Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

43 § Oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­ses­tä valit­ta­mi­nen hallinto-oikeuteen

Photo by David Veksler on Unsplash

Kesän lop­pu hää­möt­tää, mut­ta tule­via fuk­se­ja tämä tus­kin hait­taa, sil­lä syk­sy tuo muka­naan kaik­kea uut­ta ja kivaa – koro­nas­ta huo­li­mat­ta. Sen sijaan pie­ni osa tämän kevään haki­jois­ta jän­nit­tää edel­leen hakun­sa suh­teen, sil­lä oikaisuvaatimusten käsit­te­ly on vie­lä kes­ken. Käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa lyhyes­ti läpi oikai­su­me­net­te­lyn aika­tau­lua ja mitä oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tös­ten jäl­keen tapahtuu.

Mil­loin saan pää­tök­sen oikaisuvaatimukseeni?

Jokai­sel­la yli­opis­tol­la ja oikik­sel­la on omat aika­tau­lun­sa, vaik­ka val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta antaa lausun­non jokai­seen oikai­su­vaa­ti­muk­seen riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­le yli­opis­tol­le oikai­su­vaa­ti­mus on osoi­tet­tu. Pro­ses­sin kul­ku on hie­man eri­lai­nen riip­puen yli­opis­tos­ta, mut­ta käy­tän­nös­sä jokai­sen yli­opis­ton pää­tös mukai­lee täy­sin valin­ta­koe­lau­ta­kun­nan lausuntoa.

Hel­sin­gin yliopisto

Haki­ja­pal­ve­luis­ta saa­dun tie­don mukaan Hel­sin­gin yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan oikaisuvaatimusten pää­tök­sis­tä tie­do­te­taan vii­kon 35 (24.8. — 30.8.2020) lop­puun mennessä.

Turun yli­opis­to

Turun yli­opis­ton haki­ja­pal­ve­lui­den mukaan Turun yli­opis­tos­sa pyri­tään saa­maan rat­kai­sut mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta tark­kaa aika­tau­lua ei vali­tet­ta­vas­ti vie­lä osa­ta sanoa. Vii­me vuon­na pää­tök­set tuli­vat 15.8.2019, mut­ta toki pitää muis­taa, että tänä vuon­na oikai­suai­kaa oli viik­ko enem­män, joten pää­tök­set eivät toden­nä­köi­ses­ti tule tänä vuon­na yhtä aikaisin.

Itä-Suo­men yliopisto

Itä-Suo­men yli­opis­ton net­ti­si­vu­jen mukaan hei­dän muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­nan kevään 2020 opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja kos­ke­va kokous on 10.–11.9.2020. Vii­me vuon­na pää­tök­set lähe­tet­tiin tie­dok­si haki­joil­le tasan viik­ko tuon kokouk­sen jäl­keen, joten uskal­tai­sin odot­taa pää­tös­tä Itä-Suo­men yli­opis­tos­ta vii­kol­la 38 (14.9. — 20.9.2020).

Lapin yli­opis­to

Lapin yli­opis­to pyr­kii anta­maan pää­tök­set elo­kuun aika­na. Vii­me vuon­na Lapin yli­opis­to antoi pää­tök­set tie­dok­si 14.8.2019, mut­ta en usko, että myös­kään Lapin yli­opis­to antaa tänä vuon­na pää­tök­siä yhtä aikaisin.

Mitä pää­tök­sen jäl­keen tapahtuu?

Joi­den­kin haki­joi­den koh­dal­la oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sel­lä oikais­taan haki­jan pis­tei­tä, ja hänel­le myön­ne­tään opis­ke­lu­paik­ka. Sen sijaan suu­rin osa oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sis­tä ei joh­da opis­ke­lu­pai­kan myön­tä­mi­seen. Näi­den kiel­teis­ten pää­tös­ten muka­na tulee vali­tuso­soi­tus, jos­sa on tar­kem­mat ohjeet vali­tuk­sen laatimiseen.

Sen jäl­keen, kun saat pää­tök­sen tie­dok­si, alkaa asias­sa juok­se­maan 30 päi­vän vali­tusai­ka, sil­lä pää­tök­ses­tä voi valit­taa vie­lä hal­lin­to-oikeu­teen. Vali­tusai­kaa las­ket­taes­sa tie­dok­si­saan­ti­päi­vää ei las­ke­ta mukaan.

Jos olet esi­mer­kik­si saa­nut pää­tök­sen tie­dok­si 1.9., täy­tyy sinun toi­mit­taa vali­tus hal­lin­to-oikeu­del­le 1.10. klo 16.15 men­nes­sä. Vali­tuk­sen lähet­tä­mis­tä ei kui­ten­kaan kan­na­ta jät­tää näin vii­me tippaan.

Sen sijaan hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­ses­tä ei voi enää valit­taa kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen, sil­lä yli­opis­to­lain 84.3 §:n mukaan opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vaan asi­aan ei saa hakea muu­tos­ta valit­ta­mal­la hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­ses­tä. Näin ollen hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­nen on vii­mei­nen mah­dol­li­suus muu­tok­sen saamiseen.

On hyvin yleis­tä, että useam­pi haki­ja vaa­tii ensin oikai­sua samas­ta asias­ta / koh­das­ta ja tämän jäl­keen valit­taa asias­ta hal­lin­to-oikeu­teen. Kan­nat­taa kui­ten­kin tie­dos­taa se seik­ka, että yli­opis­to ei itseoi­kai­se asi­aa­si, vaik­ka toi­sen haki­jan vali­tus menes­tyi­si myö­hem­min hal­lin­to-oikeu­des­sa, jol­let myös sinä ole itse vaa­ti­nut muu­tos­ta asi­aa­si hal­lin­to-oikeu­des­sa. Lisäk­si on mah­dol­lis­ta, että kak­si eri hal­lin­to-oikeut­ta pää­tyy samas­sa asias­sa eri haki­joi­den koh­dal­la täy­sin eri­lai­siin rat­kai­sui­hin. Täl­löin­kään yli­opis­to ei kor­jaa hävin­neen haki­jan tilannetta.

Mal­li­vas­tauk­sen mukaan moni­va­lin­ta­teh­tä­vän X.X oikea vas­taus­vaih­toeh­to on a) ja sekä haki­ja A että B ovat vas­tan­neet vas­taus­vaih­toeh­don c). He vaa­ti­vat asias­sa oikai­sua, mut­ta yli­opis­to hyl­kää molem­pien oikai­su­vaa­ti­muk­sen.

Tämän jäl­keen haki­ja A hakee asias­sa muu­tos­ta hal­lin­to-oikeu­del­ta, mut­ta haki­ja B antaa asian olla. Myö­hem­min hal­lin­to-oikeus kat­soo, että haki­jan A vas­taus tuli­si kat­soa oikeak­si ja sii­tä tuli­si myön­tää hänel­le lisä­pis­te, mikä riit­tää sisään­pää­syyn. Vaik­ka haki­ja B on teh­nyt asias­sa oikai­su­vaa­ti­muk­sen, ja hän on vas­tan­nut täy­sin saman vas­taus­vaih­toeh­don kuin haki­ja A, ei hänen opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vaa pää­tös­tä korjata.

Esi­merk­ki 1

Haki­ja A valit­taa tuos­ta samas­ta tul­kin­nan­va­rai­ses­ta moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­tä Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen ja haki­ja B Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen. Haki­jan A asias­sa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus kat­soo, että hänel­le tuli­si myön­tää pis­te­hy­vi­tys, mut­ta Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeus tote­aa, ettei pis­te­hy­vi­tyk­seen ole syy­tä. Täl­löin yli­opis­to kor­jaa vain haki­jan A tulosta.

Esi­merk­ki 2

Tämä lin­jaus on hie­man eri­koi­nen, mut­ta haki­joi­den on kui­ten­kin hyvä olla tie­toi­sia tästä.

Mak­saa­ko valit­ta­mi­nen hallinto-oikeuteen?

Oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen kan­nat­taa aina, kos­ka sen laa­ti­mi­nen on ilmais­ta. Sen sijaan valit­ta­mi­nen hal­lin­to-oikeu­teen ei vält­tä­mät­tä aina ole kan­nat­ta­vaa. Vali­tus­ten käsit­te­ly­ajat hal­lin­to-oikeuk­sis­sa ovat pit­kät ja valit­ta­mi­ses­sa on myös kulu­ris­ki. Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­sis­tä peri­tään 260 euron suu­rui­nen oikeu­den­käyn­ti­mak­su, joka veloi­te­taan pää­tök­sen anta­mi­sen jäl­keen. Mak­sua ei kui­ten­kaan peri­tä sil­loin, kun hal­lin­to-oikeus muut­taa vali­tuk­se­na­lai­sen pää­tök­sen valit­ta­jan eduk­si eli toi­sin sanoen, jos voi­tat asian hallinto-oikeudessa.

Voit laa­tia vali­tuk­sen itse, jol­loin valit­ta­mi­ses­ta ei vält­tä­mät­tä tule mui­ta kulu­ja kuin oikeu­den­käyn­ti­mak­su. Opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vat vali­tuk­set käsi­tel­lään hal­lin­to-oikeuk­sis­sa kir­jal­li­ses­ti, joten sinun ei tar­vit­se men­nä pai­kan pääl­le oikeuteen.

Kuin­ka kau­an käsit­te­ly kes­tää hallinto-oikeudessa?

Oikaisuvaatimusten käsit­te­ly on nope­aa ver­rat­tu­na hal­lin­to-oikeus­pro­ses­siin. Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­sen saa­mi­nen kes­tää usei­ta kuu­kausia ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa hal­lin­to-oikeu­den pää­tös tulee vas­ta seu­raa­van haku­ker­ran valin­ta­koe­päi­vän jäl­keen. Eri hal­lin­to-oikeuk­sien käsit­te­ly­ai­ka­tau­luis­sa on ero­ja, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti et voi vali­ta, mihin hal­lin­to-oikeu­teen vali­tat, sil­lä tämä mää­räy­tyy sen mukaan, min­kä yli­opis­ton pää­tök­ses­tä valitat.

Hel­sin­gin hallinto-oikeus

Hel­sin­gin yli­opis­ton (Hel­sin­ki + Vaa­sa) pää­tök­sis­tä tulee valit­taa Hel­sin­gin hal­lin­to-oikeu­teen. Täl­lä het­kel­lä Hel­sin­gin hal­lin­to-oikeu­den kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­vis­sa vali­tuk­sis­sa on 9 kuu­kaut­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, että jos teet vali­tuk­sen syys­kuun alus­sa, voi­sit odot­taa pää­tös­tä vali­tuk­seen tou­ko­kuus­sa 2021.

Käsit­te­ly­ajat ovat kui­ten­kin vain suun­taa-anta­via, joten voi olla, että saat pää­tök­sen tätä aikai­sem­min tai myöhemmin.

Turun hal­lin­to-oikeus

Turun yli­opis­ton pää­tök­sis­tä tulee valit­taa Turun hal­lin­to-oikeu­teen, jos­sa kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka on täl­lä het­kel­lä 6 kuu­kaut­ta. Näin ollen pää­tök­sen voi­si saa­da ennen ensi vuo­den valin­ta­koe­kir­jo­jen julkaisua.

Itä-Suo­men hallinto-oikeus

Itä-Suo­men yli­opis­ton pää­tök­sis­tä tulee valit­taa Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen, jos­sa Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut ‑asia­ryh­mäs­sä kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka on tänä vuon­na ollut 9,8 kuukautta.

Poh­jois-Suo­men hallinto-oikeus

Lapin yli­opis­ton pää­tök­sis­tä taas vali­te­taan Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeu­teen, jos­sa kes­ki­mää­räi­nen käsit­te­ly­ai­ka on täl­lä het­kel­lä 7 kuukautta.

Kuin­ka usein opis­ke­li­ja­va­lin­taa kos­ke­va vali­tus menestyy?

Kyn­nys hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­ses­sa on kor­keam­pi kuin oikai­sun vaa­ti­mi­ses­sa. Tilas­to­jen valos­sa vali­tuk­set menes­ty­vät hal­lin­to-oikeu­des­sa hie­man parem­min kuin oikai­su­vaa­ti­muk­set, sil­lä moni “tur­ha” vali­tus kar­siu­tuu pois jo oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä eikä näis­tä läh­de­tä edes hake­maan muu­tos­ta hal­lin­to-oikeu­del­ta. Täs­sä valos­sa voi­daan tode­ta, että vali­tuk­set menes­ty­vät harvoin.

Yhteen­sä hal­lin­to-oikeuk­sis­sa on rat­kais­tu 287 asi­aa, jot­ka kos­ke­vat oikeus­tie­teel­li­seen tie­de­kun­taan hake­mis­ta. Vain 34 vali­tus­ta on menes­ty­nyt siten, että se on joh­ta­nut pis­te­hy­vi­tyk­seen. Näin ollen voi­daan sanoa, että noin 11,8 % haki­joi­den vali­tuk­sis­ta menes­tyy hal­lin­to-oikeu­des­sa. Yksit­täis­ten hal­lin­to-oikeuk­sien tilas­tot ovat hyvin lähel­lä edel­lä mai­nit­tua pro­sent­ti­lu­kua, mut­ta yksi­kään kah­dek­sas­ta Itä-Suo­men hal­lin­to-oikeu­del­le teh­dys­tä vali­tuk­ses­ta ei ole menes­ty­nyt. Tämän osal­ta otan­ta on tosin hyvin pie­ni, sil­lä toi­sek­si vähi­ten asioi­ta on rat­kais­tu Turun hal­lin­to-oikeu­des­sa, jos­sa on käsi­tel­ty yhteen­sä 43 valitusta.

Vuo­den 2019 valin­ta­ko­kees­ta teh­tiin yhteen­sä 11 vali­tus­ta hal­lin­to-oikeuk­siin, jois­ta vii­den käsit­te­ly on vie­lä kes­ken. Nel­jä vali­tus­ta ei menes­ty­nyt lain­kaan, mut­ta kah­des­sa tapauk­ses­sa haki­ja voit­ti hal­lin­to-oikeu­des­sa. Toi­ses­sa tapauk­ses­sa oli kyse pis­te­mer­kin­näs­tä vää­räs­sä koh­das­sa ja toi­ses­sa riit­tä­mät­tö­mäs­tä vas­taus­ti­las­ta sekä vas­taus­tek­nii­kas­ta. Toi­min jäl­kim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa haki­jan asia­mie­he­nä hallinto-oikeudessa.

Menes­ty­vät vali­tuk­set ovat har­vas­sa, mut­ta hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­sen etu­na on se, että asian rat­kai­se­vat puo­lu­eet­to­mat hal­lin­to-oikeus­tuo­ma­rit. Val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta, joka antaa lausun­non oikai­su­vaa­ti­muk­siin, ei ole mil­lään tasol­la puo­lu­ee­ton toi­mie­lin, mikä tekee oikaisuvaatimusten menes­ty­mi­ses­tä han­ka­lam­paa. Tämän takia oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä vir­heen tulee olla sel­keäm­pi kuin hallinto-oikeudessa.

Useim­mi­ten menes­ty­vis­sä vali­tuk­sis­sa on ollut kyse sii­tä, että haki­jan vas­taus on hal­lin­to-oikeu­den näke­myk­sen mukaan tar­koit­ta­nut asial­li­ses­ti samaa kuin mal­li­vas­taus. Menes­ty­nei­den vali­tus­ten jou­kos­sa on ollut myös seu­raa­van­lai­sia tapauksia:

 • vir­heel­li­nen mal­li­vas­taus (mal­li­vas­tauk­ses­sa on edel­ly­tet­ty sel­lais­ten asioi­den käsit­te­lyä, joi­ta ei teh­tä­vän­an­non mukaan oli­si tul­lut käsitellä);
 • vas­tauk­ses­sa on edel­ly­tet­ty valin­ta­koe­kir­jan ulko­puo­lis­ta tietoa;
 • vas­taus­ti­la on ollut riit­tä­mä­tön; ja
 • teh­tä­vän­an­to tai mal­li­vas­taus on ollut tulkinnanvarainen.

Hal­lin­to-oikeu­des­sa on myös aiem­min menes­ty­nyt pie­ni jouk­ko vali­tuk­sia, jot­ka kos­ki­vat tul­kin­nan­va­rais­ta monivalintatehtävää.

Ilmai­nen oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sen tarkistuspalvelu

Olen edus­ta­nut kol­mea eri haki­jaa hal­lin­to-oikeu­des­sa, jois­ta yksi voit­ti asian­sa hal­lin­to-oikeu­des­sa tänä vuon­na. Kol­man­nen haki­jan asian käsit­te­ly on edel­leen kes­ken hallinto-oikeudessa.

Edus­taes­sa­ni haki­joi­ta sekä oikai­su­me­net­te­lyis­sä että hal­lin­to-oikeu­des­sa – ja eten­kin hal­lin­to-oikeuk­sien pää­tök­siä läpi­käy­des­sä – minul­le on syn­ty­nyt hyvä kuva sii­tä, mil­loin pää­tök­ses­tä oikai­su­vaa­ti­muk­seen kan­nat­taa valit­taa hal­lin­to-oikeu­teen. Kukaan ei tie­ten­kään pys­ty sano­maan täy­sin var­mak­si, mil­loin vali­tus menes­tyy tai ei.

Tar­kis­tan tänä vuon­na täy­sin ilmai­sek­si kaik­kien haluk­kai­den oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­set! Jos haluat arvion vali­tuk­sen menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta, ole minuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian pää­tök­sen tie­dok­si­saan­nin jäl­keen, sil­lä vali­tus tulee teh­dä 30 päi­vän kulues­sa pää­tök­sen tiedoksisaannista.

Edus­tan myös tänä vuon­na haki­joi­ta hal­lin­to-oikeu­des­sa, joten eten­kin täl­löin ole yhtey­des­sä minuun mah­dol­li­sim­man pian, jot­ta voin var­mis­tua sii­tä, että ehdin laa­ti­maan vali­tuk­sen puolestasi!

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Lopuk­si

Pää­dyit­kö sinä vaa­ti­maan oikai­sua tämän vuo­den valin­ta­ko­kees­ta? Min­kä teh­tä­vän koit tul­kin­nan­va­rai­sek­si tai mitä sinun oikai­su­vaa­ti­muk­se­si koski?

Naut­ti­kaa vie­lä muka­vis­ta kesä­päi­vis­tä, kun nii­tä on vie­lä jäl­jel­lä! Tsemp­piä kai­kil­le uusil­le opis­ke­li­joil­le syk­syn opin­toi­hin, ja pide­tään peuk­ku­ja oikai­sua vaa­ti­nei­den puolesta 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *