Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

26 § Miten teh­dä oikaisuvaatimus?

Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

Kil­pai­lu oikik­seen on kovaa ja joka vuo­si jo pel­käs­tään pis­teen pää­hän jää usei­ta kym­me­niä haki­joi­ta. Käsit­te­len täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ylei­ses­ti oikai­su­vaa­ti­mus­ta ja sen laa­din­taa. Kir­joi­tuk­sen tuke­na käy­tän tie­de­kun­nis­ta ja hal­lin­to-oikeuk­sis­ta saa­tu­ja tie­to­ja sekä oma­koh­tai­sia koke­muk­sia­ni oikaisuvaatimusten laa­ti­mi­ses­ta haki­joil­le. Läh­tö­koh­tai­ses­ti alla ole­vat asiat päte­vät ylei­ses­ti kaik­kiin oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mis­ti­lan­tei­siin eikä vain oikik­sen pääsykoetuloksiin.

Pidän oikai­su­vaa­ti­mus­ta ja oikai­su­pyyn­töä syno­nyy­mei­na vaik­ka­kin viral­li­ses­ti ter­mi on oikaisuvaatimus.

Omat koe­vas­tauk­set kan­nat­taa tilata

Meni koe miten tahan­sa ja riip­pu­mat­ta sii­tä, onko tar­koi­tuk­se­na­si teh­dä oikai­su­vaa­ti­mus­ta, omat koe­vas­tauk­set kan­nat­taa tila­ta. Ensin­nä­kään et voi tie­tää ennen omiin koe­vas­tauk­siin pereh­ty­mis­tä, onko sinul­la syy­tä vaa­tia oikai­sua, min­kä lisäk­si voit vas­tauk­se­si luke­mal­la ana­ly­soi­da koe­suo­ri­tus­ta­si: kaa­tui­ko koe vas­taus­tek­niik­kaan, luit­ko teh­tä­vän­an­non vää­rin vai etkö vain osan­nut vas­ta­ta kysy­myk­seen. Saat arvo­kas­ta tie­toa tule­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä var­ten, sil­lä suu­rin vir­he, jon­ka tois­ta tai useam­paa ker­taa hake­vat teke­vät, on se, ettei­vät he halua paneu­tua omiin vas­tauk­siin­sa enää tulos­ten jäl­keen. Tie­ten­kin ymmär­rän sen, että ras­kas kevät ja epä­on­nis­tu­mi­nen halu­taan unoh­taa, mut­ta oman suo­ri­tuk­sen läpi­käyn­ti on todel­la hyö­dyl­lis­tä seu­raa­vaa haku­ke­vät­tä var­ten. Kir­joi­tan myö­hem­min toi­ses­sa kir­joi­tuk­ses­sa omien koe­vas­taus­ten ana­ly­soin­nis­ta tule­vaa kevät­tä sil­mäl­lä pitäen ja mitä ylei­siä kehi­tys­koh­tei­ta vas­tauk­sis­ta yleen­sä selviää.

Mikä on oikaisuvaatimus?

Yksin­ker­tai­ses­ti tode­ten oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la pyri­tään oikai­se­maan vir­heel­lis­tä päätöstä.

Opis­ke­li­jak­si otta­mis­ta kos­ke­va pää­tös, eli täs­sä tapauk­ses­sa valin­ta­tu­los, on hal­lin­to­pää­tös. Opis­ke­li­jak­si otta­mi­seen sisäl­tyy jul­ki­sen val­lan käyt­töä, joten se on hal­lin­toa­sia. Näin ollen myös pää­sy­ko­kei­den oikai­su­me­net­te­lyyn sovel­tuu yleis­la­ki­na hal­lin­to­la­ki ja eri­tyis­la­ki­na yli­opis­to­la­ki. Yli­pis­to­lais­sa kes­kei­nen pykä­lä on 82 § Oikaisumenettely.

Min­ne oikai­su­vaa­ti­mus tehdään?

Yli­opis­to­lain 82.1 §:n mukaan opis­ke­li­jak­si hake­nut hen­ki­lö saa vaa­tia oikai­sua opis­ke­li­jak­si otta­mis­ta kos­ke­vaan pää­tök­seen yli­opis­ton mää­rää­mäl­tä toi­mie­li­mel­tä 14 päi­vän kulues­sa valin­nan tulos­ten jul­kis­ta­mi­ses­ta siten kuin hal­lin­to­lais­sa säädetään.

Käy­tän­nös­sä oikai­su­vaa­ti­mus koh­dis­te­taan sii­hen yli­opis­toon, johon olet hake­nut. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na, yhteis­va­lin­nas­ta huo­li­mat­ta, jos hait useam­paan oikik­seen, sinun tuli jät­tää oikai­su­vaa­ti­mus kaik­kiin nii­hin yli­opis­toi­hin, joi­den valin­taan halusit muu­tos­ta. Tar­kat ohjeet oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­ses­ta tänä vuon­na löy­ty­vät var­mas­ti vii­meis­tään tulos­ten saa­pues­sa oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta.

Mil­loin oikai­su­vaa­ti­mus tulee tehdä?

Oikai­su­vaa­ti­mus tulee teh­dä 14 päi­vän kulues­sa valin­nan tulos­ten jul­kis­ta­mi­ses­ta, joten tulos­ten saa­pues­sa kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti. Jot­ta voit teh­dä oikai­su­vaa­ti­muk­sen, sinul­la täy­tyy olla kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta ja nii­den saa­mi­ses­sa saat­taa kes­tää haki­ja­pal­ve­lui­den ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Suo­sit­te­len tilaa­maan kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta heti sinä päi­vä­nä, kun se on mah­dol­lis­ta, jot­ta vas­tauk­siin pereh­ty­mi­seen ja oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­seen jää riit­tä­väs­ti aikaa.

Mitä oikai­su­vaa­ti­muk­ses­sa tulee olla?

Vii­me vuon­na ylei­se­nä ohjee­na oli, että oikai­su­pyyn­töön tulee yksi­löi­dä mitä oikai­su­pyyn­tö kos­kee ja ne sei­kat, joi­hin haki­ja veto­aa. Oikai­su­pyyn­nös­tä tuli ilme­tä haki­jan hen­ki­lö- ja yhteys­tie­dot ja sen tuli olla haki­jan itsen­sä tai hänen val­tuut­ta­man­sa asia­mie­hen alle­kir­joit­ta­ma. Lisäk­si oikai­su­pyyn­nön liit­tee­nä tuli olla kopiot haki­jan koe­vas­tauk­sis­ta, mikä­li haki­ja veto­si teh­tä­vien vir­heel­li­seen pisteytykseen.

Yli­opis­to­jen omil­la sivuil­la oli kui­ten­kin oikai­su­vaa­ti­muk­sil­le omat ohjeen­sa, joi­ta tuli nou­dat­taa. Muis­ta­kaa siis pereh­tyä jokai­sen yli­opis­ton omiin oikai­su­vaa­ti­mus­oh­jei­siin, jot­ka löy­dät­te jo tämän sivun ala­reu­nas­ta: https://www.oikeustieteet.fi/valintatulokset/oikaisumenettely/

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Mil­lai­nen oikai­su­vaa­ti­muk­sen kan­nat­taa olla?

Oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la vaa­di­taan oikai­sua vir­hee­seen. Oikai­sun perus­teek­si ei rii­tä vain se, että pyy­de­tään jon­kin teh­tä­vän tai teh­tä­vien uudel­leen­tar­kas­ta­mis­ta, vaan haki­jan täy­tyy pys­tyä näyt­tä­mään, että arvos­te­lus­sa on tapah­tu­nut jon­kin­lai­nen virhe.

Ennen pää­tök­sen teke­mis­tä kan­nat­taa tar­kis­taa omat vas­tauk­sen­sa ja ver­ra­ta nii­tä arvosteluperusteisiin.

Eri­lai­sia perus­tei­ta oikai­sul­le voi olla mm.

 • Pis­tee­si ovat las­ket­tu väärin.
 • Et ole saa­nut pis­te­hy­vi­tys­tä jos­ta­kin mal­li­vas­tauk­sen koh­das­ta, vaik­ka se on vastauksessasi.
 • Arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa on pis­tey­tet­ty asioi­ta pää­sy­koe­kir­jo­jen ulkopuolelta.
 • Vas­tauk­sil­le varat­tu vas­taus­ti­la on ollut lii­an pie­ni arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa edel­ly­te­tyil­le asioille.
 • Vas­tauk­se­si on oikein, mut­ta eri­lai­nen kuin mal­li­vas­tauk­ses­sa. Tämä on yleis­tä oikik­sen pää­sy­ko­kei­den essee- ja oikeus­ta­paus­teh­tä­vis­sä, sil­lä haki­ja on saat­ta­nut käyt­tää hie­man eri­lais­ta ilmai­sua tai jopa vain yhtä eri­lais­ta sanaa, joka kui­ten­kin tar­koit­taa samaa kuin mal­li­vas­tauk­sen vaihtoehto.
 • Teh­tä­vän­an­to on epä­sel­vä tai monitulkintainen.

Oikai­su­vaa­ti­mus kan­nat­taa olla sel­keä ja yti­me­käs. Olen välil­lä kuul­lut lähes 50 sivun pitui­sis­ta oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta, mut­ta useim­mi­ten näin pit­kään oikai­su­vaa­ti­muk­seen ei ole mitään syy­tä. Oikai­su­vaa­ti­muk­se­si menes­ty­mis­mah­dol­li­suu­det eivät para­ne auto­maat­ti­ses­ti pituu­den myö­tä, vaan fak­ta­pe­rus­te­lut rat­kai­se­vat. Lisäk­si perus­te­lusi on hel­pom­pi ymmär­tää, kun ne ovat laa­dit­tu ja esi­tet­ty selkeästi.

Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na laa­din kol­me oikai­su­vaa­ti­mus­ta, jois­ta kak­si joh­ti haki­jan pis­tei­den nouse­mi­seen. Toi­sen oikai­su­vaa­ti­muk­sen perus­te­lut vei­vät kuusi sivua rivi­vä­lil­lä 1,5 ja toi­sen oikai­sun perus­te­lut nel­jä sivua rivi­vä­lil­lä 1,5. Oikai­su voi men­nä yhtä hyvin läpi oli sen pituus yksi tai 50 sivua!

Lue myös: 41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Voi­ko sinul­le olla hait­taa sii­tä, että annat luvan käyt­tää vas­tauk­sia­si toi­sen haki­jan oikaisuvaatimuksessa?

Yli­opis­to­lain 82.1 §:n mukaan opiskelijavalinnan tulos­ta ei saa oikai­su­vaa­ti­muk­sen joh­dos­ta muut­taa kenen­kään opis­ke­le­maan vali­tun vahin­gok­si. Näin ollen, vaik­ka tar­kas­ta­ja oli­si alun perin pis­teyt­tä­nyt kokee­si vää­rin (sinul­le edul­li­ses­ti), toi­sen haki­jan oikai­su­vaa­ti­mus ei saa joh­taa sinul­le huo­nom­paan tulok­seen. Voit siten esi­mer­kik­si antaa kave­ril­le­si omat koe­vas­tauk­se­si hänen oikai­su­vaa­ti­muk­sen­sa tuek­si, jos sii­tä on hyötyä.

Mak­saa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen tekeminen?

Jos laa­dit oikai­su­vaa­ti­muk­sen itse, se mak­saa vain omien pää­sy­koe­vas­taus­ten tilaa­mi­sen ver­ran (n. 30 euroa), sil­lä ilman kopioi­ta vas­tauk­sis­ta­si et läh­tö­koh­tai­ses­ti pys­ty laa­ti­maan oikaisua.

Kau­an oikai­su­vaa­ti­muk­sen käsit­te­lys­sä kestää?

Oikaisuvaatimusten käsit­te­ly kes­tää yleen­sä 1–2 kuu­kaut­ta, ja useim­mi­ten tulok­set ovat tul­leet elo­kuun aikana.

Tosin Itä-Suo­men yli­opis­ton aika­tau­lu on jo sel­vil­lä ja sen muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­nan kevään 2019 opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja kos­ke­va kokous on 3.–4.9.2019.

Voi­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen tulok­ses­ta vie­lä valittaa?

Jokai­sel­la haki­jal­la on oikeus saat­taa pää­sy­ko­keen­sa arvos­te­lua kos­ke­va asia vie­lä hal­lin­to-oikeu­teen. Oikai­su­vaa­ti­muk­see­si anne­tus­sa pää­tök­ses­sä on ohjeet vali­tuk­sen teke­mi­seen sekä sii­hen, mihin hal­lin­to-oikeu­teen vali­tus tulee lähettää.

Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­sis­tä peri­tään vuo­sit­tain vah­vis­tet­ta­va oikeu­den­käyn­ti­mak­su, joka vuon­na 2019 on suu­ruu­del­taan 260 euroa, joten hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­ses­sa on suu­rem­pi kulu­ris­ki. Mak­sua ei tosin peri­tä sil­loin, kun hal­lin­to-oikeus muut­taa vali­tuk­se­na­lai­sen pää­tök­sen (= pää­tös oikai­su­vaa­ti­muk­seen) valit­ta­jan eduksi.

Vii­me vuo­den pää­sy­ko­kees­ta teh­ty­jen vali­tus­ten käsit­te­lys­sä kes­ti hal­lin­to-oikeu­des­ta riip­pu­mat­ta yli kuusi kuu­kaut­ta. Muu­ta­mas­sa tapauk­ses­sa käsit­te­ly on vie­lä kes­ken, joten vali­tus­pro­ses­si ei ole nopeim­mas­ta pääs­tä ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa valit­ta­ja jou­tuu var­muu­den vuok­si hake­maan yhteis­va­lin­nas­sa myös seu­raa­va­na kevää­nä hal­lin­to-oikeu­den pää­tös­tä odottaessaan.

Hal­lin­to-oikeu­den pää­tös asi­aan on lopul­li­nen, joten sii­tä ei voi enää valit­taa eteenpäin.

Yhteen­ve­to

 1. Pyy­dä tie­de­kun­nal­ta kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta­si heti, kun se on mah­dol­lis­ta. Oikai­sua ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi laa­tia ilman omia vastauksia.
 2. Tar­kas­ta vas­tauk­se­si las­ke­mal­la pis­teet ja ver­taa­mal­la vas­tauk­sia­si mallivastauksiin.
 3. Tutus­tu huo­lel­la oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta ja yli­opis­to­jen sivuil­ta löy­ty­viin ohjei­siin kos­kien oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatimista.
 4. Pidä oikai­su­vaa­ti­mus sel­keä­nä ja ytimekkäänä.
 5. Lähe­tä oikai­su­vaa­ti­mus mää­rä­ai­kaan mennessä.
 6. Tulok­set saa­pu­vat n. 1–2 kuukaudessa.

Jos oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta herä­si jotain kysyt­tä­vää, kysy­kää ihmees­sä esi­mer­kik­si kom­men­teis­sa! Kun­han saan vie­lä tie­de­kun­nis­ta oikai­su­vaa­ti­muk­sia kos­ke­vat tilas­tot, koos­tan ne blo­gi­kir­joi­tuk­seen, jos­sa käsit­te­len sitä, kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatiminen.

Enää muu­ta­ma viik­ko tuloksiin!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *