Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

3 § Oikik­seen 2016 — Hakuinfo

Valintakokeeseen osallistuneet 2015

Olen kerän­nyt tähän pos­tauk­seen jokai­sen oikik­sen osal­ta pie­nen info­pa­ke­tin kevään 2016 yhteis­haus­ta. Ainoa­na poik­keuk­se­na tähän toi­mii se, että olen jät­tä­nyt koko­naan käsit­te­le­mät­tä Åbo Aka­de­min ja kaik­kien ruot­sin­kie­lis­ten kou­lu­tus­ten (esim. Hel­sin­gin) hakuinfon.

Luet­te­loi­den lukemisesta

Olen koon­nut alla ole­viin luet­te­loi­hin kes­kei­sim­mät haku­tie­dot jokai­ses­ta oikik­ses­ta. Nämä sekä muun hakuin­fon löy­tää Opintopolusta.

Lis­tois­sa sisään­pää­sy­pro­sent­ti kuvas­taa sitä kuin­ka moni valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neis­ta on hyväk­syt­ty opis­ke­le­maan. Pis­te­ra­jat-koh­das­sa ensim­mäi­nen luku ker­too mil­lä vähim­mäis­pis­teil­lä jonos­sa on pääs­syt sisäl­le ja jäl­kim­mäi­nen luku ker­too mak­si­mi­pis­tei­den määrän.

Käsit­tei­tä

 • Ensi­ker­ta­lai­nen: “Hen­ki­löt, jot­ka eivät ole aikai­sem­min suo­rit­ta­neet Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa eivät­kä vas­taa­not­ta­neet kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­vaa opis­ke­lu­paik­kaa syys­lu­ku­kau­del­la 2014 tai sen jäl­keen alka­nees­ta kou­lu­tuk­ses­ta ovat ensikertalaisia.”
  • Näin ollen vuon­na 2013 opis­ke­lu­pai­kan saa­nut, mut­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa vie­lä suo­rit­ta­va hen­ki­lö on ensikertalainen.

 • Yhteis­pis­te­jo­no: “Yhteis­pis­te­jo­no muo­dos­tuu opis­ke­li­jois­ta, jot­ka ovat suo­rit­ta­neet suo­ma­lai­sen yli­op­pi­las­tut­kin­non tai sii­hen lain yli­op­pi­las­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­ses­tä (672/2005) mukaan rin­nas­tet­ta­van tut­kin­non ja saa­vat em. tut­kin­nois­ta läh­tö­pis­tei­tä, sekä osal­lis­tu­neet haku­koh­teen edel­lyt­tä­mään valin­ta­ko­kee­seen. Yhteis­pis­te­jo­nos­sa opis­ke­li­jat hyväk­sy­tään läh­tö­pis­tei­den ja valin­ta­koe­pis­tei­den yhteen­las­ke­tun koko­nais­pis­te­mää­rän mukai­ses­sa paremmuusjärjestyksessä.”

 • Koe­pis­te­jo­no: “Koe­pis­te­jo­no käsit­tää ne yhteis­pis­te­jo­noon kuu­lu­vat haki­jat, jot­ka eivät ole tul­leet hyväk­sy­tyik­si yhteis­pis­te­jo­nos­ta, sekä yhteis­pis­te­jo­noon kuu­lu­mat­to­mat, valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neet haki­jat. Koe­pis­te­jo­nos­ta opis­ke­li­jat hyväk­sy­tään valin­ta­koe­pis­tei­den mukai­ses­sa paremmuusjärjestyksessä.”

Yllä selos­te­tut pis­te­jo­not vai­kut­ta­vat auto­maat­ti­ses­ti haki­jan hyväk­si eli haki­jan ei tar­vit­se (eikä voi) vali­ta kum­mas­sa pis­te­jo­nos­sa hän hakee. Opis­ke­li­jat vali­taan ensin yhteis­pis­te­jo­nos­ta ja vas­ta sen jäl­keen koepistejonosta.

Hel­sin­ki

Hel­sin­gin pää­sy­koe uudis­tui hie­man jo tänä vuon­na teh­tä­vä­mää­rän vähen­tyes­sä seit­se­mäs­tä vii­teen ja koea­jan lyhen­tyes­sä nel­jään tun­tiin. Vuon­na 2016 pää­sy­koe ja valin­ta­pro­ses­si muut­tuu jäl­leen, mut­ta täl­lä ker­taa merkittävämmin.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 200
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 150
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–16.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 6.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 14,2 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 59/82 (yhteis­pis­te­jo­no) — 34/50 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Pää­sy­koe­kir­jat

Hel­sin­gis­sä on jo vuo­sien ajan ollut kol­me pää­sy­koe­kir­jaa eri oikeu­de­na­lois­ta, jot­ka vaih­tu­vat vuo­sit­tain. Kir­jat ovat aina erit­täin sup­pei­ta kysei­sen oikeu­de­na­lan perus­teok­sia ja sivu­ja on yleen­sä n. 100–200 per kir­ja. Esi­mer­kik­si kevääl­lä 2015 pää­sy­koe­kir­jo­jen yhteen­las­ket­tu sivu­mää­rä oli 500 sivua ja aihei­na oli­vat riko­soi­keus, perus­oi­keu­det (val­tio­sään­tö­oi­keus) sekä velvoiteoikeus.

Miten pää­sy­koe uudis­tuu vuon­na 2016?

Kor­kea­kou­lu­jen on lain mukaan vuo­des­ta 2016 alkaen varat­ta­va osa yhteis­haun opis­ke­lu­pai­kois­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­paik­kaa hake­vil­le. En usko kysei­sen kiin­tiön tuo­van kui­ten­kaan mitään eri­koi­sia muu­tok­sia vie­lä kevääl­lä 2016, kos­ka 2013 opis­ke­lu­pai­kan vas­taa­not­ta­neet, mut­ta ilman kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ole­vat haki­jat ovat myös ensi­ker­ta­lai­sia. Lisäk­si suu­rin osa opis­ke­le­maan vali­tuis­ta muu­toin­kin ovat yleen­sä useam­man ker­ran hake­nei­ta ja väli­vuo­sia pitä­nei­tä haki­joi­ta, joil­la ei ole ennes­tään tois­ta korkeakoulupaikkaa.


Sen sijaan erit­täin mer­kit­tä­vi­nä uudis­tuk­si­na pidän valin­ta­me­net­te­lyn kak­si­vai­hei­suut­ta ja tähän liit­tyen moni­va­lin­ta­ky­sy­mys­ten teh­tä­vä­mää­rän aset­ta­mi­sen enna­kol­ta. Aiem­min­han eri teh­tä­vä­tyyp­pien mää­rää pää­sy­ko­kees­sa ei ole tie­det­ty, mut­ta 2016 kokees­ta tie­de­tään jo var­muu­del­ta, että moni­va­lin­ta­teh­tä­viä tulee ole­maan kak­si ja loput kol­me teh­tä­vää voi­vat olla esim. oikeustapaus‑, essee- ja aineistokysymyksiä.

Moni­va­lin­ta­teh­tä­vät tule­vat toi­mi­maan valin­ta­me­net­te­lyn ensim­mäi­se­nä vai­hee­na, jos­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­te­taan vain moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­te­taan nii­den perus­teel­la paremmuusjärjestykseen.

Toi­seen vai­hee­seen ete­nee 600 paras­ta ja sii­nä hei­dän koko pää­sy­koe tar­kis­te­taan ja sisään­pää­si­jät vali­taan koko kokeen tulok­sen perusteella.

Haki­jan on kui­ten­kin saa­ta­va valin­ta­ko­keen toi­ses­ta vai­hees­ta vähin­tään puo­let pis­teis­tä (15 pis­tet­tä) voi­dak­seen tul­la hyväk­sy­tyk­si. Tosin en usko tämän vai­kut­ta­van kovin­kaan dra­maat­ti­ses­ti, sil­lä jos hyvin luke­nut haki­ja saa moni­va­lin­nois­ta hyvät pis­teet ja ete­nee toi­seen vai­hee­seen, hän tus­kin saa kol­mes­ta muus­ta teh­tä­väs­tä kes­ki­mää­rin alle vii­si pistettä.

Haki­jan on kui­ten­kin saa­ta­va valin­ta­ko­keen toi­ses­ta vai­hees­ta vähin­tään puo­let pis­teis­tä (15 pis­tet­tä) voi­dak­seen tul­la hyväksytyksi.

Vaa­sa

Vaa­san valin­ta­me­net­te­ly vas­taa lähes täy­sin Hel­sin­gin valin­ta­me­net­te­lyä, sil­lä Hel­sin­gin yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta jär­jes­tää oikeus­tie­teen yli­opis­to­tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen Vaa­sas­sa. Ainoa ero oikeas­taan on, että Vaa­saan ote­taan vähem­män haki­joi­ta sisään ja toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ne­vien mää­rä Vaa­sas­sa on 78.


Huom! Vaik­ka­kin Vaa­saan ja Hel­sin­kiin on sama valin­ta­koe niin et voi hakea kuin toi­seen haku­koh­tee­seen: joko Hel­sin­gis­sä tai Vaa­sas­sa aloi­tet­ta­vaan kou­lu­tuk­seen. Tämä ero­tuk­se­na Turun ja Joen­suun oikis­ten yhteis­työs­tä, jos­sa voit hakea molem­piin hakukohteisiin.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 26
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 21
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–16.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 6.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 17.3 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 52/82 (yhteis­pis­te­jo­no) — 31/50 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Tur­ku

Turun valin­ta­me­net­te­lyyn vuon­na 2016 ei aina­kaan tämän het­ki­sen tie­don mukaan ole tulos­sa sen eri­koi­sem­pia muu­tok­sia kuin lukua­jan lyhen­ty­mi­nen vii­del­lä päi­väl­lä sekä tie­ten­kin ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö. Toi­saal­ta etu­kä­teen ei voi tie­tää mitä yllä­tyk­siä valin­ta­koe­kir­jal­li­suus tai itse pää­sy­koe tuo tullessaan.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 140
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 105
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–17.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 4.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 11,7 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 73/109 (yhteis­pis­te­jo­no) — 46,5/80 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Pää­sy­koe­kir­jat

Turun oikik­sen pää­sy­koe­kir­jo­jen mää­rä on vii­me vuo­si­na vaih­del­lut kol­men ja nel­jän välil­lä, ja aiheet tie­ten­kin ovat vaih­tu­neet vuo­sit­tain. Tänä vuon­na kir­jo­ja oli kol­me (aihei­na mm. pro­ses­sioi­keut­ta ja pank­kioi­keut­ta) ja pää­sy­koe­kir­jal­li­suu­den sivu­mää­rä oli yhteen­sä 570. Tur­ku kui­ten­kin jär­jes­ti haki­joil­le mel­koi­sen yllä­tyk­sen, sil­lä yksi valin­ta­koe­kir­jois­ta oli englan­nik­si (Kat­ja Weck­ström: Inter­net Com­merce and Law), joka var­mas­ti vai­keut­ti luke­mis­ta pää­sy­ko­kee­seen, Tur­kuun haki­joi­den tulee siis varau­tua ensi vuon­na­kin, että valin­ta­koe­kir­ja­na saat­taa olla englan­nin kie­li­nen teos, jon­ka tosin koen hie­man epä­rei­lu­na – jär­jes­te­tään­hän kou­lu­tus kui­ten­kin suomeksi.

Joen­suu

Kuten jo ohi­men­nen mai­nit­sin, Joen­suun valin­ta­koe jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Turun yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan kans­sa. Täs­tä joh­tuen mm. valin­ta­koe­kir­jal­li­suus ja ‑teh­tä­vät ovat samat Joen­suu­hun ja Tur­kuun sekä molem­piin haku­koh­tei­siin hake­mi­nen saman­ai­kai­ses­ti on mah­dol­lis­ta. Joen­suun koh­dal­la kui­ten­kin tulee ottaa huo­mioon pis­tei­den skaa­laus­ta­pa yhteis­pis­te­jo­nos­sa: “Yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­ses­ta saa­ta­vat pis­teet skaa­la­taan ker­to­mal­la ne 0,63:lla, jot­ta nii­den osuus yhteis­pis­te­mää­räs­tä on 40 %.” Muu­ten­kin Joen­suus­sa yli­op­pi­las­to­dis­tuk­ses­ta saa­daan eri taval­la läh­tö­pis­tei­tä (max. 53) kuin Turus­sa (max. 29) ja suo­sit­te­len­kin tutus­tu­maan nii­den mää­räy­ty­mis­pe­rus­tei­siin Opintopolussa.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 40
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 30
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–17.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 4.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 10,6 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 82,56/133 (yhteis­pis­te­jo­no) — 43,5/80 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Rova­nie­mi

Rova­nie­mi ero­aa muis­ta haku­koh­teis­ta eri­tyi­ses­ti yli­op­pi­las­tut­kin­non pis­tey­tyk­ses­sä, sil­lä yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­ses­ta ote­taan huo­mioon enin­tään kuusi ainet­ta kun taas mui­hin haku­koh­tei­siin ote­taan huo­mioon vain nel­jä ainet­ta. Näin ollen läh­tö­pis­tei­tä voi saa­da Rova­nie­mel­le mak­si­mis­saan 42 yhteis­pis­te­jo­non mak­si­mi­pis­te­mää­rän olles­sa 122.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 140
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 105
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 24.5.2016 klo 12.00 — 17.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 15.2.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 24,3 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 63,5/122 (yhteis­pis­te­jo­no) — 46/80 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Pää­sy­koe­kir­jat

Rova­nie­mel­le on jo usean vuo­den ajan pää­sy­koe­ma­te­ri­aa­li­na toi­mi­neet Oikeus tänään-teok­sen eri artik­ke­lit. Vuo­sit­tain päi­vi­te­tyt teok­set jul­kais­taan yleen­sä alku­vuo­des­ta ja se sisäl­tää artik­ke­lei­ta oikeus­tie­teen eri aloil­ta, jois­ta tosin kaik­ki eivät kuu­lu pää­sy­koe­kir­jal­li­suu­teen. Tänä vuon­na pää­sy­ko­kei­siin luet­tiin artik­ke­lei­ta mm. riko­soi­keu­des­ta, työ­oi­keu­des­ta sekä hen­ki­löl­li­syys- ja persoonallisuusoikeudesta.

Lopuk­si

Pos­taus on vain pie­ni pin­ta­raa­pai­su eri oikis­ten hakuin­foon ja kos­ka nii­den väli­set käy­tän­nöt voi­vat ero­ta toi­sis­taan mer­kit­tä­väs­ti­kin, suo­sit­te­len voi­mak­kaas­ti tutus­tu­maan oman mah­dol­li­sen haku­vaih­toeh­don täy­del­li­seen hakuin­for­maa­tioon Opin­to­po­lun sivuil­la! Kos­ka pos­taus kui­ten­kin kat­taa eräi­tä tär­kei­tä tie­to­ja hake­mi­ses­ta niin toi­voi­sin mah­dol­li­sen vir­heen huo­ma­tes­san­ne ker­to­maan sii­tä kom­men­teis­sa ettei kukaan saa vää­rää tie­toa hake­mi­seen liittyen.

Ker­to­kaa kom­men­teis­sa myös mihin te aiot­te hakea ensi kevää­nä tai mitä aja­tuk­sia Hel­sin­gin pää­sy­ko­keen uudis­tuk­set herät­tä­vät teissä! 🙂

valintakoe hakijamäärä oikis
Valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neet 2015

Edit: Pos­tauk­seen päi­vi­tet­ty 21.1.2016 tie­to Rova­nie­men oikik­sen pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisupäivästä.

Edit2: Päi­vi­tet­ty 29.2.2016 tie­to Hel­sin­gin ja Vaa­san pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisupäivästä.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

4 ajatusta aiheesta “3 § Oikik­seen 2016 — Hakuinfo”

 1. Tie­de­kun­nan sivuil­la koea­jak­si on ilmoi­tet­tu tuo 12–16, mut­ta Opin­to­po­lus­sa 13–17? Kum­paa­ko­han pitäi­si sit­ten uskoa 😀 Itsel­lä­ni­kin on oikis täh­täi­mes­sä, joten tulen var­mas­ti seu­rai­le­maan blo­gia­si täs­sä vuo­den mit­taan. Olet­ko osallistunut/osallistumassa jol­le­kin valmennuskurssille?

 2. Näin vas­ta­si­vat Hel­sin­gin tie­de­kun­nas­ta kun var­mis­tin tuo­ta kel­lon­ai­kaa alku­vii­kos­ta: “Pahoit­te­lu­ni vir­hees­tä opin­to­po­lun tie­dois­sa, valin­ta­koe alkaa klo 12! Vir­heen pitäi­si nyt­tem­min olla jo kor­jat­tu opin­to­pol­kuun­kin.” Eli tie­de­kun­nan sivu­ja uskoi­sin täs­sä tapauk­ses­sa vaik­ka Opin­to­pol­kuun tuo­ta vir­het­tä ei ole­kaan vie­lä korjattu 😀

  Ter­ve­tu­loa luke­maan ja toi­vot­ta­vas­ti pos­tauk­set ovat mie­len­kiin­toi­sia edes jol­lain tasol­la! 🙂 Onko ensim­mäi­nen haku­ker­ta vai? Osal­lis­tuin 2014 Pykä­län etä­kurs­sil­le ja tänä vuon­na Var­jo­val­men­nuk­sen tar­joa­mal­le kurs­sil­le. Ensi vuo­des­ta en vie­lä tie­dä muu­ta kuin sen, että aina­kaan en ole menos­sa jonot­ta­maan ulos Pykä­län kurs­se­ja var­ten 😀 Ajat­te­lin jos­sain vai­hees­sa omis­taa yhden pos­tauk­sen koko­naan val­men­nus­kurs­seil­le ja siel­lä tulee var­maan enem­män poh­dit­tua myös sitä mil­le kurs­sil­le sitä tulee itse­kin sit­ten pää­dyt­tyä keväällä 🙂

 3. Osaat­ko sanoa, että jos kir­jat käy osta­mas­sa jul­ki­su­päi­vä­nä pai­kan pääl­tä niin onko nii­tä yleen­sä riit­tä­nyt kai­kil­le haluk­kail­le, vai jää­kö osa poru­kas­ta nuo­le­maan näppejään?

 4. En ole var­ma min­kä oikik­sen (Hel­sin­ki vai Tur­ku) kir­jois­ta puhut, mut­ta var­mis­tin itse vii­me vuon­na Hel­sin­gin kir­jo­jen osal­ta, että eihän kir­jat voi lop­pua kes­ken jul­kai­su­päi­vä­nä ja vas­taus oli, että ei voi. 

  En ole myös­kään iki­nä kuul­lut min­kään oikik­sen osal­ta, että pää­sy­koe­kir­jat lop­pui­si­vat kes­ken jul­kai­su­päi­vän, joten voit olla levol­li­sin mie­lin sen suhteen 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.