Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

38 § Valin­ta­koe­muu­tos­ten ja ‑kir­jo­jen analysointia

Photo by Jacob Bentzinger on Unsplash

Toi­vot­ta­vas­ti kai­kil­la on läh­te­nyt luku-urak­ka hyvin käyn­tiin! Vaik­ka ulko­na on kau­nis sää ja valin­ta­ko­keen käy­tän­nön­jär­jes­te­lyt ovat edel­leen hie­man kysy­mys­merk­ki, jak­sa­kaa sil­ti! Kan­nat­taa muis­taa, että tilan­ne on jokai­sel­le sama, joten ei ole syy­tä vai­pua epä­us­koon, vaik­ka luke­mi­nen hie­man tak­kuai­si. Jos sinus­ta taas tun­tuu, että luke­mi­nen sujuu hyvin, niin erin­omais­ta! Jat­ka samaan mal­liin, mut­ta älä innos­tu tuu­let­ta­maan ennen maaliviivaa 🙂

Vuo­den 2020 valintakoekirjat

Tämän kevään valin­ta­koe­kir­jat jul­kais­tiin vajaa kak­si viik­koa sit­ten maa­nan­tai­na 27.4. Myös tänä vuon­na valin­ta­koe­kir­jo­ja on kol­me ja ne jakau­tu­vat jul­ki­soi­keu­den, yksi­tyi­soi­keu­den sekä oikeu­den yleis­tie­tei­den teok­siin. Lukua­lue on tänä vuon­na yhteen­sä 331 sivua.

Oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­koe­kir­jal­li­suus vuon­na 2020:

 • Pia Let­to-Vana­mo: Joh­da­tus oikeu­teen ja oikeu­del­li­seen ajat­te­luun. Oikeu­den perus­teet 1. (103 sivua)
 • Olli Mäen­pää: Jul­ki­nen val­ta ja oikeus­val­tio. Oikeu­den perus­teet 2. (118 sivua)
 • Jan­ne Kais­to: Joh­da­tus yksi­tyi­soi­keu­teen. Oikeu­den perus­teet 3. (110 sivua)

Hyvin usein valin­ta­koe­kir­jat ovat jakau­tu­neet siten, että yksi kir­ja kes­kit­tyy jul­ki­soi­keus­teen, toi­nen yksi­tyi­soi­keu­teen ja kol­mas oikeu­den yleis­tie­tei­siin. Tänä vuon­na tämä jako on sel­keä, sil­lä Jul­ki­nen val­ta ja oikeus­val­tio ‑kir­ja käsit­te­lee hal­lin­to-oikeut­ta (jul­ki­soi­keus), Joh­da­tus yksi­tyi­soi­keu­teen ‑kir­ja käsit­te­lee eri­tyi­ses­ti varal­li­suusoi­keut­ta (yksi­tyi­soi­keus) ja Joh­da­tus oikeu­teen ja oikeu­del­li­seen ajat­te­luun ‑kir­ja käsit­te­lee oikeut­ta ylei­ses­ti esi­mer­kik­si oikeus­his­to­rian näkö­kul­mas­ta (oikeu­den yleistieteet).

Valin­ta­koe­kir­joit­ta­jis­ta sekä Mäen­pää että Kais­to ovat kir­joit­ta­neet valin­ta­koe­kir­jan aiem­min: Mäen­pää vuo­si­na 2008 sekä 2011 ja Kais­to vuon­na 2016, jol­loin itse pää­sin oikik­seen. Vuon­na 2016 Kais­ton valin­ta­koe­kir­ja kes­kit­tyi pel­käs­tään esi­neoi­keu­teen, ja se oli valin­ta­koe­kir­jois­ta yli­voi­mai­ses­ti haas­ta­vin – lähin­nä Kais­ton kir­joi­tus­tyy­lin takia. Tänä vuon­na Kais­ton kir­ja on hie­man hel­pom­min luet­ta­va, mikä joh­tuu var­mas­ti osak­si sii­tä, että kir­ja ei kes­ki­ty vain esi­neoi­keu­teen. Veik­kaan kui­ten­kin, että tämän vuo­den kir­jan omis­tusoi­keut­ta kos­ke­va kap­pa­le saat­taa aiheut­taa hie­man har­mai­ta hiuk­sia haki­joil­le 😀 Sen sijaan Let­to-Vana­mo ei ole käsit­tääk­se­ni ennen kir­joit­ta­nut valintakoekirjaa.

Olen lukais­sut kaik­ki kir­jat ker­ran läpi, ja mie­les­tä­ni aina­kin valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet ovat jakau­tu­neet ihan hyvin. On hyvä, että valin­ta­koe­kir­jois­sa käsi­tel­lään hie­man ylei­sem­piä oppe­ja ja sel­lai­sia oikeu­de­na­lo­ja, joi­den ymmär­tä­mi­ses­tä on hyö­tyä laa­jem­min. Kan­na­tan vah­vas­ti valin­ta­ko­keen säi­lyt­tä­mis­tä, mut­ta mie­les­tä­ni ei ole kui­ten­kaan jär­ke­vää, jos haki­jat tank­kaa­vat kevään ajan jotain todel­la eksak­tia oikeu­de­na­laa, sil­lä haku­ke­vään pitäi­si toi­mia hyvä­nä läh­tö­lau­kauk­se­na opin­noil­le oikik­ses­sa. Toi­saal­ta Kais­ton kir­ja on ehkä lii­an­kin yleis­luon­toi­nen, sil­lä kir­jas­sa yri­te­tään käsi­tel­lä lii­an mon­taa eri oikeu­de­na­laa (mm. velvoite‑, sopi­mus- ja vahin­gon­kor­vausoi­keus), mikä mie­les­tä­ni on joh­ta­nut sii­hen, että kir­ja on ajoit­tain hie­man sekava.

Valin­ta­koe­muu­tok­set

Koro­na­ti­lan­teen vuok­si oikeus­tie­teel­li­nen ala jou­tui poik­keuk­sel­li­ses­ti muut­ta­maan yhteis­va­lin­nan valin­ta­pe­rus­tei­ta hakua­jan jo pää­tyt­tyä. Muut­tu­neis­ta valin­ta­pe­rus­teis­ta tie­dot­ta­mi­nen jäi vali­tet­ta­van vii­me tip­paan, sil­lä oikeus­tie­teel­li­nen ala antoi vas­ta kes­ki­viik­ko­na 29.4. lisä­tie­toa valin­ta­koe­muu­tok­sis­ta. Lisäk­si oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­le ilmes­tyi eilen Usein Kysyt­ty­jä Kysy­myk­siä valin­ta­pe­rus­te­muu­tok­sis­ta, jot­ka löy­dät tääl­tä. Käyn seu­raa­vak­si läpi lyhyes­ti valin­ta­ko­keen kes­kei­siä muu­tok­sia, mut­ta käy­kää tutus­tu­mas­sa huo­lel­li­ses­ti koko tie­dot­teen sisältöön!

Mitä pysyy ennallaan?

Oikeus­tie­teel­li­nen ala lin­ja­si tämän jo aiem­min, mut­ta valin­ta­kiin­tiöi­den koko pysyy edel­leen sama­na eikä todis­tus­va­lin­taan teh­ty muutoksia.

Lisäk­si valin­ta­koe­va­lin­ta säi­lyy kak­si­vai­hei­se­na, vaik­ka tosin itse sisäl­löl­li­seen toteut­ta­mis­ta­paan tulee huo­mat­ta­via muutoksia.

Ensim­mäi­nen vai­he jär­jes­te­tään alun perin ilmoi­tet­tu­na valin­ta­koe­päi­vä­nä tiis­tai­na 26.5. klo 10.00 alkaen.

Lue lisää: 35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Mitä muut­tuu?

Suu­rin muu­tos on se, että valin­ta­koe muut­tuu kah­te­na eri päi­vä­nä toteu­tet­ta­vak­si kokeek­si, kun ennen koko koe (sen ”kak­si­vai­hei­suu­des­ta” huo­li­mat­ta) on suo­ri­tet­tu yhden päi­vän aikana.

Toi­nen suu­ri muu­tos on se, että ensim­mäi­sen vai­heen koe suo­ri­te­taan säh­köi­ses­ti etä­nä. Oikeus­tie­teel­li­nen ala tekee siis mie­len­kiin­toi­sen digi­loi­kan, sil­lä valin­ta­ko­keen ensim­mäis­tä vai­het­ta var­ten haki­ja tar­vit­see tie­to­ko­neen ja toi­mi­van internetyhteyden.

Lisäk­si kokeen ensim­mäi­sen vai­heen kes­to on aiem­mas­ta poi­ke­ten mak­si­mis­saan kol­me tun­tia.

On myös hyvä huo­ma­ta, että poi­ke­ten aikai­sem­mas­ta, tul­laan toi­seen vai­hee­seen kut­su­maan vähin­tään kak­sin­ker­tai­nen mää­rä haki­joi­ta suh­tees­sa aloi­tus­paik­koi­hin.

Toi­nen suu­ri muu­tos on se, että ensim­mäi­sen vai­heen koe suo­ri­te­taan säh­köi­ses­ti etänä.

Mitä ei vie­lä tiedetä?

Eili­ses­sä uudes­sa tie­dot­tees­sa tuli pal­jon uut­ta tie­toa, jot­ka oli­vat vie­lä aiem­min vah­vis­tus­ta vail­la. Tosin toi­sen vai­heen toteu­tus­ta­pa ei ole vie­lä tie­dos­sa eli emme vie­lä tie­dä jär­jes­te­tään­kö toi­nen vai­he etä­nä vai pai­kan pääl­lä. Lisäk­si samoin kuin ensim­mäi­sen vai­heen teh­tä­vä­tyy­pit myös toi­sen vai­heen teh­tä­vä­tyy­pit ovat edel­leen hämä­rän peitossa.

Ana­ly­soin­tia

Vaik­ka mitään ei ole vie­lä ker­rot­tu var­mak­si, voi tie­dot­tees­ta aina­kin yrit­tää vetää joh­to­pää­tök­siä rivien välis­tä luke­mal­la sekä käyt­tä­mäl­lä hyväk­si tie­toa mui­den alo­jen valin­ta­ko­kei­den toteut­ta­mis­ta­vas­ta koronatilanteessa.

Ensik­si on hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, että ensim­mäi­sen vai­he on vas­ta 26.5., mut­ta toi­nen vai­he on jo 5.6. Tyy­pil­li­ses­ti valin­ta­koe­vas­taus­ten kor­jaa­mi­seen on men­nyt kuu­kausi, ja haki­joil­le tulee kui­ten­kin antaa hyvis­sä ajoin tie­to toi­seen vai­hee­seen pää­se­mi­ses­tä. Tämä puol­taa sitä, että ensim­mäi­nen vai­he koos­tui­si puh­taas­ti moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­sis­tä tai muis­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, joi­den tar­kis­ta­mi­nen voi­daan hoi­taa auto­maat­ti­ses­ti.

Lisäk­si ensim­mäi­sen vai­heen tasa­pis­te­sään­nöis­tä voi­daan pää­tel­lä, että ensim­mäi­sen vai­heen valin­ta­koe jakau­tuu nel­jään osaan. Edel­li­si­nä vuo­si­na valin­ta­koe­teh­tä­vät 1–4 ovat koos­tu­neet nime­no­maan nel­jäs­tä moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä, jon­ka jäl­keen loput teh­tä­vät ovat olleet kir­joi­tus­teh­tä­viä. Näin ollen voi­si aja­tel­la, että valin­ta­ko­keen raken­ne on tar­koi­tus pitää sama­na, mut­ta näis­sä olo­suh­teis­sa koe vain jär­jes­te­tään ”aidos­ti” kaksivaiheisena.

Muis­taak­se­ni vuon­na 2013 Hel­sin­gin oikik­sen pää­sy­ko­keis­sa oli moni­va­lin­ta­oi­keus­ta­paus­teh­tä­vä, ja täl­lai­nen teh­tä­vä­tyyp­pi sovel­tui­si hyvin myös ensim­mäi­seen vai­hee­seen. Haki­joil­le annet­tai­siin esi­mer­kik­si pidem­pi oikeus­ta­paus­ku­vaus sekä mah­dol­li­ses­ti muu­ta aineis­toa, ja tätä oikeus­ta­paus­ta kos­kien pitäi­si vas­ta­ta moni­va­lin­ta­väit­tä­miin. Vilp­piy­ri­tyk­siä voi­daan taas estää esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä ”teh­tä­vä­pank­kia”, joka esi­mer­kik­si gene­roi haki­jal­le kysy­myk­set satun­nai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Toki voi olla mah­dol­lis­ta, että edel­lä kuva­tus­sa pan­kis­sa oli­si enem­män teh­tä­viä kuin mihin haki­joi­den pitää vas­ta­ta, ja näin ollen kai­kil­la ei vält­tä­mät­tä ole täy­sin samat kysymykset.

Lisäk­si veik­kaan vah­vas­ti, että ensim­mäi­sen vai­heen mah­dol­li­sis­sa moni­va­lin­nois­sa ei ole mah­dol­lis­ta vas­ta­ta ”Ei osaa sanoa” ilman ran­gais­tus­ta, vaan täs­tä tulee myös (vää­rää vas­taus­ta vähem­män) mii­nus­pis­tei­tä. Täl­lai­nen sys­tee­mi on esi­mer­kik­si ollut käy­tös­sä Hel­sin­gin oikik­sen kevään Mood­le-ten­teis­sä. Joka tapauk­ses­sa suo­sit­te­len jat­ka­maan val­mis­tau­tu­mis­ta valin­ta­ko­kee­seen läh­tö­koh­tai­ses­ti samal­la taval­la kuin aiem­min eikä spe­ku­loin­tiin kan­na­ta tuh­la­ta sen ihmeem­min aikaa ja energiaa.

Vuon­na 2018 toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja oli 26/40 pis­tet­tä, ja vuon­na 2019 pis­te­ra­ja oli 27/40 pis­tet­tä. Mikä­li ensim­mäi­sen vai­he todel­la oli­si pel­käs­tään moni­va­lin­taa, on vai­kea arvail­la tämän vuo­den pis­te­ra­jo­ja, sil­lä moni­va­lin­ta­teh­tä­vät tule­vat eroa­maan perin­tei­ses­tä aina­kin etä­ko­keen muodossa.

Lue lisää: 28 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan tulok­set 2019

Lopuk­si

Täs­sä oli lyhyt koon­ti ja ana­lyy­si valin­ta­koe­muu­tok­sis­ta ja ‑kir­jois­ta. Seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa jaan vink­ke­jä vas­taus­tek­niik­kaan (sekä moni­va­lin­nat että toi­nen vai­he), joten jos sinua mie­ti­tyt­tää vas­taus­tek­nii­kas­sa joku asia, lai­ta kom­ment­tia alapuolelle!

Muis­ta­kaa pitää huol­ta jak­sa­mi­ses­ta ja tsemp­piä opiskeluun 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.