Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

9 § Hel­sin­gin valin­ta­koe­kir­jo­jen veikkaus

Oikeus­his­to­ria, riko­soi­keus vai hal­lin­to-oikeus? Valin­ta­koe­ai­hei­den spe­ku­loin­ti on joka keväis­tä puu­haa, kun luku-urak­kaan val­mis­tau­tu­vat haki­jat poh­ti­vat, mitä aihei­ta he mah­dol­li­ses­ti pää­se­vät­kään pian luke­maan. Myös minus­ta aihei­den arvai­lu on eri­tyi­sen haus­kaa, joten täs­sä pos­tauk­ses­sa poh­din­kin, mitä aihei­ta saat­taa tänä kevää­nä tul­la Hel­sin­kiin ja Vaa­saan hake­vien luettavaksi!

Pitää kui­ten­kin muis­taa, että min­kään aiheen suh­teen ei iki­nä voi olla var­ma, joten en suo­sit­te­le, että läh­det­te nyt kah­laa­maan mah­dol­li­sia aihei­ta läpi. Pää­sy­ko­kees­sa kui­ten­kin vaa­di­taan niin tark­kaa osaa­mis­ta nime­no­maan valin­ta­koe­kir­jan tie­to­jen suh­teen, että täs­sä vajaan kah­den kuu­kau­den aika­na teh­tä­väs­tä pin­nal­li­ses­ta ennak­ko­lu­ke­mi­ses­ta ei juu­ri ole hyötyä.

Valin­ta­koe­kir­jat ja ‑aiheet aiem­pi­na vuosina

Oikeustieteet.fi-sivulla on näh­tä­vis­sä valin­ta­ko­keet vuo­des­ta 2014 läh­tien, joi­den kaut­ta on sel­vi­tet­tä­vis­sä myös aiem­mat valin­ta­koe­kir­jat. Alla ole­vas­ta tau­lu­kos­ta näet­te kuna­kin vuon­na olleet aiheet, kun taas kuvas­ta sel­vi­ää kuin­ka mon­ta ker­taa kysei­nen aihe on yhteen­sä ollut valin­ta­koe­kir­jois­sa. Hel­sin­gin oikik­ses­sa kaup­pa­oi­keus on jaet­tu ope­tuk­sel­li­ses­ti nel­jään alu­ee­seen (yhtei­sö­oi­keus, imma­te­ri­aa­lioi­keus, mark­ki­na­oi­keus ja kulut­ta­ja­oi­keus), mut­ta tau­lu­kos­sa tätä erit­te­lyä ei ole tehty.

2004Insol­vens­sioi­keusOikeus­his­to­riaYmpä­ris­tö­oi­keusVel­voi­teoi­keus
2005Työ­oi­keusEuroop­pa­oi­keusVal­tio­sään­tö­oi­keusVel­voi­teoi­keus
2006Per­he- ja jäämistöoikeusRiko­soi­keusKaup­pa­oi­keus (Yhtei­sö­oi­keus)-
2007Pro­ses­sioi­keusVel­voi­teoi­keusOikeus­his­to­ria-
2008Hal­lin­to-oikeusEsi­neoi­keusRiko­soi­keus-
2009Ympä­ris­tö­oi­keusVal­tio­sään­tö­oi­keusOikeus­his­to­ria-
2010Insol­vens­sioi­keusVel­voi­teoi­keusRiko­soi­keus-
2011Euroop­pa­oi­keusKaup­pa­oi­keus (Yhtei­sö­oi­keus)Hal­lin­to-oikeus-
2012Per­he- ja jäämistöoikeusPro­ses­sioi­keusOikeus­teo­ria-
2013Insol­vens­sioi­keusOikeus­his­to­riaVel­voi­teoi­keus-
2014Hal­lin­to-oikeusOikeus­teo­riaKaup­pa­oi­keus (Imma­te­ri­aa­lioi­keus)-
2015Val­tio­sään­tö­oi­keusVel­voi­teoi­keusRiko­soi­keus-
Valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet vuo­sil­ta 2004–2015
Helsingin oikis oikeudenalat pääsykoekirjat
Oikeu­de­na­lat on jao­tel­tu Hel­sin­gin oikik­sen oppiai­nei­den mukaisesti.

Kuten tau­lu­kos­ta näkee, useim­mi­ten aihee­na on ollut vel­voi­teoi­keus ja jae­tul­la toi­sel­la sijal­la ovat riko­soi­keus ja oikeus­his­to­ria. Vel­voi­teoi­keus ja riko­soi­keus tus­kin kui­ten­kaan tule­vat tänä vuon­na valin­ta­koe­kir­jois­sa esiin­ty­mään, sil­lä molem­mat aiheet oli­vat luet­ta­vi­na vii­me vuon­na. Aiheen uudel­leen esiin­ty­mi­ses­sä on nimit­täin yhtä poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta (vel­voi­teoi­keus 2004 & 2005) aina ollut vähin­tään vuo­den tauko.

Kak­si vai kol­me kirjaa?

Vii­me aikoi­na olen kuul­lut spe­ku­laa­tio­ta sii­tä, että lyhen­ty­neen lukua­jan joh­dos­ta tänä vuon­na oli­si vain kak­si kir­jaa luet­ta­va­na. Itse en tähän mah­dol­li­suu­teen usko, sil­lä lukuai­ka on vii­me vuo­si­na jat­ku­vas­ti vähen­ty­nyt ja valin­ta­koe­kir­jo­jen mää­rä on sil­ti pysy­nyt kol­mes­sa. Lisäk­si kuten jot­kut ovat saat­ta­neet huo­ma­ta, valin­ta­koe­kir­jat ovat usein huo­li­mat­to­mas­ti teh­ty­jä copy pas­te ‑teok­sia kir­joit­ta­jien aiem­mis­ta ja laa­jem­mis­ta teok­sis­ta. Mikä­li kir­jo­ja oli­si vain kak­si niin näki­sin, että yhden kir­jan sivu­mää­rää tuli­si kas­vat­taa, jot­ta haki­joil­la oli­si sil­ti tar­peek­si sivu­ja luet­ta­va­na ja pää­sy­ko­kees­sa saa­tai­siin ero­ja aikaan jär­ke­vil­lä (*koput­taa puu­ta*) teh­tä­vil­lä.

Uskon, että vuo­des­ta 2006 läh­tien ollut kol­men kir­jan tra­di­tio jat­kuu vie­lä tänä­kin vuonna!

Valin­ta­koe­kir­jo­jen pyhä kolminaisuus

Kir­jo­jen mää­rän poh­din­nas­ta pääs­tään­kin pik­ku­hil­jaa itse aihei­den poh­din­taan. Aihei­den arvai­lua saat­taa hel­pot­taa se, että tie­de­kun­ta on vii­me vuo­si­na nou­dat­ta­nut valin­ta­koe­kir­jois­sa jakoa jul­ki­soi­keu­teen, yksi­tyi­soi­keu­teen ja oikeu­den yleis­tie­tei­siin. Esi­mer­kik­si vuon­na 2014 valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet oli­vat hal­lin­to-oikeus (jul­ki­soi­keus), imma­te­ri­aa­lioi­keus (yksi­tyi­soi­keus) ja oikeus­teo­ria (oikeu­den yleis­tie­teet). Tosin tämä jako ei ole täy­sin kiveen hakat­tu, kuten eri vuo­sien (esim. 2015) valin­ta­koe­kir­jois­ta on näh­tä­vis­sä. Oikeu­de­na­lo­jen jaot­te­lua näi­hin kol­meen kate­go­ri­aan voi kat­soa tar­kem­min esim. Wiki­pe­dias­ta, vaik­ka siel­tä joi­ta­kin oikeu­de­na­lo­ja puut­tuu­kin ja var­sin­kin tänä päi­vä­nä jul­kis- ja yksi­tyi­soi­keu­den raja on hyvin häilyvä.

Toden­nä­köi­syyk­sien spekulointi

Seu­raa­vak­si jaot­te­len oikeu­de­na­lat Hel­sin­gin oppiai­nei­den mukai­ses­ti (muu­ta­mal­la omal­la sovel­lu­tuk­sel­la) nel­jään eri kate­go­ri­aan riip­puen sii­tä, kuin­ka toden­nä­köi­se­nä pidän, että kysei­nen oikeu­de­na­la tulee tänä vuon­na valin­ta­koe­kir­jan aiheeksi.

Hyvin toden­nä­köi­ses­ti:
 • Oikeus­his­to­ria
 • Insol­vens­sioi­keus

Oikeus­his­to­rian puo­les­ta puhu­vat nel­jä aiem­paa esiin­ty­mis­ker­taa, parin vuo­den tau­ko sekä valin­ta­koe­kir­jo­jen pyhä kol­mi­nai­suus. Näis­tä syis­tä pidän oikeus­his­to­ri­aa kai­kis­ta toden­nä­köi­sim­pä­nä aihee­na tänä vuonna.

Insol­vens­sioi­keu­den koh­dal­la poh­din pit­kään, että sijoit­tai­sin­ko sen tähän vain “Mah­dol­li­ses­ti” ‑kate­go­ri­aan, mut­ta lopul­ta pää­dyin sen sijoit­ta­maan tähän. Insol­vens­sioi­keu­den aiem­pien valin­ta­koe­kir­jo­jen kir­joit­ta­jat (Ris­to Kou­lu ja Hei­di Lind­fors) ovat Adli­brik­sen mukaan jul­kai­se­mas­sa tänä vuon­na uudis­tet­tua pai­nos­ta hei­dän laa­jem­mas­ta insol­vens­sioi­keu­den kir­jas­ta, joten lie­kö tämä enne myös valin­ta­koe­kir­jan uudistamisesta?

Mah­dol­li­ses­ti:
 • Kaup­pa­oi­keus
 • Euroop­pa­oi­keus
 • Per­he- ja jäämistöoikeus
 • Pro­ses­sioi­keus
 • Työ­oi­keus
 • Ympä­ris­tö­oi­keus

Tähän kate­go­ri­aan pää­tyi­vät oikeu­de­na­lat, jot­ka ovat aina­kin ker­ran esiin­ty­neet valin­ta­koe­kir­jan aihee­na, mut­ta joi­den vii­me aikai­ses­ta esiin­ty­mi­ses­tä on useam­pi vuo­si. Kaup­pa­oi­keu­den toden­nä­köi­syyk­siä nos­taa se, että kuten edel­lä mai­nit­sin, ope­tuk­sel­li­ses­ti se jae­taan nel­jään eri alu­ee­seen, jois­ta kai­kis­ta sai­si eri näkö­kul­man kaup­pa­oi­keu­teen. Valin­ta­koe­kir­ja­na kaup­pa­oi­keus oli­si myös var­mas­ti haas­ta­va (esim. imma­te­ri­aa­lioi­keus 2014), joten täl­lä taval­la tie­de­kun­ta aina­kin sai­si erot­te­lua aikaan haki­joi­den kesken.

Epä­to­den­nä­köi­ses­ti:
 • Oikeus­teo­ria
 • Hal­lin­to-oikeus
 • Oikeus­ta­lous­tie­de
 • Esi­neoi­keus
 • Finans­sioi­keus

Täs­sä jou­kos­sa ole­vat oikeu­de­na­lat eivät joko ole ker­taa­kaan esiin­ty­neet valin­ta­koe­kir­ja-aihee­na (pl. esi­neoi­keus) tai sit­ten ne ovat olleet äsket­täin aihee­na (oikeus­teo­ria & hal­lin­to-oikeus 2014). Lisäk­si en usko tilan­tee­seen, mis­sä tie­de­kun­ta lait­tai­si sekä oikeus­teo­rian että oikeus­his­to­rian valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheik­si ja oikeus­his­to­ria on näis­tä kah­des­ta pal­jon toden­nä­köi­sem­pi vaih­toeh­to täl­le vuodelle.

Hyvin epä­to­den­nä­köi­ses­ti
 • Vel­voi­teoi­keus
 • Riko­soi­keus
 • Val­tio­sään­tö­oi­keus
 • Urhei­luoi­keus
 • Vies­tin­tä- ja informaatio-oikeus
 • Oikeus­so­sio­lo­gia
 • Lää­kin­tä- ja bio-oikeus
 • Kan­sain­vä­li­nen oikeus

Hyvin epä­to­den­nä­köis­ten aihei­den jou­kos­sa ovat oikeu­de­na­lat, jot­ka joko oli­vat vii­me vuon­na aihei­na (vel­voi­teoi­keus, riko­soi­keus, val­tio­sään­tö­oi­keus) tai eivät ole iki­nä esiin­ty­neet valin­ta­koe­kir­jo­jen aihee­na ja ovat muu­ten­kin oikeu­de­na­loi­na tie­de­kun­nas­sa hen­ki­lös­töl­tään pie­niä (esim. urheiluoikeus).

Viral­li­nen veikkaus

Itse toi­voi­sin aiheik­si kaup­pa­oi­keut­ta, finans­sioi­keut­ta ja euroop­pa­oi­keut­ta, sil­lä jo pit­kään olen ollut kiin­nos­tu­nut lii­ke­ju­ri­dii­kas­ta ja tule­vai­suu­des­sa haluai­sin­kin työs­ken­nel­lä lii­ke­ju­ri­dis­ten asioi­den paris­sa. Vaik­ka tämä kol­mik­ko sinän­sä täyt­täi­si­kin pyhän kol­mi­nai­suu­den ‑kri­tee­rin (tosin en vält­tä­mät­tä sijoit­tai­si euroop­pa­oi­keut­ta oikeu­den yleis­tie­tei­siin), niin epäi­len suu­res­ti tämän toi­veen toteutuvan 😀

Lopul­ta ainoas­taan yksi­tyi­soi­keu­den puo­lel­ta aiheen valit­se­mi­nen tuot­ti vai­keuk­sia, sil­lä oikeus­his­to­rian ja insol­vens­sioi­keu­den valit­sin ilman sen suu­rem­pia poh­din­to­ja edus­ta­maan oikeu­den yleis­tie­tei­den ja jul­ki­soi­keu­den kate­go­ri­aa. Koen, että “mah­dol­li­ses­ti” ‑ryh­mäs­sä olleis­ta yksi­tyi­soi­keut­ta edus­ta­vis­ta oikeu­de­na­lois­ta (kaup­pa­oi­keus, per­he- ja jää­mis­tö­oi­keus, työ­oi­keus) mikä tahan­sa voi­si tul­la, mut­ta lopul­ta pää­dyn valit­se­maan kaup­pa­oi­keu­den vii­mei­sek­si, hyvin epä­var­mak­si, arvauk­sek­se­ni. Mikä­li minus­sa on yhtään sel­vä­nä­ki­jän vikaa, niin kevääl­lä 2016 Hel­sin­gin oikik­sen valin­ta­koe­kir­jo­jen aiheet ovat oikeus­his­to­riainsol­vens­sioi­keus ja kaup­pa­oi­keus.

Ker­to­kaa kom­men­teis­sa haku­koh­tees­ta riip­pu­mat­ta, mitä aihei­ta te toi­voi­sit­te tai uskot­te tule­van valin­ta­koe­kir­joik­si tänä vuonna! 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

8 ajatusta aiheesta “9 § Hel­sin­gin valin­ta­koe­kir­jo­jen veikkaus”

 1. Haen Tur­kuun ja toi­von todel­la, ettei pää­sy­koe­kir­ja­na ole aina­kaan yhtään englan­nin­kie­lis­tä teos­ta! Mut­ta lemp­pa­riai­heet itsel­lä oli­si riko­soi­keus, oikeus­his­to­ria ja kaup­pa­oi­keu­des­ta jokin osa-alue. Saa näh­dä mitä on tulossa…

 2. Turus­ta ei kyl­lä iki­nä tie­dä että mitä siel­tä tulee 😀 Ehkä­pä tänä vuon­na ne päät­tä­vät yllät­tää ruot­sin kie­li­sel­lä teoksella 😉

 3. Ihan yhtä hyvin Hel­sin­kiin voi tul­la englan­nin­kie­li­nen kir­ja… se on jopa hyvin todennäköistä.

 4. Uskoi­sin, että englan­nin­kie­li­sen kir­jan tule­mi­nen riip­puu sii­tä, miten Turus­sa koet­tiin vii­me vuo­den kokei­lun onnis­tu­neen. Ja jos käsi­tin oikein, niin tämän vuo­den Hel­sin­gin pää­sy­koe toi­mii mah­dol­li­sen yhteis­haun pilot­ti­mal­li­na eli halu­aa­ko tie­de­kun­nat sisäl­lyt­tää yhteis­ha­kuun englan­nin­kie­lis­tä kirjaa.

  En vain jak­sa hir­veäs­ti uskoa englan­nin­kie­li­sen teok­sen mah­dol­li­suu­teen, sil­lä teok­set ovat tun­ne­tus­ti olleet hie­man hutais­ten teh­ty­jä ja pää­sy­koe­kir­jan kir­joit­ta­mi­nen englan­nik­si teet­täi­si var­mas­ti lisä­työ­tä kir­joit­ta­jal­le. Mut­ta toi­saal­ta eipä näis­tä iki­nä tie­dä ja mie­len­kiin­nol­la odo­tan­kin huh­ti­kuu­ta kun kir­jat varmistuvat 🙂

 5. Eikös kaup­pa­oi­keus ole esiin­ty­nyt vain kah­des­ti vuo­si­na 2004–2015 eli 2006 ja 2011. Kor­vai­sin­kin kaup­pa­oi­keu­den insol­vens­sioi­keu­del­la tuos­sa kol­mi­kos­sa. Sekin kai kuu­luu yksi­tyi­soi­keu­den alaan.

 6. Kaup­pa­oi­keus (imma­te­ri­aa­lioi­keus) oli aihee­na myös vuon­na 2014 🙂 

  Insol­vens­sioi­keus on mie­les­tä­ni erit­täin hyvä esi­merk­ki oikeu­de­na­las­ta, jos­sa jyrk­kä jul­kis- ja yksi­tyi­soi­keus jaot­te­lu ei toi­mi ja sen yksi­tyi­soi­keu­del­li­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta huo­li­mat­ta olen sen täs­sä pos­tauk­ses­sa sijoit­ta­nut jul­ki­soi­keu­den puolelle.

  Veik­kauk­se­si ei kyl­lä kuu­los­ta yhtään has­sum­mal­ta, sil­lä sijoit­taa insol­vens­sioi­keu­den miten tahan­sa, niin tuo “pyhä kol­mi­nai­suus” ei todel­la­kaan ole mikään kiveen hakat­tu tapa. 😀

 7. Ruot­sin kie­li­sil­le­hän on tänä vuon­na vain 2 kir­jaa, saa näh­dä miten käy…

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *