Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016

Alku­vuo­si on kulu­nut jo vauh­dil­la, ja Rol­loon hake­vil­la luku-urak­ka alkaa­kin jo huo­men­na! Myös meil­lä muil­la alkaa kir­jo­jen jul­kai­su hää­möt­tää hori­son­tis­sa, mut­ta vie­lä on pari kuu­kaut­ta odo­tet­ta­va­na. Hel­sin­gin­kin pää­sy­koe­kir­jois­ta tih­kui hie­man tie­toa täl­lä vii­kol­la, kun tie­de­kun­ta jul­kai­si, että valin­ta­koe­vaa­ti­muk­set suo­men­kie­li­sen kir­jal­li­suu­den osal­ta jul­kais­taan 5.4.2016 klo 15. Kir­jat eivät kui­ten­kaan ole vie­lä saa­ta­vil­la tuo­na päi­vä­nä, sil­lä vain tie­to kir­jo­jen aiheis­ta / nimis­tä jul­kais­taan tuolloin.

Mil­loin Hel­sin­gin kir­jat sit­ten julkaistaan?

Mikä­li tie­de­kun­ta seu­raa vii­me vuo­den käy­tän­töä niin valin­ta­koe­kir­jat ovat ostet­ta­vis­sa seu­raa­va­na päi­vä­nä eli täs­sä tapauk­ses­sa 6.4.2016. Mut­ta esim. vuon­na 2014 tie­to valin­ta­koe­vaa­ti­muk­sis­ta (aiheis­ta) jul­kais­tiin viik­ko ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua, joten kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tie­dus­te­lin asi­aa tie­de­kun­nal­ta ja sain vas­tauk­sek­si vain, että “Tie­to tulee verk­ko­si­vuil­le mah­dol­li­sim­man pian. Jou­dum­me vie­lä tar­kis­ta­maan joi­ta­kin käy­tän­nön asioi­ta ennen kuin voim­me lait­taa tar­kem­paa tie­toa.” Var­maa on siis vain, että aikai­sin­taan kir­jat jul­kais­taan 6.4, mikä tar­koit­taa sitä, että lukuai­ka tänä kevää­nä on 49 päi­vää tai vähemmän.

Mut­ta sit­ten itse aihee­seen eli vuo­den 2016 opis­ke­lusuun­ni­tel­maa­ni. Uusia kurs­se­ja on läh­te­nyt pyö­ri­mään pos­taus­tauon aika­na ja osas­sa riit­tää­kin puu­haa vie­lä maa­lis­kuun puo­leen­vä­liin saakka.

Meneil­lään ole­vat kurssit

 • Asia­kir­jo­jen laa­din­ta­kurs­si (3 op)

Vaik­ka kurs­si alkoi­kin vas­ta tam­mi­kuun lopus­sa, niin ensi vii­kol­la on jo kurs­sin vii­mei­nen luen­to. Kurs­siin kuu­luu nel­jä eri luen­toa, joil­la olem­me käy­neet läpi eri oikeu­de­na­lo­jen tyy­pil­lis­ten asia­kir­jo­jen laa­ti­mis­ta esim. tes­ta­men­tin tekoa.

Luen­to­ja var­ten on pitä­nyt teh­dä ennak­ko­teh­tä­vä­nä asia­kir­ja tai kak­si, mut­ta koko­nai­suu­des­saan kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen on ollut help­poa, sil­lä vaa­ti­muk­set asia­kir­jo­jen laa­dul­le eivät ole olleet kor­keat eikä nii­den teke­mi­seen tar­vit­se käyt­tää pal­joa aikaa. Luen­noit­si­joi­na ovat toi­mi­neet tähän asti eri toi­mis­to­jen asia­na­ja­jat ja pää­sään­töi­ses­ti luen­not ovat­kin olleet mie­len­kiin­toi­sia ja käytännönläheisiä.

 • Englan­nin teks­ti­nym­mär­tä­mi­nen ja suul­li­nen tai­to (2 op)

Kos­ka avoi­men kaut­ta on ollut tar­jol­la nih­keäs­ti uusia oikis­kurs­se­ja, niin pää­tin suo­rit­taa englan­nin kie­len kurs­sin, joka kuu­luu myös oikeus­no­taa­rin (tai mais­te­rin) tut­kin­toon. Muu­ten­kin englan­nin kie­len tai­to­ni on mel­ko kes­kin­ker­tai­nen ja haluai­sin kovas­ti saa­da sen kehi­tet­tyä suju­val­le tasolle.

Kurs­sil­la nimen­sä mukai­ses­ti olem­me lähin­nä luke­neet eri­näi­siä teks­te­jä ja kes­kus­tel­leet näis­tä, jon­ka lisäk­si olem­me teh­neet ryh­mäe­si­tys­tä 4–5 hen­gen ryh­mis­sä. Kurs­sil­la on erin­omai­nen opet­ta­ja ja muu­ten­kin muka­va ilma­pii­ri 🙂 Luen­to­ja on ollut ker­ran vii­kos­sa ja ne jat­ku­vat vie­lä 16.3 saak­ka, mut­ta ryh­mä­työn lisäk­si kurs­sil­la ei var­si­nai­ses­ti ole mitään teh­tä­viä tai kokei­ta, jot­ka tuli­si suo­rit­taa kurs­sin läpäistäkseen.

 • Oikeus­his­to­ria (5 op)

Oikeus­his­to­rias­ta olen jo suo­rit­ta­nut kah­den opin­to­pis­teen luen­to­kurs­sin, mut­ta kir­jal­li­suus­tent­ti (3 op) on vie­lä suo­ri­mat­ta ja täh­täi­mes­sä onkin 10.3 jär­jes­tet­tä­vä tent­ti. Olen aloit­ta­nut luke­mi­sen hitaas­ti jo tam­mi­kuus­sa, mut­ta nyt pitäi­si alkaa luke­maan hie­man tii­viim­min, sil­lä tavoit­tee­na ten­tis­tä oli­si aina­kin nelo­nen. Ehkä­pä huo­men­na sai­sin luke­mi­sen taas käyntiin? 😀

Mui­ta kurs­se­ja en aio suo­rit­taa ennen kesää, sil­lä pää­sy­ko­kee­seen on pis­tet­tä­vä kaik­ki saa­ta­vil­la ole­va aika ja keskittyminen.

Tule­vat kurssit

Avoi­men yli­opis­ton opin­to-ohjel­mas­sa ei ole aina­kaan tois­tai­sek­si tar­jol­la mitään kurs­se­ja kesäk­si tai syk­syk­si, mut­ta mikä­li van­hat mer­kit pitä­vät paik­kan­sa, alkusyk­sys­tä jär­jes­te­tään taas euroop­pa­oi­keu­den (6 op) kurs­si, mitä en ole vie­lä suorittanut.

Mikä­li kesäk­si ei ilmes­ty mitään oikis­kurs­se­ja, nin otan mah­dol­li­ses­ti kie­li­kurs­se­ja esim. espan­jaa, venä­jää tai ruot­sia, sil­lä oikik­ses­sa joka tapauk­ses­sa jou­tuu suo­rit­ta­maan 5 op:n vir­ka­mies­ruot­sin. Lisäk­si aion opis­kel­la kesäl­lä itse­näi­ses­ti lukion englan­nin kurs­sit, sil­lä itse lukios­sa opis­ke­lu oli lie­väs­ti sanot­tu­na laiskahkoa.

Eril­li­so­pin­not

Hain alku­vuo­del­le eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta esi­neoi­keu­den pakol­li­siin aineo­pin­toi­hin, mut­ta tie­de­kun­ta hyl­kä­si hake­muk­se­ni ope­tus­re­surs­sien puut­tee­seen vedo­ten. Toi­saal­ta nyt kun jäl­keen­päin miet­tii, niin nykyis­ten opin­to­jen ja töi­den kans­sa on aivan riit­tä­väs­ti teke­mis­tä, joten ehkä tuo esi­neoi­keu­den kurs­si oli­si ollut lii­kaa 😀 Aion kui­ten­kin hakea eril­li­so­pin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta syk­syl­le 2016, sil­lä aina on hyvä olla vara­suun­ni­tel­ma mikä­li pää­sy­koe ei meni­si­kään nap­piin. Hakuai­ka syk­syn eril­li­so­pin­to­jen osal­ta lop­puu 30.4, joten mie­tin myö­hem­min mil­le kurs­seil­le tulen suo­ri­tusoi­keut­ta hakemaan.

Lisä­tie­to­ja eril­li­so­pin­nois­ta: Sivuai­ne- ja eril­li­set opinnot

Lopuk­si

Kuten alus­sa jo tote­sin, niin pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­su alkaa hää­möt­tä­mään jo Hel­sin­kiin hake­vien­kin osal­ta ja seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa oli­si­kin ajan­koh­tais­ta arvail­la mah­dol­li­sia pääsykoeaiheita!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016”

 1. Kyl­lä on sala­myh­käis­tä noi­den Hel­sin­gin kir­jo­jen kans­sa. Mä luu­lin, että ne nyt ilmes­tyi­si 5.4, kun aiheet ilmoi­te­taan. Noh, odo­tel­laan sit­ten vaan lisää (ei niin kärsivällisesti).

 2. Saa näh­dä mitä yllä­tyk­siä tie­de­kun­ta kek­sii vie­lä täs­sä kevään aika­na ja mil­loin kir­jat lopul­ta ilmes­ty­vät­kään luet­ta­vak­si 😀 Mut­ta älä huo­li, kyl­lä me jos­sain vai­hees­sa lopul­ta pääs­tään lukemaan!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.