Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

21 § Valin­ta­tu­lok­set 2018 ja oikaisuvaatimus

PÄIVITETTY 1.7.

Vii­mei­seen päi­vään saak­ka sii­nä meni, mut­ta vih­doin myös oikeus­tie­teel­li­sen alan yhteis­va­lin­nan tulok­set on jul­kais­tu! Itsel­le­ni kai­kis­ta vai­kein­ta oli odot­taa pää­sy­ko­keen jäl­keen tulok­sia, joten onnek­si odo­tus on vih­doin ohi tei­dän haki­joi­den osal­ta. Aivan älyt­tö­mäs­ti onnea jokai­sel­le sisään­pääs­seel­le, ja naut­ti­kaa nyt täy­sin rin­noin täs­tä sekä tule­vis­ta päi­vis­tä, sil­lä itse muis­tan tulos­päi­vän olleen hel­pos­ti elä­mä­ni paras päi­vä, jota edel­leen muis­te­len haikeana 🙂

Te, jot­ka ette pääs­seet nyt sisäl­le, älkää luo­vut­ta­ko. Hoen tätä “kli­see­tä” hyvin usein, mut­ta oikeas­ti, mikä­li oikis on tei­dän jut­tun­ne, ei kan­na­ta luo­vut­taa sen suh­teen, sil­lä oman jutun tavoit­te­lu on aina­kin omas­ta mie­les­tä­ni elä­män suo­la, vaik­ka pet­ty­mys tun­tui­si­kin nyt suu­rel­ta ja fii­lik­set oli­si aivan nollissa.

Anta­kaa itsel­len­ne aikaa pro­ses­soi­da mah­dol­li­nen pet­ty­mys, mut­ta tämän jäl­keen läh­det­te uuteen yri­tyk­seen miet­ti­mäl­lä, mikä meni pie­leen ja mitä ehkä pitäi­si teh­dä ensi ker­ral­la toi­sin. Tähän ehdot­to­mas­ti paras tapa on tila­ta omat vas­tauk­set ja käy­dä nii­tä läpi. Suo­sit­te­len aina jokais­ta haki­jaa tilaa­maan omat vas­tauk­sen­sa, vaik­ka koe oli­si men­nyt kuin­ka huo­nos­ti, kun­han olet vas­tan­nut edes jotain.

Tulok­set näky­vät Opin­to­po­lus­sa ja pis­te­ra­jat löy­ty­vät oikeustieteet.fi ‑sivus­tol­ta. Haki­jat saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen säh­kö­pos­tin teh­tä­vä­koh­tai­sis­ta pis­teis­tään per­jan­tai­na 29.6.2018, mut­ta ilmei­ses­ti jo nyt omat pis­teet voi sel­vit­tää mene­mäl­lä osoit­tee­seen opintopolku.fi/omatsivut/secure/applications ja tääl­tä kaut­ta mene­mäl­lä kehit­tä­jän työ­ka­lul­la CTRL + F ‑haku­toi­min­nal­la koh­taan “pis­teet”. Tämän tosin kuu­lin sisään­pääs­seel­tä kave­ril­ta­ni, joten en ole täy­sin var­ma tämän ohjeen toimivuudesta 😀

oikis pisterajat pääsykoe
Oikik­sen pis­te­ra­jat 2018.

Oikis­ten väli­nen jär­jes­tys ei aina­kaan itsel­le­ni tuo­nut mitään yllä­tyk­siä, sil­lä alun perin ajat­te­lin Hel­sin­kiin ole­van vai­kein­ta pääs­tä, jon­ka jäl­keen toi­se­na oli­si Vaa­sa tai Tur­ku, joi­den jäl­keen Joen­suu ja vii­mei­se­nä Rovaniemi.

Ole­tin kyl­lä Turun mene­vän ohi Vaa­sas­ta, kos­ka “Vaa­san oikis” ei ole niin tun­net­tu, mut­ta ilah­dut­ta­vaa kyl­lä käsi­tyk­se­ni osoit­tau­tui vää­räk­si. Vaa­sas­sa on erit­täin tii­vis ja hyvä meno opis­ke­li­joil­la, ja mais­te­ri­vai­hees­sa voi kui­ten­kin siir­tyä opis­ke­le­maan Hel­sin­kiin, mikä­li näin halu­aa. Tosin Iso Pyö­rä ‑kou­lu­tusuu­dis­tus on koh­del­lut kal­toin myös Vaa­sas­sa opiskelevia.

Nyt kak­si luku­vuot­ta oikik­ses­sa opis­kel­lee­na sanoi­sin edel­leen, että jos sai­sin vali­ta, haki­sin Hel­sin­kiin ensim­mäi­se­nä, mut­ta vain ja ainoas­taan sijain­nin takia. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le on kui­ten­kin kes­kit­ty­nyt suu­rin osa juri­dii­kan alan työ­pai­kois­ta ja on aivan ehdo­ton etu, että niin tah­toes­saan voi opis­kel­la luku­vuo­den aika­na ja kesäl­lä ei tar­vit­se käy­dä läpi muuttorumbaa.

Tosia­sia on se, että Suo­men oikis­ten tasos­sa ei sinän­sä mitään eroa, joten on aivan yksi ja sama mis­tä val­mis­tut sii­nä mie­les­sä. Vali­tet­ta­vas­ti joil­la­kin ihmi­sil­lä on hie­man vink­sah­ta­nut todel­li­suu­den­ta­ju ja he oikeas­ti pitä­vät Hel­sin­kiä jonain pyhä­nä eli­tis­ti­tie­de­kun­ta­na, vaik­ka näin ei ole. Pää­sy­koe­tu­los­ten jäl­keen tyr­mis­tyin lukies­sa­ni yhdes­tä ryh­mäs­tä, mis­sä hen­ki­lö omal­la nimel­lään valit­te­li, että “jou­tui Rol­loon”. Tie­ten­kin taus­tal­la saat­toi olla hyviä­kin syi­tä olla har­mis­tu­nut (elä­mä PK-seu­dul­la tms.), mut­ta itse oli­sin vain onnel­li­nen, että ovet ovat yli­pään­sä avau­tu­neet oikik­seen. Noh, jokai­nen tavallaan 🙂

Pis­te­ra­jois­sa on huo­mat­ta­vis­sa nousua, mut­ta jokai­nen voi olla omaa miel­tä sii­tä, onko nousu huo­mat­ta­va vai ei. Yleen­sä sisään­pää­syyn Hel­sin­kiin on riit­tä­nyt noin seit­se­män pis­tet­tä per teh­tä­vä, kuten vuon­na 2015 ja 2016 (pis­te­ra­jat 34/50 ja 35/50). Tänä vuon­na teh­tä­vä­kes­kiar­vo oli Hel­sin­gin osal­ta 62 : 8 = 7,75p (alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä jaet­tu­na teh­tä­vien mää­räl­lä). Jat­ko­na voi­si siis ylei­sek­si nyrk­ki­sään­nök­si ottaa, että Hel­sin­kiin pää­see, kun­han saat kes­ki­mää­rin jokai­ses­ta teh­tä­väs­tä kah­dek­san pis­tet­tä. Todel­li­suu­des­sa tämän titu­lee­raa­mis­ta “nyrk­ki­sään­nök­si” vaa­tii kui­ten­kin dataa useam­mal­ta tule­val­ta vuo­del­ta, joten näh­tä­väk­si jää mihin pis­te­ra­jat tule­vat yleen­sä jää­mään tulevaisuudessa.

Kai­kis­ta eni­ten pis­te­ra­jo­jen nousu näkyy mui­den oikis­ten koh­dal­la ja täs­sä niis­tä dataa:

Kau­pun­ki / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2015 / Teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo vuon­na 2018

 • Vaa­sa / 6,2p / 7,5p = 1,3 pis­teen nousu
 • Tur­ku / 5,8p / 7,5p = 1,5 pis­teen nousu
 • Joen­suu / 5,4p / 7,3p = 1,9 pis­teen nousu
 • Rova­nie­mi / 5,75p / 7,1p = 1,35 pis­teen nousu

Jos löy­dän vie­lä vuo­den 2016 ja 2017 pis­te­ra­jat jos­tain, voin päi­vit­tää tähän lis­taan myös ne, jot­ta näet­te miten teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo on kehit­ty­nyt 2015–2018. Jäl­leen ker­ran voi­si tode­ta, että jat­kos­sa on saa­ta­va vähin­tään yli seit­se­män pis­tet­tä per teh­tä­vä, jot­ta oli­si rea­lis­ti­nen mah­dol­li­suus pääs­tä sisään koe­pis­te­kiin­tiös­sä. Olet­tai­sin, että pis­te­ra­jat tule­vat nouse­maan todis­tus­va­lin­nan myö­tä enti­ses­tään, mut­ta tämä­kin jää nähtäväksi.

Jos joku halu­aa kuul­la miet­tei­tä­ni itse pää­sy­ko­kees­ta, sen kysy­myk­sis­tä ja mal­li­vas­tauk­sis­ta, tulen var­maan­kin teke­mään tähän liit­tyen blo­gi­pos­tauk­sen oikai­sua­jan jäl­keen, sil­lä seu­raa­vat 11 päi­vää kulu­vat var­mas­ti­kin tii­viis­ti tei­dän lähet­tä­mien pää­sy­koe­vas­taus­ten paris­sa. Itse asias­sa on muu­ten­kin käte­väm­pää, että kir­joi­tan miet­tei­tä­ni vas­ta tuol­loin, sil­lä pereh­tyes­sä minuun yhtey­des­sä ollei­den haki­joi­den vas­tauk­siin ja ver­tail­les­sa nii­tä pää­sy­koe­ky­sy­myk­siin ja mal­li­vas­tauk­siin saan parem­man käsi­tyk­sen kokees­ta ja pys­tyn ehkä hie­man parem­min ana­ly­soi­maan sitä.

Mikä­li olet­te kiin­nos­tu­nut vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­ses­ta ja oikai­su­vaa­ti­muk­ses­ta, olkaa yhtey­des­sä ([email protected]) mie­lui­ten mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, sil­lä oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­ses­sa on kui­ten­kin tiuk­ka mää­rä­ai­ka ja en vält­tä­mät­tä pys­ty teke­mään kai­kil­le haluk­kail­le oikai­su­vaa­ti­mus­ta, jos tie­dus­te­lu­ja tulee pal­jon. Lisä­tie­toa oikai­su­me­net­te­lys­tä löy­tyy tääl­tä.

“Valin­ta­pää­tök­seen tyy­ty­mä­tön haki­ja voi teh­dä kir­jal­li­sen oikai­su­pyyn­nön 14 päi­vän kulues­sa valin­nan tulok­sen jul­kis­ta­mi­ses­ta. Oikai­suai­ka päät­tyy 12.7.2018 klo 15:00. (Yli­opis­to­la­ki 558/2009).”

Huo­mat­kaa, että oikai­su­vaa­ti­mus tulee jät­tää kaik­kiin nii­hin yli­opis­toi­hin, joi­den valin­taan halu­taan muu­tos­ta. Eli jos pää­sit­te Joen­suu­hun, mut­ta haluai­sit­te oikai­sun kaut­ta pääs­tä mah­dol­li­ses­ti Tur­kuun tai Hel­sin­kiin, tei­dän tulee osoit­taa oikai­su­vaa­ti­mus sekä Turun yli­opis­tol­le että Hel­sin­gin yliopistolle.

Sen sijaan muis­sa oikik­seen liit­ty­vis­sä jutuis­sa autan ja neu­von ihan nor­maa­lis­ti kuten ennen­kin eli jos kai­paat­te tsemp­piä väli­vuo­teen tai mie­tit­te, mitä väli­vuo­te­na kan­nat­tai­si teh­dä, niin lait­ta­kaa vapaas­ti kom­ment­tia tai vies­tiä! Tai mikä­li sisään­pääs­seil­lä on kysyt­tä­vää itse opis­ke­lus­ta, työn­haus­ta tai yli­pään­sä fuk­si­vuo­des­ta, niin autan mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Ja Hel­sin­kiin pääs­seet voi­vat kysel­lä vapaas­ti Hel­sin­gin oikik­sen menos­ta, jos­ta tie­dän parhaiten 🙂

Lopuk­si

Ker­to­kaa nyt kui­ten­kin kom­men­teis­sa fii­lik­siä tulok­sis­ta: pää­sit­te­kö sisäl­le ja min­ne tai jäi­kö sisään­pää­sy kau­as! Tai mil­tä koko pää­sy­koe­ke­vät ja koe­ky­sy­myk­set tuntuivat.

Mut­ta päi­vi­tän tähän kir­joi­tuk­seen lisää myö­hem­min tämän vii­kon aika­na! Lai­tan edi­toin­ti­huo­mau­tuk­sen kir­joi­tuk­sen alkuun, jot­ta tie­dät­te mil­loin teks­tiin on tul­lut jotain uutta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

27 ajatusta aiheesta “21 § Valin­ta­tu­lok­set 2018 ja oikaisuvaatimus”

 1. Sain 21 pis­tet­tä moni­va­lin­nois­ta. Hain vain Tur­kuun. Hain kol­mat­ta ker­taa. Tänä vuon­na en teh­nyt sitä vir­het­tä että oli­sin vastannut/veikannut kaik­kiin kysy­myk­siin. Val­men­nus­kurs­sil­la en ollut kun lukuai­ka oli niin lyhyt. Lisäk­si osa­sin varau­tua sii­hen, että tulee vas­ta kokees­sa jaet­ta­va mate­ri­aa­li (varain­siir­to­ve­ro) kun muis­tin luke­nee­ni sii­tä Hesa­ris­ta. Muis­te­li­sin vas­tan­nee­ni 35 kysy­myk­seen ja jos sain 21 pis­tet­tä, niin 7 meni vää­rin. Tää moni­va­lin­to­jen läpäi­se­mi­nen on näkö­jään silk­kaa arpa­pe­liä. V*ttu. Täy­tän ensi vuon­na pyö­rei­tä eikä ole vie­lä mitään kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa mis­tään. Kan­nat­taa­ko täs­sä enää tämän kans­sa tuher­taa? Se on tosin minul­le pik­ku hil­jaa val­jen­nut kym­me­nen vuo­den aika­na että oikeus­tie­det­tä haluan lukea, mut­ta kan­nat­taa­ko sitä elä­mään­sä tuh­la­ta sii­hen, että odot­taa haun alka­van ja sit­ten taas pet­ty­vän? On sit­ten oma kysy­myk­sen­sä mitä täs­sä alkais sit tekeen?

 2. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että tulos suo­raan sanot­tu­na vitut­taa. Ja se on aivan nor­maa­lia tai oudom­paa var­mas­ti oli­si, jos tulos ei har­mit­tai­si, mikä­li on hake­nut tosissaan.

  Eli jos ymmär­sin ja las­kin oikein, niin vas­ta­sit 35/40:een moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­seen, jois­ta 28 on men­nyt oikein ja 7 vää­rin? Moni­va­lin­nois­sa koke­muk­se­ni mukaan ylei­sim­mät vir­heet ovat:
  - lii­al­li­nen arvai­lu
  - kysy­myk­sen luke­mi­nen vää­rin (esim. kysyt­ty “mikä seu­raa­vis­ta koh­dis­ta on VÄÄRIN”, mut­ta haki­ja valit­see vas­tauk­sen­sa sen mukaan, mikä on oikein)
  - subs­tans­sio­saa­mi­sen puu­te, joka joh­tuu joko lii­an vähäs­tä luke­mi­ses­ta kevään aika­na ja/tai sii­tä, ettei haki­ja ole ymmär­tä­nyt kun­nol­la lukemaansa

  Eli suo­sit­te­len tilaa­maan omat vas­tauk­set tääl­tä: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/19763/lomake.html ja ärsyyn­ty­mi­sen laan­tu­mi­sen jäl­keen kat­so­maan koh­tia, jot­ka meni­vät moni­va­lin­nois­sa vää­rin ja miet­ti­mään osuu­ko joku edel­li­sen lis­tan koh­dis­ta niihin.

  Tie­ten­kin kan­nus­tan edel­leen yrit­tä­mään, jos oikeus­tie­det­tä haluat oikeas­ti lukea, mut­ta nyt kan­nat­taa miet­tiä tar­kas­ti lähes­ty­mis­ta­paa hake­mi­seen. Sinul­le suo­sit­te­li­sin, että opis­ke­let jos­sa­kin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (riip­puen asuin­pai­kas­ta­si) oikik­sen kurs­se­ja, sil­lä tämä on hel­pos­ti paras tapa val­mis­tau­tua tule­vaan haku­ke­vää­seen ja koen avoi­mes­sa opis­ke­lun hyö­dyl­li­sem­mäk­si kuin val­men­nus­kurs­sin otta­mi­sen kevääl­lä. Avoi­mes­sa opis­kel­les­sa kehit­tyy luku- ja vas­taus­tek­niik­ka, ylei­ses­ti oikeu­del­li­nen argu­men­taa­tio­ky­ky ja muu­ten­kin juri­di­nen osaa­mi­se­si paran­tuu, mis­tä on hyö­tyä, vaik­ka ensi kevään pää­sy­koe­kir­jat eivät oli­si­kaan juu­ri niis­tä oikeu­de­na­lois­ta, joi­ta opis­ke­let avoimessa.

  Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä on jotain apua omien seu­raa­vien aske­lei­den miet­ti­mi­seen! Jos kai­paat lisäin­foa avoi­mes­sa opis­ke­lus­ta tai tulee jotain muu­ta mie­leen, niin lai­ta kom­ment­tia tai ota yhteyttä 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 3. En minä jak­sa uskoa että kysees­sä oli­si subs­tans­sio­saa­mi­sen puu­te. Paik­ka­kun­nal­la, jos­sa asun voi opis­kel­la jul­ki­soi­keut­ta ja kaup­pa­oi­keut­ta yli­opis­tos­sa hal­lin­to­tie­tei­den ja kaup­pa­tie­tei­den puit­teis­sa. Olen opis­kel­lut noi­ta ja sii­nä se näl­kä on kas­va­nut syö­des­sä. Että pitää lukea kaik­ki muut­kin oikeu­den alat ja saa­da ihan aidot juris­tin pape­rit. Lisäk­si luin kir­jat yli kym­me­nen ker­taa ja aiheet oli sii­nä mie­les­sä tut­tu­ja kun oli vel­voi­teoi­keut­ta ja sosi­aa­lioi­keut­ta, niin juu­ri nime­no­maan olen noi­ta opis­kel­lut ja niil­lä kurs­seil­la oli vie­lä samo­jen kir­joit­ta­jien tent­ti­kir­jat jot­ka oli­vat laa­ti­neet tämän vuo­ti­set pää­sy­koe­kir­jat. Varain­siir­to­ve­ro­kin oli tut­tu vero-oikeu­den perus­teet kurs­sil­ta. Sik­si­hän täs­sä niin vitut­taa­kin! Lisäk­si tyk­kään lukea oikeus­teo­ri­aa ja oikeus­his­to­ri­aa ihan omak­si ilokseni.

 4. HEI! En saa­nut tänä vuon­na opis­ke­lu­paik­kaa, joten har­kit­sen avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja. Osaat­ko ker­to tar­kem­min nime­no­maan Hel­sin­gin yli­opis­ton avoi­mes­ta täl­lä het­kel­lä? Pitää­kö sin­ne hakee? ymsyms.

 5. Suo­sit­te­len vah­vas­ti muu­ta­man vii­kon pääs­tä pei­laa­maan omaa moni­va­lin­ta­vas­taus­ri­viä mal­li­ri­viin ja pyr­kiä ana­ly­soi­maan mah­dol­lis­ta syy­tä, mik­si kysei­set seit­se­män koh­taa ovat men­neet vää­rin. Onko useam­pi vää­rä vas­taus esim. kos­kien samaa valin­ta­koe­kir­jaa vai onko kysy­myk­se­na­set­te­lu teh­ty negaa­tion muo­dos­sa (“Mit­kä seu­raa­vis­ta väit­tä­mis­tä ovat väärin?”).

  Olen jo hie­man ehti­nyt tutus­tua moni­va­lin­ta­ky­sy­myk­siin ja myös muil­ta haki­joil­ta saa­dun palaut­teen perus­teel­la ne ovat ylei­ses­ti ottaen olleet kui­ten­kin mel­ko sel­keät, joten arpa­pe­lik­si en moni­va­lin­to­ja vält­tä­mät­tä sanoisi.

  Myös avoi­men väy­län har­kit­se­mi­nen on hyvä vaih­toeh­to eli oikis­kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen esi­mer­kik­si Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Sen lisäk­si, että avoi­men väy­län kiin­tiö­tä ollaan kas­vat­ta­mas­sa, niin opis­ke­lu nime­no­maan tie­de­kun­nan kurs­se­ja avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (ei hal­lin­to­tie­tei­den tai kaup­pa­tie­tei­den kaut­ta) edis­tää myös var­mas­ti opin­to­ja­si, kun pää­set itse tie­de­kun­taan sisäl­le. Oikeus­tie­teel­li­set tie­de­kun­nat kun usein suh­tau­tu­vat nih­keäs­ti kurs­sien hyväk­si­lu­ke­mi­seen, mikä­li ne eivät täy­sin vas­taa hei­dän omia kurssejaan.

  Toi­nen väy­lä oikik­seen on opis­kel­la Itä-Suo­men avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa 60 opin­to­pis­tet­tä hal­lin­to­tie­teen opin­to­ja ja tätä kaut­ta pääs­tä Itä-Suo­men yli­opis­ton oikeus­tie­tei­den lai­tok­sen jul­ki­soi­keu­den kou­lu­tus­oh­jel­maan. Tämän jäl­keen jul­ki­soi­keu­den opis­ke­li­ja voi hakea siir­toa saman lai­tok­sen oikeus­tie­teen kou­lu­tuk­seen, kun 100 opin­to­pis­tet­tä on kasas­sa. Täs­tä enem­män tääl­tä: https://www.uef.fi/web/oikeustieteet/hae-opiskelijaksi sekä tääl­tä: https://yle.fi/uutiset/3–10251201

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 6. Heip­pa!

  Avoin­ten yli­opis­to­jen opin­not ovat avoin­na kai­kil­le eikä avoi­meen yli­opis­toon tar­vit­se “hakea”. Avoi­mes­sa opis­ke­lu mak­saa yleen­sä 15 euroa per opin­to­pis­te, jol­loin yhden kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen mak­saa yleen­sä n. 75 euroa. 

  Hel­sin­gin avoi­men yli­opis­ton opin­to­tar­jon­taa (oikis­kurs­sit) voi tutus­tua tääl­tä: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/oikeustieteet

  Avoi­mes­sa täy­tyy ensik­si suo­rit­taa “Joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen, 5op” ‑kurs­si, jon­ka jäl­keen voit osal­lis­tua ns. oikeil­le oikis­kurs­seil­le. Tosin en tie­dä val­vo­taan­ko tuo­ta joh­da­tus­kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta käy­tän­nös­sä, mut­ta en ottai­si ris­kiä ja se toi­mii hyvä­nä ensias­ke­lee­na avoi­men opin­toi­hin muutenkin 🙂

  Kan­nat­taa tutus­tua tuon lin­kin kaut­ta avoi­men opin­toi­hin ja lai­ta kom­ment­tia, mikä­li tulee muu­ta kysyt­tä­vää mieleen!

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 7. Vii­me per­jan­tai­na tuli säh­kö­pos­ti vas­tauk­sis­ta­ni moni­va­lin­toi­hin. Sen mukaan sain ykkös­osas­ta (vel­voi­teoi­keus) 4 oikein ja 4 vää­rin, kak­kos­osas­ta (EU-sosi­aa­lioi­keus) 9 oikein, kol­mos­osas­ta (riko­soi­keus) 8 oikein ja 1 vää­rin sekä nelos­osas­ta 6 oikein ja 3 vää­rin. Eli 1. Osa 0 pus­tet­tä, 2. Osa 9 pis­tet­tä, 3. Osa 7 pis­tet­tä ja 4. Osa 3 pis­tet­tä. Itse sain tuos­ta tosin vain 19 pis­tet­tä mut­ta yhdes­tä kysy­myk­ses­tä on kuu­lem­ma annet­tu kai­kil­le yksi pis­te kysy­myk­ses­sä olleen kir­joi­tus­vir­heen vuok­si. Mis­tä­hän se yksi pis­te vie­lä tuli? Tila­sin kyl­lä­kin myös kopiot vas­tauk­sis­ta. Ehkä siel­tä löy­tyy vastaus.

  Mut­ta joo, mitä­hän täs­tä voi pää­tel­lä? Olen vähän jär­kyt­ty­nyt ja pet­ty­nyt kun sain vel­voi­teoi­keu­des­ta 0 pis­tet­tä. Jäl­keen­päin kun kat­se­lin vas­tauk­sia, niin muis­te­lin vas­tan­nee­ni yhteen kysy­myk­seen oikein mut­ta olin­kin mer­kin­nyt vää­rän vas­tauk­sen. 2 ja 3 osan tulok­seen olen tyy­ty­väi­nen ja 4 osan vähem­män tyy­ty­väi­nen. Eri­tyi­ses­ti riko­soi­keu­den tulos ilah­dut­taa, sitä kun en ole lukenut.

  Sano suo­raan, jos on täl­la­set tulok­set, niin onko mus­ta juris­tik­si? Lisäk­si kii­tos tie­dos­ta että tie­de­kun­nat ovat nih­kei­tä hyväk­si­lu­ke­maan oikeus-päät­tei­siä kaup­pa­tie­tei­den ja hal­lin­to­tie­tei­den kurs­se­ja. Osa­sin sitä kyl­lä aavis­tel­la­kin, mut­ta nyt­pä­hän en edes yri­tä, jos nyt jos­kus edes pää­sen sin­ne oikeustieteelliseen.

 8. Kan­nat­taa kat­soa nuo vää­rin men­neet koh­dat eten­kin teh­tä­vän 1 ja 4 osalta. 

  Lues­ke­lin eilen hyvin tar­kas­ti nime­no­maan moni­va­lin­ta­teh­tä­viä ja nii­den mal­li­vas­tauk­sia läpi ja teh­tä­väs­tä 1 nousi sel­väs­ti esil­le se, että haki­ja on saa­nut olla tark­ka­na, ettei ole luke­nut vää­rin teh­tä­vän­an­toa juu­ri negaa­tio­muo­don takia. Mie­les­tä­ni kysei­sen teh­tä­vän koh­dat oli­vat kui­ten­kin sel­kei­tä eli syyn alhai­sil­le pis­teil­le pitäi­si löy­tyä muu­al­ta kuin tulkinnanvaraisuudesta.

  Teh­tä­väs­sä 4 taas mah­dol­li­set vir­heet ovat saat­ta­neet joh­tua yksin­ker­tai­ses­ti subs­tans­sio­saa­mi­sen puut­tees­ta ja sii­tä, ettei teh­tä­vään liit­ty­vää aineis­toa ole osat­tu käyt­tää. Vaik­ka aihe oli­si tut­tu tai kir­jo­ja oli­si luet­tu pal­jon, niin kan­nat­taa muis­taa, että laa­tu kor­vaa mää­rän ja nime­no­maan laa­dun paran­ta­mi­seen aut­taa teho­kas ker­taa­mi­nen läpi pääsykoekevään.

  Sinän­sä haki­jal­la itsel­lään on nime­no­maan moni­va­lin­ta­teh­tä­vien osal­ta paras tie­to arvioi­da vir­hei­den syi­tä, mut­ta tämä ana­ly­soin­ti pitäi­si vain osa­ta teh­dä objek­tii­vi­ses­ti. Edel­lä on vain joi­tain miet­tei­tä­ni sii­tä, mis­sä vika voi­si olla.

  Lääk­kee­nä tähän suo­sit­te­li­sin, että ensi vuon­na otat jol­ta­kin val­men­nus­kurs­sil­ta mate­ri­aa­li­pa­ke­tin ja panos­tat moni­va­lin­ta­teh­tä­vien har­joit­te­luun. Lisäk­si käy val­men­nus­kurs­sin har­joi­tus­pää­sy­ko­keis­sa, mut­ta luen­nois­ta toden­nä­köi­ses­ti ei ole sinul­le hyö­tyä niin pal­joa, että niis­tä kan­nat­tai­si mak­saa. Mut­ta ehdot­to­mas­ti lisää teh­tä­vien teke­mis­tä pää­sy­koe­ke­vään aika­na ja yleen­sä kai­kil­le voi poik­keuk­set­ta sanoa, että ker­taa­mis­ta voi­si olla enem­män, vaik­ka en edes tie­dä haki­jan ker­taa­mi­seen käyt­tä­miä määriä.

  Oli­si aika­lail­la höl­möä vetää pis­teis­tä mitään joh­to­pää­tök­siä sen suh­teen, onko sinus­ta tai kenes­tä­kään muus­ta juris­tik­si. Kan­nat­taa vain het­ken antaa itsel­leen aikaa sula­tel­la tulos­ta, min­kä jäl­keen kyl­män­vii­leäs­ti ana­lyyt­ti­sel­lä otteel­la arvioi sekä pää­sy­koe­ke­vät­tä yli­pään­sä että omia koe­vas­tauk­si­aan. Poh­dit kum­mas­ta­kin, että mitä teit oikein ja mitä vää­rin tai mitä oli­si voi­nut teh­dä toi­sin ja ensi kevää­nä OPIT NÄISTÄ VIRHEISTÄ. Lii­an mones­ti tör­mään haki­joi­hin, jot­ka kyl­lä istu­vat alas miet­ti­mään vir­hei­tään, mut­ta sil­ti jos­tain kum­man syys­tä nämä samat vir­heet tois­te­taan seu­raa­val­la­kin haku­ker­ral­la, kos­ka ei näh­dä sitä pien­tä vai­vaa, että asiat teh­täi­siin toisin.

  Älä hei­tä vie­lä kir­ves­tä kai­voon, vaan puu­haa väli­vuo­den ajan jotain mie­le­käs­tä (esi­mer­kik­si avoi­men opin­to­ja) ja ensi kevää­nä sisuun­tu­nee­na revanssi 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 9. Kor­jaan, sain 4 osas­ta 5 pis­tet­tä ku sain sii­tä 8 kysy­myk­ses­tä pis­teen, eli sii­tä tuli 7 oikein ja kak­si vää­rin. Ja kiel­täy­dyn ajat­te­le­mas­ta ton nelos­teh­tä­vän osal­ta että kysees­sä oli­si subs­tans­sio­saa­mi­sen puu­te. Onhan 9 kysy­myk­ses­tä 6 oikein nyt sel­väs­ti enem­män kuin 3 vää­rin. Ja kun nois­ta 3:sta yhdes­sä oli vie­lä vir­he. Eni­ten tämä vel­voi­teoi­keu­den sur­kea tulos harmittaa.

 10. Jat­kan lisää
  Samoin kysy­myk­ses­sä 8 vas­ta­sin b ja oikea vas­taus oli c. Ja noi­den perustelut:

  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 115 ker­ro­taan, että perus­teet­to­man edun palau­tuk­sen edel­ly­tyk­siä
  ovat 1) edun saa­mi­nen, 2) edun perus­teet­to­muus ja 3) hyö­ty­mi­sen tapah­tu­mi­nen toi­sen
  kus­tan­nuk­sel­la. Pää­sy­koe­kir­jan s. 116 mukaan edun palau­tuk­seen joh­ta­van tilan­teen taus­tal­la on
  mones­ti tap­pion kär­si­neen osa­puo­len ereh­dys tai muu vir­he. Tämän totea­muk­sen jäl­keen sano­taan
  nimen­omai­ses­ti, että täl­lai­sen ereh­dyk­sen tai vir­heen osoit­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan kuu­lu
  perus­teet­to­man edun palau­tuk­sen edel­ly­tyk­siin. Väi­te B ei näin ollen pidä paik­kaan­sa.
  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 117 mukaan perus­teet­to­man edun palau­tuk­seen nojau­tuen voi­daan
  vaa­tia lii­ka­suo­ri­tuk­sen, kuten lii­al­li­sen pal­kan, palaut­ta­mis­ta. Toi­si­naan palau­tus­vel­vol­li­suut­ta on
  pää­sy­koe­kir­jan mukaan kui­ten­kin saa­tet­tu koh­tuul­lis­taa, jos täy­si­mää­räi­nen palau­tus oli­si
  koh­tuu­ton vir­he­suo­ri­tus­ten pit­kä­ai­kai­suu­den ja suu­ren koko­nais­mää­rän vuok­si. Pel­käs­tään
  mak­sun­saa­jan vil­pi­tön mie­li ei tämän mukaan rii­tä koh­tuul­lis­ta­mi­seen, vaik­ka koh­tuul­lis­ta­mi­sen on
  pää­sy­koe­kir­jan mukaan kat­sot­tu edel­lyt­tä­vän myös sitä, että mak­sun­saa­ja on voi­nut vil­pit­tö­mäs­ti
  uskoa mak­su­jen ole­van oikea­mää­räi­siä. Pää­sy­koe­kir­jas­sa esi­tet­tyä voi­daan­kin kai­ken kaik­ki­aan
  kuva­ta niin, että lii­ka­suo­ri­tus tulee pää­sään­töi­ses­ti palaut­taa perus­teet­to­ma­na etu­na, vaik­ka
  suo­ri­tuk­sen vas­taa­not­ta­ja oli­si vil­pit­tö­mäs­ti usko­nut suo­ri­tuk­sen olleen oikea­mää­räi­sen. Väi­te C
  pitää näin ollen paikkansa.

  Eli täs­sä tilan­tees­sa olin koros­ta­nut ereh­dys­tä ja toi­saal­ta jät­tä­nyt “pää­sään­töi­ses­ti” sanan huomiotta. 

  Eli joo, että näin. Kom­ment­tia? Aja­tuk­sia? Puo­lus­tuk­sek­se­ni haluan sanoa täs­tä vel­voi­teoi­keu­des­ta, että oikeus­toi­mi­la­ki on jo van­ha ja sopi­mus­ten kehi­tys on men­nyt eteen­päin, niin kir­jas­sa oli pal­jon esi­merk­ke­jä sii­tä, miten tuo­miois­tui­met ovat rat­kais­seet asiat ja mitä siten voi­daan pitää (aina­kin Mika Hem­mon mie­les­tä) voi­mas­sa ole­va­na oikeu­te­na. Olen sitä miel­tä, että lain­sää­tä­jän pitäi­si ottaa itse­ään nis­kas­ta kiin­ni ja sää­tää uusi oikeus­toi­mi­la­ki, jos­sa kodi­fioi­tai­siin tämä oikeus­käy­tän­tä lakiin. Sopi­mus­ten teke­mi­nen on nyt kui­ten­kin kes­kei­sin­tä yksi­tyi­sau­to­no­mian pii­riin kuu­lu­vaa toi­min­taa ja on vää­rin, että täl­lä tavoin muo­dos­te­taan osaa­mis­kyn­nyk­siä vail­la juri­dis­ta kou­lu­tus­ta ole­vil­le hen­ki­löil­le. Perus­teet­to­man edun palau­tuk­ses­ta­kin pitäi­si sää­tää laki. On ongel­mal­lis­ta kun noin iso ja mer­kit­tä­vä hen­ki­löi­den varal­li­suu­teen kajoa­va asia­ko­ko­nai­suus on vail­la lain­sää­dän­nöl­lis­tä poh­jaa. Ja tie­ten­kin sen takia ettei tuli­si täl­lai­sia mokia pää­sy­ko­kees­sa. Itse kun pidän ide­aa­li­na sel­lais­ta kai­ken kat­ta­vaa lakia, niin onhan sii­nä oma ärsy­tyk­sen­sä haka­ta pää­hän sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka eivät sit­ten lopuk­si ole­kaan siel­lä laissa. 

  P.S. Vaik­ka olen­kin nyt sinua täs­sä käyt­tä­nyt tera­peut­ti­na­ni ja teh­nyt sel­koa moni­va­lin­nois­ta­ni saa­ma­ni säh­kö­pos­tin perus­teel­la, niin olen kum­mis­kin tilan­nut kopiot ja käyn ne essee­vas­tauk­set tar­kal­la kam­mal­la läpi. Sii­nä saa­tat kyl­lä olla oikeas­sa, että pitäi­si ottaa väli­vuo­des­ta kaik­ki irti eikä mureh­tia pää­sy­koet­ta. Mut­ta kun nii­tä on jo tul­lut ja oli­si kiva jo opis­kel­la sitä, mitä oikeas­ti halu­aa. Täy­tän tosi­aan ensi vuon­na pyö­rei­tä ja oli­si kiva jos­kus val­mis­tua jos­tain ennen eläkeikää. 

 11. Jat­kan, nyt kun olen täs­sä kat­so­nut säh­kö­pos­tii­ni saa­ma­ni rivin perus­teel­la vel­voi­teoi­keu­den moni­va­lin­to­jen vää­riä vas­tauk­sia, niin pitää sanoa että osit­tain kysees­sä on osaa­mi­sen puu­te ja osit­tain se, että tää on ihan arvon­taa (lak­kaa muu­ten muis­tut­ta­mas­ta sii­tä kom­men­tis­ta­ni, se oli tun­ne­kuo­hus­sa kirjoitettu.) 

  Minul­la on usein sel­lai­nen tilan­ne näis­sä moni­va­lin­nois­sa, että pys­tyn mel­ko hel­pos­ti sul­ke­maan kak­si var­mas­ti vää­rää ulko­puo­lel­le ja sit­ten miet­ti­mään kah­ta jäl­jel­le jää­vää vaih­toeh­toa. Esi­mer­kik­si täs­sä tapauk­ses­sa, kysy­myk­seen 1 olin vas­tan­nut b vaik­ka oikea vas­taus oli c. Arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa sano­taan näin:

  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 28 mukaan vakio­so­pi­muk­set ovat joko toi­sen osa­puo­len yksi­nään
  laa­ti­mia tai osa­puol­ten yhdes­sä val­mis­te­le­mia. Lisäk­si tun­ne­taan toi­mia­la­jär­jes­tö­jen tai mui­den
  edun­val­vo­jien val­mis­te­le­mia ehto­ja. Vaik­ka pää­sy­koe­kir­jas­sa sano­taan, että huo­mat­ta­va osa
  vakio­eh­dois­ta on käy­tän­nös­sä toi­sen osa­puo­len yksin laa­ti­mia, tätä ei ole koro­tet­tu vakio­eh­to­jen
  tun­nus­mer­kik­si. Näin ollen väi­te B ei pidä paik­kaan­sa.
  Vel­voi­teoi­keu­den perus­teet s. 30 ker­ro­taan, että batt­le of forms ‑ongel­maan ei ole muo­dos­tu­nut
  yksi­se­lit­teis­tä rat­kai­su­ta­paa, vaan vas­taus­ta jou­du­taan hake­maan joko sii­tä, kum­man osa­puo­len
  kat­so­taan ole­van suu­rem­mas­sa mää­rin vas­tuus­sa syn­ty­nees­tä epä­sel­vyy­des­tä, tai sii­tä, kum­man
  käyt­tä­mät vakio­eh­dot ovat lähem­pä­nä tah­don­val­tais­ta nor­mis­toa tai alan val­lit­se­vaa
  sopi­mus­käy­tän­töä. Väi­te C pitää näin ollen paikkansa.

  Eli olin koe­ti­lan­tees­sa koros­ta­nut vakio­eh­to­jen yksi­puo­lis­ta laa­ti­mis­ta, että vakio­eh­dot ovat ensi­si­jai­ses­ti toi­sen laa­ti­mia, ja toi­saal­ta aja­tel­lut että noi ovat vakiin­tu­nei­ta, kat­ta­via rat­kai­su­ta­po­ja noi kum­pi on vas­tuus­sa syn­ty­nees­tä epä­sel­vyy­des­tä tai kum­man ehdot on lähem­pä­nä tah­don­val­tais­ta nor­mis­toa tai yleis­tä sopi­mus­käy­tän­töä. Ettei ole mui­ta tapo­ja. Jäl­keen­päin tämä on kyl­lä hävet­tä­nyt pal­jon kun täs­sä nimen­omai­ses­sa menin täl­lä tavoin mokaamaan.

 12. Pahoit­te­lun, että vas­tauk­set tule­vat nyt vii­veel­lä, mut­ta työ­vuo­ro­jen jäl­keen vapaa-aika­ni kuluu täy­sin haki­joi­den vas­tauk­sia tar­kis­taes­sa ja oikaisuvaatimusten laa­ti­mi­ses­sa, joten aika on hie­man kortilla.

  “Ongel­ma” on se, että ajat­te­let mah­dol­li­sen subs­tans­sio­saa­mi­sen ole­van kiro­sa­na. Todel­li­suu­des­sa on äärim­mäi­sen tär­ke­ää ja hyö­dyl­lis­tä, että syy vir­heil­le löy­tyy, kos­ka täl­löin vir­heis­tä on mah­dol­lis­ta oppia sekä ne ovat kor­jat­ta­vis­sa parem­min kuin tilan­tees­sa, jos­sa ei tie­de­tä vir­heen syytä.

  Mitä tulee seu­raa­vaan lainaukseen:

  “On ongel­mal­lis­ta kun noin iso ja mer­kit­tä­vä hen­ki­löi­den varal­li­suu­teen kajoa­va asia­ko­ko­nai­suus on vail­la lain­sää­dän­nöl­lis­tä poh­jaa. Ja tie­ten­kin sen takia ettei tuli­si täl­lai­sia mokia pää­sy­ko­kees­sa. Itse kun pidän ide­aa­li­na sel­lais­ta kai­ken kat­ta­vaa lakia, niin onhan sii­nä oma ärsy­tyk­sen­sä haka­ta pää­hän sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka eivät sit­ten lopuk­si ole­kaan siel­lä laissa.”

  Ensim­mäi­nen asia, mitä haki­joi­den tulee ymmär­tää aloit­taes­saan luku-ura­kan on se, että pää­sy­ko­kees­sa ei edel­leen­kään oikeas­taan anne­ta pis­tei­tä mis­tään muus­ta kuin VALINTAKOEKIRJOJEN tie­to­jen osaa­mi­ses­ta. Toki itseä­ni­kin hyö­dyt­ti valin­ta­ko­keis­sa hank­ki­ma­ni osaa­mi­nen avoi­mes­ta yli­opis­tos­ta, mut­ta subs­tans­sin puo­les­ta pela­taan täy­sin kir­jo­jen tie­doil­la. Lisäk­si kir­jo­ja lukies­sa tulee unoh­taa omat mie­li­pi­teet, vaik­ka ne oli­si­vat täy­sin perusteltuja.

  Niin ärsyt­tä­väl­tä kuin se kuu­los­taa, niin nyt tär­kein­tä on löy­tää ne syyt epä­on­nis­tu­mi­sel­le omas­ta teke­mi­ses­tä tai teke­mät­tö­myy­des­tä, kos­ka nii­hin on help­po teh­dä muu­tok­sia. Sen sijaan, jos syi­tä epä­on­nis­tu­mi­sel­le hakee vain valin­ta­ko­kees­ta, niin on aika kivi­nen tie edes­sä, jos sitä kaut­ta halu­aa saa­da asioi­ta muuttumaan.

  Suo­sit­te­len kyl­lä edel­leen val­men­nus­kurs­sia ensi kevääl­le ja har­joi­tus­ko­kei­den teke­mis­tä sekä sel­lais­ten teh­tä­vien, jois­ta saat palau­tet­ta val­men­nus­kurs­sil­ta. Näin saat iskos­tet­tua omaan sel­kä­ran­kaan valin­ta­ko­kees­sa vaa­dit­ta­van ajat­te­lu- ja vastaustavan.

 13. Haluat­ko sinä itse­kri­tiik­kiä? Kuka­pa sitä itsel­leen halu­aa myön­tää subs­tans­sio­saa­mi­sen puut­teen? Sehän tar­koit­taa että ei osaa ja että on tyhmä.

 14. Minus­ta vii­saut­ta on kyky myön­tää vir­heen­sä ja oppia niis­tä. Jos aja­tus­maa­il­ma­si on täl­lai­nen, niin en oikein tie­dä voin­ko enem­pää aut­taa sinua, vaik­ka pyr­ki­myk­se­ni on blo­gi­ni kaut­ta aut­taa ja moti­voi­da mah­dol­li­suuk­sien mukaan. En tar­koi­ta tätä pahal­la, vaan en oikeas­ti tie­dä, onko vies­teis­tä­ni ollut tai onko niis­tä apua, kos­ka blo­gi­kir­joi­tuk­sis­ta­ni­kin var­mas­ti huo­maa, että läh­den aivan eri­lai­ses­ta ajatusmaailmasta.

 15. Pak­ko kom­men­toi­da: Toi­mit mul­la kevään aika­na ns “ido­li­na”, luin useas­ti sun blogikirjoitusta,jossa sait tie­tää tulok­set ja se moti­voi mua tosi pal­jon. Kuvit­te­lin itse­ni samaan tilan­tee­seen. Pää­sin sisäl­le tänä vuon­na. KIITOS.

 16. Ihan mah­ta­va hom­ma, onnit­te­lut sisään­pää­sys­tä! 🙂 Onnea opin­toi­hin, mut­ta ennen kaik­kea muis­ta naut­tia täy­sil­lä opis­ke­lua­jas­ta ja eri­tyi­ses­ti fuksivuodesta!

  Ja todel­la muka­va kuul­la, että kir­joi­tuk­ses­ta on ollut tsemppiapua 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 17. Hei!

  En tie­dä kuin­ka pal­jon viit­sit neu­voa oikai­sun tekoon tääl­lä, mut­ta kysy­tään kui­ten­kin.. Kan­nat­taa­ko oikai­sus­sa ns. kysee­na­lais­taa arvos­te­lu­pe­rus­tei­ta? Vai kan­nat­taa­ko olla “nöy­rä” ja etsiä vain vir­hei­tä arvos­te­lus­sa, ver­ra­ten omaa vas­taus­taan mallivastauksiin?

 18. Moik­ka!

  Jos eri­lai­sia oikai­su­tyyp­pe­jä jaot­te­li­si, niin se meni­si ehkä näin:
  1. Las­ku­vir­heet pis­teis­sä ja muut tek­ni­set sel­vät virheet

  2. Huo­li­mat­to­muu­det arvos­te­lus­sa (unoh­det­tu hyvit­tää jos­ta­kin koh­das­ta pis­tei­tä X mää­rä, vaik­ka haki­ja sel­väs­ti lis­tan­nut asioi­ta tämän edestä)

  3. Mal­li­vas­tauk­sen ja oman vas­tauk­sen ver­tai­lu sii­nä mie­les­sä, että tie­de­kun­ta ei ole kat­so­nut jon­kin lausee­si vas­taa­van mal­li­vas­tauk­sen jyvi­tet­tyä koh­taa. Täl­löin lausee­si / virk­kee­si ei mene sana­tark­kaan mal­li­vas­tauk­sen jyvi­te­tyn koh­dan kans­sa ja tie­de­kun­nan mie­les­tä vas­taus ei ole täl­löin tar­peek­si tark­ka. Haki­jan kuu­luu siis perus­tel­la, mik­si hänen vas­tauk­sen­sa tar­koit­taa samaa asial­li­ses­ti tai on tar­peek­si lähel­lä mal­li­vas­tauk­sen ilmaisua.

  4. Vir­heet arvos­te­lu­pe­rus­teis­sa. Arvos­te­lu­pe­rus­tei­ta voi­daan oikai­sul­la / vali­tuk­sel­la muut­taa vain hyvin poik­keuk­sel­li­ses­ta syys­tä, mut­ta tie­dän kyl­lä useam­man tapauk­sen, jos­sa näin on ollut. Ja näen myös tämän vuo­den kokees­sa sii­hen potentiaalia.

  Läh­tö­koh­tai­ses­ti 1. tyy­pin tapauk­set menes­ty­vät toden­nä­köi­sim­min (jopa var­mas­ti) ja 4. tyy­pin tapauk­set hei­koi­ten. Toki tämä voi vaih­del­la aina tapauskohtaisesti.

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 19. Hei! Hain tänä kevää­nä ensim­mäis­tä ker­taa oikik­seen enkä har­mik­se­ni pääs­syt sisään. Sain kokees­ta pis­tei­tä 43 ja mie­tin­kin kan­nat­taa­ko näil­lä eväil­lä hakea tois­ta ker­taa. Olin Pykä­lä Teho kurs­sil­la ja otin myös vapaa­ta töis­tä. Mie­les­tä­ni val­mis­tau­duin hyvin ja vähän masen­taa kuin­ka huo­nos­ti koe sil­ti meni. Olen miet­ti­nyt mui­ta ura­vaih­toeh­to­ja, mut­ta tun­tuu että mikään muu ei kiin­nos­ta. moni­va­lin­nois­ta sain 29 pis­tet­tä ja esseis­tä 2,4,4,4. Tun­tui kokees­sa että asiat on hyvin hal­lus­sa mut­ta oikei­den asioi­den pape­ril­le kir­joit­ta­mi­nen ei oikein suju­nut. Olen miet­ti­nyt avoi­mes­sa opis­ke­lua töi­den ohel­la tai syk­syl­lä hake­mis­ta oikeus­tra­de­no­mik­si. Mie­ti­tyt­tää myös tuo ensi­ker­ta­lais­kiin­tiön mene­tys jos pää­sen­kin AMK:hon eikä se sit­ten oli­si­kaan sitä mitä haluaisin.

 20. Moik­ka!

  Lyhyt vas­taus on, että kyl­lä kan­nat­taa. Var­sin­kaan ensim­mäi­sen haku­ker­ran pis­teis­tä ei kan­na­ta vetää mitään älyt­tö­miä joh­to­pää­tök­siä sen suh­teen, että onko tule­vai­suu­des­sa mah­dol­lis­ta pääs­tä sisäl­le. Kuten sanoit, niin muu ei oikein tun­nu kiin­nos­ta­van, joten on höl­möä läh­teä väki­sin teke­mään toi­ses­ta vaih­toeh­dos­ta kiinnostavaa.

  Mai­nit­se­mis­ta­si vaih­toeh­dois­ta avoi­mes­sa opis­ke­lu töi­den ohel­la on huo­mat­ta­vas­ti fik­sum­pi rat­kai­su kuin oikeus­tra­de­no­mi. Nyky­ään ensi­ker­ta­lai­suu­del­la kun on pis­te­ra­jo­jen puo­les­ta mer­ki­tys­tä ja oikeus­tra­de­no­min kou­lu­tus ei anna päte­vyyt­tä lähel­le­kään samoi­hin teh­tä­viin kuin OTM. Lisäk­si parem­man poh­jan pää­sy­ko­kei­ta ja itse opis­ke­lu­ja oikik­ses­sa var­ten saat avoi­mes­sa opis­ke­lus­ta. Tähän vie­lä lisät­ty­nä se, että avoi­men opin­to­ja voi tie­tys­sä mää­rin hyväk­si­lu­kea tie­de­kun­nas­sa, niin en näe oikeus­tra­de­no­mik­si hakeu­tu­mi­sel­le mitään jär­ke­vää perus­tet­ta sinun tapauksessasi.

  Jos koet, että olet val­mis­tau­duit hyvin kevään ajan, niin ehdot­to­mas­ti kan­nat­taa tila­ta omat pää­sy­koe­vas­tauk­set ja käy­dä ne läpi ver­tail­len mal­li­vas­tauk­siin. Pis­teis­tä­si pää­tel­len uskoi­sin, että vas­taus­tek­nii­kas­sa on saat­ta­nut men­nä jotain pie­leen ja tämä on sii­tä hyvä uuti­nen, sil­lä vas­taus­tek­niik­ka on help­po kor­ja­ta 🙂 Alla on vie­lä lai­naus Var­jo­val­men­nus-ryh­mäs­sä jul­kais­tus­ta kir­joi­tuk­ses­ta­ni, jos­ta saat­taa olla sinul­le­kin hyö­tyä (pituu­den vuok­si jaan sen kah­teen eri kommenttiin):

  “Iiro Ruo­lah­ti
  Eilen 16.07
  Heip­pa kaikki!

  Moni on var­maan saat­ta­nut­kin läh­teä jo täs­tä ryh­mäs­tä, mut­ta onnit­te­lut kai­kil­le sisään­pääs­seil­le �� Naut­ti­kaa­han opis­ke­lu­vuo­sis­ta ja eten­kin sii­tä ensim­mäi­ses­tä. Opis­ke­lu­jen aloit­ta­mi­nen tuo var­mas­ti muka­naan uut­ta ja eri­lais­ta stres­siä, mut­ta muis­ta­kaa, että se stres­saa­min koet­te­le­mus on taka­na ja muis­ta­kaa myös rela­ta kunnolla.

  Tämä jul­kai­su on koh­dis­tet­tu teil­le, joil­le oikik­sen pyö­rö­ovet (ja min­kä­lai­sia ovia sitä muu­al­la Suo­mes­sa onkaan tie­de­kun­nil­la) eivät VIELÄ auen­neet. Vaik­ka toki moni pää­see ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­laan sisäl­le, niin itse olen aina kehoit­ta­nut haki­joi­ta val­mis­tau­tu­maan hen­ki­ses­ti pidem­pään pro­ses­siin, sil­lä tilas­tol­li­nen fak­ta on, että sisään­pääs­seet ovat hake­neet useam­man ker­ran. Ymmär­rän ja tie­dän omas­ta­kin (kol­me ker­taa hake­nee­na) koke­muk­ses­ta, että jos kevään on oikeas­ti panos­ta­nut, niin pet­ty­mys on suu­ri tulos­ten jäl­keen ja hel­pos­ti tekee mie­li vain luo­vut­taa, sil­lä “ei minus­ta sii­hen ole”, “jäin niin kau­ak­si sisään­pää­sys­tä” ja mitä näi­tä aja­tuk­sia nyt pyö­rii­kään päässä.

  Toki monel­le sel­vi­ää kevään aika­na, ettei oikis ole­kaan se mitä halu­aa tai elä­mään ilmes­tyy mui­ta jut­tu­ja, mut­ta jos oikis on edel­leen­kin tei­dän haa­ve ja tavoi­te, niin älkää mis­sään nimes­sä luo­vut­ta­ko sen suh­teen. Niin kuin luku- ja moti­vaa­tio­luen­nol­la puhut­tiin, niin aina­kin itsel­le­ni unel­mien tavoit­te­lu toi­mii elä­män suo­la­na ja oli­si tyl­sää, jos nii­den tavoit­te­lus­ta luo­pui­si, vaik­ka elä­mäs­sä pitää olla kai­ken­nä­köis­tä sisältöä.

  Okei, oikis kiin­nos­taa edel­leen, mut­ta mitä sit­ten? Sisään en pääs­syt ja har­mit­taa kuin rau­hoi­tet­tua lii­to-ora­vaa ja kai­ken lisäk­si jäin x pis­te­mää­rän pää­hän pis­te­ra­jois­ta. Eihän näil­lä kor­teil­la voi mitään tul­la jat­kos­sa­kaan. VÄÄRIN. Tai no oikein sinän­sä, että jos jumiu­dut tuo­hon aja­tus­mal­liin, niin ei var­mas­ti tule­kaan. Mut­ta vaik­ka sii­tä kokees­ta oli­si saa­nut vain 10 pis­tet­tä nyt, niin sinul­la ja kel­lä tahan­sa muul­la on edel­ly­tyk­set pääs­tä oikik­seen. Olen nyt muu­ta­man kevään ajan jutel­lut, tuto­roi­nut, men­to­roi­nut ja luke­nut useam­man haki­jan valin­ta­koe­vas­tauk­sia, joten sen lisäk­si, että minul­le on muo­dos­tu­nut käsi­tys sii­tä, mis­sä men­nään pie­leen kokees­sa, niin olen havain­nut ylei­siä kom­pas­tus­ki­viä koko kevään aikana.

 21. …jul­kai­su jatkuu:

  “1. Vir­heis­tä oppiminen

  Tämä on var­maan kai­kis­ta tur­haut­ta­vin syy (näin tuto­rin wha­te­ver näkö­kul­mas­ta), mik­si jen­gi ei pää­se sisäl­le. Tai kyse on ennem­min­kin sii­tä, että vir­heis­tä ei opi­ta. Ja tämän voi jakaa kah­teen osaan: ei opi­ta vii­me kevään vir­heis­tä ja ei opi­ta kevään aika­na teh­tä­vis­tä virheistä.

  a) Vii­me haku­ker­ran vir­heis­tä oppiminen

  Tie­dän, että pää­sy­koe­ru­tis­tuk­sen ja tulos­ten jäl­keen moni halu­aa vain unoh­taa kokeen eikä pala­ta sii­hen ja alot­taa puh­taal­ta pöy­däl­tä uudes­taan ensi kevää­nä, mut­ta oikeas­ti: tilat­kaa ne omat pää­sy­koe­vas­tauk­set (https://www.oikeustieteet.fi/valintakokeet/ — olet­tai­sin, että nii­tä saa edel­leen tilat­tua, vaik­ka tuol­la puhu­taan 12.7.:stä) ja käy­kää ne läpi ver­ra­ten nii­tä mal­li­vas­tauk­siin. Lis­tat­kaa ihan pape­ril­le tai koneel­le ylös, että mis­sä huo­maat­te pis­tei­tä läh­te­neen ja miet­ti­kää joh­tui­ko se sii­tä, että i. ette ole vain tien­neet asi­aa (=ette ole luke­neet tar­peek­si / ymmär­tä­neet asi­aa) ii. onko ongel­ma vas­taus­tek­nii­kas­sa (ette vas­taa sel­keäs­ti kysy­myk­seen tms.) iii. aika lop­pui iv. jotain muu­ta? Lait­ta­kaa nämä ylös ja sen jäl­keen miet­ti­kää, että miten nii­tä voi­si kehit­tää ensi kevät­tä sil­mäl­lä pitäen: i. luet­te enem­män (aja­tuk­sel­la) ii. har­joit­te­let­te vas­taus­tek­niik­kaa iii. teet­te ensi kevää­nä enem­män har­joi­tus­teh­tä­viä kel­lot­taen ja har­joit­te­let­te ajan­käyt­töä. iv. ???

  Muis­ta­kaa kui­ten­kin myös käy­dä läpi onnis­tu­mi­sia, jot­ta tie­dät­te mihin ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se käyt­tää ensi kevää­nä niin pal­jon aikaa. Itse olen todel­la ana­lyyt­ti­nen ihmi­nen ja var­maan täs­tä syys­tä höpö­tän näi­tä ohjei­ta, mut­ta oikeas­ti miten muu­ten­kaan te voit­te kor­ja­ta ne teh­dyt vir­heet, jos ette edes mie­ti nii­tä? Toki ne voi ns. kor­jau­tua auto­maat­ti­ses­ti koke­muk­sen kaut­ta, mut­ta mik­si ottaa ris­ki sii­tä, kun voit­te pie­nel­lä panos­tuk­sel­la tul­la var­mem­mak­si sii­tä, että vir­heet on löy­det­ty ja resep­ti nii­den kor­jaa­mi­seen on löydetty.

  b) Vir­heis­tä oppi­mi­nen haku­ke­vään olles­sa käynnissä

  Ja sama pätee koros­tu­nees­ti kevään aika­na eli ensi kevää­nä kun luet­te taas. Älkää her­ran­ju­ma­la pis­tä­kö pää­tä pen­saa­seen esim. huo­no­jen har­joi­tus­koe­tu­los­ten jäl­keen ja kuvi­tel­ko, että hom­ma kor­jaan­tuu itses­tään. Otta­kaa het­ki tulos­ten pures­ke­luun ja otta­kaa ne työ­ka­lut vas­taan, mitä “vir­hei­den” muo­dos­sa saat­te. Kevään aika­na moni vain hel­pos­ti jää sii­hen illuusioon, että pak­ko pai­naa eteen­päin ja pak­ko tätä pak­ko tota eikä anne­ta itsel­le aikaa hen­gäh­tää yli­pään­sä, että väl­te­tään bur­nout tai hen­ki­nen luk­kiu­tu­mi­nen saa­ti sit­ten, että opis­ke­lu pysyi­si laa­duk­kaa­na. Ties kuin­ka moni haki­ja on myön­tä­nyt­kin (aina kokeen jäl­keen tie­ten­kin), että oli­si­pa osan­nut ottaa sen yhden lepo­päi­vän, kun sitä tar­vit­si tai lukea laa­duk­kaam­min. Mut­ta tie­dän, ettei se ole niin help­poa kevään aika­na, kun stres­si pai­naa pääl­le ja ajat­te­lee, että on vain pak­ko tar­poa eteenpäin.

  2. Mitä välivuonna

  Monel­le väli­vuo­si on todel­la ras­kas hen­ki­ses­ti, sil­lä unel­mien opis­ke­lu­paik­ka jäi saa­mat­ta ja vält­tä­mät­tä muu­ta teke­mis­tä ei ole tie­dos­sa. Jos jotain voin oikik­seen pää­se­mi­sek­si suo­si­tel­la, niin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lu. Tääl­lä­kin ryh­mäs­sä on hen­ki­löi­tä eri puo­lel­ta Suo­mea, joten käy­kää tsek­kaa­mas­sa sen oman avoi­men yli­opis­ton tar­jon­ta ja bon­gat­kaa siel­tä oikis­kurs­se­ja. Men­kää ja osal­lis­tu­kaa niil­le, sil­lä itse koen edel­leen, että käy­mä­ni avoi­men kurs­sit val­mis­ti­vat minut pää­sy­koe­ke­vää­seen 1000xparemmin kuin mitä val­men­nus­kurs­si. Avoi­mes­sa tei­dän juri­di­nen ajat­te­lu­ky­ky kehit­tyy, te totut­te juri­di­seen teks­tiin, opit­te tent­tien kaut­ta vas­taus­tek­niik­ka ja pää­set­te puu­haa­maan sen tei­dän unel­ma-alan opin­to­jen kans­sa. Mones­ti myös nii­tä avoi­men opin­to­ja saa (hyvin) hyväk­si­luet­tua tie­de­kun­taan pää­se­mi­sen jäl­keen ja sik­si itse­kin alo­tin taval­laan suo­raan “toi­sel­ta opiskeluvuodelta”.

 22. Ja vii­mei­nen pätkä:

  “Tosin väli­vuo­te­na voi ja kuu­luu teh­dä muu­ta­kin! Käy­kää töis­sä, mat­kus­tel­kaa ja naut­ti­kaa elä­mäs­tä. Haki­ja­na sitä ei vält­tä­mät­tä ajat­te­le pit­käl­lä täh­täi­mel­lä, mut­ta esi­mer­kik­si se sur­keal­ta tun­tu­va duu­ni­paik­ka Ale­pan kas­sal­la on muu­ta­man vuo­den pääs­tä kovaa valuut­taa, kun oik­ka­ri­na haet­te oman alan har­joit­te­lu­paik­ko­ja. Nimit­täin esi­mer­kik­si juu­ri asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta arvos­te­taan pal­jon ihan isois­sa­kin asian­ajo­toi­mis­tois­sa. Mat­kus­te­lu taas laa­jen­taa ymmär­rys­tä muis­ta kult­tuu­reis­ta, mis­tä taas voi olla hyö­tyä, kun val­mis­tu­mi­sen jäl­keen työs­ken­te­let­te ulko­maa­lai­sen asiak­kaan kans­sa. Täs­sä vain ihan nopea esi­merk­ki lähin­nä vain sen vuok­si, että ymmär­rät­te ettei se väli­vuo­si ole maa­il­man­lop­pu tai että jumit­tai­sit­te muka vain paikallanne.”

 23. Hei! Kii­tos vas­tauk­sis­ta! En tosi­aan tilan­nut nii­tä omia vas­tauk­sia ko vitut­ti sen ver­ran. Voi­si­han sitä vie­lä tie­dus­tel­la jos ne vie­lä sai­si. Täs­sä nyt on itel­lä ollut väli­vuo­sia jo useam­pia ��. Vuo­si lukion jäl­keen ja 5 vuot­ta amik­sen jäl­keen. Nyt koh­ta kol­me­kym­pi­se­nä miet­tii että mik­sei sitä hake­nut aika­sem­min ja vain jämäh­ti töi­hin. Nyt tun­tuu että kai­kil­la kave­reil­la on “kun­non” työ­paik­ka ja kou­lut käy­ty ja ite ei oo saa­nu vie­lä mitään aikaan. Sil­lä en nyt haluai­si mon­taa vuot­ta yrit­tää kou­luun. Alkaa oma työ­ki pän­niin jo sen ver­ran että koh­ta pitäis alkaa kek­siin muu­ta tekemistä. ��

 24. Sitä suu­rem­mal­la syyl­lä kehoi­tan tilaa­maan omat vas­tauk­set ja poh­ti­maan, mis­sä on kehi­tet­tä­vää, jot­ta näi­tä väli­vuo­sia ei tar­vit­se viet­tää enem­pää. Paras lää­ke sisään­pää­syyn on ana­ly­soi­da omia vas­tauk­sia ja haku­ke­vät­tä koko­nai­suu­des­saan, jon­ka jäl­keen kor­ja­ta mah­dol­li­set “vir­heet”. Kyl­lä ne tie­de­kun­nan ovet sul­le­kin vie­lä aukeaa! 🙂

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

 25. Hei,
  Olen vähän van­hem­mal­la iäl­lä kiin­nos­tu­nut oikeus­tie­tei­den opis­ke­lus­ta ja suun­ni­tel­mis­sa oli­si hakea oikeus­tie­teel­li­seen tule­vas­sa kevään yhteis­haus­sa. Haluai­sin­kin saa­da muu­ta­maan kysy­myk­seen vie­lä vastauksia. 

  Kuin­ka pal­jon pakol­li­sia kie­lio­pin­to­ja sisäl­tyy ON ja OTM opin­toi­hin? Opin­to-oppai­siin olen tutus­tu­nut ja huo­man­nut, että joi­tain luen­to­ja ja kir­jal­li­suut­ta on opis­kel­ta­va Englan­nin kie­lel­lä (mm. Kan­sain­vä­li­nen oikeus ja Euroop­pa­oi­keus), onko Englan­nin kie­li­tai­don olta­va hyvä pär­jä­täk­seen opis­ke­luis­sa? Itsel­lä­ni on työ­vuo­sien aika­na pääs­syt kie­li­tai­to todel­la hei­ken­ty­mään joten tämä kie­li­tai­don puu­te hiu­kan huolettaa.

  Tekee­kö moni oikeus­tie­teen opis­ke­li­ja oman alan töi­tä opin­to­jen ohel­la vai onko työn­te­ko opin­to­jen ohel­la aika­tau­lul­li­ses­ti mahdollista? 

  Kiin­nos­tai­si kuul­la, että onko oikeus­tie­teen opis­ke­li­joi­den jou­kos­sa myös van­hem­pia opis­ke­li­joi­ta vai onko lähes kaik­ki noin 20 vuo­tiai­ta opis­ke­li­joi­ta? Onko val­tao­sa opis­ke­li­jois­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non suorittaneita? 

 26. Moik­ka!

  Vas­taan näi­hin kysy­myk­siin sii­tä näkö­kul­mas­ta, miten asiat ovat Hel­sin­gis­sä, mutta:

  - Oikeus­no­taa­riin kuu­luu pakol­li­nen vir­ka­mies­ruot­sin kurs­si (3 opin­to­pis­tet­tä), jon­ka pää­see kyl­lä läpi kuka tahan­sa vii­meis­tään valit­se­mal­la erään hel­po­te­tun kurs­sin. Kävin itse tuon kysei­sen kurs­sin ja ruot­sin­kie­len tai­to­ni rajoit­tuu lähin­nä muu­ta­miin hyvin yksin­ker­tai­siin lauseisiin.

  Lisäk­si oikeus­no­taa­rin tut­kin­toon tulee suo­rit­taa 4 opin­to­pis­tet­tä mitä tahan­sa vie­ras­ta kiel­tä tuon ruot­sin lisäk­si, useim­mat toki suo­rit­ta­vat sen englan­ti­na. Mais­te­ris­sa sen sijaa pitää suo­rit­taa 5 opin­to­pis­tet­tä lisää vie­ras­ta kiel­tä ja sen on olta­va vaa­ti­mus­ta­sol­taan haas­ta­vam­pi kuin notaa­ri­vai­hees­sa teh­ty kurssi. 

  Täl­lä het­kel­lä notaa­ri­vai­hees­sa tar­vi­taan englan­tia vain kan­sain­vä­li­sen oikeu­den kurs­sil­la, jos­sa yksi tent­ti­kir­ja on englan­nik­si sekä kaik­ki tent­ti­ky­sy­myk­set ovat englan­nik­si. Tosin tent­tiin voi lukea myös suo­men­kie­lis­tä tent­ti­kir­jaa, jol­la pär­jää aivan yhtä hyvin ja tent­tiin voi vas­ta­ta englan­nik­si, suo­mek­si ja ruotsiksi. 

  Kie­li­tai­dos­ta oikik­sen suo­rit­ta­mi­nen ei todel­la­kaan jää kiin­ni. Sanon tämän sil­lä, että jos haki­ja näkee sen työ­mää­rän pääs­täk­seen oikik­seen, niin se (huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi) työ­mää­rä, min­kä kie­li­kurs­sit vaa­ti­vat ei pitäi­si olla ongel­ma. Sain itse ruot­sin kurs­seis­ta lukios­sa arvo­sa­noik­si 7, 5, 5, 5 ja 4 enkä kir­joit­ta­nut ruot­sia, mut­ta vir­ka­mies­ruot­sin kurs­si osoit­tau­tui yli­opis­ton haus­kim­mak­si ja tuli sii­nä vähän ohes­sa opit­tua­kin jotain. Kävin tosin kyl­lä sen hel­po­te­tun kurs­sin, mut­ta kuitenkin.

  Sen mitä osaan muis­ta oikik­sis­ta sanoa, niin Vaa­sas­sa on toden­nä­köi­ses­ti opis­ke­lu ras­kaam­paa, kun käsit­tääk­se­ni noin puo­let luen­nois­ta ovat ruot­sik­si, vaik­ka suo­rit­tai­si­kin tut­kin­non yksi­kie­li­se­nä (suo­mek­si). Koke­muk­se­ni mukaan ruot­sin tai­dol­la on enem­män mer­ki­tys­tä kuin englan­nil­la OPINNOISSA. Työ­elä­mä sit­ten erikseen.

  - Työn­te­ko opin­to­jen aika­na on aika­tau­lul­li­ses­ti mah­dol­lis­ta ja var­sin­kin Hel­sin­gin oik­ka­rit työs­ken­te­le­vät useim­mi­ten osa-aikai­ses­ti opin­to­jen ohel­la. Tämä joh­tuu sii­tä, että pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on run­saas­ti oman alan työ­paik­ko­ja ver­rat­tu­na mui­hin aluei­siin ja pää­kau­pun­ki­seu­dun elä­mis­kus­tan­nuk­set ehkä myös edel­lyt­tä­vät osa-aikais­ta työskentelyä.

  Seu­raa­vis­ta lin­keis­tä pää­set tutus­tu­maan ihan tut­kit­tuun­kin tie­toon oik­ka­rei­den työn­teos­ta:
  - Oik­ka­rei­den työ­ky­se­ly 2017: https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/oikkareiden-tyokysely-2017/ (sivun alus­sa on link­ki koos­tee­seen vas­tauk­sis­ta)
  - Sopi­va mää­rä työn­te­koa opis­ke­lun ohes­sa lisää moti­vaa­tio­ta: https://lakimiesuutiset.fi/sopiva-maara-tyontekoa-opiskelun-ohessa-lisaa-motivaatiota/

  Tie­ten­kin suu­rin osa aloit­ta­vis­ta opis­ke­li­jois­ta ovat sii­nä 18–25 ikä­vuo­den välil­lä. Se on hie­man suh­teel­lis­ta, mitä tar­koit­taa van­hem­mal­la iäl­lä, mut­ta vuon­na 2017 Hel­sin­gin oikik­ses­sa aloit­ti n. 15 yli 30-vuo­tias­ta opis­ke­li­jaa ON-kou­lu­tus­oh­jel­mas­sa. Noin puo­let oli­vat näis­tä yli 40-vuo­tiai­ta ja van­hin opis­ke­li­ja oli yli 50-vuotias.

  Viral­lis­ta tilas­to­tie­toa minul­la ei ole yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­nei­den mää­räs­tä, mut­ta lon­kal­ta voi­sin sanoa sen ole­van var­mas­ti yli 80 %:ia aloit­ta­vis­ta opiskelijoista.

  Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vas­tauk­sis­ta oli apua! 🙂 Lai­toin aamu­päi­väs­tä tie­dus­te­lua Laki­mies­liit­toon sii­tä, onko vii­me vuo­den opis­ke­li­jen työ­ky­se­lyn tulok­sia jul­kais­tu, mut­ta en saa­nut vie­lä vas­taus­ta. Mikä­li saan ne jos­sain vai­hees­sa, niin link­kaan (mikä­li se on jul­ki­nen tie­dos­to) sen vas­taa­mal­la tähän kommenttiin.

  - Iiro / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.