Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

29 § Vink­ke­jä välivuoteen

Photo by Simon Migaj on Unsplash

Valin­ta­ko­keen tulok­sis­ta on nyt vie­räh­tä­nyt kol­me kuu­kaut­ta, ja suu­rin osa on var­mas­ti jo siir­ty­nyt kes­kit­ty­mään arkeen ja tois­tai­sek­si ehkä mui­hin asioi­hin. Ajat­te­lin, että nyt — var­sin­kin kun omat opin­to­kii­ree­ni ovat tääl­lä Mel­bour­nes­sa hie­man rau­hoit­tu­neet — on vii­meis­tään hyvä het­ki kir­joit­taa sii­tä, mitä väli­vuon­na voi teh­dä edis­tääk­seen sisään­pää­syä oikik­seen. Jos tei­tä kiin­nos­taa lukea tai näh­dä lisää vaih­dos­ta­ni, jät­tä­kää esi­mer­kik­si kom­ment­tei­hin kysy­myk­siä aiheesta.

Kan­nat­taa­ko minun hakea enää uudelleen?

Kan­nat­taa! Riip­pu­mat­ta sii­tä, oli­ko tämä ensim­mäi­nen tai vii­des haku­ker­ta­si, mikä­li koet edel­leen juri­dii­kan alan mie­len­kiin­toi­sek­si ja haluat tule­vai­suu­des­sa työs­ken­nel­lä sen paris­sa: jat­ka hake­mis­ta! Tie­ten­kin ensim­mäis­tä ker­taa hake­neil­la tämä koros­tuu sii­tä syys­tä, että koko valin­ta­pro­ses­si oli täy­sin uusi koke­mus puhu­mat­ta­kaan juri­di­ses­ta teks­tis­tä, mut­ta uskon, että suu­ri osa haki­jois­ta tekee yksin­ker­tai­sia vir­hei­tä, jot­ka ovat korjattavissa.

Olen puhu­nut useas­ti sii­tä, että unel­mien, oli­vat ne mitä tahan­sa, eteen kan­nat­taa teh­dä töi­tä ja uhrauk­sia. Hain itse kol­me ker­taa oikik­seen, ja olen äärim­mäi­sen onnel­li­nen, etten luo­vut­ta­nut unel­ma­ni suh­teen mis­sään vai­hees­sa. Uskon, että unel­ma­ni saa­vut­ta­mis­ta aut­toi se, että en vain päät­tö­mäs­ti hake­nut uudel­leen, vaan kävin läpi vir­hei­tä­ni ja onnis­tu­mi­sia­ni sekä kevään että kokeen aika­na ja otin niis­tä opik­se­ni. Vali­tet­ta­vas­ti näen vuo­des­ta toi­seen haki­joi­ta, jot­ka jat­ka­vat roh­keas­ti unel­mien­sa tavoit­te­lua, mut­ta jot­ka käy­tän­nös­sä hak­kaa­vat pää­tään sei­nään, sil­lä omaa suo­ri­tus­ta ei halu­ta ana­ly­soi­da ja siten tun­nis­taa kehi­tet­tä­viä osa-aluei­ta. Jos oikeas­ti haluat oikik­seen tai min­ne­kään muu­al­le, näh­kää se vai­va ja aika ennen seu­raa­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä, että rau­hoi­tut­te het­kek­si ana­ly­soi­maan edel­lis­tä haku­ker­taa, onnis­tu­mi­sia sekä mah­dol­li­sia kehityskohteita.

Jos oikeas­ti haluat oikik­seen tai min­ne­kään muu­al­le, näh­kää se vai­va ja aika ennen seu­raa­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä, että rau­hoi­tut­te het­kek­si ana­ly­soi­maan edel­lis­tä haku­ker­taa, onnis­tu­mi­sia sekä mah­dol­li­sia kehityskohteita.

Mitä väli­vuon­na kan­nat­taa tehdä?

Isos­sa kuvas­sa tähän ei ole yhtä oike­aa vas­taus­ta, sil­lä peri­aat­tees­sa mel­kein mikä tahan­sa asia saat­taa edis­tää uraa­si juri­dii­kan alal­la. Läh­det sit­ten esi­mer­kik­si au pai­rik­si ulko­mail­le ja saat arvo­kas­ta kie­li­tai­toa, olet töis­sä muul­la kuin juri­dii­kan alal­la ja opit tai­to­ja, joi­ta voit myö­hem­min hyö­dyn­tää tai yli­pään­sä keräät vain voi­mia, että jak­sat puser­taa seu­raa­va­na keväänä.

Opis­ke­lu avoi­mes­sa yliopistossa

Jos kui­ten­kin kes­ki­ty­tään sii­hen, mikä edis­täi­si mah­dol­li­suuk­sia­si par­hai­ten seu­raa­van kevään valin­ta­koet­ta var­ten, vas­taus tähän on opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Olen kul­ke­nut itse tämän saman polun, sil­lä opis­ke­lin molem­pi­na väli­vuo­si­na­ni Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa oikeus­tie­teen kurs­se­ja, ja sain täs­sä ajas­sa 49 opin­to­pis­tet­tä kasaan. Koke­muk­sis­ta­ni avoi­mes­ta yli­opis­tos­ta voit­te lukea aiem­mis­ta kir­joi­tuk­sis­ta­ni: 4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 ja 8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016.

Avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lun hyö­ty­jä ovat muun muassa:

 • juri­di­seen teks­tiin tottuminen;
 • juri­di­sen ajat­te­lun kehittyminen;
 • subs­tans­sio­saa­mi­sen kehittyminen;
 • vas­taus­tek­nii­kan kehit­ty­mi­nen oikeus­tie­teel­le tyy­pil­li­siin tehtäviin;
 • tiet­ty­jen tie­de­kun­tien osal­ta mah­dol­li­suus hakea avoi­men väy­län kaut­ta; ja
 • opin­nois­sa ete­ne­mi­nen jo ennen sisäänpääsyä.

Avoin yli­opis­to on kuin val­men­nus­kurs­si pää­sy­koe­ke­vät­tä var­ten ja ainoi­na huo­noi­na puo­li­na ovat kurs­sien mak­sul­li­suus sekä se, ettei avoi­men yli­opis­ton opis­ke­li­ja ole oikeu­tet­tu opintotukeen.

Miten pääs­tä alkuun avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lun kanssa?

Oikeus­tie­teen kurs­se­ja voi opis­kel­la seu­raa­vis­sa avoi­mis­sa yliopistoissa:

Lisäk­si myös mui­den yli­opis­to­jen avoi­met yli­opis­tot saat­ta­vat tar­jo­ta yksit­täi­siä oikeus­tie­teen kurs­se­ja, mut­ta edel­lä on lis­tat­tu ne yli­opis­tot, joi­den yhtey­des­sä on myös var­si­nai­nen oikeus­tie­teel­li­nen tiedekunta.

Mikä­li asut jon­kin edel­lä mai­ni­tun avoi­men yli­opis­ton paik­ka­kun­nal­la, läh­tö­koh­tai­ses­ti suo­sit­te­li­sin tutus­tu­maan ensim­mäi­se­nä tuon avoi­men ope­tus­tar­jon­taan, vaik­ka avoi­mil­la yli­opis­toil­la on läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­jol­la myös verkkokursseja.

Tosin yksi suo­si­tel­ta­va vaih­toeh­to on, että riip­pu­mat­ta asuin­paik­ka­kun­nas­ta­si aloi­tat Itä-Suo­men yli­opis­ton tar­joa­mis­ta mak­sut­to­mis­ta MOOC-kurs­seis­ta (Mas­si­ve Open Onli­ne Cour­se eli mas­sii­vi­nen avoin verk­ko­kurs­si). Itä-Suo­men yli­opis­ton MOOC-kurs­sien ideas­ta voit lukea myös Ylen teke­mäs­tä uuti­ses­ta.

Käy tutus­tu­mas­sa eri yli­opis­to­jen tar­jon­taan ja jos jokin jää mie­ti­tyt­tä­mään, niin ole kysei­seen yli­opis­toon yhtey­des­sä tai kysy minul­ta apua! 🙂

Opis­ke­lu kou­lu­mai­ses­ti kansanopistossa

Avoi­mes­sa opis­ke­lu on kiel­tä­mät­tä aika yksi­näis­tä puur­ta­mis­ta, ja moni opis­ke­lee avoi­mes­sa sivu­toi­mi­ses­ti työn ohel­la, sil­lä avoi­men yli­opis­ton opin­toi­hin ei saa opin­to­tu­kea. Jos opin­to­ja halu­aa teh­dä koko­päi­väi­ses­ti (tämä kyl­lä onnis­tuu myös jois­sa­kin avoi­mis­sa yli­opis­tois­sa riip­puen kurs­si­tar­jon­nas­ta), yksi mah­dol­li­suus on suo­rit­taa oikeus­tie­teen opin­to­ja esi­mer­kik­si HEO:n kan­san­opis­tos­sa. HEO:ssa opis­ke­lu nimit­täin oikeut­taa hake­maan Kelan opin­to­tu­kea ja kou­lu­tus kes­tää koko opin­to­vuo­den. Sii­nä mis­sä avoi­men yli­opis­ton opin­not ovat yleen­sä iltai­sin, niin HEO:ssa opin­not ovat päivisin.

Työ­ko­kei­lu

Sen lisäk­si, että opis­ke­lin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, suo­ri­tin väli­vuo­sie­ni aika­na kak­si työ­ko­kei­lua juri­dii­kan alal­la: vakuu­tusoi­keu­des­sa sekä Kil­pai­lu- ja kuluttajavirastossa.

Työ­ko­kei­lut oli­vat mie­len­kiin­toi­nen tapa pääs­tä kur­kis­ta­maan alan työ­elä­mää, sil­lä opis­ke­lu oikik­ses­sa — var­sin­kaan pänt­tää­mi­nen pää­sy­ko­kee­seen ei vas­taa (työ­elä­män) todel­li­suut­ta. Työ­ko­kei­lus­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon se, että työ­ko­kei­lu ei ole työ­suh­de eikä sen ajal­ta mak­se­ta palk­kaa. Kos­ka työ­ko­kei­lu on suun­nat­tu työt­tö­mil­le hen­ki­löil­le, työ­ko­kei­lun ajal­ta saa työ­mark­ki­na­tu­kea. Mikä­li tämä mah­dol­li­suus kiin­nos­taa, kan­nat­taa tutus­tua huo­lel­la seu­raa­viin TE-toi­mis­ton sivui­hin ja olla tar­vit­taes­sa yhtey­des­sä TE-toi­mis­toon: Työ­ko­kei­lun käy­tän­nöt ja sään­nök­set + Työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vät pal­ve­lut ja kulu­kor­vaus.

Työ­ko­kei­lun ja avoi­mes­sa opis­ke­lun yhdis­tä­mi­ses­sä tulee ottaa huo­mioon se, että jot­ta voit saa­da työt­tö­myy­se­tuut­ta ja olla työ­ko­kei­lus­sa, avoi­men opin­to­ja tulee suo­rit­taa alle 5 opin­to­pis­tet­tä per kuu­kausi. Täs­sä­kin asias­sa kan­nat­taa kysyä etu­kä­teen TE-toi­mis­ton työn­te­ki­jäl­tä, onko opin­to­suun­ni­tel­ma­si hyväk­syt­tä­vä työ­ko­kei­lun näkökulmasta.

Lisäk­si, jos haluat kuul­la tar­kem­min koke­muk­sia­ni työ­ko­kei­lus­ta tai kai­paat­te muu­ten sel­ven­nys­tä sii­hen, miten työ­ko­kei­lu toi­mii, lai­ta roh­keas­ti vies­tiä, niin autan par­haa­ni mukaan tai ohjaan sinut oike­aan paikkaan!

Työ­ko­kei­lun ja avoi­mes­sa opis­ke­lun yhdis­tä­mi­ses­sä tulee ottaa huo­mioon se, että jot­ta voit saa­da työt­tö­myy­se­tuut­ta ja olla työ­ko­kei­lus­sa, avoi­men opin­to­ja tulee suo­rit­taa alle 5 opin­to­pis­tet­tä per kuukausi.

Miten voin oppia aiem­mis­ta hakukerroistani?

Tie­dän, että oman epä­on­nis­tu­mi­sen läpi­käy­mi­nen tai miet­ti­mi­nen saat­taa tun­tua aja­tuk­se­na ahdis­ta­val­ta tai epä­miel­lyt­tä­väl­tä. Sii­tä huo­li­mat­ta on äärim­mäi­sen tär­ke­ää ennen tule­vaa haku­ke­vät­tä pysäh­tyä miet­ti­mään edel­lis­tä haku­ke­vät­tä koko­nai­suu­des­saan, sil­lä vir­heis­tä oppii ja (koke­must kart­tuu ‑Pik­ku G) pahin mah­dol­li­nen moka on tois­taa edel­li­sen kevään virheet.

Olen useas­ti sano­nut, ettei oikik­seen pää­se­mi­nen ole mitään raket­ti­tie­det­tä, mut­ta oman suo­ri­tuk­sen ana­ly­soin­nis­sa on hyvä men­nä mah­dol­li­sim­man syväl­le. Sen lisäk­si, että poh­dit esi­mer­kik­si luku- ja vas­taus­tek­niik­kaa, on hyvä miet­tiä myös ylei­sel­lä tasol­la kevät­tä: miten jak­soit hen­ki­ses­ti tai oli­ko moti­vaa­tion kans­sa ongel­mia kevään aika­na? Vas­taus­tek­nii­kan osal­ta sen sijaan on hyvä käy­dä omat koe­vas­tauk­set läpi ja ver­ra­ta nii­tä mallivastauksiin.

Jaan tähän alle tuki­ky­sy­myk­siä, joi­den avul­la voit reflek­toi­da kevät­tä ja nii­den poh­jal­ta miet­tiä kehi­tys­koh­tei­ta tule­vaa var­ten. Toi­vot­ta­vas­ti kysy­myk­set aut­ta­vat poh­ti­maan omaa suo­ri­tus­ta­si! Olen myös aiem­min käy­nyt haki­joi­den vas­tauk­sia läpi näi­hin kysy­myk­siin ja poh­ti­nut yhdes­sä hei­dän kans­saan, mitä he voi­si­vat muut­taa seu­raa­vaa haku­ker­taa varten.

Kuten alus­sa mai­nit­sin, olen täl­lä het­kel­lä opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Mel­bour­nes­sa enkä vali­tet­ta­vas­ti en ehdi tääl­lä olles­sa­ni pureu­tu­maan vas­tauk­siin­ne ja anta­maan palau­tet­ta, mut­ta voit­te lait­taa minul­le vas­tauk­sen­ne alla ole­viin tuki­ky­sy­myk­siin vaik­ka heti ja aloi­tan käy­mään nii­tä läpi tam­mi­kuus­sa, kun olen palan­nut Suo­meen. Käyn enem­män kuin mie­lel­lä­ni vas­tauk­sen­ne läpi ja teil­le jää vie­lä rei­lus­ti aikaa val­mis­tau­tu­mi­seen ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisua 🙂

Lisäk­si, jos sinul­la on tal­les­sa koe­vas­tauk­se­si, voin halu­tes­sa­si antaa nii­den perus­teel­la palau­tet­ta esi­mer­kik­si vas­taus­tek­nii­kas­ta, mut­ta pyy­täi­sin, että kir­joi­tat koe­vas­tauk­sen­ne puh­taak­si esi­mer­kik­si Word-tie­dos­tol­le ja lähe­tät ne sit­ten yhdes­sä koe­pa­pe­rei­den kans­sa minul­le. Koe­pa­pe­reis­ta kan­nat­taa suta­ta aina­kin hen­ki­lö­tun­nus ja nime­si, mikä­li haluat kysyä ano­nyy­mis­ti palau­tet­ta. Vas­tauk­set tuki­ky­sy­myk­siin ja kopiot koe­vas­tauk­sis­ta voit lähet­tää osoit­tee­seen [email protected]

Tuki­ky­sy­myk­set

Kevät ylei­ses­ti

 • Mil­tä kevät tun­tui ylei­ses­ti? Tun­tui­ko se esi­mer­kik­si ylit­se­pää­se­mät­tö­män raskaalta?
 • Häi­rit­si­kö luke­mis­ta mie­les­tä­si jokin seikka?
 • Tun­tui­ko kevään aika­na, että pää­sy­koe ahdis­taa tai jän­nit­tää? Pys­tyit­kö puhu­maan sii­tä esi­mer­kik­si kave­rin tai per­heen­jä­se­nen kanssa?

Luku­tek­niik­ka

 • Mitä luku­tek­nii­koi­ta käy­tit (esi­mer­kik­si flashcar­dit, äänit­teet, värit jne.)?
 • Mit­kä tek­nii­kat tun­tui­vat toimivan?
 • Muut­tui­ko luku­tek­nii­koi­den pai­no­tus lähem­pä­nä pää­sy­koe­päi­vää ja jos kyl­lä, niin miten?
 • Mit­kä luku­tek­nii­kat eivät ehkä toi­mi­neet niin hyvin tai oli­vat aikaa vie­viä hyö­tyyn nähden?
 • Kuin­ka pal­jon teit harjoitustehtäviä?
 • Olit­ko valmennuskurssilla?
 • Kuin­ka pal­jon luit kes­ki­mää­rin ja vaih­te­li­ko lukuai­ka kevään aika­na ja jos kyl­lä, niin miten?
 • Kuin­ka pal­jon pidit vapaa­päi­viä ja mil­loin / mis­sä vai­hees­sa kevättä?
 • Luit­ko yksin vai kes­kus­te­lit­ko edes välil­lä jon­kun toi­sen haki­jan kans­sa pääsykoeaiheista?
 • Kuin­ka pal­jon ker­ta­sit kevään aika­na ja miten?

Vas­taus­tek­niik­ka

 • Tun­tui­ko vas­taus­tek­nii­kas­sa joku vai­keal­ta? Mikä ja mis­sä tehtävätyypissä?
 • Luon­nos­te­lit­ko vas­tauk­sia ennen “puh­taak­si­kir­joit­ta­mis­ta”?
 • Luit­ko kaik­ki kysy­myk­set läpi ennen kuin aloi­tit kun­nol­la jos­ta­kin tehtävästä?
 • Arvai­lit­ko monivalinnoissa?

Pää­sy­koe

 • Jäi­kö kokees­sa yli­mää­räis­tä aikaa?
 • Tun­tui­ko ajan­hal­lin­nan kans­sa ole­van ongelmia?
 • Mikä tun­tui pää­sy­koe­ti­lan­tees­sa men­neen hyvin tai huonosti?
 • Mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä teit tehtävät?

Yhteen­ve­to

 • Mikä tun­tui men­neen par­hai­ten koko kevään aika­na (voi olla useam­pi­kin asia)?
 • Mikä tun­tui men­neen huo­noi­ten tai mis­sä oli­si kehitettävää?

Tule­va kevät

 • Aiot­ko osal­lis­tut­ko ensi kevää­nä val­men­nus­kurs­sil­le ja jos kyl­lä, niin mille?
 • Mitä aiot teh­dä toi­sin ensi keväänä?
 • Mitä aiot teh­dä samal­la taval­la ensi keväänä?

Lopuk­si

Tsemp­piä kai­kil­le väli­vuo­teen, opin­toi­hin ja kaik­keen muu­hun! Ajat­te­lin kir­joit­taa seu­raa­vat kir­joi­tuk­set opis­ke­li­ja­vaih­toon val­mis­tau­tu­mi­ses­ta (esi­mer­kik­si haku­pro­ses­sis­ta) sekä oik­ka­rin työn­haus­ta (muun muas­sa hake­mus­kir­jeen ja CV:n laa­din­ta). Lait­ta­kaa tule­maan kysy­myk­siä tai aihe­toi­vei­ta näi­hin liittyen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “29 § Vink­ke­jä välivuoteen”

 1. Hei!

  Ensin­nä­kin kii­tok­set käy­tän­nön­lä­hei­ses­tä ja ins­pi­roi­vas­ta pos­tauk­ses­ta. Blo­gia­si on todel­li­nen ilo lukea.

  Pyy­sit kysy­myk­siä opis­ke­li­ja­vaih­dos­ta ja oik­ka­rin työn­haus­ta. Täs­sä joi­tain itseä­ni kiin­nos­ta­via tee­mo­ja vaihdosta:

  -Mil­lä perus­teel­la valit­sit läh­te­vä­si Mel­bour­neen vaih­toon? Miten vali­ta itsel­leen sopi­vin paik­ka läh­teä vaih­toon?
  -Vii­väs­tyt­tää­kö vaih­toon läh­te­mi­nen val­mis­tu­mis­ta­si? Kuin­ka pal­jon vaih­dos­ta saa opin­to­pis­tei­tä?
  -Mil­lais­ta opis­ke­le­mi­nen Mel­bour­nes­sa on? Opis­ke­let­ko siel­lä ainoas­taan oikeus­tie­teen kursseja?

  Oik­ka­rin työn­haus­ta puo­les­taan:
  -Kuin­ka tär­ke­ää oikis­opis­ke­li­jan on ver­kos­toi­tua opin­to­jen aika­na? Osai­sit­ko jakaa käy­tän­nön vink­ke­jä tähän?
  -Miten erot­tua työn­haus­sa?
  -Mis­tä kerä­tä työ­ko­ke­mus­ta opin­to­jen aika­na?
  -Onko iäl­lä oikeas­ti väliä työn­haus­sa? Mones­ti kuu­lee kau­hu­jut­tu­ja sii­tä, ettei­vät vas­ta­val­mis­tu­neet yli 35-vuo­ti­aat pär­jää enää kil­pai­lus­sa nuo­rem­pia vastaan.

 2. Moik­ka!

  Kii­tos pal­jon palaut­tees­ta, sil­lä tar­koi­tuk­se­na­ni on nime­no­maan kir­joit­taa siten, että sii­tä on taval­la tai toi­sel­la luki­jal­le hyö­tyä. Ja tie­ten­kin sitä tulee aina itse­kin moti­voi­tu­neem­mak­si, kun kuu­lee, ettei kir­joi­ta blo­gia turhaan 🙂

  Ja kii­tos eri­tyi­ses­ti kysy­myk­sis­tä! Pyrin vas­taa­maan nii­hin tule­vis­sa kir­joi­tuk­sis­sa ja jos tulee lisä­ky­sy­myk­siä mie­leen näis­tä aiheis­ta tai aihei­ta, jois­ta haluai­sit lukea lisää, niin lai­ta ihmees­sä tulemaan.

  - Unel­ma­na­Oi­kis / Iiro Ruolahti

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.