Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

24 § Valin­ta­ko­keen 2019 analysointia

Photo by Scott Graham on Unsplash

Oikis­ten valin­ta­koe on täl­tä vuo­del­ta ohi ja haki­jat voi­vat nyt ren­tou­tua pit­kän luku-ura­kan jäl­keen. Valin­ta­koe jul­kais­tiin eilen oikeustieteet.fi ‑sivul­la ja halusin kir­joit­taa lyhyes­ti mitä miel­tä itse olen tämän vuo­den kokeesta.

Mil­lai­nen koe oli?

Kokees­sa oli tänä­kin vuon­na nel­jä moni­va­lin­ta­teh­tä­vää, mikä ei sinän­sä ollut yllä­tys, vaik­ka ennak­ko­tie­dot jät­ti­vät tämän­kin osal­ta tilaa yllätyksille.

 • Teh­tä­vä 1 oli taval­li­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä Tapio Mää­tän & Mir­ja­mi Pason “Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan” -kir­jas­ta.
 • Teh­tä­vä 2 oli taval­li­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä Jan­ne Sal­mi­sen “Suo­men val­tio­sään­tö ja Euroo­pan unio­ni” -kir­jas­ta.
 • Teh­tä­vä 3 oli taval­li­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä Jaa­na Norion “Joh­da­tus kulut­ta­ja­oi­keu­teen” -kir­jas­ta.
 • Teh­tä­vä 4 oli aineis­to­mo­ni­va­lin­ta­teh­tä­vä, joka perus­tui vain teh­tä­väs­sä annet­tui­hin tie­toi­hin ja kokees­sa jaet­tuun aineis­toon (kol­me sivua rikos­lais­ta).
 • Teh­tä­vä 5 oli taval­li­nen essee­teh­tä­vä Jan­ne Sal­mi­sen “Suo­men val­tio­sään­tö ja Euroo­pan unio­ni” ‑kir­jas­ta. Teh­tä­vä ei sisäl­tä­nyt alakohtia.
 • Teh­tä­vä 6 oli hie­man modi­fioi­tu oikeus­ta­paus­teh­tä­vä Tapio Mää­tän & Mir­ja­mi Pason “Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan” -kir­jas­ta. Teh­tä­väs­sä oli kol­me ala­koh­taa: a (3 p.), b (4 p.) ja c (3 p.).
 • Teh­tä­vä 7 oli hie­man modi­fioi­tu aineis­to-oikeus­ta­paus­teh­tä­vä Jaa­na Norion “Joh­da­tus kulut­ta­ja­oi­keu­teen” ‑kir­jas­ta. Teh­tä­vään kuu­lui myös kah­den sivun aineis­to fik­tii­vi­sen yri­tyk­sen ylei­sis­tä sopi­museh­dois­ta. Vas­taus­ti­la oli jaet­tu kol­meen vas­taus­ti­lao­sioon: kak­si lyhyt­tä ja yksi pidempi.
 • Teh­tä­vä 8 oli aineis­to-oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, joka perus­tui vain kokees­sa annet­tuun aineis­toon (nel­jä sivua seu­raa­vas­ta lais­ta: laki rikok­sen joh­dos­ta tapah­tu­vas­ta luo­vut­ta­mi­ses­ta Suo­men ja mui­den Euroo­pan unio­nin jäsen­val­tioi­den välil­lä)

Jokai­sen teh­tä­vän mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 10 pis­tet­tä. Aineis­toa kokees­sa oli yhteen­sä 9 sivua. Teh­tä­vät jakau­tui­vat kir­jo­jen välil­lä tasai­ses­ti siten, että jokai­ses­ta kir­jas­ta tuli vähin­tään yksi moni­va­lin­ta­teh­tä­vä ja yhteen­sä jokai­ses­ta kir­jas­ta oli kak­si teh­tä­vää. Pelk­kään aineis­toon perus­tu­via teh­tä­viä oli myös kak­si, jois­ta toi­nen oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vä. Sym­met­ri­nen koe täl­tä osin.

Mitä uut­ta kokees­sa oli?

Täy­sin uut­ta kokees­sa oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vien vähim­mäis­pis­te­mää­rä: ennen, aina­kaan niin pit­käl­le kuin minun muis­ti­ni riit­tää, moni­va­lin­ta­teh­tä­vän pis­te­mää­rä ei ole voi­nut olla nol­laa pie­nem­pi. Tämän vuo­den kokees­sa jokai­ses­ta moni­va­lin­nas­ta oli mah­dol­lis­ta saa­da ‑10 pis­tet­tä, joten teo­rias­sa moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä voi­si saa­da yhteis­pis­te­mää­räk­si ‑40 pistettä.

Jo vii­me vuon­na oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vä, joka perus­tui pel­käs­tään aineis­toon (teh­tä­vä 4) eikä aineis­to liit­ty­nyt vii­me vuon­na­kaan mil­lään tavoin valin­ta­koe­kir­jo­jen aihei­siin. Täl­lai­sen teh­tä­vä­tyy­pin mää­rää lisät­tiin tämän vuo­den kokee­seen, sil­lä myös teh­tä­vä 8 perus­tui aineis­toon, jol­la ei ollut mitään lii­tän­tää valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheisiin.

Tämän vuo­den kokees­sa jokai­ses­ta moni­va­lin­nas­ta oli mah­dol­lis­ta saa­da ‑10 pistettä

Mikä kokeen vai­keus­ta­so oli?

Kokei­lin eilen teh­dä moni­va­lin­ta­teh­tä­vät, jot­ta hah­mot­tai­sin hie­man kokeen vai­keus­ta­soa, ja jos nyt teen epä­vi­ral­li­sen ran­king-lis­tan teh­tä­vien vai­keus­ta­sos­ta, se meni­si näin (hel­poim­mas­ta vaikeimpaan):

 1. Teh­tä­vä 1
 2. Teh­tä­vä 3
 3. Teh­tä­vä 4
 4. Teh­tä­vä 2
 5. Teh­tä­vä 6
 6. Teh­tä­vä 7
 7. Teh­tä­vä 5
 8. Teh­tä­vä 8

Ajat­te­lin tämän vai­keus­jär­jes­tyk­sen kor­re­loi­van teh­tä­vien pis­te­kes­kiar­voa, mut­ta toki moni­va­lin­nois­sa on muka­na se, että vää­ris­tä vas­tauk­sis­ta tulee mii­nus­pis­tei­tä, jon­ka lisäk­si haki­jat saat­ta­vat jät­tää var­muu­den vuok­si vas­taa­mat­ta joi­hin­kin koh­tiin. Sen sijaan kir­joi­tus­teh­tä­vis­sä voi “kokeil­la” vastaamista.

Tämä nyt oli muu­ten­kin täy­sin lon­kal­ta hei­tet­ty arvio vai­keus­ta­sos­ta, sil­lä olen tois­tai­sek­si luke­nut vain yhden näis­tä valin­ta­koe­kir­jois­ta (“Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan”), mut­ta koen, että pys­tyn pel­kät kysy­myk­set luke­mal­la teke­mään hie­man arvioi­ta vai­keus­as­tees­ta, sil­lä olen ollut muka­na niin mones­sa valin­ta­ko­kees­sa taval­la tai toisella 😀

Ver­rat­tu­na vii­me vuo­den kokee­seen moni­va­lin­nat oli­vat minus­ta huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pia tänä vuon­na ja myös kir­joi­tus­teh­tä­vät oli­vat hie­man hel­pom­pia kuin vii­me vuon­na. Aineis­toa oli tänä vuon­na kol­me sivua enem­män kuin vii­me vuon­na (9 vs. 6), joka var­mas­ti on vai­kut­ta­nut ajan riit­tä­vyy­teen, mut­ta sanoi­sin sil­ti, että pis­te­ra­jat tule­vat nouse­maan tänä vuon­na. Vii­me vuo­den pis­te­ra­jois­ta ja nii­den ana­ly­soin­nis­ta voit­te lukea lisää aiem­mas­ta kir­joi­tuk­ses­ta­ni: “22 § Valin­ta­tu­lok­set 2018 ja oikai­su­vaa­ti­mus”. Lisäk­si pis­te­ra­jo­jen nousuun tulee vai­kut­ta­maan se, että tänä vuon­na kun­kin haku­koh­teen yhteis­va­lin­nas­sa valit­ta­vien mää­räs­tä noin 20 % mää­räy­tyy todis­tus­pis­tei­den ja 80 % koe­pis­tei­den perusteella.

Hei­tän­pä vie­lä näin lop­puun arvion, että tänä vuon­na alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä tulee ole­maan 60 pis­tet­tä!

Mitä hyvää ja huo­noa kokees­sa oli?

Pidän sii­tä, että moni­va­lin­nois­sa men­tiin hie­man hel­pom­paan suun­taan, sil­lä kokeen olles­sa kak­si­vai­hei­nen, on hyvä, ettei moni­va­lin­noil­la kar­si­ta pois kuin haki­jat, jot­ka eivät sel­väs­ti ole val­mis­tau­tu­neet kun­nol­la (mää­räl­li­ses­ti tai laa­dul­li­ses­ti). Sen sijaan koko kokeen kehi­tys hel­pom­paan suun­taan ei ole mie­les­tä­ni hyvä asia, sil­lä uskon, ettei täl­lä kokeel­la saa­da yhtä hyvin ero­ja haki­joi­den välil­le kuin vii­me vuo­den kokeel­la. Tie­ten­kin mer­ki­tys­tä on myös sil­lä, mis­tä kokeen haas­ta­vuus muo­dos­tuu: hyvin laa­di­tuis­ta kysy­myk­sis­tä vai täy­sin seka­vis­ta ja äärim­mäi­sen vai­keis­ta kysymyksistä.

Täy­sin perin­tei­sen oikeus­ta­paus­teh­tä­vän puut­tu­mis­ta pidän huo­no­na asia­na, var­sin­kin kun se kor­vat­tiin hie­man oudoh­kol­la oikeus­ta­paus­teh­tä­väl­lä (teh­tä­vä 6) kir­jas­ta, jon­ka omas­ta subs­tans­sis­ta pel­käs­tään ei voi­tu luo­da perin­teis­tä oikeus­ta­paus­teh­tä­vää. Tätä tosin tasa­pai­not­ti teh­tä­vä 7, joka mie­les­tä­ni oli koh­tuul­li­sen onnis­tu­nut oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, jos­sa edel­ly­tet­tiin haki­jal­ta myös kykyä sovel­taa valin­ta­koe­kir­jan tietoa.

Toden­nä­köi­ses­ti haki­joi­den­kin jou­kos­sa eni­ten ärty­mys­tä ovat aiheut­ta­neet aineis­to­teh­tä­vät, jot­ka eivät poh­jau­tu­neet mil­lään tavoin valin­ta­koe­kir­jo­jen sisäl­töön. Joi­den­kin mie­les­tä oli epä­rei­lua, kun valin­ta­ko­kees­sa oli tämän tyyp­pi­siä teh­tä­viä ja kir­jo­jen luke­mi­nen on men­nyt huk­kaan. Täs­tä olen sitä miel­tä, että valin­ta­ko­keen tar­koi­tus on yllät­tää haki­jat, mikä mit­taa myös haki­joi­den pai­neen­sie­to­ky­kyä. Juris­tin teh­tä­vis­sä eteen voi tul­la yllät­täen tiu­kal­la aika­tau­lul­la jotain aivan uut­ta ja ihmeel­lis­tä, mut­ta tähän täy­tyy kye­tä sopeu­tu­maan. Lisäk­si jos vain kak­si teh­tä­vää kah­dek­sas­ta on muis­ta kuin valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheis­ta, kir­jo­jen luke­mi­nen ei todel­la­kaan ole men­nyt hukkaan.

Teh­tä­vä 4 saat­toi jopa olla koko kokeen paras teh­tä­vä, sil­lä se oli lopul­ta mel­ko yksin­ker­tai­nen, mut­ta sii­nä oli muu­ta­ma ansa haki­jal­le, joka häti­köi ja ei luke­nut kun­nol­la teh­tä­vän­an­toa. Nok­ke­lim­mil­le tar­jot­tiin jopa mah­dol­li­suut­ta “oiko­reit­tei­hin”, kuten ala­koh­das­sa 5. Toi­saal­ta teh­tä­väs­sä oli myös seik­ko­ja, jois­ta en pitä­nyt, kuten se, että teh­tä­vä poh­jau­tui nime­no­maan riko­soi­keu­del­li­seen aineis­toon, sil­lä riko­soi­keus oli vii­me vuon­na yhte­nä valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den aihee­na. Ehkä täs­sä koh­din oma sisäi­nen oik­ka­ri­ni pää­see val­loil­leen, mut­ta mie­les­tä­ni muu­ta­man ala­koh­dan teh­tä­vän­an­to jäi hie­man tul­kin­nan­va­rai­sek­si, jol­loin apua oli sii­tä, jos riko­soi­keus on oikeu­de­na­la­na tuttu.

Sen sijaan teh­tä­vä 8 ei ollut onnis­tu­nut lain­kaan. Pidin sitä aluk­si mel­ko help­po­na, mut­ta mie­les­tä­ni teh­tä­vän­an­to on huo­nol­la taval­la seka­va ja teh­tä­vä jät­tää ehkä hie­man tul­kin­nan­va­raa vas­tauk­siin. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la mal­li­vas­tauk­sia ja nii­den perus­te­lui­ta tämän teh­tä­vän osalta.

Astei­kol­la 4–10 antai­sin tämän vuo­den valin­ta­ko­keel­le arvo­sa­nan 7.

Miten valin­ta­koet­ta pitäi­si kehittää?

Valin­ta­ko­keel­la ja ‑haku­ke­vääl­lä on mie­les­tä­ni kak­si pää­funk­tio­ta: mita­ta sovel­tu­vuut­ta alal­le sekä val­mis­taa haki­joi­ta oikeus­tie­teel­li­ses­sä opis­ke­luun. Näin ollen totean heti kär­keen, että todis­tus­va­lin­ta on mie­les­tä­ni todel­la sur­kea uudis­tus. Samaan hen­gen­ve­toon totean, että valin­nat voi­tai­siin toteut­taa myös pal­jon parem­mal­la kon­sep­til­la kuin nykyi­sen tai mil­lään aikai­sem­man mal­li­sel­la valin­ta­ko­keel­la. Tämän aiheen laa­jem­mas­ta käsit­te­lys­tä sai­si myö­hem­min hyvän blogikirjoituksen.

Mut­ta jos tois­tai­sek­si men­nään sil­lä mitä on, eli valin­ta­ko­keel­la, niin ehdot­to­mas­ti säi­lyt­täi­sin sen enkä läh­ti­si enää lyhen­tä­mään lukuai­kaa tai ennak­ko­ma­te­ri­aa­lin mää­rää. Ennak­ko­val­mis­tau­tu­mi­nen mit­taa mm. moti­vaa­tio­ta, mikä on mie­les­tä­ni tär­keä asia. Tämän takia esi­mer­kik­si todis­tus­va­lin­nal­la men­nään met­sään. Suh­tau­tui­sin varauk­sel­la aineis­ton käyt­tä­mi­seen sil­loin kun se on täy­sin epä­re­le­vant­tia ennak­ko­ma­te­ri­aa­liin ver­rat­tu­na. Toi­saal­ta tämä on hyvä yllä­tys­mo­ment­ti, mut­ta aina­kaan tätä useam­paa (2/8 teh­tä­vää) ei-rele­vant­tia aineis­toa en läh­ti­si kokee­seen sisäl­lyt­tä­mään. Haki­jat voi yllät­tää muu­toin­kin. Toi­saal­ta pidin kyl­lä teh­tä­väs­tä 4, joten tämän tyyp­pi­si­nä suh­tau­tui­sin myön­tei­sem­min täl­lai­siin aineis­to­teh­tä­viin (tosin pie­nin muutoksin).

Sinän­sä puol­tai­sin sitä, että jokais­ta teh­tä­vä­tyyp­piä var­ten on vähin­tään yksi teh­tä­vä (monivalinta‑, essee- ja oikeus­ta­paus­teh­tä­vä), sil­lä tämän jäl­keen jää kui­ten­kin vie­lä kak­si teh­tä­vää (jos moni­va­lin­to­ja on toi­sen vai­heen takia nel­jä). Moni­va­lin­noil­la voi­si myös pela­ta hie­man enem­män, sil­lä nyt nii­den ainoa eri­koi­suus on ollut mah­dol­li­nen aineis­to. Muis­taak­se­ni Hel­sin­gin vuo­den 2013 kokees­sa oli monivalinta/oikeustapaustehtävä, joka oli todel­la hyvä. Tämän teh­tä­vä­tyy­pin paluu­ta voi­si harkita.

Vii­mei­se­nä tote­ai­sin valin­ta­ko­keen kehit­tä­mi­ses­tä sen, että mikä­li Ope­tus­mi­nis­te­riön ja tie­de­kun­tien tar­koi­tus on vähen­tää val­men­nus­kurs­sien tar­vet­ta, kokees­ta voi­si antaa etu­kä­teen tar­kem­paa tie­toa. Toki pereh­ty­nyt haki­ja voi sela­ta läpi aiem­pia valin­ta­ko­kei­ta sekä nii­den mal­li­vas­tauk­sia ja saa­da näis­tä ymmär­rys esi­mer­kik­si oikeus­ta­paus­teh­tä­vien vas­taus­tek­nii­kas­ta, mut­ta on aivan eri asia, jos haet­tu vas­taus­tek­niik­ka selos­tet­tai­siin lyhyes­ti tie­de­kun­tien toi­mes­ta oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­la. Mui­ta täl­lai­sia seik­ko­ja oli­si esi­mer­kik­si se, tar­vit­see­ko teh­tä­viin kir­joit­taa pykä­lä­nu­me­roa ja että teh­tä­vien arvos­te­lus­sa nou­da­te­taan koko­nai­sar­vos­te­lua. Näis­tä jäl­kim­mäi­nen tuo­daan ilmi vas­ta itse salis­sa jaet­ta­vas­sa valin­ta­koeoh­jees­sa. Edel­lä mai­ni­tut sei­kat lisäi­si­vät myös haki­joi­den yhden­ver­tai­suut­ta ja valin­ta­pe­rus­tei­den läpinäkyvyyttä.

Vii­mei­se­nä tote­ai­sin valin­ta­ko­keen kehit­tä­mi­ses­tä sen, että mikä­li Ope­tus­mi­nis­te­riön ja tie­de­kun­tien tar­koi­tus on vähen­tää val­men­nus­kurs­sien tar­vet­ta, kokees­ta voi­si antaa etu­kä­teen tar­kem­paa tietoa.

Lopuk­si

Täs­sä oli lyhyes­ti aja­tuk­sia­ni valin­ta­ko­kees­ta, mut­ta ne ovat vain minun miet­tei­tä­ni enkä ole ollut tänä vuon­na haki­jan roo­lis­sa. Oli­si­kin muka­va kuul­la esi­mer­kik­si kom­men­teis­sa tei­dän fii­lik­siän­ne kokees­ta ja kysy­myk­sis­tä, spe­ku­laa­tio­ta pis­te­ra­jois­ta taik­ka ihan vaan mitä aiot­te teh­dä nyt kokeen olles­sa ohi!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.