Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

1 § Blo­gin aloitus

Ter­ve­tu­loa luke­maan blogiani!

Blo­gin tarkoitus

Tar­koi­tuk­se­na­ni on omis­taa tämä blo­gi eten­kin oikik­seen liit­ty­viin aihei­siin, kuten oikik­seen hake­mi­nen, opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa ja pää­sy­ko­kei­siin luke­mi­nen. Tar­koi­tuk­se­na­ni on ollut jo pit­kään aloit­taa blo­gin pitä­mi­nen var­sin­kin kun aktii­vi­sia oiki­sai­hei­sia blo­ge­ja ei tai­da olla hir­veäs­ti. Eri­tyi­ses­ti oikis­kurs­sien opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kir­joit­taa hyvin har­va. Itses­tä­ni aina­kin oli muka­va lukea tois­ten aja­tuk­sia mm. pää­sy­ko­kee­seen tai avoi­mes­sa opis­ke­luun liit­tyen, kun itsel­lä­ni ei ollut aavis­tus­ta­kaan mitä sil­tä odot­taa. Toi­vot­ta­vas­ti pys­tyn tar­joa­maan samaa tämän blo­gin luki­joil­le jos ja kun sel­lai­sia tän­ne eksyy! 🙂

Blo­gis­ta yleisesti

Kuten yllä ker­roin, tulen kir­joit­ta­maan mm. oikik­seen hake­mi­ses­ta, mut­ta kir­joi­tuk­se­ni tule­vat kos­ke­maan lähin­nä Hel­sin­gin oikis­ta tai avoi­mes­ta yli­opis­tos­sa kir­joit­taes­sa Hel­sin­gin avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja. Pyrin kui­ten­kin kir­joit­ta­maan käsit­te­le­mis­tä­ni aiheis­ta myös ylei­ses­ti kaik­kia (Suo­men) oikik­sia kos­kien ja huo­mioi­den erot eri oikis­ten välil­lä, jot­ta kir­joi­tuk­sis­ta hyö­tyi­si muut­kin kuin Hel­sin­kiin hake­mi­ses­ta kiinnostuneet.

Blo­gi­pos­tauk­se­ni tule­vat perus­tu­maan tie­ten­kin omiin koke­muk­sii­ni ja mie­li­pi­tei­sii­ni, mut­ta pyrin teke­mään pos­tauk­sis­ta mah­dol­li­sim­man infor­ma­tii­vi­sia läh­teet mukaan sisäl­lyt­täen, jot­ta aiheis­ta kiin­nos­tu­neet saa­vat luo­tet­ta­vaa tie­toa mitä vali­tet­ta­vas­ti eri net­ti­foo­ru­meil­ta har­vem­min nyky­päi­vä­nä saa. Mah­dol­li­sil­ta asia­vir­heil­tä tus­kin tulen vält­ty­mään, joten kor­jat­kaa ihmees­sä mikä­li olen kir­joit­ta­nut mitä sat­tuu tai tie­to­ni ovat vanhentunutta!

Yhtey­den­ot­to ja kommentit

Säh­kö­pos­tio­soit­tee­ni on “[email protected]”, johon voit lait­taa kysy­myk­siä esim. blo­gin aihei­siin liit­tyen. Vas­taa­vas­ti voit jät­tää kysy­myk­set, pos­tauseh­do­tuk­set yms. kom­ment­tio­sioon! Muis­ta, että tyh­miä kysy­myk­siä ei ole, ja olen mie­lel­lä­ni avuk­si, jos suin­kin vain mahdollista 🙂

Lopuk­si

Täs­sä oli lyhyt blo­gin avaus ja seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa esit­te­len itse­ni paremmin!

PS. Tänään (30.10.2015) Opin­to­pol­kuun on ilmes­ty­nyt tar­kem­paa tie­toa kevään 2016 valin­ta­ko­kees­ta aina­kin Hel­sin­gin oikik­sen osal­ta! Käyn läpi toden­nä­köi­ses­ti kol­man­nes­sa pos­tauk­ses­sa muu­tok­sia joi­ta ensi kevät tuo tullessaan.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *