Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

11 § Turun & Joen­suun oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Turun ja Joen­suun oikis­ten valin­ta­koe­kir­jat vuo­si­mal­lia 2016 on jul­kais­tu! Valin­ta­koe­kir­ja­pa­ke­tin hin­ta on 155 euroa ja kir­jat voi tila­ta UTUs­ho­pis­ta. Huo­mioi­kaa kui­ten­kin, että verk­ko­si­vu­jen mukaan toi­mi­tusai­ka on noin 7 työ­päi­vää pos­tit­se lähet­täes­sä, mikä kuu­los­taa jär­kyt­tä­vän pit­käl­tä ajal­ta ja on mel­kein seit­se­mäs­osa lukua­jas­ta. Suo­sit­te­len valit­se­maan toi­mi­tus­ta­vak­si nou­don UTUs­ho­pin toi­mi­pis­tees­tä Turus­ta, mikä­li vain asut­te lähistöllä.

Valin­ta­koe­kir­jat 2016

Valin­ta­koe­kir­jo­ja on tänä vuon­na kol­me ja ne ovat:

 • Jaak­ko Ossa: Varal­li­suu­den tuo­ton ja siir­ron vero­koh­te­lu (156 sivua)
 • Kim Talus ja Sir­ja-Lee­na Pent­ti­nen: Joh­da­tus Euroo­pan Unio­nin oikeu­teen (126 sivua)
 • Jus­si Tapa­ni: Rikos­vas­tuun perus­teet (218 sivua)

Tänä vuon­na haki­joi­den ei siis tar­vit­se tus­kail­la englan­nin­kie­li­sen teok­sen kans­sa ja muu­ten­kin aiheet vai­kut­ta­vat inhi­mil­li­sil­tä, sil­lä moni lukios­ta suo­raan hake­va­kin on mah­dol­li­ses­ti tutus­tu­nut hie­man EU-oikeu­teen yhteis­kun­tao­pin muo­dos­sa. Veik­kaan vero­tus­ta kos­ke­van kir­jan muo­dos­tu­van haas­ta­vim­mak­si, mut­ta kai­kis­ta­han kir­jois­ta saa aina teh­tyä haas­ta­via kysymyksiä 😉

Sivu­ja tämän vuo­den valin­ta­koe­kir­jois­sa on yhteen­sä 500, kun taas vii­me vuon­na sivu­mää­rä oli 545 eli sivu­mää­rää on hie­man vähennetty.

Valin­ta­koe­teh­tä­vät

Valin­ta­koe perus­tuu valin­ta­koe­ai­neis­toon ja mah­dol­li­ses­ti kokees­sa jaet­ta­vaan aineis­toon. Valin­ta­koe käsit­tää valin­ta­toi­mi­kun­nan laa­ti­mat teh­tä­vät, joi­hin annet­tu­jen vas­taus­ten perus­teel­la on mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 80 pis­tet­tä. Valin­ta­ko­kees­sa haki­ja saa käyt­tää suo­men tai ruot­sin kiel­tä.

Tär­kei­tä päi­vä­mää­riä hakijalle

4.4.2016: Valin­ta­koe­kir­jat jul­kais­taan
16.3 — 6.4.2016: Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku, Hakuai­ka 2
6.4.2016: Hake­mus eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä pää­sy­ko­kees­sa olta­va peril­lä (kos­kee Tur­kua)
25.5.2016: Pää­sy­koe (Turus­sa, Joen­suus­sa tai Kuo­pios­sa)
1.7.2016: Valin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan (vii­meis­tään)

Opin­to­pol­ku

Nyt alkaa oikeas­ti ole­maan vii­mei­set päi­vät käsil­lä ilmoit­tau­tu­mi­sen osal­ta ja mikä­li et ole vie­lä ilmoit­tau­tu­nut Opin­to­po­lus­sa, teh­kää se pian, sil­lä yhteis­ha­ku lop­puu 6.4 klo 15.00!

Lopuk­si

Täs­tä läh­tee inten­sii­vi­nen 51 päi­vän luke­mi­nen, ja toi­vo­tan­kin hur­jas­ti tsemp­piä Tur­kuun ja/tai Joen­suu­hun hake­vil­le! Ker­to­kaa kom­men­teis­sa, mil­lä fii­lik­sil­lä aloi­tat­te luku-ura­kan ja mil­tä aiheet vai­kut­ta­vat tei­dän mielestä 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

3 ajatusta aiheesta “11 § Turun & Joen­suun oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016”

 1. Koh­ta sitä pääs­tään pojat ja tytöt lues­ke­le­maan. Tsemp­piä kaikille!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.