Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

34 § Oikik­seen 2020 — Hakuinfo

Photo by Mathew Schwartz on Unsplash

Hyvää alka­nut­ta vuot­ta 2020 ja toi­vot­ta­vas­ti uusi vuosi(kymmen) on läh­te­nyt hyvin käyn­tiin! Pala­sin juu­ri ennen jou­lua Austra­lias­ta takai­sin Suo­meen, ja jet­la­gis­ta palau­tu­mi­nen meni yllät­tä­vän kivut­to­mas­ti. Uuden­vuo­den jäl­keen sain palau­tet­tua vii­mei­sen vaih­to­kurs­si­ni lop­pues­seen, ja nyt täy­tyy vain odot­taa kurs­sien arvioin­te­ja, mut­ta peri­aat­tees­sa opis­ke­li­ja­vaih­to­ni on paketissa.

Kir­joit­te­len myö­hem­min aja­tuk­sia­ni sii­tä, kuin­ka vaih­toai­ka meni, mut­ta sil­lä välin voit­te lukea vaih­to­ha­ku­pro­ses­sis­ta lisää aiem­mas­ta kirjoituksestani.

Lue lisää: 31 § Opis­ke­li­ja­vaih­to oikik­ses­sa — Osa 1: Haku­pää­tös- ja prosessi

Aika­tau­lut

Yhteis­ha­ku lähes­tyy kovaa vauh­tia, sil­lä hakuai­ka oikik­siin on tänä vuon­na 18.3.–1.4.2020. Alle on koot­tu haku­pro­ses­sin kes­kei­set ajan­koh­dat aikajärjestyksessä.

Maa­lis­kuu
 • Hakuai­ka oikik­seen alkaa Opin­to­po­lus­sa: 18.3.2020
Huh­ti­kuu
 • Hakuai­ka oikik­seen lop­puu: 1.4.2020 klo 15.00
 • Hakuai­ka eri­tyis­jär­jes­te­lyn (valin­ta­koet­ta var­ten) ano­mi­seen lop­puu: 1.4.2020 klo 15.00 
 • Valin­ta­koe­kir­jal­li­suus jul­kais­taan: 27.4.2020
Tou­ko­kuu
 • Valin­ta­koe pide­tään: 26.5.2020 klo 10.00 — 14.00 
 • Todis­tus­va­lin­to­jen tulok­set ilmoi­te­taan vii­meis­tään: 27.5.2020
Hei­nä­kuu
 • Valin­ta­ko­keen tulok­set ilmoi­te­taan vii­meis­tään: 8.7.2020 
 • Haki­jan otet­ta­va opis­ke­lu­paik­ka vas­taan vii­meis­tään: 15.7.2020 klo 15.00. 
 • Vara­si­joil­ta hyväk­sy­mi­nen päät­tyy: 31.7.2020 klo 15.00.

Kes­kei­siä käsitteitä

Ensi­ker­ta­lai­nen

Kor­kea­kou­lu­jen on varat­ta­va osa yhteis­haun opis­ke­lu­pai­kois­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­paik­kaa hake­vil­le. Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöi­den tavoit­tee­na on paran­taa nii­den ase­maa, jot­ka hake­vat ensim­mäis­tä opis­ke­lu­paik­kaan­sa. Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa 75 % valit­ta­vis­ta tulee ole­maan ensikertalaisia.

Olet yhteis­haus­sa ensi­ker­ta­lai­nen, jos

 • sinul­la ei ole yhteis­haun hakua­jan lop­puun men­nes­sä suo­ri­tet­tu­na Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toa ja
 • et ole otta­nut vas­taan opis­ke­lu­paik­kaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta, joka on alka­nut syk­syl­lä 2014 tai sen jälkeen.

Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö huo­mioi­daan kun­kin haku­koh­teen valin­ta­ta­po­jen aloi­tus­paik­ka­mää­ris­sä, kui­ten­kin niin, että todis­tus­va­lin­nas­sa ote­taan huo­mioon ainoas­taan ensi­ker­ta­lai­set haki­jat. Toi­sin sanoen, jokai­sen oikik­sen aloi­tus­pai­kois­ta 75 % on varat­tu ensi­ker­ta­lai­sil­le, ja todis­tus­va­lin­nas­sa voi tul­la vali­tuk­si vain ensi­ker­ta­lai­nen. Tosin ensi­ker­ta­lai­sia voi tul­la vali­tuk­si enem­män­kin kuin kiin­tiön kook­si on mää­ri­tel­ty, jos haki­jan valin­ta­me­nes­tys sii­hen riit­tää. Näin ollen ensi­ker­ta­lai­suu­des­ta on vain hyötyä.

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa 75 % valit­ta­vis­ta tulee ole­maan ensikertalaisia.

Todis­tus­va­lin­ta

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa opis­ke­li­joi­ta vali­taan ensin todis­tus­va­lin­nas­sa yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen arvo­sa­no­jen perusteella.

Vuon­na 2019 oikeus­tie­teel­li­sel­le alal­le avat­tiin todis­tus­va­lin­ta kai­kis­sa alan suo­men­kie­lis­tä kou­lu­tus­ta tar­joa­vis­sa oikik­sis­sa, ja vuo­den 2019 valin­nas­ta alkaen opis­ke­li­joi­ta ei ole enää valit­tu yhteispistekiintiöllä.

Todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­vien mää­rä on tänä vuon­na 40 %. Sinun ei tar­vit­se itse ilmoit­taa haet­ko todis­tus­va­lin­nas­sa vai valin­ta­koe­va­lin­nas­sa, sil­lä sinut ote­taan huo­mioon molem­mis­sa valin­nois­sa, mikä­li täy­tät valin­ta­kri­tee­rit. Ensin kat­so­taan, tulet­ko hyväk­sy­tyk­si todis­tus­va­lin­nas­sa. Jos et, tar­kis­te­taan, sijoi­tut­ko valin­ta­koe­va­lin­nan pis­tei­den perus­teel­la hyväk­syt­tä­vis­sä ole­vien joukkoon.

Tämän vuo­den pis­tey­tys­tau­luk­ko ero­aa vii­me vuo­den pis­tey­tys­tau­lu­kos­ta, ja voit tutus­tua tämän vuo­den pis­tey­tyk­seen tääl­lä. Käyn todis­tus­va­lin­taa läpi vie­lä erik­seen omas­sa kirjoituksessa.

Lue lisää: 35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Eri­tyis­jär­jes­te­ly

Voit saa­da hake­muk­ses­ta vam­man, sai­rau­den tai vas­taa­van eri­tyi­sen syyn perus­teel­la tar­vit­se­ma­si eri­tyis­jär­jes­te­lyt valin­ta­ko­kee­seen. Täl­lai­nen eri­tyis­jär­jes­te­ly on esi­mer­kik­si lisä­ai­ka valin­ta­ko­kees­sa luki­häi­riön takia.

Tar­kem­mat tie­dot eri­tyis­jär­jes­te­lyn hake­mi­seen löy­dät tääl­tä.

Vuo­den 2019 tilastot

Haki­ja­mää­rät

Vii­me vuon­na oikik­siin haki yhteen­sä 6028 haki­jaa. Haki­jat haki­vat ensi­si­jai­ses­ti (ts. haki­ja lait­toi kysei­sen haku­koh­teen haku­lo­mak­keel­laan ensim­mäi­sek­si) seuraavanlaisesti:

 • Hel­sin­ki 3240 hakijaa
 • Tur­ku 1559 hakijaa
 • Rova­nie­mi 527 hakijaa
 • Joen­suu 494 hakijaa
 • Vaa­sa 163 hakijaa

Vuon­na 2018 oikik­siin haki yhteen­sä 5746 haki­jaa, joten haki­ja­mää­rät kas­voi­vat hieman.

Tosin tuo­ta haki­ja­mää­rää ei kan­na­ta säi­käh­tää, sil­lä kaik­ki­aan valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­jia oli 3935 haki­jaa. Moni on siis lait­ta­nut Opin­to­po­lus­sa oikik­sen haku­koh­teek­si, mut­ta he eivät ole iki­nä saa­pu­neet valin­ta­ko­kee­seen. Haki­jois­ta valit­tiin vii­me vuon­na yhteen­sä 519, joten n. 13 % valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neis­ta tuli vali­tuk­si. Tämä­kään ei täy­sin edus­ta “totuut­ta”, sil­lä moni tulee kokee­seen vain kat­se­le­maan eivät­kä he ole mis­sään vai­hees­sa luke­neet tosis­saan. Sinul­la on todel­li­suu­des­sa parem­pi mah­dol­li­suus pääs­tä oikik­seen kuin mil­tä tilas­tot näyttävät!

Sisään­pää­sy on kui­ten­kin vai­keu­tu­nut yhteis­va­lin­nan aloit­ta­mi­sen jäl­keen (2018), sil­lä esi­mer­kik­si Rova­nie­mel­le sisään­pää­sy­pro­sent­ti oli vuon­na 2015 24,3 %. Lisää van­ho­ja tilas­to­ja löy­dät­te kir­joi­tuk­ses­ta­ni 3 § Oikik­seen 2016 — Hakuin­fo.

Pis­te­ra­jat
Todis­tus­va­lin­nan pisterajat

Todis­tus­va­lin­nas­sa valit­tiin 110 uut­ta opis­ke­li­jaa. Enim­mäis­pis­te­mää­rä todis­tus­va­lin­nas­sa oli 47,5 pis­tet­tä. Pis­te­ra­jat oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­ki 45 / 47 pistettä
 2. Tur­ku 44,5 / 47 pistettä
 3. Vaa­sa 43,5 / 47 pistettä
 4. Joen­suu 43 / 47 pistettä
 5. Rova­nie­mi 41,5 / 47 pistettä

Rova­nie­mel­le, jon­ne oli siis hel­poin­ta pääs­tä, tar­vit­tiin LEEEE-rivi, joten kir­joi­tuk­sis­sa saa onnis­tua todel­la hyvin, jos todis­tus­va­lin­nan kaut­ta on mie­li­nyt sisäl­le. Tosin tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nal­la tul­laan valit­se­maan 207 haki­jaa, kun vii­me vuon­na valit­tiin vain 110 haki­jaa. Poh­din ja veik­kai­len tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jo­ja sil­le omis­te­tus­sa omas­sa kir­joi­tuk­ses­sa, sil­lä todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­tau­luk­ko on tänä vuon­na erilainen.

Valin­ta­ko­keen pisterajat

Vii­me vuon­na haki­jat luki­vat kol­mea eri valintakoekirjaa:

 • Tapio Määt­tä & Mir­ja­mi Paso: ”Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teoriaan”
 • Jan­ne Sal­mi­nen: ”Suo­men val­tio­sään­tö ja Euroo­pan unioni”
 • Jaa­na Norio: ”Joh­da­tus kuluttajaoikeuteen”

Valin­ta­koe oli vii­me vuon­na­kin kak­si­vai­hei­nen. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­tet­tiin moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­tet­tiin nii­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä­pis­tei­den perus­teel­la toi­seen vai­hee­seen eden­neil­tä tar­kas­te­taan myös loput vas­tauk­set. Moni­va­lin­nois­sa onnis­tu­mi­nen on siten edel­ly­tys sisään­pää­syl­le, sil­lä jos et ete­ne toi­seen vai­hee­seen, et voi tul­la vali­tuk­si, eikä näin ollen mui­den teh­tä­vien huo­noil­la tai hyvil­lä pis­teil­lä ole sii­nä vai­hees­sa merkitystä.

Valin­ta­ko­kees­sa toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ni 1643 haki­jaa. Toi­sen vai­heen pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 27 / 40 pis­tet­tä moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä. Vuon­na 2018 toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja oli 26 / 40 pis­tet­tä, joten täs­sä näh­tiin hie­noi­nen nousu.

Valin­ta­koe­va­lin­nan pis­te­ra­jat oli­vat vii­me vuon­na (2019) ensi­ker­ta­lai­sil­la seuraavat:

 1. Hel­sin­ki 58 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 62 / 80)
 2. Tur­ku 58 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 60 / 80)
 3. Vaa­sa 57 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 60 / 80)
 4. Joen­suu 57 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 59 / 80)
 5. Rova­nie­mi 55 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 57 / 80)

Näis­sä pis­te­ra­jois­sa on tosin huo­mat­ta­va se, että esi­mer­kik­si Hel­sin­kiin ei ole pääs­seet kaik­ki ensi­ker­ta­lai­set, joil­la on ollut 58 pis­tet­tä, vaan haku­koh­teis­sa on mah­dol­li­ses­ti käy­tet­ty tasa­pis­te­sään­töä (eli ver­tail­tu teh­tä­vä­koh­tai­sia pis­tei­tä, joi­den perus­teel­la lopul­li­set valin­nat on toteutettu).

On myös mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, että ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö on vih­doin alka­nut vai­kut­ta­maan. Ei-ensi­ker­ta­lais­ten pis­te­ra­jat oli­vat seu­raa­vat (huom. edel­lä mai­nit­tu mah­dol­li­nen tasapistesääntö):

 1. Joen­suu 60 / 80 pistettä
 2. Hel­sin­ki 59 / 80 pistettä
 3. Tur­ku 58 / 80 pistettä
 4. Vaa­sa 57 / 80 pistettä
 5. Rova­nie­mi 55 / 80 pistettä

Joen­suu­hun oli siten vai­kein­ta pääs­tä ei-ensi­ker­ta­lai­se­na, joka joh­tu­nee Joen­suun jous­ta­vis­ta opin­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tosin mitään tak­ti­koin­tia tämän ei pitäi­si aiheut­taa, sil­lä haku­jär­jes­tyk­ses­tä ei saa lisä­pis­tei­tä, ja ainoa tak­ti­koin­ti, min­kä voin teil­le neu­voa, on lis­ta­ta kaik­ki oikik­set haku­koh­teik­si Opin­to­po­lus­sa! Voit­te tulos­ten jäl­keen sit­ten teh­dä pää­tök­sen sii­tä, haluat­te­ko ottaa pai­kan vas­taan, mut­ta mie­luum­min näin päin kuin ettei tätä mah­dol­li­suut­ta ole, kos­ka ette ole alun perin lait­ta­neet jotain haku­koh­det­ta listalle.

Vuo­den 2020 valintamenettely

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa on muka­na vii­si suo­men­kie­lis­tä haku­koh­det­ta (Hel­sin­ki, Vaa­sa, Joen­suu/I­tä-Suo­mi, Tur­ku ja Rovaniemi/Lappi). Oikik­siin vali­taan tänä vuon­na yhteen­sä 519 haki­jaa, ja pai­kat jakau­tu­vat seu­raa­vas­ti (suluis­sa ensim­mäi­nen luku kuvas­taa valin­ta­ko­keen kaut­ta valit­ta­via ja jäl­kim­mäi­nen luku todis­tus­va­lin­nan kaut­ta valittavia):

 • Hel­sin­ki 175 paik­kaa (105 ja 70);
 • Rova­nie­mi 140 paik­kaa (84 ja 56);
 • Tur­ku 128 paik­kaa (77 ja 51);
 • Joen­suu 50 paik­kaa (30 ja 20); sekä
 • Vaa­sa 26 paik­kaa (16 ja 10)

Haku­paik­ko­ja on tänä vuon­na yhtä pal­jon kuin vii­me vuon­na­kin. Ainoa­na ero­na on, että Turun aloi­tus­paik­ko­ja on vähen­net­ty kah­del­la ja nämä kak­si paik­kaa on siir­ret­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton haku­koh­tei­siin (Hel­sin­ki ja Vaa­sa). Sen sijaan tule­vil­le vuo­sil­le on kaa­vail­tu huo­mat­ta­va lisä­mää­rä aloi­tus­paik­ko­ja, mut­ta aika näyt­tää lisä­tään­kö aloi­tus­paik­ko­ja ja kuin­ka paljon.

Mitä muu­tok­sia?

Kes­kei­nen muu­tos on, että tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nan kaut­ta vali­taan jopa 40 % kai­kis­ta uusis­ta opis­ke­li­jois­ta. Lisäk­si todis­tus­va­lin­nas­sa käy­tet­tä­vä pis­tey­tys­tau­luk­ko on muutettu.

Valin­ta­koe­me­net­te­ly uudis­tuu siten, että kokeen kes­to las­kee vii­des­tä tun­nis­ta nel­jään tun­tiin, ja toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ne­vien mää­rää on kas­va­tet­tu. Tänä vuon­na toi­nen tar­kas­tus­vai­he on rajat­tu siten, että se on nelin­ker­tai­nen suh­tees­sa koko yhteis­va­lin­nan haku­koh­tei­den valin­ta­koe­va­lin­nan aloi­tus­paik­ko­jen sisään­ot­to­mää­rään. Vii­me vuon­na toi­sen tar­kas­tus­vai­heen kiin­tiö oli rajat­tu kol­min­ker­tai­sek­si. On siten odo­tet­ta­vis­sa, että toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja las­kee, ja moni­va­lin­nois­sa ei tar­vit­se tämän takia onnis­tua enää yhtä hyvin.

Lopuk­si

Täs­sä oli tii­vis info­pa­ket­ti tämän vuo­den haus­ta, ja kir­joi­tan tosi­aan vie­lä erik­seen todis­tus­va­lin­nas­ta. Mil­lä fii­lik­sil­lä te läh­det­te kevää­seen? 🙂 Ja muis­ta­kaa, että mikä­li teil­le tulee mitään kysyt­tä­vää tai tar­vit­set­te apua val­mis­tau­tu­mi­ses­sa kevät­tä var­ten, niin minul­le saa lait­taa viestiä!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.