Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Päi­vi­tet­ty 12.5.2020

Edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa­ni käsit­te­lin tämän kevään valin­ta­ko­keen aika­tau­lu­ja ja tilas­to­ja sekä aiem­pien vuo­sien pis­te­ra­jo­ja. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa kes­ki­tyn sen sijaan todis­tus­va­lin­taan. Käyn läpi osit­tain uudel­leen todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jo­ja, mut­ta lisäk­si jaan miet­tei­tä­ni tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jois­ta sekä sii­tä, mitä lukios­sa kan­nat­tai­si opis­kel­la oikis­ta sil­mäl­lä pitäen.

Lue lisää: 34 § Oikik­seen 2020 — Hakuinfo

Lue lisää: 49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Todis­tus­va­lin­ta 2020

Tänä vuon­na voit saa­da pis­tei­tä todis­tus­va­lin­taan vii­des­tä aineesta:

 • äidin­kie­les­tä sekä
 • nel­jäs­tä sinul­le par­haat pis­teet tuot­ta­vas­ta aineesta.
Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytysmalli vuonna 2020.
Oikeus­tie­teel­li­sen alan todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­mal­li vuon­na 2020.

Yllä on kuva, johon aineet on jär­jes­tet­ty sen mukaan, kuin­ka pal­jon ne voi­vat par­haim­mil­laan tuo­da pis­tei­tä todis­tus­va­lin­nas­sa. Ainei­den pis­tey­tys poh­jau­tuu lukion ope­tus­suun­ni­tel­man kurs­si­mää­riin (pakol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set syven­tä­vät kurssit).

Saat par­haim­mat todis­tus­va­lin­ta­pis­teet oikik­seen, mikä­li kir­joi­tat äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta ja kol­mes­ta eri pit­käs­tä kie­les­tä lau­da­tu­rin. Kos­ka todis­tus­va­lin­nas­sa ote­taan huo­mioon yhteen­sä vii­si ainet­ta, kan­nat­taa pis­tei­den puo­les­ta kir­joit­taa vähin­tään vii­si ainetta.

Todis­tus­va­lin­nan pisterajat

Vuo­den 2019 pisterajat

Vuo­den 2019 todis­tus­va­lin­nas­sa oli käy­tös­sä eri­lai­nen pis­tey­tys­mal­li kuin tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nas­sa. Vii­me vuo­den pis­tey­tys­mal­li oli mel­ko yksin­ker­tai­nen, sil­lä aineet oli nipu­tet­tu kah­teen eri pis­te­ryh­mään. Yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta annet­tiin pis­tei­tä vii­des­tä kokeesta:

 • äidin­kie­li tai suomi/ruotsi toi­se­na kie­le­nä; sekä
 • nel­jä muu­ta par­haat pis­teet anta­vaa koetta.

Pit­kän oppi­mää­rän mukai­sia kokei­ta otet­tiin huo­mioon mak­si­mis­saan kak­si, joten mak­si­mi­pis­te­mää­rä todis­tus­va­lin­nas­sa oli 47,5 pis­tet­tä. Jos haki­ja oli kir­joit­ta­nut enem­män kuin kak­si pit­kää ainet­ta, voi­tiin muut aineet ottaa huo­mioon pis­te­tau­lu­kon B‑ryhmässä (kes­ki­pit­kän pis­tey­tyk­sen mukaisesti).

Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytysmalli vuonna 2019.
Oikeus­tie­teel­li­sen alan todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­mal­li vuon­na 2019.

Vuo­den 2019 todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat muo­dos­tui­vat seuraavanlaisiksi:

1. Hel­sin­ki: 45 / 47 pistettä

 • Äidin­kie­li: L
 • 1. muu koe: L, pitkä
 • 2. muu koe: L, pitkä
 • 3. muu koe: L
 • 4. muu koe: L

2. Tur­ku: 44,5 / 47 pistettä

 • Äidin­kie­li: E
 • 1. muu koe: L, pitkä
 • 2. muu koe: E, pitkä
 • 3. muu koe: L
 • 4. muu koe: L

3. Vaa­sa: 43,5 / 47 pistettä

 • Ei tie­dos­sa, sil­lä pis­te­ra­ja Vaa­saan las­ki yhdel­lä pis­teel­lä tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen jälkeen.

4. Joen­suu: 43 / 47 pistettä

 • Ei tie­dos­sa, sil­lä pis­te­ra­ja Joen­suu­hun las­ki 0,5 pis­teel­lä tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen jälkeen.

5. Rova­nie­mi: 41,5 / 47 pistettä

 • Äidin­kie­li: L
 • 1. muu koe: E, pitkä
 • 2. muu koe: E, pitkä
 • 3. muu koe: E
 • 4. muu koe: E

Todis­tus­va­lin­nan kaut­ta sisään pää­se­mi­nen edel­lyt­ti vii­me vuon­na todel­la hyviä kir­joi­tus­tu­lok­sia, mut­ta tämä joh­tuu osak­si sii­tä, että kiin­tiön koko oli huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi kuin mitä tänä vuon­na tulee olemaan.

Veik­kaus vuo­den 2020 pisterajoista

Seu­raa­vat veik­kauk­set vuo­den 2020 pis­te­ra­jois­ta ovat puh­das­ta spe­ku­loin­tia eikä sinun kan­na­ta teh­dä pää­tös­tä esi­mer­kik­si valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta nii­den perusteella!

Vii­me vuon­na todis­tus­va­lin­ta­kiin­tiön kaut­ta valit­tiin 110 haki­jaa, kun tänä vuon­na kiin­tiös­sä on 207 paik­kaa. Paik­ko­jen mää­rä on siten lähes kaksinkertainen.

Vii­me vuon­na oikik­seen pää­si todis­tus­va­lin­nas­sa, jos kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta pis­teis­tä sai 88,3 %:ia. Maa­lais­jär­keä käyt­täen pitäi­si olla mel­ko tur­val­lis­ta tode­ta, että sama pätee myös tänä vuon­na, kun paik­ko­ja on enem­män. Todis­tus­va­lin­nan mak­si­mi­pis­te­mää­rä on vuon­na 2020 154 pis­tet­tä, joten 136 pis­teel­lä pai­kan oikik­ses­sa pitäi­si olla varma.

Samal­la logii­kal­la voi­si myös sanoa, että pai­kan saa varmasti

 • Hel­sin­gis­tä 147,5 pisteellä;
 • Turus­ta 145,9 pisteellä;
 • Vaa­sas­ta 142,6 pisteellä;
 • Joen­suus­ta 140,9 pis­teel­lä; ja
 • Rova­nie­mel­tä edel­lä mai­ni­tul­la 136 pisteellä.

Jään kui­ten­kin mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan tämän vuo­den todel­li­sia pisterajoja.

EDIT: Kir­joi­tus­ten tulok­set ovat tul­leet tänään, joten on hyvä teh­dä lisäys tähän koh­taan. Täs­men­nyk­se­nä hie­man har­haan­joh­ta­vaan otsik­koon, etten ole koit­ta­nut kir­joi­tuk­ses­sa vei­ka­ta “oikei­ta” pis­te­ra­jo­ja, vaan olen vain muun­ta­nut edel­lä seli­te­tyl­lä logii­kal­la vii­me vuo­den pis­te­ra­jat (eri­lai­nen pis­tey­tys) tämän vuo­den pis­te­tys­sys­tee­miin. Pahoit­te­lut epäselvyydestä 🙂

Mitä lukios­sa kan­nat­taa opiskella?

En kui­ten­kaan suo­sit­te­le tui­jot­ta­maan lii­ak­si yllä ole­vaa tau­luk­koa, sil­lä lukion kurs­se­ja ei kan­na­ta vali­ta vain sil­lä perus­teel­la, mis­tä voit saa­da par­haim­mat pis­teet todis­tus­va­lin­taan. Tähän on useam­pi syy.

Syy 1: Par­hai­den pis­tei­den saa­mi­nen edel­lyt­tää laudaturia

Opis­ke­let täl­lä het­kel­lä mate­ma­tiik­kaa, ja tau­lu­kon mukaan pit­kän mate­ma­tii­kan kir­joit­ta­mal­la saa parem­mat pis­teet kuin lyhyen mate­ma­tii­kan. Esi­mer­kik­si pit­kän mate­ma­tii­kan M:llä saat 24 pis­tet­tä, kun taas lyhyel­lä 18,9 pis­tet­tä. Sinän­sä tun­tui­si jär­ke­väl­tä kir­joit­taa pit­kä mate­ma­tiik­ka, mut­ta sinun kan­nat­taa ottaa huo­mioon, että pit­käs­tä on vai­keam­pi saa­da yhtä hyvä arvo­sa­na kuin lyhyes­tä. Jos osaa­mi­se­si mate­ma­tii­kas­sa riit­täi­si pit­kän osal­ta C:hen ja lyhyen osal­ta M:ään, on jär­ke­väm­pää kir­joit­taa lyhyt mate­ma­tiik­ka, sil­lä lyhyen M:stä saa 0,9 pis­tet­tä enem­män kuin pit­kän C:stä.

Edel­lä ole­va pätee koros­tu­nees­ti kiel­ten kir­joit­ta­mi­seen, jos­sa par­hai­den arvo­sa­no­jen pis­te-ero on pie­nem­pi eten­kin pit­kän ja kes­ki­pit­kän kie­len välil­lä. Jos haluat par­haat pis­teet todis­tus­va­lin­taa sil­mäl­lä pitäen, edel­lyt­tää kir­joi­tet­ta­vien ainei­den valin­ta lop­pu­pe­leis­sä hyvin pal­jon laskelmointia.

Syy 2: Motivaatio

Moti­vaa­tiol­la on lähei­nen yhteys edel­li­seen koh­taan. Jos moti­vaa­tio­si opis­kel­la pit­kää mate­ma­tiik­ka on huo­mat­ta­vas­ti alhai­sem­pi kuin lyhyeen, on hyvin toden­nä­köis­tä, että tämä joh­taa hei­kom­paan val­mis­tau­tu­mi­seen. Tämä taas joh­taa hei­kom­paan kirjoitustulokseen.

Vie­lä enem­män tämä koros­tuu, kun teet valin­taa eri ainei­den välil­lä. Et ole kiin­nos­tu­nut kol­mes­ta eri kie­les­tä, mut­ta läh­det sil­ti opis­ke­le­maan kol­mea eri kiel­tä par­hai­den pis­tei­den peräs­sä. Voin ker­toa, että täl­lä taval­la tulet toden­nä­köi­sem­min reput­ta­maan kie­len kir­joit­ta­mi­ses­sa kuin saa­maan lau­da­tu­rin. Opis­ke­le ja kir­joi­ta sen sijaan aine, jos­ta olet aidos­ti kiin­nos­tu­nut, jol­loin opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio pysyy hyvä­nä, mikä tulee näky­mään myös kir­joi­tus­tu­lok­ses­sa ja saa­mis­sa­si todistusvalintapisteissä.

Syy 3: Mie­le­si voi vaih­tua jat­ko-opin­to­jen suhteen

Olet nyt teh­nyt kurs­si­va­lin­to­ja ja kir­joi­tus­suun­ni­tel­maa oikik­sen pis­tey­tys­tau­lu­kon perus­teel­la. Olet kui­ten­kin nuo­ri ja on nor­maa­lia, että mie­len­kiin­non koh­teet vaih­tu­vat. Abi­na saa­tat­kin halu­ta opis­ke­le­maan aivan muu­al­le ja kadut sitä, että olet valin­nut ei-kiin­nos­ta­via ainei­ta pis­tey­tys­tau­lu­kon takia.

Syy 4: Juri­dii­kan alal­la on hyö­tyä moni­puo­li­ses­ta osaamisesta

On hyvä myös osa­ta kat­soa sisään­pää­syä pidem­mäl­le. Kan­nat­taa miet­tiä mitä haluat teh­dä työk­se­si, sil­lä oikis on vas­ta opis­ke­lu­paik­ka. Jos haluat tule­vai­suu­des­sa työs­ken­nel­lä oikeus­his­to­rian paris­sa, on his­to­rian opis­ke­lus­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti enem­män hyö­tyä kuin pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta. Jos haluat työs­ken­nel­lä tuo­ma­ri­na, on kol­men eri kie­len opis­ke­lus­ta työ­teh­tä­vien puo­les­ta mini­maa­li­nen hyöty.

Olen näin jäl­ki­kä­teen katu­nut sitä, etten panos­ta­nut yhtään lukio-opin­toi­hin. Ensin­nä­kin minua har­mit­taa, etten opis­kel­lut ahke­ram­min englan­tia, vaan olen jou­tu­nut nyt teke­mään enem­män työ­tä suju­van englan­nin kie­len tai­don saa­vut­ta­mi­sek­si. Lisäk­si olin jo lukios­sa kiin­nos­tu­nut psy­ko­lo­gias­ta, mut­ta panos­ta­mi­nen opin­toi­hin ei kiin­nos­ta­nut. Opis­ke­lus­ta oli­si ollut hyö­tyä eten­kin nyt, kun olen kah­den vuo­den aika­na kiin­nos­tu­nut toden teol­la sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gias­ta ja neuvottelemisesta.

Pie­ni­muo­toi­nen las­kel­moin­ti on suositeltavaa

Joka tapauk­ses­sa pie­ni las­kel­moin­ti kir­joi­tus­ten suh­teen on kan­nat­ta­vaa. Esi­mer­kik­si, jos olet jo kir­joit­ta­nut nel­jä ainet­ta, ja sinul­la on tasa­vah­va osaa­mi­nen fysii­kas­sa ja kemias­sa, kan­nat­taa ehkä pis­tää enem­män pauk­ku­ja fysii­kan kirjoittamiseen.

Muus­sa tapauk­ses­sa opis­ke­le ja kir­joi­ta ainei­ta, jot­ka kiin­nos­ta­vat sinua! Elä­män ei ole tar­koi­tus olla vain suo­rit­ta­mis­ta ja kyl­mä­ve­ris­tä las­kel­moin­tia, vaan sii­tä tulee naut­tia. Tulet toden­nä­köi­ses­ti huo­maa­maan, että elä­mäs­sä pää­see pisim­mäl­le omia mie­len­kiin­non koh­tei­ta ja into­hi­mo­ja seuraamalla.

On myös hyvä pitää mie­les­sä, että oikik­seen on edel­leen mah­dol­lis­ta pääs­tä myös valintakokeella.

Lopuk­si

Mitä miet­tei­tä todis­tus­va­lin­ta­kiin­tiön kas­vat­ta­mi­nen herät­tää teis­sä? Tai onko teil­lä (valis­tu­nei­ta) arvauk­sia tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan pisterajoista?

Voit­te myös olla vapaas­ti yhtey­des­sä minuun, jos mie­tit­te, mitä tei­dän kan­nat­tai­si opis­kel­la lukios­sa ja kai­paat­te sii­hen sparrausta 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

4 ajatusta aiheesta “35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020”

 1. Omas­ta mie­les­tä arviot ovat lii­an kor­keal­la. Väit­täi­sin, että lähes 10 pis­tet­tä tul­laan tuos­ta alaspäin.

  Oli­si kui­ten­kin muka­va kuul­la perus­te­lui­ta enem­män, mihin perus­tuu nuin­kin kovat pis­teo­do­tuk­set? Har­vas­sa on kui­ten­kin ne, jot­ka kir­joit­ta­vat lau­da­tu­rei­ta kai­kis­ta eni­ten pis­tei­tä anta­vis­ta aineista.

 2. Moik­ka,

  en edes yrit­tä­nyt arvioi­da todel­li­sia pis­te­ra­jo­ja, vaan las­kin vain pis­te­mää­riä, joil­la “var­mas­ti” pää­si­si tänä vuon­na sisäl­le. Olen samaa miel­tä kans­sa­si, että pis­te­ra­jois­sa tul­laan vie­lä enem­män alaspäin 🙂

  - Iiro / UnelmanaOikis

 3. Jos olet­taa, että oikik­seen hake­va jouk­ko on edus­ta­va otos kai­kis­ta yli­op­pi­lais­ta, tämän avul­la pys­tyy teke­mään esti­moin­tia pis­te­ra­jois­ta. Tär­kein para­met­ri täs­sä on ensi­ker­tais­ten haki­joi­den mää­rä ja todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­vien määrä. 

  Hel­sin­kiin ensi­ker­ta­lai­sia haki­joi­ta oli 3129 ja sisäl­le pää­si todis­tus­va­lin­nal­la 70 kpl. Eli 2.23% pää­see sisäl­le, eli par­haas­sa 97.8 paras per­sen­tii­li. Kun kat­soo kaik­kia yli­op­pi­lai­ta 97.8 per­sen­tii­li on 132.8 pistettä.

  Vas­taa­vas­ti Tur­kuun pää­si 51 kpl todis­tus­va­lin­nal­la. Jos ole­ta­taan logii­kak­si, että jos hen­ki­lö ei ole pääs­syt todis­tus­va­lin­nal­la Hel­sin­kiin, hän on hake­nut myös tur­kuun. Täl­löin siis las­ke­mem (70+51)/3129 = 3.87%, eli 96.1 per­sen­tii­li. Tätä vas­taa­va pis­te­mää­rä on 127.2 todistusvalintapistettä.

  Vas­taa­vas­ti ole­tan että Rova­nie­mel­le todis­tus­va­lin­nas­sa hake­va ei ole pääs­syt Hel­sin­kiin, Tur­kuun tai Itä-Suo­meen. Todis­tus­va­lin­nas­sa Lap­piin pää­si 56 ja Itä-Suo­meen 20. Täten siis las­ket­tu­na (70+51+20+56)/3129 = 6.3% eli 93,7 per­sen­tii­li. Tätä vas­taa­va pis­te­mää­rä on 121.7 todistusvalintapistettä.

  22.5. tilan­teen mukaan Hel­sin­kiin pis­te­ra­ja oli 131.8, Tur­kuun 127.5 ja Lap­piin 119.4. Aika hyvin tuo­hon päät­te­lyyn perus­tu­vat pis­te­mää­rät osui­vat lähel­le todel­li­sia vaatimuksia.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *