Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

10 § Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä & Opintopolku

Valin­ta­koe­kir­jo­jen julkaisupäivä

Vajaa kol­me viik­koa sit­ten Hel­sin­gin oikis­kin pal­jas­ti valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vän, joka on 6.4.2016. Uni­gra­fian kir­ja­kau­pas­ta kir­jat ovat ostet­ta­vis­sa jul­kai­su­päi­vä­nä klo 9.00 alkaen, ja hin­taa kir­joil­la on tänä­kin vuon­na 230 euroa.

Haki­jat, jot­ka asu­vat kau­em­pa­na ja tilaa­vat kir­jat pos­tit­se, otta­kaa huo­mioon, että “21.3. klo 15 men­nes­sä teh­dyt tilauk­set jäte­tään pos­tiin 5.4. ja sen jäl­keen tule­vat tilauk­set käsi­tel­lään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.” Uni­gra­fian sivuil­la tosin lukee, että ennak­ko­ti­lauk­sen teke­mi­nen ennen 24.00 riit­täi­si, mut­ta pelai­sin var­man pääl­le ja tilai­sin ennen klo 15.00. Lukuai­kaa on kui­ten­kin tänä vuon­na niin vähän (49 päi­vää), että oli­si ikä­vää, jos arvok­kai­ta luku­päi­viä tuh­laan­tui­si kir­jo­jen odottelemiseen.

Teil­le, jot­ka asut­te lähem­pä­nä Hel­sin­kiä, suo­sit­te­len hake­maan kir­jat kon­kreet­ti­ses­ti Uni­gra­fian kir­ja­kau­pas­ta, joka sijait­see Vuo­ri­ka­tu 3:ssa (Hel­sin­gin yli­opis­ton met­roa­se­man pääl­lä). Tänä vuon­na kir­jo­jen tilaa­mi­nen eri toi­mi­pis­tei­siin ei onnis­tu, joten kaik­ki jou­tu­vat hake­maan kir­jan­sa Vuo­ri­ka­dul­ta. Jono­tuk­seen varai­sin jon­kin ver­ran aikaa — var­sin­kin, jos olet­te menos­sa aamus­ta / aamu­päi­väs­tä hake­maan kir­jo­ja. Olin itse vii­me vuon­na puo­li yhdek­säl­tä Uni­gra­fias­sa (30min ennen kir­jo­jen myyn­tiä) ja tai­sin saa­da kir­jat kätee­ni noin kym­me­nel­tä, joten jonot­te­lua tuli 1,5h verran.

Lin­kit valin­ta­koe­kir­ja­pa­ke­tin tilauk­seen ja infoon tie­de­kun­nan sivuil­la löy­ty­vät pos­tauk­sen lopusta!

Opin­to­pol­ku

Ilmoit­tau­tu­mi­nen yhteis­ha­kuun on nyt auki Opin­to­po­lus­sa, ja suo­sit­te­len­kin kaik­kia täyt­tä­mään haku­lo­mak­keen pikim­mi­ten, ettei haku­pro­jek­ti tys­sää jo ennen luke­mi­sen alka­mis­ta! Yhteis­ha­ku lop­puu 6.4. klo 15, mut­ta älkää todel­la­kaan jät­tä­kö hakua vii­me tip­paan, jos vii­mei­se­nä päi­vä­nä tulee­kin jokin ylit­se­pää­se­mä­tön este ilmoittautumiselle.

Hake­mi­seen liit­tyen sel­lai­nen vink­ki, että kan­nat­taa vara­suun­ni­tel­ma­na hakea johon­kin toi­seen­kin haku­koh­tee­seen (ja osal­lis­tua mah­dol­li­seen pää­sy­ko­kee­seen), jot­ta väl­tyt­te työt­tö­myy­se­tuu­den karens­sia­jal­ta! Tar­koi­tus ei ole siis hakea tosis­saan tuo­ta tois­ta paik­kaa, mut­ta karens­sin vält­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että haet vähin­tään kah­ta opis­ke­lu­paik­kaa. Lisä­tie­toa löy­dät täs­tä TE-toi­mis­ton sivuil­ta otsi­kon “Alle 25-vuo­ti­aa­na on vel­vol­li­suus hakea kou­lu­tuk­seen” alta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

3 ajatusta aiheesta “10 § Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä & Opintopolku”

 1. En ymmär­rä miten oikik­seen pää­se­mi­nen voi olla niin han­ka­laa, kes­ki­ty olen­nai­seen ja pysy ren­to­na niin kaik­ki menee hyvin. /pykälisti

 2. Hei! Osaat­ko sanoa, onnis­tuu­ko kir­jo­jen mak­sa­mi­nen ihan kortilla? 😀

 3. Mak­soin itse vii­mek­si (Hel­sin­gin) pää­sy­koe­kir­jat kätei­sel­lä, mut­ta muis­taak­se­ni poruk­ka mak­soi siel­lä myös kor­til­la 🙂 Jonain aikai­sem­pa­na vuon­na Uni­gra­fias­sa on kuu­lem­ma ollut kor­til­la ja kätei­sel­lä mak­sa­vil­le omat jonon­sa ja luu­li­si muu­ten­kin vuon­na 2016 kai­kil­la yri­tyk­sil­lä ole­van mak­su­kor­tin­lu­ki­ja käytössä. 😀

  Suo­sit­te­len kui­ten­kin otta­maan yhteyttä Uni­gra­fi­aan saa­dak­se­si täy­sin var­man tie­don! Turun ja Joen­suun pää­sy­koe­kir­jo­jen osto sen sijaan ilmei­ses­ti­kin onnis­tuu vain verk­ko­kau­pan kaut­ta, mikä­li olen käsit­tä­nyt oikein.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.