Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

23 § Vin­kit pääsykokeeseen

Photo by Stephen Isaiah on Unsplash

Pää­sy­ko­kee­seen on enää yksi päi­vä ja ajat­te­lin koo­ta teil­le vink­ki­ni vii­mei­seen luku­päi­vään sekä itse pää­sy­koe­ti­lan­tee­seen. Muis­ta­kaa, että valin­ta­koe pide­tään tiis­tai­na 14.5.2019 klo 10:00­–15:00!

Mitä teh­dä edel­tä­vä­nä päi­vä­nä ennen pääsykoetta?

Maa­nan­tai­na suu­rim­mal­la osal­la teis­tä on taka­na 33 luku­päi­vää ja luku­tun­te­ja toden­nä­köi­ses­ti useam­pi sata. Vii­mei­se­nä päi­vä­nä kan­nat­taa teh­dä vie­lä vii­me het­ken ker­tauk­set, mut­ta illan rau­hoit­tai­sin lepää­mi­sel­le. Vii­mei­sen illan aika­na teh­dyn opis­ke­lun hyö­ty on mini­maa­li­nen ver­rat­tu­na sii­hen, että keräät­te voi­mia seu­raa­vaa aamua var­ten. Olen luen­noil­la­kin käyt­tä­nyt salie­si­merk­kiä: par­hain­ta penk­ki­pun­ner­rus­tu­los­ta ei saa­da sen jäl­keen, kun on run­not­tu sato­ja tois­to­ja ja lihak­set ovat väsy­neet, vaan pie­nen levon ja läm­mit­te­lyn jälkeen.

Oppi­man­ne ja pänt­tää­män­ne asiat eivät unoh­du yhden vapaa­il­lan aika­na, vaik­ka sil­tä saat­tai­si tun­tua. Itse lope­tin kevääl­lä 2016, kun pää­sin oikik­seen sisäl­le, luke­mi­sen jo kak­si päi­vää ennen pää­sy­koet­ta. Yhden koko­nai­sen vapaa­päi­vän aika­na kat­se­lin Netflixiä sekä söin hyvin ja kiel­tä­mät­tä jos­sain vai­hees­sa päi­vää tun­tui, että oli­sin unoh­ta­nut koko pää­sy­koe­ke­vään koko­naan ja sitä myö­tä myös lue­tut asiat. Noh, näin ei kui­ten­kaan ollut eikä myös­kään ole tei­dän koh­dal­la, kos­ka olet­te teh­neet niin monia tois­to­ja opis­kel­ta­vien asioi­den kanssa.

Edel­tä­vä­nä ilta­na on hyvä kat­soa ja paka­ta val­miik­si tava­rat, jot­ka saa ottaa mukaan pää­sy­koe­sa­liin. Täs­sä vie­lä muis­tuk­se­na oikeustieteet.fi ‑sivul­ta lis­ta sii­tä, mitä saat­te ottaa kokee­seen mukaan:

Pakol­li­set muka­na ole­vat tavarat:

 • lyi­jy­ky­nä (+ pyy­he­ku­mi ja tar­vit­taes­sa teroitin/lisälyijyt)
 • hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus (suo­ma­lai­nen ajo­kort­ti; min­kä tahan­sa val­tion pas­si; suo­ma­lai­nen, polii­sin myön­tä­mä valo­ku­val­li­nen hen­ki­lö­to­dis­tus tai Suo­men ulko­mi­nis­te­riön mat­kus­tus­asia­kir­jak­si hyväk­sy­mä muun maan viral­li­nen valo­ku­val­li­nen henkilötodistus)

Sal­li­tut tavarat:

 • Voit vie­dä istu­ma­pai­kal­le vähäi­sen mää­rän syö­tä­vää läpi­nä­ky­väs­sä kää­rees­sä. Se ei saa olla voi­mak­kaas­ti rapi­se­vas­sa tai muu­ten äänek­kääs­sä kääreessä.
 • Vähäi­nen mää­rä juo­ta­vaa läpi­nä­ky­väs­sä, kier­re­kor­kil­la sul­je­tus­sa pul­los­sa, jos­ta on mah­dol­li­set eti­ke­tit poistettu.
 • Lääk­keet, jot­ka vält­tä­mät­tä tar­vit­set kokeen aika­na. Tablet­ti­muo­toi­set lääk­keet saat vie­dä istu­ma­pai­kal­le vain ilman rasi­aa tai purkkia.

Kiel­le­tyt tavarat

 • Et saa vie­dä istu­ma­pai­kal­le mitään mui­ta tava­roi­ta kuin ne, jot­ka on mai­nit­tu koh­dis­sa ”Pakol­li­set tava­rat” ja ”Sal­li­tut tavarat”.
 • Kel­lo (Ei äly­kel­loa eikä taval­lis­ta ran­ne­kel­loa. Koe­sa­lis­sa on kello.)
 • Puhe­li­men vie­mi­nen istu­ma­pai­kal­le kat­so­taan vil­pin yrittämiseksi.
 • Nenä­lii­nat. Voit tar­vit­taes­sa kokeen aika­na pyy­tää nii­tä koevalvojalta.
 • Kor­va­tul­pat. Ker­ta­käyt­töi­siä kor­va­tulp­pia saa pyy­det­täes­sä koe­val­vo­jal­ta. Huo­maa kui­ten­kin, että kor­va­tulp­pien käyt­tä­mi­nen voi estää sinua kuu­le­mas­ta ohjei­ta, joi­ta koe­val­vo­ja mah­dol­li­ses­ti antaa kokeen aika­na. Käy­tät siis kor­va­tulp­pia omal­la vastuullasi.

Kokees­sa ei lii­ak­si ehdi syö­mään eväi­tä, joten on hyvä ottaa mukaan jotain nopeas­ti syö­tä­vis­sä ole­vaa eväs­tä, kuten pro­teii­ni­pa­tu­koi­ta. Jotain on kui­ten­kin hyvä olla muka­na, että jak­saa koko vii­si­tun­ti­sen puris­tuk­sen. Huo­leh­ti­kaa myös nes­tey­tyk­ses­tä, mut­ta hil­li­tys­ti, ettei ves­sas­sa tar­vit­se käy­dä useam­paa ker­taa tai jou­du kär­vis­te­le­mään häi­rit­se­vän ves­sa­hä­dän kans­sa. Itses­tään­sel­viä asioi­ta, mut­ta kun­han muistuttelen 🙂

Muis­ta­kaa myös tar­kis­taa, mis­sä salis­sa ja pai­kas­sa teet­te pääsykokeen!

Mitä teh­dä pääsykoeaamuna?

Ohjee­ni aamuun ovat yksin­ker­tai­set: herät­kää ajois­sa, läh­te­kää pää­sy­koe­pai­kal­le ajois­sa älkää­kä kos­ke­ko pää­sy­koe­kir­joi­hin enää aamul­la saa­ti otta­ko nii­tä mukaan koe­pai­kal­le. Nopea vil­kai­su kir­joi­hin aamul­la jon­kin yksit­täi­sen asian tar­kis­ta­mi­sek­si on “ok”, mut­ta enää ei kan­na­ta läh­teä pänt­tää­mään: sot­ket­te vain aja­tuk­sen­ne pai­not­ta­mal­la jotain yksit­täis­tä asi­aa pää­sy­koe­aa­mu­na. Luot­ta­kaa sii­hen, että oppi­man­ne asiat ovat kyl­lä muis­tis­sa tal­les­sa ja akti­voi­tu­vat koe­ti­lan­tees­sa kysy­mys­ten luke­mi­sen jälkeen.

Miten pää­sy­ko­keen teke­mi­nen tuli­si aloittaa?

1. Ylei­set ohjeet sekä läpi­lu­ku ja luon­nos­te­lu

Suo­sit­te­len aloit­ta­maan pää­sy­ko­keen luke­mal­la huo­lel­li­ses­ti ylei­set ohjeet, jot­ta tie­dät­te mihin lomak­kee­seen vas­ta­taan ja miten, sekä sisäl­tää­kö teh­tä­vät aineis­toa. Tämän jäl­keen aloit­tai­sin luke­mal­la muut kuin moni­va­lin­ta­teh­tä­vät nopeas­ti läpi. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da tei­dän aivot sekä muis­ti akti­voi­tu­maan ja antaa tei­dän muis­til­le mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa asioi­den mie­leen palauttamiseen.

Samal­la kun luet­te edel­lä mai­nit­tu­ja teh­tä­viä läpi, suo­sit­te­len vah­vas­ti teke­mään rans­ka­lai­sil­la vii­voil­la tai avain­sa­noil­la lyhyi­tä muis­tiin­pa­no­ja teh­tä­vää var­ten joko sut­tu­pa­pe­ril­le tai kysy­mys­pa­pe­ril­le tms. Täl­lä on kak­si tar­koi­tus­ta:
1. var­mis­taa, ettei mikään asia pää­se myö­hem­min unoh­tu­maan; ja
2. luon­nos­tel­la vas­taus­ta hie­man etukäteen.

Koh­taan 2 palaan myö­hem­min. Vaik­ka tämä saat­taa vai­kut­taa hitaal­ta aloi­tus­tek­nii­kal­ta, tek­niik­ka pal­ve­lee tei­tä myö­hem­min kokees­sa myös ajal­li­ses­ti. Muis­taak­se­ni itse aloi­tin pää­sy­ko­kees­sa var­si­nai­sen vas­taa­mi­sen teh­tä­viin vas­ta 45 minuu­tin läpi­lu­ke­mi­sen ja luon­nos­te­lun jäl­keen eikä aika lop­pu­nut kesken.

2. Moni­va­lin­nat hel­poim­mas­ta vaikeimpaan

Tämän jäl­keen aloit­ta­kaa itse kokee­seen vas­taa­mi­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä, sil­lä ne ovat pää­sy­ko­keen tär­keim­mät teh­tä­vät: “ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­te­taan moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­te­taan nii­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä­pis­tei­den perus­teel­la toi­seen vai­hee­seen eden­neil­tä tar­kas­te­taan kaik­ki vas­tauk­set.

Suo­sit­te­len tei­tä aloit­ta­maan moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä, joka vai­kut­taa hel­poim­mal­ta tai nopeim­mal­ta lyhyen arvion jäl­keen. Idea­na on saa­da pää­sy­koe käyn­tiin ja tei­dät posi­tii­vi­seen mie­len­ti­laan, kun heti ensim­mäi­nen teh­tä­vä ei tun­nu ylit­se­pää­se­mät­tö­män vai­keal­ta. Tie­ten­kään mikään teh­tä­vä ei oikeas­ti ole ylit­se­pää­se­mät­tö­män vai­kea, mut­ta koe­ti­lan­ne on stres­saa­va ja ihmis­mie­li voi teh­dä tepposia.

Muis­ta­kaa, että moni­va­lin­nois­sa tulee vält­tää lii­al­lis­ta arvaa­mis­ta, mut­ta toki täs­sä­kin pitää kye­tä tie­tyn­lai­seen tilan­ne­koh­tai­seen har­kin­taan, sil­lä vii­me vuon­na toi­sen vai­heen pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 26 pis­tet­tä. Tie­ten­kin haki­joi­den taso ja mää­rä sekä moni­va­lin­to­jen haas­ta­vuus vaih­te­lee vuo­sit­tain, mut­ta alle 20 pis­teel­lä tus­kin pää­see toi­seen vai­hee­seen, joten lii­al­lis­ta vas­taa­mat­to­muut­ta tulee välttää.

Mitä tulee itse moni­va­lin­toi­hin vas­taa­mi­seen, niin muis­ta­kaa, että nii­den vai­keus perus­tuu yleen­sä hämäyk­seen eikä niin­kään asian vai­keu­teen. Ensin­nä­kin on äärim­mäi­sen tär­ke­ää lukea moni­va­lin­ta­teh­tä­vän ohjeis­tus sii­tä, onko teh­tä­väs­sä yksi vai useam­pi oikea vas­taus. Tämän jäl­keen hämäys tulee usein yksit­täis­ten moni­va­lin­ta­koh­tien kysy­myk­ses­sä: hae­taan­ko vas­taus­vaih­toeh­to­ja, jot­ka ovat fak­ti­ses­ti tot­ta vai vas­taus­vaih­toeh­to­ja, jot­ka eivät pidä paikkaansa.

Hämäys perus­tuu ihmis­mie­len tapaan vali­ta vas­taus, joka pitää fak­ti­ses­ti paik­kan­sa, joten olkaa tämän kans­sa tark­ka­na. Apu­vä­li­neek­si tähän voit­te käyt­tää seu­raa­vaa tek­niik­kaa: kir­joit­ta­kaa kysy­myk­sen perään esi­mer­kik­si “oikein” tai “vää­rin” sen mukaan kum­paa / kum­pia vas­taus­vaih­toeh­to­ja kysy­myk­ses­sä hae­taan. Teh­kää tämä jo ennen vaih­toeh­to­jen luke­mis­ta, jot­ta voit­te pei­la­ta jokais­ta vas­tauseh­to­ja tähän apu­mer­kin­tään­ne. Tek­nii­kan avul­la voit­te myös nopeas­ti ja hel­pos­ti pala­ta myö­hem­min tar­kas­ta­maan moni­va­lin­ta­vas­tauk­sen­ne, mikä­li aikaa jää.

Kun ensim­mäi­nen moni­va­lin­ta­teh­tä­vä on teh­ty, edet­kää seu­raa­vaan ja jät­tä­kää työ­läin moni­va­lin­ta (mah­dol­li­nen aineis­to­mo­ni­va­lin­ta vii­mei­sek­si näis­tä). Mikä­li, ette aloi­ta Teh­tä­väs­tä 1, muis­ta­kaa tar­kis­taa, että vas­taat­te oikeal­le lomakkeelle!


3. Kir­joi­tus­teh­tä­vät hel­poim­mas­ta vai­keim­paan

Moni­va­lin­to­jen jäl­keen siir­ry­tään kir­joi­tus­teh­tä­viin, joil­la tar­koi­tan kaik­kia mui­ta kuin moni­va­lin­ta­teh­tä­viä. Tyy­pil­li­ses­ti nämä ovat essee- ja oikeus­ta­paus­teh­tä­viä. Mikä­li kokeen alus­sa luit­te nämä teh­tä­vät lyhyes­ti läpi ja lai­toit­te jo ylös vas­tauk­seen liit­ty­viä asioi­ta, olet­te jo pit­käl­lä vas­taus­ten kans­sa. Luke­kaa “muis­tiin­pa­non­ne”  hel­poim­paan kir­joi­tus­teh­tä­vään ja luke­kaa kysy­mys vie­lä aja­tuk­sel­la läpi. Kir­joit­ta­kaa luon­nos­pa­pe­riin ylös uudet huo­miot lyhyes­ti ja var­mis­ta­kaa, että olet­te vas­taa­mas­sa kysyt­tyyn. Pää­sy­ko­kees­sa saa pis­tei­tä myös vas­tauk­sen loo­gi­suu­des­ta ja raken­tees­ta (tai ennem­min mii­nus­pis­tei­tä seka­vuu­des­ta), joten on hyvä mer­ki­tä rans­ka­lais­ten vii­vo­jen vie­reen nume­ro­jär­jes­tys, jos­sa lähet­te kir­joit­ta­maan asioi­ta ylös.

Jos vas­taus­pa­pe­ril­le jää tilaa ja teil­lä on aikaa, kir­joit­ta­kaa myös vähem­män mer­ki­tyk­sel­li­set asiat, sil­lä pää­sy­ko­kees­sa usein tulee ne rat­kai­se­vat muu­ta­mat pis­teet sii­tä, että haki­ja on kir­joit­ta­nut omas­ta mie­les­tään ei-niin-mer­ki­tyk­sel­lis­tä asi­aa vie­lä teh­tä­vän lop­puun. Ja sil­lä yhdel­lä­kin lisä­pis­teel­lä voi olla suu­ri mer­ki­tys, sil­lä tänä­kin vuon­na yhden pis­teen pää­hän sisään­pää­sys­tä tulee jää­mään mon­ta kym­men­tä haki­jaa etkä halua olla yksi niis­tä. Mikä­li nämä lisä­asiat kuu­lui­si­vat loo­gi­ses­ti jon­ne­kin vas­tauk­sen kes­kel­le niin voit­te käyt­tää esi­mer­kik­si pien­tä indek­si­nu­me­roa mer­kit­se­mään lisäyk­sen oikean kohdan.

pääsykoetehtävä oikis rikos rikosoikeus
Kuin­ka lisä­tä vas­tauk­sen kes­kel­le sopi­vaan koh­taan lisä­tie­toa indeksinumerolla.

Muis­ta­kaa läpi kokeen pala­ta kir­joit­ta­maan jokai­sen teh­tä­vään luon­nos­pa­pe­riin muis­tiin asiat, jot­ka saat­ta­vat tul­la mie­leen kes­ken toi­sen teh­tä­vän teon, jot­ta nämä­kään mie­leen tul­leet koh­dat eivät unohdu!


4. Vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­nen


Lopuk­si tar­kis­ta­kaa vas­tauk­sen­ne, mikä­li aikaa jää.

 • Olet­te­ko muis­ta­neet kir­joit­taa kaiken?
 • Olet­te­han vas­tan­neet kysymykseen?
 • Onko vas­tauk­ses­san­ne kirjoitusvirheitä?
 • Olet­te­ko vas­tan­neet oikeal­le lomakkeelle?

Teil­lä ei ole mikään kii­re läh­teä kokees­ta ajois­sa, joten parem­pi var­mis­tua näis­tä, ettei tar­vit­se myö­hem­min kiro­ta, että joku jut­tu jäi tekemättä 🙂

Pää­sy­ko­keen ete­ne­mi­nen päh­ki­nän­kuo­res­sa:
1. Lue ylei­set ohjeet.
2. Lue kysy­myk­set lyhyes­ti läpi (pl. moni­va­lin­nat).
3. Aloi­ta heti lait­ta­maan ylös mie­leen tule­via asioi­ta joko rans­ka­lai­sin vii­voin tai avain­sa­noin.
4. Aloi­ta hel­poim­mas­ta moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä ja ete­ne vai­keim­paan.
5. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vien jäl­keen aloi­ta hel­poim­mas­ta kir­joi­tus­teh­tä­väs­tä ja ete­ne vai­keim­paan.
6. Tar­kis­ta vas­tauk­set, jos aikaa jää.

Moti­vaa­tio

Pää­sy­koe­ke­vät on mel­kein ohi, mut­ta lopul­ta kai­ken rat­kai­see pää­sy­ko­kees­sa onnis­tu­mi­nen. Tie­dän oma­koh­tai­ses­ti koke­muk­ses­ta (toi­nen haku­ker­ta­ni), kuin­ka hyvä val­mis­tau­tu­mi­nen on pilat­tu pää­sy­ko­kees­sa. Täl­löin kom­pas­tuin tur­haan innok­kuu­teen moni­va­lin­nois­sa ja läh­din arvai­le­maan liikaa.

Monel­la teis­tä saat­taa olla tank­ki jo mel­ko tyh­jä kevääl­tä, mut­ta jak­sa­kaa vie­lä kokeen ajan antaa kaik­ken­ne ja vie­lä hie­man enem­män. Niin kli­sei­sel­tä kuin se kuu­los­taa, niin tuon vii­den tun­nin aika­na voit­te muut­taa elä­män­ne totaalisesti.

Vii­mei­se­nä päi­vä­nä ennen koet­ta on hyvä pala­ta muis­te­le­maan nii­tä omia syi­tä hake­mi­sel­le ja mitä sisään­pää­sy mer­kit­see itsel­leen ja koit­taa kai­vaa vie­lä lisä­mo­ti­vaa­tion kokee­seen. Omal­la koh­dal­la­ni toi­mi­vat edel­leen­kin moti­vaa­tio­vi­deot ja ‑puheet jos­tain syys­tä, mitä en osaa selit­tää. Moti­vaa­tio­pu­he on vie­lä kau­niil­la taval­la yksin­ker­tais­ta, sil­lä niis­sä ei iki­nä ole kyse mis­tään raket­ti­tie­tees­tä. Point­ti­na ehkä ennem­min on se, että pysäh­dyt ajat­te­le­maan ja miet­ti­mään näi­tä yksin­ker­tai­sia asioi­ta het­kek­si. Toki monel­le taas moti­vaa­tio­vi­deot eivät toi­mi yhtään, mikä on täy­sin fine 🙂 Ohes­sa kui­ten­kin link­ki omaan moti­vaa­tio­vi­deo-play­lis­tiin, jos joku halu­aa testata.

En tie­dä tar­vit­see­ko moti­vaa­tios­ta puhua täs­sä vai­hees­sa enem­pää, sil­lä te, jot­ka teit­te pää­tök­sen hakea tänä vuon­na oikik­seen, olet­te toi­vot­ta­vas­ti pai­na­neet läpi kevään töi­tä oman unel­man­ne eteen ja löy­dät­te var­mas­ti oman moti­vaa­tion hel­pos­ti. Muis­ta­kaa, että useim­mi­ten vai­kein­ta unel­mien tavoit­te­lus­sa on aloit­ta­mi­nen ja te olet­te jo teh­neet sen.

Lopuk­si

Näin lopuk­si toi­vo­tan vie­lä jokai­sel­le teil­le isos­ti tsemp­piä kokee­seen ja toi­von, että myös te pää­set­te koke­maan sen upean fii­lik­sen, kun tie­to sisään­pää­sys­tä ilmes­tyy Opin­to­pol­kuun. Pel­käs­tään tuo het­ki ja päi­vä oli minul­le kaik­kien nii­den haku­ker­to­jen, luku­tun­tien sekä aiem­pien pet­ty­mys­ten arvoi­nen ja niin se tulee ole­maan myös teille 🙂

PS. Jos teil­lä on vie­lä mie­len pääl­lä jotain kysy­myk­siä pää­sy­ko­kees­ta tai mitä tahan­sa muu­ta, niin voit­te lait­taa säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected]. Vie­tän huo­men­na vapaa­päi­vää, joten ehdin hyvin vas­ta­ta vie­lä vii­me het­ken kysymyksiin!

Kun olet­te ehti­neet palau­tua pää­sy­ko­kees­ta, niin pyy­täi­sin tei­tä täyt­tä­mään seu­raa­van kyse­lyn: Palau­te- ja kehi­tys­toi­veet ‑kyse­ly. Kyse­lyn täyt­tä­mi­seen menee vain 3–5 minuut­tia, mut­ta palau­te on enem­män kuin ter­ve­tul­lut­ta ja hyö­dyl­lis­tä minulle!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *