Opiskelijavalinnan muutoksenhaku

Asiak­kai­den arvo­sa­na pal­ve­lul­le vuon­na 2021: 

9,7/10

Oikai­su­vaa­ti­mus

Kai­paat­ko apua vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­seen, oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­taan tai hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­seen? Autan sinua sel­vit­tä­mään, kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­ta ja tar­vit­taes­sa hoi­dan oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­sen sekä lähet­tä­mi­sen koko­naan puolestasi!

Yli­opis­tot perus­te­le­vat usein oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­set hei­kos­ti. Halu­tes­sa­si luen oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sen läpi, ja ker­ron vali­tuk­sen menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta hal­lin­to-oikeu­des­sa. Mikä­li haluat saa­da oikai­suun sel­vyy­den vie­lä hal­lin­to-oikeu­des­sa, joka on puo­lu­eet­to­mam­pi taho kuin yli­opis­to, laa­din puo­les­ta­si vali­tuk­sen ja hoi­dan edus­ta­mi­se­si oikeu­den­käyn­nin aikana.

Tar­joan jäl­leen kesäl­lä 2022 apua omien vas­taus­ten tar­kas­ta­mi­seen ja oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatimiseen!

Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan aika­na (2018 ja 2019) on teh­ty yhteen­sä 619 oikai­su­vaa­ti­mus­ta, joi­den joh­dos­ta 43 haki­jaa on saa­nut opis­ke­lu­pai­kan tie­de­kun­nas­ta, johon he teki­vät oikai­su­vaa­ti­muk­sen. Kui­ten­kin vain noin 7 % laa­di­tuis­ta oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta on joh­ta­nut opiskelupaikkaan.

Sen sijaan laa­ti­mis­ta­ni oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta 23 % on joh­ta­nut opis­ke­lu­paik­kaan. Lisäk­si edus­tin hal­lin­to-oikeu­des­sa haki­jaa, joka ei tul­lut vali­tuk­si tasa­pis­te­sään­nön takia. Hal­lin­to-oikeus tote­si pää­tök­ses­sään, että kysei­nen haki­ja oli oikeu­tet­tu +0,5 lisä­pis­tee­seen. Mie­les­tä­ni hyvän tilas­ton taus­tal­la on se, etten edes suos­tu laa­ti­maan oikai­su­vaa­ti­mus­ta, mikä­li oikai­su­vaa­ti­muk­sen menes­ty­mi­sel­le ei ole edel­ly­tyk­siä, sil­lä en halua, että mak­sat turhasta.

1. Vas­taus­ten tarkistaminen 

Sel­keis­sä asiois­sa myös haki­ja voi ehdot­to­mas­ti hakea itse oikai­sua ja menes­tyä. Halu­tes­sa­si käyn läpi vas­tauk­se­si, ver­tai­len nii­tä mui­den pal­ve­lua­ni käyt­tä­vien haki­joi­den vas­tauk­siin, ver­tai­len nii­tä mal­li­vas­tauk­siin sekä pei­laan nii­tä aiem­piin valin­ta­koe­lau­ta­kun­nan ja hal­lin­to-oikeuk­sien pää­tök­siin. Tämän jäl­keen ker­ron sinul­le, onko sinul­la perus­tei­ta teh­dä menes­ty­vää oikai­sua ja mil­lä perus­teel­la. Sen jäl­keen voit päät­tää, teet­kö oikai­su­vaa­ti­muk­sen itse vai haluat­ko pyy­tää apua­ni myös sen laadintaan.
 
Eri­lai­sia perus­tei­ta oikai­sul­le voi olla mm.
 • Opti­nen luki­ja on luke­nut vää­rin vas­tauk­se­si monivalintatehtävään.
 • Pis­tee­si ovat las­ket­tu väärin.
 • Et ole saa­nut pis­te­hy­vi­tys­tä jos­ta­kin mal­li­vas­tauk­sen koh­das­ta, vaik­ka se on vas­tauk­ses­sa­si. Tämä on yleis­tä oikik­sen pää­sy­ko­kei­den essee- ja oikeus­ta­paus­teh­tä­vis­sä, sil­lä haki­ja on saat­ta­nut käyt­tää hie­man eri­lais­ta ilmai­sua tai jopa vain yhtä eri­lais­ta sanaa, joka kui­ten­kin tar­koit­taa samaa kuin mal­li­vas­tauk­sen vaihtoehto.
 • Arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa on pis­tey­tet­ty asioi­ta valin­ta­koe­kir­jo­jen ulkopuolelta.
 • Vas­tauk­sil­le varat­tu vas­taus­ti­la on ollut lii­an pie­ni arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa edel­ly­te­tyil­le asioille.
 • Teh­tä­vän­an­to on tulkinnanvarainen
 • Mal­li­vas­taus on tulkinnanvarainen.
 • Mal­li­vas­tauk­ses­sa on edel­ly­tet­ty sel­lais­ten asioi­den käsit­te­lyä, joi­ta ei teh­tä­vän­an­non mukaan oli­si tul­lut käsitellä.

Ylei­siä ohjeita!


 1. Ota omat vas­tauk­se­si tal­teen net­ti­si­vul­ta https://tulokset.korkeakouluun.fi heti, kun se on mah­dol­lis­ta! Edel­lä mai­nit­tu Valin­ta­koe­pis­teet ‑sivus­to auke­aa  8.7.2022 klo 12.00. Lisä­tie­to­ja Valin­ta­koe­pis­teet ‑sivus­tos­ta oikeustieteet.fi -sivus­tol­ta alaot­si­kon Valin­ta­koe­pis­teet ‑pal­ve­lu alta.
 2. Mikä­li haluat, että tar­kis­tan vas­tauk­se­si tai laa­din sinul­le oikai­su­vaa­ti­muk­sen, ole minuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian. Voit olla minuun yhtey­des­sä blo­gi­ni Face­book-sivun cha­tin kaut­ta; säh­kö­pos­tit­se (unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com) tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la (muis­ta jät­tää yhteys­tie­to­si). Saat tämän jäl­keen tar­kem­mat ohjeet 🙂
 3. Muis­ta oikai­suai­ka! Oikai­suai­ka päät­tyy 22.7.2022 klo 15.00, johon men­nes­sä oikai­su­vaa­ti­mus tulee olla toi­mi­tet­tu perille.
 4. Oikaisuvaatimusten käsit­te­ly kes­tää yleen­sä 1–2 kuu­kaut­ta, mut­ta yleen­sä tulok­set ovat tul­leet elo­kuun aikana.
 

Hin­ta: 144 euroa (sis. ALV 24 %)

Mikä­li pää­set toi­mek­sian­non alka­mi­sen jäl­keen (olen aloit­ta­nut vas­taus­te­si tar­kis­ta­mi­sen tai oikai­su­vaa­ti­muk­se­si kir­joit­ta­mi­sen) sisäl­le, mak­sat pal­ve­lun hin­nas­ta vain 50 %:ia.

Huom! Mui­den kuin oikeus­tie­teel­li­sen alan opis­ke­li­ja­va­lin­taan liit­ty­vien vas­taus­ten tai opis­ke­li­ja­va­lin­ta­pää­tös­ten tar­kis­ta­mi­sen hin­ta sovi­taan aina tapaus­koh­tai­ses­ti haki­jan kanssa.

2. Oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatiminen

Laa­din myös mie­lel­lä­ni oikai­su­vaa­ti­muk­sia! Huo­leh­din oikai­su­vaa­ti­muk­sen kir­joit­ta­mi­ses­ta alus­ta lop­puun, sen lähet­tä­mi­ses­tä ajois­sa oike­aan paik­kaan sekä mah­dol­li­sen vas­ta­se­li­tyk­sen kirjoittamisesta.
 
Laa­din oikai­su­vaa­ti­muk­sen myös, vaik­ka en oli­si tar­kis­ta­nut vas­tauk­sia­si. Täl­löin tie­dät etu­kä­teen, min­kä teh­tä­vän koh­das­ta / koh­dis­ta haluat, että oikai­su laa­di­taan enkä tar­kis­ta vas­tauk­sia­si muutoin.
 
 
 

Pää­sit­kö oikik­seen sisäl­le varasijalta? 

Mikä­li pää­set toi­mek­sian­non alka­mi­sen jäl­keen (olen aloit­ta­nut vas­taus­te­si tar­kis­ta­mi­sen tai oikai­su­vaa­ti­muk­se­si kir­joit­ta­mi­sen) sisäl­le, mak­sat pal­ve­lun hin­nas­ta vain 50 %:ia.

Ylei­siä ohjeita!

 1. Ota omat vas­tauk­se­si tal­teen net­ti­si­vul­ta https://tulokset.korkeakouluun.fi heti, kun se on mah­dol­lis­ta! Edel­lä mai­nit­tu Valin­ta­koe­pis­teet ‑sivus­to auke­aa  8.7.2022 klo 12.00. Lisä­tie­to­ja Valin­ta­koe­pis­teet ‑sivus­tos­ta oikeustieteet.fi -sivus­tol­ta alaot­si­kon Valin­ta­koe­pis­teet ‑pal­ve­lu alta.
 2. Mikä­li haluat, että tar­kis­tan vas­tauk­se­si tai laa­din sinul­le oikai­su­vaa­ti­muk­sen, ole minuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian. Voit olla minuun yhtey­des­sä blo­gi­ni Face­book-sivun cha­tin kaut­ta; säh­kö­pos­tit­se (unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com) tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la (muis­ta jät­tää yhteys­tie­to­si). Saat tämän jäl­keen tar­kem­mat ohjeet 🙂
 3. Muis­ta oikai­suai­ka! Oikai­suai­ka päät­tyy 22.7.2022 klo 15.00, johon men­nes­sä oikai­su­vaa­ti­mus tulee olla toi­mi­tet­tu perille.
 4. Oikaisuvaatimusten käsit­te­ly kes­tää yleen­sä 1–2 kuu­kaut­ta, mut­ta yleen­sä tulok­set ovat tul­leet elo­kuun aikana.
 

Hin­ta:

-250 euroa (sis. ALV 24 %), kun oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la vaa­di­taan yhtä tai kah­ta lisäpistettä

-325 euroa (sis. ALV 24 %), kun oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la vaa­di­taan kol­mea tai nel­jää lisäpistettä

-400 euroa (sis. ALV 24 %), kun oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la vaa­di­taan viit­tä tai tätä enem­män lisäpisteitä

Hin­taan lisä­tään 200 euron suu­rui­nen tulos­palk­kio, mikä­li oikai­su­vaa­ti­mus menestyy. 

Tulos­palk­kio tulee mak­set­ta­vak­si vain, jos sinul­le tar­jo­taan opis­ke­lu­paik­kaa oikai­su­vaa­ti­muk­sen joh­dos­ta riip­pu­mat­ta kui­ten­kaan sii­tä, otat­ko paik­kaa vas­taan vai et.

Mikä­li pää­set toi­mek­sian­non alka­mi­sen jäl­keen (olen aloit­ta­nut vas­taus­te­si tar­kis­ta­mi­sen tai oikai­su­vaa­ti­muk­se­si kir­joit­ta­mi­sen) vara­si­jal­ta sisäl­le, mak­sat pal­ve­lun hin­nas­ta vain 50 %:ia.

 Huom! Mui­den kuin oikeus­tie­teel­li­sen alan opis­ke­li­ja­va­lin­taan liit­ty­vien oikaisuvaatimusten laa­din­nan hin­ta sovi­taan aina tapaus­koh­tai­ses­ti haki­jan kanssa.

3. Yli­opis­ton pää­tök­sen tarkistaminen 

Oikai­su­vaa­ti­muk­seen anne­tun pää­tök­sen jäl­keen on vie­lä mah­dol­lis­ta hakea muu­tos­ta hal­lin­to-oikeu­del­ta. Mikä­li saat kiel­tei­sen pää­tök­sen oikai­su­vaa­ti­muk­see­si, arvioin kan­nat­taa­ko asias­sa valit­taa vie­lä hal­lin­to-oikeu­teen. Vali­tus on teh­tä­vä hal­lin­to-oikeu­teen 30 päi­vän kulues­sa pää­tök­sen tie­dok­si­saan­nis­ta, joten ole yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian pää­tök­sen saa­mi­sen jälkeen!

Hin­ta: Tar­kis­tus­pal­ve­lua tai oikai­sun laa­din­ta ‑pal­ve­lua käyt­tä­neil­le haki­joi­le ilmainen.


Mui­den haki­joi­den kans­sa hin­ta sovi­taan erik­seen ennen tar­kas­tuk­sen aloit­ta­mis­ta. Hin­nan muo­dos­tu­mi­seen vai­kut­taa läpi­käy­tä­vän mate­ri­aa­lin (mm. oikai­su­vaa­ti­mus ja oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tös) laajuus.

4. Apua vali­tuk­sen laatimiseen

Edus­tin vuo­den 2019 valin­ta­ko­keen jäl­keen kah­ta haki­jaa hal­lin­to-oikeu­des­sa, jois­ta toi­sen vali­tuk­sen käsit­te­ly on edel­leen kes­ken, mut­ta toi­sen haki­jan vali­tuk­sen osal­ta hal­lin­to-oikeus tote­si, että haki­jal­le oli­si pitä­nyt myön­tää +0,5 pis­tet­tä lisää. Kysei­nen haki­ja ei ollut tul­lut vali­tuk­si tasa­pis­te­sään­nön takia.
 
Lisäk­si edus­tin kevääl­lä 2020 valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­nut­ta haki­jaa hal­lin­to-oikeu­des­sa liit­tyen tul­kin­nan­va­rai­seen moni­va­lin­ta­teh­tä­vään. Hal­lin­to-oikeus kat­soi vali­tuk­sem­me mukai­ses­ti, että moni­va­lin­ta­teh­tä­vä oli tul­kin­nan­va­rai­nen ja myön­si haki­jal­le yhden pis­teen lisää, min­kä joh­dos­ta hän sai opis­ke­lu­pai­kan oikiksesta.
 
His­to­rial­li­ses­ti vain 12 % hal­lin­to-oikeu­teen teh­dyis­tä vali­tuk­sis­ta menes­tyy. Tähän men­nes­sä olen kol­mes­ti onnis­tu­nut voit­ta­maan muu­tok­sen­haun hal­lin­to-oikeu­des­sa edus­ta­mil­le­ni hakijoille.
 
Hyvän menes­tyk­sen taus­tal­la on huo­lel­li­nen arvio vali­tuk­sen menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta, sil­lä hallin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­ses­sa on aina kulu­ris­ki. Jos häviät asian, jou­dut mak­sa­maan 270 euron oikeu­den­käyn­ti­mak­sun. Oikeu­den­käyn­ti­mak­sua ei kui­ten­kaan peri­tä, jos hal­lin­to-oikeus muut­taa vali­tuk­se­na­lais­ta pää­tös­tä eduksesi.
 
Halu­tes­sa­si voin laa­tia puo­les­ta­si vali­tuk­sen hal­lin­to-oikeu­teen. Voit olla minuun yhtey­des­sä Face­book-sivu­ni cha­tin kaut­ta; säh­kö­pos­tit­se (unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com) tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la (muis­ta jät­tää yhteystietosi).

Hin­ta: Alkaen 350 euroa (sis. ALV 24 %). Pal­ve­lun hin­ta sovi­taan tar­kem­min asiak­kaan kans­sa, riip­puen asian laadusta.

Asiak­kaa­ni tari­na hal­lin­to-oikeu­des­sa voittamisesta

“Iiro toi­mi asia­mie­he­nä­ni yli vuo­den kes­tä­nees­sä vali­tus­pro­ses­sis­sa, kos­kien v.2019 oikeus­tie­teel­li­sen valin­ta­koet­ta. Pro­ses­sin aika­na teim­me oikai­su­vaa­ti­muk­sen valin­ta­koe­lau­ta­kun­nal­le, sekä kak­si eril­lis­tä vali­tus­ta hal­lin­to-oikeu­teen. Iiro suun­nit­te­li, kir­joit­ti ja toi­mit­ti ihan kaik­ki tar­peel­li­set doku­men­tit ym., hoi­ti kai­ken yhtey­den­pi­don eri taho­jen kans­sa, ja lisäk­si neu­voi minua kai­kis­sa mie­lee­ni juo­lah­ta­neis­sa kysy­myk­sis­sä ja ongel­mis­sa. Koin itse pit­käk­si veny­neen pro­ses­sin ajoit­tain ras­kaak­si, mut­ta Iiro jak­soi olla tuke­na, ja otti minut ja asia­ni tosissaan.

Iiro oli alus­ta asti rehel­li­nen ja ker­toi suo­raan mie­li­pi­teen­sä jutun menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja ris­keis­tä. Hän osa­si tai­ta­vas­ti löy­tää juu­ri ne sei­kat ja perus­teet, joi­den arvioi menes­ty­vän vali­tuk­sis­sa, ja toi­mi muu­toin­kin ammat­ti­mai­ses­ti pro­ses­sin joka vai­hees­sa. En löy­dä mitään nega­tii­vis­ta sanot­ta­vaa, Iiro teki joka tilan­tees­sa aidos­ti par­haan­sa, ja vie­lä erit­täin menes­tyk­sek­kääs­ti; voi­tim­me hal­lin­to-oikeu­des­sa molem­mil­la ker­roil­la, ja lopul­ta sain opiskeluoikeuden.

Iiro on pitä­nyt yhteyttä myös sisään­pää­sy­ni jäl­keen, kysel­lyt kuu­lu­mi­sia ja huo­leh­ti­nut että kaik­ki on kun­nos­sa. En usko, että oli­sin mis­tään muu­al­ta saa­nut yhtä koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua, olen erit­täin tyy­ty­väi­nen. Kään­nyn var­mas­ti myös tule­vai­suu­den ongel­mis­sa Iiron puoleen.

Tii­vis­täen voi­sin sanoa, että Iiro on sekä asian­tun­te­va ja perik­sian­ta­ma­ton oikeu­den ammat­ti­lai­nen, että ihmis­lä­hei­nen ja luo­tet­ta­va hen­ki­lö, joka on sata­pro­sent­ti­ses­ti asiak­kaan­sa puolella.”

- Oikeus­tie­teen ylioppilas