Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

28 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2019

Photo by Erwan Hesry on Unsplash

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan tulok­set ovat nyt (26.6.2019) julkaistu!

Isot onnit­te­lut kai­kil­le opis­ke­lu­pai­kan saa­neil­le: niin valin­ta­ko­keel­la kuin todis­tus­va­lin­nal­la. Molem­mat väy­lät ovat omal­la taval­laan vaa­ti­neet ison työ­mää­rän, joten opis­ke­lu­paik­ka on ansait­tu 😊 Monel­le opis­ke­lu­pai­kan saa­vut­ta­mi­nen on var­mas­ti iso unel­ma, ja edes­sän­ne on vaik­ka min­kä­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia, kun­han pidät­te mie­len avoimena.

Pelin hen­ki on kui­ten­kin se, ettei kai­kil­le rii­tä opis­ke­lu­paik­kaa oikik­ses­sa ja tänä­kin vuon­na moni ison työn teh­nyt on vali­tet­ta­vas­ti jou­tu­nut pet­ty­mään. Muis­tan itse var­sin hyvin väli­vuo­te­ni ja kuin­ka jou­duin kah­teen ker­taan luke­maan Opin­to­po­lus­ta (tai noh 2014 tie­to tuli tapauk­ses­sa­ni “ohkai­sel­la kir­jeel­lä”) hylät­ty-mer­kin­nän. Näil­le hen­ki­löil­le minul­la oli­si vaik­ka kuin­ka pal­jon sanot­ta­vaa, mut­ta pyrin teke­mään myö­hem­min nime­no­maan väli­vuo­teen kes­kit­ty­vän kirjoituksen.

Uskon kui­ten­kin toi­mi­van hyvä­nä esi­merk­ki­nä sii­tä, että oman unel­man tavoit­te­lus­ta ei tule luo­pua eikä tämä suo­ri­tus mää­ri­tä tei­tä tai tei­dän tulevaisuuttanne.

Oikik­seen voi hakea loput­to­miin, mut­ta ensim­mäi­nen neu­vo­ni on, että tilat­kaa omat koe­vas­tauk­sen­ne pis­teis­tä riip­pu­mat­ta. Pitä­kää ensin rau­has­sa ansait­tu loma oikis­ju­tuis­ta, mut­ta tutus­tu­kaa jos­sain vai­hees­sa omiin vas­tauk­siin­ne ver­ra­ten nii­tä mal­li­vas­tauk­siin ja miet­ti­kää koko kevät­tä ylei­ses­ti: mis­sä onnis­tuit­te ja mis­sä oli­si ollut paran­ta­mi­sen varaa.

Näen lii­an usein haki­joi­ta, jot­ka kyl­lä hake­vat useam­man ker­ran, mut­ta jot­ka eivät hyö­dyn­nä aiem­pien haku­ker­to­jen tuo­maa koke­mus­ta. On aivan tur­haa tois­taa samo­ja vir­hei­tä useam­pa­na kevää­nä! Saa­tan kir­joit­taa täs­tä­kin aihees­ta oman kir­joi­tuk­sen, mut­ta voit­te olla myös minuun yhtey­des­sä, jos tar­vit­set­te vink­ke­jä tule­vaa haku­ke­vät­tä var­ten tai ihan vaan jut­te­lu­ka­ve­ria poh­ti­maan omaa suo­ri­tus­ta ja tulevaa.

Kir­joi­tin täs­tä jo vii­me vuon­na, mut­ta muis­ta­kaa, että kai­kis­ta yhteis­haus­sa ole­vis­ta oikik­sis­ta saa OTM-tut­kin­non eikä sen puo­les­ta kan­na­ta aja­tel­la, että pää­si “vain” johon­kin haku­koh­tee­seen. Toki ymmär­rän, jos elä­män­ti­lan­teen puo­les­ta tai yli­pään­sä kau­pun­kipre­fe­rens­sin takia oli­si halun­nut tiet­tyyn oikik­seen. Itse olen avoi­mes­ti Twit­te­ris­sä “fanit­ta­nut” aina­kin Joen­suun oikik­sen menoa, sil­lä Joen­suun dekaa­ni on Tapio Määt­tä, joka luot­saa tie­de­kun­taan­sa jat­ku­vas­ti uusiin mie­len­kiin­toi­siin kokei­lui­hin, jois­ta muut oikik­set voi­si­vat todel­la ottaa oppia. Samaan hen­gen­ve­toon täy­tyy tode­ta, että vaik­ka olen opis­kel­lut Hel­sin­gis­sä kol­me vuot­ta ja tie­dän tie­de­kun­tam­me menon, haki­sin edel­leen (ykkös­vaih­toeh­to­na) Hel­sin­kiin juu­ri sen sijain­nin vuok­si. Ja muis­ta­kaa, että voit­te kui­ten­kin hakea notaa­ri­vai­heen jäl­keen johon­kin toi­seen oikik­seen suo­rit­ta­maan maisterivaiheen!

Todis­tus­va­lin­ta 2019 — pisterajat

Tänä kevää­nä oli ensim­mäis­tä ker­taa mah­dol­lis­ta hakea yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen arvo­sa­noil­la oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan suo­men­kie­li­siin haku­koh­tei­siin. Tosin ennen vuot­ta 1972 oikik­seen on ilmei­ses­ti myös haet­tu yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sel­la, mut­ta vuo­des­ta 1972 läh­tien oikik­seen pää­si vain pää­sy­ko­keen kaut­ta. Tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa valit­tiin 110 uut­ta opis­ke­li­jaa eli 20 %:ia kai­kis­ta uusis­ta oikkareista.

Todis­tus­va­lin­nas­sa oli mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 47,5 pis­tet­tä. Pis­te­ra­jat oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­gin yli­opis­to (Hel­sin­ki): 46 / 47,5 pistettä
 2. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Turun yli­opis­to: 44,5 / 47,5 pistettä
 3. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Turun yli­opis­to: 44,5 / 47,5 pistettä
 4. Itä-Suo­men yli­opis­to: 43,5 / 47,5 pistettä
 5. Lapin yli­opis­to: 41,5 / 47,5 pistettä

Tasa­pis­te­ti­lan­teis­sa rat­kai­si­vat yo-arvo­sa­nat seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä: äidin­kie­li tai suomi/ruotsi toi­se­na kie­le­nä, mate­ma­tiik­ka (pit­kä tai lyhyt), kie­li (pit­kä oppi­mää­rä), muu par­haat pis­teet anta­va kie­li ja par­haat pis­teet anta­va aine­re­aa­li tai (van­ha­muo­toi­nen) reaa­li. Pis­te­ra­joi­hin voi tutus­tua tar­kem­min oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­la.

Yli­opis­to­jen jär­jes­tyk­ses­sä ei ollut mitään yllät­tä­vää, mut­ta pis­te­ra­jois­ta en aidos­ti osaa sanoa, ovat­ko ne yllät­tä­vät vai eivät. Sano­taan näin, että ne ovat har­mil­li­sen kor­keat, vaik­ka tämä tie­ten­kin joh­tuu paik­ko­jen raja­tus­ta mää­räs­tä ja haki­ja­mää­räs­tä. Todis­tuk­sel­la valit­ta­vien osuus nousee vuo­den 2020 haus­sa 40 %:iin, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tule­vai­suu­des­sa sen osuut­ta saa­tai­siin pai­net­tua alas. Minun mie­les­tä­ni nykyi­sis­tä käy­tös­sä ole­vis­ta väy­lis­tä par­haim­mat ovat valin­ta­koe sekä avoin väy­lä, mut­ta koros­tan, ettei tar­koi­tuk­se­na­ni ole vähek­syä mil­lään lail­la nyt tai tule­vai­suu­des­sa todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­via haki­joi­ta. Täs­tä­kin aihees­ta voi­si tule­vai­suu­des­sa kir­joit­taa oman kir­joi­tuk­sen ja lisäk­si oli­si muka­va saa­da sii­hen liit­tyen laa­jem­paa kes­kus­te­lua. Sen sijaan vuo­den 2020 todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tyk­seen voi tutus­tua tar­kem­min tääl­lä.

Väli­ke­ven­nyk­se­nä voin tode­ta, että jos oli­sin hake­nut omal­la yo-tut­kin­nol­la­ni täs­sä haus­sa, niin oli­sin saa­nut hui­keat 14,5 pis­tet­tä (Pit­kä enk­ku C, lyhyt mate­ma­tiik­ka C, äik­kä B, yhteis­kun­taop­pi A) 😄

Valin­ta­koe 2019 — pisterajat

Täy­tyy sanoa, että menin oman veik­kauk­se­ni kans­sa täy­sin met­sään: arve­lin alim­man hyväk­sy­tyn pis­te­mää­rän ole­van 60 pis­tet­tä eli pis­te­ra­jo­jen nouse­van, mut­ta kävi­kin tois­ten. Pis­te­ra­jat las­ki­vat, sil­lä alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä oli 55 pis­tet­tä. Syy­tä en tähän osaa sanoa, joten oli­si muka­va kuul­la tei­dän mie­li­pi­teen­ne asi­aan! Vai­kut­ti­ko todis­tus­va­lin­ta vai oli­ko koe sit­ten­kin vai­keam­pi kuin vii­me vuon­na? Vai oli­ko teh­tä­vien arvioin­ti nor­maa­lia tiu­kem­paa? Vas­taus­ten arvos­te­lu­kri­tee­rit eli mal­li­vas­tauk­set löy­ty­vät tääl­tä.

Valin­ta­ko­keel­la oli mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 80 pis­tet­tä. Pis­te­ra­jat oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­gin yli­opis­to (Hel­sin­ki): 58 / 80 pistettä
 2. Turun yli­opis­to: 58 / 80 pistettä
 3. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Itä-Suo­men yli­opis­to: 57 / 80 pistettä
 4. Hel­sin­gin yli­opis­to (Vaa­sa) ja Itä-Suo­men yli­opis­to: 57 / 80 pistettä
 5. Lapin yli­opis­to: 55 / 80 pistettä

Oikis­ten väli­nen jär­jes­tys vai­kut­taa ole­van sama kuin vii­me vuon­na­kin, mut­ta tänä vuon­na ero alim­man ja ylim­män pis­te­ra­jan välil­lä oli pie­nem­pi eli kil­pai­lu on ollut vie­lä tasai­sem­paa. Kun­han saan tie­too­ni tar­kat pis­te­ra­jat, niin päi­vi­tän ne tähän ja var­mis­tan oikis­ten väli­sen jär­jes­tyk­sen pis­te­ra­jo­jen perusteella.

Valin­ta­koe oli tänä­kin vuon­na kak­si­vai­hei­nen ja toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ni 1643 haki­jaa. Toi­sen vai­heen pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 27 pis­tet­tä (max. 40 pis­tet­tä) moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä. Vii­me vuon­na toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja oli 26 pis­tet­tä, joten yllä­tyin tämän­kin osal­ta tämän vuo­den pis­te­ra­jois­ta, sil­lä pidin moni­va­lin­ta­teh­tä­viä tänä vuon­na hel­pom­pi­na kuin vii­me vuonna.

Tein mie­len­kiin­nos­ta valin­ta­ko­keen moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja olin tätä ennen luke­nut vain “Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan” ‑kir­jan. Nyt vas­taus­ri­viä tar­kis­taes­sa huo­maan, että tein muu­ta­man huo­li­mat­to­muus­vir­heen, jos­ta aina paa­saan haki­joil­le: en luke­nut huo­lel­la edel­ly­tet­tiin­kö moni­va­lin­ta­koh­das­sa valit­se­maan fak­ti­ses­ti oikea vai vää­rä vas­taus. Tein teh­tä­vät työ­päi­vän ohes­sa mel­ko suo­ra­vii­vai­ses­ti ede­ten, joten en jää­nyt lii­kaa miet­ti­mään mitään vas­taus­vaih­toeh­toa. Eikä minun kuu­lui­si­kaan saa­da (var­sin­kaan ei-aineis­to­teh­tä­vis­tä) hyviä pis­tei­tä. Lisäk­si minun ei tar­vin­nut mureh­tia pis­te­me­ne­tyk­sis­tä, joten kokei­lin vas­ta­ta lähes kaik­kiin koh­tiin jotain, mikä oli­si oikeas­sa valin­ta­koe­ti­lan­tees­sa suu­ri no no! Mut­ta ei valin­ta­ko­keis­sa oli­si­kaan jär­keä, jos niis­tä suo­riu­tui­si hyvin ilman kun­nol­lis­ta valmistautumista.

Oma vas­taus­ri­vi­ni monivalintatehtäviin:

 • Teh­tä­vä 1: B, D, C, D, C, D, D, C, D ja B = yhteen­sä 4 / 10 pistettä
 • Teh­tä­vä 2: Ei vas­taus­ta, D, C, D, Ei vas­taus­ta, A, D, A, Ei vas­taus­ta ja Ei vas­taus­ta = yhteen­sä ‑2 / 10 pistettä
 • Teh­tä­vä 3: B, B, C, D, B, D, D, C, D ja C = yhteen­sä ‑2 / 10 pistettä
 • Teh­tä­vä 4: C, B, A, B, A, D, A, D, C ja D = yhteen­sä 4 / 10 pistettä

Sal­do­ni moni­va­lin­nois­ta oli­si siis ollut 4 / 40 pistettä.

Ja täs­sä on vie­lä ver­tai­lua vii­me vuo­teen teh­tä­vä­koh­tai­sen pis­te­kes­kiar­von (= alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä jaet­tu­na teh­tä­vien mää­räl­lä) suh­teen, mikä mah­dol­lis­taa parem­min ver­tai­lun aiem­pien vuo­sien pää­sy­ko­kei­den kans­sa, kun enim­mäis­pis­te­mää­rät ovat olleet erilaiset:

Kau­pun­ki / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2018 / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2019:

 • Hel­sin­ki / 7,75p / 7,25p = 0,5 pis­teen lasku
 • Tur­ku / 7,5p / 7,25p = 0,25 pis­teen lasku
 • Vaa­sa / 7,5p / 7,125p = 0,375 pis­teen lasku
 • Joen­suu / 7,3p / 7,125p = 0,175 pis­teen lasku
 • Rova­nie­mi / 7,1p / 6,875 = 0,225 pis­teen lasku

Olen aiem­min tilas­toi­nut ylös vain Hel­sin­gin ja Vaa­san teh­tä­vä­koh­tai­sia pis­te­kes­kiar­vo­ja, mut­ta ne löy­ty­vät kaa­vios­ta tääl­tä. On mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, että myös Rova­nie­men teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­ra­ja oli tänä vuon­na kor­keam­pi kuin Hel­sin­kiin oli yleen­sä vuo­si­na 2006 — 2015.

Ohjei­ta omien vas­taus­ten tilaamiseen

 1. Tilat­kaa omat vas­tauk­set heti huo­men­na (28.6.) sii­hen tar­koi­te­tul­la lomak­keel­la. Tar­kem­paa tie­toa ja link­ki lomak­kee­seen löy­ty­vät tääl­tä: https://www.oikeustieteet.fi/valintakoe/
 2. Kopiot vas­tauk­sis­ta lähe­te­tään salat­tu­na säh­kö­pos­ti­vies­ti­nä, joten avat­kaa säh­kö­pos­ti tie­to­ko­neel­le eikä puhe­li­mel­la! Tal­len­ta­kaa säh­kö­pos­ti / vas­tauk­set koneel­le talteen.
 3. Kopioi­ta­vis­ta / skan­nat­ta­vis­ta koe­vas­tauk­sis­ta las­ku­te­taan 20 € / haki­ja. Tilat­tu­ja vas­taus­pa­pe­ri­ko­pioi­ta käsi­tel­lään maa­nan­tais­ta 1.7. alkaen.
 4. Huo­mat­kaa, että tilauk­set käsi­tel­lään saapumisjärjestyksessä!

Apua oikaisuvaatimusten laadintaan

Oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­taan löy­dät­te ohjei­ta kir­joi­tuk­ses­ta­ni “27 § Miten teh­dä oikai­su­vaa­ti­mus?” ja tar­kem­paa tilas­to­tie­toa oikai­sui­den menes­ty­mi­ses­tä löy­dät­te kir­joi­tuk­ses­ta­ni “28 § Kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen?”. Avus­tan myös itse sekä vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­ses­sa että oikai­sui­den laa­ti­mi­ses­sa, jos­ta löy­dät­te lisä­tie­toa Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lusi­vul­ta.

Lopuk­si

Mil­tä teis­tä nyt tun­tuu, kun tulok­set ja pis­te­ra­jat sekä mal­li­vas­tauk­set ovat sel­vil­lä? Yllät­ti­kö oman kokeen pis­tey­tyk­ses­sä jokin tai mikä tun­tui muo­dos­tu­neen kom­pas­tus­ki­vek­si kokees­sa? Ja sisään­pääs­seet: ker­to­kaa nyt mikä on fiilis!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “28 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2019”

 1. Hei! Olen yrit­tä­nyt etsiä netis­tä ahke­ras­ti tie­toa sii­tä, mil­lai­sik­si todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat ensi vuon­na eli vuo­den 2020 haus­sa aset­tu­vat. On inhot­ta­vaa elää epä­tie­toi­se­na sii­tä, onko omal­la todis­tuk­sel­la mitään mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä sisäl­le, var­sin­kin kun sama jut­tu oli tänä vuon­na, sil­lä todis­tus­va­lin­ta oli myös tänä vuon­na eri­lai­nen kuin vii­me vuon­na. Oli­si­ko sinul­la mitään perus­tel­tua arvio­ta ensi vuo­den rajois­ta? Haki­joi­den kan­nal­ta on todel­la epäin­hi­mil­lis­tä, ettei tie­de­kun­ta ole anta­nut asias­ta mitään arvio­ta, sil­lä heil­lä sii­hen oli­si var­mas­ti mah­dol­li­suu­det edel­lis­ten vuo­sien koke­mus­ten pohjalta.

 2. Hei,

  on ymmär­ret­tä­vää, että tuol­lai­sen sei­kan haluai­si tie­tää, mut­ta toi­saal­ta on täy­sin loo­gis­ta, ettei min­kään opis­ke­lu­pai­kan osal­ta anne­ta iki­nä etu­kä­teen mitään arvio­ta nime­no­maan tule­vis­ta pis­te­ra­jois­ta. Oli­si ongel­mal­lis­ta, jos esi­mer­kik­si oikik­set antai­si­vat täl­lai­sia arvioi­ta, kos­ka ne nime­no­maan ovat arvioi­ta, ja haki­jat teki­si­vät tämän perus­teel­la esi­mer­kik­si pää­tök­sen olla luke­mat­ta pää­sy­ko­kee­seen. Pis­te­ra­jat kun riip­pu­vat mones­ta asias­ta eikä nii­tä voi ennus­taa etu­kä­teen — eikä tarvitsekaan.

  Lisäk­si todis­tus­va­lin­ta oli vas­ta ensim­mäis­tä ker­taa käy­tös­sä tänä vuon­na, joten käy­tös­sä on vain tämän vuo­den pis­te­ra­jat, jot­ka löy­ty­vät tääl­tä: https://www.oikeustieteet.fi/26–6‑2019-yhteishaun-tulokset-julkaistu/

  Tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa oli noin 20 pro­sent­tia kai­kis­ta aloi­tus­pai­kois­ta eli yhteen­sä 110 aloi­tus­paik­kaa, kun taas ensi vuon­na todis­tus­va­lin­nas­sa on noin 40 pro­sent­tia kai­kis­ta aloi­tus­pai­kois­ta. Lisäk­si käy­tös­sä on käsit­tääk­se­ni hie­man eri­lai­nen pis­te­tau­luk­ko kuin tänä vuon­na, jos­ta voi lukea tar­kem­min tääl­tä: https://www.oikeustieteet.fi/todistusvalinta-v-2020/

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.