Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

36 § Kuin­ka val­mis­tau­tua pääsykoekevääseen

Photo by CDC on Unsplash

Tar­koi­tuk­se­na­ni oli täl­lä vii­kol­la kir­joit­taa sii­tä, miten pää­sy­koe­ke­vää­seen voi val­mis­tau­tua ennen valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den jul­kai­sua. Koro­nas­ta huo­li­mat­ta olin toi­vei­kas, että oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­ta jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti, mut­ta tilan­ne muut­tui vii­meis­tään eilen (9.4.) oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­la jul­kais­tun tie­dot­teen johdosta.

Tie­do­tet­ta het­ken sula­tel­tua­ni aloin kui­ten­kin miet­ti­mään, ettei­vät seu­raa­vat vink­ki­ni val­mis­tau­tu­mi­seen kui­ten­kaan eroa hir­veäs­ti nor­maa­liin tilan­tee­seen ver­rat­tu­na. Ennen näi­tä vink­ke­jä käyn kui­ten­kin läpi mitä täl­lä het­kel­lä tie­de­tään pää­sy­koe­ke­vääs­tä ja valintakokeesta.

Jär­jes­te­tään­kö valintakoetta?

Ehkä täs­sä ei ole tar­peen ker­ra­ta koro­nae­pi­de­mian kään­tei­tä, mut­ta koko alku­ke­vään ilmas­sa on lei­jail­lut kysy­mys valin­ta­ko­keen koh­ta­los­ta, kun tavoit­tee­na on ollut vält­tää lähi­kon­tak­te­ja ja mas­sa­ta­pah­tu­mia. Var­maan minun ohel­la­ni myös moni haki­ja on toi­vo­nut valin­ta­ko­keen jär­jes­tä­mis­tä, mut­ta kukaan meis­tä ei ole voi­nut ennus­taa epi­de­mian käänteitä.

Tors­tai­na 9.4. asi­aan saa­tiin hie­man lisä­sel­vyyt­tä, sil­lä Uni­fi (Suo­men yli­opis­to­jen reh­to­ri­neu­vos­to) tie­dot­ti, että perin­tei­set kokeet kor­va­taan vaih­toeh­toi­sil­la valin­ta­ta­voil­la. Tie­dot­tees­sa todet­tiin suo­ma­lai­sy­li­opis­to­jen lin­jan­neen, ettei perin­tei­siä valin­ta­ko­kei­ta ole koro­na­ti­lan­teen vuok­si mah­dol­lis­ta jär­jes­tää tur­val­li­ses­ti ja yli­opis­to­jen ope­tus­va­ra­reh­to­rit ovat päät­tä­neet, että kevään 2020 opis­ke­li­ja­va­lin­nat jär­jes­te­tään kevään ja kesän aika­na vaih­toeh­toi­sil­la, lähi­kon­tak­tia vält­tä­vil­lä tavoilla.

Täs­tä tie­ten­kin herää kysy­mys, että mitä nämä vaih­toeh­toi­set valin­ta­ta­vat sit­ten ovat? Tie­dot­teen mukaan perin­teis­ten valin­ta­ko­kei­den sijas­ta voi­daan käyt­tää mui­ta valin­nan menet­te­ly­jä, kuten digi­taa­li­sia valin­ta­ta­po­ja, verk­ko­kurs­se­ja, todis­tus­va­lin­taa tai avoi­men yli­opis­ton väy­län valin­taa. Pie­nen osal­lis­tu­ja­mää­rän valin­ta­ko­kei­ta voi­daan tar­koin varo­toi­men­pi­tein toteut­taa. Yli­opis­tot tie­dot­ta­vat muut­tu­neis­ta valin­ta­ta­vois­ta huh­ti­kuul­le suun­ni­tel­tu­jen valin­ta­ko­kei­den osal­ta mah­dol­li­sim­man pian ja muu­toin 30.4. mennessä.

Tämän jäl­keen saa­tiin nopeas­ti täs­men­nys­tä nime­no­maan oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan osal­ta, sil­lä oikeustieteet.fi ‑sivul­la jul­kais­tiin tie­do­te, joka kuu­lui koko­nai­suu­des­saan seuraavasti:

”Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan todis­tus­va­lin­nan ja valin­ta­koe­va­lin­nan kiin­tiöt tul­laan pitä­mään ennal­laan. Valin­ta­ko­keen ensim­mäi­nen vai­he jär­jes­te­tään säh­köi­ses­ti, min­kä lisäk­si on mah­dol­lis­ta, että valin­ta­ko­kee­seen sisäl­tyy toi­nen vai­he erik­seen mää­ri­tel­ty­nä ajan­koh­ta­na. Tar­kem­pia tie­to­ja tie­do­te­taan vii­meis­tään 30.4.2020.”

Tie­do­te 9.4.2020 — oikeustieteet.fi

Vas­taus väliot­si­kon kysy­myk­seen on, että valin­ta­koe jär­jes­te­tään myös tänä vuon­na. Toi­nen tär­keä seik­ka on, että kiin­tiöt tul­laan pitä­mään ennal­laan ja itse tul­kit­sen tämän siten, että kum­mas­sa­kin kiin­tiös­sä valit­ta­vien mää­rä pysyy sama­na. Olen käsi­tel­lyt kiin­tiöi­tä ja nii­den koko­ja haku­koh­teit­tain aiem­mas­sa kirjoituksessani.

Lue lisää: 34 § Oikik­seen 2020 — Hakuinfo

Min­kä­lai­nen valin­ta­koe on?

Tähän vali­tet­ta­vas­ti totean heti alkuun, etten tie­dä. Veik­kaan, ettei­vät asias­ta vas­tuus­sa ole­vat tahot­kaan tie­dä vie­lä tark­kaan koko valin­ta­pro­ses­sin lopul­lis­ta muotoa.

En halua lii­kaa spe­ku­loi­da aihet­ta ja pis­tää tei­dän pää­tän­ne pyö­räl­le, mut­ta tie­dot­teen perus­teel­la on sel­ke­ää, että valin­ta­koe voi olla joko yksi- tai kak­si­vai­hei­nen. Ensim­mäi­nen vai­he tulee joka tapauk­ses­sa ole­maan sähköinen.

Tie­dot­tees­ta ei saa hir­veän pal­jon irti, ja se herät­tää pal­jon lisä­ky­sy­myk­siä, kuten

 • jär­jes­te­tään­kö ensim­mäi­nen vai­he alku­pe­räi­se­nä koe­päi­vä­nä eli 26.5.;
 • mikä ensim­mäi­sen vai­heen sisäl­tö tulee käy­tän­nös­sä ole­maan (moni­va­lin­to­ja, aineis­to­teh­tä­viä vai jotain aivan muuta);
 • mil­loin mah­dol­li­nen toi­nen vai­he järjestetään;
 • mitä mah­dol­li­nen toi­nen vai­he pitää sisäl­lään; ja
 • onko mah­dol­li­nen toi­nen vai­he tar­koi­tet­tu kai­kil­le haki­joil­le vai ainoas­taan ensim­mäi­ses­tä vai­hees­sa tar­peek­si hyvin suoriutuneille?

Itse olen miet­ti­nyt vaih­toeh­toa, jos­sa ensim­mäi­sel­lä vai­heel­la pyrit­täi­siin kar­si­maan haki­ja­mää­rää sen ver­ran pie­nek­si, että perin­tei­sen valin­ta­ko­keen jär­jes­tä­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta. Vali­tet­ta­vas­ti en osaa sanoa, kuin­ka pie­nek­si haki­ja­mää­rä tuli­si kar­sia, jot­ta toi­nen vai­he voi­si mukail­la nor­maa­lia valin­ta­koet­ta. Asian spe­ku­loin­nis­sa ei ole kui­ten­kaan mitään hyö­tyä ja sinun ei kan­na­ta käyt­tää sii­hen energiaasi.

Kuin­ka val­mis­tau­tua ennen valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den julkaisua?

Aiem­pien tie­to­jen mukaan valin­ta­koe­kir­jal­li­suus jul­kais­taan maa­nan­tai­na 27.4.2020. Täl­lä het­kel­lä käsi­tyk­se­ni on, ettei tämä ole muut­tu­mas­sa, vaik­ka valin­ta­ko­keen jär­jes­te­lyt tule­vat muuttumaan.

Lepää

Kir­jo­jen jul­kai­suun on vie­lä 2,5 viik­koa aikaa. Ensim­mäi­nen ja tär­kein neu­vo­ni on keho­tus lepää­mi­seen. Samaa oli­sin neu­vo­nut myös ilman koro­na­här­del­liä, sil­lä vaik­ka lukuai­ka on lyhen­ty­nyt, on jak­sa­mi­nen pää­sy­koe­ke­vää­nä kai­ken kes­kiös­sä. Olem­me valin­ta­ko­keen jär­jes­te­lyi­den suh­teen edel­leen hie­man pimen­nos­sa, mut­ta asi­aa ei kan­na­ta nyt miet­tiä sen enem­pää kuin on pak­ko. Väl­tä tur­han spe­ku­laa­tion, trol­lauk­sen ja pani­koin­nin luke­mis­ta eri­lai­sil­ta foo­ru­meil­ta ja seu­raa asi­aa kos­ke­vaa tie­do­tus­ta oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta sekä Opin­to­po­lus­ta. Opin­to­po­lus­sa kan­nat­taa käy­dä myös tar­kis­ta­mas­sa, että ilmoit­ta­ma­si säh­kö­pos­tio­soi­te on ajantasainen!

Tutus­tu kevyes­ti van­hoi­hin valin­ta­koe­ky­sy­myk­siin sekä arvosteluperusteisiin

Pää­sy­koe­ke­vää­seen voi tie­ten­kin val­mis­tau­tua muu­toin­kin kuin lepää­mäl­lä. Laki­kir­jo­jen, van­ho­jen pää­sy­koe­kir­jo­jen ja muun kir­jal­li­suu­den pänt­tää­mi­ses­sä menet met­sään, mut­ta suo­sit­te­len tutus­tu­maan kevyes­ti aiem­pien vuo­sien valin­ta­ko­kei­siin sekä arvos­te­lu­pe­rus­tei­siin, jot­ta tie­dät, mitä kokees­sa voi tul­la vas­taan ja eten­kin mihin arvioin­nis­sa kiin­ni­te­tään huomiota.

Lisäk­si juri­di­seen teks­tiin ja ajat­te­luun voi tutus­tua esi­mer­kik­si luke­mal­la Edi­lexin avoi­mia uuti­sia. Jos haluat lukea jotain alan kir­jal­li­suut­ta, suo­sit­te­len vah­vas­ti selai­le­maan vii­me vuon­na yhte­nä pää­sy­koe­kir­ja­na ollut­ta kir­jaa ”Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan”. Kir­ja on hyvin yleis­pä­te­vä teos ja sen tuli­si mie­les­tä­ni toi­mia kaik­kial­la oiki­so­pin­to­jen ensim­mäi­sen kurs­sin mate­ri­aa­li­na. Kir­jaan saa ilmai­sen lukuoi­keu­den Uni­gra­fian sivuil­ta.

Hoi­da menot ennen kir­jo­jen jul­kai­sua ja suun­nit­te­le val­miik­si päivärytmiä

Vii­mei­nen vink­ki­ni on osal­taan hie­man tur­ha, sil­lä muu­ten suo­sit­te­li­sin tapaa­maan kave­rei­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon nyt. Tosin täs­sä tilan­tees­sa kave­rei­den näke­mi­nen ei muu­ten­kaan oikein onnis­tu, pait­si video­pu­he­lui­den muo­dos­sa. Lukuai­ka­na kan­nat­taa vält­tää yli­mää­räi­siä meno­ja, vaik­ka tie­ten­kin lukuai­ka­na­kin voi ja kan­nat­taa pitää yhteyttä kavereihin.

On myös hyvä näin etu­kä­teen luon­nos­tel­la lukusuun­ni­tel­maa. Tie­ten­kään var­si­nais­ta lukusuun­ni­tel­maa ei voi teh­dä ennen kir­jo­jen jul­kai­sua, mut­ta esi­mer­kik­si minul­la ei ollut kovin tark­kaa lukusuun­ni­tel­maa sisään­pää­sy­ke­vää­nä­ni. Sen sijaan olin suun­ni­tel­lut päi­vä­ryt­mi­ni etu­kä­teen. Herä­sin joka aamu aina samaan aikaan, minul­la oli tie­tyt päi­vät lenk­kei­lyl­le ja olin mää­ri­tel­lyt suu­rin piir­tein lou­nas- sekä nuk­ku­maan­me­noai­ka­ni. Oli kysees­sä sit­ten pää­sy­koe­ke­vät tai mikä tahan­sa pro­jek­ti, on mie­les­tä­ni hyvä ryt­mi kes­kei­nen teki­jä onnis­tu­mi­ses­sa. Niin höl­möl­tä kuin tämä kuu­los­taa, kan­nat­taa pik­ku­hil­jaa ope­tel­la jo lukuai­ka­na käy­tet­tä­vään ryt­miin, jot­ta sii­hen tottuu.

Tar­koi­tuk­se­na­ni on kir­joit­taa myö­hem­min täs­sä kuus­sa oma kir­joi­tus luku­tek­nii­kas­ta sekä lukusuun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta, mut­ta kat­so­taan hie­man, mitä lisä­tie­toa pää­sy­ko­keen jär­jes­te­lyis­tä tulee, etten anna teil­le täy­sin tur­hia vinkkejä 🙂

Lue lisää: 37 § Kuin­ka opis­kel­la valin­ta­ko­kee­seen ja 39 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan vastaustekniikka

Lopuk­si

Monel­la var­mas­ti pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na on epä­tie­toi­suus, mut­ta mil­lä fii­lik­sil­lä olet­te muu­toin täl­lä het­kel­lä? Jos kai­paat jut­tuseu­raa epä­tie­toi­suu­den aiheut­ta­man ahdis­tuk­sen lie­ven­tä­mi­seen, voi minul­le lait­taa vapaas­ti vies­tiä. Lai­ta myös kom­ment­tia, jos sinul­la herää val­miik­si kysy­myk­siä luku­tek­nii­kas­ta sekä lukusuun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta, niin vas­tai­len nii­hin vii­meis­tään aihet­ta käsit­te­le­väs­sä postauksessa.

Muka­vaa pää­siäis­tä kaikille!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *