Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

24 § Valin­ta­ko­keen 2019 analysointia

Photo by Scott Graham on Unsplash

Oikis­ten valin­ta­koe on täl­tä vuo­del­ta ohi ja haki­jat voi­vat nyt ren­tou­tua pit­kän luku-ura­kan jäl­keen. Valin­ta­koe jul­kais­tiin eilen oikeustieteet.fi ‑sivul­la ja halusin kir­joit­taa lyhyes­ti mitä miel­tä itse olen tämän vuo­den kokeesta.

Mil­lai­nen koe oli?

Kokees­sa oli tänä­kin vuon­na nel­jä moni­va­lin­ta­teh­tä­vää, mikä ei sinän­sä ollut yllä­tys, vaik­ka ennak­ko­tie­dot jät­ti­vät tämän­kin osal­ta tilaa yllätyksille.

 • Teh­tä­vä 1 oli taval­li­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä Tapio Mää­tän & Mir­ja­mi Pason “Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan” -kir­jas­ta.
 • Teh­tä­vä 2 oli taval­li­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä Jan­ne Sal­mi­sen “Suo­men val­tio­sään­tö ja Euroo­pan unio­ni” -kir­jas­ta.
 • Teh­tä­vä 3 oli taval­li­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä Jaa­na Norion “Joh­da­tus kulut­ta­ja­oi­keu­teen” -kir­jas­ta.
 • Teh­tä­vä 4 oli aineis­to­mo­ni­va­lin­ta­teh­tä­vä, joka perus­tui vain teh­tä­väs­sä annet­tui­hin tie­toi­hin ja kokees­sa jaet­tuun aineis­toon (kol­me sivua rikos­lais­ta).
 • Teh­tä­vä 5 oli taval­li­nen essee­teh­tä­vä Jan­ne Sal­mi­sen “Suo­men val­tio­sään­tö ja Euroo­pan unio­ni” ‑kir­jas­ta. Teh­tä­vä ei sisäl­tä­nyt alakohtia.
 • Teh­tä­vä 6 oli hie­man modi­fioi­tu oikeus­ta­paus­teh­tä­vä Tapio Mää­tän & Mir­ja­mi Pason “Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan” -kir­jas­ta. Teh­tä­väs­sä oli kol­me ala­koh­taa: a (3 p.), b (4 p.) ja c (3 p.).
 • Teh­tä­vä 7 oli hie­man modi­fioi­tu aineis­to-oikeus­ta­paus­teh­tä­vä Jaa­na Norion “Joh­da­tus kulut­ta­ja­oi­keu­teen” ‑kir­jas­ta. Teh­tä­vään kuu­lui myös kah­den sivun aineis­to fik­tii­vi­sen yri­tyk­sen ylei­sis­tä sopi­museh­dois­ta. Vas­taus­ti­la oli jaet­tu kol­meen vas­taus­ti­lao­sioon: kak­si lyhyt­tä ja yksi pidempi.
 • Teh­tä­vä 8 oli aineis­to-oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, joka perus­tui vain kokees­sa annet­tuun aineis­toon (nel­jä sivua seu­raa­vas­ta lais­ta: laki rikok­sen joh­dos­ta tapah­tu­vas­ta luo­vut­ta­mi­ses­ta Suo­men ja mui­den Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tioi­den välil­lä)

Jokai­sen teh­tä­vän mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 10 pis­tet­tä. Aineis­toa kokees­sa oli yhteen­sä 9 sivua. Teh­tä­vät jakau­tui­vat kir­jo­jen välil­lä tasai­ses­ti siten, että jokai­ses­ta kir­jas­ta tuli vähin­tään yksi moni­va­lin­ta­teh­tä­vä ja yhteen­sä jokai­ses­ta kir­jas­ta oli kak­si teh­tä­vää. Pelk­kään aineis­toon perus­tu­via teh­tä­viä oli myös kak­si, jois­ta toi­nen oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vä. Sym­met­ri­nen koe täl­tä osin.

Mitä uut­ta kokees­sa oli?

Täy­sin uut­ta kokees­sa oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vien vähim­mäis­pis­te­mää­rä: ennen, aina­kaan niin pit­käl­le kuin minun muis­ti­ni riit­tää, moni­va­lin­ta­teh­tä­vän pis­te­mää­rä ei ole voi­nut olla nol­laa pie­nem­pi. Tämän vuo­den kokees­sa jokai­ses­ta moni­va­lin­nas­ta oli mah­dol­lis­ta saa­da ‑10 pis­tet­tä, joten teo­rias­sa moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä voi­si saa­da yhteis­pis­te­mää­räk­si ‑40 pistettä.

Jo vii­me vuon­na oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vä, joka perus­tui pel­käs­tään aineis­toon (teh­tä­vä 4) eikä aineis­to liit­ty­nyt vii­me vuon­na­kaan mil­lään tavoin valin­ta­koe­kir­jo­jen aihei­siin. Täl­lai­sen teh­tä­vä­tyy­pin mää­rää lisät­tiin tämän vuo­den kokee­seen, sil­lä myös teh­tä­vä 8 perus­tui aineis­toon, jol­la ei ollut mitään lii­tän­tää valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheisiin.

Tämän vuo­den kokees­sa jokai­ses­ta moni­va­lin­nas­ta oli mah­dol­lis­ta saa­da ‑10 pistettä

Mikä kokeen vai­keus­ta­so oli?

Kokei­lin eilen teh­dä moni­va­lin­ta­teh­tä­vät, jot­ta hah­mot­tai­sin hie­man kokeen vai­keus­ta­soa, ja jos nyt teen epä­vi­ral­li­sen ran­king-lis­tan teh­tä­vien vai­keus­ta­sos­ta, se meni­si näin (hel­poim­mas­ta vaikeimpaan):

 1. Teh­tä­vä 1
 2. Teh­tä­vä 3
 3. Teh­tä­vä 4
 4. Teh­tä­vä 2
 5. Teh­tä­vä 6
 6. Teh­tä­vä 7
 7. Teh­tä­vä 5
 8. Teh­tä­vä 8

Ajat­te­lin tämän vai­keus­jär­jes­tyk­sen kor­re­loi­van teh­tä­vien pis­te­kes­kiar­voa, mut­ta toki moni­va­lin­nois­sa on muka­na se, että vää­ris­tä vas­tauk­sis­ta tulee mii­nus­pis­tei­tä, jon­ka lisäk­si haki­jat saat­ta­vat jät­tää var­muu­den vuok­si vas­taa­mat­ta joi­hin­kin koh­tiin. Sen sijaan kir­joi­tus­teh­tä­vis­sä voi “kokeil­la” vastaamista.

Tämä nyt oli muu­ten­kin täy­sin lon­kal­ta hei­tet­ty arvio vai­keus­ta­sos­ta, sil­lä olen tois­tai­sek­si luke­nut vain yhden näis­tä valin­ta­koe­kir­jois­ta (“Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan”), mut­ta koen, että pys­tyn pel­kät kysy­myk­set luke­mal­la teke­mään hie­man arvioi­ta vai­keus­as­tees­ta, sil­lä olen ollut muka­na niin mones­sa valin­ta­ko­kees­sa taval­la tai toisella 😀

Ver­rat­tu­na vii­me vuo­den kokee­seen moni­va­lin­nat oli­vat minus­ta huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pia tänä vuon­na ja myös kir­joi­tus­teh­tä­vät oli­vat hie­man hel­pom­pia kuin vii­me vuon­na. Aineis­toa oli tänä vuon­na kol­me sivua enem­män kuin vii­me vuon­na (9 vs. 6), joka var­mas­ti on vai­kut­ta­nut ajan riit­tä­vyy­teen, mut­ta sanoi­sin sil­ti, että pis­te­ra­jat tule­vat nouse­maan tänä vuon­na. Vii­me vuo­den pis­te­ra­jois­ta ja nii­den ana­ly­soin­nis­ta voit­te lukea lisää aiem­mas­ta kir­joi­tuk­ses­ta­ni: “22 § Valin­ta­tu­lok­set 2018 ja oikai­su­vaa­ti­mus”. Lisäk­si pis­te­ra­jo­jen nousuun tulee vai­kut­ta­maan se, että tänä vuon­na kun­kin haku­koh­teen yhteis­va­lin­nas­sa valit­ta­vien mää­räs­tä noin 20 % mää­räy­tyy todis­tus­pis­tei­den ja 80 % koe­pis­tei­den perusteella.

Hei­tän­pä vie­lä näin lop­puun arvion, että tänä vuon­na alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä tulee ole­maan 60 pis­tet­tä!

Mitä hyvää ja huo­noa kokees­sa oli?

Pidän sii­tä, että moni­va­lin­nois­sa men­tiin hie­man hel­pom­paan suun­taan, sil­lä kokeen olles­sa kak­si­vai­hei­nen, on hyvä, ettei moni­va­lin­noil­la kar­si­ta pois kuin haki­jat, jot­ka eivät sel­väs­ti ole val­mis­tau­tu­neet kun­nol­la (mää­räl­li­ses­ti tai laa­dul­li­ses­ti). Sen sijaan koko kokeen kehi­tys hel­pom­paan suun­taan ei ole mie­les­tä­ni hyvä asia, sil­lä uskon, ettei täl­lä kokeel­la saa­da yhtä hyvin ero­ja haki­joi­den välil­le kuin vii­me vuo­den kokeel­la. Tie­ten­kin mer­ki­tys­tä on myös sil­lä, mis­tä kokeen haas­ta­vuus muo­dos­tuu: hyvin laa­di­tuis­ta kysy­myk­sis­tä vai täy­sin seka­vis­ta ja äärim­mäi­sen vai­keis­ta kysymyksistä.

Täy­sin perin­tei­sen oikeus­ta­paus­teh­tä­vän puut­tu­mis­ta pidän huo­no­na asia­na, var­sin­kin kun se kor­vat­tiin hie­man oudoh­kol­la oikeus­ta­paus­teh­tä­väl­lä (teh­tä­vä 6) kir­jas­ta, jon­ka omas­ta subs­tans­sis­ta pel­käs­tään ei voi­tu luo­da perin­teis­tä oikeus­ta­paus­teh­tä­vää. Tätä tosin tasa­pai­not­ti teh­tä­vä 7, joka mie­les­tä­ni oli koh­tuul­li­sen onnis­tu­nut oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, jos­sa edel­ly­tet­tiin haki­jal­ta myös kykyä sovel­taa valin­ta­koe­kir­jan tietoa.

Toden­nä­köi­ses­ti haki­joi­den­kin jou­kos­sa eni­ten ärty­mys­tä ovat aiheut­ta­neet aineis­to­teh­tä­vät, jot­ka eivät poh­jau­tu­neet mil­lään tavoin valin­ta­koe­kir­jo­jen sisäl­töön. Joi­den­kin mie­les­tä oli epä­rei­lua, kun valin­ta­ko­kees­sa oli tämän tyyp­pi­siä teh­tä­viä ja kir­jo­jen luke­mi­nen on men­nyt huk­kaan. Täs­tä olen sitä miel­tä, että valin­ta­ko­keen tar­koi­tus on yllät­tää haki­jat, mikä mit­taa myös haki­joi­den pai­neen­sie­to­ky­kyä. Juris­tin teh­tä­vis­sä eteen voi tul­la yllät­täen tiu­kal­la aika­tau­lul­la jotain aivan uut­ta ja ihmeel­lis­tä, mut­ta tähän täy­tyy kye­tä sopeu­tu­maan. Lisäk­si jos vain kak­si teh­tä­vää kah­dek­sas­ta on muis­ta kuin valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheis­ta, kir­jo­jen luke­mi­nen ei todel­la­kaan ole men­nyt hukkaan.

Teh­tä­vä 4 saat­toi jopa olla koko kokeen paras teh­tä­vä, sil­lä se oli lopul­ta mel­ko yksin­ker­tai­nen, mut­ta sii­nä oli muu­ta­ma ansa haki­jal­le, joka häti­köi ja ei luke­nut kun­nol­la teh­tä­vän­an­toa. Nok­ke­lim­mil­le tar­jot­tiin jopa mah­dol­li­suut­ta “oiko­reit­tei­hin”, kuten ala­koh­das­sa 5. Toi­saal­ta teh­tä­väs­sä oli myös seik­ko­ja, jois­ta en pitä­nyt, kuten se, että teh­tä­vä poh­jau­tui nime­no­maan riko­soi­keu­del­li­seen aineis­toon, sil­lä riko­soi­keus oli vii­me vuon­na yhte­nä valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den aihee­na. Ehkä täs­sä koh­din oma sisäi­nen oik­ka­ri­ni pää­see val­loil­leen, mut­ta mie­les­tä­ni muu­ta­man ala­koh­dan teh­tä­vän­an­to jäi hie­man tul­kin­nan­va­rai­sek­si, jol­loin apua oli sii­tä, jos riko­soi­keus on oikeu­de­na­la­na tuttu.

Sen sijaan teh­tä­vä 8 ei ollut onnis­tu­nut lain­kaan. Pidin sitä aluk­si mel­ko help­po­na, mut­ta mie­les­tä­ni teh­tä­vän­an­to on huo­nol­la taval­la seka­va ja teh­tä­vä jät­tää ehkä hie­man tul­kin­nan­va­raa vas­tauk­siin. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la mal­li­vas­tauk­sia ja nii­den perus­te­lui­ta tämän teh­tä­vän osalta.

Astei­kol­la 4–10 antai­sin tämän vuo­den valin­ta­ko­keel­le arvo­sa­nan 7.

Miten valin­ta­koet­ta pitäi­si kehittää?

Valin­ta­ko­keel­la ja ‑haku­ke­vääl­lä on mie­les­tä­ni kak­si pää­funk­tio­ta: mita­ta sovel­tu­vuut­ta alal­le sekä val­mis­taa haki­joi­ta oikeus­tie­teel­li­ses­sä opis­ke­luun. Näin ollen totean heti kär­keen, että todis­tus­va­lin­ta on mie­les­tä­ni todel­la sur­kea uudis­tus. Samaan hen­gen­ve­toon totean, että valin­nat voi­tai­siin toteut­taa myös pal­jon parem­mal­la kon­sep­til­la kuin nykyi­sen tai mil­lään aikai­sem­man mal­li­sel­la valin­ta­ko­keel­la. Tämän aiheen laa­jem­mas­ta käsit­te­lys­tä sai­si myö­hem­min hyvän blogikirjoituksen.

Mut­ta jos tois­tai­sek­si men­nään sil­lä mitä on, eli valin­ta­ko­keel­la, niin ehdot­to­mas­ti säi­lyt­täi­sin sen enkä läh­ti­si enää lyhen­tä­mään lukuai­kaa tai ennak­ko­ma­te­ri­aa­lin mää­rää. Ennak­ko­val­mis­tau­tu­mi­nen mit­taa mm. moti­vaa­tio­ta, mikä on mie­les­tä­ni tär­keä asia. Tämän takia esi­mer­kik­si todis­tus­va­lin­nal­la men­nään met­sään. Suh­tau­tui­sin varauk­sel­la aineis­ton käyt­tä­mi­seen sil­loin kun se on täy­sin epä­re­le­vant­tia ennak­ko­ma­te­ri­aa­liin ver­rat­tu­na. Toi­saal­ta tämä on hyvä yllä­tys­mo­ment­ti, mut­ta aina­kaan tätä useam­paa (2/8 teh­tä­vää) ei-rele­vant­tia aineis­toa en läh­ti­si kokee­seen sisäl­lyt­tä­mään. Haki­jat voi yllät­tää muu­toin­kin. Toi­saal­ta pidin kyl­lä teh­tä­väs­tä 4, joten tämän tyyp­pi­si­nä suh­tau­tui­sin myön­tei­sem­min täl­lai­siin aineis­to­teh­tä­viin (tosin pie­nin muutoksin).

Sinän­sä puol­tai­sin sitä, että jokais­ta teh­tä­vä­tyyp­piä var­ten on vähin­tään yksi teh­tä­vä (monivalinta‑, essee- ja oikeus­ta­paus­teh­tä­vä), sil­lä tämän jäl­keen jää kui­ten­kin vie­lä kak­si teh­tä­vää (jos moni­va­lin­to­ja on toi­sen vai­heen takia nel­jä). Moni­va­lin­noil­la voi­si myös pela­ta hie­man enem­män, sil­lä nyt nii­den ainoa eri­koi­suus on ollut mah­dol­li­nen aineis­to. Muis­taak­se­ni Hel­sin­gin vuo­den 2013 kokees­sa oli monivalinta/oikeustapaustehtävä, joka oli todel­la hyvä. Tämän teh­tä­vä­tyy­pin paluu­ta voi­si harkita.

Vii­mei­se­nä tote­ai­sin valin­ta­ko­keen kehit­tä­mi­ses­tä sen, että mikä­li Ope­tus­mi­nis­te­riön ja tie­de­kun­tien tar­koi­tus on vähen­tää val­men­nus­kurs­sien tar­vet­ta, kokees­ta voi­si antaa etu­kä­teen tar­kem­paa tie­toa. Toki pereh­ty­nyt haki­ja voi sela­ta läpi aiem­pia valin­ta­ko­kei­ta sekä nii­den mal­li­vas­tauk­sia ja saa­da näis­tä ymmär­rys esi­mer­kik­si oikeus­ta­paus­teh­tä­vien vas­taus­tek­nii­kas­ta, mut­ta on aivan eri asia, jos haet­tu vas­taus­tek­niik­ka selos­tet­tai­siin lyhyes­ti tie­de­kun­tien toi­mes­ta oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­la. Mui­ta täl­lai­sia seik­ko­ja oli­si esi­mer­kik­si se, tar­vit­see­ko teh­tä­viin kir­joit­taa pykä­lä­nu­me­roa ja että teh­tä­vien arvos­te­lus­sa nou­da­te­taan koko­nai­sar­vos­te­lua. Näis­tä jäl­kim­mäi­nen tuo­daan ilmi vas­ta itse salis­sa jaet­ta­vas­sa valin­ta­koeoh­jees­sa. Edel­lä mai­ni­tut sei­kat lisäi­si­vät myös haki­joi­den yhden­ver­tai­suut­ta ja valin­ta­pe­rus­tei­den läpinäkyvyyttä.

Vii­mei­se­nä tote­ai­sin valin­ta­ko­keen kehit­tä­mi­ses­tä sen, että mikä­li Ope­tus­mi­nis­te­riön ja tie­de­kun­tien tar­koi­tus on vähen­tää val­men­nus­kurs­sien tar­vet­ta, kokees­ta voi­si antaa etu­kä­teen tar­kem­paa tietoa.

Lopuk­si

Täs­sä oli lyhyes­ti aja­tuk­sia­ni valin­ta­ko­kees­ta, mut­ta ne ovat vain minun miet­tei­tä­ni enkä ole ollut tänä vuon­na haki­jan roo­lis­sa. Oli­si­kin muka­va kuul­la esi­mer­kik­si kom­men­teis­sa tei­dän fii­lik­siän­ne kokees­ta ja kysy­myk­sis­tä, spe­ku­laa­tio­ta pis­te­ra­jois­ta taik­ka ihan vaan mitä aiot­te teh­dä nyt kokeen olles­sa ohi!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *