Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016

Alku­vuo­si on kulu­nut jo vauh­dil­la, ja Rol­loon hake­vil­la luku-urak­ka alkaa­kin jo huo­men­na! Myös meil­lä muil­la alkaa kir­jo­jen jul­kai­su hää­möt­tää hori­son­tis­sa, mut­ta vie­lä on pari kuu­kaut­ta odo­tet­ta­va­na. Hel­sin­gin­kin pää­sy­koe­kir­jois­ta tih­kui hie­man tie­toa täl­lä vii­kol­la, kun tie­de­kun­ta jul­kai­si, että valin­ta­koe­vaa­ti­muk­set suo­men­kie­li­sen kir­jal­li­suu­den osal­ta jul­kais­taan 5.4.2016 klo 15. Kir­jat eivät kui­ten­kaan ole vie­lä saa­ta­vil­la tuo­na päi­vä­nä, sil­lä vain tie­to kir­jo­jen aiheis­ta / nimis­tä jul­kais­taan tuolloin.

Mil­loin Hel­sin­gin kir­jat sit­ten julkaistaan?

Mikä­li tie­de­kun­ta seu­raa vii­me vuo­den käy­tän­töä niin valin­ta­koe­kir­jat ovat ostet­ta­vis­sa seu­raa­va­na päi­vä­nä eli täs­sä tapauk­ses­sa 6.4.2016. Mut­ta esim. vuon­na 2014 tie­to valin­ta­koe­vaa­ti­muk­sis­ta (aiheis­ta) jul­kais­tiin viik­ko ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua, joten kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tie­dus­te­lin asi­aa tie­de­kun­nal­ta ja sain vas­tauk­sek­si vain, että “Tie­to tulee verk­ko­si­vuil­le mah­dol­li­sim­man pian. Jou­dum­me vie­lä tar­kis­ta­maan joi­ta­kin käy­tän­nön asioi­ta ennen kuin voim­me lait­taa tar­kem­paa tie­toa.” Var­maa on siis vain, että aikai­sin­taan kir­jat jul­kais­taan 6.4, mikä tar­koit­taa sitä, että lukuai­ka tänä kevää­nä on 49 päi­vää tai vähemmän.

Mut­ta sit­ten itse aihee­seen eli vuo­den 2016 opis­ke­lusuun­ni­tel­maa­ni. Uusia kurs­se­ja on läh­te­nyt pyö­ri­mään pos­taus­tauon aika­na ja osas­sa riit­tää­kin puu­haa vie­lä maa­lis­kuun puo­leen­vä­liin saakka.

Meneil­lään ole­vat kurssit

 • Asia­kir­jo­jen laa­din­ta­kurs­si (3 op)

Vaik­ka kurs­si alkoi­kin vas­ta tam­mi­kuun lopus­sa, niin ensi vii­kol­la on jo kurs­sin vii­mei­nen luen­to. Kurs­siin kuu­luu nel­jä eri luen­toa, joil­la olem­me käy­neet läpi eri oikeu­de­na­lo­jen tyy­pil­lis­ten asia­kir­jo­jen laa­ti­mis­ta esim. tes­ta­men­tin tekoa.

Luen­to­ja var­ten on pitä­nyt teh­dä ennak­ko­teh­tä­vä­nä asia­kir­ja tai kak­si, mut­ta koko­nai­suu­des­saan kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen on ollut help­poa, sil­lä vaa­ti­muk­set asia­kir­jo­jen laa­dul­le eivät ole olleet kor­keat eikä nii­den teke­mi­seen tar­vit­se käyt­tää pal­joa aikaa. Luen­noit­si­joi­na ovat toi­mi­neet tähän asti eri toi­mis­to­jen asia­na­ja­jat ja pää­sään­töi­ses­ti luen­not ovat­kin olleet mie­len­kiin­toi­sia ja käytännönläheisiä.

 • Englan­nin teks­ti­nym­mär­tä­mi­nen ja suul­li­nen tai­to (2 op)

Kos­ka avoi­men kaut­ta on ollut tar­jol­la nih­keäs­ti uusia oikis­kurs­se­ja, niin pää­tin suo­rit­taa englan­nin kie­len kurs­sin, joka kuu­luu myös oikeus­no­taa­rin (tai mais­te­rin) tut­kin­toon. Muu­ten­kin englan­nin kie­len tai­to­ni on mel­ko kes­kin­ker­tai­nen ja haluai­sin kovas­ti saa­da sen kehi­tet­tyä suju­val­le tasolle.

Kurs­sil­la nimen­sä mukai­ses­ti olem­me lähin­nä luke­neet eri­näi­siä teks­te­jä ja kes­kus­tel­leet näis­tä, jon­ka lisäk­si olem­me teh­neet ryh­mäe­si­tys­tä 4–5 hen­gen ryh­mis­sä. Kurs­sil­la on erin­omai­nen opet­ta­ja ja muu­ten­kin muka­va ilma­pii­ri 🙂 Luen­to­ja on ollut ker­ran vii­kos­sa ja ne jat­ku­vat vie­lä 16.3 saak­ka, mut­ta ryh­mä­työn lisäk­si kurs­sil­la ei var­si­nai­ses­ti ole mitään teh­tä­viä tai kokei­ta, jot­ka tuli­si suo­rit­taa kurs­sin läpäistäkseen.

 • Oikeus­his­to­ria (5 op)

Oikeus­his­to­rias­ta olen jo suo­rit­ta­nut kah­den opin­to­pis­teen luen­to­kurs­sin, mut­ta kir­jal­li­suus­tent­ti (3 op) on vie­lä suo­ri­mat­ta ja täh­täi­mes­sä onkin 10.3 jär­jes­tet­tä­vä tent­ti. Olen aloit­ta­nut luke­mi­sen hitaas­ti jo tam­mi­kuus­sa, mut­ta nyt pitäi­si alkaa luke­maan hie­man tii­viim­min, sil­lä tavoit­tee­na ten­tis­tä oli­si aina­kin nelo­nen. Ehkä­pä huo­men­na sai­sin luke­mi­sen taas käyntiin? 😀

Mui­ta kurs­se­ja en aio suo­rit­taa ennen kesää, sil­lä pää­sy­ko­kee­seen on pis­tet­tä­vä kaik­ki saa­ta­vil­la ole­va aika ja keskittyminen.

Tule­vat kurssit

Avoi­men yli­opis­ton opin­to-ohjel­mas­sa ei ole aina­kaan tois­tai­sek­si tar­jol­la mitään kurs­se­ja kesäk­si tai syk­syk­si, mut­ta mikä­li van­hat mer­kit pitä­vät paik­kan­sa, alkusyk­sys­tä jär­jes­te­tään taas euroop­pa­oi­keu­den (6 op) kurs­si, mitä en ole vie­lä suorittanut.

Mikä­li kesäk­si ei ilmes­ty mitään oikis­kurs­se­ja, nin otan mah­dol­li­ses­ti kie­li­kurs­se­ja esim. espan­jaa, venä­jää tai ruot­sia, sil­lä oikik­ses­sa joka tapauk­ses­sa jou­tuu suo­rit­ta­maan 5 op:n vir­ka­mies­ruot­sin. Lisäk­si aion opis­kel­la kesäl­lä itse­näi­ses­ti lukion englan­nin kurs­sit, sil­lä itse lukios­sa opis­ke­lu oli lie­väs­ti sanot­tu­na laiskahkoa.

Eril­li­so­pin­not

Hain alku­vuo­del­le eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta esi­neoi­keu­den pakol­li­siin aineo­pin­toi­hin, mut­ta tie­de­kun­ta hyl­kä­si hake­muk­se­ni ope­tus­re­surs­sien puut­tee­seen vedo­ten. Toi­saal­ta nyt kun jäl­keen­päin miet­tii, niin nykyis­ten opin­to­jen ja töi­den kans­sa on aivan riit­tä­väs­ti teke­mis­tä, joten ehkä tuo esi­neoi­keu­den kurs­si oli­si ollut lii­kaa 😀 Aion kui­ten­kin hakea eril­li­so­pin­to­jen suo­ri­tusoi­keut­ta syk­syl­le 2016, sil­lä aina on hyvä olla vara­suun­ni­tel­ma mikä­li pää­sy­koe ei meni­si­kään nap­piin. Hakuai­ka syk­syn eril­li­so­pin­to­jen osal­ta lop­puu 30.4, joten mie­tin myö­hem­min mil­le kurs­seil­le tulen suo­ri­tusoi­keut­ta hakemaan.

Lisä­tie­to­ja eril­li­so­pin­nois­ta: Sivuai­ne- ja eril­li­set opinnot

Lopuk­si

Kuten alus­sa jo tote­sin, niin pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­su alkaa hää­möt­tä­mään jo Hel­sin­kiin hake­vien­kin osal­ta ja seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa oli­si­kin ajan­koh­tais­ta arvail­la mah­dol­li­sia pääsykoeaiheita!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016”

 1. Kyl­lä on sala­myh­käis­tä noi­den Hel­sin­gin kir­jo­jen kans­sa. Mä luu­lin, että ne nyt ilmes­tyi­si 5.4, kun aiheet ilmoi­te­taan. Noh, odo­tel­laan sit­ten vaan lisää (ei niin kärsivällisesti).

 2. Saa näh­dä mitä yllä­tyk­siä tie­de­kun­ta kek­sii vie­lä täs­sä kevään aika­na ja mil­loin kir­jat lopul­ta ilmes­ty­vät­kään luet­ta­vak­si 😀 Mut­ta älä huo­li, kyl­lä me jos­sain vai­hees­sa lopul­ta pääs­tään lukemaan!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *