Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Kir­joi­tin vii­me vuon­na oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­nas­ta sekä sii­tä, kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy. Yhteis­va­lin­ta on jär­jes­tet­ty nyt kah­te­na vuo­te­na, joten oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­to­ja pys­tyy ver­tai­le­maan kes­ke­nään ja käy­tös­sä on muu­ten­kin laa­jem­pi otan­ta oikaisuvaatimusten menes­ty­mi­ses­tä uuden mal­li­sen kokeen aikana.

Vii­me vuo­den kir­joi­tuk­ses­sa olen käsi­tel­lyt oikai­su­ti­las­to­ja tie­de­kun­ta­koh­tai­ses­ti myös aiem­mil­ta vuo­sil­ta kuin 2018, mut­ta täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­len vain yhteis­va­lin­nan aikai­sia oikai­su­ti­las­to­ja. Yhteis­va­lin­nan yhtey­des­sä perus­tet­tiin oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta, joka antaa lausun­non jokai­ses­ta oikai­su­vaa­ti­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta sii­tä, mihin yli­opis­toon olet teh­nyt oikai­su­vaa­ti­muk­sen, joten on mie­le­käs­tä tut­kia nime­no­maan val­ta­kun­nal­li­sen valin­ta­koe­lau­ta­kun­nan aikai­sia oikaisutilastoja.

Lue lisää: 26 § Miten teh­dä oikai­su­vaa­ti­mus? ja 27 § Kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen? (2019)

Kuin­ka mon­ta oikai­su­vaa­ti­mus­ta vii­me vuo­den kokees­ta tehtiin?

Vii­me vuo­den (2019) valin­ta­ko­kees­ta teh­tiin yhteen­sä 318 oikai­su­vaa­ti­mus­ta. Kuten vii­me vuon­na­kin, tämä luku sisäl­tää useam­man saman haki­jan oikai­su­vaa­ti­muk­sen useam­paan ker­taan, sil­lä oikai­sua tulee vaa­tia erik­seen kai­kis­ta haku­koh­teis­ta. Näin ollen useam­pi haki­ja on lähet­tä­nyt saman sisäl­töi­sen oikai­su­vaa­ti­muk­sen useam­mal­le yli­opis­tol­le. Oikai­su­vaa­ti­muk­sia teh­tiin vii­me vuon­na 18 kap­pa­let­ta enem­män kuin vuon­na 2018.

oikaisuvaatimus tilastot oikis
Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan oikaisuvaatimusmäärät.

Huo­mat­ta­vin ero vuo­den 2018 oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­toi­hin on se, että vuo­den 2019 kokees­ta laa­dit­tiin eni­ten oikai­su­ja Hel­sin­kiin, jon­ne oli kor­keim­mat pis­te­ra­jat. Hel­sin­gin oikai­su­ti­las­tois­sa on kui­ten­kin muka­na sekä Hel­sin­gin että Vaa­san yksi­kön oikai­su­vaa­ti­muk­set ja oikai­su­vaa­ti­muk­set ruot­sin­kie­lis­ten valintakokeesta.

Rova­nie­men kor­ke­aa oikai­su­vaa­ti­mus­mää­rää selit­tää se, että Rova­nie­mel­le oli mata­lin pis­te­ra­ja, joten haki­jal­la, joka ei ole tul­lut vali­tuk­si, on par­haim­mat mah­dol­li­suu­det saa­da oikai­sul­la oikis­paik­ka Rova­nie­mel­tä. Tämä oikai­su­ti­las­to osoit­taa sel­väs­ti sen, että Hel­sin­ki on suo­sit­tu opis­ke­lu­paik­ka, sil­lä jo oikis­pai­kan saa­neet haki­jat halua­vat vie­lä yrit­tä­vät tul­la vali­tuk­si Helsinkiin.

Kuin­ka hyvin oikai­su­vaa­ti­muk­set menestyivät?

Vuo­den 2018 valin­ta­ko­kees­ta teh­dyis­tä oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta noin joka vii­des (22,6 %) oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen ja yksi oikai­su­vaa­ti­mus kah­des­ta­kym­me­nes­tä (5 %) joh­ti sisään­pää­syyn. Miten kävi vuo­den 2019 valin­ta­ko­keen osalta?

 • Oikai­su­vaa­ti­muk­sia laa­dit­tiin yhteensä
  • vuon­na 2018: 301 kappaletta
  • vuon­na 2019: 318 kappaletta
 • Oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen tai ‑hyvi­tyk­siin
  • vuon­na 2018: 68
  • vuon­na 2019: 98
 • Oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti opis­ke­lu­paik­kaan oikai­sun koh­tee­na ollees­ta yliopistosta:
  • vuon­na 2018: 16
  • vuon­na 2019: 27

Näi­den tilas­to­jen perus­teel­la voi­daan tode­ta, että oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyi vuon­na 2019 pis­te­hy­vi­tyk­sen veroi­ses­ti noin 31 % tapauk­sis­ta, ja oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti opis­ke­lu­paik­kaan noin 8 %:ssa tapauk­sis­ta. Jon­kin ver­ran parem­min siis kuin tätä edel­tä­vä­nä vuo­te­na. Edus­tin myös vii­me vuon­na useam­paa haki­jaa oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä ja edus­ta­mis­ta­ni haki­jois­ta noin 22 % sai opiskelupaikan.

Yhteen­sä siis oikai­su­vaa­ti­muk­sia on laa­dit­tu yhteis­va­lin­nan aika­na 619 kap­pa­let­ta, näis­tä 166 on menes­ty­nyt edes yhden pis­te­hy­vi­tyk­sen ver­ran ja 43 tapauk­ses­sa haki­ja on saa­nut oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la opinto-oikeuden.

oikaisuvaatimus tilastot yhteishaku oikis
Oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­tot yhteis­haun aikana.

Tämä tar­koit­taa sitä, että his­to­rial­li­ses­ti noin 27 % oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta joh­taa pis­te­hy­vi­tyk­seen ja vain noin 7 % oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta joh­taa opin­to-oikeu­teen. Koros­tan vie­lä, että opin­to-oikeu­del­la saa­te­taan täs­sä tar­koit­taa tilan­net­ta, jos­sa jo toi­seen oikik­seen hyväk­syt­ty saa opin­to-oikeu­den ylem­pä­nä haku­koh­tee­na ole­vaan oikik­seen. Edus­ta­mis­ta­ni haki­jois­ta 25 % on saa­nut oikai­sul­la opinto-oikeuden.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Mis­tä yleen­sä vaa­di­taan oikaisua?

Eri­lai­sia perus­tei­ta oikai­sul­le voi olla mm.

 • Opti­nen luki­ja on luke­nut vas­tauk­se­si moni­va­lin­ta­teh­tä­vään väärin.
 • Pis­tee­si on las­ket­tu väärin.
 • Et ole saa­nut pis­te­hy­vi­tys­tä jos­ta­kin mal­li­vas­tauk­sen koh­das­ta, vaik­ka se on vas­tauk­ses­sa­si. Haki­ja on saat­ta­nut käyt­tää hie­man eri ilmai­sua tai jopa vain yhtä eri­lais­ta sanaa, joka kui­ten­kin tar­koit­taa samaa kuin mal­li­vas­taus. Liu­ku­hih­na­tar­kas­tuk­ses­sa tar­kas­ta­jil­ta saat­taa hel­pos­ti jää­dä asial­li­ses­ti samaa tar­koit­ta­vat ilmai­sut pisteyttämättä.
 • Arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa on pis­tey­tet­ty asioi­ta valin­ta­koe­kir­jo­jen ulkopuolelta.
 • Vas­tauk­sil­le varat­tu vas­taus­ti­la on ollut lii­an pie­ni arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa edel­ly­te­tyil­le asioille.
 • Teh­tä­vän­an­to on ollut tulkinnanvarainen
 • Mal­li­vas­taus on tulkinnanvarainen.
 • Mal­li­vas­tauk­ses­sa on edel­ly­tet­ty sel­lais­ten asioi­den käsit­te­lyä, joi­ta ei teh­tä­vän­an­non mukaan oli­si tul­lut käsitellä.

Haki­jan vas­taus tar­koit­taa asial­li­ses­ti samaa kuin mal­li­vas­tauk­sen jyvi­tet­ty kohta

Ylei­sin perus­te menes­ty­neel­le oikai­su­vaa­ti­muk­sel­le on se, ettei haki­ja ole saa­nut alun perin pis­tet­tä mal­li­vas­tauk­sen jyvi­te­tys­tä koh­das­ta, vaik­ka koh­ta käy ilmi hänen vas­tauk­ses­taan. Välil­lä kysees­sä on puh­das vir­he, mut­ta useim­mi­ten näi­hin tilan­tei­siin liit­tyy tulkinnanvaraisuutta.

Esi­mer­kik­si Turun yli­opis­ton, Itä-Suo­men yli­opis­ton ja Lapin yli­opis­ton yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä vuo­den 2017 valin­ta­koe sisäl­si seu­raa­van oikein vai vää­rin ‑kysy­myk­sen: ”8. Vakio­eh­to­jen yllät­tä­vyys ja anka­ruus voi olla yksit­täi­ses­sä tapauk­ses­sa perus­te nii­den koh­tuus­pe­rus­tei­sel­le sovit­te­lul­le.” Mikä­li väi­te oli haki­jan mie­les­tä vää­rin, vas­taus tuli perus­tel­la lyhyes­ti sil­le varat­tuun vas­taus­ti­laan. Jot­ta ”vää­rin” ‑mer­kin­näs­tä sai 1 pis­teen, oli myös perus­te­lui­den olta­va oikein.

Haki­ja oli vas­tan­nut kysy­myk­seen ”vää­rin” ja perus­te­luik­seen kir­joit­ta­nut ”Jos vakio­eh­to kat­so­taan yllät­tä­väk­si ja anka­rak­si, vakio­eh­toa ei sovi­tel­la vaan se on mitä­tön.” Haki­jan oikai­su­vaa­ti­muk­seen anne­tus­sa pää­tök­ses­sä todet­tiin, että pis­teen saa­mi­nen edel­lyt­ti, että vas­tauk­ses­sa on sel­väs­ti tuo­tu ilmi kysees­sä ole­van nime­no­maan yllät­tä­vien ja anka­rien vakio­eh­to­jen, ei koko sopi­muk­sen, päte­mät­tö­myy­des­tä. Haki­jan mukaan oli sel­vää, että hän viit­ta­si vas­tauk­ses­saan mität­tö­myy­del­lä nime­no­maan tuo­hon yksit­täi­seen ehtoon eikä koko sopi­muk­seen. Haki­jal­le myön­net­tiin lopul­ta hal­lin­to-oikeu­des­sa pis­te kysei­ses­tä kohdasta.

Tul­kin­nan­va­rai­nen mallivastaus

Toi­nen ylei­nen perus­te on tul­kin­nan­va­rai­nen teh­tä­vän­an­to tai mal­li­vas­taus. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin oikik­sen vuo­den 2002 valin­ta­ko­kees­sa oli seu­raa­van­lai­nen auk­ko­teh­tä­vä: ”Kun­nan­val­tuus­ton kokouk­set ovat yleen­sä jul­ki­sia. Kokous ei kui­ten­kaan ole jul­ki­nen, jos sii­nä käsi­tel­lään asia­kir­jaa, joka on __________ salas­sa pidet­tä­väk­si.

Arvos­te­lu­pe­rus­tei­den mukai­nen vas­taus oli ”sää­det­ty” tai “myös lail­la sää­det­ty”. Eräs haki­ja oli vas­tan­nut kysei­seen koh­taan ”lais­sa mää­rät­ty”. Mal­li­vas­taus oli tul­kin­nan­va­rai­nen, sil­lä valin­ta­koe­kir­jan mukaan ”val­tuus­ton kokous ei ole jul­ki­nen, jos sii­nä käsi­tel­lään asi­aa tai asia­kir­jaa, joka on lail­la sää­det­ty salas­sa pidet­tä­väk­si.” Asia on pitä­nyt valin­ta­koe­kir­jan mukaan sää­tää lail­la salas­sa pidet­tä­väk­si, mut­ta vas­tauk­sek­si on kel­van­nut myös sana ”sää­det­ty”, joka voi vii­ta­ta myös ase­tuk­seen. Lais­sa ei iki­nä mää­rä­tä, mis­tä syys­tä haki­jan vas­taus oli alun perin kat­sot­tu vir­heel­li­sek­si. Mal­li­vas­taus oli kui­ten­kin tul­kin­nan­va­rai­nen, ja näin ollen hal­lin­to-oikeus korot­ti haki­jan saa­maa pis­te­mää­rää kah­del­la pisteellä.

Tul­kin­nan­va­rai­nen tehtävänanto

Usein on käsi­tys, ettei oikai­su­vaa­ti­mus moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä menes­ty. On tot­ta, että moni­va­lin­ta­teh­tä­viä kos­ke­vat oikai­sut menes­ty­vät har­vem­min, mut­ta sil­loin täl­löin myös moni­va­lin­ta­teh­tä­vä on tul­kin­nan­va­rai­nen, jota kos­ke­va muutoksenhaku voi menes­tyä. Muis­tan vii­me vuo­den valin­ta­koet­ta teh­des­sä­ni kiin­nit­tä­nee­ni huo­mion heti moni­va­lin­ta­teh­tä­vän 4 kysy­myk­seen 4:

Mikä on (rikos­lain 21 luvun) 14 §:n ja 15 §:n mukais­ten teko­jen kes­kei­sin ero?

a) Hen­ki­löl­li­nen sovel­ta­mi­sa­la: 15 § kos­kee vain pelas­tus­toi­mea, eli pelas­tus- ja sai­raan­hoi­toa­lan ammattilaisia.

b) Suh­de uhriin: 14 § edel­lyt­tää, että uhris­ta huo­leh­ti­mi­nen on teki­jän vastuulla.

c) Uhrin hen­ki­lö: heit­teil­le­pa­nos­sa uhri on aina lapsi.

d) Teko-olo­suh­teet: pelas­tus­toi­men lai­min­lyön­ti kos­kee onnet­to­muus­ti­lan­tei­ta ja heit­teil­le­pa­no sel­lai­sia, jot­ka teki­jä on itse aiheuttanut.

Moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­seen piti olla vain yksi oikea vas­taus, mut­ta tosia­sias­sa mikään näis­tä vaih­toeh­dois­ta ei ollut oikein. Sen sijaan mal­li­vas­tauk­sen mukaan oikea vas­taus oli b). Mikä­li vas­taus­vaih­toeh­toa b) ver­taa RL 21:14:n sanal­li­seen muo­toi­luun, ei RL 21:14 tosia­sias­sa edel­ly­tä, että uhris­ta huo­leh­ti­mi­nen oli­si alun perin heit­teil­le­pa­noon syyl­lis­ty­vän vas­tuul­la. Vaik­ka pykä­län sana­muo­dos­sa ei avut­to­maan tilaan saat­ta­mis­ta kos­ke­van teon­ku­vauk­sen yhtey­des­sä erik­seen mai­ni­ta huo­leh­ti­mis­vel­vol­li­suut­ta, voi­daan toki täs­sä tapauk­ses­sa kat­soa, että huo­leh­ti­mis­vel­vol­li­suus syn­tyy teki­jän oman toi­min­nan joh­dos­ta. Näin esi­mer­kik­si kol­me hal­lin­to-oikeu­den tuo­ma­ria kat­soi asian ole­van, mut­ta asian esit­te­li­jä oli täs­tä eri miel­tä, ja oli­si anta­nut haki­jal­le kak­si lisä­pis­tet­tä. Vali­tet­ta­vas­ti enem­mis­tö ei kui­ten­kaan näh­nyt asi­aa samoin, ja haki­ja hävi­si asian hallinto-oikeudessa.

Oikai­su­vaa­ti­mus vuo­den 2020 valintakokeesta

Tar­kis­tus­me­net­te­lyyn sisäl­tyy aina ris­ki vir­heen teke­mi­ses­tä. Esi­mer­kik­si tämän vuo­den ensim­mäi­sen vai­heen kokee­seen myön­ne­tyt lisä­ajat eivät toteu­tu­neet inhi­mil­lis­ten vir­hei­den vuok­si. Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti tilaa­maan omat vas­tauk­set ja tar­kis­ta­maan ne mah­dol­lis­ten vir­hei­den varal­ta. Lisäk­si suo­sit­te­len omien vas­taus­ten tilaa­mis­ta sen puo­les­ta, että voit myö­hem­min ana­ly­soi­da vas­tauk­sia­si esi­mer­kik­si vas­taus­tek­nii­kan osal­ta ja kor­ja­ta kokees­sa teh­dyt vir­heet ensi keväänä.

Tämän vuo­den valin­ta­koe­näyt­tö alkaa tors­tai­na 16.7.2020, jol­loin voit tila­ta kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta­si. Vii­me vuon­na tilauk­sen hin­ta oli 20 euroa. Tilaus­oh­jeet tul­laan päi­vit­tä­mään myö­hem­min oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­le. Vas­tauk­set kan­nat­taa tila­ta niin pian kuin mah­dol­lis­ta, kos­ka nii­den toi­mi­tuk­ses­sa on aina ruuh­kaa ja oikai­su­vaa­ti­mus tulee olla toi­mi­tet­tu­na 29.7.2020 klo 15.00 men­nes­sä. Aikaa pereh­tyä omiin vas­tauk­siin ja laa­tia oikai­su­vaa­ti­mus ei ole kuin mak­si­mis­saan kak­si viikkoa.

Kai­paat­ko apua vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­ses­sa tai oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatimiseen?

Kuten mai­nit­sin ylem­pä­nä, olen avus­ta­nut aiem­pi­na vuo­si­na menes­tyk­sek­kääs­ti haki­joi­ta oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä. Lisäk­si olen edus­ta­nut menes­tyk­sek­kääs­ti haki­jaa hal­lin­to-oikeu­des­sa vuo­den 2019 valin­ta­koet­ta kos­ke­vas­sa asias­sa. Näi­den seik­ko­jen ja tilas­to­je­ni puo­les­ta uskal­lan ehkä puhua itses­tä­ni tämän alan oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lyn asian­tun­ti­ja­na, mikä kiel­tä­mät­tä kuu­los­taa kovin mahtipontiselta.

Mie­les­tä­ni vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­nen ja eten­kin oikaisuvaatimusten laa­ti­mi­nen on mie­len­kiin­tois­ta puu­haa, mikä var­mas­ti näkyy teke­mi­ses­sä­ni. Kaik­ki edus­ta­ma­ni haki­jat, jot­ka antoi­vat ano­nyy­mia palau­tet­ta vii­me vuon­na, oli­vat tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa pal­ve­luun riip­pu­mat­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta ja suo­sit­te­li­si­vat pal­ve­lua­ni muille.

Mut­ta mai­nos­pu­heet sik­seen 🙂 Jos kai­paat apua vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­seen tai oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­taan, ole minuun yhtey­des­sä. Voit olla yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se ([email protected]) tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la (muis­ta jät­tää yhteys­tie­to­si). Tar­kem­mat tie­dot pal­ve­luis­ta­ni ja hin­nas­tos­ta löy­dät tääl­tä.

Lopuk­si

Toi­seen vai­hee­seen pääs­sei­den haki­joi­den kär­vis­te­ly jat­kuu edel­leen, sil­lä valin­ta­koe­va­lin­nan tulok­set tule­vat vii­meis­tään 15.7.2020. Oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­koe­tu­lok­set ovat har­vem­min tul­leet muu­ta­maa päi­vää aiem­min, mut­ta näh­tä­väk­si jää vai­kut­taa­ko toi­ses­sa vai­hees­sa ollei­den rajal­li­nen mää­rä yhtään pro­ses­sin nopeuteen.

Oli­ko ensim­mäi­ses­sä tai toi­ses­sa vai­hees­sa sinun mie­les­tä­si tul­kin­nan­va­rai­sia kysy­myk­siä vai onnis­tui­vat­ko tie­de­kun­nat laa­ti­maan sii­nä mie­les­sä täy­del­li­sen kokeen? Kommentoi alle tai tule mukaan Face­book-ryh­mään kes­kus­te­le­maan aihees­ta lisää.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.