koko­nai­sar­vioon (perus­te­lu­kir­je, lear­ning agree­ment, opin­to­jen ete­ne­mi­nen, kes­kiar­vo). Nyky­ään tosin kes­kiar­von mini­mi­vaa­ti­mus MLS:ään on vähin­tään 3,8.

Haku­pro­ses­si Uni­ver­si­ty of Melbourneen

Kun sain hyväk­syn­nän HY:ltä eli vah­vis­tuk­sen sii­tä, että minut tul­laan nomi­noi­maan (=nimeä­mään) vaih­toon, seu­raa­va­na oli vuo­ros­sa hake­muk­sen teke­mi­nen erik­seen UoM:iin. Kuten jo mai­nit­sin, käsit­tääk­se­ni tämä vai­he on aina lähin­nä muo­dol­li­nen eikä haki­jaa tul­la täs­sä vai­hees­sa hyl­kää­mään, ellei itse rys­si jotain todel­la pahasti.

Haku­lo­mak­kee­seen sai täy­tel­lä kai­ken­nä­köi­siä tie­to­ja, mut­ta ehkä oleel­li­sin oli stu­dy pla­nin eli kon­kreet­ti­sen opin­to­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen: mitä kurs­se­ja haluai­sin suo­rit­taa vaih­dos­sa ja mikä nii­den prio­ri­teet­ti on minul­le. Kos­ka tein hake­muk­sen UoM:iin jo kesä­kuus­sa 2018, en voi­nut olla var­ma, mitä kurs­se­ja vaih­to­lu­ku­kau­te­ni aika­na tar­jo­taan ja min­kä­lai­sin aika­tau­luin, mikä toi suun­nit­te­luun oman haas­teen­sa. Tai­sin­kin päi­vit­tää stu­dy pla­nia kah­teen ker­taan ennen hyväk­sy­mis­kir­jeen saa­mis­ta, sil­lä sitä sai odo­tel­la hyvän tovin. Alem­pa­na näet, mitä kurs­se­ja toi­voin UoM:in hakuvaiheessa.

Opiskelusuunnitelma vaihtoon.
Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma­ni vaihtoon.

Tämän hake­muk­sen teke­mi­sen jäl­keen — tai oikeas­taan aika­na — tuli vas­taan “ongel­mia”. Olin saa­nut tätä haku­vai­het­ta var­ten HY:ltä hakuoh­jeet, jois­sa todet­tiin, että mikä­li haki­jal­la ei ole yli­op­pi­las­to­dis­tuk­ses­sa englan­nin oppiai­nees­ta arvo­sa­naa 8, tulee haki­jan todis­taa kie­li­tai­to TOEFL tai IEFL-tes­til­lä. Ongel­ma oli sii­nä, että minul­la oli todis­tuk­ses­sa arvo­sa­na 7 enkä halun­nut jou­tua mak­sa­maan yli 200 euroa kie­li­tes­tis­tä. Oman stres­sin­sä tilan­tee­seen toi se, ettei näi­tä tes­te­jä jär­jes­te­tä joka päi­vä ja hake­muk­sen lähet­tä­mi­sel­lä oli kui­ten­kin deadline.

Olin kui­ten­kin pereh­ty­nyt jo ennen vaih­to­ha­kua UoM:n net­ti­si­vui­hin, jos­sa luki sel­väs­ti, että kie­li­tai­don todis­ta­mi­sek­si riit­tää myös englan­nin kie­len opet­ta­jan anta­ma todis­tus, jos­sa opis­ke­li­jan kie­li­tai­to on arvioi­tu CERF-astei­kol­la vähin­tään C1-tasol­le. Olin heti yhtey­des­sä vaih­to­koor­di­naat­to­riin, ja lai­toin hänel­le lin­kin tuo­hon UoM:in net­ti­si­vuun, jos­sa asia luki sel­keäs­ti. Vas­tauk­se­na sain vain, että “nämä [aiem­min lähe­te­tyt] ohjeet ovat saa­tu Mel­bour­nes­ta”. Otin vie­lä uudel­leen yhteyttä koor­di­naat­to­riin ja yri­tin saa­da hän­tä luke­maan kysei­sen sivun, mut­ta hän­tä asia ei tun­tu­nut kiin­nos­ta­van, sil­lä vas­tauk­sek­si sain, että “voit­han toki yrit­tää hakea kie­li­to­dis­tuk­sel­la, mut­ta sen kel­poi­suu­des­ta ei ole takei­ta”.

Itse oli­sin toi­vo­nut vaih­to­koor­di­naat­to­rin var­mis­ta­van tämän, sil­lä kuu­lui­han tämä vaih­to­koh­de hänen vas­tuul­leen, mut­ta ei. Olin sit­ten oma-aloit­tei­ses­ti yhtey­des­sä UoM:iin ja sain lopul­ta vah­vis­tuk­sen heil­tä, että kysei­nen kie­li­to­dis­tus kel­paa ja iloit­sin täs­tä rahan sääs­ty­mi­ses­tä sekä stres­sin vält­tä­mi­ses­tä. Pari viik­koa tuon vah­vis­tuk­sen jäl­keen sain HY:ltä päi­vi­te­tyt hakuoh­jeet, joi­hin oli vai­vih­kaa lisät­ty, että kie­li­tai­don todis­ta­mi­sek­si riit­tää myös tämä kie­li­to­dis­tus. Vaih­to­koor­di­naat­to­ril­ta en tosin iki­nä saa­nut mitään infor­maa­tio­ta tästä.

Kun tuos­ta epi­so­dis­ta oli pääs­ty eteen­päin ja hake­mus lähe­tet­ty, jäin vain odot­ta­maan, että sai­sin hyväk­sy­mis­kir­jeen UoM:sta. Kos­ka hyväk­sy­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä oli myös se, että HY nomi­noi minut UoM:iin, vaih­to­koor­di­naat­to­ri ker­toi minul­le, että hän nomi­noi (lähet­tää säh­kö­pos­tin UoM:iin) mm. minut alkusyk­sys­tä 2018.

Kun en ollut kuul­lut hyväk­sy­mis­kir­jees­tä vie­lä mitään jou­lu­kuus­sa 2018, olin yhtey­des­sä vaih­to­koor­di­naat­to­riin ja kysyin tilan­ne­päi­vi­tys­tä. Vas­tauk­sek­si sain, että näis­sä asiois­sa voi kes­tää koh­dey­li­opis­ton pääs­sä, mut­ta kos­ka olin jo menet­tä­nyt luot­to­ni vaih­to­koor­di­naat­to­rii­ni, olin taas itse yhtey­des­sä UoM:iin. Ja mitä­pä siel­tä sel­vi­si­kään? UoM:sta ker­rot­tiin, että he eivät ole saa­neet nomi­noin­tia­ni HY:ltä, joten jou­duin ole­maan taas yhtey­des­sä vaih­to­koor­di­naat­to­rii­ni. Vas­tauk­sek­si sain mel­koi­sen meri­se­li­tyk­sen. Vaih­to­koor­di­naat­to­ri nimit­täin väit­ti, että säh­kö­pos­ti on “var­maan huk­ku­nut mat­kal­la”. Täs­sä vai­hees­sa luot­ta­muk­se­ni vaih­to­koor­di­naat­to­rin ammat­ti­tai­toon lop­pui täy­sin ja aloin kiel­tä­mät­tä stres­saa­maan, että tulee­ko täs­tä vaih­dos­ta lopul­ta mitään.

Lopul­ta kaik­ki kui­ten­kin jär­jes­tyi ja sain tou­ko­kuun (2019) lop­pu­puo­lel­la vah­vis­tuk­sen UoM:sta, että minut on hyväk­syt­ty vaih­to-opis­ke­li­jak­si. Tämän jäl­keen pää­sin­kin hoi­ta­maan mm. vii­su­mi­asioi­ta, mut­ta sii­tä lisää seu­raa­vas­sa osassa!

Miten vali­ta itsel­leen sopi­va vaihtokohde?

Valo­tin alus­sa syi­tä omal­le haku­pää­tök­sel­le­ni, mut­ta jos et ole vie­lä var­ma mihin haki­sit, niin käyn läpi muu­ta­mia seik­ko­ja, jois­ta voi olla apua sopi­vaa vaih­to­koh­det­ta miettiessä:

 • kie­li­tai­don kehittäminen
 • kurs­si­va­li­koi­ma
 • tule­vai­suu­den urasuunnitelmat
 • itse­ään kiin­nos­ta­va kult­tuu­ri ja maa

Vaih­toa kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lähes­tyä kie­li­tai­don kehit­tä­mi­sen kaut­ta. Mones­sa vaih­to­koh­tees­sa englan­ti kehit­tyy riip­pu­mat­ta sii­tä, onko koh­de englan­nin­kie­li­nen maa, sil­lä toden­nä­köi­sin kom­mu­ni­kaa­tio­kie­li esi­mer­kik­si tois­ten vaih­ta­rei­den kans­sa on englan­ti. Myös mones­sa ei-englan­nin­kie­li­ses­sä vaih­to­koh­tees­sa kurs­sit suo­ri­te­taan englan­nik­si. Jos sinul­le on tär­keäm­pää kehit­tää jon­kin toi­sen kie­len osaa­mis­ta kuin englan­nin, kan­nat­taa vali­ta vaih­to­koh­de tuon toi­sen kie­len perus­teel­la. Sen sijaan, jos et ole niin kiin­nos­tu­nut min­kään muun kie­len kuin englan­nin kehit­tä­mi­ses­tä, niin englan­nin­kie­li­nen maa voi olla fik­sum­pi valin­ta koko­nais­val­tai­sen kie­li­kyl­vyn varmistamiseksi.

Toi­nen kei­no lähes­tyä vaih­to­koh­teen valin­taa on koh­dey­li­opis­ton kurs­si­va­li­koi­ma. Vaik­ka mie­les­tä­ni vaih­don suu­rim­mat hyö­dyt tule­vat muu­al­ta kuin opis­kel­luis­ta kurs­seis­ta, kiin­nos­ta­vat kurs­sit aut­ta­vat mie­len­kiin­toi­sen vaih­don var­mis­ta­mis­ta. Jos olet esi­mer­kik­si kiin­nos­tu­nut uras­ta imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sien paris­sa, on myös CV:n ja työn­haun kan­nal­ta fik­sua kat­soa vaih­to­koh­det­ta tuo­ta seik­kaa sil­mäl­lä pitäen. Jot­kin vaih­to­koh­teet sal­li­vat myös mui­den kuin oikeus­tie­teel­lis­ten kurs­sien suo­rit­ta­mi­sen, joten myös tämä kan­nat­taa pitää mie­les­sä, kun käyt läpi eri vaihtokohteita.

Tule­vai­suu­den ura­suun­ni­tel­mien vai­ku­tus tuli­kin jo esiin kurs­si­va­li­koi­man kaut­ta, mut­ta tätä voi miet­tiä myös sil­tä kan­nal­ta, että olet­ko mah­dol­li­ses­ti kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään jos­sain tie­tys­sä val­tios­sa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen? Se, että suo­ri­tat vaih­don esi­mer­kik­si Sak­sas­sa, ei tie­ten­kään tar­koi­ta, että tulet var­mas­ti pää­se­mään myö­hem­min Sak­saan töi­hin. Mut­ta se voi aut­taa ihan ylei­sel­lä tasol­la, kun maa on tul­lut tutuk­si ja ymmär­tää parem­min, miten asiat toi­mi­vat koh­de­maas­sa. Pai­kan pääl­lä on myös hel­pom­pi ver­kos­toi­tua tai esi­mer­kik­si hakea har­joit­te­lu­paik­ko­ja. Jut­te­lin esi­mer­kik­si tšek­ki­läi­sen juris­tin kans­sa, joka oli ollut tääl­lä Mel­bour­nes­sa vaih­dos­sa ja vaih­don jäl­keen jää­nyt kuu­kau­dek­si (pal­kat­to­maan) har­joit­te­luun pai­kal­li­seen Kil­pai­lu- ja kuluttajavirastoon.

Ja lopuk­si tie­ten­kin kan­nat­taa miet­tiä, min­kä­lai­ses­sa maas­sa viih­tyi­si, min­kä maan kult­tuu­ris­ta halu­aa oppia lisää tai mikä on sijain­tin­sa puo­les­ta opti­maa­li­nen reis­sai­luun! Valin­nan voi teh­dä siis monel­la perus­teel­la, ja edel­lä ei ole tie­ten­kään miten­kään tyh­jen­tä­vä lis­taus. Mil­lä perus­teel­la sinä olet valin­nut tai aja­tel­lut valit­se­va­si vaihtopaikkasi? 🙂

Näin lopuk­si täs­sä vie­lä link­ki Hel­sin­gin yli­opis­ton haku­koh­tei­siin, jos­ta voi käy­dä selai­le­mas­sa HY:n tar­jon­taa: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/vaihtokohteet-maailmalla

Lopuk­si

Täs­tä kir­joi­tuk­ses­ta tuli hie­man pidem­pi, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti se ei hait­taa! Tar­koi­tuk­se­na­ni on käy­dä osas­sa 2 läpi vaih­toon val­mis­tau­tu­mis­ta, kuten asun­non ja vii­su­min hank­ki­mis­ta sekä koke­muk­sia vaih­don alku­vai­hees­ta. Vaih­don jäl­keen ajat­te­lin koo­ta osaan 3 yhteen­ve­don vaih­dos­ta­ni sekä sii­tä, miten sopeu­tu­mi­nen takai­sin Suo­meen onnistui.

Sen sijaan seu­raa­van blo­gi­kir­joi­tuk­sen aihe kos­kee oik­ka­rin työn­ha­kua, jos­ta ajat­te­lin teh­dä myös kol­mio­sai­sen blo­gi­sar­jan. Ensim­mäi­ses­sä osas­sa käsit­te­len sitä, mihin kaik­kial­le itse hain nyt syk­syl­lä ja mil­lä perus­teel­la sekä mis­tä juri­dii­kan alan työ­paik­ko­ja voi etsiä. Jos teil­le tulee näi­hin liit­tyen kysy­myk­siä tai aihei­deoi­ta, niin jät­tä­kää ne kommenttiosioon! 🙂

PS. Huo­maut­tai­sin, että Mel­bour­nes­sa on mui­ta­kin yli­opis­to­ja kuin Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne ja HY:n kaut­ta voi hakea myös mui­hin Mel­bour­nen yli­opis­toi­hin vaih­toon, mut­ta käy­tin täs­sä teks­tis­sä Uni­ver­si­ty of Mel­bour­nea, Mel­bour­ne Law Schoo­lia ja Mel­bour­nea synonyymeinä.

PPS. Pyy­sin HY:n liik­ku­vuus­pal­ve­luis­ta tie­toa oik­ka­rei­den vaih­to­ti­las­tois­ta, mut­ta en ole vie­lä­kään saa­nut vas­taus­ta. Mikä­li saan joi­ta­kin vaih­to­ti­las­to­ja, niin päi­vi­tän ne myö­hem­min tähän kir­joi­tuk­seen ja mer­kit­sen kir­joi­tuk­sen alkuun, että kir­joi­tus­ta on päi­vi­tet­ty täl­tä osin.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.