Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

11 § Turun & Joen­suun oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Turun ja Joen­suun oikis­ten valin­ta­koe­kir­jat vuo­si­mal­lia 2016 on jul­kais­tu! Valin­ta­koe­kir­ja­pa­ke­tin hin­ta on 155 euroa ja kir­jat voi tila­ta UTUs­ho­pis­ta. Huo­mioi­kaa kui­ten­kin, että verk­ko­si­vu­jen mukaan toi­mi­tusai­ka on noin 7 työ­päi­vää pos­tit­se lähet­täes­sä, mikä kuu­los­taa jär­kyt­tä­vän pit­käl­tä ajal­ta ja on mel­kein seit­se­mäs­osa lukua­jas­ta. Suo­sit­te­len valit­se­maan toi­mi­tus­ta­vak­si nou­don UTUs­ho­pin toi­mi­pis­tees­tä Turus­ta, mikä­li vain asut­te lähistöllä.

Valin­ta­koe­kir­jat 2016

Valin­ta­koe­kir­jo­ja on tänä vuon­na kol­me ja ne ovat:

 • Jaak­ko Ossa: Varal­li­suu­den tuo­ton ja siir­ron vero­koh­te­lu (156 sivua)
 • Kim Talus ja Sir­ja-Lee­na Pent­ti­nen: Joh­da­tus Euroo­pan Unio­nin oikeu­teen (126 sivua)
 • Jus­si Tapa­ni: Rikos­vas­tuun perus­teet (218 sivua)

Tänä vuon­na haki­joi­den ei siis tar­vit­se tus­kail­la englan­nin­kie­li­sen teok­sen kans­sa ja muu­ten­kin aiheet vai­kut­ta­vat inhi­mil­li­sil­tä, sil­lä moni lukios­ta suo­raan hake­va­kin on mah­dol­li­ses­ti tutus­tu­nut hie­man EU-oikeu­teen yhteis­kun­tao­pin muo­dos­sa. Veik­kaan vero­tus­ta kos­ke­van kir­jan muo­dos­tu­van haas­ta­vim­mak­si, mut­ta kai­kis­ta­han kir­jois­ta saa aina teh­tyä haas­ta­via kysymyksiä 😉

Sivu­ja tämän vuo­den valin­ta­koe­kir­jois­sa on yhteen­sä 500, kun taas vii­me vuon­na sivu­mää­rä oli 545 eli sivu­mää­rää on hie­man vähennetty.

Valin­ta­koe­teh­tä­vät

Valin­ta­koe perus­tuu valin­ta­koe­ai­neis­toon ja mah­dol­li­ses­ti kokees­sa jaet­ta­vaan aineis­toon. Valin­ta­koe käsit­tää valin­ta­toi­mi­kun­nan laa­ti­mat teh­tä­vät, joi­hin annet­tu­jen vas­taus­ten perus­teel­la on mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 80 pis­tet­tä. Valin­ta­ko­kees­sa haki­ja saa käyt­tää suo­men tai ruot­sin kiel­tä.

Tär­kei­tä päi­vä­mää­riä hakijalle

4.4.2016: Valin­ta­koe­kir­jat jul­kais­taan
16.3 — 6.4.2016: Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku, Hakuai­ka 2
6.4.2016: Hake­mus eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä pää­sy­ko­kees­sa olta­va peril­lä (kos­kee Tur­kua)
25.5.2016: Pää­sy­koe (Turus­sa, Joen­suus­sa tai Kuo­pios­sa)
1.7.2016: Valin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan (vii­meis­tään)

Opin­to­pol­ku

Nyt alkaa oikeas­ti ole­maan vii­mei­set päi­vät käsil­lä ilmoit­tau­tu­mi­sen osal­ta ja mikä­li et ole vie­lä ilmoit­tau­tu­nut Opin­to­po­lus­sa, teh­kää se pian, sil­lä yhteis­ha­ku lop­puu 6.4 klo 15.00!

Lopuk­si

Täs­tä läh­tee inten­sii­vi­nen 51 päi­vän luke­mi­nen, ja toi­vo­tan­kin hur­jas­ti tsemp­piä Tur­kuun ja/tai Joen­suu­hun hake­vil­le! Ker­to­kaa kom­men­teis­sa, mil­lä fii­lik­sil­lä aloi­tat­te luku-ura­kan ja mil­tä aiheet vai­kut­ta­vat tei­dän mielestä 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

3 ajatusta aiheesta “11 § Turun & Joen­suun oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016”

 1. Koh­ta sitä pääs­tään pojat ja tytöt lues­ke­le­maan. Tsemp­piä kaikille!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *