Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

12 § Hel­sin­gin oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016

Photo by Harry Cunningham on Unsplash

Vii­mei­nen pari uunis­ta ulos! Nyt on tie­dos­sa myös Hel­sin­gin oikik­sen ja sen Vaa­san yksi­kön valin­ta­koe­kir­jat. Tämän kol­men kir­jan pake­tin hin­ta on tut­tuun tapaan 230 euroa. Kir­jat voi tila­ta joko Uni­gra­fian verk­ko­kau­pas­ta tai osta­mal­la ne huo­men­na klo 09.00 jäl­keen Uni­gra­fian toi­mi­pis­tees­tä (Vuo­ri­ka­tu 3). Tie­de­kun­nan sivuil­la lukee, että kir­jo­ja voi tie­dus­tel­la myös muis­ta kir­ja­kau­pois­ta. Vii­me vuon­na esim. Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kaup­pa (vain Hel­sin­gin kes­kus­tan myy­mä­lä) myi valin­ta­koe­kir­jo­ja, mut­ta hin­ta oli muis­taak­se­ni aina­kin muu­ta­man kym­pin kal­liim­pi ver­rat­tu­na Uni­gra­fi­aan. Suo­sit­te­len kui­ten­kin var­mis­ta­maan kir­ja­kau­poil­ta etu­kä­teen, myy­vät­kö he valintakoekirjoja.

Valin­ta­koe­kir­jat 2016

Valin­ta­koe­kir­jo­ja on kuin onkin kai­ken spe­ku­laa­tion jäl­keen kol­me ja ne ovat:

 • Jan­ne Kais­to: Esi­neoi­keu­den alkeet — Forum Iuris 2016. 165 sivua.
 • Päi­vi Kor­pi­saa­ri: Joh­da­tus vies­tin­tä­oi­keu­teen — Forum Iuris 2016. 219 sivua.
 • Ris­to Kou­lu ja Hei­di Lind­fors: Vel­ka­vas­tuun toteut­ta­mi­nen luot­to­yh­teis­kun­nas­sa — Forum Iuris 2016. 2. uudis­tet­tu pai­nos. 208 sivua

Itsel­lä­ni meni het­ki toi­pua sho­kis­ta, jon­ka aiheet — tai oikeas­taan vies­tin­tä­oi­keus aiheut­ti 😀 En oli­si kyl­lä osan­nut vil­leim­mis­sä unis­sa­ni­kaan arva­ta sitä yhdek­si aiheek­si, niin kuin aiem­min kir­joit­ta­mas­ta­ni pos­tauk­ses­ta voit­te huo­ma­ta. Muu­ten­kin arvauk­se­ni valin­ta­koe­kir­jois­ta meni aika lail­la met­sään, vaik­ka­kin insol­vens­sioi­keut­ta siel­tä kaa­vai­lin­kin tule­van! Huo­mio­nar­vois­ta kir­jois­sa on myös se, että insol­vens­sioi­keu­den kir­ja (Vel­ka­vas­tuun toteut­ta­mi­nen luot­to­yh­teis­kun­nas­sa) on uudis­tet­tu pai­nos vuo­den 2013 valin­ta­koe­kir­jas­ta, joten osa haki­jois­ta on mah­dol­li­ses­ti aiem­min­kin luke­nut tätä teos­ta inten­sii­vi­ses­ti. Täs­tä ei kenen­kään tar­vit­se kui­ten­kaan hätään­tyä, sil­lä asiat unoh­tu­vat ja lain­sää­dän­tö muuttuu 🙂

Lue lisää: 9 § Hel­sin­gin valin­ta­koe­kir­jo­jen veikkaus

Edel­lä link­kaa­mas­ta­ni pos­tauk­ses­ta löy­tyy myös link­ki aiem­pien vuo­sien valin­ta­koe­kir­joi­hin, jos­ta näet­te, että vies­tin­tä­oi­keut­ta ei siis ole ollut ker­taa­kaan aiem­min, mut­ta esi­neoi­keus on ollut ker­ran vuon­na 2008 ja insol­vens­sioi­keus kol­me ker­taa vuo­si­na 2004, 2010 ja 2013.

Spe­ku­laa­tio kah­des­ta kir­jas­ta sekä sivu­mää­rän mah­dol­li­ses­ta supis­tu­mi­ses­ta osoit­tau­tui myös vää­räk­si, sil­lä tänä vuon­na luet­ta­vaa on 592 sivua, kun taas vii­me vuon­na sivu­ja oli vain 494. Luet­ta­vaa on siis vajaa sata sivua enem­män ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen, mut­ta lukuai­kaa on 12 päi­vää vähem­män. Lie­kö tämä muu­tos joh­tai­si hie­man jär­ke­väm­piin valin­ta­koe­ky­sy­myk­siin, ja näin ollen nip­pe­li­tie­don osaa­mi­nen ei koros­tui­si niin pal­joa. Lop­pu­jen lopuk­si kir­jat täy­tyy kui­ten­kin tie­tyl­lä tasol­la osa­ta ulkoa, joten luke­mi­sel­ta täs­sä ei vältytä 😉

Valin­ta­koe­teh­tä­vät

Valin­ta­koe sisäl­tää vii­si kysy­mys­tä, jois­ta kak­si on luon­teel­taan moni­va­lin­ta­teh­tä­viä. Muut kysy­myk­set voi­vat olla esi­mer­kik­si oikeustapaus‑, essee- ja aineis­to­ky­sy­myk­siä. Kus­ta­kin kysy­myk­ses­tä voi saa­da 0–10 pistettä.

Valin­ta­me­net­te­ly on kak­si­vai­hei­nen: ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­te­taan moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­te­taan nii­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä­pis­tei­den perus­teel­la toi­seen vai­hee­seen eden­neil­tä tar­kas­te­taan kaik­ki vastaukset.

Tie­de­kun­nan muo­toi­lu jät­tää hie­man avoi­mek­si sen, että onko valin­ta­ko­kees­sa vain nuo kak­si ensim­mäi­sen vai­heen moni­va­lin­ta­teh­tä­vää vai voi­ko moni­va­lin­to­ja olla myös ns. toi­seen vai­heen kysy­myk­sis­sä lisää. Epäi­li­sin kui­ten­kin, että moni­va­lin­to­jen mää­rä tulee rajoit­tu­maan noi­hin kah­teen kysy­myk­seen, mut­ta kuten tänään opim­me aiheis­ta, niin kaik­ki on mahdollista!

Tär­kei­tä päi­vä­mää­riä hakijalle

 • 6.4.2016: Valin­ta­koe­kir­jat julkaistaan
 • 16.3 — 6.4.2016: Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku, Hakuai­ka 2
 • 6.4.2016: Hake­mus eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä pää­sy­ko­kees­sa olta­va perillä
 • 20.5.2016: Koe­sa­lit ilmoi­te­taan (vii­meis­tään)
 • 25.5.2016: Pää­sy­koe (Hel­sin­gis­sä, Vaa­sas­sa, Tam­pe­reel­la, Kuo­pios­sa ja Oulussa)
 • 1.7.2016: Valin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan (vii­meis­tään)

Lopuk­si

Edel­leen­kin tah­don muis­tut­taa haku­lo­mak­keen täyt­tä­mi­ses­tä Opin­to­po­lus­sa, sil­lä oli­si erit­täin ikä­vää jou­tua haku­pro­ses­sis­sa hylä­tyk­si näin yksin­ker­tai­sen asian takia.

Huo­men­na innok­kaim­mat haki­jat (minä mukaan lukien) olem­me jo jonot­ta­mas­sa kir­jo­jam­me ja osa kir­jo­jen ennak­ko­ti­laa­jis­ta­kin pää­see aloit­ta­maan 49 päi­vää kes­tä­vän ura­kan. Valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet var­mas­ti herät­tä­vät haki­jois­sa kes­kus­te­lua, joten ker­to­kaa mitä miel­tä te olet­te tämän vuo­den aiheis­ta? Jär­kyt­ti­kö vies­tin­tä­oi­keus tei­tä aluk­si yhtä pal­jon kuin minua tai ovat­ko aiheet mah­dol­li­ses­ti teil­le tut­tu­ja ennes­tään? Toi­vo­tan myös kai­kil­le muil­le Hel­sin­gin yli­opis­toon hake­vil­le tas­a­puo­li­ses­ti tsemp­piä ja jak­sa­mis­ta kevään puurrastukseen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.
 

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “12 § Hel­sin­gin oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016”

 1. Moi!
  Oon saa­nut tääl­tä sun blo­gis­ta pal­jon hyviä vink­ke­jä luku-urak­kaa var­ten, kii­tos niis­tä 🙂
  Mitä ainei­ta muu­ten kir­joi­tit ylp­pä­reis­sä ja mitä arvo­sa­no­ja sait niistä?

 2. Muka­va kuul­la, että blo­gis­ta on ollut hyö­tyä! Toi­vot­ta­vas­ti luke­mi­nen on suju­nut hyvin 🙂

  Kir­joi­tin yhteis­kun­tao­pin (A), lyhyen mate­ma­tii­kan ©, pit­kän englan­nin © ja äidin­kie­len (B). Luin tosi­aan ylp­pä­rei­hin 0h ja muu­ten­kin lukio­ai­ka oli mul­le sen odot­ta­mis­ta, että pää­sen luke­maan oikik­sen pää­sy­ko­kei­siin ja kos­ka tie­sin, että yo-pape­rei­den etu voi olla vain pari pis­tet­tä niin en sit­ten vai­vau­tu­nut panos­ta­maan opis­ke­luun. Tie­ten­kin tämä rat­kai­su kadut­taa hie­man näin jäl­keen­päin, mut­ta ei niin­kään haku­pro­ses­sin takia, vaan esim. har­mit­taa opis­kel­la nyt kie­liä jäl­keen­päin hyväl­le tasolle.

  Lukion ja yo-pape­rei­den mer­ki­tyk­ses­tä oli­si kans­sa tar­koi­tus kir­joit­taa jos­kus — niin kuin mones­ta muus­ta­kin aihees­ta —, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti täl­lä het­kel­lä tun­tuu ettei aikaa oikein rii­tä pos­taus­ten tekemiseen 🙁

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *