Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

38 § Valin­ta­koe­muu­tos­ten ja ‑kir­jo­jen analysointia

Photo by Jacob Bentzinger on Unsplash

Toi­vot­ta­vas­ti kai­kil­la on läh­te­nyt luku-urak­ka hyvin käyn­tiin! Vaik­ka ulko­na on kau­nis sää ja valin­ta­ko­keen käy­tän­nön­jär­jes­te­lyt ovat edel­leen hie­man kysy­mys­merk­ki, jak­sa­kaa sil­ti! Kan­nat­taa muis­taa, että tilan­ne on jokai­sel­le sama, joten ei ole syy­tä vai­pua epä­us­koon, vaik­ka luke­mi­nen hie­man tak­kuai­si. Jos sinus­ta taas tun­tuu, että luke­mi­nen sujuu hyvin, niin erin­omais­ta! Jat­ka samaan mal­liin, mut­ta älä innos­tu tuu­let­ta­maan ennen maaliviivaa 🙂

Vuo­den 2020 valintakoekirjat

Tämän kevään valin­ta­koe­kir­jat jul­kais­tiin vajaa kak­si viik­koa sit­ten maa­nan­tai­na 27.4. Myös tänä vuon­na valin­ta­koe­kir­jo­ja on kol­me ja ne jakau­tu­vat jul­ki­soi­keu­den, yksi­tyi­soi­keu­den sekä oikeu­den yleis­tie­tei­den teok­siin. Lukua­lue on tänä vuon­na yhteen­sä 331 sivua.

Oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­koe­kir­jal­li­suus vuon­na 2020:

 • Pia Let­to-Vana­mo: Joh­da­tus oikeu­teen ja oikeu­del­li­seen ajat­te­luun. Oikeu­den perus­teet 1. (103 sivua)
 • Olli Mäen­pää: Jul­ki­nen val­ta ja oikeus­val­tio. Oikeu­den perus­teet 2. (118 sivua)
 • Jan­ne Kais­to: Joh­da­tus yksi­tyi­soi­keu­teen. Oikeu­den perus­teet 3. (110 sivua)

Hyvin usein valin­ta­koe­kir­jat ovat jakau­tu­neet siten, että yksi kir­ja kes­kit­tyy jul­ki­soi­keus­teen, toi­nen yksi­tyi­soi­keu­teen ja kol­mas oikeu­den yleis­tie­tei­siin. Tänä vuon­na tämä jako on sel­keä, sil­lä Jul­ki­nen val­ta ja oikeus­val­tio ‑kir­ja käsit­te­lee hal­lin­to-oikeut­ta (jul­ki­soi­keus), Joh­da­tus yksi­tyi­soi­keu­teen ‑kir­ja käsit­te­lee eri­tyi­ses­ti varal­li­suusoi­keut­ta (yksi­tyi­soi­keus) ja Joh­da­tus oikeu­teen ja oikeu­del­li­seen ajat­te­luun ‑kir­ja käsit­te­lee oikeut­ta ylei­ses­ti esi­mer­kik­si oikeus­his­to­rian näkö­kul­mas­ta (oikeu­den yleistieteet).

Valin­ta­koe­kir­joit­ta­jis­ta sekä Mäen­pää että Kais­to ovat kir­joit­ta­neet valin­ta­koe­kir­jan aiem­min: Mäen­pää vuo­si­na 2008 sekä 2011 ja Kais­to vuon­na 2016, jol­loin itse pää­sin oikik­seen. Vuon­na 2016 Kais­ton valin­ta­koe­kir­ja kes­kit­tyi pel­käs­tään esi­neoi­keu­teen, ja se oli valin­ta­koe­kir­jois­ta yli­voi­mai­ses­ti haas­ta­vin – lähin­nä Kais­ton kir­joi­tus­tyy­lin takia. Tänä vuon­na Kais­ton kir­ja on hie­man hel­pom­min luet­ta­va, mikä joh­tuu var­mas­ti osak­si sii­tä, että kir­ja ei kes­ki­ty vain esi­neoi­keu­teen. Veik­kaan kui­ten­kin, että tämän vuo­den kir­jan omis­tusoi­keut­ta kos­ke­va kap­pa­le saat­taa aiheut­taa hie­man har­mai­ta hiuk­sia haki­joil­le 😀 Sen sijaan Let­to-Vana­mo ei ole käsit­tääk­se­ni ennen kir­joit­ta­nut valintakoekirjaa.

Olen lukais­sut kaik­ki kir­jat ker­ran läpi, ja mie­les­tä­ni aina­kin valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet ovat jakau­tu­neet ihan hyvin. On hyvä, että valin­ta­koe­kir­jois­sa käsi­tel­lään hie­man ylei­sem­piä oppe­ja ja sel­lai­sia oikeu­de­na­lo­ja, joi­den ymmär­tä­mi­ses­tä on hyö­tyä laa­jem­min. Kan­na­tan vah­vas­ti valin­ta­ko­keen säi­lyt­tä­mis­tä, mut­ta mie­les­tä­ni ei ole kui­ten­kaan jär­ke­vää, jos haki­jat tank­kaa­vat kevään ajan jotain todel­la eksak­tia oikeu­de­na­laa, sil­lä haku­ke­vään pitäi­si toi­mia hyvä­nä läh­tö­lau­kauk­se­na opin­noil­le oikik­ses­sa. Toi­saal­ta Kais­ton kir­ja on ehkä lii­an­kin yleis­luon­toi­nen, sil­lä kir­jas­sa yri­te­tään käsi­tel­lä lii­an mon­taa eri oikeu­de­na­laa (mm. velvoite‑, sopi­mus- ja vahin­gon­kor­vausoi­keus), mikä mie­les­tä­ni on joh­ta­nut sii­hen, että kir­ja on ajoit­tain hie­man sekava.

Valin­ta­koe­muu­tok­set

Koro­na­ti­lan­teen vuok­si oikeus­tie­teel­li­nen ala jou­tui poik­keuk­sel­li­ses­ti muut­ta­maan yhteis­va­lin­nan valin­ta­pe­rus­tei­ta hakua­jan jo pää­tyt­tyä. Muut­tu­neis­ta valin­ta­pe­rus­teis­ta tie­dot­ta­mi­nen jäi vali­tet­ta­van vii­me tip­paan, sil­lä oikeus­tie­teel­li­nen ala antoi vas­ta kes­ki­viik­ko­na 29.4. lisä­tie­toa valin­ta­koe­muu­tok­sis­ta. Lisäk­si oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­le ilmes­tyi eilen Usein Kysyt­ty­jä Kysy­myk­siä valin­ta­pe­rus­te­muu­tok­sis­ta, jot­ka löy­dät tääl­tä. Käyn seu­raa­vak­si läpi lyhyes­ti valin­ta­ko­keen kes­kei­siä muu­tok­sia, mut­ta käy­kää tutus­tu­mas­sa huo­lel­li­ses­ti koko tie­dot­teen sisältöön!

Mitä pysyy ennallaan?

Oikeus­tie­teel­li­nen ala lin­ja­si tämän jo aiem­min, mut­ta valin­ta­kiin­tiöi­den koko pysyy edel­leen sama­na eikä todis­tus­va­lin­taan teh­ty muutoksia.

Lisäk­si valin­ta­koe­va­lin­ta säi­lyy kak­si­vai­hei­se­na, vaik­ka tosin itse sisäl­löl­li­seen toteut­ta­mis­ta­paan tulee huo­mat­ta­via muutoksia.

Ensim­mäi­nen vai­he jär­jes­te­tään alun perin ilmoi­tet­tu­na valin­ta­koe­päi­vä­nä tiis­tai­na 26.5. klo 10.00 alkaen.

Lue lisää: 35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Mitä muut­tuu?

Suu­rin muu­tos on se, että valin­ta­koe muut­tuu kah­te­na eri päi­vä­nä toteu­tet­ta­vak­si kokeek­si, kun ennen koko koe (sen ”kak­si­vai­hei­suu­des­ta” huo­li­mat­ta) on suo­ri­tet­tu yhden päi­vän aikana.

Toi­nen suu­ri muu­tos on se, että ensim­mäi­sen vai­heen koe suo­ri­te­taan säh­köi­ses­ti etä­nä. Oikeus­tie­teel­li­nen ala tekee siis mie­len­kiin­toi­sen digi­loi­kan, sil­lä valin­ta­ko­keen ensim­mäis­tä vai­het­ta var­ten haki­ja tar­vit­see tie­to­ko­neen ja toi­mi­van internetyhteyden.

Lisäk­si kokeen ensim­mäi­sen vai­heen kes­to on aiem­mas­ta poi­ke­ten mak­si­mis­saan kol­me tun­tia.

On myös hyvä huo­ma­ta, että poi­ke­ten aikai­sem­mas­ta, tul­laan toi­seen vai­hee­seen kut­su­maan vähin­tään kak­sin­ker­tai­nen mää­rä haki­joi­ta suh­tees­sa aloi­tus­paik­koi­hin.

Toi­nen suu­ri muu­tos on se, että ensim­mäi­sen vai­heen koe suo­ri­te­taan säh­köi­ses­ti etänä.

Mitä ei vie­lä tiedetä?

Eili­ses­sä uudes­sa tie­dot­tees­sa tuli pal­jon uut­ta tie­toa, jot­ka oli­vat vie­lä aiem­min vah­vis­tus­ta vail­la. Tosin toi­sen vai­heen toteu­tus­ta­pa ei ole vie­lä tie­dos­sa eli emme vie­lä tie­dä jär­jes­te­tään­kö toi­nen vai­he etä­nä vai pai­kan pääl­lä. Lisäk­si samoin kuin ensim­mäi­sen vai­heen teh­tä­vä­tyy­pit myös toi­sen vai­heen teh­tä­vä­tyy­pit ovat edel­leen hämä­rän peitossa.

Ana­ly­soin­tia

Vaik­ka mitään ei ole vie­lä ker­rot­tu var­mak­si, voi tie­dot­tees­ta aina­kin yrit­tää vetää joh­to­pää­tök­siä rivien välis­tä luke­mal­la sekä käyt­tä­mäl­lä hyväk­si tie­toa mui­den alo­jen valin­ta­ko­kei­den toteut­ta­mis­ta­vas­ta koronatilanteessa.

Ensik­si on hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, että ensim­mäi­sen vai­he on vas­ta 26.5., mut­ta toi­nen vai­he on jo 5.6. Tyy­pil­li­ses­ti valin­ta­koe­vas­taus­ten kor­jaa­mi­seen on men­nyt kuu­kausi, ja haki­joil­le tulee kui­ten­kin antaa hyvis­sä ajoin tie­to toi­seen vai­hee­seen pää­se­mi­ses­tä. Tämä puol­taa sitä, että ensim­mäi­nen vai­he koos­tui­si puh­taas­ti moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­sis­tä tai muis­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, joi­den tar­kis­ta­mi­nen voi­daan hoi­taa auto­maat­ti­ses­ti.

Lisäk­si ensim­mäi­sen vai­heen tasa­pis­te­sään­nöis­tä voi­daan pää­tel­lä, että ensim­mäi­sen vai­heen valin­ta­koe jakau­tuu nel­jään osaan. Edel­li­si­nä vuo­si­na valin­ta­koe­teh­tä­vät 1–4 ovat koos­tu­neet nime­no­maan nel­jäs­tä moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä, jon­ka jäl­keen loput teh­tä­vät ovat olleet kir­joi­tus­teh­tä­viä. Näin ollen voi­si aja­tel­la, että valin­ta­ko­keen raken­ne on tar­koi­tus pitää sama­na, mut­ta näis­sä olo­suh­teis­sa koe vain jär­jes­te­tään ”aidos­ti” kaksivaiheisena.

Muis­taak­se­ni vuon­na 2013 Hel­sin­gin oikik­sen pää­sy­ko­keis­sa oli moni­va­lin­ta­oi­keus­ta­paus­teh­tä­vä, ja täl­lai­nen teh­tä­vä­tyyp­pi sovel­tui­si hyvin myös ensim­mäi­seen vai­hee­seen. Haki­joil­le annet­tai­siin esi­mer­kik­si pidem­pi oikeus­ta­paus­ku­vaus sekä mah­dol­li­ses­ti muu­ta aineis­toa, ja tätä oikeus­ta­paus­ta kos­kien pitäi­si vas­ta­ta moni­va­lin­ta­väit­tä­miin. Vilp­piy­ri­tyk­siä voi­daan taas estää esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä ”teh­tä­vä­pank­kia”, joka esi­mer­kik­si gene­roi haki­jal­le kysy­myk­set satun­nai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Toki voi olla mah­dol­lis­ta, että edel­lä kuva­tus­sa pan­kis­sa oli­si enem­män teh­tä­viä kuin mihin haki­joi­den pitää vas­ta­ta, ja näin ollen kai­kil­la ei vält­tä­mät­tä ole täy­sin samat kysymykset.

Lisäk­si veik­kaan vah­vas­ti, että ensim­mäi­sen vai­heen mah­dol­li­sis­sa moni­va­lin­nois­sa ei ole mah­dol­lis­ta vas­ta­ta ”Ei osaa sanoa” ilman ran­gais­tus­ta, vaan täs­tä tulee myös (vää­rää vas­taus­ta vähem­män) mii­nus­pis­tei­tä. Täl­lai­nen sys­tee­mi on esi­mer­kik­si ollut käy­tös­sä Hel­sin­gin oikik­sen kevään Mood­le-ten­teis­sä. Joka tapauk­ses­sa suo­sit­te­len jat­ka­maan val­mis­tau­tu­mis­ta valin­ta­ko­kee­seen läh­tö­koh­tai­ses­ti samal­la taval­la kuin aiem­min eikä spe­ku­loin­tiin kan­na­ta tuh­la­ta sen ihmeem­min aikaa ja energiaa.

Vuon­na 2018 toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja oli 26/40 pis­tet­tä, ja vuon­na 2019 pis­te­ra­ja oli 27/40 pis­tet­tä. Mikä­li ensim­mäi­sen vai­he todel­la oli­si pel­käs­tään moni­va­lin­taa, on vai­kea arvail­la tämän vuo­den pis­te­ra­jo­ja, sil­lä moni­va­lin­ta­teh­tä­vät tule­vat eroa­maan perin­tei­ses­tä aina­kin etä­ko­keen muodossa.

Lue lisää: 28 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2019

Lopuk­si

Täs­sä oli lyhyt koon­ti ja ana­lyy­si valin­ta­koe­muu­tok­sis­ta ja ‑kir­jois­ta. Seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa jaan vink­ke­jä vas­taus­tek­niik­kaan (sekä moni­va­lin­nat että toi­nen vai­he), joten jos sinua mie­ti­tyt­tää vas­taus­tek­nii­kas­sa joku asia, lai­ta kom­ment­tia alapuolelle!

Muis­ta­kaa pitää huol­ta jak­sa­mi­ses­ta ja tsemp­piä opiskeluun 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *