Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

9 § Hel­sin­gin valin­ta­koe­kir­jo­jen veikkaus

Oikeus­his­to­ria, riko­soi­keus vai hal­lin­to-oikeus? Valin­ta­koe­ai­hei­den spe­ku­loin­ti on joka keväis­tä puu­haa, kun luku-urak­kaan val­mis­tau­tu­vat haki­jat poh­ti­vat, mitä aihei­ta he mah­dol­li­ses­ti pää­se­vät­kään pian luke­maan. Myös minus­ta aihei­den arvai­lu on eri­tyi­sen haus­kaa, joten täs­sä pos­tauk­ses­sa poh­din­kin, mitä aihei­ta saat­taa tänä kevää­nä tul­la Hel­sin­kiin ja Vaa­saan hake­vien luettavaksi!

Pitää kui­ten­kin muis­taa, että min­kään aiheen suh­teen ei iki­nä voi olla var­ma, joten en suo­sit­te­le, että läh­det­te nyt kah­laa­maan mah­dol­li­sia aihei­ta läpi. Pää­sy­ko­kees­sa kui­ten­kin vaa­di­taan niin tark­kaa osaa­mis­ta nime­no­maan valin­ta­koe­kir­jan tie­to­jen suh­teen, että täs­sä vajaan kah­den kuu­kau­den aika­na teh­tä­väs­tä pin­nal­li­ses­ta ennak­ko­lu­ke­mi­ses­ta ei juu­ri ole hyötyä.

Valin­ta­koe­kir­jat ja ‑aiheet aiem­pi­na vuosina

Oikeustieteet.fi-sivulla on näh­tä­vis­sä valin­ta­ko­keet vuo­des­ta 2014 läh­tien, joi­den kaut­ta on sel­vi­tet­tä­vis­sä myös aiem­mat valin­ta­koe­kir­jat. Alla ole­vas­ta tau­lu­kos­ta näet­te kuna­kin vuon­na olleet aiheet, kun taas kuvas­ta sel­vi­ää kuin­ka mon­ta ker­taa kysei­nen aihe on yhteen­sä ollut valin­ta­koe­kir­jois­sa. Hel­sin­gin oikik­ses­sa kaup­pa­oi­keus on jaet­tu ope­tuk­sel­li­ses­ti nel­jään alu­ee­seen (yhtei­sö­oi­keus, imma­te­ri­aa­lioi­keus, mark­ki­na­oi­keus ja kulut­ta­ja­oi­keus), mut­ta tau­lu­kos­sa tätä erit­te­lyä ei ole tehty.

2004Insol­vens­sioi­keusOikeus­his­to­riaYmpä­ris­tö­oi­keusVel­voi­teoi­keus
2005Työ­oi­keusEuroop­pa­oi­keusVal­tio­sään­tö­oi­keusVel­voi­teoi­keus
2006Per­he- ja jäämistöoikeusRiko­soi­keusKaup­pa­oi­keus (Yhtei­sö­oi­keus)-
2007Pro­ses­sioi­keusVel­voi­teoi­keusOikeus­his­to­ria-
2008Hal­lin­to-oikeusEsi­neoi­keusRiko­soi­keus-
2009Ympä­ris­tö­oi­keusVal­tio­sään­tö­oi­keusOikeus­his­to­ria-
2010Insol­vens­sioi­keusVel­voi­teoi­keusRiko­soi­keus-
2011Euroop­pa­oi­keusKaup­pa­oi­keus (Yhtei­sö­oi­keus)Hal­lin­to-oikeus-
2012Per­he- ja jäämistöoikeusPro­ses­sioi­keusOikeus­teo­ria-
2013Insol­vens­sioi­keusOikeus­his­to­riaVel­voi­teoi­keus-
2014Hal­lin­to-oikeusOikeus­teo­riaKaup­pa­oi­keus (Imma­te­ri­aa­lioi­keus)-
2015Val­tio­sään­tö­oi­keusVel­voi­teoi­keusRiko­soi­keus-
Valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet vuo­sil­ta 2004–2015
Helsingin oikis oikeudenalat pääsykoekirjat
Oikeu­de­na­lat on jao­tel­tu Hel­sin­gin oikik­sen oppiai­nei­den mukaisesti.

Kuten tau­lu­kos­ta näkee, useim­mi­ten aihee­na on ollut vel­voi­teoi­keus ja jae­tul­la toi­sel­la sijal­la ovat riko­soi­keus ja oikeus­his­to­ria. Vel­voi­teoi­keus ja riko­soi­keus tus­kin kui­ten­kaan tule­vat tänä vuon­na valin­ta­koe­kir­jois­sa esiin­ty­mään, sil­lä molem­mat aiheet oli­vat luet­ta­vi­na vii­me vuon­na. Aiheen uudel­leen esiin­ty­mi­ses­sä on nimit­täin yhtä poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta (vel­voi­teoi­keus 2004 & 2005) aina ollut vähin­tään vuo­den tauko.

Kak­si vai kol­me kirjaa?

Vii­me aikoi­na olen kuul­lut spe­ku­laa­tio­ta sii­tä, että lyhen­ty­neen lukua­jan joh­dos­ta tänä vuon­na oli­si vain kak­si kir­jaa luet­ta­va­na. Itse en tähän mah­dol­li­suu­teen usko, sil­lä lukuai­ka on vii­me vuo­si­na jat­ku­vas­ti vähen­ty­nyt ja valin­ta­koe­kir­jo­jen mää­rä on sil­ti pysy­nyt kol­mes­sa. Lisäk­si kuten jot­kut ovat saat­ta­neet huo­ma­ta, valin­ta­koe­kir­jat ovat usein huo­li­mat­to­mas­ti teh­ty­jä copy pas­te ‑teok­sia kir­joit­ta­jien aiem­mis­ta ja laa­jem­mis­ta teok­sis­ta. Mikä­li kir­jo­ja oli­si vain kak­si niin näki­sin, että yhden kir­jan sivu­mää­rää tuli­si kas­vat­taa, jot­ta haki­joil­la oli­si sil­ti tar­peek­si sivu­ja luet­ta­va­na ja pää­sy­ko­kees­sa saa­tai­siin ero­ja aikaan jär­ke­vil­lä (*koput­taa puu­ta*) teh­tä­vil­lä.

Uskon, että vuo­des­ta 2006 läh­tien ollut kol­men kir­jan tra­di­tio jat­kuu vie­lä tänä­kin vuonna!

Valin­ta­koe­kir­jo­jen pyhä kolminaisuus

Kir­jo­jen mää­rän poh­din­nas­ta pääs­tään­kin pik­ku­hil­jaa itse aihei­den poh­din­taan. Aihei­den arvai­lua saat­taa hel­pot­taa se, että tie­de­kun­ta on vii­me vuo­si­na nou­dat­ta­nut valin­ta­koe­kir­jois­sa jakoa jul­ki­soi­keu­teen, yksi­tyi­soi­keu­teen ja oikeu­den yleis­tie­tei­siin. Esi­mer­kik­si vuon­na 2014 valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet oli­vat hal­lin­to-oikeus (jul­ki­soi­keus), imma­te­ri­aa­lioi­keus (yksi­tyi­soi­keus) ja oikeus­teo­ria (oikeu­den yleis­tie­teet). Tosin tämä jako ei ole täy­sin kiveen hakat­tu, kuten eri vuo­sien (esim. 2015) valin­ta­koe­kir­jois­ta on näh­tä­vis­sä. Oikeu­de­na­lo­jen jaot­te­lua näi­hin kol­meen kate­go­ri­aan voi kat­soa tar­kem­min esim. Wiki­pe­dias­ta, vaik­ka siel­tä joi­ta­kin oikeu­de­na­lo­ja puut­tuu­kin ja var­sin­kin tänä päi­vä­nä jul­kis- ja yksi­tyi­soi­keu­den raja on hyvin häilyvä.

Toden­nä­köi­syyk­sien spekulointi

Seu­raa­vak­si jaot­te­len oikeu­de­na­lat Hel­sin­gin oppiai­nei­den mukai­ses­ti (muu­ta­mal­la omal­la sovel­lu­tuk­sel­la) nel­jään eri kate­go­ri­aan riip­puen sii­tä, kuin­ka toden­nä­köi­se­nä pidän, että kysei­nen oikeu­de­na­la tulee tänä vuon­na valin­ta­koe­kir­jan aiheeksi.

Hyvin toden­nä­köi­ses­ti:
 • Oikeus­his­to­ria
 • Insol­vens­sioi­keus

Oikeus­his­to­rian puo­les­ta puhu­vat nel­jä aiem­paa esiin­ty­mis­ker­taa, parin vuo­den tau­ko sekä valin­ta­koe­kir­jo­jen pyhä kol­mi­nai­suus. Näis­tä syis­tä pidän oikeus­his­to­ri­aa kai­kis­ta toden­nä­köi­sim­pä­nä aihee­na tänä vuonna.

Insol­vens­sioi­keu­den koh­dal­la poh­din pit­kään, että sijoit­tai­sin­ko sen tähän vain “Mah­dol­li­ses­ti” ‑kate­go­ri­aan, mut­ta lopul­ta pää­dyin sen sijoit­ta­maan tähän. Insol­vens­sioi­keu­den aiem­pien valin­ta­koe­kir­jo­jen kir­joit­ta­jat (Ris­to Kou­lu ja Hei­di Lind­fors) ovat Adli­brik­sen mukaan jul­kai­se­mas­sa tänä vuon­na uudis­tet­tua pai­nos­ta hei­dän laa­jem­mas­ta insol­vens­sioi­keu­den kir­jas­ta, joten lie­kö tämä enne myös valin­ta­koe­kir­jan uudistamisesta?

Mah­dol­li­ses­ti:
 • Kaup­pa­oi­keus
 • Euroop­pa­oi­keus
 • Per­he- ja jäämistöoikeus
 • Pro­ses­sioi­keus
 • Työ­oi­keus
 • Ympä­ris­tö­oi­keus

Tähän kate­go­ri­aan pää­tyi­vät oikeu­de­na­lat, jot­ka ovat aina­kin ker­ran esiin­ty­neet valin­ta­koe­kir­jan aihee­na, mut­ta joi­den vii­me aikai­ses­ta esiin­ty­mi­ses­tä on useam­pi vuo­si. Kaup­pa­oi­keu­den toden­nä­köi­syyk­siä nos­taa se, että kuten edel­lä mai­nit­sin, ope­tuk­sel­li­ses­ti se jae­taan nel­jään eri alu­ee­seen, jois­ta kai­kis­ta sai­si eri näkö­kul­man kaup­pa­oi­keu­teen. Valin­ta­koe­kir­ja­na kaup­pa­oi­keus oli­si myös var­mas­ti haas­ta­va (esim. imma­te­ri­aa­lioi­keus 2014), joten täl­lä taval­la tie­de­kun­ta aina­kin sai­si erot­te­lua aikaan haki­joi­den kesken.

Epä­to­den­nä­köi­ses­ti:
 • Oikeus­teo­ria
 • Hal­lin­to-oikeus
 • Oikeus­ta­lous­tie­de
 • Esi­neoi­keus
 • Finans­sioi­keus

Täs­sä jou­kos­sa ole­vat oikeu­de­na­lat eivät joko ole ker­taa­kaan esiin­ty­neet valin­ta­koe­kir­ja-aihee­na (pl. esi­neoi­keus) tai sit­ten ne ovat olleet äsket­täin aihee­na (oikeus­teo­ria & hal­lin­to-oikeus 2014). Lisäk­si en usko tilan­tee­seen, mis­sä tie­de­kun­ta lait­tai­si sekä oikeus­teo­rian että oikeus­his­to­rian valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheik­si ja oikeus­his­to­ria on näis­tä kah­des­ta pal­jon toden­nä­köi­sem­pi vaih­toeh­to täl­le vuodelle.

Hyvin epä­to­den­nä­köi­ses­ti
 • Vel­voi­teoi­keus
 • Riko­soi­keus
 • Val­tio­sään­tö­oi­keus
 • Urhei­luoi­keus
 • Vies­tin­tä- ja informaatio-oikeus
 • Oikeus­so­sio­lo­gia
 • Lää­kin­tä- ja bio-oikeus
 • Kan­sain­vä­li­nen oikeus

Hyvin epä­to­den­nä­köis­ten aihei­den jou­kos­sa ovat oikeu­de­na­lat, jot­ka joko oli­vat vii­me vuon­na aihei­na (vel­voi­teoi­keus, riko­soi­keus, val­tio­sään­tö­oi­keus) tai eivät ole iki­nä esiin­ty­neet valin­ta­koe­kir­jo­jen aihee­na ja ovat muu­ten­kin oikeu­de­na­loi­na tie­de­kun­nas­sa hen­ki­lös­töl­tään pie­niä (esim. urheiluoikeus).

Viral­li­nen veikkaus

Itse toi­voi­sin aiheik­si kaup­pa­oi­keut­ta, finans­sioi­keut­ta ja euroop­pa­oi­keut­ta, sil­lä jo pit­kään olen ollut kiin­nos­tu­nut lii­ke­ju­ri­dii­kas­ta ja tule­vai­suu­des­sa haluai­sin­kin työs­ken­nel­lä lii­ke­ju­ri­dis­ten asioi­den paris­sa. Vaik­ka tämä kol­mik­ko sinän­sä täyt­täi­si­kin pyhän kol­mi­nai­suu­den ‑kri­tee­rin (tosin en vält­tä­mät­tä sijoit­tai­si euroop­pa­oi­keut­ta oikeu­den yleis­tie­tei­siin), niin epäi­len suu­res­ti tämän toi­veen toteutuvan 😀

Lopul­ta ainoas­taan yksi­tyi­soi­keu­den puo­lel­ta aiheen valit­se­mi­nen tuot­ti vai­keuk­sia, sil­lä oikeus­his­to­rian ja insol­vens­sioi­keu­den valit­sin ilman sen suu­rem­pia poh­din­to­ja edus­ta­maan oikeu­den yleis­tie­tei­den ja jul­ki­soi­keu­den kate­go­ri­aa. Koen, että “mah­dol­li­ses­ti” ‑ryh­mäs­sä olleis­ta yksi­tyi­soi­keut­ta edus­ta­vis­ta oikeu­de­na­lois­ta (kaup­pa­oi­keus, per­he- ja jää­mis­tö­oi­keus, työ­oi­keus) mikä tahan­sa voi­si tul­la, mut­ta lopul­ta pää­dyn valit­se­maan kaup­pa­oi­keu­den vii­mei­sek­si, hyvin epä­var­mak­si, arvauk­sek­se­ni. Mikä­li minus­sa on yhtään sel­vä­nä­ki­jän vikaa, niin kevääl­lä 2016 Hel­sin­gin oikik­sen valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet ovat oikeus­his­to­riainsol­vens­sioi­keus ja kaup­pa­oi­keus.

Ker­to­kaa kom­men­teis­sa haku­koh­tees­ta riip­pu­mat­ta, mitä aihei­ta te toi­voi­sit­te tai uskot­te tule­van valin­ta­koe­kir­joik­si tänä vuonna! 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

8 ajatusta aiheesta “9 § Hel­sin­gin valin­ta­koe­kir­jo­jen veikkaus”

 1. Haen Tur­kuun ja toi­von todel­la, ettei pää­sy­koe­kir­ja­na ole aina­kaan yhtään englan­nin­kie­lis­tä teos­ta! Mut­ta lemp­pa­riai­heet itsel­lä oli­si riko­soi­keus, oikeus­his­to­ria ja kaup­pa­oi­keu­des­ta jokin osa-alue. Saa näh­dä mitä on tulossa…

 2. Turus­ta ei kyl­lä iki­nä tie­dä että mitä siel­tä tulee 😀 Ehkä­pä tänä vuon­na ne päät­tä­vät yllät­tää ruot­sin kie­li­sel­lä teoksella 😉

 3. Ihan yhtä hyvin Hel­sin­kiin voi tul­la englan­nin­kie­li­nen kir­ja… se on jopa hyvin todennäköistä.

 4. Uskoi­sin, että englan­nin­kie­li­sen kir­jan tule­mi­nen riip­puu sii­tä, miten Turus­sa koet­tiin vii­me vuo­den kokei­lun onnis­tu­neen. Ja jos käsi­tin oikein, niin tämän vuo­den Hel­sin­gin pää­sy­koe toi­mii mah­dol­li­sen yhteis­haun pilot­ti­mal­li­na eli halu­aa­ko tie­de­kun­nat sisäl­lyt­tää yhteis­ha­kuun englan­nin­kie­lis­tä kirjaa.

  En vain jak­sa hir­veäs­ti uskoa englan­nin­kie­li­sen teok­sen mah­dol­li­suu­teen, sil­lä teok­set ovat tun­ne­tus­ti olleet hie­man hutais­ten teh­ty­jä ja pää­sy­koe­kir­jan kir­joit­ta­mi­nen englan­nik­si teet­täi­si var­mas­ti lisä­työ­tä kir­joit­ta­jal­le. Mut­ta toi­saal­ta eipä näis­tä iki­nä tie­dä ja mie­len­kiin­nol­la odo­tan­kin huh­ti­kuu­ta kun kir­jat varmistuvat 🙂

 5. Eikös kaup­pa­oi­keus ole esiin­ty­nyt vain kah­des­ti vuo­si­na 2004–2015 eli 2006 ja 2011. Kor­vai­sin­kin kaup­pa­oi­keu­den insol­vens­sioi­keu­del­la tuos­sa kol­mi­kos­sa. Sekin kai kuu­luu yksi­tyi­soi­keu­den alaan.

 6. Kaup­pa­oi­keus (imma­te­ri­aa­lioi­keus) oli aihee­na myös vuon­na 2014 🙂 

  Insol­vens­sioi­keus on mie­les­tä­ni erit­täin hyvä esi­merk­ki oikeu­de­na­las­ta, jos­sa jyrk­kä jul­kis- ja yksi­tyi­soi­keus jaot­te­lu ei toi­mi ja sen yksi­tyi­soi­keu­del­li­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta huo­li­mat­ta olen sen täs­sä pos­tauk­ses­sa sijoit­ta­nut jul­ki­soi­keu­den puolelle.

  Veik­kauk­se­si ei kyl­lä kuu­los­ta yhtään has­sum­mal­ta, sil­lä sijoit­taa insol­vens­sioi­keu­den miten tahan­sa, niin tuo “pyhä kol­mi­nai­suus” ei todel­la­kaan ole mikään kiveen hakat­tu tapa. 😀

 7. Ruot­sin kie­li­sil­le­hän on tänä vuon­na vain 2 kir­jaa, saa näh­dä miten käy…

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.