Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

1 § Blo­gin aloitus

Ter­ve­tu­loa luke­maan blogiani!

Blo­gin tarkoitus

Tar­koi­tuk­se­na­ni on omis­taa tämä blo­gi eten­kin oikik­seen liit­ty­viin aihei­siin, kuten oikik­seen hake­mi­nen, opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa ja pää­sy­ko­kei­siin luke­mi­nen. Tar­koi­tuk­se­na­ni on ollut jo pit­kään aloit­taa blo­gin pitä­mi­nen var­sin­kin kun aktii­vi­sia oiki­sai­hei­sia blo­ge­ja ei tai­da olla hir­veäs­ti. Eri­tyi­ses­ti oikis­kurs­sien opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kir­joit­taa hyvin har­va. Itses­tä­ni aina­kin oli muka­va lukea tois­ten aja­tuk­sia mm. pää­sy­ko­kee­seen tai avoi­mes­sa opis­ke­luun liit­tyen, kun itsel­lä­ni ei ollut aavis­tus­ta­kaan mitä sil­tä odot­taa. Toi­vot­ta­vas­ti pys­tyn tar­joa­maan samaa tämän blo­gin luki­joil­le jos ja kun sel­lai­sia tän­ne eksyy! 🙂

Blo­gis­ta yleisesti

Kuten yllä ker­roin, tulen kir­joit­ta­maan mm. oikik­seen hake­mi­ses­ta, mut­ta kir­joi­tuk­se­ni tule­vat kos­ke­maan lähin­nä Hel­sin­gin oikis­ta tai avoi­mes­ta yli­opis­tos­sa kir­joit­taes­sa Hel­sin­gin avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja. Pyrin kui­ten­kin kir­joit­ta­maan käsit­te­le­mis­tä­ni aiheis­ta myös ylei­ses­ti kaik­kia (Suo­men) oikik­sia kos­kien ja huo­mioi­den erot eri oikis­ten välil­lä, jot­ta kir­joi­tuk­sis­ta hyö­tyi­si muut­kin kuin Hel­sin­kiin hake­mi­ses­ta kiinnostuneet.

Blo­gi­pos­tauk­se­ni tule­vat perus­tu­maan tie­ten­kin omiin koke­muk­sii­ni ja mie­li­pi­tei­sii­ni, mut­ta pyrin teke­mään pos­tauk­sis­ta mah­dol­li­sim­man infor­ma­tii­vi­sia läh­teet mukaan sisäl­lyt­täen, jot­ta aiheis­ta kiin­nos­tu­neet saa­vat luo­tet­ta­vaa tie­toa mitä vali­tet­ta­vas­ti eri net­ti­foo­ru­meil­ta har­vem­min nyky­päi­vä­nä saa. Mah­dol­li­sil­ta asia­vir­heil­tä tus­kin tulen vält­ty­mään, joten kor­jat­kaa ihmees­sä mikä­li olen kir­joit­ta­nut mitä sat­tuu tai tie­to­ni ovat vanhentunutta!

Yhtey­den­ot­to ja kommentit

Säh­kö­pos­tio­soit­tee­ni on “[email protected]”, johon voit lait­taa kysy­myk­siä esim. blo­gin aihei­siin liit­tyen. Vas­taa­vas­ti voit jät­tää kysy­myk­set, pos­tauseh­do­tuk­set yms. kom­ment­tio­sioon! Muis­ta, että tyh­miä kysy­myk­siä ei ole, ja olen mie­lel­lä­ni avuk­si, jos suin­kin vain mahdollista 🙂

Lopuk­si

Täs­sä oli lyhyt blo­gin avaus ja seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa esit­te­len itse­ni paremmin!

PS. Tänään (30.10.2015) Opin­to­pol­kuun on ilmes­ty­nyt tar­kem­paa tie­toa kevään 2016 valin­ta­ko­kees­ta aina­kin Hel­sin­gin oikik­sen osal­ta! Käyn läpi toden­nä­köi­ses­ti kol­man­nes­sa pos­tauk­ses­sa muu­tok­sia joi­ta ensi kevät tuo tullessaan.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.