Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

2 § Esittely

Täs­sä pos­tauk­ses­sa ajat­te­lin ker­toa hie­man enem­män itses­tä­ni ja sii­tä mikä sai minut hake­maan (Hel­sin­gin) oikikseen.

Kuka?

Olen Iiro Ruo­lah­ti eli 20-vuo­tias, Hel­sin­gis­sä asu­va, kevään 2014 yli­op­pi­las, joka opis­ke­lee täl­lä het­kel­lä Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Aloi­tin opis­ke­lut avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa syk­syl­lä 2014, ja olen suo­rit­ta­nut tähän men­nes­sä 36 opin­to­pis­teen ver­ran oikeus­tie­teen kurs­se­ja. Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen olen hake­nut kak­si ker­taa: ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la jäin seit­se­män ja toi­sel­la haku­ker­ral­la kuu­den pis­teen päähän.

Mik­si oikis?

Useim­mil­la on lap­se­na haa­veam­mat­ti­na esi­mer­kik­si polii­si tai palo­mies. Näin on ollut toden­nä­köi­ses­ti minul­la­kin jos­sain vai­hees­sa, mut­ta ainoa ammat­ti mis­tä muis­tan “haa­veil­lee­ni” ennen perus­kou­lun aloit­ta­mis­ta oli sih­tee­ri. Mis­tään sen kum­mem­mas­ta haa­veam­ma­tis­ta ei kui­ten­kaan ollut kyse, vaan pidin vain eri­tyi­sen pal­jon asia­kir­jo­jen työn­tä­mi­ses­tä paperisilppurimeen 😀

Aja­tus juris­tin amma­tis­ta tuli kuvioi­hin olles­sa­ni noin 10-vuo­tias, kun eräs lähei­se­ni ker­toi minul­le eri­lai­sis­ta hyvä­palk­kai­sis­ta amma­teis­ta. Muis­tan, että puhe oli juris­tin lisäk­si mm. len­tä­jäs­tä ja lää­kä­ris­tä, mut­ta jos­tain syys­tä juris­tin ammat­ti jäi mie­leen ja muis­tan­kin raa­pus­ta­nee­ni kol­man­nel­la luo­kal­la englan­nin teh­tä­vään, jos­sa kysyt­tiin haa­veam­mat­tia, “I wan­na be a lawyer.”

Ylä­as­teel­le men­nes­sä­ni opin­to-ohjaa­ja kysyi minul­ta, olen­ko miet­ti­nyt, mihin haluai­sin ylä­as­teen jäl­keen. Selos­tin­kin opol­le pit­kän kaa­van kaut­ta kuin­ka haluan lukion jäl­keen oikik­seen. Ker­roin miten sin­ne hae­taan ja tai­sin sen het­ki­sen kes­ki­mää­räi­sen val­mis­tu­mi­sa­jan­kin tie­tää, joka muis­taak­se­ni sil­loin oli 5,7 vuot­ta. Joka tapauk­ses­sa tuon lähes kym­me­nen vuot­ta sit­ten käy­dyn ammat­ti­kes­kus­te­lun jäl­keen on oikis ollut suu­rin unel­ma­ni ja tavoitteeni.

Mik­si Hel­sin­gin oikis?

Vaik­ka tie­sin jo hyvin nuo­re­na, että haluan oikik­seen, niin poh­din­ta ja pää­tös sii­tä, mihin kau­pun­kiin haluan opis­ke­le­maan, tuli vas­ta pal­jon myö­hem­min. Muis­tan, että kou­lul­lam­me kävi lukion kah­te­na vii­mei­se­nä vuo­te­na van­ho­ja opis­ke­li­joi­ta ker­to­mas­sa sekä Turun että Rova­nie­men oikiksesta.

Muis­tan­kin kiin­nos­tu­nee­ni aina­kin Turus­ta poten­ti­aa­li­se­na vaih­toeh­to­na. Hyvin­kin nopeas­ti hyl­kä­sin vaih­toeh­dois­ta­ni kaik­ki muut oikik­set pait­si Hel­sin­gin ja Turun. Rova­nie­men hyl­kä­sin kyl­myy­den, etäi­syy­den ja kau­pun­gin koon takia, sil­lä en halun­nut muut­taa sil­lois­ta koti­kau­pun­kia­ni pie­nem­pään paik­kaan. Kau­pun­gin koon takia myös Joen­suu ja Vaa­sa jäi­vät pois vaih­toeh­dois­ta­ni. Tämän jäl­keen alkoi­kin anka­ra poh­din­ta Turun ja Hel­sin­gin välil­lä, mut­ta oikeas­taan koko poh­din­nan ajan nis­kan pääl­lä ollut Hel­sin­ki vei voi­ton sijain­nin ansios­ta sekä sii­tä syys­tä, että olin kuul­lut siel­lä opis­ke­le­val­ta, että Turus­sa on enem­män pakol­lis­ta ruot­sin kie­len opiskelua 😀

Nyky­ään suu­rin syy min­kä takia haluan juu­ri Hel­sin­gin oikik­seen, on se että suu­rin osa alan työ­pai­kois­ta sijait­see tääl­lä, ja haluai­sin jo opin­to­je­ni aika­na ker­ryt­tää työ­ko­ke­mus­ta omal­ta alal­ta muu­ten­kin kuin vain kesäisin.

Lopuk­si

Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa poh­din hie­man Hel­sin­gin pää­sy­ko­keen tule­via muu­tok­sia ja toden­nä­köi­ses­ti käyn läpi myös mui­den oikis­ten hakuin­foa, jot­ka löy­ty­vät kaik­ki Opin­to­po­lus­ta.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.