Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

7 § Rova­nie­men oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016

Eilen jul­kais­tiin tie­to Rova­nie­men oikik­sen valin­ta­koe­kir­jois­ta, ja tut­tuun tapaan kir­joi­na toi­mi­vat Oikeus tänään ‑teok­set, joi­den yhteis­hin­ta on 140 euroa.

Valin­ta­koe­vaa­ti­muk­siin kuu­lu­vat artikkelit

 • Vel­voi­teoi­keus
 • Oikeus­in­for­ma­tiik­ka
 • Säh­köi­nen asioin­ti ja vies­tin­tä jul­ki­sel­la sektorilla
 • Joh­da­tus kan­sain­vä­li­seen rikosoikeuteen
 • Esi­neoi­keu­den perusteita
 • Vero-oikeu­den perusteet
 • Sosi­aa­li­huol­to ja asiak­kaan oikeusturva

Mie­len­kiin­toi­sim­mil­ta aiheil­ta mie­les­tä­ni kuu­los­ta­vat kan­sain­vä­li­nen riko­soi­keus ja vero-oikeu­den perus­teet. Oikeus­in­for­ma­tiik­ka puo­les­taan vai­kut­taa näis­tä aiheis­ta tyl­sim­mäl­tä. Sen eri­koi­sem­pia tun­tei­ta aiheet eivät kui­ten­kaan minus­sa herä­tä, var­sin­kaan kun itse en ole Rol­loon hakemassa 🙂

Pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisupäivä

Kir­jo­jen jul­kai­su­päi­väk­si on vah­vis­tu­nut 15.2.2016, jol­loin kir­jat voi käy­dä osta­mas­sa Lapin yli­opis­ton pää­kir­jas­tos­sa. Tämä tar­koit­taa sitä, että kevääl­lä 2016 lukuai­kaa pää­sy­ko­kee­seen on 99 päi­vää eli hie­man yli kol­me kuu­kaut­ta. Rol­loon haki­joil­la on siis tie­dos­sa pit­kä kevät, joten älkää polt­ta­ko itseän­ne lop­puun heti ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na pau­kut­ta­mal­la juma­lat­to­mia tuntimääriä!

Pää­sy­koe­teh­tä­vät

Valin­ta­ko­kees­ta on mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 80,0 pis­tet­tä. Valin­ta­koe sisäl­tää vii­si (5) kysy­mys­tä, jois­ta pis­tei­tä voi saa­da seu­raa­vas­ti: kysy­mys nume­ro yksi (1) enin­tään 20,0 pis­tet­tä ja kysy­myk­sis­tä nume­rot 2–5 jokai­ses­ta enin­tään 15,0 pistettä.

Valin­ta­ko­keen kysy­myk­set voi­vat olla esi­mer­kik­si oikeustapaus‑, essee‑, aineisto‑ tai monivalintakysymyksiä.

Tär­kei­tä päi­vä­mää­riä Rol­loon hakeville

15.2.2016: Valin­ta­koe­kir­jat jul­kais­taan
16.3 — 6.4.2016: Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku, Hakuai­ka 2
20.4.2016: Hake­mus eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä pää­sy­ko­kees­sa olta­va peril­lä
24.5.2016: Pää­sy­koe
1.7.2016: Valin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan (vii­meis­tään)

Lopuk­si

Mitä aja­tuk­sia tämän vuo­den luet­ta­vat artik­ke­lit herät­tä­vät teis­sä? Odot­ta­vat­ko Rol­loon haki­jat jo innol­la pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua ja onko nopeim­mat ehti­neet jo hah­mo­tel­la lukusuun­ni­tel­maa kevään mara­to­nia var­ten? 🙂 Tsemp­piä jo nyt kai­kil­le haki­joil­le tule­vaan urakkaan!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.