Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

12 § Hel­sin­gin oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016

Photo by Harry Cunningham on Unsplash

Vii­mei­nen pari uunis­ta ulos! Nyt on tie­dos­sa myös Hel­sin­gin oikik­sen ja sen Vaa­san yksi­kön valin­ta­koe­kir­jat. Tämän kol­men kir­jan pake­tin hin­ta on tut­tuun tapaan 230 euroa. Kir­jat voi tila­ta joko Uni­gra­fian verk­ko­kau­pas­ta tai osta­mal­la ne huo­men­na klo 09.00 jäl­keen Uni­gra­fian toi­mi­pis­tees­tä (Vuo­ri­ka­tu 3). Tie­de­kun­nan sivuil­la lukee, että kir­jo­ja voi tie­dus­tel­la myös muis­ta kir­ja­kau­pois­ta. Vii­me vuon­na esim. Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kaup­pa (vain Hel­sin­gin kes­kus­tan myy­mä­lä) myi valin­ta­koe­kir­jo­ja, mut­ta hin­ta oli muis­taak­se­ni aina­kin muu­ta­man kym­pin kal­liim­pi ver­rat­tu­na Uni­gra­fi­aan. Suo­sit­te­len kui­ten­kin var­mis­ta­maan kir­ja­kau­poil­ta etu­kä­teen, myy­vät­kö he valintakoekirjoja.

Valin­ta­koe­kir­jat 2016

Valin­ta­koe­kir­jo­ja on kuin onkin kai­ken spe­ku­laa­tion jäl­keen kol­me ja ne ovat:

 • Jan­ne Kais­to: Esi­neoi­keu­den alkeet — Forum Iuris 2016. 165 sivua.
 • Päi­vi Kor­pi­saa­ri: Joh­da­tus vies­tin­tä­oi­keu­teen — Forum Iuris 2016. 219 sivua.
 • Ris­to Kou­lu ja Hei­di Lind­fors: Vel­ka­vas­tuun toteut­ta­mi­nen luot­to­yh­teis­kun­nas­sa — Forum Iuris 2016. 2. uudis­tet­tu pai­nos. 208 sivua

Itsel­lä­ni meni het­ki toi­pua sho­kis­ta, jon­ka aiheet — tai oikeas­taan vies­tin­tä­oi­keus aiheut­ti 😀 En oli­si kyl­lä osan­nut vil­leim­mis­sä unis­sa­ni­kaan arva­ta sitä yhdek­si aiheek­si, niin kuin aiem­min kir­joit­ta­mas­ta­ni pos­tauk­ses­ta voit­te huo­ma­ta. Muu­ten­kin arvauk­se­ni valin­ta­koe­kir­jois­ta meni aika lail­la met­sään, vaik­ka­kin insol­vens­sioi­keut­ta siel­tä kaa­vai­lin­kin tule­van! Huo­mio­nar­vois­ta kir­jois­sa on myös se, että insol­vens­sioi­keu­den kir­ja (Vel­ka­vas­tuun toteut­ta­mi­nen luot­to­yh­teis­kun­nas­sa) on uudis­tet­tu pai­nos vuo­den 2013 valin­ta­koe­kir­jas­ta, joten osa haki­jois­ta on mah­dol­li­ses­ti aiem­min­kin luke­nut tätä teos­ta inten­sii­vi­ses­ti. Täs­tä ei kenen­kään tar­vit­se kui­ten­kaan hätään­tyä, sil­lä asiat unoh­tu­vat ja lain­sää­dän­tö muuttuu 🙂

Lue lisää: 9 § Hel­sin­gin valin­ta­koe­kir­jo­jen veikkaus

Edel­lä link­kaa­mas­ta­ni pos­tauk­ses­ta löy­tyy myös link­ki aiem­pien vuo­sien valin­ta­koe­kir­joi­hin, jos­ta näet­te, että vies­tin­tä­oi­keut­ta ei siis ole ollut ker­taa­kaan aiem­min, mut­ta esi­neoi­keus on ollut ker­ran vuon­na 2008 ja insol­vens­sioi­keus kol­me ker­taa vuo­si­na 2004, 2010 ja 2013.

Spe­ku­laa­tio kah­des­ta kir­jas­ta sekä sivu­mää­rän mah­dol­li­ses­ta supis­tu­mi­ses­ta osoit­tau­tui myös vää­räk­si, sil­lä tänä vuon­na luet­ta­vaa on 592 sivua, kun taas vii­me vuon­na sivu­ja oli vain 494. Luet­ta­vaa on siis vajaa sata sivua enem­män ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen, mut­ta lukuai­kaa on 12 päi­vää vähem­män. Lie­kö tämä muu­tos joh­tai­si hie­man jär­ke­väm­piin valin­ta­koe­ky­sy­myk­siin, ja näin ollen nip­pe­li­tie­don osaa­mi­nen ei koros­tui­si niin pal­joa. Lop­pu­jen lopuk­si kir­jat täy­tyy kui­ten­kin tie­tyl­lä tasol­la osa­ta ulkoa, joten luke­mi­sel­ta täs­sä ei vältytä 😉

Valin­ta­koe­teh­tä­vät

Valin­ta­koe sisäl­tää vii­si kysy­mys­tä, jois­ta kak­si on luon­teel­taan moni­va­lin­ta­teh­tä­viä. Muut kysy­myk­set voi­vat olla esi­mer­kik­si oikeustapaus‑, essee- ja aineis­to­ky­sy­myk­siä. Kus­ta­kin kysy­myk­ses­tä voi saa­da 0–10 pistettä.

Valin­ta­me­net­te­ly on kak­si­vai­hei­nen: ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­te­taan moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­te­taan nii­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä­pis­tei­den perus­teel­la toi­seen vai­hee­seen eden­neil­tä tar­kas­te­taan kaik­ki vastaukset.

Tie­de­kun­nan muo­toi­lu jät­tää hie­man avoi­mek­si sen, että onko valin­ta­ko­kees­sa vain nuo kak­si ensim­mäi­sen vai­heen moni­va­lin­ta­teh­tä­vää vai voi­ko moni­va­lin­to­ja olla myös ns. toi­seen vai­heen kysy­myk­sis­sä lisää. Epäi­li­sin kui­ten­kin, että moni­va­lin­to­jen mää­rä tulee rajoit­tu­maan noi­hin kah­teen kysy­myk­seen, mut­ta kuten tänään opim­me aiheis­ta, niin kaik­ki on mahdollista!

Tär­kei­tä päi­vä­mää­riä hakijalle

 • 6.4.2016: Valin­ta­koe­kir­jat julkaistaan
 • 16.3 — 6.4.2016: Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku, Hakuai­ka 2
 • 6.4.2016: Hake­mus eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä pää­sy­ko­kees­sa olta­va perillä
 • 20.5.2016: Koe­sa­lit ilmoi­te­taan (vii­meis­tään)
 • 25.5.2016: Pää­sy­koe (Hel­sin­gis­sä, Vaa­sas­sa, Tam­pe­reel­la, Kuo­pios­sa ja Oulussa)
 • 1.7.2016: Valin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan (vii­meis­tään)

Lopuk­si

Edel­leen­kin tah­don muis­tut­taa haku­lo­mak­keen täyt­tä­mi­ses­tä Opin­to­po­lus­sa, sil­lä oli­si erit­täin ikä­vää jou­tua haku­pro­ses­sis­sa hylä­tyk­si näin yksin­ker­tai­sen asian takia.

Huo­men­na innok­kaim­mat haki­jat (minä mukaan lukien) olem­me jo jonot­ta­mas­sa kir­jo­jam­me ja osa kir­jo­jen ennak­ko­ti­laa­jis­ta­kin pää­see aloit­ta­maan 49 päi­vää kes­tä­vän ura­kan. Valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet var­mas­ti herät­tä­vät haki­jois­sa kes­kus­te­lua, joten ker­to­kaa mitä miel­tä te olet­te tämän vuo­den aiheis­ta? Jär­kyt­ti­kö vies­tin­tä­oi­keus tei­tä aluk­si yhtä pal­jon kuin minua tai ovat­ko aiheet mah­dol­li­ses­ti teil­le tut­tu­ja ennes­tään? Toi­vo­tan myös kai­kil­le muil­le Hel­sin­gin yli­opis­toon hake­vil­le tas­a­puo­li­ses­ti tsemp­piä ja jak­sa­mis­ta kevään puurrastukseen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.
 

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “12 § Hel­sin­gin oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016”

 1. Moi!
  Oon saa­nut tääl­tä sun blo­gis­ta pal­jon hyviä vink­ke­jä luku-urak­kaa var­ten, kii­tos niis­tä 🙂
  Mitä ainei­ta muu­ten kir­joi­tit ylp­pä­reis­sä ja mitä arvo­sa­no­ja sait niistä?

 2. Muka­va kuul­la, että blo­gis­ta on ollut hyö­tyä! Toi­vot­ta­vas­ti luke­mi­nen on suju­nut hyvin 🙂

  Kir­joi­tin yhteis­kun­tao­pin (A), lyhyen mate­ma­tii­kan ©, pit­kän englan­nin © ja äidin­kie­len (B). Luin tosi­aan ylp­pä­rei­hin 0h ja muu­ten­kin lukio­ai­ka oli mul­le sen odot­ta­mis­ta, että pää­sen luke­maan oikik­sen pää­sy­ko­kei­siin ja kos­ka tie­sin, että yo-pape­rei­den etu voi olla vain pari pis­tet­tä niin en sit­ten vai­vau­tu­nut panos­ta­maan opis­ke­luun. Tie­ten­kin tämä rat­kai­su kadut­taa hie­man näin jäl­keen­päin, mut­ta ei niin­kään haku­pro­ses­sin takia, vaan esim. har­mit­taa opis­kel­la nyt kie­liä jäl­keen­päin hyväl­le tasolle.

  Lukion ja yo-pape­rei­den mer­ki­tyk­ses­tä oli­si kans­sa tar­koi­tus kir­joit­taa jos­kus — niin kuin mones­ta muus­ta­kin aihees­ta —, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti täl­lä het­kel­lä tun­tuu ettei aikaa oikein rii­tä pos­taus­ten tekemiseen 🙁

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.