Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

2 § Esittely

Täs­sä pos­tauk­ses­sa ajat­te­lin ker­toa hie­man enem­män itses­tä­ni ja sii­tä mikä sai minut hake­maan (Hel­sin­gin) oikikseen.

Kuka?

Olen Iiro Ruo­lah­ti eli 20-vuo­tias, Hel­sin­gis­sä asu­va, kevään 2014 yli­op­pi­las, joka opis­ke­lee täl­lä het­kel­lä Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Aloi­tin opis­ke­lut avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa syk­syl­lä 2014, ja olen suo­rit­ta­nut tähän men­nes­sä 36 opin­to­pis­teen ver­ran oikeus­tie­teen kurs­se­ja. Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen olen hake­nut kak­si ker­taa: ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la jäin seit­se­män ja toi­sel­la haku­ker­ral­la kuu­den pis­teen päähän.

Mik­si oikis?

Useim­mil­la on lap­se­na haa­veam­mat­ti­na esi­mer­kik­si polii­si tai palo­mies. Näin on ollut toden­nä­köi­ses­ti minul­la­kin jos­sain vai­hees­sa, mut­ta ainoa ammat­ti mis­tä muis­tan “haa­veil­lee­ni” ennen perus­kou­lun aloit­ta­mis­ta oli sih­tee­ri. Mis­tään sen kum­mem­mas­ta haa­veam­ma­tis­ta ei kui­ten­kaan ollut kyse, vaan pidin vain eri­tyi­sen pal­jon asia­kir­jo­jen työn­tä­mi­ses­tä paperisilppurimeen 😀

Aja­tus juris­tin amma­tis­ta tuli kuvioi­hin olles­sa­ni noin 10-vuo­tias, kun eräs lähei­se­ni ker­toi minul­le eri­lai­sis­ta hyvä­palk­kai­sis­ta amma­teis­ta. Muis­tan, että puhe oli juris­tin lisäk­si mm. len­tä­jäs­tä ja lää­kä­ris­tä, mut­ta jos­tain syys­tä juris­tin ammat­ti jäi mie­leen ja muis­tan­kin raa­pus­ta­nee­ni kol­man­nel­la luo­kal­la englan­nin teh­tä­vään, jos­sa kysyt­tiin haa­veam­mat­tia, “I wan­na be a lawyer.”

Ylä­as­teel­le men­nes­sä­ni opin­to-ohjaa­ja kysyi minul­ta, olen­ko miet­ti­nyt, mihin haluai­sin ylä­as­teen jäl­keen. Selos­tin­kin opol­le pit­kän kaa­van kaut­ta kuin­ka haluan lukion jäl­keen oikik­seen. Ker­roin miten sin­ne hae­taan ja tai­sin sen het­ki­sen kes­ki­mää­räi­sen val­mis­tu­mi­sa­jan­kin tie­tää, joka muis­taak­se­ni sil­loin oli 5,7 vuot­ta. Joka tapauk­ses­sa tuon lähes kym­me­nen vuot­ta sit­ten käy­dyn ammat­ti­kes­kus­te­lun jäl­keen on oikis ollut suu­rin unel­ma­ni ja tavoitteeni.

Mik­si Hel­sin­gin oikis?

Vaik­ka tie­sin jo hyvin nuo­re­na, että haluan oikik­seen, niin poh­din­ta ja pää­tös sii­tä, mihin kau­pun­kiin haluan opis­ke­le­maan, tuli vas­ta pal­jon myö­hem­min. Muis­tan, että kou­lul­lam­me kävi lukion kah­te­na vii­mei­se­nä vuo­te­na van­ho­ja opis­ke­li­joi­ta ker­to­mas­sa sekä Turun että Rova­nie­men oikiksesta.

Muis­tan­kin kiin­nos­tu­nee­ni aina­kin Turus­ta poten­ti­aa­li­se­na vaih­toeh­to­na. Hyvin­kin nopeas­ti hyl­kä­sin vaih­toeh­dois­ta­ni kaik­ki muut oikik­set pait­si Hel­sin­gin ja Turun. Rova­nie­men hyl­kä­sin kyl­myy­den, etäi­syy­den ja kau­pun­gin koon takia, sil­lä en halun­nut muut­taa sil­lois­ta koti­kau­pun­kia­ni pie­nem­pään paik­kaan. Kau­pun­gin koon takia myös Joen­suu ja Vaa­sa jäi­vät pois vaih­toeh­dois­ta­ni. Tämän jäl­keen alkoi­kin anka­ra poh­din­ta Turun ja Hel­sin­gin välil­lä, mut­ta oikeas­taan koko poh­din­nan ajan nis­kan pääl­lä ollut Hel­sin­ki vei voi­ton sijain­nin ansios­ta sekä sii­tä syys­tä, että olin kuul­lut siel­lä opis­ke­le­val­ta, että Turus­sa on enem­män pakol­lis­ta ruot­sin kie­len opiskelua 😀

Nyky­ään suu­rin syy min­kä takia haluan juu­ri Hel­sin­gin oikik­seen, on se että suu­rin osa alan työ­pai­kois­ta sijait­see tääl­lä, ja haluai­sin jo opin­to­je­ni aika­na ker­ryt­tää työ­ko­ke­mus­ta omal­ta alal­ta muu­ten­kin kuin vain kesäisin.

Lopuk­si

Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa poh­din hie­man Hel­sin­gin pää­sy­ko­keen tule­via muu­tok­sia ja toden­nä­köi­ses­ti käyn läpi myös mui­den oikis­ten hakuin­foa, jot­ka löy­ty­vät kaik­ki Opin­to­po­lus­ta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *