Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

22 § Esit­te­ly 2.0

Photo by Aubrey Odom on Unsplash

Pit­kän hil­jai­se­lon ja satun­nais­kir­joit­te­lun jäl­keen on aika akti­voi­da tämä blo­gi! Tämän luku­vuo­den opin­not ovat yhtä englan­nin luen­toa vail­le val­miit ja koko oikeus­no­taa­rin tut­kin­to on teo­rias­sa teh­ty. Käy­tän­nös­sä se riip­puu 3.4. olleen kan­sain­vä­li­sen yksi­tyi­soi­keu­den ten­tin tulok­sis­ta, jon­ka jäl­keen voin halu­tes­sa­ni lait­taa tut­kin­to­to­dis­tus­pyyn­nön (= val­mis­tu­mi­nen) mene­mään. Tai no, ehkä se halua­mi­nen riip­puu myös sii­tä, läpäi­sin­kö tentin.

Töi­tä­kin on vain kak­si vuo­roa vii­kos­sa tou­ko­kuun ajan ja nel­jä vuo­roa vii­kos­sa kesä­kuun ajan, joten aikaa blo­gin akti­voin­nil­le pitäi­si olla. 

Kos­ka täs­sä on ollut niin pit­kä tau­ko kir­joit­te­lus­ta, ja tein vain lyhyen esit­te­lyn itses­tä­ni 3,5 vuot­ta sit­ten, niin ajat­te­lin, että oli­si muka­va päi­vit­tää tuo­ta esit­te­lyä van­hoil­le luki­joil­le ja esi­tel­lä itse­ni uusil­le luki­joil­le. Lisäk­si blo­gin lopus­sa on palau­te- / kehi­tys­toi­ve­ky­se­ly, johon toi­voi­sin, että vastaat!

Mik­si aloi­tin blo­gin kirjoittamisen?

Aloi­tin blo­gin kir­joit­ta­mi­sen aikoi­naan lähin­nä sil­lä ideal­la, että se toi­mii minul­le “päi­vä­kir­ja­na”, sil­lä kave­ri­ni oli­vat jo kyl­läs­ty­nei­tä kuun­te­le­maan oikis-jut­tu­ja­ni eivät­kä var­maan edes tajun­neet puo­lia­kaan niis­tä. Lisäk­si olin luke­nut vuo­des­ta 2014 läh­tien Pykä­lä ja muu­ta­ma muu ‑blo­gia. Tämän blo­gin hil­jen­tyes­sä ajat­te­lin, että oikik­seen kes­kit­ty­väl­le blo­gil­le voi­si olla “kysyn­tää”. Sii­hen sit­ten kek­sit­tiin joku tosi kli­sei­nen – ja nyky­ään itses­sä­ni hie­man myö­tä­hä­pe­ää aiheut­ta­va – nimi blo­gil­le, ja näin syn­tyi Unelmana Oikis ‑blo­gi 🙂

Blo­gin kat­se­lu­ker­rat läh­ti­vät nousuun syk­syl­lä 2015, kun jul­kai­sin kol­man­nen kir­joi­tuk­se­ni “3 § Oikik­seen 2016 — Hakuin­fo” ja sii­tä eteen­päin kat­se­lu­ker­to­ja on ker­ty­nyt tasai­seen tah­tiin. Kat­se­lu­ker­rat ovat joh­ta­neet kym­me­niin kom­ment­tei­hin sekä yhtey­den­ot­toi­hin, ja olen pääs­syt jut­te­le­maan lukuis­ten eri haki­joi­den kans­sa, mikä on ollut muka­vaa. Vaik­ka en ole kir­joi­tel­lut blo­gii­ni kovin aktii­vi­ses­ti sit­ten syk­syn 2016, olen sil­ti jat­ka­nut aktii­vi­ses­ti haki­joi­den tsemp­paa­mis­ta ja aut­ta­mis­ta esi­mer­kik­si sähköpostitse.

Mik­si jat­kan blo­gin kirjoittamista?

Jos asian tii­vis­täi­si, kir­joi­tan kos­ka se on haus­kaa. Kuten sanoin, en ole pit­kään aikaan kir­joit­ta­nut aktii­vi­ses­ti, mut­ta haki­jat ovat sil­ti onnek­si löy­tä­neet yhteys­tie­to­ni ja olleet roh­keas­ti yhtey­des­sä. On ollut haus­kaa aut­taa ja moti­voi­da eri­lai­sia haki­joi­ta haku­pro­ses­sin ja mui­den asioi­den kans­sa ja olen tämän avul­la saa­nut tutus­tua mie­len­kiin­toi­siin “tari­noi­hin”. Olen pääs­syt mm. tsemp­paa­maan haki­joi­ta yli­pään­sä yrit­tä­mään oikik­seen hake­mis­ta, tuke­maan pro­ses­sin aika­na sekä laa­ti­maan oikai­su­vaa­ti­muk­sen, joka joh­ti haki­jan sisäänpääsyyn.

Ehkä kui­ten­kin pysäyt­tä­vin het­ki oli, kun eräs oik­ka­ri kysyi minul­ta pakol­li­sel­la kurs­sil­la, että olen­ko kir­joit­ta­nut tätä blo­gia ja ker­toi, että blo­gis­ta oli pal­jon apua, ja hän saat­toi jopa itkeä sitä lukies­saan. Toki olen saa­nut pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta blo­gis­ta vuo­sien aika­na, kii­tos sii­tä, mut­ta joten­kin opis­ke­li­ja­ka­ve­ril­ta kas­vok­kain kuul­tu­na se iski kiel­tä­mät­tä kovem­paa: olen kai oikeas­ti onnis­tu­nut ole­maan avuk­si samal­la kun olen kir­joi­tel­lut omak­si ilok­si. Haluan jat­kos­sa­kin aut­taa mui­ta blo­gi­ni kautta.

Toki nyky­ään minul­la on mui­ta­kin tavoit­tei­ta blo­gil­le­ni, kuten se, että blo­gi­ni voi toi­mia myös käyn­ti­kort­ti­na ja saat­taa antaa joil­le­kin ensi­vai­ku­tel­man minus­ta. Mie­les­tä­ni on muka­vam­paa, että ensi­vai­ku­tel­ma­na toi­mii (useam­pi) blo­gi­kir­joi­tus kuin lyhyt small talk, jol­loin toi­seen ei ehdi kovin­kaan syväl­li­ses­ti tutustumaan.

Blo­gi­ni on var­mas­ti nimen­sä­kin perus­teel­la pro­fi­loi­tu­nut blo­gik­si, jon­ka ensi­si­jai­se­na koh­dey­lei­sö­nä ovat oikik­seen hake­vat hen­ki­löt. Vaik­ka olen joka vuo­si oikik­ses­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen pitä­nyt Var­jo­val­men­nuk­sen val­men­nus­kurs­sil­la luku­tek­niik­ka- ja moti­vaa­tio­luen­non sekä olen avus­ta­nut oikai­su­pyyn­tö­jen laa­din­nas­sa, haluai­sin kir­joit­taa enem­män nime­no­maan oikik­ses­sa opis­ke­lus­ta ja muus­ta sii­hen liit­ty­väs­tä. Uskoi­sin näi­den aihei­den ole­van kiin­nos­ta­via niin haki­joil­le kuin myös oik­ka­reil­le ja näis­tä kir­joit­ta­mi­nen on myös mie­lek­kääm­pää minul­le, sil­lä koen, että haluan itse­kin siir­tyä blo­gin aiheis­sa eteen­päin pää­sy­koe­ke­vääs­tä. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, etten­kö edel­leen haluai­si kir­joit­taa myös pää­sy­ko­kei­siin liit­ty­vis­tä aiheis­ta tai jat­kaa haki­joi­den kysy­myk­siin vas­taa­mis­ta näis­tä kysymyksistä.

Haluai­sin ava­ta syväl­li­sem­min oikik­sen arkea, sil­lä koen, että muut oikik­ses­sa opis­ke­lua käsit­te­le­vät oikis­kir­joi­tuk­set ovat vain pin­ta­raa­pai­su­ja arkeen. Lisäk­si toi­nen mie­len­kiin­toi­nen laa­jem­pi tee­ma on työ­elä­mä juri­dii­kas­sa: niin oik­ka­rin kuin val­mis­tu­neen juris­tin. Työn­ha­kuun liit­tyy pal­jon “myyt­te­jä” ja kysy­myk­siä, joi­ta usein sai lukea esi­mer­kik­si Jode­lis­ta. Toki tämä on ymmär­ret­tä­vää, kos­ka tie­to näis­tä ei vält­tä­mät­tä ole niin hel­pos­ti saa­ta­vil­la, vaik­ka eivät ne mitään salai­suuk­sia ole. Oli­si kui­ten­kin muka­va hie­man ava­ta näi­tä ja jakaa omia koke­muk­sia kaikille.

Yksi asia mikä itseä­ni edel­leen tur­haut­taa ääret­tö­mäs­ti on haki­joi­den kes­kuu­des­sa ole­vat har­ha­luu­lot oikik­ses­ta tai oikik­seen hake­mi­ses­ta, joi­ta haki­jat yhdes­sä liet­so­vat ja johon myös vali­tet­ta­vas­ti myös oik­ka­rit sor­tu­vat välil­lä. Ongel­ma­na on täl­löin se, että infoa on liik­keel­lä pal­jon ja oikean erot­ta­mi­nen vää­räs­tä on äärim­mäi­sen vai­ke­aa. En toki halua julis­taa, että kaik­ki mitä itse ker­ron on puh­das­ta fak­taa, mut­ta toi­voi­sin luki­joi­den ymmär­tä­vän, että ano­nyy­mi­na on help­po kir­joi­tel­la mitä tahan­sa satu­ja ver­rat­tu­na omal­la nimel­lä ja kas­voil­la kir­joit­ta­mi­seen. Ja toi­von mukaan osaan kir­joit­taa mah­dol­li­sim­man objek­tii­vi­ses­ti sekä tuo­da myös mui­den koke­muk­sia esiin.

Koi­tan jat­kos­sa­kin tai­teil­la blo­gin tyy­lin osal­ta jos­sain asia­pi­toi­sen ja ren­non välil­lä eikä aina­kaan muo­toi­lun tai kie­len ole tar­koi­tus olla kor­kea­laa­tuis­ta asiaproosaa.

Esit­te­ly 1.0

Olen Iiro Ruo­lah­ti, 24-vuo­tias kol­man­nen vuo­den oik­ka­ri Hel­sin­gis­tä, jos aloi­te­taan näin tyl­säs­ti. Kävin lukion Jyväs­ky­läs­sä enti­ses­sä Cyg­naeus Lukios­sa (nyk. Schild­tin lukio) ja val­mis­tuin yli­op­pi­laak­si kevääl­lä 2014. Opis­ke­lu lukios­sa ei juu­ri kiin­nos­ta­nut ja tie­sin jo lukioon men­nes­sä, että oikik­seen pää­sys­sä rat­kai­see suu­rim­mak­si osak­si menestys pää­sy­ko­kees­sa, joten tämän puo­les­ta uskal­sin vetää lukion rimaa hipoen läpi, ja kes­ki­tyin lähin­nä nor­maa­liin nuo­ren mie­hen elämään.

Val­mis­tuin lopul­ta noin 6,7 kes­kiar­vol­la, ja kir­joi­tin pakol­li­set nel­jä ainet­ta: pit­kä englan­ti ©, lyhyt mate­ma­tiik­ka ©, äidin­kie­li (B) ja yhteis­kun­taop­pi (A). Sen lisäk­si, että haluan antaa luki­joil­le kuvan “tari­nas­ta­ni” ja tun­te­van minut hie­man parem­min, tämä olkoon osoi­tus sii­tä, ettei oikik­seen pää­sy vaa­di oikeas­ti mitään huip­puar­vo­sa­no­ja lukios­ta. Toki nyky­ään oikik­seen voi pääs­tä pel­käs­tään yli­op­pi­las­tut­kin­non arvo­sa­noil­la, mikä oli­si voi­nut myös moti­voi­da minua opis­ke­le­maan lukios­sa. Kuka tie­tää, mut­ta olen kui­ten­kin sitä miel­tä, että todis­tus­va­lin­ta on äärim­mäi­sen huo­no uudis­tus. Täs­tä lisää myö­hem­min toi­ses­sa blogikirjoituksessa.

Tah­don kui­ten­kin pai­not­taa, että aloin katu­maan nopeas­ti lukion jäl­keen, etten panos­ta­nut opis­ke­luun enem­män, sil­lä olin kiin­nos­tu­nut useis­ta aineis­ta (esim. psy­ko­lo­gia, his­to­ria, yhteis­kun­taop­pi, kie­let) ja oikik­ses­sa olen teh­nyt kiel­ten eteen sitä työ­tä, jon­ka oli­sin voi­nut teh­dä lukios­sa. Yleis­si­vis­tys on oikeas­ti tär­ke­ää ja hyö­dyl­lis­tä elä­mäs­sä eikä se ole mitään opet­ta­jien tai van­hem­pien höpö­hö­pö-jut­tu­ja heh. Nyky­ään luen­kin mui­ta­kin kuin juri­di­sia kir­jo­ja ihan mie­len­kiin­nos­ta ja yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta mm. sijoit­ta­mi­ses­ta ja psy­ko­lo­gias­ta, joten ehkä olen koke­nut taval­laan myö­häis­he­rää­mi­sen opis­ke­luun, vaik­ka­kaan en suh­tau­du kir­jo­jen luke­mi­seen vapaa-ajal­la “opis­ke­lu­na”.

Usein lukio­lai­set kysy­vät­kin, että mitä lukios­sa kan­nat­tai­si opis­kel­la ja tähän totean, että lukioon kan­nat­taa panos­taa ylei­sel­lä tasol­la, mut­ta eri­tyi­ses­ti nii­hin oppiai­nei­siin, jois­ta pidät­te. Tosin äidin­kie­li ja vie­raat kie­let ovat tär­kei­tä mel­kein kai­kis­sa oikik­seen liit­ty­vis­sä ura­po­luis­sa. Täs­tä aihees­ta voin vaik­ka puhua tar­kem­min eril­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa, mikä­li tei­tä mie­ti­tyt­tää lukio-opin­not oikis­ta sil­mäl­lä pitäen. Elä­mää on kui­ten­kin hyvä yrit­tää suun­ni­tel­la myös vähän pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä ja jos tämä ei ymmär­ret­tä­väs­ti ole mah­dol­lis­ta, aina­kin var­mis­tua sii­tä, ettei sul­je lii­kaa tule­vai­suu­den ovia.

Esit­te­ly 2.0

Oikeas­taan kaik­ki kah­des­sa edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa tai­taa olla samaa, mitä kir­joi­tin jo ensim­mäi­ses­sä esit­te­lys­sä­ni. Pal­jon on muut­tu­nut edel­li­ses­tä ker­ras­ta. Opin­to­jen aika­na olen pääs­syt hie­man hah­mot­ta­maan, mit­kä asiat kiin­nos­ta­vat minua juri­dii­kas­sa ja yli­pään­sä. Eri oikeu­de­na­lois­ta koen sopimus‑, kilpailu‑, ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­den eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­sek­si. Lisäk­si suo­ri­tin urhei­luoi­keu­des­ta valin­nai­sen kurs­sin ja pidän urhei­luoi­keut­ta kiin­nos­ta­va­na, mut­ta en ehkä osaa miel­tää sitä var­si­nai­ses­ti oikeu­de­na­lak­si. Totean mie­luum­min, että urhei­lu toi­mia­la­na kiin­nos­taa. Oikik­sen opin­not ja käy­tän­nön työ­elä­mä ovat kui­ten­kin kuin päi­vä ja yö, joten kiin­nos­tuk­sen koh­teet var­mas­ti muut­tu­vat ja tar­ken­tu­vat työ­ko­ke­muk­sen karttuessa 🙂

Aina­kin täl­lä het­kel­lä näen itse­ni, aina­kin uran alus­sa, jol­lain taval­la tran­sak­tioi­den, kuten yri­tys­kaup­po­jen, paris­sa. Tie­dän myös kuu­lu­va­ni ennem­min yksi­tyi­sel­le kuin jul­ki­sel­le sek­to­ril­le, sil­lä olen vah­vas­ti kiin­nos­tu­nut lii­ke­toi­min­nas­ta. Toi­saal­ta pidän hyvin var­tee­no­tet­ta­va­na vaih­toeh­to­na, että pää­dyn jol­lain taval­la ural­la­ni yrit­tä­jäk­si, sil­lä pidän oman luo­mi­ses­ta ja haluai­sin myös toi­mia joh­to­teh­tä­vis­sä. Joh­to­teh­tä­viä toki voi teh­dä myös muus­sa­kin kuin omas­sa yri­tyk­ses­sä, mut­ta omas­sa yri­tyk­ses­sä tähän roo­liin pää­tyy väis­tä­mät­tä heti ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän jälkeen.

Ennen oikis­ta en osan­nut oikein miet­tiä mitään muu­ta kuin oikis­ta ja juri­diik­kaa, mut­ta sisään­pää­syn jäl­keen tun­tuu kuin sil­mät oli­si­vat avau­tu­neet ympä­röi­väl­le maa­il­mal­le. Aloin kiin­nos­tu­maan sijoit­ta­mi­ses­ta sen eri muo­dois­sa ja täl­lä het­kel­lä olen pas­sii­vi­nen osakerahastosijoittaja.

Olen poh­ti­nut useam­paan ker­taan kak­sois­tut­kin­non teke­mis­tä kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti tämä jää toteut­ta­mat­ta, sil­lä koen, että voin opis­kel­la mie­len­kiin­toi­sia kaup­pis­jut­tu­ja myös oma­toi­mi­ses­ti. Tosin saa­tan hyvin­kin suo­rit­taa val­ta­kun­nal­li­sen lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sen verk­ko-opin­to­ko­ko­nai­suu­den, jon­ka avul­la voin tutus­tua itseä­ni kiin­nos­ta­viin asioi­hin kevyen sivuai­ne­ko­ko­nai­suu­den muodossa.

Itse asias­sa jo lukios­sa minul­la oli ujo unel­ma, että joku päi­vä opis­ke­li­sin huip­pu­yli­opis­tos­sa Jen­keis­sä. Vaik­ka olen ollut aina mel­ko itse­var­ma ihmi­nen, niin joten­kin tuo unel­ma tun­tui lii­an kau­kai­sel­ta. Kun pää­sin oikik­seen, tuo unel­ma pala­si aika nopeas­ti takai­sin ja tein ensim­mäi­set kak­si vuot­ta oikik­ses­sa kovas­ti töi­tä tuon unel­man eteen. Pidin huol­ta arvo­sa­nois­ta­ni ja luen netis­tä tar­kem­min, mitä unel­man toteut­ta­mi­nen vaa­ti­si. Eikä minul­le kel­van­nut mikä tahan­sa huip­pu­yli­opis­to, vaan täh­täi­mes­sä­ni oli nime­no­maan Har­vard, jos­sa suun­nit­te­lin suo­rit­ta­va­ni LL.M. ‑jat­ko­tut­kin­non val­mis­tut­tua­ni oikik­ses­ta. Sain kui­ten­kin Laki­mies­lii­ton opis­ke­li­ja­men­to­roin­tioh­jel­mas­ta erin­omai­sen men­to­rin sekä hänen kaut­taan tapa­sin suo­ma­lai­sen, Har­var­dis­ta val­mis­tu­neen, juris­tin. Tämän jäl­keen olen rau­hoit­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti tämän unel­man suh­teen tai ehkä osan­nut lähes­tyä sitä hie­man jär­ke­väm­min ja realistisemmin.

Jat­ko-opin­not Har­var­dis­sa ovat edel­leen­kin yksi vaih­toeh­to, mut­ta pyrin miet­ti­mään uraa­ni ja elä­mää­ni suu­rem­pa­na koko­nai­suu­te­na. Jen­kit hou­kut­ta­vat minua muu­toin­kin kuin opis­ke­lu­paik­ka­na ja näen hyvin rea­lis­ti­ses­ti vaih­toeh­dok­si, että tulen työs­ken­te­le­mään siel­lä jos­sain vai­hees­sa elä­mää­ni aina­kin hetken.

Toi­nen suu­rem­pi koko­nai­suus, jos­ta olen nyky­ään kiin­nos­tu­nut, on sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gia. Kuten blo­gis­ta on var­mas­ti huo­man­nut, pidän moti­vaa­tiop­sy­ko­lo­gias­ta ja yli­pään­sä koen ihmis­mie­len kieh­to­vak­si. Par­hail­laan luen Daniel Kah­ne­ma­nin kan­sain­vä­lis­tä best­sel­le­riä Thin­king, Fast and Slow, joka pureu­tuu ihmi­sen ajat­te­lu­mal­liin. Lisäk­si olen vii­mei­sen vuo­den aika­na hurah­ta­nut totaa­li­ses­ti neu­vot­te­le­mi­seen, jon­ka mie­les­tä­ni voi­si luo­ki­tel­la psy­ko­lo­gian alle, sil­lä koen neu­vot­te­lu­tai­don poh­jau­tu­van vii­me kädes­sä psy­ko­lo­gi­siin tai­toi­hin. Osal­lis­tuin sekä vii­me että tänä vuon­na ELSA Hel­sin­gin neu­vot­te­lu­kil­pai­luun, jos­sa sijoi­tuin vii­me vuon­na kol­man­nek­si, ja tänä vuon­na voi­tim­me pari­ni kans­sa kil­pai­lun. Neu­vot­te­lun puo­lel­ta löy­tyy­kin kir­ja, jos­ta voin tode­ta, että se on suve­ree­nis­ti paras kir­ja, jon­ka olen iki­nä luke­nut. Tai täs­sä tapauk­ses­sa kuun­nel­lut, sil­lä kuun­te­lin tuon Chris Vos­sin teok­sen, Never Split the Dif­fe­rence: Nego­tia­ting as if Your Life Depen­ded on It, Audibles­tä.

Vapaa-ajal­la­ni seu­raan vapaa­ot­te­lua, jota olen myös itse har­ras­ta­nut mui­den kamp­pai­lu­la­jien ohel­la. Ja vie­lä lopuk­si kai­kis­ta oleel­li­sin tie­to: olen vii­mei­sen pääl­le koiraihminen.

Mie­len­kiin­non koh­tei­ta on siis monia, mut­ta koen sen vain posi­tii­vi­sek­si asiak­si, sil­lä näin tule­via ura­vaih­toeh­to­ja on pal­jon ja kiin­nos­tuk­sen lopah­taes­sa johon­kin, voi siir­tyä toiseen.

Lopuk­si

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen tun­tuu täl­lä het­kel­lä kiel­tä­mät­tä ruos­tei­sel­ta, ja täs­sä esit­te­lys­sä on vain osa sii­tä, mitä voi­sin ker­toa itses­tä­ni. Pyrin pitä­mään nämä kir­joi­tuk­set mie­luum­min hie­man tii­viim­pä­nä ja jakaa asioi­ta useam­paan kir­joi­tuk­seen. Näin ollen blo­gin kir­joit­ta­mi­nen tun­tuu (toi­vot­ta­vas­ti) hel­pom­mal­ta minul­le ja blo­gi­kir­joi­tuk­set luet­ta­vam­mal­ta sekä mie­lek­kääm­mäl­tä lukijoille.

En ole vie­lä täy­sin var­ma tule­vas­ta blo­gin sisäl­lös­tä, mut­ta jätän tähän alle lin­kin ano­nyy­miin kyse­ly­lo­mak­kee­seen ja toi­voi­sin­kin, että antai­sit­te palau­tet­ta yli­pään­sä blo­gis­ta ja sii­tä mis­tä aiheis­ta te haluat­te lukea lisää: Palau­te- / kehitystoivekysely,

Voi myös olla mah­dol­lis­ta, että tulen kir­joit­ta­maan hei­nä­kuus­ta aina­kin jou­lu­kuun lop­puun saak­ka blo­gia vain englan­nik­si. Läh­den nimit­täin hei­nä­kuus­sa vaih­toon Mel­bour­neen ja mie­les­sä­ni kävi, että näin voi­sin hioa kie­li­tai­toa­ni entis­tä enem­män. Täl­löin aihei­na oli­si­vat aina­kin kuu­lu­mi­se­ni vaih­dos­ta, mut­ta voi olla, että saa­tan kir­joit­taa blo­gii­ni välil­lä suo­mek­si jois­ta­kin aiheis­ta. Kaik­ki on vie­lä avoinna!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

8 ajatusta aiheesta “22 § Esit­te­ly 2.0”

 1. Hei mil­loin lopul­ta pää­sit oikik­seen? Ei lii­ty tähän pos­tauk­seen mut­ta isken samaan kom­ment­tiin tämän­kin. Niin tie­dät­kö siis ketään joka oli­si pääs­syt avoi­men väy­län kaut­ta esim. Hel­sin­kiin ja kuin rea­lis­ti­nen se mah­dol­li­suus on?

 2. Mä hain kol­me ker­taa (2014, 2015 sekä 2016) ja pää­sin siis 2016 sisälle 🙂

  Tie­dän kak­si hen­ki­löä, jot­ka ovat pääs­seet ja tun­nen vie­lä kol­man­nen, joka pää­si nime­no­maan tänä vuon­na. Tulen toden­nä­köi­ses­ti käsit­te­le­mään avoin­ta väy­lää vie­lä omas­sa kir­joi­tuk­ses­sa, mut­ta täs­sä tilas­toa aiem­mil­ta vuo­sil­ta (Hel­sin­gin avoi­mes­ta väylästä):

  - vuon­na 2019: 4,51 / haki­jat 23 / hyväk­syt­ty ?? / aloi­tus­pai­kat ??
  -vuon­na 2018: 3,79 / haki­jat 14 / hyväk­syt­ty 8 / aloi­tus­pai­kat 8
  -vuon­na 2017: 4,08 / haki­jat 9 / hyväk­syt­ty 5 / aloi­tus­pai­kat 5
  -vuon­na 2016: 4 / haki­jat 8 / hyväk­syt­ty 5 / aloi­tus­pai­kat 5

  Ensim­mäi­nen luku kuvaa siis alin­ta hyväk­syt­tyä kes­kiar­voa ja teo­reet­ti­nen mak­si­mi­kes­kiar­vo on 5,00. Avoi­men väy­lä vaa­tii läh­tö­koh­tai­ses­ti kak­si vuot­ta ihan jo kurs­sien saa­ta­vuu­den­kin vuok­si, mut­ta tuol­lai­sen kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­nen ei ole help­poa. Tosin joka vuo­si useam­pi haki­ja onnis­tuu sen saa­vut­ta­maan, joten se on rea­lis­tis­ta sii­nä mie­les­sä. Lisäk­si avoi­men väy­län sisään­ot­to­paik­ko­ja tul­laan toden­nä­köi­ses­ti tule­vai­suu­des­sa nos­ta­maan, joten tämä saat­taa kans­sa hel­pot­taa keskiarvovaatimusta.

 3. Hei kii­tos erit­täin pal­jon todel­la nopeas­ta ja kat­ta­vas­ta vas­tauk­ses­ta! Oon hake­nu nyt kak­si ker­taa oikik­seen itse ja teki jo eilen mie­li luo­vut­taa kun tulok­set tuli. Pää­dyn nyt var­maan teke­mään Hel­sin­gin avoi­meen opin­to­ja ja kevääl­lä luen pää­sy­ko­kei­siin toi­voen että jona­kin vuon­na sit­ten auke­ais paik­ka joko pää­sy­ko­kei­den tai avoi­men väy­län kaut­ta! Pitää­kin seu­rail­la tätä sun blo­gia, tääl­tä var­maan saan hyviä vink­ke­jä opis­ke­lui­hin ja hakuun sekä motivaatiota! 🙂

 4. Ei mitään 🙂 Tsemp­piä avoi­men opin­toi­hin ja pide­tään peuk­kua ensi vuo­den pää­sy­ko­kei­siin! Jos tulee jotain kysyt­tä­vää oikik­ses­ta tai opin­nois­ta, niin mut tavoit­taa kom­men­teil­la tai säpöl­lä ([email protected]).

 5. Kii­tok­sia tsem­peis­tä!:) täy­ty­nee tila­ta omat vas­tauk­set ja ana­ly­soi­da ne ver­taa­mal­la noi­hin arvos­te­lu­pe­rus­tei­siin. Tänä vuon­na jäi 7p pää­hän, vii­me vuon­na 14p, jos sama tah­ti jat­kuu nii ens vuon­na pitäs olla sisäs­sä 😀 kysäi­sen vie­lä että kävit­kö mitään val­men­nus­kurs­sia? Poh­dis­ke­len jo ensi kevät­tä var­ten tätä ja mie­tin että jos yli­pää­tään kurs­sil­le menen niin kurs­sin vaih­to voi­si olla pai­kal­laan tämän kevään koke­mus­ten perus­teel­la. Oon vähän aika­ses­sa näi­den suh­teen, mut­ta aat­te­lin että eipä se auta jää­dä mureh­ti­maan kun tulok­sel­le ei täs­sä vai­hees­sa voi mitään!

 6. Mä olin 2014 Pykä­län etä­kurs­sil­la ja 2015 sekä 2016 Var­jo­val­men­nuk­sen ilmai­sel­la kurs­sil­la. Val­men­nus­kurs­si ei ole mus­ta ole “pakol­li­nen” var­sin­kaan myö­hem­mil­lä haku­ker­roil­la, mut­ta pää­sin sitä kaut­ta har­joit­te­le­maan teh­tä­vien ja simu­laa­tio­pää­sy­ko­kei­den avul­la sekä puris­ta­maan luku­päi­vän päät­teek­si luen­nol­la vie­lä vii­mei­set mehut pois.

  Kan­nat­taa vali­ta kurs­si omiin tar­pei­siin ja ettei luen­to­ja ole (tai aina­kaan käy) lii­kaa, sil­lä suu­rin työ teh­dään kui­ten­kin omal­la lukemisella. 

  Ja oikea asenne 🙂

 7. Hei tääl­lä toi­nen avoi­mes­sa opis­ke­le­va tie­dus­te­lee mis­tä löy­sit nuo tie­dot aiem­pien vuo­sien avoi­men väy­län sisää­no­tet­tu­jen kes­kiar­vos­ta? Oon kai­va­nut net­tiä, mut­ta en vaan löy­dä. Hyvä uuti­nen on se että opin­to­po­lun mukaan ensi kevään avoi­men väy­län haus­sa hyväk­sy­tään 10 haki­jaa enti­sen 8 sijas­ta. Toi­saal­ta avoi­men väy­län haki­ja­mää­rä on nousus­sa niin en tie­dä tuo­ko se mitään hel­po­tus­ta kes­kiar­voon, niin eikun vain lisää vito­sia metsästämään 😀

 8. Moik­ka,

  olen kerän­nyt noi­ta avoi­men väy­lien tie­to­ja yli­opis­toil­ta sähköpostitse 🙂

  Minus­ta­kin on yli­pään­sä hyvä, että avoi­men väy­län sisään­ot­to­mää­rää kas­va­te­taan, sil­lä se on huo­mat­ta­vas­ti parem­pi tapa vali­ta uusia opis­ke­li­joi­ta kuin todistusvalinta.

  Tsemp­piä opin­toi­hin, ja ole mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä yhtey­des­sä, jos tar­vit­set apua!

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.