Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

10 § Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä & Opintopolku

Valin­ta­koe­kir­jo­jen julkaisupäivä

Vajaa kol­me viik­koa sit­ten Hel­sin­gin oikis­kin pal­jas­ti valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vän, joka on 6.4.2016. Uni­gra­fian kir­ja­kau­pas­ta kir­jat ovat ostet­ta­vis­sa jul­kai­su­päi­vä­nä klo 9.00 alkaen, ja hin­taa kir­joil­la on tänä­kin vuon­na 230 euroa.

Haki­jat, jot­ka asu­vat kau­em­pa­na ja tilaa­vat kir­jat pos­tit­se, otta­kaa huo­mioon, että “21.3. klo 15 men­nes­sä teh­dyt tilauk­set jäte­tään pos­tiin 5.4. ja sen jäl­keen tule­vat tilauk­set käsi­tel­lään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.” Uni­gra­fian sivuil­la tosin lukee, että ennak­ko­ti­lauk­sen teke­mi­nen ennen 24.00 riit­täi­si, mut­ta pelai­sin var­man pääl­le ja tilai­sin ennen klo 15.00. Lukuai­kaa on kui­ten­kin tänä vuon­na niin vähän (49 päi­vää), että oli­si ikä­vää, jos arvok­kai­ta luku­päi­viä tuh­laan­tui­si kir­jo­jen odottelemiseen.

Teil­le, jot­ka asut­te lähem­pä­nä Hel­sin­kiä, suo­sit­te­len hake­maan kir­jat kon­kreet­ti­ses­ti Uni­gra­fian kir­ja­kau­pas­ta, joka sijait­see Vuo­ri­ka­tu 3:ssa (Hel­sin­gin yli­opis­ton met­roa­se­man pääl­lä). Tänä vuon­na kir­jo­jen tilaa­mi­nen eri toi­mi­pis­tei­siin ei onnis­tu, joten kaik­ki jou­tu­vat hake­maan kir­jan­sa Vuo­ri­ka­dul­ta. Jono­tuk­seen varai­sin jon­kin ver­ran aikaa — var­sin­kin, jos olet­te menos­sa aamus­ta / aamu­päi­väs­tä hake­maan kir­jo­ja. Olin itse vii­me vuon­na puo­li yhdek­säl­tä Uni­gra­fias­sa (30min ennen kir­jo­jen myyn­tiä) ja tai­sin saa­da kir­jat kätee­ni noin kym­me­nel­tä, joten jonot­te­lua tuli 1,5h verran.

Lin­kit valin­ta­koe­kir­ja­pa­ke­tin tilauk­seen ja infoon tie­de­kun­nan sivuil­la löy­ty­vät pos­tauk­sen lopusta!

Opin­to­pol­ku

Ilmoit­tau­tu­mi­nen yhteis­ha­kuun on nyt auki Opin­to­po­lus­sa, ja suo­sit­te­len­kin kaik­kia täyt­tä­mään haku­lo­mak­keen pikim­mi­ten, ettei haku­pro­jek­ti tys­sää jo ennen luke­mi­sen alka­mis­ta! Yhteis­ha­ku lop­puu 6.4. klo 15, mut­ta älkää todel­la­kaan jät­tä­kö hakua vii­me tip­paan, jos vii­mei­se­nä päi­vä­nä tulee­kin jokin ylit­se­pää­se­mä­tön este ilmoittautumiselle.

Hake­mi­seen liit­tyen sel­lai­nen vink­ki, että kan­nat­taa vara­suun­ni­tel­ma­na hakea johon­kin toi­seen­kin haku­koh­tee­seen (ja osal­lis­tua mah­dol­li­seen pää­sy­ko­kee­seen), jot­ta väl­tyt­te työt­tö­myy­se­tuu­den karens­sia­jal­ta! Tar­koi­tus ei ole siis hakea tosis­saan tuo­ta tois­ta paik­kaa, mut­ta karens­sin vält­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että haet vähin­tään kah­ta opis­ke­lu­paik­kaa. Lisä­tie­toa löy­dät täs­tä TE-toi­mis­ton sivuil­ta otsi­kon “Alle 25-vuo­ti­aa­na on vel­vol­li­suus hakea kou­lu­tuk­seen” alta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

3 ajatusta aiheesta “10 § Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä & Opintopolku”

 1. En ymmär­rä miten oikik­seen pää­se­mi­nen voi olla niin han­ka­laa, kes­ki­ty olen­nai­seen ja pysy ren­to­na niin kaik­ki menee hyvin. /pykälisti

 2. Hei! Osaat­ko sanoa, onnis­tuu­ko kir­jo­jen mak­sa­mi­nen ihan kortilla? 😀

 3. Mak­soin itse vii­mek­si (Hel­sin­gin) pää­sy­koe­kir­jat kätei­sel­lä, mut­ta muis­taak­se­ni poruk­ka mak­soi siel­lä myös kor­til­la 🙂 Jonain aikai­sem­pa­na vuon­na Uni­gra­fias­sa on kuu­lem­ma ollut kor­til­la ja kätei­sel­lä mak­sa­vil­le omat jonon­sa ja luu­li­si muu­ten­kin vuon­na 2016 kai­kil­la yri­tyk­sil­lä ole­van mak­su­kor­tin­lu­ki­ja käytössä. 😀

  Suo­sit­te­len kui­ten­kin otta­maan yhteyttä Uni­gra­fi­aan saa­dak­se­si täy­sin var­man tie­don! Turun ja Joen­suun pää­sy­koe­kir­jo­jen osto sen sijaan ilmei­ses­ti­kin onnis­tuu vain verk­ko­kau­pan kaut­ta, mikä­li olen käsit­tä­nyt oikein.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *