Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

28 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2019

Photo by Erwan Hesry on Unsplash

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan tulok­set ovat nyt (26.6.2019) julkaistu!

Isot onnit­te­lut kai­kil­le opis­ke­lu­pai­kan saa­neil­le: niin valin­ta­ko­keel­la kuin todis­tus­va­lin­nal­la. Molem­mat väy­lät ovat omal­la taval­laan vaa­ti­neet ison työ­mää­rän, joten opis­ke­lu­paik­ka on ansait­tu ? Monel­le opis­ke­lu­pai­kan saa­vut­ta­mi­nen on var­mas­ti iso unel­ma, ja edes­sän­ne on vaik­ka min­kä­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia, kun­han pidät­te mie­len avoimena.

Pelin hen­ki on kui­ten­kin se, ettei kai­kil­le rii­tä opis­ke­lu­paik­kaa oikik­ses­sa ja tänä­kin vuon­na moni ison työn teh­nyt on vali­tet­ta­vas­ti jou­tu­nut pet­ty­mään. Muis­tan itse var­sin hyvin väli­vuo­te­ni ja kuin­ka jou­duin kah­teen ker­taan luke­maan Opin­to­po­lus­ta (tai noh 2014 tie­to tuli tapauk­ses­sa­ni “ohkai­sel­la kir­jeel­lä”) hylät­ty-mer­kin­nän. Näil­le hen­ki­löil­le minul­la oli­si vaik­ka kuin­ka pal­jon sanot­ta­vaa, mut­ta pyrin teke­mään myö­hem­min nime­no­maan väli­vuo­teen kes­kit­ty­vän kirjoituksen.

Uskon kui­ten­kin toi­mi­van hyvä­nä esi­merk­ki­nä sii­tä, että oman unel­man tavoit­te­lus­ta ei tule luo­pua eikä tämä suo­ri­tus mää­ri­tä tei­tä tai tei­dän tulevaisuuttanne.

Oikik­seen voi hakea loput­to­miin, mut­ta ensim­mäi­nen neu­vo­ni on, että tilat­kaa omat koe­vas­tauk­sen­ne pis­teis­tä riip­pu­mat­ta. Pitä­kää ensin rau­has­sa ansait­tu loma oikis­ju­tuis­ta, mut­ta tutus­tu­kaa jos­sain vai­hees­sa omiin vas­tauk­siin­ne ver­ra­ten nii­tä mal­li­vas­tauk­siin ja miet­ti­kää koko kevät­tä ylei­ses­ti: mis­sä onnis­tuit­te ja mis­sä oli­si ollut paran­ta­mi­sen varaa.

Näen lii­an usein haki­joi­ta, jot­ka kyl­lä hake­vat useam­man ker­ran, mut­ta jot­ka eivät hyö­dyn­nä aiem­pien haku­ker­to­jen tuo­maa koke­mus­ta. On aivan tur­haa tois­taa samo­ja vir­hei­tä useam­pa­na kevää­nä! Saa­tan kir­joit­taa täs­tä­kin aihees­ta oman kir­joi­tuk­sen, mut­ta voit­te olla myös minuun yhtey­des­sä, jos tar­vit­set­te vink­ke­jä tule­vaa haku­ke­vät­tä var­ten tai ihan vaan jut­te­lu­ka­ve­ria poh­ti­maan omaa suo­ri­tus­ta ja tulevaa.

Kir­joi­tin täs­tä jo vii­me vuon­na, mut­ta muis­ta­kaa, että kai­kis­ta yhteis­haus­sa ole­vis­ta oikik­sis­ta saa OTM-tut­kin­non eikä sen puo­les­ta kan­na­ta aja­tel­la, että pää­si “vain” johon­kin haku­koh­tee­seen. Toki ymmär­rän, jos elä­män­ti­lan­teen puo­les­ta tai yli­pään­sä kau­pun­kipre­fe­rens­sin takia oli­si halun­nut tiet­tyyn oikik­seen. Itse olen avoi­mes­ti Twit­te­ris­sä “fanit­ta­nut” aina­kin Joen­suun oikik­sen menoa, sil­lä Joen­suun dekaa­ni on Tapio Määt­tä, joka luot­saa tie­de­kun­taan­sa jat­ku­vas­ti uusiin mie­len­kiin­toi­siin kokei­lui­hin, jois­ta muut oikik­set voi­si­vat todel­la ottaa oppia. Samaan hen­gen­ve­toon täy­tyy tode­ta, että vaik­ka olen opis­kel­lut Hel­sin­gis­sä kol­me vuot­ta ja tie­dän tie­de­kun­tam­me menon, haki­sin edel­leen (ykkös­vaih­toeh­to­na) Hel­sin­kiin juu­ri sen sijain­nin vuok­si. Ja muis­ta­kaa, että voit­te kui­ten­kin hakea notaa­ri­vai­heen jäl­keen johon­kin toi­seen oikik­seen suo­rit­ta­maan maisterivaiheen!

Todis­tus­va­lin­ta 2019 — pisterajat

Tänä kevää­nä oli ensim­mäis­tä ker­taa mah­dol­lis­ta hakea yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen arvo­sa­noil­la oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan suo­men­kie­li­siin haku­koh­tei­siin. Tosin ennen vuot­ta 1972 oikik­seen on ilmei­ses­ti myös haet­tu yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sel­la, mut­ta vuo­des­ta 1972 läh­tien oikik­seen pää­si vain pää­sy­ko­keen kaut­ta. Tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa valit­tiin 110 uut­ta opis­ke­li­jaa eli 20 %:ia kai­kis­ta uusis­ta oikkareista.

Todis­tus­va­lin­nas­sa oli mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 47,5 pis­tet­tä. Pis­te­ra­jat oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­gin yli­opis­to (Hel­sin­ki): 46 / 47,5 pistettä
 2. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Turun yli­opis­to: 44,5 / 47,5 pistettä
 3. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Turun yli­opis­to: 44,5 / 47,5 pistettä
 4. Itä-Suo­men yli­opis­to: 43,5 / 47,5 pistettä
 5. Lapin yli­opis­to: 41,5 / 47,5 pistettä

Tasa­pis­te­ti­lan­teis­sa rat­kai­si­vat yo-arvo­sa­nat seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä: äidin­kie­li tai suomi/ruotsi toi­se­na kie­le­nä, mate­ma­tiik­ka (pit­kä tai lyhyt), kie­li (pit­kä oppi­mää­rä), muu par­haat pis­teet anta­va kie­li ja par­haat pis­teet anta­va aine­re­aa­li tai (van­ha­muo­toi­nen) reaa­li. Pis­te­ra­joi­hin voi tutus­tua tar­kem­min oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­la.

Yli­opis­to­jen jär­jes­tyk­ses­sä ei ollut mitään yllät­tä­vää, mut­ta pis­te­ra­jois­ta en aidos­ti osaa sanoa, ovat­ko ne yllät­tä­vät vai eivät. Sano­taan näin, että ne ovat har­mil­li­sen kor­keat, vaik­ka tämä tie­ten­kin joh­tuu paik­ko­jen raja­tus­ta mää­räs­tä ja haki­ja­mää­räs­tä. Todis­tuk­sel­la valit­ta­vien osuus nousee vuo­den 2020 haus­sa 40 %:iin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa sen osuut­ta saa­tai­siin pai­net­tua alas. Minun mie­les­tä­ni nykyi­sis­tä käy­tös­sä ole­vis­ta väy­lis­tä par­haim­mat ovat valin­ta­koe sekä avoin väy­lä, mut­ta koros­tan, ettei tar­koi­tuk­se­na­ni ole vähek­syä mil­lään lail­la nyt tai tule­vai­suu­des­sa todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­via haki­joi­ta. Täs­tä­kin aihees­ta voi­si tule­vai­suu­des­sa kir­joit­taa oman kir­joi­tuk­sen ja lisäk­si oli­si muka­va saa­da sii­hen liit­tyen laa­jem­paa kes­kus­te­lua. Sen sijaan vuo­den 2020 todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tyk­seen voi tutus­tua tar­kem­min tääl­lä.

Väli­ke­ven­nyk­se­nä voin tode­ta, että jos oli­sin hake­nut omal­la yo-tut­kin­nol­la­ni täs­sä haus­sa, niin oli­sin saa­nut hui­keat 14,5 pis­tet­tä (Pit­kä enk­ku C, lyhyt mate­ma­tiik­ka C, äik­kä B, yhteis­kun­taop­pi A) ?

Valin­ta­koe 2019 — pisterajat

Täy­tyy sanoa, että menin oman veik­kauk­se­ni kans­sa täy­sin met­sään: arve­lin alim­man hyväk­sy­tyn pis­te­mää­rän ole­van 60 pis­tet­tä eli pis­te­ra­jo­jen nouse­van, mut­ta kävi­kin tois­ten. Pis­te­ra­jat las­ki­vat, sil­lä alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä oli 55 pis­tet­tä. Syy­tä en tähän osaa sanoa, joten oli­si muka­va kuul­la tei­dän mie­li­pi­teen­ne asi­aan! Vai­kut­ti­ko todis­tus­va­lin­ta vai oli­ko koe sit­ten­kin vai­keam­pi kuin vii­me vuon­na? Vai oli­ko teh­tä­vien arvioin­ti nor­maa­lia tiu­kem­paa? Vas­taus­ten arvos­te­lu­kri­tee­rit eli mal­li­vas­tauk­set löy­ty­vät tääl­tä.

Valin­ta­ko­keel­la oli mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 80 pis­tet­tä. Pis­te­ra­jat oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­gin yli­opis­to (Hel­sin­ki): 58 / 80 pistettä
 2. Turun yli­opis­to: 58 / 80 pistettä
 3. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Itä-Suo­men yli­opis­to: 57 / 80 pistettä
 4. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Itä-Suo­men yli­opis­to: 57 / 80 pistettä
 5. Lapin yli­opis­to: 55 / 80 pistettä

Oikis­ten väli­nen jär­jes­tys vai­kut­taa ole­van sama kuin vii­me vuon­na­kin, mut­ta tänä vuon­na ero alim­man ja ylim­män pis­te­ra­jan välil­lä oli pie­nem­pi eli kil­pai­lu on ollut vie­lä tasai­sem­paa. Kun­han saan tie­too­ni tar­kat pis­te­ra­jat, niin päi­vi­tän ne tähän ja var­mis­tan oikis­ten väli­sen jär­jes­tyk­sen pis­te­ra­jo­jen perusteella.

Valin­ta­koe oli tänä­kin vuon­na kak­si­vai­hei­nen ja toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ni 1643 haki­jaa. Toi­sen vai­heen pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 27 pis­tet­tä (max. 40 pis­tet­tä) moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä. Vii­me vuon­na toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja oli 26 pis­tet­tä, joten yllä­tyin tämän­kin osal­ta tämän vuo­den pis­te­ra­jois­ta, sil­lä pidin moni­va­lin­ta­teh­tä­viä tänä vuon­na hel­pom­pi­na kuin vii­me vuonna.

Tein mie­len­kiin­nos­ta valin­ta­ko­keen moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja olin tätä ennen luke­nut vain “Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan” ‑kir­jan. Nyt vas­taus­ri­viä tar­kis­taes­sa huo­maan, että tein muu­ta­man huo­li­mat­to­muus­vir­heen, jos­ta aina paa­saan haki­joil­le: en luke­nut huo­lel­la edel­ly­tet­tiin­kö moni­va­lin­ta­koh­das­sa valit­se­maan fak­ti­ses­ti oikea vai vää­rä vas­taus. Tein teh­tä­vät työ­päi­vän ohes­sa mel­ko suo­ra­vii­vai­ses­ti ede­ten, joten en jää­nyt lii­kaa miet­ti­mään mitään vas­taus­vaih­toeh­toa. Eikä minun kuu­lui­si­kaan saa­da (var­sin­kaan ei-aineis­to­teh­tä­vis­tä) hyviä pis­tei­tä. Lisäk­si minun ei tar­vin­nut mureh­tia pis­te­me­ne­tyk­sis­tä, joten kokei­lin vas­ta­ta lähes kaik­kiin koh­tiin jotain, mikä oli­si oikeas­sa valin­ta­koe­ti­lan­tees­sa suu­ri no no! Mut­ta ei valin­ta­ko­keis­sa oli­si­kaan jär­keä, jos niis­tä suo­riu­tui­si hyvin ilman kun­nol­lis­ta valmistautumista.

Oma vas­taus­ri­vi­ni monivalintatehtäviin:

 • Teh­tä­vä 1: B, D, C, D, C, D, D, C, D ja B = yhteen­sä 4 / 10 pistettä
 • Teh­tä­vä 2: Ei vas­taus­ta, D, C, D, Ei vas­taus­ta, A, D, A, Ei vas­taus­ta ja Ei vas­taus­ta = yhteen­sä ‑2 / 10 pistettä
 • Teh­tä­vä 3: B, B, C, D, B, D, D, C, D ja C = yhteen­sä ‑2 / 10 pistettä
 • Teh­tä­vä 4: C, B, A, B, A, D, A, D, C ja D = yhteen­sä 4 / 10 pistettä

Sal­do­ni moni­va­lin­nois­ta oli­si siis ollut 4 / 40 pistettä.

Ja täs­sä on vie­lä ver­tai­lua vii­me vuo­teen teh­tä­vä­koh­tai­sen pis­te­kes­kiar­von (= alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä jaet­tu­na teh­tä­vien mää­räl­lä) suh­teen, mikä mah­dol­lis­taa parem­min ver­tai­lun aiem­pien vuo­sien pää­sy­ko­kei­den kans­sa, kun enim­mäis­pis­te­mää­rät ovat olleet erilaiset:

Kau­pun­ki / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2018 / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2019:

 • Hel­sin­ki / 7,75p / 7,25p = 0,5 pis­teen lasku
 • Tur­ku / 7,5p / 7,25p = 0,25 pis­teen lasku
 • Vaa­sa / 7,5p / 7,125p = 0,375 pis­teen lasku
 • Joen­suu / 7,3p / 7,125p = 0,175 pis­teen lasku
 • Rova­nie­mi / 7,1p / 6,875 = 0,225 pis­teen lasku

Olen aiem­min tilas­toi­nut ylös vain Hel­sin­gin ja Vaa­san teh­tä­vä­koh­tai­sia pis­te­kes­kiar­vo­ja, mut­ta ne löy­ty­vät kaa­vios­ta tääl­tä. On mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, että myös Rova­nie­men teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­ra­ja oli tänä vuon­na kor­keam­pi kuin Hel­sin­kiin oli yleen­sä vuo­si­na 2006 — 2015.

Ohjei­ta omien vas­taus­ten tilaamiseen

 1. Tilat­kaa omat vas­tauk­set heti huo­men­na (28.6.) sii­hen tar­koi­te­tul­la lomak­keel­la. Tar­kem­paa tie­toa ja link­ki lomak­kee­seen löy­ty­vät tääl­tä: https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/
 2. Kopiot vas­tauk­sis­ta lähe­te­tään salat­tu­na säh­kö­pos­ti­vies­ti­nä, joten avat­kaa säh­kö­pos­ti tie­to­ko­neel­le eikä puhe­li­mel­la! Tal­len­ta­kaa säh­kö­pos­ti / vas­tauk­set koneel­le talteen.
 3. Kopioi­ta­vis­ta / skan­nat­ta­vis­ta koe­vas­tauk­sis­ta las­ku­te­taan 20 € / haki­ja. Tilat­tu­ja vas­taus­pa­pe­ri­ko­pioi­ta käsi­tel­lään maa­nan­tais­ta 1.7. alkaen.
 4. Huo­mat­kaa, että tilauk­set käsi­tel­lään saapumisjärjestyksessä!

Apua oikaisuvaatimusten laadintaan

Oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­taan löy­dät­te ohjei­ta kir­joi­tuk­ses­ta­ni “27 § Miten teh­dä oikai­su­vaa­ti­mus?” ja tar­kem­paa tilas­to­tie­toa oikai­sui­den menes­ty­mi­ses­tä löy­dät­te kir­joi­tuk­ses­ta­ni “28 § Kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen?”. Avus­tan myös itse sekä vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­ses­sa että oikai­sui­den laa­ti­mi­ses­sa, jos­ta löy­dät­te lisä­tie­toa Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lusi­vul­ta.

Lopuk­si

Mil­tä teis­tä nyt tun­tuu, kun tulok­set ja pis­te­ra­jat sekä mal­li­vas­tauk­set ovat sel­vil­lä? Yllät­ti­kö oman kokeen pis­tey­tyk­ses­sä jokin tai mikä tun­tui muo­dos­tu­neen kom­pas­tus­ki­vek­si kokees­sa? Ja sisään­pääs­seet: ker­to­kaa nyt mikä on fiilis!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “28 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2019”

 1. Hei! Olen yrit­tä­nyt etsiä netis­tä ahke­ras­ti tie­toa sii­tä, mil­lai­sik­si todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat ensi vuon­na eli vuo­den 2020 haus­sa aset­tu­vat. On inhot­ta­vaa elää epä­tie­toi­se­na sii­tä, onko omal­la todis­tuk­sel­la mitään mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä sisäl­le, var­sin­kin kun sama jut­tu oli tänä vuon­na, sil­lä todis­tus­va­lin­ta oli myös tänä vuon­na eri­lai­nen kuin vii­me vuon­na. Oli­si­ko sinul­la mitään perus­tel­tua arvio­ta ensi vuo­den rajois­ta? Haki­joi­den kan­nal­ta on todel­la epäin­hi­mil­lis­tä, ettei tie­de­kun­ta ole anta­nut asias­ta mitään arvio­ta, sil­lä heil­lä sii­hen oli­si var­mas­ti mah­dol­li­suu­det edel­lis­ten vuo­sien koke­mus­ten pohjalta.

 2. Hei,

  on ymmär­ret­tä­vää, että tuol­lai­sen sei­kan haluai­si tie­tää, mut­ta toi­saal­ta on täy­sin loo­gis­ta, ettei min­kään opis­ke­lu­pai­kan osal­ta anne­ta iki­nä etu­kä­teen mitään arvio­ta nime­no­maan tule­vis­ta pis­te­ra­jois­ta. Oli­si ongel­mal­lis­ta, jos esi­mer­kik­si oikik­set antai­si­vat täl­lai­sia arvioi­ta, kos­ka ne nime­no­maan ovat arvioi­ta, ja haki­jat teki­si­vät tämän perus­teel­la esi­mer­kik­si pää­tök­sen olla luke­mat­ta pää­sy­ko­kee­seen. Pis­te­ra­jat kun riip­pu­vat mones­ta asias­ta eikä nii­tä voi ennus­taa etu­kä­teen — eikä tarvitsekaan.

  Lisäk­si todis­tus­va­lin­ta oli vas­ta ensim­mäis­tä ker­taa käy­tös­sä tänä vuon­na, joten käy­tös­sä on vain tämän vuo­den pis­te­ra­jat, jot­ka löy­ty­vät tääl­tä: https://www.oikeustieteet.fi/26–6‑2019-yhteishaun-tulokset-julkaistu/

  Tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa oli noin 20 pro­sent­tia kai­kis­ta aloi­tus­pai­kois­ta eli yhteen­sä 110 aloi­tus­paik­kaa, kun taas ensi vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa on noin 40 pro­sent­tia kai­kis­ta aloi­tus­pai­kois­ta. Lisäk­si käy­tös­sä on käsit­tääk­se­ni hie­man eri­lai­nen pis­te­tau­luk­ko kuin tänä vuon­na, jos­ta voi lukea tar­kem­min tääl­tä: https://www.oikeustieteet.fi/todistusvalinta-v-2020/

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *