Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

41 § Kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy? (2020)

Kir­joi­tin vii­me vuon­na oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­nas­ta sekä sii­tä, kuin­ka usein oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyy. Yhteis­va­lin­ta on jär­jes­tet­ty nyt kah­te­na vuo­te­na, joten oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­to­ja pys­tyy ver­tai­le­maan kes­ke­nään ja käy­tös­sä on muu­ten­kin laa­jem­pi otan­ta oikaisuvaatimusten menes­ty­mi­ses­tä uuden mal­li­sen kokeen aikana.

Vii­me vuo­den kir­joi­tuk­ses­sa olen käsi­tel­lyt oikai­su­ti­las­to­ja tie­de­kun­ta­koh­tai­ses­ti myös aiem­mil­ta vuo­sil­ta kuin 2018, mut­ta täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­len vain yhteis­va­lin­nan aikai­sia oikai­su­ti­las­to­ja. Yhteis­va­lin­nan yhtey­des­sä perus­tet­tiin oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­koe­lau­ta­kun­ta, joka antaa lausun­non jokai­ses­ta oikai­su­vaa­ti­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta sii­tä, mihin yli­opis­toon olet teh­nyt oikai­su­vaa­ti­muk­sen, joten on mie­le­käs­tä tut­kia nime­no­maan val­ta­kun­nal­li­sen valin­ta­koe­lau­ta­kun­nan aikai­sia oikaisutilastoja.

Lue lisää: 26 § Miten teh­dä oikai­su­vaa­ti­mus? ja 27 § Kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­nen? (2019)

Kuin­ka mon­ta oikai­su­vaa­ti­mus­ta vii­me vuo­den kokees­ta tehtiin?

Vii­me vuo­den (2019) valin­ta­ko­kees­ta teh­tiin yhteen­sä 318 oikai­su­vaa­ti­mus­ta. Kuten vii­me vuon­na­kin, tämä luku sisäl­tää useam­man saman haki­jan oikai­su­vaa­ti­muk­sen useam­paan ker­taan, sil­lä oikai­sua tulee vaa­tia erik­seen kai­kis­ta haku­koh­teis­ta. Näin ollen useam­pi haki­ja on lähet­tä­nyt saman sisäl­töi­sen oikai­su­vaa­ti­muk­sen useam­mal­le yli­opis­tol­le. Oikai­su­vaa­ti­muk­sia teh­tiin vii­me vuon­na 18 kap­pa­let­ta enem­män kuin vuon­na 2018.

oikaisuvaatimus tilastot oikis
Oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan oikaisuvaatimusmäärät.

Huo­mat­ta­vin ero vuo­den 2018 oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­toi­hin on se, että vuo­den 2019 kokees­ta laa­dit­tiin eni­ten oikai­su­ja Hel­sin­kiin, jon­ne oli kor­keim­mat pis­te­ra­jat. Hel­sin­gin oikai­su­ti­las­tois­sa on kui­ten­kin muka­na sekä Hel­sin­gin että Vaa­san yksi­kön oikai­su­vaa­ti­muk­set ja oikai­su­vaa­ti­muk­set ruot­sin­kie­lis­ten valintakokeesta.

Rova­nie­men kor­ke­aa oikai­su­vaa­ti­mus­mää­rää selit­tää se, että Rova­nie­mel­le oli mata­lin pis­te­ra­ja, joten haki­jal­la, joka ei ole tul­lut vali­tuk­si, on par­haim­mat mah­dol­li­suu­det saa­da oikai­sul­la oikis­paik­ka Rova­nie­mel­tä. Tämä oikai­su­ti­las­to osoit­taa sel­väs­ti sen, että Hel­sin­ki on suo­sit­tu opis­ke­lu­paik­ka, sil­lä jo oikis­pai­kan saa­neet haki­jat halua­vat vie­lä yrit­tä­vät tul­la vali­tuk­si Helsinkiin.

Kuin­ka hyvin oikai­su­vaa­ti­muk­set menestyivät?

Vuo­den 2018 valin­ta­ko­kees­ta teh­dyis­tä oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta noin joka vii­des (22,6 %) oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen ja yksi oikai­su­vaa­ti­mus kah­des­ta­kym­me­nes­tä (5 %) joh­ti sisään­pää­syyn. Miten kävi vuo­den 2019 valin­ta­ko­keen osalta?

 • Oikai­su­vaa­ti­muk­sia laa­dit­tiin yhteensä
  • vuon­na 2018: 301 kappaletta
  • vuon­na 2019: 318 kappaletta
 • Oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti pis­te­hy­vi­tyk­seen tai ‑hyvi­tyk­siin
  • vuon­na 2018: 68
  • vuon­na 2019: 98
 • Oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti opis­ke­lu­paik­kaan oikai­sun koh­tee­na ollees­ta yliopistosta:
  • vuon­na 2018: 16
  • vuon­na 2019: 27

Näi­den tilas­to­jen perus­teel­la voi­daan tode­ta, että oikai­su­vaa­ti­mus menes­tyi vuon­na 2019 pis­te­hy­vi­tyk­sen veroi­ses­ti noin 31 % tapauk­sis­ta, ja oikai­su­vaa­ti­mus joh­ti opis­ke­lu­paik­kaan noin 8 %:ssa tapauk­sis­ta. Jon­kin ver­ran parem­min siis kuin tätä edel­tä­vä­nä vuo­te­na. Edus­tin myös vii­me vuon­na useam­paa haki­jaa oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä ja edus­ta­mis­ta­ni haki­jois­ta noin 22 % sai opiskelupaikan.

Yhteen­sä siis oikai­su­vaa­ti­muk­sia on laa­dit­tu yhteis­va­lin­nan aika­na 619 kap­pa­let­ta, näis­tä 166 on menes­ty­nyt edes yhden pis­te­hy­vi­tyk­sen ver­ran ja 43 tapauk­ses­sa haki­ja on saa­nut oikai­su­vaa­ti­muk­sel­la opinto-oikeuden.

oikaisuvaatimus tilastot yhteishaku oikis
Oikai­su­vaa­ti­mus­ti­las­tot yhteis­haun aikana.

Tämä tar­koit­taa sitä, että his­to­rial­li­ses­ti noin 27 % oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta joh­taa pis­te­hy­vi­tyk­seen ja vain noin 7 % oikai­su­vaa­ti­muk­sis­ta joh­taa opin­to-oikeu­teen. Koros­tan vie­lä, että opin­to-oikeu­del­la saa­te­taan täs­sä tar­koit­taa tilan­net­ta, jos­sa jo toi­seen oikik­seen hyväk­syt­ty saa opin­to-oikeu­den ylem­pä­nä haku­koh­tee­na ole­vaan oikik­seen. Edus­ta­mis­ta­ni haki­jois­ta 25 % on saa­nut oikai­sul­la opinto-oikeuden.

Lue lisää: Opiskelijavalinnan muutoksenhaku ‑pal­ve­lu

Mis­tä yleen­sä vaa­di­taan oikaisua?

Eri­lai­sia perus­tei­ta oikai­sul­le voi olla mm.

 • Opti­nen luki­ja on luke­nut vas­tauk­se­si moni­va­lin­ta­teh­tä­vään väärin.
 • Pis­tee­si on las­ket­tu väärin.
 • Et ole saa­nut pis­te­hy­vi­tys­tä jos­ta­kin mal­li­vas­tauk­sen koh­das­ta, vaik­ka se on vas­tauk­ses­sa­si. Haki­ja on saat­ta­nut käyt­tää hie­man eri ilmai­sua tai jopa vain yhtä eri­lais­ta sanaa, joka kui­ten­kin tar­koit­taa samaa kuin mal­li­vas­taus. Liu­ku­hih­na­tar­kas­tuk­ses­sa tar­kas­ta­jil­ta saat­taa hel­pos­ti jää­dä asial­li­ses­ti samaa tar­koit­ta­vat ilmai­sut pisteyttämättä.
 • Arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa on pis­tey­tet­ty asioi­ta valin­ta­koe­kir­jo­jen ulkopuolelta.
 • Vas­tauk­sil­le varat­tu vas­taus­ti­la on ollut lii­an pie­ni arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa edel­ly­te­tyil­le asioille.
 • Teh­tä­vän­an­to on ollut tulkinnanvarainen
 • Mal­li­vas­taus on tulkinnanvarainen.
 • Mal­li­vas­tauk­ses­sa on edel­ly­tet­ty sel­lais­ten asioi­den käsit­te­lyä, joi­ta ei teh­tä­vän­an­non mukaan oli­si tul­lut käsitellä.

Haki­jan vas­taus tar­koit­taa asial­li­ses­ti samaa kuin mal­li­vas­tauk­sen jyvi­tet­ty kohta

Ylei­sin perus­te menes­ty­neel­le oikai­su­vaa­ti­muk­sel­le on se, ettei haki­ja ole saa­nut alun perin pis­tet­tä mal­li­vas­tauk­sen jyvi­te­tys­tä koh­das­ta, vaik­ka koh­ta käy ilmi hänen vas­tauk­ses­taan. Välil­lä kysees­sä on puh­das vir­he, mut­ta useim­mi­ten näi­hin tilan­tei­siin liit­tyy tulkinnanvaraisuutta.

Esi­mer­kik­si Turun yli­opis­ton, Itä-Suo­men yli­opis­ton ja Lapin yli­opis­ton yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä vuo­den 2017 valin­ta­koe sisäl­si seu­raa­van oikein vai vää­rin ‑kysy­myk­sen: ”8. Vakio­eh­to­jen yllät­tä­vyys ja anka­ruus voi olla yksit­täi­ses­sä tapauk­ses­sa perus­te nii­den koh­tuus­pe­rus­tei­sel­le sovit­te­lul­le.” Mikä­li väi­te oli haki­jan mie­les­tä vää­rin, vas­taus tuli perus­tel­la lyhyes­ti sil­le varat­tuun vas­taus­ti­laan. Jot­ta ”vää­rin” ‑mer­kin­näs­tä sai 1 pis­teen, oli myös perus­te­lui­den olta­va oikein.

Haki­ja oli vas­tan­nut kysy­myk­seen ”vää­rin” ja perus­te­luik­seen kir­joit­ta­nut ”Jos vakio­eh­to kat­so­taan yllät­tä­väk­si ja anka­rak­si, vakio­eh­toa ei sovi­tel­la vaan se on mitä­tön.” Haki­jan oikai­su­vaa­ti­muk­seen anne­tus­sa pää­tök­ses­sä todet­tiin, että pis­teen saa­mi­nen edel­lyt­ti, että vas­tauk­ses­sa on sel­väs­ti tuo­tu ilmi kysees­sä ole­van nime­no­maan yllät­tä­vien ja anka­rien vakio­eh­to­jen, ei koko sopi­muk­sen, päte­mät­tö­myy­des­tä. Haki­jan mukaan oli sel­vää, että hän viit­ta­si vas­tauk­ses­saan mität­tö­myy­del­lä nime­no­maan tuo­hon yksit­täi­seen ehtoon eikä koko sopi­muk­seen. Haki­jal­le myön­net­tiin lopul­ta hal­lin­to-oikeu­des­sa pis­te kysei­ses­tä kohdasta.

Tul­kin­nan­va­rai­nen mallivastaus

Toi­nen ylei­nen perus­te on tul­kin­nan­va­rai­nen teh­tä­vän­an­to tai mal­li­vas­taus. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin oikik­sen vuo­den 2002 valin­ta­ko­kees­sa oli seu­raa­van­lai­nen auk­ko­teh­tä­vä: ”Kun­nan­val­tuus­ton kokouk­set ovat yleen­sä jul­ki­sia. Kokous ei kui­ten­kaan ole jul­ki­nen, jos sii­nä käsi­tel­lään asia­kir­jaa, joka on __________ salas­sa pidet­tä­väk­si.

Arvos­te­lu­pe­rus­tei­den mukai­nen vas­taus oli ”sää­det­ty” tai “myös lail­la sää­det­ty”. Eräs haki­ja oli vas­tan­nut kysei­seen koh­taan ”lais­sa mää­rät­ty”. Mal­li­vas­taus oli tul­kin­nan­va­rai­nen, sil­lä valin­ta­koe­kir­jan mukaan ”val­tuus­ton kokous ei ole jul­ki­nen, jos sii­nä käsi­tel­lään asi­aa tai asia­kir­jaa, joka on lail­la sää­det­ty salas­sa pidet­tä­väk­si.” Asia on pitä­nyt valin­ta­koe­kir­jan mukaan sää­tää lail­la salas­sa pidet­tä­väk­si, mut­ta vas­tauk­sek­si on kel­van­nut myös sana ”sää­det­ty”, joka voi vii­ta­ta myös ase­tuk­seen. Lais­sa ei iki­nä mää­rä­tä, mis­tä syys­tä haki­jan vas­taus oli alun perin kat­sot­tu vir­heel­li­sek­si. Mal­li­vas­taus oli kui­ten­kin tul­kin­nan­va­rai­nen, ja näin ollen hal­lin­to-oikeus korot­ti haki­jan saa­maa pis­te­mää­rää kah­del­la pisteellä.

Tul­kin­nan­va­rai­nen tehtävänanto

Usein on käsi­tys, ettei oikai­su­vaa­ti­mus moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­tä menes­ty. On tot­ta, että moni­va­lin­ta­teh­tä­viä kos­ke­vat oikai­sut menes­ty­vät har­vem­min, mut­ta sil­loin täl­löin myös moni­va­lin­ta­teh­tä­vä on tul­kin­nan­va­rai­nen, jota kos­ke­va muutoksenhaku voi menes­tyä. Muis­tan vii­me vuo­den valin­ta­koet­ta teh­des­sä­ni kiin­nit­tä­nee­ni huo­mion heti moni­va­lin­ta­teh­tä­vän 4 kysy­myk­seen 4:

Mikä on (rikos­lain 21 luvun) 14 §:n ja 15 §:n mukais­ten teko­jen kes­kei­sin ero?

a) Hen­ki­löl­li­nen sovel­ta­mi­sa­la: 15 § kos­kee vain pelas­tus­toi­mea, eli pelas­tus- ja sai­raan­hoi­toa­lan ammattilaisia.

b) Suh­de uhriin: 14 § edel­lyt­tää, että uhris­ta huo­leh­ti­mi­nen on teki­jän vastuulla.

c) Uhrin hen­ki­lö: heit­teil­le­pa­nos­sa uhri on aina lapsi.

d) Teko-olo­suh­teet: pelas­tus­toi­men lai­min­lyön­ti kos­kee onnet­to­muus­ti­lan­tei­ta ja heit­teil­le­pa­no sel­lai­sia, jot­ka teki­jä on itse aiheuttanut.

Moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­seen piti olla vain yksi oikea vas­taus, mut­ta tosia­sias­sa mikään näis­tä vaih­toeh­dois­ta ei ollut oikein. Sen sijaan mal­li­vas­tauk­sen mukaan oikea vas­taus oli b). Mikä­li vas­taus­vaih­toeh­toa b) ver­taa RL 21:14:n sanal­li­seen muo­toi­luun, ei RL 21:14 tosia­sias­sa edel­ly­tä, että uhris­ta huo­leh­ti­mi­nen oli­si alun perin heit­teil­le­pa­noon syyl­lis­ty­vän vas­tuul­la. Vaik­ka pykä­län sana­muo­dos­sa ei avut­to­maan tilaan saat­ta­mis­ta kos­ke­van teon­ku­vauk­sen yhtey­des­sä erik­seen mai­ni­ta huo­leh­ti­mis­vel­vol­li­suut­ta, voi­daan toki täs­sä tapauk­ses­sa kat­soa, että huo­leh­ti­mis­vel­vol­li­suus syn­tyy teki­jän oman toi­min­nan joh­dos­ta. Näin esi­mer­kik­si kol­me hal­lin­to-oikeu­den tuo­ma­ria kat­soi asian ole­van, mut­ta asian esit­te­li­jä oli täs­tä eri miel­tä, ja oli­si anta­nut haki­jal­le kak­si lisä­pis­tet­tä. Vali­tet­ta­vas­ti enem­mis­tö ei kui­ten­kaan näh­nyt asi­aa samoin, ja haki­ja hävi­si asian hallinto-oikeudessa.

Oikai­su­vaa­ti­mus vuo­den 2020 valintakokeesta

Tar­kis­tus­me­net­te­lyyn sisäl­tyy aina ris­ki vir­heen teke­mi­ses­tä. Esi­mer­kik­si tämän vuo­den ensim­mäi­sen vai­heen kokee­seen myön­ne­tyt lisä­ajat eivät toteu­tu­neet inhi­mil­lis­ten vir­hei­den vuok­si. Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti tilaa­maan omat vas­tauk­set ja tar­kis­ta­maan ne mah­dol­lis­ten vir­hei­den varal­ta. Lisäk­si suo­sit­te­len omien vas­taus­ten tilaa­mis­ta sen puo­les­ta, että voit myö­hem­min ana­ly­soi­da vas­tauk­sia­si esi­mer­kik­si vas­taus­tek­nii­kan osal­ta ja kor­ja­ta kokees­sa teh­dyt vir­heet ensi keväänä.

Tämän vuo­den valin­ta­koe­näyt­tö alkaa tors­tai­na 16.7.2020, jol­loin voit tila­ta kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta­si. Vii­me vuon­na tilauk­sen hin­ta oli 20 euroa. Tilaus­oh­jeet tul­laan päi­vit­tä­mään myö­hem­min oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­le. Vas­tauk­set kan­nat­taa tila­ta niin pian kuin mah­dol­lis­ta, kos­ka nii­den toi­mi­tuk­ses­sa on aina ruuh­kaa ja oikai­su­vaa­ti­mus tulee olla toi­mi­tet­tu­na 29.7.2020 klo 15.00 men­nes­sä. Aikaa pereh­tyä omiin vas­tauk­siin ja laa­tia oikai­su­vaa­ti­mus ei ole kuin mak­si­mis­saan kak­si viikkoa.

Kai­paat­ko apua vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­ses­sa tai oikai­su­vaa­ti­muk­sen laatimiseen?

Kuten mai­nit­sin ylem­pä­nä, olen avus­ta­nut aiem­pi­na vuo­si­na menes­tyk­sek­kääs­ti haki­joi­ta oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lys­sä. Lisäk­si olen edus­ta­nut menes­tyk­sek­kääs­ti haki­jaa hal­lin­to-oikeu­des­sa vuo­den 2019 valin­ta­koet­ta kos­ke­vas­sa asias­sa. Näi­den seik­ko­jen ja tilas­to­je­ni puo­les­ta uskal­lan ehkä puhua itses­tä­ni tämän alan oikai­su­vaa­ti­mus­me­net­te­lyn asian­tun­ti­ja­na, mikä kiel­tä­mät­tä kuu­los­taa kovin mahtipontiselta.

Mie­les­tä­ni vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­nen ja eten­kin oikaisuvaatimusten laa­ti­mi­nen on mie­len­kiin­tois­ta puu­haa, mikä var­mas­ti näkyy teke­mi­ses­sä­ni. Kaik­ki edus­ta­ma­ni haki­jat, jot­ka antoi­vat ano­nyy­mia palau­tet­ta vii­me vuon­na, oli­vat tyy­ty­väi­siä saa­maan­sa pal­ve­luun riip­pu­mat­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta ja suo­sit­te­li­si­vat pal­ve­lua­ni muille.

Mut­ta mai­nos­pu­heet sik­seen 🙂 Jos kai­paat apua vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­seen tai oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­taan, ole minuun yhtey­des­sä. Voit olla yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se ([email protected]) tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la (muis­ta jät­tää yhteys­tie­to­si). Tar­kem­mat tie­dot pal­ve­luis­ta­ni ja hin­nas­tos­ta löy­dät tääl­tä.

Lopuk­si

Toi­seen vai­hee­seen pääs­sei­den haki­joi­den kär­vis­te­ly jat­kuu edel­leen, sil­lä valin­ta­koe­va­lin­nan tulok­set tule­vat vii­meis­tään 15.7.2020. Oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­koe­tu­lok­set ovat har­vem­min tul­leet muu­ta­maa päi­vää aiem­min, mut­ta näh­tä­väk­si jää vai­kut­taa­ko toi­ses­sa vai­hees­sa ollei­den rajal­li­nen mää­rä yhtään pro­ses­sin nopeuteen.

Oli­ko ensim­mäi­ses­sä tai toi­ses­sa vai­hees­sa sinun mie­les­tä­si tul­kin­nan­va­rai­sia kysy­myk­siä vai onnis­tui­vat­ko tie­de­kun­nat laa­ti­maan sii­nä mie­les­sä täy­del­li­sen kokeen? Kommentoi alle tai tule mukaan Face­book-ryh­mään kes­kus­te­le­maan aihees­ta lisää.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *