Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

43 § Oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­ses­tä valit­ta­mi­nen hallinto-oikeuteen

Photo by David Veksler on Unsplash

Kesän lop­pu hää­möt­tää, mut­ta tule­via fuk­se­ja tämä tus­kin hait­taa, sil­lä syk­sy tuo muka­naan kaik­kea uut­ta ja kivaa – koro­nas­ta huo­li­mat­ta. Sen sijaan pie­ni osa tämän kevään haki­jois­ta jän­nit­tää edel­leen hakun­sa suh­teen, sil­lä oikaisuvaatimusten käsit­te­ly on vie­lä kes­ken. Käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa lyhyes­ti läpi oikai­su­me­net­te­lyn aika­tau­lua ja mitä oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tös­ten jäl­keen tapahtuu.

Mil­loin saan pää­tök­sen oikaisuvaatimukseeni?

Jokai­sel­la yli­opis­tol­la ja oikik­sel­la on omat aika­tau­lun­sa, vaik­ka val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta antaa lausun­non jokai­seen oikai­su­vaa­ti­muk­seen riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­le yli­opis­tol­le oikai­su­vaa­ti­mus on osoi­tet­tu. Pro­ses­sin kul­ku on hie­man eri­lai­nen riip­puen yli­opis­tos­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä jokai­sen yli­opis­ton pää­tös mukai­lee täy­sin valin­ta­koe­lau­ta­kun­nan lausuntoa.

Hel­sin­gin yliopisto

Haki­ja­pal­ve­luis­ta saa­dun tie­don mukaan Hel­sin­gin yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan oikaisuvaatimusten pää­tök­sis­tä tie­do­te­taan vii­kon 35 (24.8. — 30.8.2020) lop­puun mennessä.

Turun yli­opis­to

Turun yli­opis­ton haki­ja­pal­ve­lui­den mukaan Turun yli­opis­tos­sa pyri­tään saa­maan rat­kai­sut mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta tark­kaa aika­tau­lua ei vali­tet­ta­vas­ti vie­lä osa­ta sanoa. Vii­me vuon­na pää­tök­set tuli­vat 15.8.2019, mut­ta toki pitää muis­taa, että tänä vuon­na oikai­suai­kaa oli viik­ko enem­män, joten pää­tök­set eivät toden­nä­köi­ses­ti tule tänä vuon­na yhtä aikaisin.

Itä-Suo­men yliopisto

Itä-Suo­men yli­opis­ton net­ti­si­vu­jen mukaan hei­dän muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­nan kevään 2020 opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja kos­ke­va kokous on 10.–11.9.2020. Vii­me vuon­na pää­tök­set lähe­tet­tiin tie­dok­si haki­joil­le tasan viik­ko tuon kokouk­sen jäl­keen, joten uskal­tai­sin odot­taa pää­tös­tä Itä-Suo­men yli­opis­tos­ta vii­kol­la 38 (14.9. — 20.9.2020).

Lapin yli­opis­to

Lapin yli­opis­to pyr­kii anta­maan pää­tök­set elo­kuun aika­na. Vii­me vuon­na Lapin yli­opis­to antoi pää­tök­set tie­dok­si 14.8.2019, mut­ta en usko, että myös­kään Lapin yli­opis­to antaa tänä vuon­na pää­tök­siä yhtä aikaisin.

Mitä pää­tök­sen jäl­keen tapahtuu?

Joi­den­kin haki­joi­den koh­dal­la oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sel­lä oikais­taan haki­jan pis­tei­tä, ja hänel­le myön­ne­tään opis­ke­lu­paik­ka. Sen sijaan suu­rin osa oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sis­tä ei joh­da opis­ke­lu­pai­kan myön­tä­mi­seen. Näi­den kiel­teis­ten pää­tös­ten muka­na tulee vali­tuso­soi­tus, jos­sa on tar­kem­mat ohjeet vali­tuk­sen laatimiseen.

Sen jäl­keen, kun saat pää­tök­sen tie­dok­si, alkaa asias­sa juok­se­maan 30 päi­vän vali­tusai­ka, sil­lä pää­tök­ses­tä voi valit­taa vie­lä hal­lin­to-oikeu­teen. Vali­tusai­kaa las­ket­taes­sa tie­dok­si­saan­ti­päi­vää ei las­ke­ta mukaan.

Jos olet esi­mer­kik­si saa­nut pää­tök­sen tie­dok­si 1.9., täy­tyy sinun toi­mit­taa vali­tus hal­lin­to-oikeu­del­le 1.10. klo 16.15 men­nes­sä. Vali­tuk­sen lähet­tä­mis­tä ei kui­ten­kaan kan­na­ta jät­tää näin vii­me tippaan.

Sen sijaan hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­ses­tä ei voi enää valit­taa kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen, sil­lä yli­opis­to­lain 84.3 §:n mukaan opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vaan asi­aan ei saa hakea muu­tos­ta valit­ta­mal­la hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­ses­tä. Näin ollen hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­nen on vii­mei­nen mah­dol­li­suus muu­tok­sen saamiseen.

On hyvin yleis­tä, että useam­pi haki­ja vaa­tii ensin oikai­sua samas­ta asias­ta / koh­das­ta ja tämän jäl­keen valit­taa asias­ta hal­lin­to-oikeu­teen. Kan­nat­taa kui­ten­kin tie­dos­taa se seik­ka, että yli­opis­to ei itseoi­kai­se asi­aa­si, vaik­ka toi­sen haki­jan vali­tus menes­tyi­si myö­hem­min hal­lin­to-oikeu­des­sa, jol­let myös sinä ole itse vaa­ti­nut muu­tos­ta asi­aa­si hal­lin­to-oikeu­des­sa. Lisäk­si on mah­dol­lis­ta, että kak­si eri hal­lin­to-oikeut­ta pää­tyy samas­sa asias­sa eri haki­joi­den koh­dal­la täy­sin eri­lai­siin rat­kai­sui­hin. Täl­löin­kään yli­opis­to ei kor­jaa hävin­neen haki­jan tilannetta.

Mal­li­vas­tauk­sen mukaan moni­va­lin­ta­teh­tä­vän X.X oikea vas­taus­vaih­toeh­to on a) ja sekä haki­ja A että B ovat vas­tan­neet vas­taus­vaih­toeh­don c). He vaa­ti­vat asias­sa oikai­sua, mut­ta yli­opis­to hyl­kää molem­pien oikai­su­vaa­ti­muk­sen.

Tämän jäl­keen haki­ja A hakee asias­sa muu­tos­ta hal­lin­to-oikeu­del­ta, mut­ta haki­ja B antaa asian olla. Myö­hem­min hal­lin­to-oikeus kat­soo, että haki­jan A vas­taus tuli­si kat­soa oikeak­si ja sii­tä tuli­si myön­tää hänel­le lisä­pis­te, mikä riit­tää sisään­pää­syyn. Vaik­ka haki­ja B on teh­nyt asias­sa oikai­su­vaa­ti­muk­sen, ja hän on vas­tan­nut täy­sin saman vas­taus­vaih­toeh­don kuin haki­ja A, ei hänen opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vaa pää­tös­tä korjata.

Esi­merk­ki 1

Haki­ja A valit­taa tuos­ta samas­ta tul­kin­nan­va­rai­ses­ta moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen ja haki­ja B Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen. Haki­jan A asias­sa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus kat­soo, että hänel­le tuli­si myön­tää pis­te­hy­vi­tys, mut­ta Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeus tote­aa, ettei pis­te­hy­vi­tyk­seen ole syy­tä. Täl­löin yli­opis­to kor­jaa vain haki­jan A tulosta.

Esi­merk­ki 2

Tämä lin­jaus on hie­man eri­koi­nen, mut­ta haki­joi­den on kui­ten­kin hyvä olla tie­toi­sia tästä.

Mak­saa­ko valit­ta­mi­nen hallinto-oikeuteen?

Oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen kan­nat­taa aina, kos­ka sen laa­ti­mi­nen on ilmais­ta. Sen sijaan valit­ta­mi­nen hal­lin­to-oikeu­teen ei vält­tä­mät­tä aina ole kan­nat­ta­vaa. Vali­tus­ten käsit­te­ly­ajat hal­lin­to-oikeuk­sis­sa ovat pit­kät ja valit­ta­mi­ses­sa on myös kulu­ris­ki. Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­sis­tä peri­tään 260 euron suu­rui­nen oikeu­den­käyn­ti­mak­su, joka veloi­te­taan pää­tök­sen anta­mi­sen jäl­keen. Mak­sua ei kui­ten­kaan peri­tä sil­loin, kun hal­lin­to-oikeus muut­taa vali­tuk­se­na­lai­sen pää­tök­sen valit­ta­jan eduk­si eli toi­sin sanoen, jos voi­tat asian hallinto-oikeudessa.

Voit laa­tia vali­tuk­sen itse, jol­loin valit­ta­mi­ses­ta ei vält­tä­mät­tä tule mui­ta kulu­ja kuin oikeu­den­käyn­ti­mak­su. Opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vat vali­tuk­set käsi­tel­lään hal­lin­to-oikeuk­sis­sa kir­jal­li­ses­ti, joten sinun ei tar­vit­se men­nä pai­kan pääl­le oikeuteen.

Kuin­ka kau­an käsit­te­ly kes­tää hallinto-oikeudessa?

Oikaisuvaatimusten käsit­te­ly on nope­aa ver­rat­tu­na hal­lin­to-oikeus­pro­ses­siin. Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­sen saa­mi­nen kes­tää usei­ta kuu­kausia ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hal­lin­to-oikeu­den pää­tös tulee vas­ta seu­raa­van haku­ker­ran valin­ta­koe­päi­vän jäl­keen. Eri hal­lin­to-oikeuk­sien käsit­te­ly­ai­ka­tau­luis­sa on ero­ja, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti et voi vali­ta, mihin hal­lin­to-oikeu­teen vali­tat, sil­lä tämä mää­räy­tyy sen mukaan, min­kä yli­opis­ton pää­tök­ses­tä valitat.

Hel­sin­gin hallinto-oikeus

Hel­sin­gin yli­opis­ton (Hel­sin­ki + Vaa­sa) pää­tök­sis­tä tulee valit­taa Hel­sin­gin hal­lin­to-oikeu­teen. Täl­lä het­kel­lä Hel­sin­gin hal­lin­to-oikeu­den kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vis­sa vali­tuk­sis­sa on 9 kuu­kaut­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, että jos teet vali­tuk­sen syys­kuun alus­sa, voi­sit odot­taa pää­tös­tä vali­tuk­seen tou­ko­kuus­sa 2021.

Käsit­te­ly­ajat ovat kui­ten­kin vain suun­taa-anta­via, joten voi olla, että saat pää­tök­sen tätä aikai­sem­min tai myöhemmin.

Turun hal­lin­to-oikeus

Turun yli­opis­ton pää­tök­sis­tä tulee valit­taa Turun hal­lin­to-oikeu­teen, jos­sa kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka on täl­lä het­kel­lä 6 kuu­kaut­ta. Näin ollen pää­tök­sen voi­si saa­da ennen ensi vuo­den valin­ta­koe­kir­jo­jen julkaisua.

Itä-Suo­men hallinto-oikeus

Itä-Suo­men yli­opis­ton pää­tök­sis­tä tulee valit­taa Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen, jos­sa Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut ‑asia­ryh­mäs­sä kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka on tänä vuon­na ollut 9,8 kuukautta.

Poh­jois-Suo­men hallinto-oikeus

Lapin yli­opis­ton pää­tök­sis­tä taas vali­te­taan Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen, jos­sa kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka on täl­lä het­kel­lä 7 kuukautta.

Kuin­ka usein opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­va vali­tus menestyy?

Kyn­nys hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­ses­sa on kor­keam­pi kuin oikai­sun vaa­ti­mi­ses­sa. Tilas­to­jen valos­sa vali­tuk­set menes­ty­vät hal­lin­to-oikeu­des­sa hie­man parem­min kuin oikai­su­vaa­ti­muk­set, sil­lä moni “tur­ha” vali­tus kar­siu­tuu pois jo oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä eikä näis­tä läh­de­tä edes hake­maan muu­tos­ta hal­lin­to-oikeu­del­ta. Täs­sä valos­sa voi­daan tode­ta, että vali­tuk­set menes­ty­vät harvoin.

Yhteen­sä hal­lin­to-oikeuk­sis­sa on rat­kais­tu 287 asi­aa, jot­ka kos­ke­vat oikeus­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan hake­mis­ta. Vain 34 vali­tus­ta on menes­ty­nyt siten, että se on joh­ta­nut pis­te­hy­vi­tyk­seen. Näin ollen voi­daan sanoa, että noin 11,8 % haki­joi­den vali­tuk­sis­ta menes­tyy hal­lin­to-oikeu­des­sa. Yksit­täis­ten hal­lin­to-oikeuk­sien tilas­tot ovat hyvin lähel­lä edel­lä mai­nit­tua pro­sent­ti­lu­kua, mut­ta yksi­kään kah­dek­sas­ta Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le teh­dys­tä vali­tuk­ses­ta ei ole menes­ty­nyt. Tämän osal­ta otan­ta on tosin hyvin pie­ni, sil­lä toi­sek­si vähi­ten asioi­ta on rat­kais­tu Turun hal­lin­to-oikeu­des­sa, jos­sa on käsi­tel­ty yhteen­sä 43 valitusta.

Vuo­den 2019 valin­ta­ko­kees­ta teh­tiin yhteen­sä 11 vali­tus­ta hal­lin­to-oikeuk­siin, jois­ta vii­den käsit­te­ly on vie­lä kes­ken. Nel­jä vali­tus­ta ei menes­ty­nyt lain­kaan, mut­ta kah­des­sa tapauk­ses­sa haki­ja voit­ti hal­lin­to-oikeu­des­sa. Toi­ses­sa tapauk­ses­sa oli kyse pis­te­mer­kin­näs­tä vää­räs­sä koh­das­sa ja toi­ses­sa riit­tä­mät­tö­mäs­tä vas­taus­ti­las­ta sekä vas­taus­tek­nii­kas­ta. Toi­min jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa haki­jan asia­mie­he­nä hallinto-oikeudessa.

Menes­ty­vät vali­tuk­set ovat har­vas­sa, mut­ta hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­sen etu­na on se, että asian rat­kai­se­vat puo­lu­eet­to­mat hal­lin­to-oikeus­tuo­ma­rit. Val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta, joka antaa lausun­non oikai­su­vaa­ti­muk­siin, ei ole mil­lään tasol­la puo­lu­ee­ton toi­mie­lin, mikä tekee oikaisuvaatimusten menes­ty­mi­ses­tä han­ka­lam­paa. Tämän takia oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä vir­heen tulee olla sel­keäm­pi kuin hallinto-oikeudessa.

Useim­mi­ten menes­ty­vis­sä vali­tuk­sis­sa on ollut kyse sii­tä, että haki­jan vas­taus on hal­lin­to-oikeu­den näke­myk­sen mukaan tar­koit­ta­nut asial­li­ses­ti samaa kuin mal­li­vas­taus. Menes­ty­nei­den vali­tus­ten jou­kos­sa on ollut myös seu­raa­van­lai­sia tapauksia:

 • vir­heel­li­nen mal­li­vas­taus (mal­li­vas­tauk­ses­sa on edel­ly­tet­ty sel­lais­ten asioi­den käsit­te­lyä, joi­ta ei teh­tä­vän­an­non mukaan oli­si tul­lut käsitellä);
 • vas­tauk­ses­sa on edel­ly­tet­ty valin­ta­koe­kir­jan ulko­puo­lis­ta tietoa;
 • vas­taus­ti­la on ollut riit­tä­mä­tön; ja
 • teh­tä­vän­an­to tai mal­li­vas­taus on ollut tulkinnanvarainen.

Hal­lin­to-oikeu­des­sa on myös aiem­min menes­ty­nyt pie­ni jouk­ko vali­tuk­sia, jot­ka kos­ki­vat tul­kin­nan­va­rais­ta monivalintatehtävää.

Ilmai­nen oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sen tarkistuspalvelu

Olen edus­ta­nut kol­mea eri haki­jaa hal­lin­to-oikeu­des­sa, jois­ta yksi voit­ti asian­sa hal­lin­to-oikeu­des­sa tänä vuon­na. Kol­man­nen haki­jan asian käsit­te­ly on edel­leen kes­ken hallinto-oikeudessa.

Edus­taes­sa­ni haki­joi­ta sekä oikai­su­me­net­te­lyis­sä että hal­lin­to-oikeu­des­sa – ja eten­kin hal­lin­to-oikeuk­sien pää­tök­siä läpi­käy­des­sä – minul­le on syn­ty­nyt hyvä kuva sii­tä, mil­loin pää­tök­ses­tä oikai­su­vaa­ti­muk­seen kan­nat­taa valit­taa hal­lin­to-oikeu­teen. Kukaan ei tie­ten­kään pys­ty sano­maan täy­sin var­mak­si, mil­loin vali­tus menes­tyy tai ei.

Tar­kis­tan tänä vuon­na täy­sin ilmai­sek­si kaik­kien haluk­kai­den oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­set! Jos haluat arvion vali­tuk­sen menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta, ole minuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian pää­tök­sen tie­dok­si­saan­nin jäl­keen, sil­lä vali­tus tulee teh­dä 30 päi­vän kulues­sa pää­tök­sen tiedoksisaannista.

Edus­tan myös tänä vuon­na haki­joi­ta hal­lin­to-oikeu­des­sa, joten eten­kin täl­löin ole yhtey­des­sä minuun mah­dol­li­sim­man pian, jot­ta voin var­mis­tua sii­tä, että ehdin laa­ti­maan vali­tuk­sen puolestasi!

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Lopuk­si

Pää­dyit­kö sinä vaa­ti­maan oikai­sua tämän vuo­den valin­ta­ko­kees­ta? Min­kä teh­tä­vän koit tul­kin­nan­va­rai­sek­si tai mitä sinun oikai­su­vaa­ti­muk­se­si koski?

Naut­ti­kaa vie­lä muka­vis­ta kesä­päi­vis­tä, kun nii­tä on vie­lä jäl­jel­lä! Tsemp­piä kai­kil­le uusil­le opis­ke­li­joil­le syk­syn opin­toi­hin, ja pide­tään peuk­ku­ja oikai­sua vaa­ti­nei­den puolesta 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.