Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

22 § Esit­te­ly 2.0

Photo by Aubrey Odom on Unsplash

Pit­kän hil­jai­se­lon ja satun­nais­kir­joit­te­lun jäl­keen on aika akti­voi­da tämä blo­gi! Tämän luku­vuo­den opin­not ovat yhtä englan­nin luen­toa vail­le val­miit ja koko oikeus­no­taa­rin tut­kin­to on teo­rias­sa teh­ty. Käy­tän­nös­sä se riip­puu 3.4. olleen kan­sain­vä­li­sen yksi­tyi­soi­keu­den ten­tin tulok­sis­ta, jon­ka jäl­keen voin halu­tes­sa­ni lait­taa tut­kin­to­to­dis­tus­pyyn­nön (= val­mis­tu­mi­nen) mene­mään. Tai no, ehkä se halua­mi­nen riip­puu myös sii­tä, läpäi­sin­kö tentin.

Töi­tä­kin on vain kak­si vuo­roa vii­kos­sa tou­ko­kuun ajan ja nel­jä vuo­roa vii­kos­sa kesä­kuun ajan, joten aikaa blo­gin akti­voin­nil­le pitäi­si olla. 

Kos­ka täs­sä on ollut niin pit­kä tau­ko kir­joit­te­lus­ta, ja tein vain lyhyen esit­te­lyn itses­tä­ni 3,5 vuot­ta sit­ten, niin ajat­te­lin, että oli­si muka­va päi­vit­tää tuo­ta esit­te­lyä van­hoil­le luki­joil­le ja esi­tel­lä itse­ni uusil­le luki­joil­le. Lisäk­si blo­gin lopus­sa on palau­te- / kehi­tys­toi­ve­ky­se­ly, johon toi­voi­sin, että vastaat!

Mik­si aloi­tin blo­gin kirjoittamisen?

Aloi­tin blo­gin kir­joit­ta­mi­sen aikoi­naan lähin­nä sil­lä ideal­la, että se toi­mii minul­le “päi­vä­kir­ja­na”, sil­lä kave­ri­ni oli­vat jo kyl­läs­ty­nei­tä kuun­te­le­maan oikis-jut­tu­ja­ni eivät­kä var­maan edes tajun­neet puo­lia­kaan niis­tä. Lisäk­si olin luke­nut vuo­des­ta 2014 läh­tien Pykä­lä ja muu­ta­ma muu ‑blo­gia. Tämän blo­gin hil­jen­tyes­sä ajat­te­lin, että oikik­seen kes­kit­ty­väl­le blo­gil­le voi­si olla “kysyn­tää”. Sii­hen sit­ten kek­sit­tiin joku tosi kli­sei­nen – ja nyky­ään itses­sä­ni hie­man myö­tä­hä­pe­ää aiheut­ta­va – nimi blo­gil­le, ja näin syn­tyi Unelmana Oikis ‑blo­gi 🙂

Blo­gin kat­se­lu­ker­rat läh­ti­vät nousuun syk­syl­lä 2015, kun jul­kai­sin kol­man­nen kir­joi­tuk­se­ni “3 § Oikik­seen 2016 — Hakuin­fo” ja sii­tä eteen­päin kat­se­lu­ker­to­ja on ker­ty­nyt tasai­seen tah­tiin. Kat­se­lu­ker­rat ovat joh­ta­neet kym­me­niin kom­ment­tei­hin sekä yhtey­den­ot­toi­hin, ja olen pääs­syt jut­te­le­maan lukuis­ten eri haki­joi­den kans­sa, mikä on ollut muka­vaa. Vaik­ka en ole kir­joi­tel­lut blo­gii­ni kovin aktii­vi­ses­ti sit­ten syk­syn 2016, olen sil­ti jat­ka­nut aktii­vi­ses­ti haki­joi­den tsemp­paa­mis­ta ja aut­ta­mis­ta esi­mer­kik­si sähköpostitse.

Mik­si jat­kan blo­gin kirjoittamista?

Jos asian tii­vis­täi­si, kir­joi­tan kos­ka se on haus­kaa. Kuten sanoin, en ole pit­kään aikaan kir­joit­ta­nut aktii­vi­ses­ti, mut­ta haki­jat ovat sil­ti onnek­si löy­tä­neet yhteys­tie­to­ni ja olleet roh­keas­ti yhtey­des­sä. On ollut haus­kaa aut­taa ja moti­voi­da eri­lai­sia haki­joi­ta haku­pro­ses­sin ja mui­den asioi­den kans­sa ja olen tämän avul­la saa­nut tutus­tua mie­len­kiin­toi­siin “tari­noi­hin”. Olen pääs­syt mm. tsemp­paa­maan haki­joi­ta yli­pään­sä yrit­tä­mään oikik­seen hake­mis­ta, tuke­maan pro­ses­sin aika­na sekä laa­ti­maan oikai­su­vaa­ti­muk­sen, joka joh­ti haki­jan sisäänpääsyyn.

Ehkä kui­ten­kin pysäyt­tä­vin het­ki oli, kun eräs oik­ka­ri kysyi minul­ta pakol­li­sel­la kurs­sil­la, että olen­ko kir­joit­ta­nut tätä blo­gia ja ker­toi, että blo­gis­ta oli pal­jon apua, ja hän saat­toi jopa itkeä sitä lukies­saan. Toki olen saa­nut pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta blo­gis­ta vuo­sien aika­na, kii­tos sii­tä, mut­ta joten­kin opis­ke­li­ja­ka­ve­ril­ta kas­vok­kain kuul­tu­na se iski kiel­tä­mät­tä kovem­paa: olen kai oikeas­ti onnis­tu­nut ole­maan avuk­si samal­la kun olen kir­joi­tel­lut omak­si ilok­si. Haluan jat­kos­sa­kin aut­taa mui­ta blo­gi­ni kautta.

Toki nyky­ään minul­la on mui­ta­kin tavoit­tei­ta blo­gil­le­ni, kuten se, että blo­gi­ni voi toi­mia myös käyn­ti­kort­ti­na ja saat­taa antaa joil­le­kin ensi­vai­ku­tel­man minus­ta. Mie­les­tä­ni on muka­vam­paa, että ensi­vai­ku­tel­ma­na toi­mii (useam­pi) blo­gi­kir­joi­tus kuin lyhyt small talk, jol­loin toi­seen ei ehdi kovin­kaan syväl­li­ses­ti tutustumaan.

Blo­gi­ni on var­mas­ti nimen­sä­kin perus­teel­la pro­fi­loi­tu­nut blo­gik­si, jon­ka ensi­si­jai­se­na koh­dey­lei­sö­nä ovat oikik­seen hake­vat hen­ki­löt. Vaik­ka olen joka vuo­si oikik­ses­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen pitä­nyt Var­jo­val­men­nuk­sen val­men­nus­kurs­sil­la luku­tek­niik­ka- ja moti­vaa­tio­luen­non sekä olen avus­ta­nut oikai­su­pyyn­tö­jen laa­din­nas­sa, haluai­sin kir­joit­taa enem­män nime­no­maan oikik­ses­sa opis­ke­lus­ta ja muus­ta sii­hen liit­ty­väs­tä. Uskoi­sin näi­den aihei­den ole­van kiin­nos­ta­via niin haki­joil­le kuin myös oik­ka­reil­le ja näis­tä kir­joit­ta­mi­nen on myös mie­lek­kääm­pää minul­le, sil­lä koen, että haluan itse­kin siir­tyä blo­gin aiheis­sa eteen­päin pää­sy­koe­ke­vääs­tä. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, etten­kö edel­leen haluai­si kir­joit­taa myös pää­sy­ko­kei­siin liit­ty­vis­tä aiheis­ta tai jat­kaa haki­joi­den kysy­myk­siin vas­taa­mis­ta näis­tä kysymyksistä.

Haluai­sin ava­ta syväl­li­sem­min oikik­sen arkea, sil­lä koen, että muut oikik­ses­sa opis­ke­lua käsit­te­le­vät oikis­kir­joi­tuk­set ovat vain pin­ta­raa­pai­su­ja arkeen. Lisäk­si toi­nen mie­len­kiin­toi­nen laa­jem­pi tee­ma on työ­elä­mä juri­dii­kas­sa: niin oik­ka­rin kuin val­mis­tu­neen juris­tin. Työn­ha­kuun liit­tyy pal­jon “myyt­te­jä” ja kysy­myk­siä, joi­ta usein sai lukea esi­mer­kik­si Jode­lis­ta. Toki tämä on ymmär­ret­tä­vää, kos­ka tie­to näis­tä ei vält­tä­mät­tä ole niin hel­pos­ti saa­ta­vil­la, vaik­ka eivät ne mitään salai­suuk­sia ole. Oli­si kui­ten­kin muka­va hie­man ava­ta näi­tä ja jakaa omia koke­muk­sia kaikille.

Yksi asia mikä itseä­ni edel­leen tur­haut­taa ääret­tö­mäs­ti on haki­joi­den kes­kuu­des­sa ole­vat har­ha­luu­lot oikik­ses­ta tai oikik­seen hake­mi­ses­ta, joi­ta haki­jat yhdes­sä liet­so­vat ja johon myös vali­tet­ta­vas­ti myös oik­ka­rit sor­tu­vat välil­lä. Ongel­ma­na on täl­löin se, että infoa on liik­keel­lä pal­jon ja oikean erot­ta­mi­nen vää­räs­tä on äärim­mäi­sen vai­ke­aa. En toki halua julis­taa, että kaik­ki mitä itse ker­ron on puh­das­ta fak­taa, mut­ta toi­voi­sin luki­joi­den ymmär­tä­vän, että ano­nyy­mi­na on help­po kir­joi­tel­la mitä tahan­sa satu­ja ver­rat­tu­na omal­la nimel­lä ja kas­voil­la kir­joit­ta­mi­seen. Ja toi­von mukaan osaan kir­joit­taa mah­dol­li­sim­man objek­tii­vi­ses­ti sekä tuo­da myös mui­den koke­muk­sia esiin.

Koi­tan jat­kos­sa­kin tai­teil­la blo­gin tyy­lin osal­ta jos­sain asia­pi­toi­sen ja ren­non välil­lä eikä aina­kaan muo­toi­lun tai kie­len ole tar­koi­tus olla kor­kea­laa­tuis­ta asiaproosaa.

Esit­te­ly 1.0

Olen Iiro Ruo­lah­ti, 24-vuo­tias kol­man­nen vuo­den oik­ka­ri Hel­sin­gis­tä, jos aloi­te­taan näin tyl­säs­ti. Kävin lukion Jyväs­ky­läs­sä enti­ses­sä Cyg­naeus Lukios­sa (nyk. Schild­tin lukio) ja val­mis­tuin yli­op­pi­laak­si kevääl­lä 2014. Opis­ke­lu lukios­sa ei juu­ri kiin­nos­ta­nut ja tie­sin jo lukioon men­nes­sä, että oikik­seen pää­sys­sä rat­kai­see suu­rim­mak­si osak­si menestys pää­sy­ko­kees­sa, joten tämän puo­les­ta uskal­sin vetää lukion rimaa hipoen läpi, ja kes­ki­tyin lähin­nä nor­maa­liin nuo­ren mie­hen elämään.

Val­mis­tuin lopul­ta noin 6,7 kes­kiar­vol­la, ja kir­joi­tin pakol­li­set nel­jä ainet­ta: pit­kä englan­ti ©, lyhyt mate­ma­tiik­ka ©, äidin­kie­li (B) ja yhteis­kun­taop­pi (A). Sen lisäk­si, että haluan antaa luki­joil­le kuvan “tari­nas­ta­ni” ja tun­te­van minut hie­man parem­min, tämä olkoon osoi­tus sii­tä, ettei oikik­seen pää­sy vaa­di oikeas­ti mitään huip­puar­vo­sa­no­ja lukios­ta. Toki nyky­ään oikik­seen voi pääs­tä pel­käs­tään yli­op­pi­las­tut­kin­non arvo­sa­noil­la, mikä oli­si voi­nut myös moti­voi­da minua opis­ke­le­maan lukios­sa. Kuka tie­tää, mut­ta olen kui­ten­kin sitä miel­tä, että todis­tus­va­lin­ta on äärim­mäi­sen huo­no uudis­tus. Täs­tä lisää myö­hem­min toi­ses­sa blogikirjoituksessa.

Tah­don kui­ten­kin pai­not­taa, että aloin katu­maan nopeas­ti lukion jäl­keen, etten panos­ta­nut opis­ke­luun enem­män, sil­lä olin kiin­nos­tu­nut useis­ta aineis­ta (esim. psy­ko­lo­gia, his­to­ria, yhteis­kun­taop­pi, kie­let) ja oikik­ses­sa olen teh­nyt kiel­ten eteen sitä työ­tä, jon­ka oli­sin voi­nut teh­dä lukios­sa. Yleis­si­vis­tys on oikeas­ti tär­ke­ää ja hyö­dyl­lis­tä elä­mäs­sä eikä se ole mitään opet­ta­jien tai van­hem­pien höpö­hö­pö-jut­tu­ja heh. Nyky­ään luen­kin mui­ta­kin kuin juri­di­sia kir­jo­ja ihan mie­len­kiin­nos­ta ja yleis­si­vis­tyk­sen kan­nal­ta mm. sijoit­ta­mi­ses­ta ja psy­ko­lo­gias­ta, joten ehkä olen koke­nut taval­laan myö­häis­he­rää­mi­sen opis­ke­luun, vaik­ka­kaan en suh­tau­du kir­jo­jen luke­mi­seen vapaa-ajal­la “opis­ke­lu­na”.

Usein lukio­lai­set kysy­vät­kin, että mitä lukios­sa kan­nat­tai­si opis­kel­la ja tähän totean, että lukioon kan­nat­taa panos­taa ylei­sel­lä tasol­la, mut­ta eri­tyi­ses­ti nii­hin oppiai­nei­siin, jois­ta pidät­te. Tosin äidin­kie­li ja vie­raat kie­let ovat tär­kei­tä mel­kein kai­kis­sa oikik­seen liit­ty­vis­sä ura­po­luis­sa. Täs­tä aihees­ta voin vaik­ka puhua tar­kem­min eril­li­ses­sä pos­tauk­ses­sa, mikä­li tei­tä mie­ti­tyt­tää lukio-opin­not oikis­ta sil­mäl­lä pitäen. Elä­mää on kui­ten­kin hyvä yrit­tää suun­ni­tel­la myös vähän pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä ja jos tämä ei ymmär­ret­tä­väs­ti ole mah­dol­lis­ta, aina­kin var­mis­tua sii­tä, ettei sul­je lii­kaa tule­vai­suu­den ovia.

Esit­te­ly 2.0

Oikeas­taan kaik­ki kah­des­sa edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa tai­taa olla samaa, mitä kir­joi­tin jo ensim­mäi­ses­sä esit­te­lys­sä­ni. Pal­jon on muut­tu­nut edel­li­ses­tä ker­ras­ta. Opin­to­jen aika­na olen pääs­syt hie­man hah­mot­ta­maan, mit­kä asiat kiin­nos­ta­vat minua juri­dii­kas­sa ja yli­pään­sä. Eri oikeu­de­na­lois­ta koen sopimus‑, kilpailu‑, ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­den eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­sek­si. Lisäk­si suo­ri­tin urhei­luoi­keu­des­ta valin­nai­sen kurs­sin ja pidän urhei­luoi­keut­ta kiin­nos­ta­va­na, mut­ta en ehkä osaa miel­tää sitä var­si­nai­ses­ti oikeu­de­na­lak­si. Totean mie­luum­min, että urhei­lu toi­mia­la­na kiin­nos­taa. Oikik­sen opin­not ja käy­tän­nön työ­elä­mä ovat kui­ten­kin kuin päi­vä ja yö, joten kiin­nos­tuk­sen koh­teet var­mas­ti muut­tu­vat ja tar­ken­tu­vat työ­ko­ke­muk­sen karttuessa 🙂

Aina­kin täl­lä het­kel­lä näen itse­ni, aina­kin uran alus­sa, jol­lain taval­la tran­sak­tioi­den, kuten yri­tys­kaup­po­jen, paris­sa. Tie­dän myös kuu­lu­va­ni ennem­min yksi­tyi­sel­le kuin jul­ki­sel­le sek­to­ril­le, sil­lä olen vah­vas­ti kiin­nos­tu­nut lii­ke­toi­min­nas­ta. Toi­saal­ta pidän hyvin var­tee­no­tet­ta­va­na vaih­toeh­to­na, että pää­dyn jol­lain taval­la ural­la­ni yrit­tä­jäk­si, sil­lä pidän oman luo­mi­ses­ta ja haluai­sin myös toi­mia joh­to­teh­tä­vis­sä. Joh­to­teh­tä­viä toki voi teh­dä myös muus­sa­kin kuin omas­sa yri­tyk­ses­sä, mut­ta omas­sa yri­tyk­ses­sä tähän roo­liin pää­tyy väis­tä­mät­tä heti ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän jälkeen.

Ennen oikis­ta en osan­nut oikein miet­tiä mitään muu­ta kuin oikis­ta ja juri­diik­kaa, mut­ta sisään­pää­syn jäl­keen tun­tuu kuin sil­mät oli­si­vat avau­tu­neet ympä­röi­väl­le maa­il­mal­le. Aloin kiin­nos­tu­maan sijoit­ta­mi­ses­ta sen eri muo­dois­sa ja täl­lä het­kel­lä olen pas­sii­vi­nen osakerahastosijoittaja.

Olen poh­ti­nut useam­paan ker­taan kak­sois­tut­kin­non teke­mis­tä kaup­pa­kor­kea­kou­lus­sa, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti tämä jää toteut­ta­mat­ta, sil­lä koen, että voin opis­kel­la mie­len­kiin­toi­sia kaup­pis­jut­tu­ja myös oma­toi­mi­ses­ti. Tosin saa­tan hyvin­kin suo­rit­taa val­ta­kun­nal­li­sen lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sen verk­ko-opin­to­ko­ko­nai­suu­den, jon­ka avul­la voin tutus­tua itseä­ni kiin­nos­ta­viin asioi­hin kevyen sivuai­ne­ko­ko­nai­suu­den muodossa.

Itse asias­sa jo lukios­sa minul­la oli ujo unel­ma, että joku päi­vä opis­ke­li­sin huip­pu­yli­opis­tos­sa Jen­keis­sä. Vaik­ka olen ollut aina mel­ko itse­var­ma ihmi­nen, niin joten­kin tuo unel­ma tun­tui lii­an kau­kai­sel­ta. Kun pää­sin oikik­seen, tuo unel­ma pala­si aika nopeas­ti takai­sin ja tein ensim­mäi­set kak­si vuot­ta oikik­ses­sa kovas­ti töi­tä tuon unel­man eteen. Pidin huol­ta arvo­sa­nois­ta­ni ja luen netis­tä tar­kem­min, mitä unel­man toteut­ta­mi­nen vaa­ti­si. Eikä minul­le kel­van­nut mikä tahan­sa huip­pu­yli­opis­to, vaan täh­täi­mes­sä­ni oli nime­no­maan Har­vard, jos­sa suun­nit­te­lin suo­rit­ta­va­ni LL.M. ‑jat­ko­tut­kin­non val­mis­tut­tua­ni oikik­ses­ta. Sain kui­ten­kin Laki­mies­lii­ton opis­ke­li­ja­men­to­roin­tioh­jel­mas­ta erin­omai­sen men­to­rin sekä hänen kaut­taan tapa­sin suo­ma­lai­sen, Har­var­dis­ta val­mis­tu­neen, juris­tin. Tämän jäl­keen olen rau­hoit­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti tämän unel­man suh­teen tai ehkä osan­nut lähes­tyä sitä hie­man jär­ke­väm­min ja realistisemmin.

Jat­ko-opin­not Har­var­dis­sa ovat edel­leen­kin yksi vaih­toeh­to, mut­ta pyrin miet­ti­mään uraa­ni ja elä­mää­ni suu­rem­pa­na koko­nai­suu­te­na. Jen­kit hou­kut­ta­vat minua muu­toin­kin kuin opis­ke­lu­paik­ka­na ja näen hyvin rea­lis­ti­ses­ti vaih­toeh­dok­si, että tulen työs­ken­te­le­mään siel­lä jos­sain vai­hees­sa elä­mää­ni aina­kin hetken.

Toi­nen suu­rem­pi koko­nai­suus, jos­ta olen nyky­ään kiin­nos­tu­nut, on sosi­aa­lip­sy­ko­lo­gia. Kuten blo­gis­ta on var­mas­ti huo­man­nut, pidän moti­vaa­tiop­sy­ko­lo­gias­ta ja yli­pään­sä koen ihmis­mie­len kieh­to­vak­si. Par­hail­laan luen Daniel Kah­ne­ma­nin kan­sain­vä­lis­tä best­sel­le­riä Thin­king, Fast and Slow, joka pureu­tuu ihmi­sen ajat­te­lu­mal­liin. Lisäk­si olen vii­mei­sen vuo­den aika­na hurah­ta­nut totaa­li­ses­ti neu­vot­te­le­mi­seen, jon­ka mie­les­tä­ni voi­si luo­ki­tel­la psy­ko­lo­gian alle, sil­lä koen neu­vot­te­lu­tai­don poh­jau­tu­van vii­me kädes­sä psy­ko­lo­gi­siin tai­toi­hin. Osal­lis­tuin sekä vii­me että tänä vuon­na ELSA Hel­sin­gin neu­vot­te­lu­kil­pai­luun, jos­sa sijoi­tuin vii­me vuon­na kol­man­nek­si, ja tänä vuon­na voi­tim­me pari­ni kans­sa kil­pai­lun. Neu­vot­te­lun puo­lel­ta löy­tyy­kin kir­ja, jos­ta voin tode­ta, että se on suve­ree­nis­ti paras kir­ja, jon­ka olen iki­nä luke­nut. Tai täs­sä tapauk­ses­sa kuun­nel­lut, sil­lä kuun­te­lin tuon Chris Vos­sin teok­sen, Never Split the Dif­fe­rence: Nego­tia­ting as if Your Life Depen­ded on It, Audibles­tä.

Vapaa-ajal­la­ni seu­raan vapaa­ot­te­lua, jota olen myös itse har­ras­ta­nut mui­den kamp­pai­lu­la­jien ohel­la. Ja vie­lä lopuk­si kai­kis­ta oleel­li­sin tie­to: olen vii­mei­sen pääl­le koiraihminen.

Mie­len­kiin­non koh­tei­ta on siis monia, mut­ta koen sen vain posi­tii­vi­sek­si asiak­si, sil­lä näin tule­via ura­vaih­toeh­to­ja on pal­jon ja kiin­nos­tuk­sen lopah­taes­sa johon­kin, voi siir­tyä toiseen.

Lopuk­si

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen tun­tuu täl­lä het­kel­lä kiel­tä­mät­tä ruos­tei­sel­ta, ja täs­sä esit­te­lys­sä on vain osa sii­tä, mitä voi­sin ker­toa itses­tä­ni. Pyrin pitä­mään nämä kir­joi­tuk­set mie­luum­min hie­man tii­viim­pä­nä ja jakaa asioi­ta useam­paan kir­joi­tuk­seen. Näin ollen blo­gin kir­joit­ta­mi­nen tun­tuu (toi­vot­ta­vas­ti) hel­pom­mal­ta minul­le ja blo­gi­kir­joi­tuk­set luet­ta­vam­mal­ta sekä mie­lek­kääm­mäl­tä lukijoille.

En ole vie­lä täy­sin var­ma tule­vas­ta blo­gin sisäl­lös­tä, mut­ta jätän tähän alle lin­kin ano­nyy­miin kyse­ly­lo­mak­kee­seen ja toi­voi­sin­kin, että antai­sit­te palau­tet­ta yli­pään­sä blo­gis­ta ja sii­tä mis­tä aiheis­ta te haluat­te lukea lisää: Palau­te- / kehitystoivekysely,

Voi myös olla mah­dol­lis­ta, että tulen kir­joit­ta­maan hei­nä­kuus­ta aina­kin jou­lu­kuun lop­puun saak­ka blo­gia vain englan­nik­si. Läh­den nimit­täin hei­nä­kuus­sa vaih­toon Mel­bour­neen ja mie­les­sä­ni kävi, että näin voi­sin hioa kie­li­tai­toa­ni entis­tä enem­män. Täl­löin aihei­na oli­si­vat aina­kin kuu­lu­mi­se­ni vaih­dos­ta, mut­ta voi olla, että saa­tan kir­joit­taa blo­gii­ni välil­lä suo­mek­si jois­ta­kin aiheis­ta. Kaik­ki on vie­lä avoinna!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

8 ajatusta aiheesta “22 § Esit­te­ly 2.0”

 1. Hei mil­loin lopul­ta pää­sit oikik­seen? Ei lii­ty tähän pos­tauk­seen mut­ta isken samaan kom­ment­tiin tämän­kin. Niin tie­dät­kö siis ketään joka oli­si pääs­syt avoi­men väy­län kaut­ta esim. Hel­sin­kiin ja kuin rea­lis­ti­nen se mah­dol­li­suus on?

 2. Mä hain kol­me ker­taa (2014, 2015 sekä 2016) ja pää­sin siis 2016 sisälle 🙂

  Tie­dän kak­si hen­ki­löä, jot­ka ovat pääs­seet ja tun­nen vie­lä kol­man­nen, joka pää­si nime­no­maan tänä vuon­na. Tulen toden­nä­köi­ses­ti käsit­te­le­mään avoin­ta väy­lää vie­lä omas­sa kir­joi­tuk­ses­sa, mut­ta täs­sä tilas­toa aiem­mil­ta vuo­sil­ta (Hel­sin­gin avoi­mes­ta väylästä):

  - vuon­na 2019: 4,51 / haki­jat 23 / hyväk­syt­ty ?? / aloi­tus­pai­kat ??
  -vuon­na 2018: 3,79 / haki­jat 14 / hyväk­syt­ty 8 / aloi­tus­pai­kat 8
  -vuon­na 2017: 4,08 / haki­jat 9 / hyväk­syt­ty 5 / aloi­tus­pai­kat 5
  -vuon­na 2016: 4 / haki­jat 8 / hyväk­syt­ty 5 / aloi­tus­pai­kat 5

  Ensim­mäi­nen luku kuvaa siis alin­ta hyväk­syt­tyä kes­kiar­voa ja teo­reet­ti­nen mak­si­mi­kes­kiar­vo on 5,00. Avoi­men väy­lä vaa­tii läh­tö­koh­tai­ses­ti kak­si vuot­ta ihan jo kurs­sien saa­ta­vuu­den­kin vuok­si, mut­ta tuol­lai­sen kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­nen ei ole help­poa. Tosin joka vuo­si useam­pi haki­ja onnis­tuu sen saa­vut­ta­maan, joten se on rea­lis­tis­ta sii­nä mie­les­sä. Lisäk­si avoi­men väy­län sisään­ot­to­paik­ko­ja tul­laan toden­nä­köi­ses­ti tule­vai­suu­des­sa nos­ta­maan, joten tämä saat­taa kans­sa hel­pot­taa keskiarvovaatimusta.

 3. Hei kii­tos erit­täin pal­jon todel­la nopeas­ta ja kat­ta­vas­ta vas­tauk­ses­ta! Oon hake­nu nyt kak­si ker­taa oikik­seen itse ja teki jo eilen mie­li luo­vut­taa kun tulok­set tuli. Pää­dyn nyt var­maan teke­mään Hel­sin­gin avoi­meen opin­to­ja ja kevääl­lä luen pää­sy­ko­kei­siin toi­voen että jona­kin vuon­na sit­ten auke­ais paik­ka joko pää­sy­ko­kei­den tai avoi­men väy­län kaut­ta! Pitää­kin seu­rail­la tätä sun blo­gia, tääl­tä var­maan saan hyviä vink­ke­jä opis­ke­lui­hin ja hakuun sekä motivaatiota! 🙂

 4. Ei mitään 🙂 Tsemp­piä avoi­men opin­toi­hin ja pide­tään peuk­kua ensi vuo­den pää­sy­ko­kei­siin! Jos tulee jotain kysyt­tä­vää oikik­ses­ta tai opin­nois­ta, niin mut tavoit­taa kom­men­teil­la tai säpöl­lä ([email protected]).

 5. Kii­tok­sia tsem­peis­tä!:) täy­ty­nee tila­ta omat vas­tauk­set ja ana­ly­soi­da ne ver­taa­mal­la noi­hin arvos­te­lu­pe­rus­tei­siin. Tänä vuon­na jäi 7p pää­hän, vii­me vuon­na 14p, jos sama tah­ti jat­kuu nii ens vuon­na pitäs olla sisäs­sä 😀 kysäi­sen vie­lä että kävit­kö mitään val­men­nus­kurs­sia? Poh­dis­ke­len jo ensi kevät­tä var­ten tätä ja mie­tin että jos yli­pää­tään kurs­sil­le menen niin kurs­sin vaih­to voi­si olla pai­kal­laan tämän kevään koke­mus­ten perus­teel­la. Oon vähän aika­ses­sa näi­den suh­teen, mut­ta aat­te­lin että eipä se auta jää­dä mureh­ti­maan kun tulok­sel­le ei täs­sä vai­hees­sa voi mitään!

 6. Mä olin 2014 Pykä­län etä­kurs­sil­la ja 2015 sekä 2016 Var­jo­val­men­nuk­sen ilmai­sel­la kurs­sil­la. Val­men­nus­kurs­si ei ole mus­ta ole “pakol­li­nen” var­sin­kaan myö­hem­mil­lä haku­ker­roil­la, mut­ta pää­sin sitä kaut­ta har­joit­te­le­maan teh­tä­vien ja simu­laa­tio­pää­sy­ko­kei­den avul­la sekä puris­ta­maan luku­päi­vän päät­teek­si luen­nol­la vie­lä vii­mei­set mehut pois.

  Kan­nat­taa vali­ta kurs­si omiin tar­pei­siin ja ettei luen­to­ja ole (tai aina­kaan käy) lii­kaa, sil­lä suu­rin työ teh­dään kui­ten­kin omal­la lukemisella. 

  Ja oikea asenne 🙂

 7. Hei tääl­lä toi­nen avoi­mes­sa opis­ke­le­va tie­dus­te­lee mis­tä löy­sit nuo tie­dot aiem­pien vuo­sien avoi­men väy­län sisää­no­tet­tu­jen kes­kiar­vos­ta? Oon kai­va­nut net­tiä, mut­ta en vaan löy­dä. Hyvä uuti­nen on se että opin­to­po­lun mukaan ensi kevään avoi­men väy­län haus­sa hyväk­sy­tään 10 haki­jaa enti­sen 8 sijas­ta. Toi­saal­ta avoi­men väy­län haki­ja­mää­rä on nousus­sa niin en tie­dä tuo­ko se mitään hel­po­tus­ta kes­kiar­voon, niin eikun vain lisää vito­sia metsästämään 😀

 8. Moik­ka,

  olen kerän­nyt noi­ta avoi­men väy­lien tie­to­ja yli­opis­toil­ta sähköpostitse 🙂

  Minus­ta­kin on yli­pään­sä hyvä, että avoi­men väy­län sisään­ot­to­mää­rää kas­va­te­taan, sil­lä se on huo­mat­ta­vas­ti parem­pi tapa vali­ta uusia opis­ke­li­joi­ta kuin todistusvalinta.

  Tsemp­piä opin­toi­hin, ja ole mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä yhtey­des­sä, jos tar­vit­set apua!

  - Iiro Ruo­lah­ti / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *