Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

40 § Valin­ta­ko­keen 2020 analysointia

Vih­doin myös vii­mei­set­kin haki­jat ovat saa­neet haku-ura­kan paket­tiin täl­tä kevääl­tä, ja on aika siir­tyä kesän viet­toon. Molem­pien vai­hei­den valin­ta­ko­keet on jul­kais­tu oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­le, joten ana­ly­soin tämän kevään valin­ta­koet­ta kokonaisuudessaan.

Jos jäit ensim­mäi­seen vai­hee­seen, mut­ta et ole vie­lä käy­nyt kat­so­mas­sa koet­ta tar­kem­min, on nyt hyvä tilai­suus vie­lä saa­da tree­niä oikik­seen hake­mi­ses­ta. Suo­sit­te­len, että teet toi­sen vai­heen kokeen simu­loi­dus­ti eli varaat sen teke­mi­seen kol­me tun­tia, ja vas­taat kysy­myk­siin varat­tuun vas­taus­ti­laan. Näin aitoa ”har­joi­tus­pää­sy­koet­ta” ette saa mil­tään val­men­nus­kurs­sil­ta. Ennen tätä ei kan­na­ta ede­tä täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa pidemmälle 🙂

Opti­sen vas­taus­lo­mak­keen moni­va­lin­to­ja var­ten löy­dät­te tääl­tä. Vas­taus­lo­mak­keen mui­hin teh­tä­viin löy­dät­te tääl­tä.

Lue lisää: 24 § Valin­ta­ko­keen 2019 analysointia

Ylei­ses­ti

Alun perin koe oli tar­koi­tus jär­jes­tää vain yhte­nä päi­vä­nä (26.5.), mut­ta lopul­ta valin­ta­koe­päi­viä oli kak­si. Näis­tä ensim­mäi­nen (ensim­mäi­sen vai­heen koe) jär­jes­tet­tiin etä­ko­kee­na alku­pe­räi­se­nä valin­ta­koe­päi­vä­nä. Toi­sen vai­heen koe pidet­tiin noin 1,5 viik­koa myö­hem­min per­jan­tai­na 5.6. Näin ollen toi­seen vai­hee­seen eden­neil­le luku­päi­viä ker­tyi yhteen­sä 39 päivää.

Toi­nen huo­mio­nar­voi­nen seik­ka on, että valin­ta­koe­me­net­te­ly on ollut ennen­kin kak­si­vai­hei­nen, mut­ta kaik­ki haki­jat ovat sil­ti teh­neet koko kokeen. Kak­si­vai­hei­suus on näky­nyt siten, että haki­joil­ta on ensin tar­kis­tet­tu moni­va­lin­ta­teh­tä­vät, ja kaik­ki valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neet on ase­tet­tu näi­den pis­tei­den perus­teel­la parem­muus­jär­jes­tyk­seen. Tänä vuon­na tar­koi­tuk­se­na oli, että vähin­tään 1248 paras­ta haki­jaa ete­ni­si toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen. Tie­de­kun­nat jou­tui­vat kui­ten­kin pie­nen­tä­mään tätä mää­rää, jot­ta ne sai­si­vat jär­jes­tet­tyä toi­sen vai­heen kokeen fyy­si­se­nä. Lopul­ta tänä kevää­nä noin 624 eni­ten pis­tei­tä saa­nut­ta haki­jaa ete­ni toi­seen tarkastusvaiheeseen.

Lue lisää: 38 § Valin­ta­koe­muu­tos­ten ja ‑kir­jo­jen analysointia

Ensim­mäi­nen vaihe

Ensim­mäis­tä ker­taa oikeus­tie­teel­li­sen alan valin­ta­me­net­te­lys­sä jär­jes­tet­tiin etä­koe, joka suo­ri­tet­tiin tiis­tai­na 26.5.2020 klo 10.00 — 12.30. Etä­koe kes­ti yhteen­sä 2,5h, mut­ta koe oli jaet­tu osioi­hin, jois­sa oli omat vas­tausai­kan­sa. Yhteen­sä vas­tausai­kaa oli 133 minuut­tia eli rei­lu kak­si tun­tia, sil­lä osioi­den välis­sä oli lyhyi­tä odotusaikoja.

Mil­lai­nen koe oli?

Etä­ko­kees­sa oli yhteen­sä nel­jä eri osio­ta ja jokai­ses­sa osios­sa nel­jä alao­sio­ta. Jokai­ses­ta kir­jas­ta oli oma osion­sa, min­kä lisäk­si nel­jäs osio perus­tui pel­käs­tään kokees­sa jaet­tuun aineis­toon. Jokai­sen osion kysy­myk­sis­sä oli vain yksi oikea vas­taus, ja jokai­ses­ta oikeas­ta vas­tauk­ses­ta annet­tiin yksi pis­te; jokai­ses­ta vää­räs­tä vas­tauk­ses­ta vähen­net­tiin yksi pis­te; ja ”Ei vas­taus­ta” ‑vas­taus­vaih­toeh­don valit­se­mi­nen ei vähen­tä­nyt tai tuo­nut pisteitä.

Osio 1.

Osio 1. perus­tui Pia Let­to-Vana­mon valin­ta­koe­kir­jaan Joh­da­tus oikeu­teen ja oikeu­del­li­sen ajat­te­luun, joka oli pää­asias­sa sekoi­tus oikeus­his­to­ri­aa ja ‑teo­ri­aa. Osion kah­des­sa ensim­mäi­ses­sä alao­sios­sa oli vas­tausai­kaa nel­jä minuut­tia per osio, mikä loi huo­mat­ta­van aika­pai­neen haki­joil­le. Kah­des­sa muus­sa alao­sios­sa vas­tausai­kaa oli vii­si minuut­tia per osio, mikä ei hel­pot­ta­nut sen eri­koi­sem­min aikapainetta.

Tein kokeen simu­laa­tio­mie­les­sä, jot­ta tätä ana­lyy­siä oli­si mie­lek­kääm­pää teh­dä, ja minul­ta lop­pui aika heti alao­sios­sa A2. En edes huo­man­nut ajan kulua, joten en ehti­nyt kir­joit­ta­maan Wor­dil­le edes ”Ei vas­taus­ta”. Käsit­tääk­se­ni kokees­sa tuli kui­ten­kin vali­ta ”Ei vas­taus­ta” ‑vas­taus­vaih­toeh­to mii­nus­pis­tei­den vält­tä­mi­sek­si, ja koh­dan täy­sin tyh­jäk­si jät­tä­mi­nen toi mii­nus­pis­teen. Muis­sa osiois­sa vas­tausai­kaa jäi run­saas­ti, mut­ta tämä joh­tui sii­tä, että vas­ta­sin niin moneen koh­taan ”Ei vas­taus­ta”, joten poh­ti­mi­seen ei kulu­nut sen kum­mem­min aikaa. Tajusin siis heti kysy­myk­sen luet­tua­ni, etten pys­ty kir­jat ker­ran läpi luke­mal­la vas­taa­maan kysymykseen.

Side­no­te: En muis­ta­nut koet­ta teh­des­sä­ni, että valin­ta­koe­kir­jal­li­suu­den käyt­tö oli sal­lit­tua, joten pää­dyin teke­mään koko kokeen ilman mitään apua.

Ana­lyy­si

Sisäl­löl­tään kysy­myk­set oli­vat mel­ko nor­maa­le­ja moni­va­lin­ta­teh­tä­viä ja sen tyyp­pi­siä kuin täl­lai­sel­ta valin­ta­koe­kir­jal­ta voi odot­taa. Sen sijaan suu­re­na ongel­ma­na kai­kis­sa näis­sä osiois­sa oli aika­ra­ja, joten vaik­ka kysy­mys­ten sisäl­lös­sä onnis­tut­tiin, kokeen tiuk­ka aika­ra­ja vesit­ti onnis­tu­neen kokeen.

Valin­ta­koe­kir­jaa sela­tes­sa käsi­tän, että vas­taus­vaih­toeh­don idea­na on ollut tes­ta­ta, muis­taa­ko haki­ja kysees­sä ole­van perus­tus­lain 98 § eikä oikeu­den­käy­mis­kaa­ren. Jäl­kim­mäi­ses­sä lais­sa kun ei ole ole­mas­sa­kaan 98 §:ää. Mie­les­tä­ni vas­taus­vaih­toeh­to on mal­lie­si­merk­ki huo­nos­ta moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­ses­tä. Kysy­myk­ses­sä ei sen­tään ole edel­ly­tet­ty pykä­lä­nu­me­roi­den ulkoa opet­te­lua, vaan sitä, min­kä lain sisäl­lös­tä on kyse, mut­ta vas­taus­vaih­toeh­to on epä­on­nis­tu­nut kah­des­ta syystä:

 1. vas­taus­vaih­toeh­toon on valit­tu perus­tus­lain tasol­la epä­re­le­vant­ti (jos eri pykä­lien rele­vant­tiut­ta voi­daan ran­ka­ta) pykä­lä, jol­la haki­jaa tes­taan. Vas­taus­vaih­toeh­dol­la oli­si voi­tu tes­ta­ta haki­jan muis­tia jos­tain perus­tus­lain kes­kei­sem­mäs­tä sisällöstä.
 2. oikeu­den­käy­mis­kaa­res­sa on itse asias­sa sisäl­löl­tään ident­ti­nen vir­ke (”Ylei­siä tuo­miois­tui­mia ovat kärä­jä­oi­keu­det, hovioi­keu­det ja kor­kein oikeus.”), mut­ta se vain on oikeu­den­käy­mis­kaa­ren 1:2:ssä. Mie­les­tä­ni valin­ta­koe­kir­jas­sa ei mai­nit­tu tätä pykä­lää, joten kysees­sä ei sen­tään ole pykä­lä­nu­me­ron muis­ta­mi­nen, mut­ta kai­ken kaik­ki­aan vas­taus­vaih­toeh­to oli huono.
Osio 2.

Osio 2. perus­tui Jan­ne Kais­ton valin­ta­koe­kir­jaan Joh­da­tus yksi­tyi­soi­keu­teen. Poi­ke­ten Osios­ta 1., oli Osios­sa 2. vain yksi vii­den minuu­tin vas­tausa­jal­la varus­tet­tu alao­sio, ja lopuis­sa alao­siois­sa vas­tausai­kaa oli nel­jä minuut­tia per alaosio.

Ana­lyy­si

Mie­les­tä­ni alao­sioi­den B1 ja B4 kysy­myk­set oli­vat ns. perus­kau­raa, joi­hin oik­ka­ri­kin tun­tui osaa­van vas­ta­ta hyvin ilman valin­ta­koe­kir­jo­jen eri­tyi­sem­pää pänt­täys­tä. ”Häpeäk­se­ni” jou­duin jät­tä­mään B4:sen vii­mei­sen kysy­myk­sen tyh­jäk­si, vaik­ka täl­lä het­kel­lä olen­kin val­tion kiin­teis­tö­va­ral­li­suu­des­ta vas­taa­val­la val­tion lii­ke­lai­tok­sel­la kesäharjoittelijana.

Lisäk­si mie­len­kiin­toi­se­na havain­to­na voi­daan tode­ta, että aina­kin esi­mer­kik­si alao­sion B1 koh­taan 1 (ja käsit­tääk­se­ni myös koh­taan 2) pys­tyy vas­taa­maan oikein pel­käs­tään vas­taus­vaih­toeh­dot luke­mal­la, ja täl­lä taval­la oli­si voi­nut saa­da lisä­ai­kaa mui­hin kysy­myk­siin. Toi­saal­ta en tie­dä voi­si­ko täl­lai­sen ris­kin otta­mis­ta suo­sit­taa kenel­le­kään haki­jal­le, mut­ta ehkä yksi lähes­ty­mis­ta­pa aina­kin täs­sä alao­sios­sa oli­si voi­nut olla sel­lai­nen, että vas­taa lyhyem­piin kysy­myk­siin (koh­dat 3–5) ensin ja jos aika alkaa lop­pu­maan, oli­si ensin luke­nut vain vas­taus­vaih­toeh­dot koh­dis­ta 1–2 ja kat­so­nut, voi­si­ko nii­den perus­teel­la pää­tel­lä vastauksen.

Sen sijaan alao­sioi­den B2 ja B3 kysy­myk­set oli­vat vai­keam­pia, sil­lä mie­les­tä­ni niis­sä vaa­dit­tiin hie­man pik­ku­tar­kem­paa osaa­mis­ta esi­neoi­keu­den teo­riois­ta. Esi­neoi­keu­den teo­rioi­den ymmär­tä­mi­nen ei nimit­täin ole hel­poim­mas­ta päästä.

Osio 3.

Osio 3. perus­tui valin­ta­ko­kees­sa annet­tuun aineis­toon. Aineis­tos­sa oli pel­käs­tään ulko­maa­lais­lain 4 luvun pykä­liä, jot­ka käsit­te­le­vät oles­ke­lua eli suu­rel­ta osin oles­ke­lu­lu­paa. Kysei­ses­sä luvus­sa on oikeas­ti yhteen­sä 68 pykä­lää (33 § — 69 g §, osa kumot­tu), mut­ta kaik­ki nämä eivät onnek­si toi­mi­neet aineis­to­na. Aineis­tos­sa ei ollut kaik­kien pykä­lien osal­ta aivan jokais­ta moment­tia (esim. 50 §).

Kuten alla ole­vas­ta kuvas­ta näkee, oli eri alao­sioi­den aineis­to­na hyvin pal­jon samo­ja pykä­liä. Pykä­lät, jot­ka oli­vat jokai­sen alao­sion aineis­to­na, ovat mer­kit­ty sini­sel­lä täyt­tö­vä­ril­lä. Huo­ma­sin aina­kin itse, että tie­tyt pykä­lät alkoi­vat tule­maan myö­hem­mis­sä alao­siois­sa tutuk­si, mikä hel­pot­ti aineis­ton läpikäymistä.

Oikiksen valintakokeen aineistotehtävän pykälät.
Ensim­mäi­sen vai­heen valin­ta­ko­kees­sa jae­tun aineis­ton (ulko­maa­lais­la­ki) pykälät.
Ana­lyy­si

Sinän­sä aineis­to-osios­sa oli alle­kir­joit­ta­neel­le sopi­vas­ti vas­tausai­kaa, mut­ta en kui­ten­kaan ehti­nyt kum­mem­min tar­kis­taa vas­tauk­sia­ni. Mie­les­tä­ni vas­tausai­ka (20min per alao­sio) oli haki­joil­le lii­an lyhyt, ja aineis­to-osio oli­kin epä­on­nis­tu­nein osio koko kokeessa.

Ensin­nä­kin oik­ka­ri­na minul­le on läh­tö­koh­tai­ses­ti tutum­paa täl­lai­sen aineis­ton (lain) käyt­tä­mi­nen. Hyö­dyn­sin esi­mer­kik­si osio­ta teh­des­sä­ni pykä­lien otsi­koi­ta ja ylei­ses­ti sää­dös­ten sekä luku­jen sys­te­ma­tiik­kaa (ylei­sem­mät asiat ovat luvun alus­sa, yksi­tyis­koh­tai­sem­mat luvun lopus­sa). Jokai­sen alao­sion alus­sa oli lukuoh­jeet lain luke­mi­seen, mut­ta on hie­man eri­kois­ta, että näi­tä lukuoh­jei­ta ”ope­te­taan” vas­ta valin­ta­ko­kees­sa, kun vas­tausai­kaa on hyvin vähän. Yli­pään­sä oli­si hyö­dyl­lis­tä, jos ohjeet sää­dös­ten luke­mi­seen annet­tai­siin jo valin­ta­koe­kir­jois­sa, sil­lä se on hyvin kes­kei­nen tai­to täl­lä alalla.

Toi­nen syy, mikä tekee aineis­to-osion epä­on­nis­tu­neek­si, on eri­lais­ten tek­nis­ten seik­ko­jen tuo­ma hyö­ty. Käy­tös­sä­ni oli toi­nen näyt­tö, ja kopioin aina jokai­sen alao­sion aineis­ton toi­sel­le näy­töl­le Wor­diin, jot­ta en jou­du selaa­maan vas­taus­vaih­toeh­to­jen ja aineis­ton välil­lä edes­ta­kai­sin yhdel­lä ruu­dul­la. Täs­tä sai oikeas­ti huo­mat­ta­vaa hyö­tyä, ja ei voi­da olet­taa, että jokai­sel­la haki­jal­la on toi­nen näyt­tö koto­naan. Lisäk­si CTRL + F ‑haku­toi­min­toa käyt­tä­mäl­lä sai nopeu­tet­tua aineis­ton luke­mis­ta ja vaik­ka tuon haku­toi­min­non tie­tä­mi­nen alkaa kuu­lua nor­maa­liin tie­to­tek­niik­kao­saa­mi­seen, pidän sil­ti hie­man ongel­mal­li­se­na, jos tämän haku­toi­min­non tie­tä­mi­sel­lä on ollut vai­ku­tus­ta haki­joi­den menestymiseen.

Vii­mei­nen ongel­mal­li­nen koh­ta on useam­pi tul­kin­nan­va­rai­nen kysy­mys / vaih­toeh­to. Esi­mer­kik­si ala­koh­dan C2 vas­taus­vaih­toeh­dos­sa B puhu­taan puo­li­sos­ta tar­ken­ta­mat­ta, onko kyse avio- vai avo­puo­li­sos­ta. Tämä nyt on alao­sion pie­nim­mis­tä tul­kin­nan­va­rai­suuk­sis­ta, mut­ta kum­min­kin, sil­lä jae­tus­sa aineis­tos­sa puhu­taan vain aviopuolisosta.

Valin­ta­koe­kir­jois­sa ei käsi­tel­ty lain­kaan ulko­maa­lais­la­kia, joten kysy­myk­siin tuli vas­ta­ta puh­taas­ti jae­tun aineis­ton perus­teel­la. Kos­ka aineis­to­na toi­mi nime­no­maan laki tai osa sen pykä­lis­tä, oli­si täs­sä teh­tä­väs­sä ollut huo­mat­ta­vaa hyö­tyä haki­jal­le, mikä­li hän oli­si tur­vau­tu­nut vilp­piin pyy­tä­mäl­lä apuun pidem­mäl­le ehti­neen alan opis­ke­li­jan tai val­mis­tu­neen juris­tin. Toki aina perin­tei­sis­sä­kin fyy­si­sis­sä valin­ta­ko­keis­sa on vil­pin ris­ki, ja en tie­dä kuin­ka iso uhka täl­lai­nen vilp­pi oli nyt etä­ko­kees­sa kon­kreet­ti­ses­ti, mut­ta en pidä aja­tuk­ses­ta, että täl­lai­nen vilp­pi oli teo­rias­sa (hel­pos­ti) mahdollista.

Osio 4.

Vii­mei­nen osio eli osio 4. perus­tui Olli Mäen­pään valin­ta­koe­kir­jaan Jul­ki­nen val­ta ja oikeus­val­tio. Osios­sa oli saman­lai­nen vas­tausai­ka kuin osios­sa 1. eli kah­des­sa ensim­mäi­ses­sä alao­sios­sa oli vas­tausai­kaa nel­jä minuut­tia per osio, ja kah­des­sa vii­mei­ses­sä alao­sios­sa oli vas­tausai­kaa vii­si minuut­tia per osio.

Ana­lyy­si

Huo­ma­sin, että minul­la riit­ti par­hai­ten vas­tausai­ka vii­mei­ses­sä osios­sa, sil­lä vas­tausai­kaa jäi mel­kein jokai­ses­sa alao­sios­sa vähin­tään minuu­tin ver­ran. Kah­den ensim­mäi­sen alao­sion kysy­myk­set oli­vat­kin läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvin simp­pe­lei­tä lukuun otta­mat­ta ensim­mäi­sen alao­sion ensim­mäis­tä kysymystä.

Jot­tei koko ana­lyy­si oli­si vain kokeen lyt­tää­mis­tä, täy­tyy täs­sä koh­taa vii­meis­tään nos­taa esil­le myös muu­ta­ma hyvä ove­la kysy­mys. Täl­lai­nen on esi­mer­kik­si ensim­mäi­sen alao­sion nel­jäs kysy­mys, jos­sa tuli ymmär­tää, ettei hal­lin­to­vi­ran­omai­sel­la ole oikeut­ta jät­tää perus­tus­lain kans­sa ris­ti­rii­tais­ta lakia sovel­ta­mat­ta, sil­lä viran­omai­sel­la on oikeus jät­tää vain lakia alem­ma­nas­teis­ten sää­dös­ten sään­nök­siä sovel­ta­mat­ta, mikä­li ne ovat ris­ti­rii­das­sa perus­tus­lain tai muun lain kanssa.

Yhteen­ve­to ensim­mäi­ses­tä vaiheesta

Ensim­mäi­nen vai­he oli tie­ten­kin aivan poik­keuk­sel­li­nen valin­ta­koe­his­to­rias­sa, mut­ta valin­ta­ko­keen kysy­myk­set eivät teh­neet sii­tä epä­on­nis­tu­nut­ta. Itse asias­sa kysy­myk­set oli­vat aiem­pien valin­ta­ko­kei­den stan­dar­dil­la ihan onnis­tu­nei­ta, mut­ta ensim­mäi­nen vai­he ansait­see huo­mat­ta­vaa kri­tiik­kiä vas­tausa­jan rajal­li­suu­des­ta sekä yli­pään­sä etäjärjestelyistä.

Vas­tausa­jan rajal­li­suus teki kokees­ta lii­an haas­ta­van, ja kokeen satun­nai­suus kas­voi. Lisäk­si kokees­sa sai lii­al­lis­ta hyö­tyä sivusei­kois­ta, kuten toi­sen näy­tön tai tie­to­tek­nis­ten kik­ko­jen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Näin ollen kokeel­la ei ole pys­tyt­ty täy­sin asian­mu­kai­ses­ti mit­taa­maan haki­joi­den osaa­mis­ta ja teke­mään toi­vo­tul­la taval­la ero­ja hei­dän osaamiselleen.

Toi­nen vaihe

Toi­nen vai­he jär­jes­tet­tiin per­jan­tai­na 5.6., ja koe kes­ti kol­me tun­tia. Ensim­mäi­sen vai­heen jäl­keen haki­joil­la oli yhdek­sän lisä­päi­vää aikaa lukea tois­ta vai­het­ta var­ten. Eri­koi­sen tilan­tees­ta teki se, että toi­seen vai­hee­seen pääs­seil­le lähe­tet­tiin tie­to täs­tä vas­ta 1.6., joten voin kuvi­tel­la, että vain kyl­mä­päi­sim­mis­tä kyl­mä­päi­sim­mil­lä haki­joil­la sujui luke­mi­nen nor­maa­lis­ti heti ensim­mäis­tä vai­het­ta seu­raa­va­na päivänä.

Toi­sen vai­heen koe jär­jes­tet­tiin fyy­si­se­nä, ja kokeen raken­ne muis­tut­ti enem­män perin­teis­tä valin­ta­koet­ta. Valin­ta­ko­kees­sa oli kah­dek­san eri teh­tä­vää eli aikaa yhteen teh­tä­vään oli kes­ki­mää­rin 22,5 minuut­tia. Vii­me vuon­na kes­ki­mää­räi­nen käy­tet­tä­vis­sä ole­va vas­tausai­ka oli 37,5 minuut­tia per teh­tä­vä, mut­ta on otet­ta­va huo­mioon, että tämän vuo­den toi­sen vai­heen valin­ta­ko­keen moni­va­lin­nois­sa oli vain vii­si kysy­mys­tä per teh­tä­vä, kun taas vii­me vuon­na kysy­myk­siä oli kymmenen.

Mil­lai­nen koe oli?

Kokees­sa oli siis yhteen­sä kah­dek­san teh­tä­vää, joista

 • teh­tä­vät 1–4 oli­vat monivalintatehtäviä;
 • teh­tä­vät 5 ja 7 esseetehtäviä;
 • teh­tä­vä 6 enim­mäk­seen oikeus­ta­paus­teh­tä­vä; ja
 • teh­tä­vä 8 oikeus­ta­paus­muo­toi­nen aineistotehtävä.

Teh­tä­vien 1–4 teh­tä­vä­koh­tai­nen mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli vii­si pis­tet­tä ja teh­tä­vien 5–8 teh­tä­vä­koh­tai­nen mak­si­mi­pis­te­mää­rä kym­me­nen pis­tet­tä. Koko toi­sen vai­heen valin­ta­ko­keen mak­si­mi­pis­te­mää­rä oli 60 pis­tet­tä. Tämä oli hyvin eri­koi­nen rat­kai­su, sil­lä näin ensim­mäi­sen vai­heen pis­teil­lä (mak­si­mi­pis­teet 80 pis­tet­tä) on isom­pi mer­ki­tys vali­tuk­si tule­mi­seen. Pidän tätä hyvin eris­kum­mal­li­se­na rat­kai­su­na, sil­lä kuten kävin läpi, ei ensim­mäi­sen vai­heen koe mitan­nut onnis­tu­nees­ti haki­joi­den osaa­mis­ta, jon­ka lisäk­si pitää muis­taa, että ensim­mäi­nen koe oli täy­sin valvomaton.

Moni­va­lin­ta­teh­tä­vät

Moni­va­lin­ta­teh­tä­viä oli siis yhteen­sä nel­jä, ja jokai­ses­sa teh­tä­väs­sä oli vii­si kysy­mys­tä. Moni­va­lin­to­jen pis­teo­suus toi­sen vai­heen kokeen yhteis­pis­te­mää­räs­tä on kol­mas­osa (20/60 pis­tet­tä). Teh­tä­vä­mää­rät jakau­tui­vat epä­ta­sai­ses­ti valin­ta­koe­kir­jo­jen välil­lä, sil­lä Let­to-Vana­mon ja Kais­ton kir­jas­ta oli vain yksi teh­tä­vä per kir­ja, kun taas Mäen­pään kir­jas­ta oli kak­si monivalintatehtävää.

Ana­lyy­si

Täy­tyy sanoa, että vii­meis­tään toi­seen vai­heen moni­va­lin­to­ja kat­soes­sa aloin läm­piä­mään moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­sil­le, jois­sa saat­toi olla useam­pi oikea vaih­toeh­to, mut­ta siten, että nämä mah­dol­li­set vaih­toeh­dot anne­taan val­miik­si vas­taus­vaih­toeh­dos­sa, kuten ”vaih­toeh­dot c ja d”.

Oikiksen valintakokeen monivalintatehtävä.
Moni­va­lin­ta­teh­tä­vä, jos­sa on useam­pi oikea vaih­toeh­to, mut­ta vaih­toeh­dot ovat sisäl­ly­tet­ty yhteen ja samaan vastausvaihtoehtoon.

Mie­les­tä­ni moni­va­lin­ta­teh­tä­vät oli­vat sisäl­löl­tään yhtä onnis­tu­nei­ta kuin aiem­min­kin sii­nä mie­les­sä, ettei kysy­myk­sis­sä läh­tö­koh­tai­ses­ti men­ty täy­sin tur­hiin nip­pe­li­tie­toi­hin. Tämän muo­toi­sis­sa moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­sä ei mie­les­tä­ni voi­da kysyä mitään lii­an perus­ta­van­laa­tui­sia asioi­ta, kos­ka täl­löin ris­ki­nä on moni­va­lin­ta­teh­tä­vien lii­al­li­nen help­pous. Toki voi­daan poh­tia, voi­si­ko moni­va­lin­to­ja vie­dä enem­män oikeus­ta­paus­teh­tä­vän tyyp­pi­seen suun­taan, jos­sa ensin anne­taan pidem­pi tapah­tu­ma­ku­vaus ja tämän perus­teel­la esi­te­tään moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­siä, mut­ta mie­les­tä­ni sopi­van haas­ta­vien moni­va­lin­ta­teh­tä­vien laa­ti­mi­ses­sa täy­tyy aina men­nä hie­man nip­pe­li­tie­don suuntaan.

Ainoa asia, mis­tä annan ”mii­nus­ta”, on teh­tä­vän 2 vii­mei­nen kysy­mys, jos­sa on taas sisäl­ly­tet­ty vas­taus­vaih­toeh­toon pykä­lä­nu­me­ro. Tämä antaa vää­rän­lais­ta sig­naa­lia haki­joil­le sii­tä, että pykä­lä­nu­me­rot tuli­si muka osa­ta valin­ta­ko­kees­sa, sil­lä pykä­lä­nu­me­roon ei täs­sä­kään kysy­myk­ses­sä liit­ty­nyt mitään ansaa.

Ver­rat­tu­na ensim­mäi­sen vai­heen moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­siin, oli­vat toi­sen vai­heen moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­set mie­les­tä­ni helpompia.

Muut teh­tä­vät

Teh­tä­vät 5–8 oli­vat kir­joi­tus­teh­tä­viä, joi­ta ei ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa ollut. Kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä kak­si kos­ki Mäen­pään kir­jaa, ja Kais­ton sekä Let­to-Vana­mon kir­jois­ta oli yksi kysy­mys. Näin ollen toi­sen vai­heen teh­tä­vis­tä jopa nel­jä teh­tä­vää kos­ki Mäen­pään valin­ta­koe­kir­jaa taval­la tai toisella.

Ana­lyy­si

Mie­les­tä­ni teh­tä­vis­sä 5–8 ei ole hir­veäs­ti ana­ly­soi­ta­vaa, sil­lä teh­tä­vän­an­not oli­vat sel­keät ja kysy­myk­set rele­vant­te­ja. Toki valin­ta­koet­ta ei voi iki­nä sanoa etu­kä­teen onnis­tu­neek­si ennen kuin mal­li­vas­tauk­set jul­kais­taan, sil­lä mal­li­vas­tauk­set ovat olen­nai­nen osa valintakoekokonaisuutta.

Teh­tä­vän 5 teh­tä­vän­an­nos­ta täy­tyy antaa eri­tyi­ses­ti posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, sil­lä teh­tä­vän­an­nos­sa ole­val­la huo­mau­tuk­sel­la aiheen rajauk­ses­ta on estet­ty mah­dol­li­sia vää­rin­kä­si­tyk­siä. Lisäk­si teh­tä­väs­sä 7 pidän sii­tä sei­kas­ta, että teh­tä­vän­an­nos­sa ei ole suo­raan annet­tu jul­ki­sen val­lan lähi­kä­sit­tei­tä, vaan haki­jan on pitä­nyt itse muis­taa ne ennen kuin hän on voi­nut edes käsi­tel­lä nii­den sisäl­töä. Tämä tuo teh­tä­vään sopi­vaa lisä­haas­ta­vuut­ta. Tosin jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan kysei­sen teh­tä­vän mal­li­vas­taus­ta, sil­lä kir­jas­sa aihet­ta käsi­tel­lään mel­ko kat­ta­vas­ti. Mal­li­vas­tauk­ses­sa tulee siten joko raja­ta seik­ko­jen mää­rää, jois­ta anne­taan pis­te tai sit­ten jyvit­tää pis­tei­tä yli kym­me­nel­le kohdalle.

Vii­me vuon­na puo­lus­tin kir­joi­tuk­ses­sa­ni sitä, että kokees­sa oli kak­si aineis­to­teh­tä­vää, jois­sa ei tar­vit­tu lain­kaan kir­jo­jen tie­to­ja, mut­ta tie­ten­kin aineis­to­teh­tä­vät oli­si­vat parem­pia, jos teh­tä­väs­sä tuli­si nii­den lisäk­si osa­ta sovel­taa valin­ta­koe­kir­jas­ta opit­tu­ja asioi­ta. Sii­nä mie­les­sä tämän vuo­den aineis­to­teh­tä­vää voi­daan pitää erit­täin onnis­tu­nee­na, kos­ka teh­tä­vään tuli vas­ta­ta kokees­sa jae­tun aineis­ton (las­ten­suo­je­lu­la­ki) ja Mäen­pään valin­ta­koe­kir­jan perus­teel­la. Pidin myös sii­tä, kuin­ka valin­ta­koe­kir­jan perus­teel­la tuli osa­ta teh­tä­vään liit­ty­vä ylei­sem­pi asia ja aineis­ton perus­teel­la yksi­tyis­koh­tai­sem­mat asiat.

Yhteen­ve­to toi­ses­ta vaiheesta

Toi­sen vai­heen koe muis­tut­ti typis­tet­tyä ver­sio­ta perin­tei­sis­tä valin­ta­ko­keis­ta. Se oli pal­jon onnis­tu­neem­pi kuin tämän kevään ensim­mäi­nen vai­he, mikä ei var­mas­ti tule kenel­le­kään yllä­tyk­se­nä. Minua kui­ten­kin har­mit­taa sekä ensim­mäi­sen vai­heen että toi­sen vai­heen haki­joi­den puo­les­ta, sil­lä nyt kaik­ki haki­jat eivät pääs­seet näyt­tä­mään osaa­mis­taan perin­tei­ses­sä valin­ta­ko­kees­sa ja jos­tain ihmeel­li­ses­tä syys­tä joh­tuen ensim­mäi­sen vai­heen pis­teil­lä on isom­pi pai­noar­vo yhteispisteissä.

Onko etä­ko­kees­sa tulevaisuus?

Jot­kut tahot ovat olleet innois­saan täs­tä digi­loi­kas­ta, ja on poh­dit­tu ääneen, tuli­si­ko etä­ko­kei­den olla tule­vai­suus myös oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nas­sa. Toi­von, että alun innos­tuk­sen jäl­keen aja­tuk­ses­ta innos­tu­neet palaa­vat reaa­li­maa­il­maan, sil­lä täl­lä alal­la ollaan kau­ka­na sii­tä, että etä­ko­keet voi­tai­siin jär­jes­tää koko­nai­suu­des­saan onnis­tu­nees­ti. Etä­ko­keis­sa on aina­kin kak­si perus­ta­van­laa­tuis­ta ongel­maa, johon en näe lähi­tu­le­vai­suu­des­sa ratkaisua:

 1. tek­nii­kan mah­dol­li­nen pet­tä­mi­nen sekä yli­opis­ton puo­lel­la että haki­jan pääs­sä; ja
 2. val­von­nan mahdottomuus.

Lisäk­si en halua, että valin­ta­ko­kees­ta tulee varus­te­kil­pai­lu esi­mer­kik­si lisä­näyt­tö­jen muo­dos­sa. Sen sijaan en vas­tus­ta ide­aa, että pape­ri­ko­keis­ta luo­vut­tai­siin yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tavoin, sil­lä onko pape­ril­le kir­joit­ta­mi­nen enää tätä päivää?

Lopuk­si

Moni teis­tä on var­mas­ti jo pääs­syt loma­moo­diin, ja hyvä niin! Nyt kui­ten­kin toi­seen vai­hee­seen pääs­seil­lä on edes­sään koko kevään tus­kal­li­sin osuus eli tulos­ten odot­ta­mi­nen. Muis­tan omis­ta haku­ke­väis­tä­ni, että tämä ajan­jak­so oli pii­naa­va, sil­lä tulok­seen ei voi­nut enää vai­kut­taa mil­lään tavoin, vaan saa­toit ainoas­taan odot­taa. Ties kuin­ka mon­ta ker­taa poh­din mie­les­sä­ni rea­lis­ti­sia vaih­toeh­to­ja pis­te­mää­räk­se­ni, ja muis­tan, kuin­ka fii­lik­se­ni vaih­te­li­vat lähes päi­vit­täin. Onnek­si Suo­men kesä tar­jo­aa ker­ran­kin paras­taan, joten ota kaik­ki irti keleis­tä ja mureh­di­taan tulok­sis­ta ensi kuus­sa 🙂 Nos­tan jo nyt hat­tua teil­le kai­kil­le, jot­ka hait­te näis­sä eri­tyis­laa­tui­sis­sa olo­suh­teis­sa, sil­lä kevät ei todel­la­kaan ollut helppo.

Min­kä­lai­nen fii­lis sinul­le jäi toi­sen vai­heen kokees­ta tai yli­pään­sä koko kevääs­tä? Jaa fii­lik­se­si kom­ment­tio­sioon tai tule jut­te­le­maan tai ihan vain luke­maan mui­den aja­tuk­sia valin­ta­ko­kees­ta ja oikik­seen hake­mi­ses­ta yli­pään­sä uuteen Face­book-ryh­mään!

Perus­tin ryh­män kai­kil­le teil­le oikik­seen hake­vil­le tai hake­mis­ta miet­ti­vil­le, mis­sä voi vaih­taa aja­tuk­sia hake­mi­ses­ta, väli­vuo­des­ta ja muus­ta mui­den haki­joi­den kans­sa. Olen myös itse muka­na kes­kus­te­lus­sa ja koi­tan tuot­taa välil­lä ryh­mään mie­len­kiin­tois­ta lisä­si­säl­töä. Ryh­mäs­tä voi nyt jo löy­tää kave­ri­ni Eeron kir­joi­tuk­sen avoi­men väy­län kaut­ta hake­mi­ses­ta ja sisään pää­se­mi­ses­tä. Hänel­tä kan­nat­taa kysyä vink­ke­jä avoi­men väy­läs­sä hake­mi­seen, sil­lä Eero tuli avoi­men väy­län kaut­ta vali­tuk­si Hel­sin­gin oikik­seen kes­kiar­vol­la 4,59 / 5,0.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *