Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

26 § Miten teh­dä oikaisuvaatimus?

Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

Kil­pai­lu oikik­seen on kovaa ja joka vuo­si jo pel­käs­tään pis­teen pää­hän jää usei­ta kym­me­niä haki­joi­ta. Käsit­te­len täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ylei­ses­ti oikai­su­vaa­ti­mus­ta ja sen laa­din­taa. Kir­joi­tuk­sen tuke­na käy­tän tie­de­kun­nis­ta ja hal­lin­to-oikeuk­sis­ta saa­tu­ja tie­to­ja sekä oma­koh­tai­sia koke­muk­sia­ni oikaisuvaatimusten laa­ti­mi­ses­ta haki­joil­le. Läh­tö­koh­tai­ses­ti alla ole­vat asiat päte­vät ylei­ses­ti kaik­kiin oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mis­ti­lan­tei­siin eikä vain oikik­sen pääsykoetuloksiin.

Pidän oikai­su­vaa­ti­mus­ta ja oikai­su­pyyn­töä syno­nyy­mei­na vaik­ka­kin viral­li­ses­ti ter­mi on oikaisuvaatimus.

Omat koe­vas­tauk­set kan­nat­taa tilata

Meni koe miten tahan­sa ja riip­pu­mat­ta sii­tä, onko tar­koi­tuk­se­na­si teh­dä oikai­su­vaa­ti­mus­ta, omat koe­vas­tauk­set kan­nat­taa tila­ta. Ensin­nä­kään et voi tie­tää ennen omiin koe­vas­tauk­siin pereh­ty­mis­tä, onko sinul­la syy­tä vaa­tia oikai­sua, min­kä lisäk­si voit vas­tauk­se­si luke­mal­la ana­ly­soi­da koe­suo­ri­tus­ta­si: kaa­tui­ko koe vas­taus­tek­niik­kaan, luit­ko teh­tä­vän­an­non vää­rin vai etkö vain osan­nut vas­ta­ta kysy­myk­seen. Saat arvo­kas­ta tie­toa tule­vaa pää­sy­koe­ke­vät­tä var­ten, sil­lä suu­rin vir­he, jon­ka tois­ta tai useam­paa ker­taa hake­vat teke­vät, on se, ettei­vät he halua paneu­tua omiin vas­tauk­siin­sa enää tulos­ten jäl­keen. Tie­ten­kin ymmär­rän sen, että ras­kas kevät ja epä­on­nis­tu­mi­nen halu­taan unoh­taa, mut­ta oman suo­ri­tuk­sen läpi­käyn­ti on todel­la hyö­dyl­lis­tä seu­raa­vaa haku­ke­vät­tä var­ten. Kir­joi­tan myö­hem­min toi­ses­sa kir­joi­tuk­ses­sa omien koe­vas­taus­ten ana­ly­soin­nis­ta tule­vaa kevät­tä sil­mäl­lä pitäen ja mitä ylei­siä kehi­tys­koh­tei­ta vas­tauk­sis­ta yleen­sä selviää.

Mikä on oikaisuvaatimus?

Yksin­ker­tai­ses­ti tode­ten oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la pyri­tään oikai­se­maan vir­heel­lis­tä päätöstä.

Opis­ke­li­jak­si otta­mis­ta kos­ke­va pää­tös, eli täs­sä tapauk­ses­sa valin­ta­tu­los, on hal­lin­to­pää­tös. Opis­ke­li­jak­si otta­mi­seen sisäl­tyy jul­ki­sen val­lan käyt­töä, joten se on hal­lin­toa­sia. Näin ollen myös pää­sy­ko­kei­den oikai­su­me­net­te­lyyn sovel­tuu yleis­la­ki­na hal­lin­to­la­ki ja eri­tyis­la­ki­na yli­opis­to­la­ki. Yli­pis­to­lais­sa kes­kei­nen pykä­lä on 82 § Oikaisumenettely.

Min­ne oikai­su­vaa­ti­mus tehdään?

Yli­opis­to­lain 82.1 §:n mukaan opis­ke­li­jak­si hake­nut hen­ki­lö saa vaa­tia oikai­sua opis­ke­li­jak­si otta­mis­ta kos­ke­vaan pää­tök­seen yli­opis­ton mää­rää­mäl­tä toi­mie­li­mel­tä 14 päi­vän kulues­sa valin­nan tulos­ten jul­kis­ta­mi­ses­ta siten kuin hal­lin­to­lais­sa säädetään.

Käy­tän­nös­sä oikai­su­vaa­ti­mus koh­dis­te­taan sii­hen yli­opis­toon, johon olet hake­nut. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na, yhteis­va­lin­nas­ta huo­li­mat­ta, jos hait useam­paan oikik­seen, sinun tuli jät­tää oikai­su­vaa­ti­mus kaik­kiin nii­hin yli­opis­toi­hin, joi­den valin­taan halusit muu­tos­ta. Tar­kat ohjeet oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­ses­ta tänä vuon­na löy­ty­vät var­mas­ti vii­meis­tään tulos­ten saa­pues­sa oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta.

Mil­loin oikai­su­vaa­ti­mus tulee tehdä?

Oikai­su­vaa­ti­mus tulee teh­dä 14 päi­vän kulues­sa valin­nan tulos­ten jul­kis­ta­mi­ses­ta, joten tulos­ten saa­pues­sa kan­nat­taa toi­mia nopeas­ti. Jot­ta voit teh­dä oikai­su­vaa­ti­muk­sen, sinul­la täy­tyy olla kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta ja nii­den saa­mi­ses­sa saat­taa kes­tää haki­ja­pal­ve­lui­den ruuh­kau­tu­mi­sen vuok­si. Suo­sit­te­len tilaa­maan kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta heti sinä päi­vä­nä, kun se on mah­dol­lis­ta, jot­ta vas­tauk­siin pereh­ty­mi­seen ja oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­seen jää riit­tä­väs­ti aikaa.

Mitä oikai­su­vaa­ti­muk­ses­sa tulee olla?

Vii­me vuon­na ylei­se­nä ohjee­na oli, että oikai­su­pyyn­töön tulee yksi­löi­dä mitä oikai­su­pyyn­tö kos­kee ja ne sei­kat, joi­hin haki­ja veto­aa. Oikai­su­pyyn­nös­tä tuli ilme­tä haki­jan hen­ki­lö- ja yhteys­tie­dot ja sen tuli olla haki­jan itsen­sä tai hänen val­tuut­ta­man­sa asia­mie­hen alle­kir­joit­ta­ma. Lisäk­si oikai­su­pyyn­nön liit­tee­nä tuli olla kopiot haki­jan koe­vas­tauk­sis­ta, mikä­li haki­ja veto­si teh­tä­vien vir­heel­li­seen pisteytykseen.

Yli­opis­to­jen omil­la sivuil­la oli kui­ten­kin oikai­su­vaa­ti­muk­sil­le omat ohjeen­sa, joi­ta tuli nou­dat­taa. Muis­ta­kaa siis pereh­tyä jokai­sen yli­opis­ton omiin oikai­su­vaa­ti­mus­oh­jei­siin, jot­ka löy­dät­te jo tämän sivun ala­reu­nas­ta: https://www.oikeustieteet.fi/valintatulokset/oikaisumenettely/

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Mil­lai­nen oikai­su­vaa­ti­muk­sen kan­nat­taa olla?

Oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la vaa­di­taan oikai­sua vir­hee­seen. Oikai­sun perus­teek­si ei rii­tä vain se, että pyy­de­tään jon­kin teh­tä­vän tai teh­tä­vien uudel­leen­tar­kas­ta­mis­ta, vaan haki­jan täy­tyy pys­tyä näyt­tä­mään, että arvos­te­lus­sa on tapah­tu­nut jon­kin­lai­nen virhe.

Ennen pää­tök­sen teke­mis­tä kan­nat­taa tar­kis­taa omat vas­tauk­sen­sa ja ver­ra­ta nii­tä arvosteluperusteisiin.

Eri­lai­sia perus­tei­ta oikai­sul­le voi olla mm.

 • Pis­tee­si ovat las­ket­tu väärin.
 • Et ole saa­nut pis­te­hy­vi­tys­tä jos­ta­kin mal­li­vas­tauk­sen koh­das­ta, vaik­ka se on vastauksessasi.
 • Arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa on pis­tey­tet­ty asioi­ta pää­sy­koe­kir­jo­jen ulkopuolelta.
 • Vas­tauk­sil­le varat­tu vas­taus­ti­la on ollut lii­an pie­ni arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa edel­ly­te­tyil­le asioille.
 • Vas­tauk­se­si on oikein, mut­ta eri­lai­nen kuin mal­li­vas­tauk­ses­sa. Tämä on yleis­tä oikik­sen pää­sy­ko­kei­den essee- ja oikeus­ta­paus­teh­tä­vis­sä, sil­lä haki­ja on saat­ta­nut käyt­tää hie­man eri­lais­ta ilmai­sua tai jopa vain yhtä eri­lais­ta sanaa, joka kui­ten­kin tar­koit­taa samaa kuin mal­li­vas­tauk­sen vaihtoehto.
 • Teh­tä­vän­an­to on epä­sel­vä tai monitulkintainen.

Oikai­su­vaa­ti­mus kan­nat­taa olla sel­keä ja yti­me­käs. Olen välil­lä kuul­lut lähes 50 sivun pitui­sis­ta oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta, mut­ta useim­mi­ten näin pit­kään oikai­su­vaa­ti­muk­seen ei ole mitään syy­tä. Oikai­su­vaa­ti­muk­se­si menes­ty­mis­mah­dol­li­suu­det eivät para­ne auto­maat­ti­ses­ti pituu­den myö­tä, vaan fak­ta­pe­rus­te­lut rat­kai­se­vat. Lisäk­si perus­te­lusi on hel­pom­pi ymmär­tää, kun ne ovat laa­dit­tu ja esi­tet­ty selkeästi.

Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na laa­din kol­me oikai­su­vaa­ti­mus­ta, jois­ta kak­si joh­ti haki­jan pis­tei­den nouse­mi­seen. Toi­sen oikai­su­vaa­ti­muk­sen perus­te­lut vei­vät kuusi sivua rivi­vä­lil­lä 1,5 ja toi­sen oikai­sun perus­te­lut nel­jä sivua rivi­vä­lil­lä 1,5. Oikai­su voi men­nä yhtä hyvin läpi oli sen pituus yksi tai 50 sivua!

Lue myös: 41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Voi­ko sinul­le olla hait­taa sii­tä, että annat luvan käyt­tää vas­tauk­sia­si toi­sen haki­jan oikaisuvaatimuksessa?

Yli­opis­to­lain 82.1 §:n mukaan opiskelijavalinnan tulos­ta ei saa oikai­su­vaa­ti­muk­sen joh­dos­ta muut­taa kenen­kään opis­ke­le­maan vali­tun vahin­gok­si. Näin ollen, vaik­ka tar­kas­ta­ja oli­si alun perin pis­teyt­tä­nyt kokee­si vää­rin (sinul­le edul­li­ses­ti), toi­sen haki­jan oikai­su­vaa­ti­mus ei saa joh­taa sinul­le huo­nom­paan tulok­seen. Voit siten esi­mer­kik­si antaa kave­ril­le­si omat koe­vas­tauk­se­si hänen oikai­su­vaa­ti­muk­sen­sa tuek­si, jos sii­tä on hyötyä.

Mak­saa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen tekeminen?

Jos laa­dit oikai­su­vaa­ti­muk­sen itse, se mak­saa vain omien pää­sy­koe­vas­taus­ten tilaa­mi­sen ver­ran (n. 30 euroa), sil­lä ilman kopioi­ta vas­tauk­sis­ta­si et läh­tö­koh­tai­ses­ti pys­ty laa­ti­maan oikaisua.

Kau­an oikai­su­vaa­ti­muk­sen käsit­te­lys­sä kestää?

Oikaisuvaatimusten käsit­te­ly kes­tää yleen­sä 1–2 kuu­kaut­ta, ja useim­mi­ten tulok­set ovat tul­leet elo­kuun aikana.

Tosin Itä-Suo­men yli­opis­ton aika­tau­lu on jo sel­vil­lä ja sen muu­tok­sen­ha­ku­lau­ta­kun­nan kevään 2019 opis­ke­li­ja­va­lin­to­ja kos­ke­va kokous on 3.–4.9.2019.

Voi­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen tulok­ses­ta vie­lä valittaa?

Jokai­sel­la haki­jal­la on oikeus saat­taa pää­sy­ko­keen­sa arvos­te­lua kos­ke­va asia vie­lä hal­lin­to-oikeu­teen. Oikai­su­vaa­ti­muk­see­si anne­tus­sa pää­tök­ses­sä on ohjeet vali­tuk­sen teke­mi­seen sekä sii­hen, mihin hal­lin­to-oikeu­teen vali­tus tulee lähettää.

Hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­sis­tä peri­tään vuo­sit­tain vah­vis­tet­ta­va oikeu­den­käyn­ti­mak­su, joka vuon­na 2019 on suu­ruu­del­taan 260 euroa, joten hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­ses­sa on suu­rem­pi kulu­ris­ki. Mak­sua ei tosin peri­tä sil­loin, kun hal­lin­to-oikeus muut­taa vali­tuk­se­na­lai­sen pää­tök­sen (= pää­tös oikai­su­vaa­ti­muk­seen) valit­ta­jan eduksi.

Vii­me vuo­den pää­sy­ko­kees­ta teh­ty­jen vali­tus­ten käsit­te­lys­sä kes­ti hal­lin­to-oikeu­des­ta riip­pu­mat­ta yli kuusi kuu­kaut­ta. Muu­ta­mas­sa tapauk­ses­sa käsit­te­ly on vie­lä kes­ken, joten vali­tus­pro­ses­si ei ole nopeim­mas­ta pääs­tä ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa valit­ta­ja jou­tuu var­muu­den vuok­si hake­maan yhteis­va­lin­nas­sa myös seu­raa­va­na kevää­nä hal­lin­to-oikeu­den pää­tös­tä odottaessaan.

Hal­lin­to-oikeu­den pää­tös asi­aan on lopul­li­nen, joten sii­tä ei voi enää valit­taa eteenpäin.

Yhteen­ve­to

 1. Pyy­dä tie­de­kun­nal­ta kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta­si heti, kun se on mah­dol­lis­ta. Oikai­sua ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi laa­tia ilman omia vastauksia.
 2. Tar­kas­ta vas­tauk­se­si las­ke­mal­la pis­teet ja ver­taa­mal­la vas­tauk­sia­si mallivastauksiin.
 3. Tutus­tu huo­lel­la oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta ja yli­opis­to­jen sivuil­ta löy­ty­viin ohjei­siin kos­kien oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatimista.
 4. Pidä oikai­su­vaa­ti­mus sel­keä­nä ja ytimekkäänä.
 5. Lähe­tä oikai­su­vaa­ti­mus mää­rä­ai­kaan mennessä.
 6. Tulok­set saa­pu­vat n. 1–2 kuukaudessa.

Jos oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta herä­si jotain kysyt­tä­vää, kysy­kää ihmees­sä esi­mer­kik­si kom­men­teis­sa! Kun­han saan vie­lä tie­de­kun­nis­ta oikai­su­vaa­ti­muk­sia kos­ke­vat tilas­tot, koos­tan ne blo­gi­kir­joi­tuk­seen, jos­sa käsit­te­len sitä, kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatiminen.

Enää muu­ta­ma viik­ko tuloksiin!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.