Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

21 § Valin­ta­tu­lok­set 2018 ja oikaisuvaatimus

PÄIVITETTY 1.7.

Vii­mei­seen päi­vään saak­ka sii­nä meni, mut­ta vih­doin myös oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan tulok­set on jul­kais­tu! Itsel­le­ni kai­kis­ta vai­kein­ta oli odot­taa pää­sy­ko­keen jäl­keen tulok­sia, joten onnek­si odo­tus on vih­doin ohi tei­dän haki­joi­den osal­ta. Aivan älyt­tö­mäs­ti onnea jokai­sel­le sisään­pääs­seel­le, ja naut­ti­kaa nyt täy­sin rin­noin täs­tä sekä tule­vis­ta päi­vis­tä, sil­lä itse muis­tan tulos­päi­vän olleen hel­pos­ti elä­mä­ni paras päi­vä, jota edel­leen muis­te­len haikeana 🙂

Te, jot­ka ette pääs­seet nyt sisäl­le, älkää luo­vut­ta­ko. Hoen tätä “kli­see­tä” hyvin usein, mut­ta oikeas­ti, mikä­li oikis on tei­dän jut­tun­ne, ei kan­na­ta luo­vut­taa sen suh­teen, sil­lä oman jutun tavoit­te­lu on aina­kin omas­ta mie­les­tä­ni elä­män suo­la, vaik­ka pet­ty­mys tun­tui­si­kin nyt suu­rel­ta ja fii­lik­set oli­si aivan nollissa.

Anta­kaa itsel­len­ne aikaa pro­ses­soi­da mah­dol­li­nen pet­ty­mys, mut­ta tämän jäl­keen läh­det­te uuteen yri­tyk­seen miet­ti­mäl­lä, mikä meni pie­leen ja mitä ehkä pitäi­si teh­dä ensi ker­ral­la toi­sin. Tähän ehdot­to­mas­ti paras tapa on tila­ta omat vas­tauk­set ja käy­dä nii­tä läpi. Suo­sit­te­len aina jokais­ta haki­jaa tilaa­maan omat vas­tauk­sen­sa, vaik­ka koe oli­si men­nyt kuin­ka huo­nos­ti, kun­han olet vas­tan­nut edes jotain.

Tulok­set näky­vät Opin­to­po­lus­sa ja pis­te­ra­jat löy­ty­vät oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta. Haki­jat saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen säh­kö­pos­tin teh­tä­vä­koh­tai­sis­ta pis­teis­tään per­jan­tai­na 29.6.2018, mut­ta ilmei­ses­ti jo nyt omat pis­teet voi sel­vit­tää mene­mäl­lä osoit­tee­seen opintopolku.fi/omatsivut/secure/applications ja tääl­tä kaut­ta mene­mäl­lä kehit­tä­jän työ­ka­lul­la CTRL + F ‑haku­toi­min­nal­la koh­taan “pis­teet”. Tämän tosin kuu­lin sisään­pääs­seel­tä kave­ril­ta­ni, joten en ole täy­sin var­ma tämän ohjeen toimivuudesta 😀

oikis pisterajat pääsykoe
Oikik­sen pis­te­ra­jat 2018.

Oikis­ten väli­nen jär­jes­tys ei aina­kaan itsel­le­ni tuo­nut mitään yllä­tyk­siä, sil­lä alun perin ajat­te­lin Hel­sin­kiin ole­van vai­kein­ta pääs­tä, jon­ka jäl­keen toi­se­na oli­si Vaa­sa tai Tur­ku, joi­den jäl­keen Joen­suu ja vii­mei­se­nä Rovaniemi.

Ole­tin kyl­lä Turun mene­vän ohi Vaa­sas­ta, kos­ka “Vaa­san oikis” ei ole niin tun­net­tu, mut­ta ilah­dut­ta­vaa kyl­lä käsi­tyk­se­ni osoit­tau­tui vää­räk­si. Vaa­sas­sa on erit­täin tii­vis ja hyvä meno opis­ke­li­joil­la, ja mais­te­ri­vai­hees­sa voi kui­ten­kin siir­tyä opis­ke­le­maan Hel­sin­kiin, mikä­li näin halu­aa. Tosin Iso Pyö­rä ‑kou­lu­tusuu­dis­tus on koh­del­lut kal­toin myös Vaa­sas­sa opiskelevia.

Nyt kak­si luku­vuot­ta oikik­ses­sa opis­kel­lee­na sanoi­sin edel­leen, että jos sai­sin vali­ta, haki­sin Hel­sin­kiin ensim­mäi­se­nä, mut­ta vain ja ainoas­taan sijain­nin takia. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le on kui­ten­kin kes­kit­ty­nyt suu­rin osa juri­dii­kan alan työ­pai­kois­ta ja on aivan ehdo­ton etu, että niin tah­toes­saan voi opis­kel­la luku­vuo­den aika­na ja kesäl­lä ei tar­vit­se käy­dä läpi muuttorumbaa.

Tosia­sia on se, että Suo­men oikis­ten tasos­sa ei sinän­sä mitään eroa, joten on aivan yksi ja sama mis­tä val­mis­tut sii­nä mie­les­sä. Vali­tet­ta­vas­ti joil­la­kin ihmi­sil­lä on hie­man vink­sah­ta­nut todel­li­suu­den­ta­ju ja he oikeas­ti pitä­vät Hel­sin­kiä jonain pyhä­nä eli­tis­ti­tie­de­kun­ta­na, vaik­ka näin ei ole. Pää­sy­koe­tu­los­ten jäl­keen tyr­mis­tyin lukies­sa­ni yhdes­tä ryh­mäs­tä, mis­sä hen­ki­lö omal­la nimel­lään valit­te­li, että “jou­tui Rol­loon”. Tie­ten­kin taus­tal­la saat­toi olla hyviä­kin syi­tä olla har­mis­tu­nut (elä­mä PK-seu­dul­la tms.), mut­ta itse oli­sin vain onnel­li­nen, että ovet ovat yli­pään­sä avau­tu­neet oikik­seen. Noh, jokai­nen tavallaan 🙂

Pis­te­ra­jois­sa on huo­mat­ta­vis­sa nousua, mut­ta jokai­nen voi olla omaa miel­tä sii­tä, onko nousu huo­mat­ta­va vai ei. Yleen­sä sisään­pää­syyn Hel­sin­kiin on riit­tä­nyt noin seit­se­män pis­tet­tä per teh­tä­vä, kuten vuon­na 2015 ja 2016 (pis­te­ra­jat 34/50 ja 35/50). Tänä vuon­na teh­tä­vä­kes­kiar­vo oli Hel­sin­gin osal­ta 62 : 8 = 7,75p (alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä jaet­tu­na teh­tä­vien mää­räl­lä). Jat­ko­na voi­si siis ylei­sek­si nyrk­ki­sään­nök­si ottaa, että Hel­sin­kiin pää­see, kun­han saat kes­ki­mää­rin jokai­ses­ta teh­tä­väs­tä kah­dek­san pis­tet­tä. Todel­li­suu­des­sa tämän titu­lee­raa­mis­ta “nyrk­ki­sään­nök­si” vaa­tii kui­ten­kin dataa useam­mal­ta tule­val­ta vuo­del­ta, joten näh­tä­väk­si jää mihin pis­te­ra­jat tule­vat yleen­sä jää­mään tulevaisuudessa.

Kai­kis­ta eni­ten pis­te­ra­jo­jen nousu näkyy mui­den oikis­ten koh­dal­la ja täs­sä niis­tä dataa:

Kau­pun­ki / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2015 / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2018

 • Vaa­sa / 6,2p / 7,5p = 1,3 pis­teen nousu
 • Tur­ku / 5,8p / 7,5p = 1,5 pis­teen nousu
 • Joen­suu / 5,4p / 7,3p = 1,9 pis­teen nousu
 • Rova­nie­mi / 5,75p / 7,1p = 1,35 pis­teen nousu

Jos löy­dän vie­lä vuo­den 2016 ja 2017 pis­te­ra­jat jos­tain, voin päi­vit­tää tähän lis­taan myös ne, jot­ta näet­te miten teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo on kehit­ty­nyt 2015–2018. Jäl­leen ker­ran voi­si tode­ta, että jat­kos­sa on saa­ta­va vähin­tään yli seit­se­män pis­tet­tä per teh­tä­vä, jot­ta oli­si rea­lis­ti­nen mah­dol­li­suus pääs­tä sisään koe­pis­te­kiin­tiös­sä. Olet­tai­sin, että pis­te­ra­jat tule­vat nouse­maan todis­tus­va­lin­nan myö­tä enti­ses­tään, mut­ta tämä­kin jää nähtäväksi.

Jos joku halu­aa kuul­la miet­tei­tä­ni itse pää­sy­ko­kees­ta, sen kysy­myk­sis­tä ja mal­li­vas­tauk­sis­ta, tulen var­maan­kin teke­mään tähän liit­tyen blo­gi­pos­tauk­sen oikai­sua­jan jäl­keen, sil­lä seu­raa­vat 11 päi­vää kulu­vat var­mas­ti­kin tii­viis­ti tei­dän lähet­tä­mien pää­sy­koe­vas­taus­ten paris­sa. Itse asias­sa on muu­ten­kin käte­väm­pää, että kir­joi­tan miet­tei­tä­ni vas­ta tuol­loin, sil­lä pereh­tyes­sä minuun yhtey­des­sä ollei­den haki­joi­den vas­tauk­siin ja ver­tail­les­sa nii­tä pää­sy­koe­ky­sy­myk­siin ja mal­li­vas­tauk­siin saan parem­man käsi­tyk­sen kokees­ta ja pys­tyn ehkä hie­man parem­min ana­ly­soi­maan sitä.

Mikä­li olet­te kiin­nos­tu­nut vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­ses­ta ja oikai­su­vaa­ti­muk­ses­ta, olkaa yhtey­des­sä ([email protected]) mie­lui­ten mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, sil­lä oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­ses­sa on kui­ten­kin tiuk­ka mää­rä­ai­ka ja en vält­tä­mät­tä pys­ty teke­mään kai­kil­le haluk­kail­le oikai­su­vaa­ti­mus­ta, jos tie­dus­te­lu­ja tulee pal­jon. Lisä­tie­toa oikai­su­me­net­te­lys­tä löy­tyy tääl­tä.

“Valin­ta­pää­tök­seen tyy­ty­mä­tön haki­ja voi teh­dä kir­jal­li­sen oikai­su­pyyn­nön 14 päi­vän kulues­sa valin­nan tulok­sen jul­kis­ta­mi­ses­ta. Oikai­suai­ka päät­tyy 12.7.2018 klo 15:00. (Yli­opis­to­la­ki 558/2009).”

Huo­mat­kaa, että oikai­su­vaa­ti­mus tulee jät­tää kaik­kiin nii­hin yli­opis­toi­hin, joi­den valin­taan halu­taan muu­tos­ta. Eli jos pää­sit­te Joen­suu­hun, mut­ta haluai­sit­te oikai­sun kaut­ta pääs­tä mah­dol­li­ses­ti Tur­kuun tai Hel­sin­kiin, tei­dän tulee osoit­taa oikai­su­vaa­ti­mus sekä Turun yli­opis­tol­le että Hel­sin­gin yliopistolle.

Sen sijaan muis­sa oikik­seen liit­ty­vis­sä jutuis­sa autan ja neu­von ihan nor­maa­lis­ti kuten ennen­kin eli jos kai­paat­te tsemp­piä väli­vuo­teen tai mie­tit­te, mitä väli­vuo­te­na kan­nat­tai­si teh­dä, niin lait­ta­kaa vapaas­ti kom­ment­tia tai vies­tiä! Tai mikä­li sisään­pääs­seil­lä on kysyt­tä­vää itse opis­ke­lus­ta, työn­haus­ta tai yli­pään­sä fuk­si­vuo­des­ta, niin autan mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Ja Hel­sin­kiin pääs­seet voi­vat kysel­lä vapaas­ti Hel­sin­gin oikik­sen menos­ta, jos­ta tie­dän parhaiten 🙂

Lopuk­si

Ker­to­kaa nyt kui­ten­kin kom­men­teis­sa fii­lik­siä tulok­sis­ta: pää­sit­te­kö sisäl­le ja min­ne tai jäi­kö sisään­pää­sy kau­as! Tai mil­tä koko pää­sy­koe­ke­vät ja koe­ky­sy­myk­set tuntuivat.

Mut­ta päi­vi­tän tähän kir­joi­tuk­seen lisää myö­hem­min tämän vii­kon aika­na! Lai­tan edi­toin­ti­huo­mau­tuk­sen kir­joi­tuk­sen alkuun, jot­ta tie­dät­te mil­loin teks­tiin on tul­lut jotain uutta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

27 ajatusta aiheesta “21 § Valin­ta­tu­lok­set 2018 ja oikaisuvaatimus”

 1. Sain 21 pis­tet­tä moni­va­lin­nois­ta. Hain vain Tur­kuun. Hain kol­mat­ta ker­taa. Tänä vuon­na en teh­nyt sitä vir­het­tä että oli­sin vastannut/veikannut kaik­kiin kysy­myk­siin. Val­men­nus­kurs­sil­la en ollut kun lukuai­ka oli niin lyhyt. Lisäk­si osa­sin varau­tua sii­hen, että tulee vas­ta kokees­sa jaet­ta­va mate­ri­aa­li (varain­siir­to­ve­ro) kun muis­tin luke­nee­ni sii­tä Hesa­ris­ta. Muis­te­li­sin vas­tan­nee­ni 35 kysy­myk­seen ja jos sain 21 pis­tet­tä, niin 7 meni vää­rin. Tää moni­va­lin­to­jen läpäi­se­mi­nen on näkö­jään silk­kaa arpa­pe­liä. V*ttu. Täy­tän ensi vuon­na pyö­rei­tä eikä ole vie­lä mitään kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa mis­tään. Kan­nat­taa­ko täs­sä enää tämän kans­sa tuher­taa? Se on tosin minul­le pik­ku hil­jaa val­jen­nut kym­me­nen vuo­den aika­na että oikeus­tie­det­tä haluan lukea, mut­ta kan­nat­taa­ko sitä elä­mään­sä tuh­la­ta sii­hen, että odot­taa haun alka­van ja sit­ten taas pet­ty­vän? On sit­ten oma kysy­myk­sen­sä mitä täs­sä alkais sit tekeen?

 2. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että tulos suo­raan sanot­tu­na vitut­taa. Ja se on aivan nor­maa­lia tai oudom­paa var­mas­ti oli­si, jos tulos ei har­mit­tai­si, mikä­li on hake­nut tosissaan.

  Eli jos ymmär­sin ja las­kin oikein, niin vas­ta­sit 35/40:een moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­seen, jois­ta 28 on men­nyt oikein ja 7 vää­rin? Moni­va­lin­nois­sa koke­muk­se­ni mukaan ylei­sim­mät vir­heet ovat:
  - lii­al­li­nen arvai­lu
  - kysy­myk­sen luke­mi­nen vää­rin (esim. kysyt­ty “mikä seu­raa­vis­ta koh­dis­ta on VÄÄRIN”, mut­ta haki­ja valit­see vas­tauk­sen­sa sen mukaan, mikä on oikein)
  - subs­tans­sio­saa­mi­sen puu­te, joka joh­tuu joko lii­an vähäs­tä luke­mi­ses­ta kevään aika­na ja/tai sii­tä, ettei haki­ja ole ymmär­tä­nyt kun­nol­la lukemaansa

  Eli suo­sit­te­len tilaa­maan omat vas­tauk­set tääl­tä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/19763/lomake.html ja ärsyyn­ty­mi­sen laan­tu­mi­sen jäl­keen kat­so­maan koh­tia, jot­ka meni­vät moni­va­lin­nois­sa vää­rin ja miet­ti­mään osuu­ko joku edel­li­sen lis­tan koh­dis­ta niihin.

  Tie­ten­kin kan­nus­tan edel­leen yrit­tä­mään, jos oikeus­tie­det­tä haluat oikeas­ti lukea, mut­ta nyt kan­nat­taa miet­tiä tar­kas­ti lähes­ty­mis­ta­paa hake­mi­seen. Sinul­le suo­sit­te­li­sin, että opis­ke­let jos­sa­kin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (riip­puen asuin­pai­kas­ta­si) oikik­sen kurs­se­ja, sil­lä tämä on hel­pos­ti paras tapa val­mis­tau­tua tule­vaan haku­ke­vää­seen ja koen avoi­mes­sa opis­ke­lun hyö­dyl­li­sem­mäk­si kuin val­men­nus­kurs­sin otta­mi­sen kevääl­lä. Avoi­mes­sa opis­kel­les­sa kehit­tyy luku- ja vas­taus­tek­niik­ka, ylei­ses­ti oikeu­del­li­nen argu­men­taa­tio­ky­ky ja muu­ten­kin juri­di­nen osaa­mi­se­si paran­tuu, mis­tä on hyö­tyä, vaik­ka ensi kevään pää­sy­koe­kir­jat eivät oli­si­kaan juu­ri niis­tä oikeu­de­na­lois­ta, joi­ta opis­ke­let avoimessa.

  Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä on jotain apua omien seu­raa­vien aske­lei­den miet­ti­mi­seen! Jos kai­paat lisäin­foa avoi­mes­sa opis­ke­lus­ta tai tulee jotain muu­ta mie­leen, niin lai­ta kom­ment­tia tai ota yhteyttä 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 3. En minä jak­sa uskoa että kysees­sä oli­si subs­tans­sio­saa­mi­sen puu­te. Paik­ka­kun­nal­la, jos­sa asun voi opis­kel­la jul­ki­soi­keut­ta ja kaup­pa­oi­keut­ta yli­opis­tos­sa hal­lin­to­tie­tei­den ja kaup­pa­tie­tei­den puit­teis­sa. Olen opis­kel­lut noi­ta ja sii­nä se näl­kä on kas­va­nut syö­des­sä. Että pitää lukea kaik­ki muut­kin oikeu­den alat ja saa­da ihan aidot juris­tin pape­rit. Lisäk­si luin kir­jat yli kym­me­nen ker­taa ja aiheet oli sii­nä mie­les­sä tut­tu­ja kun oli vel­voi­teoi­keut­ta ja sosi­aa­lioi­keut­ta, niin juu­ri nime­no­maan olen noi­ta opis­kel­lut ja niil­lä kurs­seil­la oli vie­lä samo­jen kir­joit­ta­jien tent­ti­kir­jat jot­ka oli­vat laa­ti­neet tämän vuo­ti­set pää­sy­koe­kir­jat. Varain­siir­to­ve­ro­kin oli tut­tu vero-oikeu­den perus­teet kurs­sil­ta. Sik­si­hän täs­sä niin vitut­taa­kin! Lisäk­si tyk­kään lukea oikeus­teo­ri­aa ja oikeus­his­to­ri­aa ihan omak­si ilokseni.

 4. HEI! En saa­nut tänä vuon­na opis­ke­lu­paik­kaa, joten har­kit­sen avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja. Osaat­ko ker­to tar­kem­min nime­no­maan Hel­sin­gin yli­opis­ton avoi­mes­ta täl­lä het­kel­lä? Pitää­kö sin­ne hakee? ymsyms.

 5. Suo­sit­te­len vah­vas­ti muu­ta­man vii­kon pääs­tä pei­laa­maan omaa moni­va­lin­ta­vas­taus­ri­viä mal­li­ri­viin ja pyr­kiä ana­ly­soi­maan mah­dol­lis­ta syy­tä, mik­si kysei­set seit­se­män koh­taa ovat men­neet vää­rin. Onko useam­pi vää­rä vas­taus esim. kos­kien samaa valin­ta­koe­kir­jaa vai onko kysy­myk­se­na­set­te­lu teh­ty negaa­tion muo­dos­sa (“Mit­kä seu­raa­vis­ta väit­tä­mis­tä ovat väärin?”).

  Olen jo hie­man ehti­nyt tutus­tua moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­siin ja myös muil­ta haki­joil­ta saa­dun palaut­teen perus­teel­la ne ovat ylei­ses­ti ottaen olleet kui­ten­kin mel­ko sel­keät, joten arpa­pe­lik­si en moni­va­lin­to­ja vält­tä­mät­tä sanoisi.

  Myös avoi­men väy­län har­kit­se­mi­nen on hyvä vaih­toeh­to eli oikis­kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen esi­mer­kik­si Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Sen lisäk­si, että avoi­men väy­län kiin­tiö­tä ollaan kas­vat­ta­mas­sa, niin opis­ke­lu nime­no­maan tie­de­kun­nan kurs­se­ja avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (ei hal­lin­to­tie­tei­den tai kaup­pa­tie­tei­den kaut­ta) edis­tää myös var­mas­ti opin­to­ja­si, kun pää­set itse tie­de­kun­taan sisäl­le. Oikeus­tie­teel­li­set tie­de­kun­nat kun usein suh­tau­tu­vat nih­keäs­ti kurs­sien hyväk­si­lu­ke­mi­seen, mikä­li ne eivät täy­sin vas­taa hei­dän omia kurssejaan.

  Toi­nen väy­lä oikik­seen on opis­kel­la Itä-Suo­men avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa 60 opin­to­pis­tet­tä hal­lin­to­tie­teen opin­to­ja ja tätä kaut­ta pääs­tä Itä-Suo­men yli­opis­ton oikeus­tie­tei­den lai­tok­sen jul­ki­soi­keu­den kou­lu­tus­oh­jel­maan. Tämän jäl­keen jul­ki­soi­keu­den opis­ke­li­ja voi hakea siir­toa saman lai­tok­sen oikeus­tie­teen kou­lu­tuk­seen, kun 100 opin­to­pis­tet­tä on kasas­sa. Täs­tä enem­män tääl­tä: https://www.uef.fi/web/oikeustieteet/hae-opiskelijaksi sekä tääl­tä: https://yle.fi/uutiset/3–10251201

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 6. Heip­pa!

  Avoin­ten yli­opis­to­jen opin­not ovat avoin­na kai­kil­le eikä avoi­meen yli­opis­toon tar­vit­se “hakea”. Avoi­mes­sa opis­ke­lu mak­saa yleen­sä 15 euroa per opin­to­pis­te, jol­loin yhden kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen mak­saa yleen­sä n. 75 euroa. 

  Hel­sin­gin avoi­men yli­opis­ton opin­to­tar­jon­taa (oikis­kurs­sit) voi tutus­tua tääl­tä: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/oikeustieteet

  Avoi­mes­sa täy­tyy ensik­si suo­rit­taa “Joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen, 5op” ‑kurs­si, jon­ka jäl­keen voit osal­lis­tua ns. oikeil­le oikis­kurs­seil­le. Tosin en tie­dä val­vo­taan­ko tuo­ta joh­da­tus­kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta käy­tän­nös­sä, mut­ta en ottai­si ris­kiä ja se toi­mii hyvä­nä ensias­ke­lee­na avoi­men opin­toi­hin muutenkin 🙂

  Kan­nat­taa tutus­tua tuon lin­kin kaut­ta avoi­men opin­toi­hin ja lai­ta kom­ment­tia, mikä­li tulee muu­ta kysyt­tä­vää mieleen!

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 7. Vii­me per­jan­tai­na tuli säh­kö­pos­ti vas­tauk­sis­ta­ni moni­va­lin­toi­hin. Sen mukaan sain ykkös­osas­ta (vel­voi­teoi­keus) 4 oikein ja 4 vää­rin, kak­kos­osas­ta (EU-sosi­aa­lioi­keus) 9 oikein, kol­mos­osas­ta (riko­soi­keus) 8 oikein ja 1 vää­rin sekä nelos­osas­ta 6 oikein ja 3 vää­rin. Eli 1. Osa 0 pus­tet­tä, 2. Osa 9 pis­tet­tä, 3. Osa 7 pis­tet­tä ja 4. Osa 3 pis­tet­tä. Itse sain tuos­ta tosin vain 19 pis­tet­tä mut­ta yhdes­tä kysy­myk­ses­tä on kuu­lem­ma annet­tu kai­kil­le yksi pis­te kysy­myk­ses­sä olleen kir­joi­tus­vir­heen vuok­si. Mis­tä­hän se yksi pis­te vie­lä tuli? Tila­sin kyl­lä­kin myös kopiot vas­tauk­sis­ta. Ehkä siel­tä löy­tyy vastaus.

  Mut­ta joo, mitä­hän täs­tä voi pää­tel­lä? Olen vähän jär­kyt­ty­nyt ja pet­ty­nyt kun sain vel­voi­teoi­keu­des­ta 0 pis­tet­tä. Jäl­keen­päin kun kat­se­lin vas­tauk­sia, niin muis­te­lin vas­tan­nee­ni yhteen kysy­myk­seen oikein mut­ta olin­kin mer­kin­nyt vää­rän vas­tauk­sen. 2 ja 3 osan tulok­seen olen tyy­ty­väi­nen ja 4 osan vähem­män tyy­ty­väi­nen. Eri­tyi­ses­ti riko­soi­keu­den tulos ilah­dut­taa, sitä kun en ole lukenut.

  Sano suo­raan, jos on täl­la­set tulok­set, niin onko mus­ta juris­tik­si? Lisäk­si kii­tos tie­dos­ta että tie­de­kun­nat ovat nih­kei­tä hyväk­si­lu­ke­maan oikeus-päät­tei­siä kaup­pa­tie­tei­den ja hal­lin­to­tie­tei­den kurs­se­ja. Osa­sin sitä kyl­lä aavis­tel­la­kin, mut­ta nyt­pä­hän en edes yri­tä, jos nyt jos­kus edes pää­sen sin­ne oikeustieteelliseen.

 8. Kan­nat­taa kat­soa nuo vää­rin men­neet koh­dat eten­kin teh­tä­vän 1 ja 4 osalta. 

  Lues­ke­lin eilen hyvin tar­kas­ti nime­no­maan moni­va­lin­ta­teh­tä­viä ja nii­den mal­li­vas­tauk­sia läpi ja teh­tä­väs­tä 1 nousi sel­väs­ti esil­le se, että haki­ja on saa­nut olla tark­ka­na, ettei ole luke­nut vää­rin teh­tä­vän­an­toa juu­ri negaa­tio­muo­don takia. Mie­les­tä­ni kysei­sen teh­tä­vän koh­dat oli­vat kui­ten­kin sel­kei­tä eli syyn alhai­sil­le pis­teil­le pitäi­si löy­tyä muu­al­ta kuin tulkinnanvaraisuudesta.

  Teh­tä­väs­sä 4 taas mah­dol­li­set vir­heet ovat saat­ta­neet joh­tua yksin­ker­tai­ses­ti subs­tans­sio­saa­mi­sen puut­tees­ta ja sii­tä, ettei teh­tä­vään liit­ty­vää aineis­toa ole osat­tu käyt­tää. Vaik­ka aihe oli­si tut­tu tai kir­jo­ja oli­si luet­tu pal­jon, niin kan­nat­taa muis­taa, että laa­tu kor­vaa mää­rän ja nime­no­maan laa­dun paran­ta­mi­seen aut­taa teho­kas ker­taa­mi­nen läpi pääsykoekevään.

  Sinän­sä haki­jal­la itsel­lään on nime­no­maan moni­va­lin­ta­teh­tä­vien osal­ta paras tie­to arvioi­da vir­hei­den syi­tä, mut­ta tämä ana­ly­soin­ti pitäi­si vain osa­ta teh­dä objek­tii­vi­ses­ti. Edel­lä on vain joi­tain miet­tei­tä­ni sii­tä, mis­sä vika voi­si olla.

  Lääk­kee­nä tähän suo­sit­te­li­sin, että ensi vuon­na otat jol­ta­kin val­men­nus­kurs­sil­ta mate­ri­aa­li­pa­ke­tin ja panos­tat moni­va­lin­ta­teh­tä­vien har­joit­te­luun. Lisäk­si käy val­men­nus­kurs­sin har­joi­tus­pää­sy­ko­keis­sa, mut­ta luen­nois­ta toden­nä­köi­ses­ti ei ole sinul­le hyö­tyä niin pal­joa, että niis­tä kan­nat­tai­si mak­saa. Mut­ta ehdot­to­mas­ti lisää teh­tä­vien teke­mis­tä pää­sy­koe­ke­vään aika­na ja yleen­sä kai­kil­le voi poik­keuk­set­ta sanoa, että ker­taa­mis­ta voi­si olla enem­män, vaik­ka en edes tie­dä haki­jan ker­taa­mi­seen käyt­tä­miä määriä.

  Oli­si aika­lail­la höl­möä vetää pis­teis­tä mitään joh­to­pää­tök­siä sen suh­teen, onko sinus­ta tai kenes­tä­kään muus­ta juris­tik­si. Kan­nat­taa vain het­ken antaa itsel­leen aikaa sula­tel­la tulos­ta, min­kä jäl­keen kyl­män­vii­leäs­ti ana­lyyt­ti­sel­lä otteel­la arvioi sekä pää­sy­koe­ke­vät­tä yli­pään­sä että omia koe­vas­tauk­si­aan. Poh­dit kum­mas­ta­kin, että mitä teit oikein ja mitä vää­rin tai mitä oli­si voi­nut teh­dä toi­sin ja ensi kevää­nä OPIT NÄISTÄ VIRHEISTÄ. Lii­an mones­ti tör­mään haki­joi­hin, jot­ka kyl­lä istu­vat alas miet­ti­mään vir­hei­tään, mut­ta sil­ti jos­tain kum­man syys­tä nämä samat vir­heet tois­te­taan seu­raa­val­la­kin haku­ker­ral­la, kos­ka ei näh­dä sitä pien­tä vai­vaa, että asiat teh­täi­siin toisin.

  Älä hei­tä vie­lä kir­ves­tä kai­voon, vaan puu­haa väli­vuo­den ajan jotain mie­le­käs­tä (esi­mer­kik­si avoi­men opin­to­ja) ja ensi kevää­nä sisuun­tu­nee­na revanssi 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 9. Kor­jaan, sain 4 osas­ta 5 pis­tet­tä ku sain sii­tä 8 kysy­myk­ses­tä pis­teen, eli sii­tä tuli 7 oikein ja kak­si vää­rin. Ja kiel­täy­dyn ajat­te­le­mas­ta ton nelos­teh­tä­vän osal­ta että kysees­sä oli­si subs­tans­sio­saa­mi­sen puu­te. Onhan 9 kysy­myk­ses­tä 6 oikein nyt sel­väs­ti enem­män kuin 3 vää­rin. Ja kun nois­ta 3:sta yhdes­sä oli vie­lä vir­he. Eni­ten tämä vel­voi­teoi­keu­den sur­kea tulos harmittaa.

 10. Jat­kan lisää
  Samoin kysy­myk­ses­sä 8 vas­ta­sin b ja oikea vas­taus oli c. Ja noi­den perustelut:

  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 115 ker­ro­taan, että perus­teet­to­man edun palau­tuk­sen edel­ly­tyk­siä
  ovat 1) edun saa­mi­nen, 2) edun perus­teet­to­muus ja 3) hyö­ty­mi­sen tapah­tu­mi­nen toi­sen
  kus­tan­nuk­sel­la. Pää­sy­koe­kir­jan s. 116 mukaan edun palau­tuk­seen joh­ta­van tilan­teen taus­tal­la on
  mones­ti tap­pion kär­si­neen osa­puo­len ereh­dys tai muu vir­he. Tämän totea­muk­sen jäl­keen sano­taan
  nimen­omai­ses­ti, että täl­lai­sen ereh­dyk­sen tai vir­heen osoit­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan kuu­lu
  perus­teet­to­man edun palau­tuk­sen edel­ly­tyk­siin. Väi­te B ei näin ollen pidä paik­kaan­sa.
  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 117 mukaan perus­teet­to­man edun palau­tuk­seen nojau­tuen voi­daan
  vaa­tia lii­ka­suo­ri­tuk­sen, kuten lii­al­li­sen pal­kan, palaut­ta­mis­ta. Toi­si­naan palau­tus­vel­vol­li­suut­ta on
  pää­sy­koe­kir­jan mukaan kui­ten­kin saa­tet­tu koh­tuul­lis­taa, jos täy­si­mää­räi­nen palau­tus oli­si
  koh­tuu­ton vir­he­suo­ri­tus­ten pit­kä­ai­kai­suu­den ja suu­ren koko­nais­mää­rän vuok­si. Pel­käs­tään
  mak­sun­saa­jan vil­pi­tön mie­li ei tämän mukaan rii­tä koh­tuul­lis­ta­mi­seen, vaik­ka koh­tuul­lis­ta­mi­sen on
  pää­sy­koe­kir­jan mukaan kat­sot­tu edel­lyt­tä­vän myös sitä, että mak­sun­saa­ja on voi­nut vil­pit­tö­mäs­ti
  uskoa mak­su­jen ole­van oikea­mää­räi­siä. Pää­sy­koe­kir­jas­sa esi­tet­tyä voi­daan­kin kai­ken kaik­ki­aan
  kuva­ta niin, että lii­ka­suo­ri­tus tulee pää­sään­töi­ses­ti palaut­taa perus­teet­to­ma­na etu­na, vaik­ka
  suo­ri­tuk­sen vas­taa­not­ta­ja oli­si vil­pit­tö­mäs­ti usko­nut suo­ri­tuk­sen olleen oikea­mää­räi­sen. Väi­te C
  pitää näin ollen paikkansa.

  Eli täs­sä tilan­tees­sa olin koros­ta­nut ereh­dys­tä ja toi­saal­ta jät­tä­nyt “pää­sään­töi­ses­ti” sanan huomiotta. 

  Eli joo, että näin. Kom­ment­tia? Aja­tuk­sia? Puo­lus­tuk­sek­se­ni haluan sanoa täs­tä vel­voi­teoi­keu­des­ta, että oikeus­toi­mi­la­ki on jo van­ha ja sopi­mus­ten kehi­tys on men­nyt eteen­päin, niin kir­jas­sa oli pal­jon esi­merk­ke­jä sii­tä, miten tuo­miois­tui­met ovat rat­kais­seet asiat ja mitä siten voi­daan pitää (aina­kin Mika Hem­mon mie­les­tä) voi­mas­sa ole­va­na oikeu­te­na. Olen sitä miel­tä, että lain­sää­tä­jän pitäi­si ottaa itse­ään nis­kas­ta kiin­ni ja sää­tää uusi oikeus­toi­mi­la­ki, jos­sa kodi­fioi­tai­siin tämä oikeus­käy­tän­tä lakiin. Sopi­mus­ten teke­mi­nen on nyt kui­ten­kin kes­kei­sin­tä yksi­tyi­sau­to­no­mian pii­riin kuu­lu­vaa toi­min­taa ja on vää­rin, että täl­lä tavoin muo­dos­te­taan osaa­mis­kyn­nyk­siä vail­la juri­dis­ta kou­lu­tus­ta ole­vil­le hen­ki­löil­le. Perus­teet­to­man edun palau­tuk­ses­ta­kin pitäi­si sää­tää laki. On ongel­mal­lis­ta kun noin iso ja mer­kit­tä­vä hen­ki­löi­den varal­li­suu­teen kajoa­va asia­ko­ko­nai­suus on vail­la lain­sää­dän­nöl­lis­tä poh­jaa. Ja tie­ten­kin sen takia ettei tuli­si täl­lai­sia mokia pää­sy­ko­kees­sa. Itse kun pidän ide­aa­li­na sel­lais­ta kai­ken kat­ta­vaa lakia, niin onhan sii­nä oma ärsy­tyk­sen­sä haka­ta pää­hän sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka eivät sit­ten lopuk­si ole­kaan siel­lä laissa. 

  P.S. Vaik­ka olen­kin nyt sinua täs­sä käyt­tä­nyt tera­peut­ti­na­ni ja teh­nyt sel­koa moni­va­lin­nois­ta­ni saa­ma­ni säh­kö­pos­tin perus­teel­la, niin olen kum­mis­kin tilan­nut kopiot ja käyn ne essee­vas­tauk­set tar­kal­la kam­mal­la läpi. Sii­nä saa­tat kyl­lä olla oikeas­sa, että pitäi­si ottaa väli­vuo­des­ta kaik­ki irti eikä mureh­tia pää­sy­koet­ta. Mut­ta kun nii­tä on jo tul­lut ja oli­si kiva jo opis­kel­la sitä, mitä oikeas­ti halu­aa. Täy­tän tosi­aan ensi vuon­na pyö­rei­tä ja oli­si kiva jos­kus val­mis­tua jos­tain ennen eläkeikää. 

 11. Jat­kan, nyt kun olen täs­sä kat­so­nut säh­kö­pos­tii­ni saa­ma­ni rivin perus­teel­la vel­voi­teoi­keu­den moni­va­lin­to­jen vää­riä vas­tauk­sia, niin pitää sanoa että osit­tain kysees­sä on osaa­mi­sen puu­te ja osit­tain se, että tää on ihan arvon­taa (lak­kaa muu­ten muis­tut­ta­mas­ta sii­tä kom­men­tis­ta­ni, se oli tun­ne­kuo­hus­sa kirjoitettu.) 

  Minul­la on usein sel­lai­nen tilan­ne näis­sä moni­va­lin­nois­sa, että pys­tyn mel­ko hel­pos­ti sul­ke­maan kak­si var­mas­ti vää­rää ulko­puo­lel­le ja sit­ten miet­ti­mään kah­ta jäl­jel­le jää­vää vaih­toeh­toa. Esi­mer­kik­si täs­sä tapauk­ses­sa, kysy­myk­seen 1 olin vas­tan­nut b vaik­ka oikea vas­taus oli c. Arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa sano­taan näin:

  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 28 mukaan vakio­so­pi­muk­set ovat joko toi­sen osa­puo­len yksi­nään
  laa­ti­mia tai osa­puol­ten yhdes­sä val­mis­te­le­mia. Lisäk­si tun­ne­taan toi­mia­la­jär­jes­tö­jen tai mui­den
  edun­val­vo­jien val­mis­te­le­mia ehto­ja. Vaik­ka pää­sy­koe­kir­jas­sa sano­taan, että huo­mat­ta­va osa
  vakio­eh­dois­ta on käy­tän­nös­sä toi­sen osa­puo­len yksin laa­ti­mia, tätä ei ole koro­tet­tu vakio­eh­to­jen
  tun­nus­mer­kik­si. Näin ollen väi­te B ei pidä paik­kaan­sa.
  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 30 ker­ro­taan, että batt­le of forms ‑ongel­maan ei ole muo­dos­tu­nut
  yksi­se­lit­teis­tä rat­kai­su­ta­paa, vaan vas­taus­ta jou­du­taan hake­maan joko sii­tä, kum­man osa­puo­len
  kat­so­taan ole­van suu­rem­mas­sa mää­rin vas­tuus­sa syn­ty­nees­tä epä­sel­vyy­des­tä, tai sii­tä, kum­man
  käyt­tä­mät vakio­eh­dot ovat lähem­pä­nä tah­don­val­tais­ta nor­mis­toa tai alan val­lit­se­vaa
  sopi­mus­käy­tän­töä. Väi­te C pitää näin ollen paikkansa.

  Eli olin koe­ti­lan­tees­sa koros­ta­nut vakio­eh­to­jen yksi­puo­lis­ta laa­ti­mis­ta, että vakio­eh­dot ovat ensi­si­jai­ses­ti toi­sen laa­ti­mia, ja toi­saal­ta aja­tel­lut että noi ovat vakiin­tu­nei­ta, kat­ta­via rat­kai­su­ta­po­ja noi kum­pi on vas­tuus­sa syn­ty­nees­tä epä­sel­vyy­des­tä tai kum­man ehdot on lähem­pä­nä tah­don­val­tais­ta nor­mis­toa tai yleis­tä sopi­mus­käy­tän­töä. Ettei ole mui­ta tapo­ja. Jäl­keen­päin tämä on kyl­lä hävet­tä­nyt pal­jon kun täs­sä nimen­omai­ses­sa menin täl­lä tavoin mokaamaan.

 12. Pahoit­te­lun, että vas­tauk­set tule­vat nyt vii­veel­lä, mut­ta työ­vuo­ro­jen jäl­keen vapaa-aika­ni kuluu täy­sin haki­joi­den vas­tauk­sia tar­kis­taes­sa ja oikaisuvaatimusten laa­ti­mi­ses­sa, joten aika on hie­man kortilla.

  “Ongel­ma” on se, että ajat­te­let mah­dol­li­sen subs­tans­sio­saa­mi­sen ole­van kiro­sa­na. Todel­li­suu­des­sa on äärim­mäi­sen tär­ke­ää ja hyö­dyl­lis­tä, että syy vir­heil­le löy­tyy, kos­ka täl­löin vir­heis­tä on mah­dol­lis­ta oppia sekä ne ovat kor­jat­ta­vis­sa parem­min kuin tilan­tees­sa, jos­sa ei tie­de­tä vir­heen syytä.

  Mitä tulee seu­raa­vaan lainaukseen:

  “On ongel­mal­lis­ta kun noin iso ja mer­kit­tä­vä hen­ki­löi­den varal­li­suu­teen kajoa­va asia­ko­ko­nai­suus on vail­la lain­sää­dän­nöl­lis­tä poh­jaa. Ja tie­ten­kin sen takia ettei tuli­si täl­lai­sia mokia pää­sy­ko­kees­sa. Itse kun pidän ide­aa­li­na sel­lais­ta kai­ken kat­ta­vaa lakia, niin onhan sii­nä oma ärsy­tyk­sen­sä haka­ta pää­hän sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka eivät sit­ten lopuk­si ole­kaan siel­lä laissa.”

  Ensim­mäi­nen asia, mitä haki­joi­den tulee ymmär­tää aloit­taes­saan luku-ura­kan on se, että pää­sy­ko­kees­sa ei edel­leen­kään oikeas­taan anne­ta pis­tei­tä mis­tään muus­ta kuin VALINTAKOEKIRJOJEN tie­to­jen osaa­mi­ses­ta. Toki itseä­ni­kin hyö­dyt­ti valin­ta­ko­keis­sa hank­ki­ma­ni osaa­mi­nen avoi­mes­ta yli­opis­tos­ta, mut­ta subs­tans­sin puo­les­ta pela­taan täy­sin kir­jo­jen tie­doil­la. Lisäk­si kir­jo­ja lukies­sa tulee unoh­taa omat mie­li­pi­teet, vaik­ka ne oli­si­vat täy­sin perusteltuja.

  Niin ärsyt­tä­väl­tä kuin se kuu­los­taa, niin nyt tär­kein­tä on löy­tää ne syyt epä­on­nis­tu­mi­sel­le omas­ta teke­mi­ses­tä tai teke­mät­tö­myy­des­tä, kos­ka nii­hin on help­po teh­dä muu­tok­sia. Sen sijaan, jos syi­tä epä­on­nis­tu­mi­sel­le hakee vain valin­ta­ko­kees­ta, niin on aika kivi­nen tie edes­sä, jos sitä kaut­ta halu­aa saa­da asioi­ta muuttumaan.

  Suo­sit­te­len kyl­lä edel­leen val­men­nus­kurs­sia ensi kevääl­le ja har­joi­tus­ko­kei­den teke­mis­tä sekä sel­lais­ten teh­tä­vien, jois­ta saat palau­tet­ta val­men­nus­kurs­sil­ta. Näin saat iskos­tet­tua omaan sel­kä­ran­kaan valin­ta­ko­kees­sa vaa­dit­ta­van ajat­te­lu- ja vastaustavan.

 13. Haluat­ko sinä itse­kri­tiik­kiä? Kuka­pa sitä itsel­leen halu­aa myön­tää subs­tans­sio­saa­mi­sen puut­teen? Sehän tar­koit­taa että ei osaa ja että on tyhmä.

 14. Minus­ta vii­saut­ta on kyky myön­tää vir­heen­sä ja oppia niis­tä. Jos aja­tus­maa­il­ma­si on täl­lai­nen, niin en oikein tie­dä voin­ko enem­pää aut­taa sinua, vaik­ka pyr­ki­myk­se­ni on blo­gi­ni kaut­ta aut­taa ja moti­voi­da mah­dol­li­suuk­sien mukaan. En tar­koi­ta tätä pahal­la, vaan en oikeas­ti tie­dä, onko vies­teis­tä­ni ollut tai onko niis­tä apua, kos­ka blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta­ni­kin var­mas­ti huo­maa, että läh­den aivan eri­lai­ses­ta ajatusmaailmasta.

 15. Pak­ko kom­men­toi­da: Toi­mit mul­la kevään aika­na ns “ido­li­na”, luin useas­ti sun blogikirjoitusta,jossa sait tie­tää tulok­set ja se moti­voi mua tosi pal­jon. Kuvit­te­lin itse­ni samaan tilan­tee­seen. Pää­sin sisäl­le tänä vuon­na. KIITOS.

 16. Ihan mah­ta­va hom­ma, onnit­te­lut sisään­pää­sys­tä! 🙂 Onnea opin­toi­hin, mut­ta ennen kaik­kea muis­ta naut­tia täy­sil­lä opis­ke­lua­jas­ta ja eri­tyi­ses­ti fuksivuodesta!

  Ja todel­la muka­va kuul­la, että kir­joi­tuk­ses­ta on ollut tsemppiapua 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 17. Hei!

  En tie­dä kuin­ka pal­jon viit­sit neu­voa oikai­sun tekoon tääl­lä, mut­ta kysy­tään kui­ten­kin.. Kan­nat­taa­ko oikai­sus­sa ns. kysee­na­lais­taa arvos­te­lu­pe­rus­tei­ta? Vai kan­nat­taa­ko olla “nöy­rä” ja etsiä vain vir­hei­tä arvos­te­lus­sa, ver­ra­ten omaa vas­taus­taan mallivastauksiin?

 18. Moik­ka!

  Jos eri­lai­sia oikai­su­tyyp­pe­jä jaot­te­li­si, niin se meni­si ehkä näin:
  1. Las­ku­vir­heet pis­teis­sä ja muut tek­ni­set sel­vät virheet

  2. Huo­li­mat­to­muu­det arvos­te­lus­sa (unoh­det­tu hyvit­tää jos­ta­kin koh­das­ta pis­tei­tä X mää­rä, vaik­ka haki­ja sel­väs­ti lis­tan­nut asioi­ta tämän edestä)

  3. Mal­li­vas­tauk­sen ja oman vas­tauk­sen ver­tai­lu sii­nä mie­les­sä, että tie­de­kun­ta ei ole kat­so­nut jon­kin lausee­si vas­taa­van mal­li­vas­tauk­sen jyvi­tet­tyä koh­taa. Täl­löin lausee­si / virk­kee­si ei mene sana­tark­kaan mal­li­vas­tauk­sen jyvi­te­tyn koh­dan kans­sa ja tie­de­kun­nan mie­les­tä vas­taus ei ole täl­löin tar­peek­si tark­ka. Haki­jan kuu­luu siis perus­tel­la, mik­si hänen vas­tauk­sen­sa tar­koit­taa samaa asial­li­ses­ti tai on tar­peek­si lähel­lä mal­li­vas­tauk­sen ilmaisua.

  4. Vir­heet arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa. Arvos­te­lu­pe­rus­tei­ta voi­daan oikai­sul­la / vali­tuk­sel­la muut­taa vain hyvin poik­keuk­sel­li­ses­ta syys­tä, mut­ta tie­dän kyl­lä useam­man tapauk­sen, jos­sa näin on ollut. Ja näen myös tämän vuo­den kokees­sa sii­hen potentiaalia.

  Läh­tö­koh­tai­ses­ti 1. tyy­pin tapauk­set menes­ty­vät toden­nä­köi­sim­min (jopa var­mas­ti) ja 4. tyy­pin tapauk­set hei­koi­ten. Toki tämä voi vaih­del­la aina tapauskohtaisesti.

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 19. Hei! Hain tänä kevää­nä ensim­mäis­tä ker­taa oikik­seen enkä har­mik­se­ni pääs­syt sisään. Sain kokees­ta pis­tei­tä 43 ja mie­tin­kin kan­nat­taa­ko näil­lä eväil­lä hakea tois­ta ker­taa. Olin Pykä­lä Teho kurs­sil­la ja otin myös vapaa­ta töis­tä. Mie­les­tä­ni val­mis­tau­duin hyvin ja vähän masen­taa kuin­ka huo­nos­ti koe sil­ti meni. Olen miet­ti­nyt mui­ta ura­vaih­toeh­to­ja, mut­ta tun­tuu että mikään muu ei kiin­nos­ta. moni­va­lin­nois­ta sain 29 pis­tet­tä ja esseis­tä 2,4,4,4. Tun­tui kokees­sa että asiat on hyvin hal­lus­sa mut­ta oikei­den asioi­den pape­ril­le kir­joit­ta­mi­nen ei oikein suju­nut. Olen miet­ti­nyt avoi­mes­sa opis­ke­lua töi­den ohel­la tai syk­syl­lä hake­mis­ta oikeus­tra­de­no­mik­si. Mie­ti­tyt­tää myös tuo ensi­ker­ta­lais­kiin­tiön mene­tys jos pää­sen­kin AMK:hon eikä se sit­ten oli­si­kaan sitä mitä haluaisin.

 20. Moik­ka!

  Lyhyt vas­taus on, että kyl­lä kan­nat­taa. Var­sin­kaan ensim­mäi­sen haku­ker­ran pis­teis­tä ei kan­na­ta vetää mitään älyt­tö­miä joh­to­pää­tök­siä sen suh­teen, että onko tule­vai­suu­des­sa mah­dol­lis­ta pääs­tä sisäl­le. Kuten sanoit, niin muu ei oikein tun­nu kiin­nos­ta­van, joten on höl­möä läh­teä väki­sin teke­mään toi­ses­ta vaih­toeh­dos­ta kiinnostavaa.

  Mai­nit­se­mis­ta­si vaih­toeh­dois­ta avoi­mes­sa opis­ke­lu töi­den ohel­la on huo­mat­ta­vas­ti fik­sum­pi rat­kai­su kuin oikeus­tra­de­no­mi. Nyky­ään ensi­ker­ta­lai­suu­del­la kun on pis­te­ra­jo­jen puo­les­ta mer­ki­tys­tä ja oikeus­tra­de­no­min kou­lu­tus ei anna päte­vyyt­tä lähel­le­kään samoi­hin teh­tä­viin kuin OTM. Lisäk­si parem­man poh­jan pää­sy­ko­kei­ta ja itse opis­ke­lu­ja oikik­ses­sa var­ten saat avoi­mes­sa opis­ke­lus­ta. Tähän vie­lä lisät­ty­nä se, että avoi­men opin­to­ja voi tie­tys­sä mää­rin hyväk­si­lu­kea tie­de­kun­nas­sa, niin en näe oikeus­tra­de­no­mik­si hakeu­tu­mi­sel­le mitään jär­ke­vää perus­tet­ta sinun tapauksessasi.

  Jos koet, että olet val­mis­tau­duit hyvin kevään ajan, niin ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa tila­ta omat pää­sy­koe­vas­tauk­set ja käy­dä ne läpi ver­tail­len mal­li­vas­tauk­siin. Pis­teis­tä­si pää­tel­len uskoi­sin, että vas­taus­tek­nii­kas­sa on saat­ta­nut men­nä jotain pie­leen ja tämä on sii­tä hyvä uuti­nen, sil­lä vas­taus­tek­niik­ka on help­po kor­ja­ta 🙂 Alla on vie­lä lai­naus Var­jo­val­men­nus-ryh­mäs­sä jul­kais­tus­ta kir­joi­tuk­ses­ta­ni, jos­ta saat­taa olla sinul­le­kin hyö­tyä (pituu­den vuok­si jaan sen kah­teen eri kommenttiin):

  “Iiro Ruo­lah­ti
  Eilen 16.07
  Heip­pa kaikki!

  Moni on var­maan saat­ta­nut­kin läh­teä jo täs­tä ryh­mäs­tä, mut­ta onnit­te­lut kai­kil­le sisään­pääs­seil­le �� Naut­ti­kaa­han opis­ke­lu­vuo­sis­ta ja eten­kin sii­tä ensim­mäi­ses­tä. Opis­ke­lu­jen aloit­ta­mi­nen tuo var­mas­ti muka­naan uut­ta ja eri­lais­ta stres­siä, mut­ta muis­ta­kaa, että se stres­saa­min koet­te­le­mus on taka­na ja muis­ta­kaa myös rela­ta kunnolla.

  Tämä jul­kai­su on koh­dis­tet­tu teil­le, joil­le oikik­sen pyö­rö­ovet (ja min­kä­lai­sia ovia sitä muu­al­la Suo­mes­sa onkaan tie­de­kun­nil­la) eivät VIELÄ auen­neet. Vaik­ka toki moni pää­see ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­laan sisäl­le, niin itse olen aina kehoit­ta­nut haki­joi­ta val­mis­tau­tu­maan hen­ki­ses­ti pidem­pään pro­ses­siin, sil­lä tilas­tol­li­nen fak­ta on, että sisään­pääs­seet ovat hake­neet useam­man ker­ran. Ymmär­rän ja tie­dän omas­ta­kin (kol­me ker­taa hake­nee­na) koke­muk­ses­ta, että jos kevään on oikeas­ti panos­ta­nut, niin pet­ty­mys on suu­ri tulos­ten jäl­keen ja hel­pos­ti tekee mie­li vain luo­vut­taa, sil­lä “ei minus­ta sii­hen ole”, “jäin niin kau­ak­si sisään­pää­sys­tä” ja mitä näi­tä aja­tuk­sia nyt pyö­rii­kään päässä.

  Toki monel­le sel­vi­ää kevään aika­na, ettei oikis ole­kaan se mitä halu­aa tai elä­mään ilmes­tyy mui­ta jut­tu­ja, mut­ta jos oikis on edel­leen­kin tei­dän haa­ve ja tavoi­te, niin älkää mis­sään nimes­sä luo­vut­ta­ko sen suh­teen. Niin kuin luku- ja moti­vaa­tio­luen­nol­la puhut­tiin, niin aina­kin itsel­le­ni unel­mien tavoit­te­lu toi­mii elä­män suo­la­na ja oli­si tyl­sää, jos nii­den tavoit­te­lus­ta luo­pui­si, vaik­ka elä­mäs­sä pitää olla kai­ken­nä­köis­tä sisältöä.

  Okei, oikis kiin­nos­taa edel­leen, mut­ta mitä sit­ten? Sisään en pääs­syt ja har­mit­taa kuin rau­hoi­tet­tua lii­to-ora­vaa ja kai­ken lisäk­si jäin x pis­te­mää­rän pää­hän pis­te­ra­jois­ta. Eihän näil­lä kor­teil­la voi mitään tul­la jat­kos­sa­kaan. VÄÄRIN. Tai no oikein sinän­sä, että jos jumiu­dut tuo­hon aja­tus­mal­liin, niin ei var­mas­ti tule­kaan. Mut­ta vaik­ka sii­tä kokees­ta oli­si saa­nut vain 10 pis­tet­tä nyt, niin sinul­la ja kel­lä tahan­sa muul­la on edel­ly­tyk­set pääs­tä oikik­seen. Olen nyt muu­ta­man kevään ajan jutel­lut, tuto­roi­nut, men­to­roi­nut ja luke­nut useam­man haki­jan valin­ta­koe­vas­tauk­sia, joten sen lisäk­si, että minul­le on muo­dos­tu­nut käsi­tys sii­tä, mis­sä men­nään pie­leen kokees­sa, niin olen havain­nut ylei­siä kom­pas­tus­ki­viä koko kevään aikana.

 21. …jul­kai­su jatkuu:

  “1. Vir­heis­tä oppiminen

  Tämä on var­maan kai­kis­ta tur­haut­ta­vin syy (näin tuto­rin wha­te­ver näkö­kul­mas­ta), mik­si jen­gi ei pää­se sisäl­le. Tai kyse on ennem­min­kin sii­tä, että vir­heis­tä ei opi­ta. Ja tämän voi jakaa kah­teen osaan: ei opi­ta vii­me kevään vir­heis­tä ja ei opi­ta kevään aika­na teh­tä­vis­tä virheistä.

  a) Vii­me haku­ker­ran vir­heis­tä oppiminen

  Tie­dän, että pää­sy­koe­ru­tis­tuk­sen ja tulos­ten jäl­keen moni halu­aa vain unoh­taa kokeen eikä pala­ta sii­hen ja alot­taa puh­taal­ta pöy­däl­tä uudes­taan ensi kevää­nä, mut­ta oikeas­ti: tilat­kaa ne omat pää­sy­koe­vas­tauk­set (https://www.oikeustieteet.fi/valintakokeet/ — olet­tai­sin, että nii­tä saa edel­leen tilat­tua, vaik­ka tuol­la puhu­taan 12.7.:stä) ja käy­kää ne läpi ver­ra­ten nii­tä mal­li­vas­tauk­siin. Lis­tat­kaa ihan pape­ril­le tai koneel­le ylös, että mis­sä huo­maat­te pis­tei­tä läh­te­neen ja miet­ti­kää joh­tui­ko se sii­tä, että i. ette ole vain tien­neet asi­aa (=ette ole luke­neet tar­peek­si / ymmär­tä­neet asi­aa) ii. onko ongel­ma vas­taus­tek­nii­kas­sa (ette vas­taa sel­keäs­ti kysy­myk­seen tms.) iii. aika lop­pui iv. jotain muu­ta? Lait­ta­kaa nämä ylös ja sen jäl­keen miet­ti­kää, että miten nii­tä voi­si kehit­tää ensi kevät­tä sil­mäl­lä pitäen: i. luet­te enem­män (aja­tuk­sel­la) ii. har­joit­te­let­te vas­taus­tek­niik­kaa iii. teet­te ensi kevää­nä enem­män har­joi­tus­teh­tä­viä kel­lot­taen ja har­joit­te­let­te ajan­käyt­töä. iv. ???

  Muis­ta­kaa kui­ten­kin myös käy­dä läpi onnis­tu­mi­sia, jot­ta tie­dät­te mihin ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se käyt­tää ensi kevää­nä niin pal­jon aikaa. Itse olen todel­la ana­lyyt­ti­nen ihmi­nen ja var­maan täs­tä syys­tä höpö­tän näi­tä ohjei­ta, mut­ta oikeas­ti miten muu­ten­kaan te voit­te kor­ja­ta ne teh­dyt vir­heet, jos ette edes mie­ti nii­tä? Toki ne voi ns. kor­jau­tua auto­maat­ti­ses­ti koke­muk­sen kaut­ta, mut­ta mik­si ottaa ris­ki sii­tä, kun voit­te pie­nel­lä panos­tuk­sel­la tul­la var­mem­mak­si sii­tä, että vir­heet on löy­det­ty ja resep­ti nii­den kor­jaa­mi­seen on löydetty.

  b) Vir­heis­tä oppi­mi­nen haku­ke­vään olles­sa käynnissä

  Ja sama pätee koros­tu­nees­ti kevään aika­na eli ensi kevää­nä kun luet­te taas. Älkää her­ran­ju­ma­la pis­tä­kö pää­tä pen­saa­seen esim. huo­no­jen har­joi­tus­koe­tu­los­ten jäl­keen ja kuvi­tel­ko, että hom­ma kor­jaan­tuu itses­tään. Otta­kaa het­ki tulos­ten pures­ke­luun ja otta­kaa ne työ­ka­lut vas­taan, mitä “vir­hei­den” muo­dos­sa saat­te. Kevään aika­na moni vain hel­pos­ti jää sii­hen illuusioon, että pak­ko pai­naa eteen­päin ja pak­ko tätä pak­ko tota eikä anne­ta itsel­le aikaa hen­gäh­tää yli­pään­sä, että väl­te­tään bur­nout tai hen­ki­nen luk­kiu­tu­mi­nen saa­ti sit­ten, että opis­ke­lu pysyi­si laa­duk­kaa­na. Ties kuin­ka moni haki­ja on myön­tä­nyt­kin (aina kokeen jäl­keen tie­ten­kin), että oli­si­pa osan­nut ottaa sen yhden lepo­päi­vän, kun sitä tar­vit­si tai lukea laa­duk­kaam­min. Mut­ta tie­dän, ettei se ole niin help­poa kevään aika­na, kun stres­si pai­naa pääl­le ja ajat­te­lee, että on vain pak­ko tar­poa eteenpäin.

  2. Mitä välivuonna

  Monel­le väli­vuo­si on todel­la ras­kas hen­ki­ses­ti, sil­lä unel­mien opis­ke­lu­paik­ka jäi saa­mat­ta ja vält­tä­mät­tä muu­ta teke­mis­tä ei ole tie­dos­sa. Jos jotain voin oikik­seen pää­se­mi­sek­si suo­si­tel­la, niin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lu. Tääl­lä­kin ryh­mäs­sä on hen­ki­löi­tä eri puo­lel­ta Suo­mea, joten käy­kää tsek­kaa­mas­sa sen oman avoi­men yli­opis­ton tar­jon­ta ja bon­gat­kaa siel­tä oikis­kurs­se­ja. Men­kää ja osal­lis­tu­kaa niil­le, sil­lä itse koen edel­leen, että käy­mä­ni avoi­men kurs­sit val­mis­ti­vat minut pää­sy­koe­ke­vää­seen 1000xparemmin kuin mitä val­men­nus­kurs­si. Avoi­mes­sa tei­dän juri­di­nen ajat­te­lu­ky­ky kehit­tyy, te totut­te juri­di­seen teks­tiin, opit­te tent­tien kaut­ta vas­taus­tek­niik­ka ja pää­set­te puu­haa­maan sen tei­dän unel­ma-alan opin­to­jen kans­sa. Mones­ti myös nii­tä avoi­men opin­to­ja saa (hyvin) hyväk­si­luet­tua tie­de­kun­taan pää­se­mi­sen jäl­keen ja sik­si itse­kin alo­tin taval­laan suo­raan “toi­sel­ta opiskeluvuodelta”.

 22. Ja vii­mei­nen pätkä:

  “Tosin väli­vuo­te­na voi ja kuu­luu teh­dä muu­ta­kin! Käy­kää töis­sä, mat­kus­tel­kaa ja naut­ti­kaa elä­mäs­tä. Haki­ja­na sitä ei vält­tä­mät­tä ajat­te­le pit­käl­lä täh­täi­mel­lä, mut­ta esi­mer­kik­si se sur­keal­ta tun­tu­va duu­ni­paik­ka Ale­pan kas­sal­la on muu­ta­man vuo­den pääs­tä kovaa valuut­taa, kun oik­ka­ri­na haet­te oman alan har­joit­te­lu­paik­ko­ja. Nimit­täin esi­mer­kik­si juu­ri asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta arvos­te­taan pal­jon ihan isois­sa­kin asian­ajo­toi­mis­tois­sa. Mat­kus­te­lu taas laa­jen­taa ymmär­rys­tä muis­ta kult­tuu­reis­ta, mis­tä taas voi olla hyö­tyä, kun val­mis­tu­mi­sen jäl­keen työs­ken­te­let­te ulko­maa­lai­sen asiak­kaan kans­sa. Täs­sä vain ihan nopea esi­merk­ki lähin­nä vain sen vuok­si, että ymmär­rät­te ettei se väli­vuo­si ole maa­il­man­lop­pu tai että jumit­tai­sit­te muka vain paikallanne.”

 23. Hei! Kii­tos vas­tauk­sis­ta! En tosi­aan tilan­nut nii­tä omia vas­tauk­sia ko vitut­ti sen ver­ran. Voi­si­han sitä vie­lä tie­dus­tel­la jos ne vie­lä sai­si. Täs­sä nyt on itel­lä ollut väli­vuo­sia jo useam­pia ��. Vuo­si lukion jäl­keen ja 5 vuot­ta amik­sen jäl­keen. Nyt koh­ta kol­me­kym­pi­se­nä miet­tii että mik­sei sitä hake­nut aika­sem­min ja vain jämäh­ti töi­hin. Nyt tun­tuu että kai­kil­la kave­reil­la on “kun­non” työ­paik­ka ja kou­lut käy­ty ja ite ei oo saa­nu vie­lä mitään aikaan. Sil­lä en nyt haluai­si mon­taa vuot­ta yrit­tää kou­luun. Alkaa oma työ­ki pän­niin jo sen ver­ran että koh­ta pitäis alkaa kek­siin muu­ta tekemistä. ��

 24. Sitä suu­rem­mal­la syyl­lä kehoi­tan tilaa­maan omat vas­tauk­set ja poh­ti­maan, mis­sä on kehi­tet­tä­vää, jot­ta näi­tä väli­vuo­sia ei tar­vit­se viet­tää enem­pää. Paras lää­ke sisään­pää­syyn on ana­ly­soi­da omia vas­tauk­sia ja haku­ke­vät­tä koko­nai­suu­des­saan, jon­ka jäl­keen kor­ja­ta mah­dol­li­set “vir­heet”. Kyl­lä ne tie­de­kun­nan ovet sul­le­kin vie­lä aukeaa! 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 25. Hei,
  Olen vähän van­hem­mal­la iäl­lä kiin­nos­tu­nut oikeus­tie­tei­den opis­ke­lus­ta ja suun­ni­tel­mis­sa oli­si hakea oikeus­tie­teel­li­seen tule­vas­sa kevään yhteis­haus­sa. Haluai­sin­kin saa­da muu­ta­maan kysy­myk­seen vie­lä vastauksia. 

  Kuin­ka pal­jon pakol­li­sia kie­lio­pin­to­ja sisäl­tyy ON ja OTM opin­toi­hin? Opin­to-oppai­siin olen tutus­tu­nut ja huo­man­nut, että joi­tain luen­to­ja ja kir­jal­li­suut­ta on opis­kel­ta­va Englan­nin kie­lel­lä (mm. Kan­sain­vä­li­nen oikeus ja Euroop­pa­oi­keus), onko Englan­nin kie­li­tai­don olta­va hyvä pär­jä­täk­seen opis­ke­luis­sa? Itsel­lä­ni on työ­vuo­sien aika­na pääs­syt kie­li­tai­to todel­la hei­ken­ty­mään joten tämä kie­li­tai­don puu­te hiu­kan huolettaa.

  Tekee­kö moni oikeus­tie­teen opis­ke­li­ja oman alan töi­tä opin­to­jen ohel­la vai onko työn­te­ko opin­to­jen ohel­la aika­tau­lul­li­ses­ti mahdollista? 

  Kiin­nos­tai­si kuul­la, että onko oikeus­tie­teen opis­ke­li­joi­den jou­kos­sa myös van­hem­pia opis­ke­li­joi­ta vai onko lähes kaik­ki noin 20 vuo­tiai­ta opis­ke­li­joi­ta? Onko val­tao­sa opis­ke­li­jois­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non suorittaneita? 

 26. Moik­ka!

  Vas­taan näi­hin kysy­myk­siin sii­tä näkö­kul­mas­ta, miten asiat ovat Hel­sin­gis­sä, mutta:

  - Oikeus­no­taa­riin kuu­luu pakol­li­nen vir­ka­mies­ruot­sin kurs­si (3 opin­to­pis­tet­tä), jon­ka pää­see kyl­lä läpi kuka tahan­sa vii­meis­tään valit­se­mal­la erään hel­po­te­tun kurs­sin. Kävin itse tuon kysei­sen kurs­sin ja ruot­sin­kie­len tai­to­ni rajoit­tuu lähin­nä muu­ta­miin hyvin yksin­ker­tai­siin lauseisiin.

  Lisäk­si oikeus­no­taa­rin tut­kin­toon tulee suo­rit­taa 4 opin­to­pis­tet­tä mitä tahan­sa vie­ras­ta kiel­tä tuon ruot­sin lisäk­si, useim­mat toki suo­rit­ta­vat sen englan­ti­na. Mais­te­ris­sa sen sijaa pitää suo­rit­taa 5 opin­to­pis­tet­tä lisää vie­ras­ta kiel­tä ja sen on olta­va vaa­ti­mus­ta­sol­taan haas­ta­vam­pi kuin notaa­ri­vai­hees­sa teh­ty kurssi. 

  Täl­lä het­kel­lä notaa­ri­vai­hees­sa tar­vi­taan englan­tia vain kan­sain­vä­li­sen oikeu­den kurs­sil­la, jos­sa yksi tent­ti­kir­ja on englan­nik­si sekä kaik­ki tent­ti­ky­sy­myk­set ovat englan­nik­si. Tosin tent­tiin voi lukea myös suo­men­kie­lis­tä tent­ti­kir­jaa, jol­la pär­jää aivan yhtä hyvin ja tent­tiin voi vas­ta­ta englan­nik­si, suo­mek­si ja ruotsiksi. 

  Kie­li­tai­dos­ta oikik­sen suo­rit­ta­mi­nen ei todel­la­kaan jää kiin­ni. Sanon tämän sil­lä, että jos haki­ja näkee sen työ­mää­rän pääs­täk­seen oikik­seen, niin se (huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi) työ­mää­rä, min­kä kie­li­kurs­sit vaa­ti­vat ei pitäi­si olla ongel­ma. Sain itse ruot­sin kurs­seis­ta lukios­sa arvo­sa­noik­si 7, 5, 5, 5 ja 4 enkä kir­joit­ta­nut ruot­sia, mut­ta vir­ka­mies­ruot­sin kurs­si osoit­tau­tui yli­opis­ton haus­kim­mak­si ja tuli sii­nä vähän ohes­sa opit­tua­kin jotain. Kävin tosin kyl­lä sen hel­po­te­tun kurs­sin, mut­ta kuitenkin.

  Sen mitä osaan muis­ta oikik­sis­ta sanoa, niin Vaa­sas­sa on toden­nä­köi­ses­ti opis­ke­lu ras­kaam­paa, kun käsit­tääk­se­ni noin puo­let luen­nois­ta ovat ruot­sik­si, vaik­ka suo­rit­tai­si­kin tut­kin­non yksi­kie­li­se­nä (suo­mek­si). Koke­muk­se­ni mukaan ruot­sin tai­dol­la on enem­män mer­ki­tys­tä kuin englan­nil­la OPINNOISSA. Työ­elä­mä sit­ten erikseen.

  - Työn­te­ko opin­to­jen aika­na on aika­tau­lul­li­ses­ti mah­dol­lis­ta ja var­sin­kin Hel­sin­gin oik­ka­rit työs­ken­te­le­vät useim­mi­ten osa-aikai­ses­ti opin­to­jen ohel­la. Tämä joh­tuu sii­tä, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on run­saas­ti oman alan työ­paik­ko­ja ver­rat­tu­na mui­hin aluei­siin ja pää­kau­pun­ki­seu­dun elä­mis­kus­tan­nuk­set ehkä myös edel­lyt­tä­vät osa-aikais­ta työskentelyä.

  Seu­raa­vis­ta lin­keis­tä pää­set tutus­tu­maan ihan tut­kit­tuun­kin tie­toon oik­ka­rei­den työn­teos­ta:
  - Oik­ka­rei­den työ­ky­se­ly 2017: https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/oikkareiden-tyokysely-2017/ (sivun alus­sa on link­ki koos­tee­seen vas­tauk­sis­ta)
  - Sopi­va mää­rä työn­te­koa opis­ke­lun ohes­sa lisää moti­vaa­tio­ta: https://lakimiesuutiset.fi/sopiva-maara-tyontekoa-opiskelun-ohessa-lisaa-motivaatiota/

  Tie­ten­kin suu­rin osa aloit­ta­vis­ta opis­ke­li­jois­ta ovat sii­nä 18–25 ikä­vuo­den välil­lä. Se on hie­man suh­teel­lis­ta, mitä tar­koit­taa van­hem­mal­la iäl­lä, mut­ta vuon­na 2017 Hel­sin­gin oikik­ses­sa aloit­ti n. 15 yli 30-vuo­tias­ta opis­ke­li­jaa ON-kou­lu­tus­oh­jel­mas­sa. Noin puo­let oli­vat näis­tä yli 40-vuo­tiai­ta ja van­hin opis­ke­li­ja oli yli 50-vuotias.

  Viral­lis­ta tilas­to­tie­toa minul­la ei ole yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den mää­räs­tä, mut­ta lon­kal­ta voi­sin sanoa sen ole­van var­mas­ti yli 80 %:ia aloit­ta­vis­ta opiskelijoista.

  Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vas­tauk­sis­ta oli apua! 🙂 Lai­toin aamu­päi­väs­tä tie­dus­te­lua Laki­mies­liit­toon sii­tä, onko vii­me vuo­den opis­ke­li­jen työ­ky­se­lyn tulok­sia jul­kais­tu, mut­ta en saa­nut vie­lä vas­taus­ta. Mikä­li saan ne jos­sain vai­hees­sa, niin link­kaan (mikä­li se on jul­ki­nen tie­dos­to) sen vas­taa­mal­la tähän kommenttiin.

  - Iiro / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *