Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

29 § Vink­ke­jä välivuoteen

Photo by Simon Migaj on Unsplash

Valin­ta­ko­keen tulok­sis­ta on nyt vie­räh­tä­nyt kol­me kuu­kaut­ta, ja suu­rin osa on var­mas­ti jo siir­ty­nyt kes­kit­ty­mään arkeen ja tois­tai­sek­si ehkä mui­hin asioi­hin. Ajat­te­lin, että nyt — var­sin­kin kun omat opin­to­kii­ree­ni ovat tääl­lä Mel­bour­nes­sa hie­man rau­hoit­tu­neet — on vii­meis­tään hyvä het­ki kir­joit­taa sii­tä, mitä väli­vuon­na voi teh­dä edis­tääk­seen sisään­pää­syä oikik­seen. Jos tei­tä kiin­nos­taa lukea tai näh­dä lisää vaih­dos­ta­ni, jät­tä­kää esi­mer­kik­si kom­ment­tei­hin kysy­myk­siä aiheesta.

Kan­nat­taa­ko minun hakea enää uudelleen?

Kan­nat­taa! Riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­ko tämä ensim­mäi­nen tai vii­des haku­ker­ta­si, mikä­li koet edel­leen juri­dii­kan alan mie­len­kiin­toi­sek­si ja haluat tule­vai­suu­des­sa työs­ken­nel­lä sen paris­sa: jat­ka hake­mis­ta! Tie­ten­kin ensim­mäis­tä ker­taa hake­neil­la tämä koros­tuu sii­tä syys­tä, että koko valin­ta­pro­ses­si oli täy­sin uusi koke­mus puhu­mat­ta­kaan juri­di­ses­ta teks­tis­tä, mut­ta uskon, että suu­ri osa haki­jois­ta tekee yksin­ker­tai­sia vir­hei­tä, jot­ka ovat korjattavissa.

Olen puhu­nut useas­ti sii­tä, että unel­mien, oli­vat ne mitä tahan­sa, eteen kan­nat­taa teh­dä töi­tä ja uhrauk­sia. Hain itse kol­me ker­taa oikik­seen, ja olen äärim­mäi­sen onnel­li­nen, etten luo­vut­ta­nut unel­ma­ni suh­teen mis­sään vai­hees­sa. Uskon, että unel­ma­ni saa­vut­ta­mis­ta aut­toi se, että en vain päät­tö­mäs­ti hake­nut uudel­leen, vaan kävin läpi vir­hei­tä­ni ja onnis­tu­mi­sia­ni sekä kevään että kokeen aika­na ja otin niis­tä opik­se­ni. Vali­tet­ta­vas­ti näen vuo­des­ta toi­seen haki­joi­ta, jot­ka jat­ka­vat roh­keas­ti unel­mien­sa tavoit­te­lua, mut­ta jot­ka käy­tän­nös­sä hak­kaa­vat pää­tään sei­nään, sil­lä omaa suo­ri­tus­ta ei halu­ta ana­ly­soi­da ja siten tun­nis­taa kehi­tet­tä­viä osa-aluei­ta. Jos oikeas­ti haluat oikik­seen tai min­ne­kään muu­al­le, näh­kää se vai­va ja aika ennen seu­raa­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä, että rau­hoi­tut­te het­kek­si ana­ly­soi­maan edel­lis­tä haku­ker­taa, onnis­tu­mi­sia sekä mah­dol­li­sia kehityskohteita.

Jos oikeas­ti haluat oikik­seen tai min­ne­kään muu­al­le, näh­kää se vai­va ja aika ennen seu­raa­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä, että rau­hoi­tut­te het­kek­si ana­ly­soi­maan edel­lis­tä haku­ker­taa, onnis­tu­mi­sia sekä mah­dol­li­sia kehityskohteita.

Mitä väli­vuon­na kan­nat­taa tehdä?

Isos­sa kuvas­sa tähän ei ole yhtä oike­aa vas­taus­ta, sil­lä peri­aat­tees­sa mel­kein mikä tahan­sa asia saat­taa edis­tää uraa­si juri­dii­kan alal­la. Läh­det sit­ten esi­mer­kik­si au pai­rik­si ulko­mail­le ja saat arvo­kas­ta kie­li­tai­toa, olet töis­sä muul­la kuin juri­dii­kan alal­la ja opit tai­to­ja, joi­ta voit myö­hem­min hyö­dyn­tää tai yli­pään­sä keräät vain voi­mia, että jak­sat puser­taa seu­raa­va­na keväänä.

Opis­ke­lu avoi­mes­sa yliopistossa

Jos kui­ten­kin kes­ki­ty­tään sii­hen, mikä edis­täi­si mah­dol­li­suuk­sia­si par­hai­ten seu­raa­van kevään valin­ta­koet­ta var­ten, vas­taus tähän on opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Olen kul­ke­nut itse tämän saman polun, sil­lä opis­ke­lin molem­pi­na väli­vuo­si­na­ni Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa oikeus­tie­teen kurs­se­ja, ja sain täs­sä ajas­sa 49 opin­to­pis­tet­tä kasaan. Koke­muk­sis­ta­ni avoi­mes­ta yli­opis­tos­ta voit­te lukea aiem­mis­ta kir­joi­tuk­sis­ta­ni: 4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 ja 8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016.

Avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lun hyö­ty­jä ovat muun muassa:

 • juri­di­seen teks­tiin tottuminen;
 • juri­di­sen ajat­te­lun kehittyminen;
 • subs­tans­sio­saa­mi­sen kehittyminen;
 • vas­taus­tek­nii­kan kehit­ty­mi­nen oikeus­tie­teel­le tyy­pil­li­siin tehtäviin;
 • tiet­ty­jen tie­de­kun­tien osal­ta mah­dol­li­suus hakea avoi­men väy­län kaut­ta; ja
 • opin­nois­sa ete­ne­mi­nen jo ennen sisäänpääsyä.

Avoin yli­opis­to on kuin val­men­nus­kurs­si pää­sy­koe­ke­vät­tä var­ten ja ainoi­na huo­noi­na puo­li­na ovat kurs­sien mak­sul­li­suus sekä se, ettei avoi­men yli­opis­ton opis­ke­li­ja ole oikeu­tet­tu opintotukeen.

Miten pääs­tä alkuun avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lun kanssa?

Oikeus­tie­teen kurs­se­ja voi opis­kel­la seu­raa­vis­sa avoi­mis­sa yliopistoissa:

Lisäk­si myös mui­den yli­opis­to­jen avoi­met yli­opis­tot saat­ta­vat tar­jo­ta yksit­täi­siä oikeus­tie­teen kurs­se­ja, mut­ta edel­lä on lis­tat­tu ne yli­opis­tot, joi­den yhtey­des­sä on myös var­si­nai­nen oikeus­tie­teel­li­nen tiedekunta.

Mikä­li asut jon­kin edel­lä mai­ni­tun avoi­men yli­opis­ton paik­ka­kun­nal­la, läh­tö­koh­tai­ses­ti suo­sit­te­li­sin tutus­tu­maan ensim­mäi­se­nä tuon avoi­men ope­tus­tar­jon­taan, vaik­ka avoi­mil­la yli­opis­toil­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­jol­la myös verkkokursseja.

Tosin yksi suo­si­tel­ta­va vaih­toeh­to on, että riip­pu­mat­ta asuin­paik­ka­kun­nas­ta­si aloi­tat Itä-Suo­men yli­opis­ton tar­joa­mis­ta mak­sut­to­mis­ta MOOC-kurs­seis­ta (Mas­si­ve Open Onli­ne Cour­se eli mas­sii­vi­nen avoin verk­ko­kurs­si). Itä-Suo­men yli­opis­ton MOOC-kurs­sien ideas­ta voit lukea myös Ylen teke­mäs­tä uuti­ses­ta.

Käy tutus­tu­mas­sa eri yli­opis­to­jen tar­jon­taan ja jos jokin jää mie­ti­tyt­tä­mään, niin ole kysei­seen yli­opis­toon yhtey­des­sä tai kysy minul­ta apua! 🙂

Opis­ke­lu kou­lu­mai­ses­ti kansanopistossa

Avoi­mes­sa opis­ke­lu on kiel­tä­mät­tä aika yksi­näis­tä puur­ta­mis­ta, ja moni opis­ke­lee avoi­mes­sa sivu­toi­mi­ses­ti työn ohel­la, sil­lä avoi­men yli­opis­ton opin­toi­hin ei saa opin­to­tu­kea. Jos opin­to­ja halu­aa teh­dä koko­päi­väi­ses­ti (tämä kyl­lä onnis­tuu myös jois­sa­kin avoi­mis­sa yli­opis­tois­sa riip­puen kurs­si­tar­jon­nas­ta), yksi mah­dol­li­suus on suo­rit­taa oikeus­tie­teen opin­to­ja esi­mer­kik­si HEO:n kan­san­opis­tos­sa. HEO:ssa opis­ke­lu nimit­täin oikeut­taa hake­maan Kelan opin­to­tu­kea ja kou­lu­tus kes­tää koko opin­to­vuo­den. Sii­nä mis­sä avoi­men yli­opis­ton opin­not ovat yleen­sä iltai­sin, niin HEO:ssa opin­not ovat päivisin.

Työ­ko­kei­lu

Sen lisäk­si, että opis­ke­lin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, suo­ri­tin väli­vuo­sie­ni aika­na kak­si työ­ko­kei­lua juri­dii­kan alal­la: vakuu­tusoi­keu­des­sa sekä Kil­pai­lu- ja kuluttajavirastossa.

Työ­ko­kei­lut oli­vat mie­len­kiin­toi­nen tapa pääs­tä kur­kis­ta­maan alan työ­elä­mää, sil­lä opis­ke­lu oikik­ses­sa — var­sin­kaan pänt­tää­mi­nen pää­sy­ko­kee­seen ei vas­taa (työ­elä­män) todel­li­suut­ta. Työ­ko­kei­lus­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon se, että työ­ko­kei­lu ei ole työ­suh­de eikä sen ajal­ta mak­se­ta palk­kaa. Kos­ka työ­ko­kei­lu on suun­nat­tu työt­tö­mil­le hen­ki­löil­le, työ­ko­kei­lun ajal­ta saa työ­mark­ki­na­tu­kea. Mikä­li tämä mah­dol­li­suus kiin­nos­taa, kan­nat­taa tutus­tua huo­lel­la seu­raa­viin TE-toi­mis­ton sivui­hin ja olla tar­vit­taes­sa yhtey­des­sä TE-toi­mis­toon: Työ­ko­kei­lun käy­tän­nöt ja sään­nök­set + Työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vät pal­ve­lut ja kulu­kor­vaus.

Työ­ko­kei­lun ja avoi­mes­sa opis­ke­lun yhdis­tä­mi­ses­sä tulee ottaa huo­mioon se, että jot­ta voit saa­da työt­tö­myy­se­tuut­ta ja olla työ­ko­kei­lus­sa, avoi­men opin­to­ja tulee suo­rit­taa alle 5 opin­to­pis­tet­tä per kuu­kausi. Täs­sä­kin asias­sa kan­nat­taa kysyä etu­kä­teen TE-toi­mis­ton työn­te­ki­jäl­tä, onko opin­to­suun­ni­tel­ma­si hyväk­syt­tä­vä työ­ko­kei­lun näkökulmasta.

Lisäk­si, jos haluat kuul­la tar­kem­min koke­muk­sia­ni työ­ko­kei­lus­ta tai kai­paat­te muu­ten sel­ven­nys­tä sii­hen, miten työ­ko­kei­lu toi­mii, lai­ta roh­keas­ti vies­tiä, niin autan par­haa­ni mukaan tai ohjaan sinut oike­aan paikkaan!

Työ­ko­kei­lun ja avoi­mes­sa opis­ke­lun yhdis­tä­mi­ses­sä tulee ottaa huo­mioon se, että jot­ta voit saa­da työt­tö­myy­se­tuut­ta ja olla työ­ko­kei­lus­sa, avoi­men opin­to­ja tulee suo­rit­taa alle 5 opin­to­pis­tet­tä per kuukausi.

Miten voin oppia aiem­mis­ta hakukerroistani?

Tie­dän, että oman epä­on­nis­tu­mi­sen läpi­käy­mi­nen tai miet­ti­mi­nen saat­taa tun­tua aja­tuk­se­na ahdis­ta­val­ta tai epä­miel­lyt­tä­väl­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta on äärim­mäi­sen tär­ke­ää ennen tule­vaa haku­ke­vät­tä pysäh­tyä miet­ti­mään edel­lis­tä haku­ke­vät­tä koko­nai­suu­des­saan, sil­lä vir­heis­tä oppii ja (koke­must kart­tuu ‑Pik­ku G) pahin mah­dol­li­nen moka on tois­taa edel­li­sen kevään virheet.

Olen useas­ti sano­nut, ettei oikik­seen pää­se­mi­nen ole mitään raket­ti­tie­det­tä, mut­ta oman suo­ri­tuk­sen ana­ly­soin­nis­sa on hyvä men­nä mah­dol­li­sim­man syväl­le. Sen lisäk­si, että poh­dit esi­mer­kik­si luku- ja vas­taus­tek­niik­kaa, on hyvä miet­tiä myös ylei­sel­lä tasol­la kevät­tä: miten jak­soit hen­ki­ses­ti tai oli­ko moti­vaa­tion kans­sa ongel­mia kevään aika­na? Vas­taus­tek­nii­kan osal­ta sen sijaan on hyvä käy­dä omat koe­vas­tauk­set läpi ja ver­ra­ta nii­tä mallivastauksiin.

Jaan tähän alle tuki­ky­sy­myk­siä, joi­den avul­la voit reflek­toi­da kevät­tä ja nii­den poh­jal­ta miet­tiä kehi­tys­koh­tei­ta tule­vaa var­ten. Toi­vot­ta­vas­ti kysy­myk­set aut­ta­vat poh­ti­maan omaa suo­ri­tus­ta­si! Olen myös aiem­min käy­nyt haki­joi­den vas­tauk­sia läpi näi­hin kysy­myk­siin ja poh­ti­nut yhdes­sä hei­dän kans­saan, mitä he voi­si­vat muut­taa seu­raa­vaa haku­ker­taa varten.

Kuten alus­sa mai­nit­sin, olen täl­lä het­kel­lä opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Mel­bour­nes­sa enkä vali­tet­ta­vas­ti en ehdi tääl­lä olles­sa­ni pureu­tu­maan vas­tauk­siin­ne ja anta­maan palau­tet­ta, mut­ta voit­te lait­taa minul­le vas­tauk­sen­ne alla ole­viin tuki­ky­sy­myk­siin vaik­ka heti ja aloi­tan käy­mään nii­tä läpi tam­mi­kuus­sa, kun olen palan­nut Suo­meen. Käyn enem­män kuin mie­lel­lä­ni vas­tauk­sen­ne läpi ja teil­le jää vie­lä rei­lus­ti aikaa val­mis­tau­tu­mi­seen ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisua 🙂

Lisäk­si, jos sinul­la on tal­les­sa koe­vas­tauk­se­si, voin halu­tes­sa­si antaa nii­den perus­teel­la palau­tet­ta esi­mer­kik­si vas­taus­tek­nii­kas­ta, mut­ta pyy­täi­sin, että kir­joi­tat koe­vas­tauk­sen­ne puh­taak­si esi­mer­kik­si Word-tie­dos­tol­le ja lähe­tät ne sit­ten yhdes­sä koe­pa­pe­rei­den kans­sa minul­le. Koe­pa­pe­reis­ta kan­nat­taa suta­ta aina­kin hen­ki­lö­tun­nus ja nime­si, mikä­li haluat kysyä ano­nyy­mis­ti palau­tet­ta. Vas­tauk­set tuki­ky­sy­myk­siin ja kopiot koe­vas­tauk­sis­ta voit lähet­tää osoit­tee­seen [email protected]

Tuki­ky­sy­myk­set

Kevät ylei­ses­ti

 • Mil­tä kevät tun­tui ylei­ses­ti? Tun­tui­ko se esi­mer­kik­si ylit­se­pää­se­mät­tö­män raskaalta?
 • Häi­rit­si­kö luke­mis­ta mie­les­tä­si jokin seikka?
 • Tun­tui­ko kevään aika­na, että pää­sy­koe ahdis­taa tai jän­nit­tää? Pys­tyit­kö puhu­maan sii­tä esi­mer­kik­si kave­rin tai per­heen­jä­se­nen kanssa?

Luku­tek­niik­ka

 • Mitä luku­tek­nii­koi­ta käy­tit (esi­mer­kik­si flashcar­dit, äänit­teet, värit jne.)?
 • Mit­kä tek­nii­kat tun­tui­vat toimivan?
 • Muut­tui­ko luku­tek­nii­koi­den pai­no­tus lähem­pä­nä pää­sy­koe­päi­vää ja jos kyl­lä, niin miten?
 • Mit­kä luku­tek­nii­kat eivät ehkä toi­mi­neet niin hyvin tai oli­vat aikaa vie­viä hyö­tyyn nähden?
 • Kuin­ka pal­jon teit harjoitustehtäviä?
 • Olit­ko valmennuskurssilla?
 • Kuin­ka pal­jon luit kes­ki­mää­rin ja vaih­te­li­ko lukuai­ka kevään aika­na ja jos kyl­lä, niin miten?
 • Kuin­ka pal­jon pidit vapaa­päi­viä ja mil­loin / mis­sä vai­hees­sa kevättä?
 • Luit­ko yksin vai kes­kus­te­lit­ko edes välil­lä jon­kun toi­sen haki­jan kans­sa pääsykoeaiheista?
 • Kuin­ka pal­jon ker­ta­sit kevään aika­na ja miten?

Vas­taus­tek­niik­ka

 • Tun­tui­ko vas­taus­tek­nii­kas­sa joku vai­keal­ta? Mikä ja mis­sä tehtävätyypissä?
 • Luon­nos­te­lit­ko vas­tauk­sia ennen “puh­taak­si­kir­joit­ta­mis­ta”?
 • Luit­ko kaik­ki kysy­myk­set läpi ennen kuin aloi­tit kun­nol­la jos­ta­kin tehtävästä?
 • Arvai­lit­ko monivalinnoissa?

Pää­sy­koe

 • Jäi­kö kokees­sa yli­mää­räis­tä aikaa?
 • Tun­tui­ko ajan­hal­lin­nan kans­sa ole­van ongelmia?
 • Mikä tun­tui pää­sy­koe­ti­lan­tees­sa men­neen hyvin tai huonosti?
 • Mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä teit tehtävät?

Yhteen­ve­to

 • Mikä tun­tui men­neen par­hai­ten koko kevään aika­na (voi olla useam­pi­kin asia)?
 • Mikä tun­tui men­neen huo­noi­ten tai mis­sä oli­si kehitettävää?

Tule­va kevät

 • Aiot­ko osal­lis­tut­ko ensi kevää­nä val­men­nus­kurs­sil­le ja jos kyl­lä, niin mille?
 • Mitä aiot teh­dä toi­sin ensi keväänä?
 • Mitä aiot teh­dä samal­la taval­la ensi keväänä?

Lopuk­si

Tsemp­piä kai­kil­le väli­vuo­teen, opin­toi­hin ja kaik­keen muu­hun! Ajat­te­lin kir­joit­taa seu­raa­vat kir­joi­tuk­set opis­ke­li­ja­vaih­toon val­mis­tau­tu­mi­ses­ta (esi­mer­kik­si haku­pro­ses­sis­ta) sekä oik­ka­rin työn­haus­ta (muun muas­sa hake­mus­kir­jeen ja CV:n laa­din­ta). Lait­ta­kaa tule­maan kysy­myk­siä tai aihe­toi­vei­ta näi­hin liittyen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “29 § Vink­ke­jä välivuoteen”

 1. Hei!

  Ensin­nä­kin kii­tok­set käy­tän­nön­lä­hei­ses­tä ja ins­pi­roi­vas­ta pos­tauk­ses­ta. Blo­gia­si on todel­li­nen ilo lukea.

  Pyy­sit kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­vaih­dos­ta ja oik­ka­rin työn­haus­ta. Täs­sä joi­tain itseä­ni kiin­nos­ta­via tee­mo­ja vaihdosta:

  -Mil­lä perus­teel­la valit­sit läh­te­vä­si Mel­bour­neen vaih­toon? Miten vali­ta itsel­leen sopi­vin paik­ka läh­teä vaih­toon?
  -Vii­väs­tyt­tää­kö vaih­toon läh­te­mi­nen val­mis­tu­mis­ta­si? Kuin­ka pal­jon vaih­dos­ta saa opin­to­pis­tei­tä?
  -Mil­lais­ta opis­ke­le­mi­nen Mel­bour­nes­sa on? Opis­ke­let­ko siel­lä ainoas­taan oikeus­tie­teen kursseja?

  Oik­ka­rin työn­haus­ta puo­les­taan:
  -Kuin­ka tär­ke­ää oikis­opis­ke­li­jan on ver­kos­toi­tua opin­to­jen aika­na? Osai­sit­ko jakaa käy­tän­nön vink­ke­jä tähän?
  -Miten erot­tua työn­haus­sa?
  -Mis­tä kerä­tä työ­ko­ke­mus­ta opin­to­jen aika­na?
  -Onko iäl­lä oikeas­ti väliä työn­haus­sa? Mones­ti kuu­lee kau­hu­jut­tu­ja sii­tä, ettei­vät vas­ta­val­mis­tu­neet yli 35-vuo­ti­aat pär­jää enää kil­pai­lus­sa nuo­rem­pia vastaan.

 2. Moik­ka!

  Kii­tos pal­jon palaut­tees­ta, sil­lä tar­koi­tuk­se­na­ni on nime­no­maan kir­joit­taa siten, että sii­tä on taval­la tai toi­sel­la luki­jal­le hyö­tyä. Ja tie­ten­kin sitä tulee aina itse­kin moti­voi­tu­neem­mak­si, kun kuu­lee, ettei kir­joi­ta blo­gia turhaan 🙂

  Ja kii­tos eri­tyi­ses­ti kysy­myk­sis­tä! Pyrin vas­taa­maan nii­hin tule­vis­sa kir­joi­tuk­sis­sa ja jos tulee lisä­ky­sy­myk­siä mie­leen näis­tä aiheis­ta tai aihei­ta, jois­ta haluai­sit lukea lisää, niin lai­ta ihmees­sä tulemaan.

  - Unel­ma­na­Oi­kis / Iiro Ruolahti

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *