Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

3 § Oikik­seen 2016 — Hakuinfo

Valintakokeeseen osallistuneet 2015

Olen kerän­nyt tähän pos­tauk­seen jokai­sen oikik­sen osal­ta pie­nen info­pa­ke­tin kevään 2016 yhteis­haus­ta. Ainoa­na poik­keuk­se­na tähän toi­mii se, että olen jät­tä­nyt koko­naan käsit­te­le­mät­tä Åbo Aka­de­min ja kaik­kien ruot­sin­kie­lis­ten kou­lu­tus­ten (esim. Hel­sin­gin) hakuinfon.

Luet­te­loi­den lukemisesta

Olen koon­nut alla ole­viin luet­te­loi­hin kes­kei­sim­mät haku­tie­dot jokai­ses­ta oikik­ses­ta. Nämä sekä muun hakuin­fon löy­tää Opintopolusta.

Lis­tois­sa sisään­pää­sy­pro­sent­ti kuvas­taa sitä kuin­ka moni valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neis­ta on hyväk­syt­ty opis­ke­le­maan. Pis­te­ra­jat-koh­das­sa ensim­mäi­nen luku ker­too mil­lä vähim­mäis­pis­teil­lä jonos­sa on pääs­syt sisäl­le ja jäl­kim­mäi­nen luku ker­too mak­si­mi­pis­tei­den määrän.

Käsit­tei­tä

 • Ensi­ker­ta­lai­nen: “Hen­ki­löt, jot­ka eivät ole aikai­sem­min suo­rit­ta­neet Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa eivät­kä vas­taa­not­ta­neet kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­vaa opis­ke­lu­paik­kaa syys­lu­ku­kau­del­la 2014 tai sen jäl­keen alka­nees­ta kou­lu­tuk­ses­ta ovat ensikertalaisia.”
  • Näin ollen vuon­na 2013 opis­ke­lu­pai­kan saa­nut, mut­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa vie­lä suo­rit­ta­va hen­ki­lö on ensikertalainen.

 • Yhteis­pis­te­jo­no: “Yhteis­pis­te­jo­no muo­dos­tuu opis­ke­li­jois­ta, jot­ka ovat suo­rit­ta­neet suo­ma­lai­sen yli­op­pi­las­tut­kin­non tai sii­hen lain yli­op­pi­las­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­ses­tä (672/2005) mukaan rin­nas­tet­ta­van tut­kin­non ja saa­vat em. tut­kin­nois­ta läh­tö­pis­tei­tä, sekä osal­lis­tu­neet haku­koh­teen edel­lyt­tä­mään valin­ta­ko­kee­seen. Yhteis­pis­te­jo­nos­sa opis­ke­li­jat hyväk­sy­tään läh­tö­pis­tei­den ja valin­ta­koe­pis­tei­den yhteen­las­ke­tun koko­nais­pis­te­mää­rän mukai­ses­sa paremmuusjärjestyksessä.”

 • Koe­pis­te­jo­no: “Koe­pis­te­jo­no käsit­tää ne yhteis­pis­te­jo­noon kuu­lu­vat haki­jat, jot­ka eivät ole tul­leet hyväk­sy­tyik­si yhteis­pis­te­jo­nos­ta, sekä yhteis­pis­te­jo­noon kuu­lu­mat­to­mat, valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neet haki­jat. Koe­pis­te­jo­nos­ta opis­ke­li­jat hyväk­sy­tään valin­ta­koe­pis­tei­den mukai­ses­sa paremmuusjärjestyksessä.”

Yllä selos­te­tut pis­te­jo­not vai­kut­ta­vat auto­maat­ti­ses­ti haki­jan hyväk­si eli haki­jan ei tar­vit­se (eikä voi) vali­ta kum­mas­sa pis­te­jo­nos­sa hän hakee. Opis­ke­li­jat vali­taan ensin yhteis­pis­te­jo­nos­ta ja vas­ta sen jäl­keen koepistejonosta.

Hel­sin­ki

Hel­sin­gin pää­sy­koe uudis­tui hie­man jo tänä vuon­na teh­tä­vä­mää­rän vähen­tyes­sä seit­se­mäs­tä vii­teen ja koea­jan lyhen­tyes­sä nel­jään tun­tiin. Vuon­na 2016 pää­sy­koe ja valin­ta­pro­ses­si muut­tuu jäl­leen, mut­ta täl­lä ker­taa merkittävämmin.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 200
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 150
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–16.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 6.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 14,2 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 59/82 (yhteis­pis­te­jo­no) — 34/50 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Pää­sy­koe­kir­jat

Hel­sin­gis­sä on jo vuo­sien ajan ollut kol­me pää­sy­koe­kir­jaa eri oikeu­de­na­lois­ta, jot­ka vaih­tu­vat vuo­sit­tain. Kir­jat ovat aina erit­täin sup­pei­ta kysei­sen oikeu­de­na­lan perus­teok­sia ja sivu­ja on yleen­sä n. 100–200 per kir­ja. Esi­mer­kik­si kevääl­lä 2015 pää­sy­koe­kir­jo­jen yhteen­las­ket­tu sivu­mää­rä oli 500 sivua ja aihei­na oli­vat riko­soi­keus, perus­oi­keu­det (val­tio­sään­tö­oi­keus) sekä velvoiteoikeus.

Miten pää­sy­koe uudis­tuu vuon­na 2016?

Kor­kea­kou­lu­jen on lain mukaan vuo­des­ta 2016 alkaen varat­ta­va osa yhteis­haun opis­ke­lu­pai­kois­ta ensim­mäis­tä kor­kea­kou­lu­paik­kaa hake­vil­le. En usko kysei­sen kiin­tiön tuo­van kui­ten­kaan mitään eri­koi­sia muu­tok­sia vie­lä kevääl­lä 2016, kos­ka 2013 opis­ke­lu­pai­kan vas­taa­not­ta­neet, mut­ta ilman kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ole­vat haki­jat ovat myös ensi­ker­ta­lai­sia. Lisäk­si suu­rin osa opis­ke­le­maan vali­tuis­ta muu­toin­kin ovat yleen­sä useam­man ker­ran hake­nei­ta ja väli­vuo­sia pitä­nei­tä haki­joi­ta, joil­la ei ole ennes­tään tois­ta korkeakoulupaikkaa.


Sen sijaan erit­täin mer­kit­tä­vi­nä uudis­tuk­si­na pidän valin­ta­me­net­te­lyn kak­si­vai­hei­suut­ta ja tähän liit­tyen moni­va­lin­ta­ky­sy­mys­ten teh­tä­vä­mää­rän aset­ta­mi­sen enna­kol­ta. Aiem­min­han eri teh­tä­vä­tyyp­pien mää­rää pää­sy­ko­kees­sa ei ole tie­det­ty, mut­ta 2016 kokees­ta tie­de­tään jo var­muu­del­ta, että moni­va­lin­ta­teh­tä­viä tulee ole­maan kak­si ja loput kol­me teh­tä­vää voi­vat olla esim. oikeustapaus‑, essee- ja aineistokysymyksiä.

Moni­va­lin­ta­teh­tä­vät tule­vat toi­mi­maan valin­ta­me­net­te­lyn ensim­mäi­se­nä vai­hee­na, jos­sa kai­kil­ta kokee­seen osal­lis­tu­neil­ta tar­kas­te­taan vain moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ja haki­jat ase­te­taan nii­den perus­teel­la paremmuusjärjestykseen.

Toi­seen vai­hee­seen ete­nee 600 paras­ta ja sii­nä hei­dän koko pää­sy­koe tar­kis­te­taan ja sisään­pää­si­jät vali­taan koko kokeen tulok­sen perusteella.

Haki­jan on kui­ten­kin saa­ta­va valin­ta­ko­keen toi­ses­ta vai­hees­ta vähin­tään puo­let pis­teis­tä (15 pis­tet­tä) voi­dak­seen tul­la hyväk­sy­tyk­si. Tosin en usko tämän vai­kut­ta­van kovin­kaan dra­maat­ti­ses­ti, sil­lä jos hyvin luke­nut haki­ja saa moni­va­lin­nois­ta hyvät pis­teet ja ete­nee toi­seen vai­hee­seen, hän tus­kin saa kol­mes­ta muus­ta teh­tä­väs­tä kes­ki­mää­rin alle vii­si pistettä.

Haki­jan on kui­ten­kin saa­ta­va valin­ta­ko­keen toi­ses­ta vai­hees­ta vähin­tään puo­let pis­teis­tä (15 pis­tet­tä) voi­dak­seen tul­la hyväksytyksi.

Vaa­sa

Vaa­san valin­ta­me­net­te­ly vas­taa lähes täy­sin Hel­sin­gin valin­ta­me­net­te­lyä, sil­lä Hel­sin­gin yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta jär­jes­tää oikeus­tie­teen yli­opis­to­tut­kin­toon joh­ta­van kou­lu­tuk­sen Vaa­sas­sa. Ainoa ero oikeas­taan on, että Vaa­saan ote­taan vähem­män haki­joi­ta sisään ja toi­seen tar­kas­tus­vai­hee­seen ete­ne­vien mää­rä Vaa­sas­sa on 78.


Huom! Vaik­ka­kin Vaa­saan ja Hel­sin­kiin on sama valin­ta­koe niin et voi hakea kuin toi­seen haku­koh­tee­seen: joko Hel­sin­gis­sä tai Vaa­sas­sa aloi­tet­ta­vaan kou­lu­tuk­seen. Tämä ero­tuk­se­na Turun ja Joen­suun oikis­ten yhteis­työs­tä, jos­sa voit hakea molem­piin hakukohteisiin.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 26
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 21
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–16.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 6.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 17.3 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 52/82 (yhteis­pis­te­jo­no) — 31/50 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Tur­ku

Turun valin­ta­me­net­te­lyyn vuon­na 2016 ei aina­kaan tämän het­ki­sen tie­don mukaan ole tulos­sa sen eri­koi­sem­pia muu­tok­sia kuin lukua­jan lyhen­ty­mi­nen vii­del­lä päi­väl­lä sekä tie­ten­kin ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö. Toi­saal­ta etu­kä­teen ei voi tie­tää mitä yllä­tyk­siä valin­ta­koe­kir­jal­li­suus tai itse pää­sy­koe tuo tullessaan.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 140
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 105
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–17.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 4.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 11,7 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 73/109 (yhteis­pis­te­jo­no) — 46,5/80 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Pää­sy­koe­kir­jat

Turun oikik­sen pää­sy­koe­kir­jo­jen mää­rä on vii­me vuo­si­na vaih­del­lut kol­men ja nel­jän välil­lä, ja aiheet tie­ten­kin ovat vaih­tu­neet vuo­sit­tain. Tänä vuon­na kir­jo­ja oli kol­me (aihei­na mm. pro­ses­sioi­keut­ta ja pank­kioi­keut­ta) ja pää­sy­koe­kir­jal­li­suu­den sivu­mää­rä oli yhteen­sä 570. Tur­ku kui­ten­kin jär­jes­ti haki­joil­le mel­koi­sen yllä­tyk­sen, sil­lä yksi valin­ta­koe­kir­jois­ta oli englan­nik­si (Kat­ja Weck­ström: Inter­net Com­merce and Law), joka var­mas­ti vai­keut­ti luke­mis­ta pää­sy­ko­kee­seen, Tur­kuun haki­joi­den tulee siis varau­tua ensi vuon­na­kin, että valin­ta­koe­kir­ja­na saat­taa olla englan­nin kie­li­nen teos, jon­ka tosin koen hie­man epä­rei­lu­na – jär­jes­te­tään­hän kou­lu­tus kui­ten­kin suomeksi.

Joen­suu

Kuten jo ohi­men­nen mai­nit­sin, Joen­suun valin­ta­koe jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Turun yli­opis­ton oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan kans­sa. Täs­tä joh­tuen mm. valin­ta­koe­kir­jal­li­suus ja ‑teh­tä­vät ovat samat Joen­suu­hun ja Tur­kuun sekä molem­piin haku­koh­tei­siin hake­mi­nen saman­ai­kai­ses­ti on mah­dol­lis­ta. Joen­suun koh­dal­la kui­ten­kin tulee ottaa huo­mioon pis­tei­den skaa­laus­ta­pa yhteis­pis­te­jo­nos­sa: “Yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­ses­ta saa­ta­vat pis­teet skaa­la­taan ker­to­mal­la ne 0,63:lla, jot­ta nii­den osuus yhteis­pis­te­mää­räs­tä on 40 %.” Muu­ten­kin Joen­suus­sa yli­op­pi­las­to­dis­tuk­ses­ta saa­daan eri taval­la läh­tö­pis­tei­tä (max. 53) kuin Turus­sa (max. 29) ja suo­sit­te­len­kin tutus­tu­maan nii­den mää­räy­ty­mis­pe­rus­tei­siin Opintopolussa.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 40
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 30
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 25.5.2016 klo 12.00–17.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 4.4.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 10,6 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 82,56/133 (yhteis­pis­te­jo­no) — 43,5/80 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Rova­nie­mi

Rova­nie­mi ero­aa muis­ta haku­koh­teis­ta eri­tyi­ses­ti yli­op­pi­las­tut­kin­non pis­tey­tyk­ses­sä, sil­lä yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­ses­ta ote­taan huo­mioon enin­tään kuusi ainet­ta kun taas mui­hin haku­koh­tei­siin ote­taan huo­mioon vain nel­jä ainet­ta. Näin ollen läh­tö­pis­tei­tä voi saa­da Rova­nie­mel­le mak­si­mis­saan 42 yhteis­pis­te­jo­non mak­si­mi­pis­te­mää­rän olles­sa 122.

 • Aloi­tus­pai­kat yhteen­sä: 140
 • Aloi­tus­pai­kat ensi­ker­ta­lai­sil­le: 105
 • Valin­ta­koe­päi­vä: 24.5.2016 klo 12.00 — 17.00
 • Valin­ta­koe­kir­jo­jen jul­kai­su­päi­vä: 15.2.2016
 • Sisään­pää­sy­pro­sent­ti (2015): 24,3 %
 • Pis­te­ra­jat (2015): 63,5/122 (yhteis­pis­te­jo­no) — 46/80 (koe­pis­te­jo­no)

Tar­kem­pi hakuin­fo Opintopolussa.

Pää­sy­koe­kir­jat

Rova­nie­mel­le on jo usean vuo­den ajan pää­sy­koe­ma­te­ri­aa­li­na toi­mi­neet Oikeus tänään-teok­sen eri artik­ke­lit. Vuo­sit­tain päi­vi­te­tyt teok­set jul­kais­taan yleen­sä alku­vuo­des­ta ja se sisäl­tää artik­ke­lei­ta oikeus­tie­teen eri aloil­ta, jois­ta tosin kaik­ki eivät kuu­lu pää­sy­koe­kir­jal­li­suu­teen. Tänä vuon­na pää­sy­ko­kei­siin luet­tiin artik­ke­lei­ta mm. riko­soi­keu­des­ta, työ­oi­keu­des­ta sekä hen­ki­löl­li­syys- ja persoonallisuusoikeudesta.

Lopuk­si

Pos­taus on vain pie­ni pin­ta­raa­pai­su eri oikis­ten hakuin­foon ja kos­ka nii­den väli­set käy­tän­nöt voi­vat ero­ta toi­sis­taan mer­kit­tä­väs­ti­kin, suo­sit­te­len voi­mak­kaas­ti tutus­tu­maan oman mah­dol­li­sen haku­vaih­toeh­don täy­del­li­seen hakuin­for­maa­tioon Opin­to­po­lun sivuil­la! Kos­ka pos­taus kui­ten­kin kat­taa eräi­tä tär­kei­tä tie­to­ja hake­mi­ses­ta niin toi­voi­sin mah­dol­li­sen vir­heen huo­ma­tes­san­ne ker­to­maan sii­tä kom­men­teis­sa ettei kukaan saa vää­rää tie­toa hake­mi­seen liittyen.

Ker­to­kaa kom­men­teis­sa myös mihin te aiot­te hakea ensi kevää­nä tai mitä aja­tuk­sia Hel­sin­gin pää­sy­ko­keen uudis­tuk­set herät­tä­vät teissä! 🙂

valintakoe hakijamäärä oikis
Valin­ta­ko­kee­seen osal­lis­tu­neet 2015

Edit: Pos­tauk­seen päi­vi­tet­ty 21.1.2016 tie­to Rova­nie­men oikik­sen pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisupäivästä.

Edit2: Päi­vi­tet­ty 29.2.2016 tie­to Hel­sin­gin ja Vaa­san pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisupäivästä.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

4 ajatusta aiheesta “3 § Oikik­seen 2016 — Hakuinfo”

 1. Tie­de­kun­nan sivuil­la koea­jak­si on ilmoi­tet­tu tuo 12–16, mut­ta Opin­to­po­lus­sa 13–17? Kum­paa­ko­han pitäi­si sit­ten uskoa 😀 Itsel­lä­ni­kin on oikis täh­täi­mes­sä, joten tulen var­mas­ti seu­rai­le­maan blo­gia­si täs­sä vuo­den mit­taan. Olet­ko osallistunut/osallistumassa jol­le­kin valmennuskurssille?

 2. Näin vas­ta­si­vat Hel­sin­gin tie­de­kun­nas­ta kun var­mis­tin tuo­ta kel­lon­ai­kaa alku­vii­kos­ta: “Pahoit­te­lu­ni vir­hees­tä opin­to­po­lun tie­dois­sa, valin­ta­koe alkaa klo 12! Vir­heen pitäi­si nyt­tem­min olla jo kor­jat­tu opin­to­pol­kuun­kin.” Eli tie­de­kun­nan sivu­ja uskoi­sin täs­sä tapauk­ses­sa vaik­ka Opin­to­pol­kuun tuo­ta vir­het­tä ei ole­kaan vie­lä korjattu 😀

  Ter­ve­tu­loa luke­maan ja toi­vot­ta­vas­ti pos­tauk­set ovat mie­len­kiin­toi­sia edes jol­lain tasol­la! 🙂 Onko ensim­mäi­nen haku­ker­ta vai? Osal­lis­tuin 2014 Pykä­län etä­kurs­sil­le ja tänä vuon­na Var­jo­val­men­nuk­sen tar­joa­mal­le kurs­sil­le. Ensi vuo­des­ta en vie­lä tie­dä muu­ta kuin sen, että aina­kaan en ole menos­sa jonot­ta­maan ulos Pykä­län kurs­se­ja var­ten 😀 Ajat­te­lin jos­sain vai­hees­sa omis­taa yhden pos­tauk­sen koko­naan val­men­nus­kurs­seil­le ja siel­lä tulee var­maan enem­män poh­dit­tua myös sitä mil­le kurs­sil­le sitä tulee itse­kin sit­ten pää­dyt­tyä keväällä 🙂

 3. Osaat­ko sanoa, että jos kir­jat käy osta­mas­sa jul­ki­su­päi­vä­nä pai­kan pääl­tä niin onko nii­tä yleen­sä riit­tä­nyt kai­kil­le haluk­kail­le, vai jää­kö osa poru­kas­ta nuo­le­maan näppejään?

 4. En ole var­ma min­kä oikik­sen (Hel­sin­ki vai Tur­ku) kir­jois­ta puhut, mut­ta var­mis­tin itse vii­me vuon­na Hel­sin­gin kir­jo­jen osal­ta, että eihän kir­jat voi lop­pua kes­ken jul­kai­su­päi­vä­nä ja vas­taus oli, että ei voi. 

  En ole myös­kään iki­nä kuul­lut min­kään oikik­sen osal­ta, että pää­sy­koe­kir­jat lop­pui­si­vat kes­ken jul­kai­su­päi­vän, joten voit olla levol­li­sin mie­lin sen suhteen 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *