Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

23 § Vin­kit pääsykokeeseen

Photo by Stephen Isaiah on Unsplash

Pää­sy­ko­kee­seen on enää yksi päi­vä ja ajat­te­lin koo­ta teil­le vink­ki­ni vii­mei­seen luku­päi­vään sekä itse pää­sy­koe­ti­lan­tee­seen. Muis­ta­kaa, että valin­ta­koe pide­tään tiis­tai­na 14.5.2019 klo 10:00­–15:00!

Mitä teh­dä edel­tä­vä­nä päi­vä­nä ennen pääsykoetta?

Maa­nan­tai­na suu­rim­mal­la osal­la teis­tä on taka­na 33 luku­päi­vää ja luku­tun­te­ja toden­nä­köi­ses­ti useam­pi sata. Vii­mei­se­nä päi­vä­nä kan­nat­taa teh­dä vie­lä vii­me het­ken ker­tauk­set, mut­ta illan rau­hoit­tai­sin lepää­mi­sel­le. Vii­mei­sen illan aika­na teh­dyn opis­ke­lun hyö­ty on mini­maa­li­nen ver­rat­tu­na sii­hen, että keräät­te voi­mia seu­raa­vaa aamua var­ten. Olen luen­noil­la­kin käyt­tä­nyt salie­si­merk­kiä: par­hain­ta penk­ki­pun­ner­rus­tu­los­ta ei saa­da sen jäl­keen, kun on run­not­tu sato­ja tois­to­ja ja lihak­set ovat väsy­neet, vaan pie­nen levon ja läm­mit­te­lyn jälkeen.

Oppi­man­ne ja pänt­tää­män­ne asiat eivät unoh­du yhden vapaa­il­lan aika­na, vaik­ka sil­tä saat­tai­si tun­tua. Itse lope­tin kevääl­lä 2016, kun pää­sin oikik­seen sisäl­le, luke­mi­sen jo kak­si päi­vää ennen pää­sy­koet­ta. Yhden koko­nai­sen vapaa­päi­vän aika­na kat­se­lin Netflixiä sekä söin hyvin ja kiel­tä­mät­tä jos­sain vai­hees­sa päi­vää tun­tui, että oli­sin unoh­ta­nut koko pää­sy­koe­ke­vään koko­naan ja sitä myö­tä myös lue­tut asiat. Noh, näin ei kui­ten­kaan ollut eikä myös­kään ole tei­dän koh­dal­la, kos­ka olet­te teh­neet niin monia tois­to­ja opis­kel­ta­vien asioi­den kanssa.

Edel­tä­vä­nä ilta­na on hyvä kat­soa ja paka­ta val­miik­si tava­rat, jot­ka saa ottaa mukaan pää­sy­koe­sa­liin. Täs­sä vie­lä muis­tuk­se­na oikeustieteet.fi ‑sivul­ta lis­ta sii­tä, mitä saat­te ottaa kokee­seen mukaan:

Pakol­li­set muka­na ole­vat tavarat:

 • lyi­jy­ky­nä (+ pyy­he­ku­mi ja tar­vit­taes­sa teroitin/lisälyijyt)
 • hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus (suo­ma­lai­nen ajo­kort­ti; min­kä tahan­sa val­tion pas­si; suo­ma­lai­nen, polii­sin myön­tä­mä valo­ku­val­li­nen hen­ki­lö­to­dis­tus tai Suo­men ulko­mi­nis­te­riön mat­kus­tus­asia­kir­jak­si hyväk­sy­mä muun maan viral­li­nen valo­ku­val­li­nen henkilötodistus)

Sal­li­tut tavarat:

 • Voit vie­dä istu­ma­pai­kal­le vähäi­sen mää­rän syö­tä­vää läpi­nä­ky­väs­sä kää­rees­sä. Se ei saa olla voi­mak­kaas­ti rapi­se­vas­sa tai muu­ten äänek­kääs­sä kääreessä.
 • Vähäi­nen mää­rä juo­ta­vaa läpi­nä­ky­väs­sä, kier­re­kor­kil­la sul­je­tus­sa pul­los­sa, jos­ta on mah­dol­li­set eti­ke­tit poistettu.
 • Lääk­keet, jot­ka vält­tä­mät­tä tar­vit­set kokeen aika­na. Tablet­ti­muo­toi­set lääk­keet saat vie­dä istu­ma­pai­kal­le vain ilman rasi­aa tai purkkia.

Kiel­le­tyt tavarat

 • Et saa vie­dä istu­ma­pai­kal­le mitään mui­ta tava­roi­ta kuin ne, jot­ka on mai­nit­tu koh­dis­sa ”Pakol­li­set tava­rat” ja ”Sal­li­tut tavarat”.
 • Kel­lo (Ei äly­kel­loa eikä taval­lis­ta ran­ne­kel­loa. Koe­sa­lis­sa on kello.)
 • Puhe­li­men vie­mi­nen istu­ma­pai­kal­le kat­so­taan vil­pin yrittämiseksi.
 • Nenä­lii­nat. Voit tar­vit­taes­sa kokeen aika­na pyy­tää nii­tä koevalvojalta.
 • Kor­va­tul­pat. Ker­ta­käyt­töi­siä kor­va­tulp­pia saa pyy­det­täes­sä koe­val­vo­jal­ta. Huo­maa kui­ten­kin, että kor­va­tulp­pien käyt­tä­mi­nen voi estää sinua kuu­le­mas­ta ohjei­ta, joi­ta koe­val­vo­ja mah­dol­li­ses­ti antaa kokeen aika­na. Käy­tät siis kor­va­tulp­pia omal­la vastuullasi.

Kokees­sa ei lii­ak­si ehdi syö­mään eväi­tä, joten on hyvä ottaa mukaan jotain nopeas­ti syö­tä­vis­sä ole­vaa eväs­tä, kuten pro­teii­ni­pa­tu­koi­ta. Jotain on kui­ten­kin hyvä olla muka­na, että jak­saa koko vii­si­tun­ti­sen puris­tuk­sen. Huo­leh­ti­kaa myös nes­tey­tyk­ses­tä, mut­ta hil­li­tys­ti, ettei ves­sas­sa tar­vit­se käy­dä useam­paa ker­taa tai jou­du kär­vis­te­le­mään häi­rit­se­vän ves­sa­hä­dän kans­sa. Itses­tään­sel­viä asioi­ta, mut­ta kun­han muistuttelen 🙂

Muis­ta­kaa myös tar­kis­taa, mis­sä salis­sa ja pai­kas­sa teet­te pääsykokeen!

Mitä teh­dä pääsykoeaamuna?

Ohjee­ni aamuun ovat yksin­ker­tai­set: herät­kää ajois­sa, läh­te­kää pää­sy­koe­pai­kal­le ajois­sa älkää­kä kos­ke­ko pää­sy­koe­kir­joi­hin enää aamul­la saa­ti otta­ko nii­tä mukaan koe­pai­kal­le. Nopea vil­kai­su kir­joi­hin aamul­la jon­kin yksit­täi­sen asian tar­kis­ta­mi­sek­si on “ok”, mut­ta enää ei kan­na­ta läh­teä pänt­tää­mään: sot­ket­te vain aja­tuk­sen­ne pai­not­ta­mal­la jotain yksit­täis­tä asi­aa pää­sy­koe­aa­mu­na. Luot­ta­kaa sii­hen, että oppi­man­ne asiat ovat kyl­lä muis­tis­sa tal­les­sa ja akti­voi­tu­vat koe­ti­lan­tees­sa kysy­mys­ten luke­mi­sen jälkeen.

Miten pää­sy­ko­keen teke­mi­nen tuli­si aloittaa?

1. Ylei­set ohjeet sekä läpi­lu­ku ja luon­nos­te­lu

Suo­sit­te­len aloit­ta­maan pää­sy­ko­keen luke­mal­la huo­lel­li­ses­ti ylei­set ohjeet, jot­ta tie­dät­te mihin lomak­kee­seen vas­ta­taan ja miten, sekä sisäl­tää­kö teh­tä­vät aineis­toa. Tämän jäl­keen aloit­tai­sin luke­mal­la muut kuin moni­va­lin­ta­teh­tä­vät nopeas­ti läpi. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da tei­dän aivot sekä muis­ti akti­voi­tu­maan ja antaa tei­dän muis­til­le mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa asioi­den mie­leen palauttamiseen.

Samal­la kun luet­te edel­lä mai­nit­tu­ja teh­tä­viä läpi, suo­sit­te­len vah­vas­ti teke­mään rans­ka­lai­sil­la vii­voil­la tai avain­sa­noil­la lyhyi­tä muis­tiin­pa­no­ja teh­tä­vää var­ten joko sut­tu­pa­pe­ril­le tai kysy­mys­pa­pe­ril­le tms. Täl­lä on kak­si tar­koi­tus­ta:
1. var­mis­taa, ettei mikään asia pää­se myö­hem­min unoh­tu­maan; ja
2. luon­nos­tel­la vas­taus­ta hie­man etukäteen.

Koh­taan 2 palaan myö­hem­min. Vaik­ka tämä saat­taa vai­kut­taa hitaal­ta aloi­tus­tek­nii­kal­ta, tek­niik­ka pal­ve­lee tei­tä myö­hem­min kokees­sa myös ajal­li­ses­ti. Muis­taak­se­ni itse aloi­tin pää­sy­ko­kees­sa var­si­nai­sen vas­taa­mi­sen teh­tä­viin vas­ta 45 minuu­tin läpi­lu­ke­mi­sen ja luon­nos­te­lun jäl­keen eikä aika lop­pu­nut kesken.

2. Moni­va­lin­nat hel­poim­mas­ta vaikeimpaan

Tämän jäl­keen aloit­ta­kaa itse kokee­seen vas­taa­mi­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä, sil­lä ne ovat pää­sy­ko­keen tär­keim­mät teh­tä­vät: “ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­te­taan moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­te­taan nii­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä­pis­tei­den perus­teel­la toi­seen vai­hee­seen eden­neil­tä tar­kas­te­taan kaik­ki vas­tauk­set.

Suo­sit­te­len tei­tä aloit­ta­maan moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä, joka vai­kut­taa hel­poim­mal­ta tai nopeim­mal­ta lyhyen arvion jäl­keen. Idea­na on saa­da pää­sy­koe käyn­tiin ja tei­dät posi­tii­vi­seen mie­len­ti­laan, kun heti ensim­mäi­nen teh­tä­vä ei tun­nu ylit­se­pää­se­mät­tö­män vai­keal­ta. Tie­ten­kään mikään teh­tä­vä ei oikeas­ti ole ylit­se­pää­se­mät­tö­män vai­kea, mut­ta koe­ti­lan­ne on stres­saa­va ja ihmis­mie­li voi teh­dä tepposia.

Muis­ta­kaa, että moni­va­lin­nois­sa tulee vält­tää lii­al­lis­ta arvaa­mis­ta, mut­ta toki täs­sä­kin pitää kye­tä tie­tyn­lai­seen tilan­ne­koh­tai­seen har­kin­taan, sil­lä vii­me vuon­na toi­sen vai­heen pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 26 pis­tet­tä. Tie­ten­kin haki­joi­den taso ja mää­rä sekä moni­va­lin­to­jen haas­ta­vuus vaih­te­lee vuo­sit­tain, mut­ta alle 20 pis­teel­lä tus­kin pää­see toi­seen vai­hee­seen, joten lii­al­lis­ta vas­taa­mat­to­muut­ta tulee välttää.

Mitä tulee itse moni­va­lin­toi­hin vas­taa­mi­seen, niin muis­ta­kaa, että nii­den vai­keus perus­tuu yleen­sä hämäyk­seen eikä niin­kään asian vai­keu­teen. Ensin­nä­kin on äärim­mäi­sen tär­ke­ää lukea moni­va­lin­ta­teh­tä­vän ohjeis­tus sii­tä, onko teh­tä­väs­sä yksi vai useam­pi oikea vas­taus. Tämän jäl­keen hämäys tulee usein yksit­täis­ten moni­va­lin­ta­koh­tien kysy­myk­ses­sä: hae­taan­ko vas­taus­vaih­toeh­to­ja, jot­ka ovat fak­ti­ses­ti tot­ta vai vas­taus­vaih­toeh­to­ja, jot­ka eivät pidä paikkaansa.

Hämäys perus­tuu ihmis­mie­len tapaan vali­ta vas­taus, joka pitää fak­ti­ses­ti paik­kan­sa, joten olkaa tämän kans­sa tark­ka­na. Apu­vä­li­neek­si tähän voit­te käyt­tää seu­raa­vaa tek­niik­kaa: kir­joit­ta­kaa kysy­myk­sen perään esi­mer­kik­si “oikein” tai “vää­rin” sen mukaan kum­paa / kum­pia vas­taus­vaih­toeh­to­ja kysy­myk­ses­sä hae­taan. Teh­kää tämä jo ennen vaih­toeh­to­jen luke­mis­ta, jot­ta voit­te pei­la­ta jokais­ta vas­tauseh­to­ja tähän apu­mer­kin­tään­ne. Tek­nii­kan avul­la voit­te myös nopeas­ti ja hel­pos­ti pala­ta myö­hem­min tar­kas­ta­maan moni­va­lin­ta­vas­tauk­sen­ne, mikä­li aikaa jää.

Kun ensim­mäi­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä on teh­ty, edet­kää seu­raa­vaan ja jät­tä­kää työ­läin moni­va­lin­ta (mah­dol­li­nen aineis­to­mo­ni­va­lin­ta vii­mei­sek­si näis­tä). Mikä­li, ette aloi­ta Teh­tä­väs­tä 1, muis­ta­kaa tar­kis­taa, että vas­taat­te oikeal­le lomakkeelle!


3. Kir­joi­tus­teh­tä­vät hel­poim­mas­ta vai­keim­paan

Moni­va­lin­to­jen jäl­keen siir­ry­tään kir­joi­tus­teh­tä­viin, joil­la tar­koi­tan kaik­kia mui­ta kuin moni­va­lin­ta­teh­tä­viä. Tyy­pil­li­ses­ti nämä ovat essee- ja oikeus­ta­paus­teh­tä­viä. Mikä­li kokeen alus­sa luit­te nämä teh­tä­vät lyhyes­ti läpi ja lai­toit­te jo ylös vas­tauk­seen liit­ty­viä asioi­ta, olet­te jo pit­käl­lä vas­taus­ten kans­sa. Luke­kaa “muis­tiin­pa­non­ne”  hel­poim­paan kir­joi­tus­teh­tä­vään ja luke­kaa kysy­mys vie­lä aja­tuk­sel­la läpi. Kir­joit­ta­kaa luon­nos­pa­pe­riin ylös uudet huo­miot lyhyes­ti ja var­mis­ta­kaa, että olet­te vas­taa­mas­sa kysyt­tyyn. Pää­sy­ko­kees­sa saa pis­tei­tä myös vas­tauk­sen loo­gi­suu­des­ta ja raken­tees­ta (tai ennem­min mii­nus­pis­tei­tä seka­vuu­des­ta), joten on hyvä mer­ki­tä rans­ka­lais­ten vii­vo­jen vie­reen nume­ro­jär­jes­tys, jos­sa lähet­te kir­joit­ta­maan asioi­ta ylös.

Jos vas­taus­pa­pe­ril­le jää tilaa ja teil­lä on aikaa, kir­joit­ta­kaa myös vähem­män mer­ki­tyk­sel­li­set asiat, sil­lä pää­sy­ko­kees­sa usein tulee ne rat­kai­se­vat muu­ta­mat pis­teet sii­tä, että haki­ja on kir­joit­ta­nut omas­ta mie­les­tään ei-niin-mer­ki­tyk­sel­lis­tä asi­aa vie­lä teh­tä­vän lop­puun. Ja sil­lä yhdel­lä­kin lisä­pis­teel­lä voi olla suu­ri mer­ki­tys, sil­lä tänä­kin vuon­na yhden pis­teen pää­hän sisään­pää­sys­tä tulee jää­mään mon­ta kym­men­tä haki­jaa etkä halua olla yksi niis­tä. Mikä­li nämä lisä­asiat kuu­lui­si­vat loo­gi­ses­ti jon­ne­kin vas­tauk­sen kes­kel­le niin voit­te käyt­tää esi­mer­kik­si pien­tä indek­si­nu­me­roa mer­kit­se­mään lisäyk­sen oikean kohdan.

pääsykoetehtävä oikis rikos rikosoikeus
Kuin­ka lisä­tä vas­tauk­sen kes­kel­le sopi­vaan koh­taan lisä­tie­toa indeksinumerolla.

Muis­ta­kaa läpi kokeen pala­ta kir­joit­ta­maan jokai­sen teh­tä­vään luon­nos­pa­pe­riin muis­tiin asiat, jot­ka saat­ta­vat tul­la mie­leen kes­ken toi­sen teh­tä­vän teon, jot­ta nämä­kään mie­leen tul­leet koh­dat eivät unohdu!


4. Vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­nen


Lopuk­si tar­kis­ta­kaa vas­tauk­sen­ne, mikä­li aikaa jää.

 • Olet­te­ko muis­ta­neet kir­joit­taa kaiken?
 • Olet­te­han vas­tan­neet kysymykseen?
 • Onko vas­tauk­ses­san­ne kirjoitusvirheitä?
 • Olet­te­ko vas­tan­neet oikeal­le lomakkeelle?

Teil­lä ei ole mikään kii­re läh­teä kokees­ta ajois­sa, joten parem­pi var­mis­tua näis­tä, ettei tar­vit­se myö­hem­min kiro­ta, että joku jut­tu jäi tekemättä 🙂

Pää­sy­ko­keen ete­ne­mi­nen päh­ki­nän­kuo­res­sa:
1. Lue ylei­set ohjeet.
2. Lue kysy­myk­set lyhyes­ti läpi (pl. moni­va­lin­nat).
3. Aloi­ta heti lait­ta­maan ylös mie­leen tule­via asioi­ta joko rans­ka­lai­sin vii­voin tai avain­sa­noin.
4. Aloi­ta hel­poim­mas­ta moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä ja ete­ne vai­keim­paan.
5. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vien jäl­keen aloi­ta hel­poim­mas­ta kir­joi­tus­teh­tä­väs­tä ja ete­ne vai­keim­paan.
6. Tar­kis­ta vas­tauk­set, jos aikaa jää.

Moti­vaa­tio

Pää­sy­koe­ke­vät on mel­kein ohi, mut­ta lopul­ta kai­ken rat­kai­see pää­sy­ko­kees­sa onnis­tu­mi­nen. Tie­dän oma­koh­tai­ses­ti koke­muk­ses­ta (toi­nen haku­ker­ta­ni), kuin­ka hyvä val­mis­tau­tu­mi­nen on pilat­tu pää­sy­ko­kees­sa. Täl­löin kom­pas­tuin tur­haan innok­kuu­teen moni­va­lin­nois­sa ja läh­din arvai­le­maan liikaa.

Monel­la teis­tä saat­taa olla tank­ki jo mel­ko tyh­jä kevääl­tä, mut­ta jak­sa­kaa vie­lä kokeen ajan antaa kaik­ken­ne ja vie­lä hie­man enem­män. Niin kli­sei­sel­tä kuin se kuu­los­taa, niin tuon vii­den tun­nin aika­na voit­te muut­taa elä­män­ne totaalisesti.

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä ennen koet­ta on hyvä pala­ta muis­te­le­maan nii­tä omia syi­tä hake­mi­sel­le ja mitä sisään­pää­sy mer­kit­see itsel­leen ja koit­taa kai­vaa vie­lä lisä­mo­ti­vaa­tion kokee­seen. Omal­la koh­dal­la­ni toi­mi­vat edel­leen­kin moti­vaa­tio­vi­deot ja ‑puheet jos­tain syys­tä, mitä en osaa selit­tää. Moti­vaa­tio­pu­he on vie­lä kau­niil­la taval­la yksin­ker­tais­ta, sil­lä niis­sä ei iki­nä ole kyse mis­tään raket­ti­tie­tees­tä. Point­ti­na ehkä ennem­min on se, että pysäh­dyt ajat­te­le­maan ja miet­ti­mään näi­tä yksin­ker­tai­sia asioi­ta het­kek­si. Toki monel­le taas moti­vaa­tio­vi­deot eivät toi­mi yhtään, mikä on täy­sin fine 🙂 Ohes­sa kui­ten­kin link­ki omaan moti­vaa­tio­vi­deo-play­lis­tiin, jos joku halu­aa testata.

En tie­dä tar­vit­see­ko moti­vaa­tios­ta puhua täs­sä vai­hees­sa enem­pää, sil­lä te, jot­ka teit­te pää­tök­sen hakea tänä vuon­na oikik­seen, olet­te toi­vot­ta­vas­ti pai­na­neet läpi kevään töi­tä oman unel­man­ne eteen ja löy­dät­te var­mas­ti oman moti­vaa­tion hel­pos­ti. Muis­ta­kaa, että useim­mi­ten vai­kein­ta unel­mien tavoit­te­lus­sa on aloit­ta­mi­nen ja te olet­te jo teh­neet sen.

Lopuk­si

Näin lopuk­si toi­vo­tan vie­lä jokai­sel­le teil­le isos­ti tsemp­piä kokee­seen ja toi­von, että myös te pää­set­te koke­maan sen upean fii­lik­sen, kun tie­to sisään­pää­sys­tä ilmes­tyy Opin­to­pol­kuun. Pel­käs­tään tuo het­ki ja päi­vä oli minul­le kaik­kien nii­den haku­ker­to­jen, luku­tun­tien sekä aiem­pien pet­ty­mys­ten arvoi­nen ja niin se tulee ole­maan myös teille 🙂

PS. Jos teil­lä on vie­lä mie­len pääl­lä jotain kysy­myk­siä pää­sy­ko­kees­ta tai mitä tahan­sa muu­ta, niin voit­te lait­taa säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected] Vie­tän huo­men­na vapaa­päi­vää, joten ehdin hyvin vas­ta­ta vie­lä vii­me het­ken kysymyksiin!

Kun olet­te ehti­neet palau­tua pää­sy­ko­kees­ta, niin pyy­täi­sin tei­tä täyt­tä­mään seu­raa­van kyse­lyn: Palau­te- ja kehi­tys­toi­veet ‑kyse­ly. Kyse­lyn täyt­tä­mi­seen menee vain 3–5 minuut­tia, mut­ta palau­te on enem­män kuin ter­ve­tul­lut­ta ja hyö­dyl­lis­tä minulle!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.