Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

36 § Kuin­ka val­mis­tau­tua pääsykoekevääseen

Photo by CDC on Unsplash

Tar­koi­tuk­se­na­ni oli täl­lä vii­kol­la kir­joit­taa sii­tä, miten pää­sy­koe­ke­vää­seen voi val­mis­tau­tua ennen valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den jul­kai­sua. Koro­nas­ta huo­li­mat­ta olin toi­vei­kas, että oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­ta jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti, mut­ta tilan­ne muut­tui vii­meis­tään eilen (9.4.) oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­la jul­kais­tun tie­dot­teen johdosta.

Tie­do­tet­ta het­ken sula­tel­tua­ni aloin kui­ten­kin miet­ti­mään, ettei­vät seu­raa­vat vink­ki­ni val­mis­tau­tu­mi­seen kui­ten­kaan eroa hir­veäs­ti nor­maa­liin tilan­tee­seen ver­rat­tu­na. Ennen näi­tä vink­ke­jä käyn kui­ten­kin läpi mitä täl­lä het­kel­lä tie­de­tään pää­sy­koe­ke­vääs­tä ja valintakokeesta.

Jär­jes­te­tään­kö valintakoetta?

Ehkä täs­sä ei ole tar­peen ker­ra­ta koro­nae­pi­de­mian kään­tei­tä, mut­ta koko alku­ke­vään ilmas­sa on lei­jail­lut kysy­mys valin­ta­ko­keen koh­ta­los­ta, kun tavoit­tee­na on ollut vält­tää lähi­kon­tak­te­ja ja mas­sa­ta­pah­tu­mia. Var­maan minun ohel­la­ni myös moni haki­ja on toi­vo­nut valin­ta­ko­keen jär­jes­tä­mis­tä, mut­ta kukaan meis­tä ei ole voi­nut ennus­taa epi­de­mian käänteitä.

Tors­tai­na 9.4. asi­aan saa­tiin hie­man lisä­sel­vyyt­tä, sil­lä Uni­fi (Suo­men yli­opis­to­jen reh­to­ri­neu­vos­to) tie­dot­ti, että perin­tei­set kokeet kor­va­taan vaih­toeh­toi­sil­la valin­ta­ta­voil­la. Tie­dot­tees­sa todet­tiin suo­ma­lai­sy­li­opis­to­jen lin­jan­neen, ettei perin­tei­siä valin­ta­ko­kei­ta ole koro­na­ti­lan­teen vuok­si mah­dol­lis­ta jär­jes­tää tur­val­li­ses­ti ja yli­opis­to­jen ope­tus­va­ra­reh­to­rit ovat päät­tä­neet, että kevään 2020 opis­ke­li­ja­va­lin­nat jär­jes­te­tään kevään ja kesän aika­na vaih­toeh­toi­sil­la, lähi­kon­tak­tia vält­tä­vil­lä tavoilla.

Täs­tä tie­ten­kin herää kysy­mys, että mitä nämä vaih­toeh­toi­set valin­ta­ta­vat sit­ten ovat? Tie­dot­teen mukaan perin­teis­ten valin­ta­ko­kei­den sijas­ta voi­daan käyt­tää mui­ta valin­nan menet­te­ly­jä, kuten digi­taa­li­sia valin­ta­ta­po­ja, verk­ko­kurs­se­ja, todis­tus­va­lin­taa tai avoi­men yli­opis­ton väy­län valin­taa. Pie­nen osal­lis­tu­ja­mää­rän valin­ta­ko­kei­ta voi­daan tar­koin varo­toi­men­pi­tein toteut­taa. Yli­opis­tot tie­dot­ta­vat muut­tu­neis­ta valin­ta­ta­vois­ta huh­ti­kuul­le suun­ni­tel­tu­jen valin­ta­ko­kei­den osal­ta mah­dol­li­sim­man pian ja muu­toin 30.4. mennessä.

Tämän jäl­keen saa­tiin nopeas­ti täs­men­nys­tä nime­no­maan oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan osal­ta, sil­lä oikeustieteet.fi ‑sivul­la jul­kais­tiin tie­do­te, joka kuu­lui koko­nai­suu­des­saan seuraavasti:

”Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan todis­tus­va­lin­nan ja valin­ta­koe­va­lin­nan kiin­tiöt tul­laan pitä­mään ennal­laan. Valin­ta­ko­keen ensim­mäi­nen vai­he jär­jes­te­tään säh­köi­ses­ti, min­kä lisäk­si on mah­dol­lis­ta, että valin­ta­ko­kee­seen sisäl­tyy toi­nen vai­he erik­seen mää­ri­tel­ty­nä ajan­koh­ta­na. Tar­kem­pia tie­to­ja tie­do­te­taan vii­meis­tään 30.4.2020.”

Tie­do­te 9.4.2020 — oikeustieteet.fi

Vas­taus väliot­si­kon kysy­myk­seen on, että valin­ta­koe jär­jes­te­tään myös tänä vuon­na. Toi­nen tär­keä seik­ka on, että kiin­tiöt tul­laan pitä­mään ennal­laan ja itse tul­kit­sen tämän siten, että kum­mas­sa­kin kiin­tiös­sä valit­ta­vien mää­rä pysyy sama­na. Olen käsi­tel­lyt kiin­tiöi­tä ja nii­den koko­ja haku­koh­teit­tain aiem­mas­sa kirjoituksessani.

Lue lisää: 34 § Oikik­seen 2020 — Hakuinfo

Min­kä­lai­nen valin­ta­koe on?

Tähän vali­tet­ta­vas­ti totean heti alkuun, etten tie­dä. Veik­kaan, ettei­vät asias­ta vas­tuus­sa ole­vat tahot­kaan tie­dä vie­lä tark­kaan koko valin­ta­pro­ses­sin lopul­lis­ta muotoa.

En halua lii­kaa spe­ku­loi­da aihet­ta ja pis­tää tei­dän pää­tän­ne pyö­räl­le, mut­ta tie­dot­teen perus­teel­la on sel­ke­ää, että valin­ta­koe voi olla joko yksi- tai kak­si­vai­hei­nen. Ensim­mäi­nen vai­he tulee joka tapauk­ses­sa ole­maan sähköinen.

Tie­dot­tees­ta ei saa hir­veän pal­jon irti, ja se herät­tää pal­jon lisä­ky­sy­myk­siä, kuten

 • jär­jes­te­tään­kö ensim­mäi­nen vai­he alku­pe­räi­se­nä koe­päi­vä­nä eli 26.5.;
 • mikä ensim­mäi­sen vai­heen sisäl­tö tulee käy­tän­nös­sä ole­maan (moni­va­lin­to­ja, aineis­to­teh­tä­viä vai jotain aivan muuta);
 • mil­loin mah­dol­li­nen toi­nen vai­he järjestetään;
 • mitä mah­dol­li­nen toi­nen vai­he pitää sisäl­lään; ja
 • onko mah­dol­li­nen toi­nen vai­he tar­koi­tet­tu kai­kil­le haki­joil­le vai ainoas­taan ensim­mäi­ses­tä vai­hees­sa tar­peek­si hyvin suoriutuneille?

Itse olen miet­ti­nyt vaih­toeh­toa, jos­sa ensim­mäi­sel­lä vai­heel­la pyrit­täi­siin kar­si­maan haki­ja­mää­rää sen ver­ran pie­nek­si, että perin­tei­sen valin­ta­ko­keen jär­jes­tä­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta. Vali­tet­ta­vas­ti en osaa sanoa, kuin­ka pie­nek­si haki­ja­mää­rä tuli­si kar­sia, jot­ta toi­nen vai­he voi­si mukail­la nor­maa­lia valin­ta­koet­ta. Asian spe­ku­loin­nis­sa ei ole kui­ten­kaan mitään hyö­tyä ja sinun ei kan­na­ta käyt­tää sii­hen energiaasi.

Kuin­ka val­mis­tau­tua ennen valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den julkaisua?

Aiem­pien tie­to­jen mukaan valin­ta­koe­kir­jal­li­suus jul­kais­taan maa­nan­tai­na 27.4.2020. Täl­lä het­kel­lä käsi­tyk­se­ni on, ettei tämä ole muut­tu­mas­sa, vaik­ka valin­ta­ko­keen jär­jes­te­lyt tule­vat muuttumaan.

Lepää

Kir­jo­jen jul­kai­suun on vie­lä 2,5 viik­koa aikaa. Ensim­mäi­nen ja tär­kein neu­vo­ni on keho­tus lepää­mi­seen. Samaa oli­sin neu­vo­nut myös ilman koro­na­här­del­liä, sil­lä vaik­ka lukuai­ka on lyhen­ty­nyt, on jak­sa­mi­nen pää­sy­koe­ke­vää­nä kai­ken kes­kiös­sä. Olem­me valin­ta­ko­keen jär­jes­te­lyi­den suh­teen edel­leen hie­man pimen­nos­sa, mut­ta asi­aa ei kan­na­ta nyt miet­tiä sen enem­pää kuin on pak­ko. Väl­tä tur­han spe­ku­laa­tion, trol­lauk­sen ja pani­koin­nin luke­mis­ta eri­lai­sil­ta foo­ru­meil­ta ja seu­raa asi­aa kos­ke­vaa tie­do­tus­ta oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta sekä Opin­to­po­lus­ta. Opin­to­po­lus­sa kan­nat­taa käy­dä myös tar­kis­ta­mas­sa, että ilmoit­ta­ma­si säh­kö­pos­tio­soi­te on ajantasainen!

Tutus­tu kevyes­ti van­hoi­hin valin­ta­koe­ky­sy­myk­siin sekä arvosteluperusteisiin

Pää­sy­koe­ke­vää­seen voi tie­ten­kin val­mis­tau­tua muu­toin­kin kuin lepää­mäl­lä. Laki­kir­jo­jen, van­ho­jen pää­sy­koe­kir­jo­jen ja muun kir­jal­li­suu­den pänt­tää­mi­ses­sä menet met­sään, mut­ta suo­sit­te­len tutus­tu­maan kevyes­ti aiem­pien vuo­sien valin­ta­ko­kei­siin sekä arvos­te­lu­pe­rus­tei­siin, jot­ta tie­dät, mitä kokees­sa voi tul­la vas­taan ja eten­kin mihin arvioin­nis­sa kiin­ni­te­tään huomiota.

Lisäk­si juri­di­seen teks­tiin ja ajat­te­luun voi tutus­tua esi­mer­kik­si luke­mal­la Edi­lexin avoi­mia uuti­sia. Jos haluat lukea jotain alan kir­jal­li­suut­ta, suo­sit­te­len vah­vas­ti selai­le­maan vii­me vuon­na yhte­nä pää­sy­koe­kir­ja­na ollut­ta kir­jaa ”Joh­da­tus oikeu­del­li­sen rat­kai­sun teo­ri­aan”. Kir­ja on hyvin yleis­pä­te­vä teos ja sen tuli­si mie­les­tä­ni toi­mia kaik­kial­la oiki­so­pin­to­jen ensim­mäi­sen kurs­sin mate­ri­aa­li­na. Kir­jaan saa ilmai­sen lukuoi­keu­den Uni­gra­fian sivuil­ta.

Hoi­da menot ennen kir­jo­jen jul­kai­sua ja suun­nit­te­le val­miik­si päivärytmiä

Vii­mei­nen vink­ki­ni on osal­taan hie­man tur­ha, sil­lä muu­ten suo­sit­te­li­sin tapaa­maan kave­rei­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon nyt. Tosin täs­sä tilan­tees­sa kave­rei­den näke­mi­nen ei muu­ten­kaan oikein onnis­tu, pait­si video­pu­he­lui­den muo­dos­sa. Lukuai­ka­na kan­nat­taa vält­tää yli­mää­räi­siä meno­ja, vaik­ka tie­ten­kin lukuai­ka­na­kin voi ja kan­nat­taa pitää yhteyttä kavereihin.

On myös hyvä näin etu­kä­teen luon­nos­tel­la lukusuun­ni­tel­maa. Tie­ten­kään var­si­nais­ta lukusuun­ni­tel­maa ei voi teh­dä ennen kir­jo­jen jul­kai­sua, mut­ta esi­mer­kik­si minul­la ei ollut kovin tark­kaa lukusuun­ni­tel­maa sisään­pää­sy­ke­vää­nä­ni. Sen sijaan olin suun­ni­tel­lut päi­vä­ryt­mi­ni etu­kä­teen. Herä­sin joka aamu aina samaan aikaan, minul­la oli tie­tyt päi­vät lenk­kei­lyl­le ja olin mää­ri­tel­lyt suu­rin piir­tein lou­nas- sekä nuk­ku­maan­me­noai­ka­ni. Oli kysees­sä sit­ten pää­sy­koe­ke­vät tai mikä tahan­sa pro­jek­ti, on mie­les­tä­ni hyvä ryt­mi kes­kei­nen teki­jä onnis­tu­mi­ses­sa. Niin höl­möl­tä kuin tämä kuu­los­taa, kan­nat­taa pik­ku­hil­jaa ope­tel­la jo lukuai­ka­na käy­tet­tä­vään ryt­miin, jot­ta sii­hen tottuu.

Tar­koi­tuk­se­na­ni on kir­joit­taa myö­hem­min täs­sä kuus­sa oma kir­joi­tus luku­tek­nii­kas­ta sekä lukusuun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta, mut­ta kat­so­taan hie­man, mitä lisä­tie­toa pää­sy­ko­keen jär­jes­te­lyis­tä tulee, etten anna teil­le täy­sin tur­hia vinkkejä 🙂

Lue lisää: 37 § Kuin­ka opis­kel­la valin­ta­ko­kee­seen ja 39 § Oikeus­tie­teel­li­sen alan vastaustekniikka

Lopuk­si

Monel­la var­mas­ti pääl­lim­mäi­se­nä tun­tee­na on epä­tie­toi­suus, mut­ta mil­lä fii­lik­sil­lä olet­te muu­toin täl­lä het­kel­lä? Jos kai­paat jut­tuseu­raa epä­tie­toi­suu­den aiheut­ta­man ahdis­tuk­sen lie­ven­tä­mi­seen, voi minul­le lait­taa vapaas­ti vies­tiä. Lai­ta myös kom­ment­tia, jos sinul­la herää val­miik­si kysy­myk­siä luku­tek­nii­kas­ta sekä lukusuun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­ta, niin vas­tai­len nii­hin vii­meis­tään aihet­ta käsit­te­le­väs­sä postauksessa.

Muka­vaa pää­siäis­tä kaikille!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.