Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

7 § Rova­nie­men oikik­sen valin­ta­koe­kir­jat 2016

Eilen jul­kais­tiin tie­to Rova­nie­men oikik­sen valin­ta­koe­kir­jois­ta, ja tut­tuun tapaan kir­joi­na toi­mi­vat Oikeus tänään ‑teok­set, joi­den yhteis­hin­ta on 140 euroa.

Valin­ta­koe­vaa­ti­muk­siin kuu­lu­vat artikkelit

 • Vel­voi­teoi­keus
 • Oikeus­in­for­ma­tiik­ka
 • Säh­köi­nen asioin­ti ja vies­tin­tä jul­ki­sel­la sektorilla
 • Joh­da­tus kan­sain­vä­li­seen rikosoikeuteen
 • Esi­neoi­keu­den perusteita
 • Vero-oikeu­den perusteet
 • Sosi­aa­li­huol­to ja asiak­kaan oikeusturva

Mie­len­kiin­toi­sim­mil­ta aiheil­ta mie­les­tä­ni kuu­los­ta­vat kan­sain­vä­li­nen riko­soi­keus ja vero-oikeu­den perus­teet. Oikeus­in­for­ma­tiik­ka puo­les­taan vai­kut­taa näis­tä aiheis­ta tyl­sim­mäl­tä. Sen eri­koi­sem­pia tun­tei­ta aiheet eivät kui­ten­kaan minus­sa herä­tä, var­sin­kaan kun itse en ole Rol­loon hakemassa 🙂

Pää­sy­koe­kir­jo­jen julkaisupäivä

Kir­jo­jen jul­kai­su­päi­väk­si on vah­vis­tu­nut 15.2.2016, jol­loin kir­jat voi käy­dä osta­mas­sa Lapin yli­opis­ton pää­kir­jas­tos­sa. Tämä tar­koit­taa sitä, että kevääl­lä 2016 lukuai­kaa pää­sy­ko­kee­seen on 99 päi­vää eli hie­man yli kol­me kuu­kaut­ta. Rol­loon haki­joil­la on siis tie­dos­sa pit­kä kevät, joten älkää polt­ta­ko itseän­ne lop­puun heti ensim­mäi­sen kuu­kau­den aika­na pau­kut­ta­mal­la juma­lat­to­mia tuntimääriä!

Pää­sy­koe­teh­tä­vät

Valin­ta­ko­kees­ta on mah­dol­lis­ta saa­da enin­tään 80,0 pis­tet­tä. Valin­ta­koe sisäl­tää vii­si (5) kysy­mys­tä, jois­ta pis­tei­tä voi saa­da seu­raa­vas­ti: kysy­mys nume­ro yksi (1) enin­tään 20,0 pis­tet­tä ja kysy­myk­sis­tä nume­rot 2–5 jokai­ses­ta enin­tään 15,0 pistettä.

Valin­ta­ko­keen kysy­myk­set voi­vat olla esi­mer­kik­si oikeustapaus‑, essee‑, aineisto‑ tai monivalintakysymyksiä.

Tär­kei­tä päi­vä­mää­riä Rol­loon hakeville

15.2.2016: Valin­ta­koe­kir­jat jul­kais­taan
16.3 — 6.4.2016: Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­ku, Hakuai­ka 2
20.4.2016: Hake­mus eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä pää­sy­ko­kees­sa olta­va peril­lä
24.5.2016: Pää­sy­koe
1.7.2016: Valin­ta­tu­lok­set jul­kais­taan (vii­meis­tään)

Lopuk­si

Mitä aja­tuk­sia tämän vuo­den luet­ta­vat artik­ke­lit herät­tä­vät teis­sä? Odot­ta­vat­ko Rol­loon haki­jat jo innol­la pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua ja onko nopeim­mat ehti­neet jo hah­mo­tel­la lukusuun­ni­tel­maa kevään mara­to­nia var­ten? 🙂 Tsemp­piä jo nyt kai­kil­le haki­joil­le tule­vaan urakkaan!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *