Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

40 § Valin­ta­ko­keen 2020 analysointia

Vih­doin myös vii­mei­set­kin haki­jat ovat saa­neet haku-ura­kan paket­tiin täl­tä kevääl­tä, ja on aika siir­tyä kesän viet­toon. Molem­pien vai­hei­den valin­ta­ko­keet on jul­kais­tu oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­le, joten ana­ly­soin tämän kevään valin­ta­koet­ta kokonaisuudessaan.

Jos jäit ensim­mäi­seen vai­hee­seen, mut­ta et ole vie­lä käy­nyt kat­so­mas­sa koet­ta tar­kem­min, on nyt hyvä tilai­suus vie­lä saa­da tree­niä oikik­seen hake­mi­ses­ta. Suo­sit­te­len, että teet toi­sen vai­heen kokeen simu­loi­dus­ti eli varaat sen teke­mi­seen kol­me tun­tia, ja vas­taat kysy­myk­siin varat­tuun vas­taus­ti­laan. Näin aitoa ”har­joi­tus­pää­sy­koet­ta” ette saa mil­tään val­men­nus­kurs­sil­ta. Ennen tätä ei kan­na­ta ede­tä täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa pidemmälle 🙂

Opti­sen vas­taus­lo­mak­keen moni­va­lin­to­ja var­ten löy­dät­te tääl­tä. Vas­taus­lo­mak­keen mui­hin teh­tä­viin löy­dät­te tääl­tä.

Lue lisää: 24 § Valin­ta­ko­keen 2019 analysointia

Ylei­ses­ti

Alun perin koe oli tar­koi­tus jär­jes­tää vain yhte­nä päi­vä­nä (26.5.), mut­ta lopul­ta valin­ta­koe­päi­viä oli kak­si. Näis­tä ensim­mäi­nen (ensim­mäi­sen vai­heen koe) jär­jes­tet­tiin etä­ko­kee­na alku­pe­räi­se­nä valin­ta­koe­päi­vä­nä. Toi­sen vai­heen koe pidet­tiin noin 1,5 viik­koa myö­hem­min per­jan­tai­na 5.6. Näin ollen toi­seen vai­hee­seen eden­neil­le luku­päi­viä ker­tyi yhteen­sä 39 päivää.

Toi­nen huo­mio­nar­voi­nen seik­ka on, että valin­ta­koe­me­net­te­ly on ollut ennen­kin kak­si­vai­hei­nen, mut­ta kaik­ki haki­jat ovat sil­ti teh­neet koko kokeen. Kak­si­vai­hei­suus on näky­nyt siten, että haki­joil­ta on ensin tar­kis­tet­tu moni­va­lin­ta­teh­tä­vät, ja kaik­ki valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neet on ase­tet­tu näi­den pis­tei­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Tänä vuon­na tar­koi­tuk­se­na oli, että vähin­tään 1248 paras­ta haki­jaa ete­ni­si toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen. Tie­de­kun­nat jou­tui­vat kui­ten­kin pie­nen­tä­mään tätä mää­rää, jot­ta ne sai­si­vat jär­jes­tet­tyä toi­sen vai­heen kokeen fyy­si­se­nä. Lopul­ta tänä kevää­nä noin 624 eni­ten pis­tei­tä saa­nut­ta haki­jaa ete­ni toi­seen tarkastusvaiheeseen.

Lue lisää: 38 § Valin­ta­koe­muu­tos­ten ja ‑kir­jo­jen analysointia

Ensim­mäi­nen vaihe

Ensim­mäis­tä ker­taa oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­me­net­te­lys­sä jär­jes­tet­tiin etä­koe, joka suo­ri­tet­tiin tiis­tai­na 26.5.2020 klo 10.00 — 12.30. Etä­koe kes­ti yhteen­sä 2,5h, mut­ta koe oli jaet­tu osioi­hin, jois­sa oli omat vas­tausai­kan­sa. Yhteen­sä vas­tausai­kaa oli 133 minuut­tia eli rei­lu kak­si tun­tia, sil­lä osioi­den välis­sä oli lyhyi­tä odotusaikoja.

Mil­lai­nen koe oli?

Etä­ko­kees­sa oli yhteen­sä nel­jä eri osio­ta ja jokai­ses­sa osios­sa nel­jä alao­sio­ta. Jokai­ses­ta kir­jas­ta oli oma osion­sa, min­kä lisäk­si nel­jäs osio perus­tui pel­käs­tään kokees­sa jaet­tuun aineis­toon. Jokai­sen osion kysy­myk­sis­sä oli vain yksi oikea vas­taus, ja jokai­ses­ta oikeas­ta vas­tauk­ses­ta annet­tiin yksi pis­te; jokai­ses­ta vää­räs­tä vas­tauk­ses­ta vähen­net­tiin yksi pis­te; ja ”Ei vas­taus­ta” ‑vas­taus­vaih­toeh­don valit­se­mi­nen ei vähen­tä­nyt tai tuo­nut pisteitä.

Osio 1.

Osio 1. perus­tui Pia Let­to-Vana­mon valin­ta­koe­kir­jaan Joh­da­tus oikeu­teen ja oikeu­del­li­sen ajat­te­luun, joka oli pää­asias­sa sekoi­tus oikeus­his­to­ri­aa ja ‑teo­ri­aa. Osion kah­des­sa ensim­mäi­ses­sä alao­sios­sa oli vas­tausai­kaa nel­jä minuut­tia per osio, mikä loi huo­mat­ta­van aika­pai­neen haki­joil­le. Kah­des­sa muus­sa alao­sios­sa vas­tausai­kaa oli vii­si minuut­tia per osio, mikä ei hel­pot­ta­nut sen eri­koi­sem­min aikapainetta.

Tein kokeen simu­laa­tio­mie­les­sä, jot­ta tätä ana­lyy­siä oli­si mie­lek­kääm­pää teh­dä, ja minul­ta lop­pui aika heti alao­sios­sa A2. En edes huo­man­nut ajan kulua, joten en ehti­nyt kir­joit­ta­maan Wor­dil­le edes ”Ei vas­taus­ta”. Käsit­tääk­se­ni kokees­sa tuli kui­ten­kin vali­ta ”Ei vas­taus­ta” ‑vas­taus­vaih­toeh­to mii­nus­pis­tei­den vält­tä­mi­sek­si, ja koh­dan täy­sin tyh­jäk­si jät­tä­mi­nen toi mii­nus­pis­teen. Muis­sa osiois­sa vas­tausai­kaa jäi run­saas­ti, mut­ta tämä joh­tui sii­tä, että vas­ta­sin niin moneen koh­taan ”Ei vas­taus­ta”, joten poh­ti­mi­seen ei kulu­nut sen kum­mem­min aikaa. Tajusin siis heti kysy­myk­sen luet­tua­ni, etten pys­ty kir­jat ker­ran läpi luke­mal­la vas­taa­maan kysymykseen.

Side­no­te: En muis­ta­nut koet­ta teh­des­sä­ni, että valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den käyt­tö oli sal­lit­tua, joten pää­dyin teke­mään koko kokeen ilman mitään apua.

Ana­lyy­si

Sisäl­löl­tään kysy­myk­set oli­vat mel­ko nor­maa­le­ja moni­va­lin­ta­teh­tä­viä ja sen tyyp­pi­siä kuin täl­lai­sel­ta valin­ta­koe­kir­jal­ta voi odot­taa. Sen sijaan suu­re­na ongel­ma­na kai­kis­sa näis­sä osiois­sa oli aika­ra­ja, joten vaik­ka kysy­mys­ten sisäl­lös­sä onnis­tut­tiin, kokeen tiuk­ka aika­ra­ja vesit­ti onnis­tu­neen kokeen.

Valin­ta­koe­kir­jaa sela­tes­sa käsi­tän, että vas­taus­vaih­toeh­don idea­na on ollut tes­ta­ta, muis­taa­ko haki­ja kysees­sä ole­van perus­tus­lain 98 § eikä oikeu­den­käy­mis­kaa­ren. Jäl­kim­mäi­ses­sä lais­sa kun ei ole ole­mas­sa­kaan 98 §:ää. Mie­les­tä­ni vas­taus­vaih­toeh­to on mal­lie­si­merk­ki huo­nos­ta moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­ses­tä. Kysy­myk­ses­sä ei sen­tään ole edel­ly­tet­ty pykä­lä­nu­me­roi­den ulkoa opet­te­lua, vaan sitä, min­kä lain sisäl­lös­tä on kyse, mut­ta vas­taus­vaih­toeh­to on epä­on­nis­tu­nut kah­des­ta syystä:

 1. vas­taus­vaih­toeh­toon on valit­tu perus­tus­lain tasol­la epä­re­le­vant­ti (jos eri pykä­lien rele­vant­tiut­ta voi­daan ran­ka­ta) pykä­lä, jol­la haki­jaa tes­taan. Vas­taus­vaih­toeh­dol­la oli­si voi­tu tes­ta­ta haki­jan muis­tia jos­tain perus­tus­lain kes­kei­sem­mäs­tä sisällöstä.
 2. oikeu­den­käy­mis­kaa­res­sa on itse asias­sa sisäl­löl­tään ident­ti­nen vir­ke (”Ylei­siä tuo­miois­tui­mia ovat kärä­jä­oi­keu­det, hovioi­keu­det ja kor­kein oikeus.”), mut­ta se vain on oikeu­den­käy­mis­kaa­ren 1:2:ssä. Mie­les­tä­ni valin­ta­koe­kir­jas­sa ei mai­nit­tu tätä pykä­lää, joten kysees­sä ei sen­tään ole pykä­lä­nu­me­ron muis­ta­mi­nen, mut­ta kai­ken kaik­ki­aan vas­taus­vaih­toeh­to oli huono.
Osio 2.

Osio 2. perus­tui Jan­ne Kais­ton valin­ta­koe­kir­jaan Joh­da­tus yksi­tyi­soi­keu­teen. Poi­ke­ten Osios­ta 1., oli Osios­sa 2. vain yksi vii­den minuu­tin vas­tausa­jal­la varus­tet­tu alao­sio, ja lopuis­sa alao­siois­sa vas­tausai­kaa oli nel­jä minuut­tia per alaosio.

Ana­lyy­si

Mie­les­tä­ni alao­sioi­den B1 ja B4 kysy­myk­set oli­vat ns. perus­kau­raa, joi­hin oik­ka­ri­kin tun­tui osaa­van vas­ta­ta hyvin ilman valin­ta­koe­kir­jo­jen eri­tyi­sem­pää pänt­täys­tä. ”Häpeäk­se­ni” jou­duin jät­tä­mään B4:sen vii­mei­sen kysy­myk­sen tyh­jäk­si, vaik­ka täl­lä het­kel­lä olen­kin val­tion kiin­teis­tö­va­ral­li­suu­des­ta vas­taa­val­la val­tion lii­ke­lai­tok­sel­la kesäharjoittelijana.

Lisäk­si mie­len­kiin­toi­se­na havain­to­na voi­daan tode­ta, että aina­kin esi­mer­kik­si alao­sion B1 koh­taan 1 (ja käsit­tääk­se­ni myös koh­taan 2) pys­tyy vas­taa­maan oikein pel­käs­tään vas­taus­vaih­toeh­dot luke­mal­la, ja täl­lä taval­la oli­si voi­nut saa­da lisä­ai­kaa mui­hin kysy­myk­siin. Toi­saal­ta en tie­dä voi­si­ko täl­lai­sen ris­kin otta­mis­ta suo­sit­taa kenel­le­kään haki­jal­le, mut­ta ehkä yksi lähes­ty­mis­ta­pa aina­kin täs­sä alao­sios­sa oli­si voi­nut olla sel­lai­nen, että vas­taa lyhyem­piin kysy­myk­siin (koh­dat 3–5) ensin ja jos aika alkaa lop­pu­maan, oli­si ensin luke­nut vain vas­taus­vaih­toeh­dot koh­dis­ta 1–2 ja kat­so­nut, voi­si­ko nii­den perus­teel­la pää­tel­lä vastauksen.

Sen sijaan alao­sioi­den B2 ja B3 kysy­myk­set oli­vat vai­keam­pia, sil­lä mie­les­tä­ni niis­sä vaa­dit­tiin hie­man pik­ku­tar­kem­paa osaa­mis­ta esi­neoi­keu­den teo­riois­ta. Esi­neoi­keu­den teo­rioi­den ymmär­tä­mi­nen ei nimit­täin ole hel­poim­mas­ta päästä.

Osio 3.

Osio 3. perus­tui valin­ta­ko­kees­sa annet­tuun aineis­toon. Aineis­tos­sa oli pel­käs­tään ulko­maa­lais­lain 4 luvun pykä­liä, jot­ka käsit­te­le­vät oles­ke­lua eli suu­rel­ta osin oles­ke­lu­lu­paa. Kysei­ses­sä luvus­sa on oikeas­ti yhteen­sä 68 pykä­lää (33 § — 69 g §, osa kumot­tu), mut­ta kaik­ki nämä eivät onnek­si toi­mi­neet aineis­to­na. Aineis­tos­sa ei ollut kaik­kien pykä­lien osal­ta aivan jokais­ta moment­tia (esim. 50 §).

Kuten alla ole­vas­ta kuvas­ta näkee, oli eri alao­sioi­den aineis­to­na hyvin pal­jon samo­ja pykä­liä. Pykä­lät, jot­ka oli­vat jokai­sen alao­sion aineis­to­na, ovat mer­kit­ty sini­sel­lä täyt­tö­vä­ril­lä. Huo­ma­sin aina­kin itse, että tie­tyt pykä­lät alkoi­vat tule­maan myö­hem­mis­sä alao­siois­sa tutuk­si, mikä hel­pot­ti aineis­ton läpikäymistä.

Oikiksen valintakokeen aineistotehtävän pykälät.
Ensim­mäi­sen vai­heen valin­ta­ko­kees­sa jae­tun aineis­ton (ulko­maa­lais­la­ki) pykälät.
Ana­lyy­si

Sinän­sä aineis­to-osios­sa oli alle­kir­joit­ta­neel­le sopi­vas­ti vas­tausai­kaa, mut­ta en kui­ten­kaan ehti­nyt kum­mem­min tar­kis­taa vas­tauk­sia­ni. Mie­les­tä­ni vas­tausai­ka (20min per alao­sio) oli haki­joil­le lii­an lyhyt, ja aineis­to-osio oli­kin epä­on­nis­tu­nein osio koko kokeessa.

Ensin­nä­kin oik­ka­ri­na minul­le on läh­tö­koh­tai­ses­ti tutum­paa täl­lai­sen aineis­ton (lain) käyt­tä­mi­nen. Hyö­dyn­sin esi­mer­kik­si osio­ta teh­des­sä­ni pykä­lien otsi­koi­ta ja ylei­ses­ti sää­dös­ten sekä luku­jen sys­te­ma­tiik­kaa (ylei­sem­mät asiat ovat luvun alus­sa, yksi­tyis­koh­tai­sem­mat luvun lopus­sa). Jokai­sen alao­sion alus­sa oli lukuoh­jeet lain luke­mi­seen, mut­ta on hie­man eri­kois­ta, että näi­tä lukuoh­jei­ta ”ope­te­taan” vas­ta valin­ta­ko­kees­sa, kun vas­tausai­kaa on hyvin vähän. Yli­pään­sä oli­si hyö­dyl­lis­tä, jos ohjeet sää­dös­ten luke­mi­seen annet­tai­siin jo valin­ta­koe­kir­jois­sa, sil­lä se on hyvin kes­kei­nen tai­to täl­lä alalla.

Toi­nen syy, mikä tekee aineis­to-osion epä­on­nis­tu­neek­si, on eri­lais­ten tek­nis­ten seik­ko­jen tuo­ma hyö­ty. Käy­tös­sä­ni oli toi­nen näyt­tö, ja kopioin aina jokai­sen alao­sion aineis­ton toi­sel­le näy­töl­le Wor­diin, jot­ta en jou­du selaa­maan vas­taus­vaih­toeh­to­jen ja aineis­ton välil­lä edes­ta­kai­sin yhdel­lä ruu­dul­la. Täs­tä sai oikeas­ti huo­mat­ta­vaa hyö­tyä, ja ei voi­da olet­taa, että jokai­sel­la haki­jal­la on toi­nen näyt­tö koto­naan. Lisäk­si CTRL + F ‑haku­toi­min­toa käyt­tä­mäl­lä sai nopeu­tet­tua aineis­ton luke­mis­ta ja vaik­ka tuon haku­toi­min­non tie­tä­mi­nen alkaa kuu­lua nor­maa­liin tie­to­tek­niik­kao­saa­mi­seen, pidän sil­ti hie­man ongel­mal­li­se­na, jos tämän haku­toi­min­non tie­tä­mi­sel­lä on ollut vai­ku­tus­ta haki­joi­den menestymiseen.

Vii­mei­nen ongel­mal­li­nen koh­ta on useam­pi tul­kin­nan­va­rai­nen kysy­mys / vaih­toeh­to. Esi­mer­kik­si ala­koh­dan C2 vas­taus­vaih­toeh­dos­sa B puhu­taan puo­li­sos­ta tar­ken­ta­mat­ta, onko kyse avio- vai avo­puo­li­sos­ta. Tämä nyt on alao­sion pie­nim­mis­tä tul­kin­nan­va­rai­suuk­sis­ta, mut­ta kum­min­kin, sil­lä jae­tus­sa aineis­tos­sa puhu­taan vain aviopuolisosta.

Valin­ta­koe­kir­jois­sa ei käsi­tel­ty lain­kaan ulko­maa­lais­la­kia, joten kysy­myk­siin tuli vas­ta­ta puh­taas­ti jae­tun aineis­ton perus­teel­la. Kos­ka aineis­to­na toi­mi nime­no­maan laki tai osa sen pykä­lis­tä, oli­si täs­sä teh­tä­väs­sä ollut huo­mat­ta­vaa hyö­tyä haki­jal­le, mikä­li hän oli­si tur­vau­tu­nut vilp­piin pyy­tä­mäl­lä apuun pidem­mäl­le ehti­neen alan opis­ke­li­jan tai val­mis­tu­neen juris­tin. Toki aina perin­tei­sis­sä­kin fyy­si­sis­sä valin­ta­ko­keis­sa on vil­pin ris­ki, ja en tie­dä kuin­ka iso uhka täl­lai­nen vilp­pi oli nyt etä­ko­kees­sa kon­kreet­ti­ses­ti, mut­ta en pidä aja­tuk­ses­ta, että täl­lai­nen vilp­pi oli teo­rias­sa (hel­pos­ti) mahdollista.

Osio 4.

Vii­mei­nen osio eli osio 4. perus­tui Olli Mäen­pään valin­ta­koe­kir­jaan Jul­ki­nen val­ta ja oikeus­val­tio. Osios­sa oli saman­lai­nen vas­tausai­ka kuin osios­sa 1. eli kah­des­sa ensim­mäi­ses­sä alao­sios­sa oli vas­tausai­kaa nel­jä minuut­tia per osio, ja kah­des­sa vii­mei­ses­sä alao­sios­sa oli vas­tausai­kaa vii­si minuut­tia per osio.

Ana­lyy­si

Huo­ma­sin, että minul­la riit­ti par­hai­ten vas­tausai­ka vii­mei­ses­sä osios­sa, sil­lä vas­tausai­kaa jäi mel­kein jokai­ses­sa alao­sios­sa vähin­tään minuu­tin ver­ran. Kah­den ensim­mäi­sen alao­sion kysy­myk­set oli­vat­kin läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvin simp­pe­lei­tä lukuun otta­mat­ta ensim­mäi­sen alao­sion ensim­mäis­tä kysymystä.

Jot­tei koko ana­lyy­si oli­si vain kokeen lyt­tää­mis­tä, täy­tyy täs­sä koh­taa vii­meis­tään nos­taa esil­le myös muu­ta­ma hyvä ove­la kysy­mys. Täl­lai­nen on esi­mer­kik­si ensim­mäi­sen alao­sion nel­jäs kysy­mys, jos­sa tuli ymmär­tää, ettei hal­lin­to­vi­ran­omai­sel­la ole oikeut­ta jät­tää perus­tus­lain kans­sa ris­ti­rii­tais­ta lakia sovel­ta­mat­ta, sil­lä viran­omai­sel­la on oikeus jät­tää vain lakia alem­ma­nas­teis­ten sää­dös­ten sään­nök­siä sovel­ta­mat­ta, mikä­li ne ovat ris­ti­rii­das­sa perus­tus­lain tai muun lain kanssa.

Yhteen­ve­to ensim­mäi­ses­tä vaiheesta

Ensim­mäi­nen vai­he oli tie­ten­kin aivan poik­keuk­sel­li­nen valin­ta­koe­his­to­rias­sa, mut­ta valin­ta­ko­keen kysy­myk­set eivät teh­neet sii­tä epä­on­nis­tu­nut­ta. Itse asias­sa kysy­myk­set oli­vat aiem­pien valin­ta­ko­kei­den stan­dar­dil­la ihan onnis­tu­nei­ta, mut­ta ensim­mäi­nen vai­he ansait­see huo­mat­ta­vaa kri­tiik­kiä vas­tausa­jan rajal­li­suu­des­ta sekä yli­pään­sä etäjärjestelyistä.

Vas­tausa­jan rajal­li­suus teki kokees­ta lii­an haas­ta­van, ja kokeen satun­nai­suus kas­voi. Lisäk­si kokees­sa sai lii­al­lis­ta hyö­tyä sivusei­kois­ta, kuten toi­sen näy­tön tai tie­to­tek­nis­ten kik­ko­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Näin ollen kokeel­la ei ole pys­tyt­ty täy­sin asian­mu­kai­ses­ti mit­taa­maan haki­joi­den osaa­mis­ta ja teke­mään toi­vo­tul­la taval­la ero­ja hei­dän osaamiselleen.

Toi­nen vaihe

Toi­nen vai­he jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 5.6., ja koe kes­ti kol­me tun­tia. Ensim­mäi­sen vai­heen jäl­keen haki­joil­la oli yhdek­sän lisä­päi­vää aikaa lukea tois­ta vai­het­ta var­ten. Eri­koi­sen tilan­tees­ta teki se, että toi­seen vai­hee­seen pääs­seil­le lähe­tet­tiin tie­to täs­tä vas­ta 1.6., joten voin kuvi­tel­la, että vain kyl­mä­päi­sim­mis­tä kyl­mä­päi­sim­mil­lä haki­joil­la sujui luke­mi­nen nor­maa­lis­ti heti ensim­mäis­tä vai­het­ta seu­raa­va­na päivänä.

Toi­sen vai­heen koe jär­jes­tet­tiin fyy­si­se­nä, ja kokeen raken­ne muis­tut­ti enem­män perin­teis­tä valin­ta­koet­ta. Valin­ta­ko­kees­sa oli kah­dek­san eri teh­tä­vää eli aikaa yhteen teh­tä­vään oli kes­ki­mää­rin 22,5 minuut­tia. Vii­me vuon­na kes­ki­mää­räi­nen käy­tet­tä­vis­sä ole­va vas­tausai­ka oli 37,5 minuut­tia per teh­tä­vä, mut­ta on otet­ta­va huo­mioon, että tämän vuo­den toi­sen vai­heen valin­ta­ko­keen moni­va­lin­nois­sa oli vain vii­si kysy­mys­tä per teh­tä­vä, kun taas vii­me vuon­na kysy­myk­siä oli kymmenen.

Mil­lai­nen koe oli?

Kokees­sa oli siis yhteen­sä kah­dek­san teh­tä­vää, joista

 • teh­tä­vät 1–4 oli­vat monivalintatehtäviä;
 • teh­tä­vät 5 ja 7 esseetehtäviä;
 • teh­tä­vä 6 enim­mäk­seen oikeus­ta­paus­teh­tä­vä; ja
 • teh­tä­vä 8 oikeus­ta­paus­muo­toi­nen aineistotehtävä.

Teh­tä­vien 1–4 teh­tä­vä­koh­tai­nen mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli vii­si pis­tet­tä ja teh­tä­vien 5–8 teh­tä­vä­koh­tai­nen mak­si­mi­pis­te­mää­rä kym­me­nen pis­tet­tä. Koko toi­sen vai­heen valin­ta­ko­keen mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 60 pis­tet­tä. Tämä oli hyvin eri­koi­nen rat­kai­su, sil­lä näin ensim­mäi­sen vai­heen pis­teil­lä (mak­si­mi­pis­teet 80 pis­tet­tä) on isom­pi mer­ki­tys vali­tuk­si tule­mi­seen. Pidän tätä hyvin eris­kum­mal­li­se­na rat­kai­su­na, sil­lä kuten kävin läpi, ei ensim­mäi­sen vai­heen koe mitan­nut onnis­tu­nees­ti haki­joi­den osaa­mis­ta, jon­ka lisäk­si pitää muis­taa, että ensim­mäi­nen koe oli täy­sin valvomaton.

Moni­va­lin­ta­teh­tä­vät

Moni­va­lin­ta­teh­tä­viä oli siis yhteen­sä nel­jä, ja jokai­ses­sa teh­tä­väs­sä oli vii­si kysy­mys­tä. Moni­va­lin­to­jen pis­teo­suus toi­sen vai­heen kokeen yhteis­pis­te­mää­räs­tä on kol­mas­osa (20/60 pis­tet­tä). Teh­tä­vä­mää­rät jakau­tui­vat epä­ta­sai­ses­ti valin­ta­koe­kir­jo­jen välil­lä, sil­lä Let­to-Vana­mon ja Kais­ton kir­jas­ta oli vain yksi teh­tä­vä per kir­ja, kun taas Mäen­pään kir­jas­ta oli kak­si monivalintatehtävää.

Ana­lyy­si

Täy­tyy sanoa, että vii­meis­tään toi­seen vai­heen moni­va­lin­to­ja kat­soes­sa aloin läm­piä­mään moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­sil­le, jois­sa saat­toi olla useam­pi oikea vaih­toeh­to, mut­ta siten, että nämä mah­dol­li­set vaih­toeh­dot anne­taan val­miik­si vas­taus­vaih­toeh­dos­sa, kuten ”vaih­toeh­dot c ja d”.

Oikiksen valintakokeen monivalintatehtävä.
Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä, jos­sa on useam­pi oikea vaih­toeh­to, mut­ta vaih­toeh­dot ovat sisäl­ly­tet­ty yhteen ja samaan vastausvaihtoehtoon.

Mie­les­tä­ni moni­va­lin­ta­teh­tä­vät oli­vat sisäl­löl­tään yhtä onnis­tu­nei­ta kuin aiem­min­kin sii­nä mie­les­sä, ettei kysy­myk­sis­sä läh­tö­koh­tai­ses­ti men­ty täy­sin tur­hiin nip­pe­li­tie­toi­hin. Tämän muo­toi­sis­sa moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­sä ei mie­les­tä­ni voi­da kysyä mitään lii­an perus­ta­van­laa­tui­sia asioi­ta, kos­ka täl­löin ris­ki­nä on moni­va­lin­ta­teh­tä­vien lii­al­li­nen help­pous. Toki voi­daan poh­tia, voi­si­ko moni­va­lin­to­ja vie­dä enem­män oikeus­ta­paus­teh­tä­vän tyyp­pi­seen suun­taan, jos­sa ensin anne­taan pidem­pi tapah­tu­ma­ku­vaus ja tämän perus­teel­la esi­te­tään moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­siä, mut­ta mie­les­tä­ni sopi­van haas­ta­vien moni­va­lin­ta­teh­tä­vien laa­ti­mi­ses­sa täy­tyy aina men­nä hie­man nip­pe­li­tie­don suuntaan.

Ainoa asia, mis­tä annan ”mii­nus­ta”, on teh­tä­vän 2 vii­mei­nen kysy­mys, jos­sa on taas sisäl­ly­tet­ty vas­taus­vaih­toeh­toon pykä­lä­nu­me­ro. Tämä antaa vää­rän­lais­ta sig­naa­lia haki­joil­le sii­tä, että pykä­lä­nu­me­rot tuli­si muka osa­ta valin­ta­ko­kees­sa, sil­lä pykä­lä­nu­me­roon ei täs­sä­kään kysy­myk­ses­sä liit­ty­nyt mitään ansaa.

Ver­rat­tu­na ensim­mäi­sen vai­heen moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­siin, oli­vat toi­sen vai­heen moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­set mie­les­tä­ni helpompia.

Muut teh­tä­vät

Teh­tä­vät 5–8 oli­vat kir­joi­tus­teh­tä­viä, joi­ta ei ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ollut. Kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä kak­si kos­ki Mäen­pään kir­jaa, ja Kais­ton sekä Let­to-Vana­mon kir­jois­ta oli yksi kysy­mys. Näin ollen toi­sen vai­heen teh­tä­vis­tä jopa nel­jä teh­tä­vää kos­ki Mäen­pään valin­ta­koe­kir­jaa taval­la tai toisella.

Ana­lyy­si

Mie­les­tä­ni teh­tä­vis­sä 5–8 ei ole hir­veäs­ti ana­ly­soi­ta­vaa, sil­lä teh­tä­vän­an­not oli­vat sel­keät ja kysy­myk­set rele­vant­te­ja. Toki valin­ta­koet­ta ei voi iki­nä sanoa etu­kä­teen onnis­tu­neek­si ennen kuin mal­li­vas­tauk­set jul­kais­taan, sil­lä mal­li­vas­tauk­set ovat olen­nai­nen osa valintakoekokonaisuutta.

Teh­tä­vän 5 teh­tä­vän­an­nos­ta täy­tyy antaa eri­tyi­ses­ti posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, sil­lä teh­tä­vän­an­nos­sa ole­val­la huo­mau­tuk­sel­la aiheen rajauk­ses­ta on estet­ty mah­dol­li­sia vää­rin­kä­si­tyk­siä. Lisäk­si teh­tä­väs­sä 7 pidän sii­tä sei­kas­ta, että teh­tä­vän­an­nos­sa ei ole suo­raan annet­tu jul­ki­sen val­lan lähi­kä­sit­tei­tä, vaan haki­jan on pitä­nyt itse muis­taa ne ennen kuin hän on voi­nut edes käsi­tel­lä nii­den sisäl­töä. Tämä tuo teh­tä­vään sopi­vaa lisä­haas­ta­vuut­ta. Tosin jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan kysei­sen teh­tä­vän mal­li­vas­taus­ta, sil­lä kir­jas­sa aihet­ta käsi­tel­lään mel­ko kat­ta­vas­ti. Mal­li­vas­tauk­ses­sa tulee siten joko raja­ta seik­ko­jen mää­rää, jois­ta anne­taan pis­te tai sit­ten jyvit­tää pis­tei­tä yli kym­me­nel­le kohdalle.

Vii­me vuon­na puo­lus­tin kir­joi­tuk­ses­sa­ni sitä, että kokees­sa oli kak­si aineis­to­teh­tä­vää, jois­sa ei tar­vit­tu lain­kaan kir­jo­jen tie­to­ja, mut­ta tie­ten­kin aineis­to­teh­tä­vät oli­si­vat parem­pia, jos teh­tä­väs­sä tuli­si nii­den lisäk­si osa­ta sovel­taa valin­ta­koe­kir­jas­ta opit­tu­ja asioi­ta. Sii­nä mie­les­sä tämän vuo­den aineis­to­teh­tä­vää voi­daan pitää erit­täin onnis­tu­nee­na, kos­ka teh­tä­vään tuli vas­ta­ta kokees­sa jae­tun aineis­ton (las­ten­suo­je­lu­la­ki) ja Mäen­pään valin­ta­koe­kir­jan perus­teel­la. Pidin myös sii­tä, kuin­ka valin­ta­koe­kir­jan perus­teel­la tuli osa­ta teh­tä­vään liit­ty­vä ylei­sem­pi asia ja aineis­ton perus­teel­la yksi­tyis­koh­tai­sem­mat asiat.

Yhteen­ve­to toi­ses­ta vaiheesta

Toi­sen vai­heen koe muis­tut­ti typis­tet­tyä ver­sio­ta perin­tei­sis­tä valin­ta­ko­keis­ta. Se oli pal­jon onnis­tu­neem­pi kuin tämän kevään ensim­mäi­nen vai­he, mikä ei var­mas­ti tule kenel­le­kään yllä­tyk­se­nä. Minua kui­ten­kin har­mit­taa sekä ensim­mäi­sen vai­heen että toi­sen vai­heen haki­joi­den puo­les­ta, sil­lä nyt kaik­ki haki­jat eivät pääs­seet näyt­tä­mään osaa­mis­taan perin­tei­ses­sä valin­ta­ko­kees­sa ja jos­tain ihmeel­li­ses­tä syys­tä joh­tuen ensim­mäi­sen vai­heen pis­teil­lä on isom­pi pai­noar­vo yhteispisteissä.

Onko etä­ko­kees­sa tulevaisuus?

Jot­kut tahot ovat olleet innois­saan täs­tä digi­loi­kas­ta, ja on poh­dit­tu ääneen, tuli­si­ko etä­ko­kei­den olla tule­vai­suus myös oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa. Toi­von, että alun innos­tuk­sen jäl­keen aja­tuk­ses­ta innos­tu­neet palaa­vat reaa­li­maa­il­maan, sil­lä täl­lä alal­la ollaan kau­ka­na sii­tä, että etä­ko­keet voi­tai­siin jär­jes­tää koko­nai­suu­des­saan onnis­tu­nees­ti. Etä­ko­keis­sa on aina­kin kak­si perus­ta­van­laa­tuis­ta ongel­maa, johon en näe lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ratkaisua:

 1. tek­nii­kan mah­dol­li­nen pet­tä­mi­nen sekä yli­opis­ton puo­lel­la että haki­jan pääs­sä; ja
 2. val­von­nan mahdottomuus.

Lisäk­si en halua, että valin­ta­ko­kees­ta tulee varus­te­kil­pai­lu esi­mer­kik­si lisä­näyt­tö­jen muo­dos­sa. Sen sijaan en vas­tus­ta ide­aa, että pape­ri­ko­keis­ta luo­vut­tai­siin yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tavoin, sil­lä onko pape­ril­le kir­joit­ta­mi­nen enää tätä päivää?

Lopuk­si

Moni teis­tä on var­mas­ti jo pääs­syt loma­moo­diin, ja hyvä niin! Nyt kui­ten­kin toi­seen vai­hee­seen pääs­seil­lä on edes­sään koko kevään tus­kal­li­sin osuus eli tulos­ten odot­ta­mi­nen. Muis­tan omis­ta haku­ke­väis­tä­ni, että tämä ajan­jak­so oli pii­naa­va, sil­lä tulok­seen ei voi­nut enää vai­kut­taa mil­lään tavoin, vaan saa­toit ainoas­taan odot­taa. Ties kuin­ka mon­ta ker­taa poh­din mie­les­sä­ni rea­lis­ti­sia vaih­toeh­to­ja pis­te­mää­räk­se­ni, ja muis­tan, kuin­ka fii­lik­se­ni vaih­te­li­vat lähes päi­vit­täin. Onnek­si Suo­men kesä tar­jo­aa ker­ran­kin paras­taan, joten ota kaik­ki irti keleis­tä ja mureh­di­taan tulok­sis­ta ensi kuus­sa 🙂 Nos­tan jo nyt hat­tua teil­le kai­kil­le, jot­ka hait­te näis­sä eri­tyis­laa­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa, sil­lä kevät ei todel­la­kaan ollut helppo.

Min­kä­lai­nen fii­lis sinul­le jäi toi­sen vai­heen kokees­ta tai yli­pään­sä koko kevääs­tä? Jaa fii­lik­se­si kom­ment­tio­sioon tai tule jut­te­le­maan tai ihan vain luke­maan mui­den aja­tuk­sia valin­ta­ko­kees­ta ja oikik­seen hake­mi­ses­ta yli­pään­sä uuteen Face­book-ryh­mään!

Perus­tin ryh­män kai­kil­le teil­le oikik­seen hake­vil­le tai hake­mis­ta miet­ti­vil­le, mis­sä voi vaih­taa aja­tuk­sia hake­mi­ses­ta, väli­vuo­des­ta ja muus­ta mui­den haki­joi­den kans­sa. Olen myös itse muka­na kes­kus­te­lus­sa ja koi­tan tuot­taa välil­lä ryh­mään mie­len­kiin­tois­ta lisä­si­säl­töä. Ryh­mäs­tä voi nyt jo löy­tää kave­ri­ni Eeron kir­joi­tuk­sen avoi­men väy­län kaut­ta hake­mi­ses­ta ja sisään pää­se­mi­ses­tä. Hänel­tä kan­nat­taa kysyä vink­ke­jä avoi­men väy­läs­sä hake­mi­seen, sil­lä Eero tuli avoi­men väy­län kaut­ta vali­tuk­si Hel­sin­gin oikik­seen kes­kiar­vol­la 4,59 / 5,0.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.