Unelmana Oikis

Juris­tin aja­tuk­sia oikik­seen hake­mi­ses­ta, työn­haus­ta,
opis­ke­lus­ta, juri­dii­kas­ta ja kai­kes­ta muusta!

Blo­gi­kir­joi­tuk­set kategorioittain

50 § Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen oikai­su­me­net­te­ly (2022)

blue skies

Ajat­te­lin muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten, kun olin gra­du­ni kans­sa lop­pusuo­ral­la, että oli­si haus­ka päi­vit­tää val­mis­tu­mi­sen jäl­keen pit­käs­tä aikaa blo­gia nime­no­maan oman oikis­mat­kan osal­ta. Sat­tu­mal­ta tuo kir­joi­tus oli­si ollut tie­tyl­lä tasol­la “juh­la­kir­joi­tus”, sil­lä se oli­si ollut blo­gi­ni 50 § ‑kir­joi­tus, mikä­li tätä nume­roin­tia on usko­mi­nen. Lomai­lu vei kui­ten­kin men­nes­sään ja kir­joi­tus jäi, joten totean nyt omas­ta oikis­mat­kas­ta­ni lyhyes­ti vain sen, että se on tie­tyil­tä osin maa­lis­sa 🙂 Palau­tin gra­du­ni – joka oli vii­mei­nen puut­tu­va opin­to­suo­ri­tuk­se­ni – tou­ko­kuun alku­puo­lel­la ja val­mis­tuin viral­li­ses­ti oikeus­tie­teen mais­te­rik­si 14.6.2022. Nyt olen sit­ten viral­li­ses­ti val­mis­tu­nut juris­ti! Täs­tä sit­ten alkaa isos­sa kuvas­sa oikis­mat­ka­ni jat­­ko-osa eli työelämä.

Gra­dun palau­tuk­sen jäl­keen olen tosi­aan vain lomail­lut ensim­mäis­tä ker­taa var­maan kah­dek­saan vuo­teen ilman stres­siä tule­vas­ta pää­sy­koe­ke­vääs­tä, ten­tis­tä tai muus­ta opis­ke­luun liit­ty­väs­tä, mikä on ollut ter­ve­tul­lut­ta. Olen mie­les­tä­ni osan­nut aina mel­ko hyvin jät­tää työ­elä­mäs­sä työ­ju­tut töi­hin, mut­ta opis­ke­li­ja­na sitä aina jys­kyt­ti taka­rai­vos­sa, että voi­si lukea seu­raa­vaan tent­tiin tai voi­si edis­tää gra­dua. Ja sama jut­tu väli­vuo­si­na avoi­mes­sa opiskellessa.

Mitä tulee blo­gin kir­joit­ta­mi­seen, voin nyt jäl­ki­kä­teen myön­tää, että sen kir­joit­ta­mi­ses­ta alkoi lop­pu­puo­lel­la tul­la enem­män­kin taak­ka, min­kä takia kir­joi­tus­ten mää­rä pik­ku­hil­jaa vähe­ni. Muu­ta­man opis­ke­lu­vuo­den jäl­keen hake­mi­seen liit­ty­vät jutut alkoi­vat tun­tua luon­nol­li­ses­ti itsel­le jo mel­ko kau­kai­sel­ta, min­kä takia nii­den kir­joit­ta­mi­nen alkoi tun­tua enem­män työl­tä kuin sil­tä haus­kal­ta har­ras­tuk­sel­ta, mitä se oli aluk­si. Toki oli­sin voi­nut vaih­taa kir­joit­ta­maan täy­sin itseä­ni sil­loin kiin­nos­ta­neis­ta aiheis­ta, kuten opis­ke­lus­ta oikik­ses­sa tai työ­elä­mäs­tä, mut­ta käte­ni oli­vat jo kai­kes­ta muus­ta niin täyn­nä, ettei vapaa-aikaa tun­tu­nut jää­vän muu­toin­kaan – tai aina­kaan riit­tä­väs­ti. Enää en siis edes yri­tä luva­ta, että tulen jat­kos­sa kir­joit­ta­maan tän­ne blo­giin, mut­ta mis­tä­pä sitä iki­nä tietää 🙂

Sen sijaan kes­ki­tyn nyt sii­hen yhteen hake­mi­seen liit­ty­vään jut­tuun, joka on ollut jo pit­kään lähel­lä sydän­tä­ni eli oikai­su­me­net­te­lyyn! Tai tar­koi­tuk­se­na­ni on oikeas­taan pitää tämä hyvin lyhye­nä ja yti­mek­kää­nä ilmoi­tuk­se­na. Tämä on nyt vii­des vuo­si, kun olen muka­na haki­joi­den apu­na oikai­su­pro­ses­seis­sa ja edel­leen pidän täs­tä kovas­ti, vaik­ka toki olen jo useam­man vuo­den veloit­ta­nut mak­sun pal­ve­luis­ta­ni. Oikai­su­me­net­te­lyis­sä avus­ta­mi­nen on kui­ten­kin aina ollut amma­til­li­ses­ti kieh­to­vaa ja se on tun­tu­nut myös merkitykselliseltä.

Eli jos sinä tai tut­ta­va­si jäi muu­ta­man pis­teen pää­hän sisään­pää­sys­sä oikik­sen yhteis­va­lin­nas­sa tai epäi­let muun alan opis­ke­li­ja­va­lin­ta­pää­tök­ses­sä käy­neen vir­heen, niin lai­ta vies­tiä ja kat­so­taan voin­ko olla asias­sa avuk­si! 🙂 Tar­kem­mat tie­dot pal­ve­luis­ta­ni, nii­den hin­nois­ta sekä yhteys­tie­to­ni löy­dät blo­gi­ni pal­ve­lusi­vul­ta.

Aurin­kois­ta kesää kaikille!

Lisää kate­go­rian kirjoituksia

Kommentoi

Säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si ei jul­kais­ta. Pakol­li­set ken­tät on mer­kit­ty *

Ota yhteyttä!

Mie­ti­tyt­tää­kö jokin esi­mer­kik­si oikik­seen hake­mi­ses­sa tai työnhaussa?

Autan mie­lel­lä­ni kai­kis­sa blo­gin aihei­siin liit­ty­vis­sä kysymyksissä!

Vas­taa kyselyyn

Juri­dii­kan osa-alueis­ta minua kiin­nos­taa eniten

Kat­so vastaukset

Loading ... Loading …

Lii­ty sähköpostilistalle

Uusim­mat kirjoitukset

Seu­raa Facebookissa

Haluaisitko kuulla lisää?

tilaa ilmoitukset

Tilaa ilmoitukset uusista blogikirjoituksista ja sisällöistä