Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

34 § Oikik­seen 2020 — Hakuinfo

Photo by Mathew Schwartz on Unsplash

Hyvää alka­nut­ta vuot­ta 2020 ja toi­vot­ta­vas­ti uusi vuosi(kymmen) on läh­te­nyt hyvin käyn­tiin! Pala­sin juu­ri ennen jou­lua Austra­lias­ta takai­sin Suo­meen, ja jet­la­gis­ta palau­tu­mi­nen meni yllät­tä­vän kivut­to­mas­ti. Uuden­vuo­den jäl­keen sain palau­tet­tua vii­mei­sen vaih­to­kurs­si­ni lop­pues­seen, ja nyt täy­tyy vain odot­taa kurs­sien arvioin­te­ja, mut­ta peri­aat­tees­sa opis­ke­li­ja­vaih­to­ni on paketissa.

Kir­joit­te­len myö­hem­min aja­tuk­sia­ni sii­tä, kuin­ka vaih­toai­ka meni, mut­ta sil­lä välin voit­te lukea vaih­to­ha­ku­pro­ses­sis­ta lisää aiem­mas­ta kirjoituksestani.

Lue lisää: 31 § Opis­ke­li­ja­vaih­to oikik­ses­sa — Osa 1: Haku­pää­tös- ja prosessi

Aika­tau­lut

Yhteis­ha­ku lähes­tyy kovaa vauh­tia, sil­lä hakuai­ka oikik­siin on tänä vuon­na 18.3.–1.4.2020. Alle on koot­tu haku­pro­ses­sin kes­kei­set ajan­koh­dat aikajärjestyksessä.

Maa­lis­kuu
 • Hakuai­ka oikik­seen alkaa Opin­to­po­lus­sa: 18.3.2020
Huh­ti­kuu
 • Hakuai­ka oikik­seen lop­puu: 1.4.2020 klo 15.00
 • Hakuai­ka eri­tyis­jär­jes­te­lyn (valin­ta­koet­ta var­ten) ano­mi­seen lop­puu: 1.4.2020 klo 15.00 
 • Valin­ta­koe­kir­jal­li­suus jul­kais­taan: 27.4.2020
Tou­ko­kuu
 • Valin­ta­koe pide­tään: 26.5.2020 klo 10.00 — 14.00 
 • Todis­tus­va­lin­to­jen tulok­set ilmoi­te­taan vii­meis­tään: 27.5.2020
Hei­nä­kuu
 • Valin­ta­ko­keen tulok­set ilmoi­te­taan vii­meis­tään: 8.7.2020 
 • Haki­jan otet­ta­va opis­ke­lu­paik­ka vas­taan vii­meis­tään: 15.7.2020 klo 15.00. 
 • Vara­si­joil­ta hyväk­sy­mi­nen päät­tyy: 31.7.2020 klo 15.00.

Kes­kei­siä käsitteitä

Ensi­ker­ta­lai­nen

Kor­kea­kou­lu­jen on varat­ta­va osa yhteis­haun opis­ke­lu­pai­kois­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­paik­kaa hake­vil­le. Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöi­den tavoit­tee­na on paran­taa nii­den ase­maa, jot­ka hake­vat ensim­mäis­tä opis­ke­lu­paik­kaan­sa. Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa 75 % valit­ta­vis­ta tulee ole­maan ensikertalaisia.

Olet yhteis­haus­sa ensi­ker­ta­lai­nen, jos

 • sinul­la ei ole yhteis­haun hakua­jan lop­puun men­nes­sä suo­ri­tet­tu­na Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toa ja
 • et ole otta­nut vas­taan opis­ke­lu­paik­kaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu- tai yli­opis­to­tut­kin­toon joh­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta, joka on alka­nut syk­syl­lä 2014 tai sen jälkeen.

Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö huo­mioi­daan kun­kin haku­koh­teen valin­ta­ta­po­jen aloi­tus­paik­ka­mää­ris­sä, kui­ten­kin niin, että todis­tus­va­lin­nas­sa ote­taan huo­mioon ainoas­taan ensi­ker­ta­lai­set haki­jat. Toi­sin sanoen, jokai­sen oikik­sen aloi­tus­pai­kois­ta 75 % on varat­tu ensi­ker­ta­lai­sil­le, ja todis­tus­va­lin­nas­sa voi tul­la vali­tuk­si vain ensi­ker­ta­lai­nen. Tosin ensi­ker­ta­lai­sia voi tul­la vali­tuk­si enem­män­kin kuin kiin­tiön kook­si on mää­ri­tel­ty, jos haki­jan valin­ta­me­nes­tys sii­hen riit­tää. Näin ollen ensi­ker­ta­lai­suu­des­ta on vain hyötyä.

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa 75 % valit­ta­vis­ta tulee ole­maan ensikertalaisia.

Todis­tus­va­lin­ta

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa opis­ke­li­joi­ta vali­taan ensin todis­tus­va­lin­nas­sa yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen arvo­sa­no­jen perusteella.

Vuon­na 2019 oikeus­tie­teel­li­sel­le alal­le avat­tiin todis­tus­va­lin­ta kai­kis­sa alan suo­men­kie­lis­tä kou­lu­tus­ta tar­joa­vis­sa oikik­sis­sa, ja vuo­den 2019 valin­nas­ta alkaen opis­ke­li­joi­ta ei ole enää valit­tu yhteispistekiintiöllä.

Todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­vien mää­rä on tänä vuon­na 40 %. Sinun ei tar­vit­se itse ilmoit­taa haet­ko todis­tus­va­lin­nas­sa vai valin­ta­koe­va­lin­nas­sa, sil­lä sinut ote­taan huo­mioon molem­mis­sa valin­nois­sa, mikä­li täy­tät valin­ta­kri­tee­rit. Ensin kat­so­taan, tulet­ko hyväk­sy­tyk­si todis­tus­va­lin­nas­sa. Jos et, tar­kis­te­taan, sijoi­tut­ko valin­ta­koe­va­lin­nan pis­tei­den perus­teel­la hyväk­syt­tä­vis­sä ole­vien joukkoon.

Tämän vuo­den pis­tey­tys­tau­luk­ko ero­aa vii­me vuo­den pis­tey­tys­tau­lu­kos­ta, ja voit tutus­tua tämän vuo­den pis­tey­tyk­seen tääl­lä. Käyn todis­tus­va­lin­taa läpi vie­lä erik­seen omas­sa kirjoituksessa.

Lue lisää: 35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Eri­tyis­jär­jes­te­ly

Voit saa­da hake­muk­ses­ta vam­man, sai­rau­den tai vas­taa­van eri­tyi­sen syyn perus­teel­la tar­vit­se­ma­si eri­tyis­jär­jes­te­lyt valin­ta­ko­kee­seen. Täl­lai­nen eri­tyis­jär­jes­te­ly on esi­mer­kik­si lisä­ai­ka valin­ta­ko­kees­sa luki­häi­riön takia.

Tar­kem­mat tie­dot eri­tyis­jär­jes­te­lyn hake­mi­seen löy­dät tääl­tä.

Vuo­den 2019 tilastot

Haki­ja­mää­rät

Vii­me vuon­na oikik­siin haki yhteen­sä 6028 haki­jaa. Haki­jat haki­vat ensi­si­jai­ses­ti (ts. haki­ja lait­toi kysei­sen haku­koh­teen haku­lo­mak­keel­laan ensim­mäi­sek­si) seuraavanlaisesti:

 • Hel­sin­ki 3240 hakijaa
 • Tur­ku 1559 hakijaa
 • Rova­nie­mi 527 hakijaa
 • Joen­suu 494 hakijaa
 • Vaa­sa 163 hakijaa

Vuon­na 2018 oikik­siin haki yhteen­sä 5746 haki­jaa, joten haki­ja­mää­rät kas­voi­vat hieman.

Tosin tuo­ta haki­ja­mää­rää ei kan­na­ta säi­käh­tää, sil­lä kaik­ki­aan valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­jia oli 3935 haki­jaa. Moni on siis lait­ta­nut Opin­to­po­lus­sa oikik­sen haku­koh­teek­si, mut­ta he eivät ole iki­nä saa­pu­neet valin­ta­ko­kee­seen. Haki­jois­ta valit­tiin vii­me vuon­na yhteen­sä 519, joten n. 13 % valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neis­ta tuli vali­tuk­si. Tämä­kään ei täy­sin edus­ta “totuut­ta”, sil­lä moni tulee kokee­seen vain kat­se­le­maan eivät­kä he ole mis­sään vai­hees­sa luke­neet tosis­saan. Sinul­la on todel­li­suu­des­sa parem­pi mah­dol­li­suus pääs­tä oikik­seen kuin mil­tä tilas­tot näyttävät!

Sisään­pää­sy on kui­ten­kin vai­keu­tu­nut yhteis­va­lin­nan aloit­ta­mi­sen jäl­keen (2018), sil­lä esi­mer­kik­si Rova­nie­mel­le sisään­pää­sy­pro­sent­ti oli vuon­na 2015 24,3 %. Lisää van­ho­ja tilas­to­ja löy­dät­te kir­joi­tuk­ses­ta­ni 3 § Oikik­seen 2016 — Hakuin­fo.

Pis­te­ra­jat
Todis­tus­va­lin­nan pisterajat

Todis­tus­va­lin­nas­sa valit­tiin 110 uut­ta opis­ke­li­jaa. Enim­mäis­pis­te­mää­rä todis­tus­va­lin­nas­sa oli 47,5 pis­tet­tä. Pis­te­ra­jat oli­vat seuraavat:

 1. Hel­sin­ki 45 / 47 pistettä
 2. Tur­ku 44,5 / 47 pistettä
 3. Vaa­sa 43,5 / 47 pistettä
 4. Joen­suu 43 / 47 pistettä
 5. Rova­nie­mi 41,5 / 47 pistettä

Rova­nie­mel­le, jon­ne oli siis hel­poin­ta pääs­tä, tar­vit­tiin LEEEE-rivi, joten kir­joi­tuk­sis­sa saa onnis­tua todel­la hyvin, jos todis­tus­va­lin­nan kaut­ta on mie­li­nyt sisäl­le. Tosin tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nal­la tul­laan valit­se­maan 207 haki­jaa, kun vii­me vuon­na valit­tiin vain 110 haki­jaa. Poh­din ja veik­kai­len tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jo­ja sil­le omis­te­tus­sa omas­sa kir­joi­tuk­ses­sa, sil­lä todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­tau­luk­ko on tänä vuon­na erilainen.

Valin­ta­ko­keen pisterajat

Vii­me vuon­na haki­jat luki­vat kol­mea eri valintakoekirjaa:

 • Tapio Määt­tä & Mir­ja­mi Paso: ”Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teoriaan”
 • Jan­ne Sal­mi­nen: ”Suo­men val­tio­sään­tö ja Euroo­pan unioni”
 • Jaa­na Norio: ”Joh­da­tus kuluttajaoikeuteen”

Valin­ta­koe oli vii­me vuon­na­kin kak­si­vai­hei­nen. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­tet­tiin moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­tet­tiin nii­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä­pis­tei­den perus­teel­la toi­seen vai­hee­seen eden­neil­tä tar­kas­te­taan myös loput vas­tauk­set. Moni­va­lin­nois­sa onnis­tu­mi­nen on siten edel­ly­tys sisään­pää­syl­le, sil­lä jos et ete­ne toi­seen vai­hee­seen, et voi tul­la vali­tuk­si, eikä näin ollen mui­den teh­tä­vien huo­noil­la tai hyvil­lä pis­teil­lä ole sii­nä vai­hees­sa merkitystä.

Valin­ta­ko­kees­sa toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ni 1643 haki­jaa. Toi­sen vai­heen pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 27 / 40 pis­tet­tä moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä. Vuon­na 2018 toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja oli 26 / 40 pis­tet­tä, joten täs­sä näh­tiin hie­noi­nen nousu.

Valin­ta­koe­va­lin­nan pis­te­ra­jat oli­vat vii­me vuon­na (2019) ensi­ker­ta­lai­sil­la seuraavat:

 1. Hel­sin­ki 58 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 62 / 80)
 2. Tur­ku 58 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 60 / 80)
 3. Vaa­sa 57 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 60 / 80)
 4. Joen­suu 57 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 59 / 80)
 5. Rova­nie­mi 55 / 80 pis­tet­tä (vuon­na 2018: 57 / 80)

Näis­sä pis­te­ra­jois­sa on tosin huo­mat­ta­va se, että esi­mer­kik­si Hel­sin­kiin ei ole pääs­seet kaik­ki ensi­ker­ta­lai­set, joil­la on ollut 58 pis­tet­tä, vaan haku­koh­teis­sa on mah­dol­li­ses­ti käy­tet­ty tasa­pis­te­sään­töä (eli ver­tail­tu teh­tä­vä­koh­tai­sia pis­tei­tä, joi­den perus­teel­la lopul­li­set valin­nat on toteutettu).

On myös mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, että ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö on vih­doin alka­nut vai­kut­ta­maan. Ei-ensi­ker­ta­lais­ten pis­te­ra­jat oli­vat seu­raa­vat (huom. edel­lä mai­nit­tu mah­dol­li­nen tasapistesääntö):

 1. Joen­suu 60 / 80 pistettä
 2. Hel­sin­ki 59 / 80 pistettä
 3. Tur­ku 58 / 80 pistettä
 4. Vaa­sa 57 / 80 pistettä
 5. Rova­nie­mi 55 / 80 pistettä

Joen­suu­hun oli siten vai­kein­ta pääs­tä ei-ensi­ker­ta­lai­se­na, joka joh­tu­nee Joen­suun jous­ta­vis­ta opin­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tosin mitään tak­ti­koin­tia tämän ei pitäi­si aiheut­taa, sil­lä haku­jär­jes­tyk­ses­tä ei saa lisä­pis­tei­tä, ja ainoa tak­ti­koin­ti, min­kä voin teil­le neu­voa, on lis­ta­ta kaik­ki oikik­set haku­koh­teik­si Opin­to­po­lus­sa! Voit­te tulos­ten jäl­keen sit­ten teh­dä pää­tök­sen sii­tä, haluat­te­ko ottaa pai­kan vas­taan, mut­ta mie­luum­min näin päin kuin ettei tätä mah­dol­li­suut­ta ole, kos­ka ette ole alun perin lait­ta­neet jotain haku­koh­det­ta listalle.

Vuo­den 2020 valintamenettely

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa on muka­na vii­si suo­men­kie­lis­tä haku­koh­det­ta (Hel­sin­ki, Vaa­sa, Joen­suu/I­tä-Suo­mi, Tur­ku ja Rovaniemi/Lappi). Oikik­siin vali­taan tänä vuon­na yhteen­sä 519 haki­jaa, ja pai­kat jakau­tu­vat seu­raa­vas­ti (suluis­sa ensim­mäi­nen luku kuvas­taa valin­ta­ko­keen kaut­ta valit­ta­via ja jäl­kim­mäi­nen luku todis­tus­va­lin­nan kaut­ta valittavia):

 • Hel­sin­ki 175 paik­kaa (105 ja 70);
 • Rova­nie­mi 140 paik­kaa (84 ja 56);
 • Tur­ku 128 paik­kaa (77 ja 51);
 • Joen­suu 50 paik­kaa (30 ja 20); sekä
 • Vaa­sa 26 paik­kaa (16 ja 10)

Haku­paik­ko­ja on tänä vuon­na yhtä pal­jon kuin vii­me vuon­na­kin. Ainoa­na ero­na on, että Turun aloi­tus­paik­ko­ja on vähen­net­ty kah­del­la ja nämä kak­si paik­kaa on siir­ret­ty Hel­sin­gin yli­opis­ton haku­koh­tei­siin (Hel­sin­ki ja Vaa­sa). Sen sijaan tule­vil­le vuo­sil­le on kaa­vail­tu huo­mat­ta­va lisä­mää­rä aloi­tus­paik­ko­ja, mut­ta aika näyt­tää lisä­tään­kö aloi­tus­paik­ko­ja ja kuin­ka paljon.

Mitä muu­tok­sia?

Kes­kei­nen muu­tos on, että tänä vuon­na todis­tus­va­lin­nan kaut­ta vali­taan jopa 40 % kai­kis­ta uusis­ta opis­ke­li­jois­ta. Lisäk­si todis­tus­va­lin­nas­sa käy­tet­tä­vä pis­tey­tys­tau­luk­ko on muutettu.

Valin­ta­koe­me­net­te­ly uudis­tuu siten, että kokeen kes­to las­kee vii­des­tä tun­nis­ta nel­jään tun­tiin, ja toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ne­vien mää­rää on kas­va­tet­tu. Tänä vuon­na toi­nen tar­kas­tus­vai­he on rajat­tu siten, että se on nelin­ker­tai­nen suh­tees­sa koko yhteis­va­lin­nan haku­koh­tei­den valin­ta­koe­va­lin­nan aloi­tus­paik­ko­jen sisään­ot­to­mää­rään. Vii­me vuon­na toi­sen tar­kas­tus­vai­heen kiin­tiö oli rajat­tu kol­min­ker­tai­sek­si. On siten odo­tet­ta­vis­sa, että toi­sen vai­heen pis­te­ra­ja las­kee, ja moni­va­lin­nois­sa ei tar­vit­se tämän takia onnis­tua enää yhtä hyvin.

Lopuk­si

Täs­sä oli tii­vis info­pa­ket­ti tämän vuo­den haus­ta, ja kir­joi­tan tosi­aan vie­lä erik­seen todis­tus­va­lin­nas­ta. Mil­lä fii­lik­sil­lä te läh­det­te kevää­seen? 🙂 Ja muis­ta­kaa, että mikä­li teil­le tulee mitään kysyt­tä­vää tai tar­vit­set­te apua val­mis­tau­tu­mi­ses­sa kevät­tä var­ten, niin minul­le saa lait­taa viestiä!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *