Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Päi­vi­tet­ty 12.5.2020

Edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa­ni käsit­te­lin tämän kevään valin­ta­ko­keen aika­tau­lu­ja ja tilas­to­ja sekä aiem­pien vuo­sien pis­te­ra­jo­ja. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kes­ki­tyn sen sijaan todis­tus­va­lin­taan. Käyn läpi osit­tain uudel­leen todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jo­ja, mut­ta lisäk­si jaan miet­tei­tä­ni tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jois­ta sekä sii­tä, mitä lukios­sa kan­nat­tai­si opis­kel­la oikis­ta sil­mäl­lä pitäen.

Lue lisää: 34 § Oikik­seen 2020 — Hakuinfo

Lue lisää: 49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Todis­tus­va­lin­ta 2020

Tänä vuon­na voit saa­da pis­tei­tä todis­tus­va­lin­taan vii­des­tä aineesta:

 • äidin­kie­les­tä sekä
 • nel­jäs­tä sinul­le par­haat pis­teet tuot­ta­vas­ta aineesta.
Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytysmalli vuonna 2020.
Oikeus­tie­teel­li­sen alan todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­mal­li vuon­na 2020.

Yllä on kuva, johon aineet on jär­jes­tet­ty sen mukaan, kuin­ka pal­jon ne voi­vat par­haim­mil­laan tuo­da pis­tei­tä todis­tus­va­lin­nas­sa. Ainei­den pis­tey­tys poh­jau­tuu lukion ope­tus­suun­ni­tel­man kurs­si­mää­riin (pakol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set syven­tä­vät kurssit).

Saat par­haim­mat todis­tus­va­lin­ta­pis­teet oikik­seen, mikä­li kir­joi­tat äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta ja kol­mes­ta eri pit­käs­tä kie­les­tä lau­da­tu­rin. Kos­ka todis­tus­va­lin­nas­sa ote­taan huo­mioon yhteen­sä vii­si ainet­ta, kan­nat­taa pis­tei­den puo­les­ta kir­joit­taa vähin­tään vii­si ainetta.

Todis­tus­va­lin­nan pisterajat

Vuo­den 2019 pisterajat

Vuo­den 2019 todis­tus­va­lin­nas­sa oli käy­tös­sä eri­lai­nen pis­tey­tys­mal­li kuin tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nas­sa. Vii­me vuo­den pis­tey­tys­mal­li oli mel­ko yksin­ker­tai­nen, sil­lä aineet oli nipu­tet­tu kah­teen eri pis­te­ryh­mään. Yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta annet­tiin pis­tei­tä vii­des­tä kokeesta:

 • äidin­kie­li tai suomi/ruotsi toi­se­na kie­le­nä; sekä
 • nel­jä muu­ta par­haat pis­teet anta­vaa koetta.

Pit­kän oppi­mää­rän mukai­sia kokei­ta otet­tiin huo­mioon mak­si­mis­saan kak­si, joten mak­si­mi­pis­te­mää­rä todis­tus­va­lin­nas­sa oli 47,5 pis­tet­tä. Jos haki­ja oli kir­joit­ta­nut enem­män kuin kak­si pit­kää ainet­ta, voi­tiin muut aineet ottaa huo­mioon pis­te­tau­lu­kon B‑ryhmässä (kes­ki­pit­kän pis­tey­tyk­sen mukaisesti).

Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytysmalli vuonna 2019.
Oikeus­tie­teel­li­sen alan todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­mal­li vuon­na 2019.

Vuo­den 2019 todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat muo­dos­tui­vat seuraavanlaisiksi:

1. Hel­sin­ki: 45 / 47 pistettä

 • Äidin­kie­li: L
 • 1. muu koe: L, pitkä
 • 2. muu koe: L, pitkä
 • 3. muu koe: L
 • 4. muu koe: L

2. Tur­ku: 44,5 / 47 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, pitkä
 • 2. muu koe: E, pitkä
 • 3. muu koe: L
 • 4. muu koe: L

3. Vaa­sa: 43,5 / 47 pistettä

 • Ei tie­dos­sa, sil­lä pis­te­ra­ja Vaa­saan las­ki yhdel­lä pis­teel­lä tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen jälkeen.

4. Joen­suu: 43 / 47 pistettä

 • Ei tie­dos­sa, sil­lä pis­te­ra­ja Joen­suu­hun las­ki 0,5 pis­teel­lä tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen jälkeen.

5. Rova­nie­mi: 41,5 / 47 pistettä

 • Äidin­kie­li: L
 • 1. muu koe: E, pitkä
 • 2. muu koe: E, pitkä
 • 3. muu koe: E
 • 4. muu koe: E

Todis­tus­va­lin­nan kaut­ta sisään pää­se­mi­nen edel­lyt­ti vii­me vuon­na todel­la hyviä kir­joi­tus­tu­lok­sia, mut­ta tämä joh­tuu osak­si sii­tä, että kiin­tiön koko oli huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kuin mitä tänä vuon­na tulee olemaan.

Veik­kaus vuo­den 2020 pisterajoista

Seu­raa­vat veik­kauk­set vuo­den 2020 pis­te­ra­jois­ta ovat puh­das­ta spe­ku­loin­tia eikä sinun kan­na­ta teh­dä pää­tös­tä esi­mer­kik­si valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta nii­den perusteella!

Vii­me vuon­na todis­tus­va­lin­ta­kiin­tiön kaut­ta valit­tiin 110 haki­jaa, kun tänä vuon­na kiin­tiös­sä on 207 paik­kaa. Paik­ko­jen mää­rä on siten lähes kaksinkertainen.

Vii­me vuon­na oikik­seen pää­si todis­tus­va­lin­nas­sa, jos kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta pis­teis­tä sai 88,3 %:ia. Maa­lais­jär­keä käyt­täen pitäi­si olla mel­ko tur­val­lis­ta tode­ta, että sama pätee myös tänä vuon­na, kun paik­ko­ja on enem­män. Todis­tus­va­lin­nan mak­si­mi­pis­te­mää­rä on vuon­na 2020 154 pis­tet­tä, joten 136 pis­teel­lä pai­kan oikik­ses­sa pitäi­si olla varma.

Samal­la logii­kal­la voi­si myös sanoa, että pai­kan saa varmasti

 • Hel­sin­gis­tä 147,5 pisteellä;
 • Turus­ta 145,9 pisteellä;
 • Vaa­sas­ta 142,6 pisteellä;
 • Joen­suus­ta 140,9 pis­teel­lä; ja
 • Rova­nie­mel­tä edel­lä mai­ni­tul­la 136 pisteellä.

Jään kui­ten­kin mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan tämän vuo­den todel­li­sia pisterajoja.

EDIT: Kir­joi­tus­ten tulok­set ovat tul­leet tänään, joten on hyvä teh­dä lisäys tähän koh­taan. Täs­men­nyk­se­nä hie­man har­haan­joh­ta­vaan otsik­koon, etten ole koit­ta­nut kir­joi­tuk­ses­sa vei­ka­ta “oikei­ta” pis­te­ra­jo­ja, vaan olen vain muun­ta­nut edel­lä seli­te­tyl­lä logii­kal­la vii­me vuo­den pis­te­ra­jat (eri­lai­nen pis­tey­tys) tämän vuo­den pis­te­tys­sys­tee­miin. Pahoit­te­lut epäselvyydestä 🙂

Mitä lukios­sa kan­nat­taa opiskella?

En kui­ten­kaan suo­sit­te­le tui­jot­ta­maan lii­ak­si yllä ole­vaa tau­luk­koa, sil­lä lukion kurs­se­ja ei kan­na­ta vali­ta vain sil­lä perus­teel­la, mis­tä voit saa­da par­haim­mat pis­teet todis­tus­va­lin­taan. Tähän on useam­pi syy.

Syy 1: Par­hai­den pis­tei­den saa­mi­nen edel­lyt­tää laudaturia

Opis­ke­let täl­lä het­kel­lä mate­ma­tiik­kaa, ja tau­lu­kon mukaan pit­kän mate­ma­tii­kan kir­joit­ta­mal­la saa parem­mat pis­teet kuin lyhyen mate­ma­tii­kan. Esi­mer­kik­si pit­kän mate­ma­tii­kan M:llä saat 24 pis­tet­tä, kun taas lyhyel­lä 18,9 pis­tet­tä. Sinän­sä tun­tui­si jär­ke­väl­tä kir­joit­taa pit­kä mate­ma­tiik­ka, mut­ta sinun kan­nat­taa ottaa huo­mioon, että pit­käs­tä on vai­keam­pi saa­da yhtä hyvä arvo­sa­na kuin lyhyes­tä. Jos osaa­mi­se­si mate­ma­tii­kas­sa riit­täi­si pit­kän osal­ta C:hen ja lyhyen osal­ta M:ään, on jär­ke­väm­pää kir­joit­taa lyhyt mate­ma­tiik­ka, sil­lä lyhyen M:stä saa 0,9 pis­tet­tä enem­män kuin pit­kän C:stä.

Edel­lä ole­va pätee koros­tu­nees­ti kiel­ten kir­joit­ta­mi­seen, jos­sa par­hai­den arvo­sa­no­jen pis­te-ero on pie­nem­pi eten­kin pit­kän ja kes­ki­pit­kän kie­len välil­lä. Jos haluat par­haat pis­teet todis­tus­va­lin­taa sil­mäl­lä pitäen, edel­lyt­tää kir­joi­tet­ta­vien ainei­den valin­ta lop­pu­pe­leis­sä hyvin pal­jon laskelmointia.

Syy 2: Motivaatio

Moti­vaa­tiol­la on lähei­nen yhteys edel­li­seen koh­taan. Jos moti­vaa­tio­si opis­kel­la pit­kää mate­ma­tiik­ka on huo­mat­ta­vas­ti alhai­sem­pi kuin lyhyeen, on hyvin toden­nä­köis­tä, että tämä joh­taa hei­kom­paan val­mis­tau­tu­mi­seen. Tämä taas joh­taa hei­kom­paan kirjoitustulokseen.

Vie­lä enem­män tämä koros­tuu, kun teet valin­taa eri ainei­den välil­lä. Et ole kiin­nos­tu­nut kol­mes­ta eri kie­les­tä, mut­ta läh­det sil­ti opis­ke­le­maan kol­mea eri kiel­tä par­hai­den pis­tei­den peräs­sä. Voin ker­toa, että täl­lä taval­la tulet toden­nä­köi­sem­min reput­ta­maan kie­len kir­joit­ta­mi­ses­sa kuin saa­maan lau­da­tu­rin. Opis­ke­le ja kir­joi­ta sen sijaan aine, jos­ta olet aidos­ti kiin­nos­tu­nut, jol­loin opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio pysyy hyvä­nä, mikä tulee näky­mään myös kir­joi­tus­tu­lok­ses­sa ja saa­mis­sa­si todistusvalintapisteissä.

Syy 3: Mie­le­si voi vaih­tua jat­ko-opin­to­jen suhteen

Olet nyt teh­nyt kurs­si­va­lin­to­ja ja kir­joi­tus­suun­ni­tel­maa oikik­sen pis­tey­tys­tau­lu­kon perus­teel­la. Olet kui­ten­kin nuo­ri ja on nor­maa­lia, että mie­len­kiin­non koh­teet vaih­tu­vat. Abi­na saa­tat­kin halu­ta opis­ke­le­maan aivan muu­al­le ja kadut sitä, että olet valin­nut ei-kiin­nos­ta­via ainei­ta pis­tey­tys­tau­lu­kon takia.

Syy 4: Juri­dii­kan alal­la on hyö­tyä moni­puo­li­ses­ta osaamisesta

On hyvä myös osa­ta kat­soa sisään­pää­syä pidem­mäl­le. Kan­nat­taa miet­tiä mitä haluat teh­dä työk­se­si, sil­lä oikis on vas­ta opis­ke­lu­paik­ka. Jos haluat tule­vai­suu­des­sa työs­ken­nel­lä oikeus­his­to­rian paris­sa, on his­to­rian opis­ke­lus­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti enem­män hyö­tyä kuin pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta. Jos haluat työs­ken­nel­lä tuo­ma­ri­na, on kol­men eri kie­len opis­ke­lus­ta työ­teh­tä­vien puo­les­ta mini­maa­li­nen hyöty.

Olen näin jäl­ki­kä­teen katu­nut sitä, etten panos­ta­nut yhtään lukio-opin­toi­hin. Ensin­nä­kin minua har­mit­taa, etten opis­kel­lut ahke­ram­min englan­tia, vaan olen jou­tu­nut nyt teke­mään enem­män työ­tä suju­van englan­nin kie­len tai­don saa­vut­ta­mi­sek­si. Lisäk­si olin jo lukios­sa kiin­nos­tu­nut psy­ko­lo­gias­ta, mut­ta panos­ta­mi­nen opin­toi­hin ei kiin­nos­ta­nut. Opis­ke­lus­ta oli­si ollut hyö­tyä eten­kin nyt, kun olen kah­den vuo­den aika­na kiin­nos­tu­nut toden teol­la sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gias­ta ja neuvottelemisesta.

Pie­ni­muo­toi­nen las­kel­moin­ti on suositeltavaa

Joka tapauk­ses­sa pie­ni las­kel­moin­ti kir­joi­tus­ten suh­teen on kan­nat­ta­vaa. Esi­mer­kik­si, jos olet jo kir­joit­ta­nut nel­jä ainet­ta, ja sinul­la on tasa­vah­va osaa­mi­nen fysii­kas­sa ja kemias­sa, kan­nat­taa ehkä pis­tää enem­män pauk­ku­ja fysii­kan kirjoittamiseen.

Muus­sa tapauk­ses­sa opis­ke­le ja kir­joi­ta ainei­ta, jot­ka kiin­nos­ta­vat sinua! Elä­män ei ole tar­koi­tus olla vain suo­rit­ta­mis­ta ja kyl­mä­ve­ris­tä las­kel­moin­tia, vaan sii­tä tulee naut­tia. Tulet toden­nä­köi­ses­ti huo­maa­maan, että elä­mäs­sä pää­see pisim­mäl­le omia mie­len­kiin­non koh­tei­ta ja into­hi­mo­ja seuraamalla.

On myös hyvä pitää mie­les­sä, että oikik­seen on edel­leen mah­dol­lis­ta pääs­tä myös valintakokeella.

Lopuk­si

Mitä miet­tei­tä todis­tus­va­lin­ta­kiin­tiön kas­vat­ta­mi­nen herät­tää teis­sä? Tai onko teil­lä (valis­tu­nei­ta) arvauk­sia tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan pisterajoista?

Voit­te myös olla vapaas­ti yhtey­des­sä minuun, jos mie­tit­te, mitä tei­dän kan­nat­tai­si opis­kel­la lukios­sa ja kai­paat­te sii­hen sparrausta 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

4 ajatusta aiheesta “35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020”

 1. Omas­ta mie­les­tä arviot ovat lii­an kor­keal­la. Väit­täi­sin, että lähes 10 pis­tet­tä tul­laan tuos­ta alaspäin.

  Oli­si kui­ten­kin muka­va kuul­la perus­te­lui­ta enem­män, mihin perus­tuu nuin­kin kovat pis­teo­do­tuk­set? Har­vas­sa on kui­ten­kin ne, jot­ka kir­joit­ta­vat lau­da­tu­rei­ta kai­kis­ta eni­ten pis­tei­tä anta­vis­ta aineista.

 2. Moik­ka,

  en edes yrit­tä­nyt arvioi­da todel­li­sia pis­te­ra­jo­ja, vaan las­kin vain pis­te­mää­riä, joil­la “var­mas­ti” pää­si­si tänä vuon­na sisäl­le. Olen samaa miel­tä kans­sa­si, että pis­te­ra­jois­sa tul­laan vie­lä enem­män alaspäin 🙂

  - Iiro / UnelmanaOikis

 3. Jos olet­taa, että oikik­seen hake­va jouk­ko on edus­ta­va otos kai­kis­ta yli­op­pi­lais­ta, tämän avul­la pys­tyy teke­mään esti­moin­tia pis­te­ra­jois­ta. Tär­kein para­met­ri täs­sä on ensi­ker­tais­ten haki­joi­den mää­rä ja todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­vien määrä. 

  Hel­sin­kiin ensi­ker­ta­lai­sia haki­joi­ta oli 3129 ja sisäl­le pää­si todis­tus­va­lin­nal­la 70 kpl. Eli 2.23% pää­see sisäl­le, eli par­haas­sa 97.8 paras per­sen­tii­li. Kun kat­soo kaik­kia yli­op­pi­lai­ta 97.8 per­sen­tii­li on 132.8 pistettä.

  Vas­taa­vas­ti Tur­kuun pää­si 51 kpl todis­tus­va­lin­nal­la. Jos ole­ta­taan logii­kak­si, että jos hen­ki­lö ei ole pääs­syt todis­tus­va­lin­nal­la Hel­sin­kiin, hän on hake­nut myös tur­kuun. Täl­löin siis las­ke­mem (70+51)/3129 = 3.87%, eli 96.1 per­sen­tii­li. Tätä vas­taa­va pis­te­mää­rä on 127.2 todistusvalintapistettä.

  Vas­taa­vas­ti ole­tan että Rova­nie­mel­le todis­tus­va­lin­nas­sa hake­va ei ole pääs­syt Hel­sin­kiin, Tur­kuun tai Itä-Suo­meen. Todis­tus­va­lin­nas­sa Lap­piin pää­si 56 ja Itä-Suo­meen 20. Täten siis las­ket­tu­na (70+51+20+56)/3129 = 6.3% eli 93,7 per­sen­tii­li. Tätä vas­taa­va pis­te­mää­rä on 121.7 todistusvalintapistettä.

  22.5. tilan­teen mukaan Hel­sin­kiin pis­te­ra­ja oli 131.8, Tur­kuun 127.5 ja Lap­piin 119.4. Aika hyvin tuo­hon päät­te­lyyn perus­tu­vat pis­te­mää­rät osui­vat lähel­le todel­li­sia vaatimuksia.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.