Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

6 § Pääsykoekevääni

Vuot­ta 2016 on jo ehti­nyt kulua pari viik­koa, ja pää­sy­koe­ke­vät­kin hää­möt­tää jo hori­son­tis­sa, var­sin­kin Rova­nie­men oikik­seen hake­vil­la, sil­lä tie­to valin­ta­koe­vaa­ti­muk­sis­ta jul­kis­te­taan 20.1 tie­de­kun­nan sivuil­la. Näin ollen koen, että on ajan­koh­tais­ta ker­toa omis­ta pää­sy­koe­ke­väis­tä­ni; mitä kevääl­tä voi odot­taa, mikä meni pie­leen ja tie­ten­kin se ikui­suus­ky­sy­mys eli kuin­ka pal­jon luin.

Kevät 2014 — Ensim­mäi­nen hakukerta

Kir­joi­tin vii­mei­sen yli­op­pi­las­ko­kee­ni pari viik­koa ennen Hel­sin­gin oikik­sen pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua, ja ehdin ren­tou­tu­maan hyvin ennen pää­sy­koeu­ra­kan alkua. Pää­dyin tilaa­maan kir­jat pai­kan pääl­le menon sijas­ta, sil­lä asuin vie­lä täl­löin kau­ka­na Hel­sin­gis­tä. Tämä tosin oli vir­he, sil­lä pää­sy­koe­kir­jat jul­kais­tiin kes­ki­viik­ko­na 1.4, mut­ta itse sain kir­jat käsii­ni vas­ta pari päi­vää myö­hem­min per­jan­tai­na, jol­loin ryn­tä­sin­kin suo­raan Pos­tin kaut­ta kau­pun­gin­kir­jas­toon lukemaan.

Muis­tan vie­lä­kin kuin­ka kir­jas­tos­sa aloi­tin luke­maan hal­lin­to-oikeu­den kir­jaa ja miten hepre­aa teks­ti oli pie­nel­le lukio­lai­sel­le. Kak­si muu­ta­kaan pää­sy­koe­kir­jaa — Joh­da­tus imma­te­ri­aa­lioi­keu­teen ja Oikeu­den rajoil­la (oikeus­teo­ri­aa) — eivät vai­kut­ta­neet sen hel­pom­mil­ta, mut­ta sil­ti ryh­dyin innois­sa­ni luku-urakkaan!

pääsykoekirjat oikis hallinto-oikeus
Pää­sy­koe­kir­ja­ni kevääl­lä 2014

Olin laa­ti­nut tar­kan päi­vä­oh­jel­man itsel­le­ni ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua, mut­ta mel­ko nopeas­ti tuo suun­ni­tel­ma len­si ros­kiin, sil­lä ensim­mäi­nen luku­päi­vä­ni kir­jas­tos­sa jäi myös vii­mei­sek­si, ja luin koko lop­pu­ke­vään pel­käs­tään koto­na. En vain pys­ty­nyt kes­kit­ty­mään kir­jas­tos­sa, sil­lä pie­ni­kin ääni sai kes­kit­ty­mi­se­ni her­paan­tu­maan ja koto­na­kin luin aina kuu­lok­keet tai kor­va­tul­pat kor­vis­sa. Muu­ten­kin koin koto­na luke­mi­sen parem­mak­si vaih­toeh­dok­si, sil­lä näin mat­kus­ta­mi­seen ei kulu­nut arvo­kas­ta lukuai­kaa, ja koto­na oli myös muka­vam­pi lukea, vaik­ka siel­lä­kin oli omat häiriötekijänsä.

Vaik­ka hei­tin­kin päi­vä­oh­jel­ma­ni ros­kiin koto­na luke­mi­sen myö­tä, minul­la oli tie­tyn­lai­nen (kir­joit­ta­ma­ton) suun­ni­tel­ma luke­mi­sel­le, jota nou­da­tin. Aloi­tin luke­mal­la kuusi tun­tia päi­väs­sä kuu­te­na päi­vä­nä vii­kos­sa ja sun­nun­tait olin pyhit­tä­nyt kevyel­le ker­tauk­sel­le ja teh­tä­vien teol­le. Otin sekun­ti­kel­lol­la aikaa luke­mi­ses­ta­ni tur­han­kin orjal­li­ses­ti ja tosi­aan tuo kuusi tun­tia oli puh­das­ta luke­mis­ta, johon ei ollut las­ket­tu min­kään­lai­sia tau­ko­ja. Nou­da­tin val­men­nus­kurs­sil­ta (han­kin Pykä­län etä­kurs­sin) saa­tua neu­voa ja pai­no­tin aina kurs­sil­la käy­tä­vää pää­sy­koe­kir­jaa luke­mi­sis­sa­ni ja jos muis­tan oikein, niin luin aina päi­väs­sä kah­ta kir­jaa ker­ral­laan, jois­ta toi­nen toi­mi pää­kir­ja­na (mis­tä oli tulos­sa seu­raa­va väli­koe) ja toi­nen kir­ja vaih­tui aina päivittäin.

Lukuai­kaa kevääl­lä 2014 oli 71 päi­vää, ja muis­taak­se­ni luin jopa ensim­mäi­set kol­me viik­koa vain kuusi tun­tia päi­väs­sä, mut­ta sun­nun­tait meni­vät sii­hen, että en saa­nut kir­jo­ja edes auki vaik­ka tar­koi­tuk­se­na oli­kin ker­ra­ta vii­kon aika­na käy­ty­jä asioi­ta. Tuon kol­men vii­kon jäl­keen aloi­tin luke­maan kah­dek­san tun­tia päi­väs­sä, mut­ta edel­leen sun­nun­tait pysyi­vät vapai­na. Asiat alkoi­vat jää­dä pää­hän ja väli­ko­keis­sa­kin onnis­tu­mi­sia alkoi tule­maan pik­ku hil­jaa (ensim­mäi­ses­tä väli­ko­kees­ta tai­sin saa­da pis­tei­tä 9/70).

Mut­ta kun lukuai­kaa oli jäl­jel­lä noin kol­me viik­koa, niin annoin mui­den (väi­tet­ty­jen) luku­mää­rien vai­kut­taa omaan teke­mi­see­ni. Täs­tä lie­väs­ti pani­koi­tu­nee­na lope­tin vapaa­päi­vien pitä­mi­sen, ja yri­tin itse­kin nos­taa luku­tun­ti­mää­riä. Tai­sin onnis­tua­kin luke­maan vajai­ta kym­me­nen tun­nin päi­viä het­ken kun­nes minuun iski osit­tai­nen bur­nout ja koko pää­sy­koeu­ra­kan stres­si ja pai­neet alkoi­vat olla lii­kaa. Tämän jäl­keen luke­mi­se­ni oli­kin hyvin heik­koa, tun­ti­mää­rie­ni hei­tel­les­sä yhdes­tä kahdeksaan.

Vih­doin koit­ti koet­ta edel­tä­vä päi­vä ja saa­toin oma­tun­to­va­paas­ti lopet­taa luke­mi­sen ja läh­din junal­la Tam­pe­reel­le, jos­sa tein kokee­ni. Halusin saa­da herä­tä rau­has­sa koe­aa­mu­na, joten yövyin hotel­lis­sa, ja aamul­la otin tak­sin koe­pai­kal­le, joka sijait­si TTY:llä. Koe­sa­li­na toi­mi erit­täin suu­ri audi­to­rio, johon haki­jat kut­sut­tiin nimen­huu­don myö­tä hie­man ennen kokeen alkua. Pää­sy­ko­kees­sa oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vä, aineis­to­teh­tä­vä, kak­si oikeus­ta­paus­teh­tä­vää sekä kol­me essee­tä. Itse kokees­sa olo­ni oli lii­an­kin ren­tou­tu­nut ja olin “val­mis” jo 40 minuut­tia ennen kokeen lop­pua. Olin kui­ten­kin audi­to­rios­sa ajan lop­pu­mi­seen saak­ka, sil­lä tar­kas­tin vie­lä vas­tauk­se­ni, ja poh­din yhtä moni­va­lin­ta­teh­tä­vän koh­taa pit­kään. Kokeen palau­tet­tua­ni minut val­ta­si hel­po­tuk­sen tun­ne: vih­doin urak­ka oltiin saa­tu lop­puun ja kesä­lo­ma saat­toi alkaa!

Jos joku luu­li, että pää­sy­ko­keen pii­na päät­tyi tähän, tuo hen­ki­lö ereh­tyi täy­sin, sil­lä tulos­ten odot­ta­mi­nen oli vie­lä tus­kal­li­sem­paa kuin itse lukuai­ka. Pyö­ri­tin pääs­sä­ni koko aika eri­lai­sia ske­naa­rioi­ta teh­tä­vie­ni pis­teis­tä, ja mie­lia­la­ni pää­sy­ko­keen suh­teen vaih­te­li jatkuvasti.

Sinän­sä olin erit­täin tie­toi­nen sii­tä mah­dol­li­suu­des­ta, ettei hyväk­sy­mis­kir­jet­tä tule, mut­ta kun tulos­ten aika koit­ti ja poi­min pos­ti­laa­ti­kos­ta ohkai­sen kir­jeen, olo oli erit­täin tyh­jä. Olin saa­nut kokees­ta 42/70 pis­tet­tä (teh­tä­vien pis­teet jär­jes­tyk­ses­sä: 7,8,5,5,5,3,9), kun sisään­pää­syyn oli­si vaa­dit­tu 49/70. Pää­sin kui­ten­kin pet­ty­myk­sen yli mel­ko nopeas­ti, sil­lä olin teh­nyt hyvän vara­suun­ni­tel­man väli­vuo­del­le eli avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opiskelun.

Opin ensim­mäi­ses­tä haku­ker­ras­ta pal­jon­kin ja koin, että lii­an yksi­puo­li­nen opis­ke­lu, har­joi­tus­teh­tä­vien vähäi­nen teke­mi­nen sekä lii­an kovien pai­nei­den otta­mi­nen oli­vat pää­syi­nä epä­on­nis­tu­mi­see­ni. Tosin koin myös, että vaik­ka oli­sin­kin kor­jan­nut edel­lä mai­ni­tut asiat, niin ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la sisään­pää­sy oli­si kyl­lä ollut mel­koi­nen saa­vu­tus, sil­lä ensi­ker­ta­lai­nen läh­tee lopul­ta niin eri­lai­ses­ta läh­tö­koh­das­ta pää­sy­koeu­rak­kaan kuin useam­pa­na kevää­nä hake­nut hen­ki­lö. Nos­tan hat­tua kai­kil­le, jot­ka ovat sel­vit­tä­neet tien­sä oikik­seen ensim­mäi­sel­lä hakukerralla!

Kevät 2015 — Toi­nen hakukerta

Toi­seen haku­ker­taan läh­din aivan eri­lai­ses­ta tilan­tees­ta, sil­lä olin suo­rit­ta­nut avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa jo 31 opin­to­pis­tet­tä ja tie­ten­kin alla oli jo yksi haku­ker­ta. Asuin nyt yksin Hel­sin­gis­sä, joten sain lukea koto­na täy­sin rau­has­sa, mikä oli erit­täin hyvä. Pää­tin myös osal­lis­tua Var­jo­val­men­nuk­sen val­men­nus­kurs­sil­le, sil­lä se oli ilmai­nen ja halusin moni­puo­lis­taa opiskelutapojani.

Kir­jat jul­kais­tiin 25.3, ja menin­kin heti jul­kai­su­päi­vä­nä kil­tis­ti jonot­ta­maan Uni­gra­fi­aan kir­jo­ja­ni. Olin pai­kal­la n. klo 8.30, vaik­ka kir­ja­kaup­pa auke­si­kin vas­ta yhdek­säl­tä, ja kir­jat tai­sin saa­da kätee­ni jos­kus kym­me­nen aikoi­hin eli jono­tus­ta tuli suu­rin piir­tein puo­li­tois­ta tuntia.

Kos­ka lukuai­kaa oli edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na kym­me­nen päi­vää vähem­män (61 päi­vää), aloi­tin alus­ta asti luke­maan pidem­piä päi­viä. Täl­lä­kään ker­taa minul­la ei ollut kovin­kaan tark­kaa lukusuun­ni­tel­maa, mut­ta pää­tin että aloi­tan luke­maan kuusi tun­tia päi­väs­sä + val­men­nus­kurs­si + ker­taa­mi­nen päi­vän lopuk­si, ja nos­tin tun­ti­mää­rää joka viik­ko puo­lel­la tunnilla.

Luke­mi­nen tun­tui alus­ta asti pal­jon hel­pom­mal­ta, sil­lä pää­sin kir­jo­jen “yti­meen” nopeam­min käsik­si eikä aikaa kulu­nut perus­asioi­den (oikeus­läh­deop­pi yms.) opet­te­luun, jot­ka tois­tu­vat joka vuo­si kir­jois­sa. Lisäk­si sii­nä mis­sä edel­li­se­nä vuo­te­na olin erit­täin stres­saan­tu­nut sisään­pää­sys­tä, tänä vuon­na olin pal­jon ren­tou­tu­neem­pi, joka myös hel­pot­ti lukemisprosessia.

Yksi vir­he min­kä huo­ma­sin ensim­mäi­ses­tä haku­ker­ras­ta­ni, oli se että opis­ke­lu­ni pää­sy­koet­ta var­ten oli lähin­nä raa­kaa luke­mis­ta. Koin että tänä kevää­nä onnis­tuak­se­ni minun pitäi­si käyt­tää eri­lai­sia opis­ke­lu­tek­nii­koi­ta hyväk­se­ni. Perin­tei­sen luke­mi­sen ja muis­tiin­pa­no­jen lisäk­si tein eri­lai­sia muis­ti­lap­pu­ja sekä glos­saus­ta (oikea ter­mi? :D). Var­sin­kin glos­sauk­sen koin erit­täin hyö­dyl­li­sek­si ker­tauk­sen tuke­na, kun kir­jan sivus­sa oli avain­sa­no­ja, jois­ta muis­tin kysei­sen sivun asiat. Näi­hin opis­ke­lu­tek­nii­koi­hin yhdis­tet­ty­nä val­men­nus­kurs­sin tun­nit ja siel­lä teh­dyt teh­tä­vät joh­ti­vat sii­hen, että tun­sin osaa­mis­ta­so­ni nouse­van hir­muis­ta vauhtia.

lukutekniikka rikosoikeus pääsykoekirja
Glos­saus­ta riko­soi­keu­den kirjassa
lukutekniikka velan vanhentuminen velvoiteoikeus
Tau­luk­ko velan vanhentumisesta

Huh­ti­kuun lopul­la eräs muka­va Pykä­län val­men­nus­kurs­seil­la opet­ta­nut hen­ki­lö tar­jou­tui luen­noi­maan parin tun­nin ajan kai­kil­le vapaa­eh­toi­sil­le riko­soi­keu­den pää­sy­koe­kir­jas­ta, jon­ne kan­nat­ti todel­la­kin men­nä! Sen lisäk­si, että kysei­nen opet­ta­ja oli erit­täin innos­ta­va hen­ki­lö, niin hän osa­si ava­ta kir­jan vai­kei­ta koh­tia todel­la hyvin ja muu­ten­kin ker­toa hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä pää­sy­koet­ta var­ten. Tämän luen­noin­nin jäl­keen jäi jopa hie­man har­mis­tu­nut fii­lis etten ollut ilmoit­tau­tu­nut Pykä­län val­men­nus­kurs­seil­le vaik­ka tänä vuon­na asu­mi­sen puo­les­ta sii­hen oli­si ollut mahdollisuus.

Tämän jäl­keen kevät oli­kin jo sii­nä vai­hees­sa, että luin kah­dek­san tun­tia päi­väs­sä (pait­si val­men­nus­kurs­si­päi­vi­nä). Pää­tin, että pidän luku­tun­ti­mää­rän tuos­sa lop­pu­ru­tis­tuk­seen eli vii­mei­seen kah­teen viik­koon asti, jol­loin alan luke­maan päi­vit­täin niin pal­jon kuin vain mah­dol­lis­ta eli +10h. Kui­ten­kin jo kol­me viik­koa ennen koet­ta aloi­tin pau­kut­ta­maan noi­ta super­päi­viä (osit­tain syys­tä, että sor­ruin luke­maan mui­den luku­tun­ti­mää­riä), ja täs­sä vai­hees­sa aloi­tin opet­te­le­maan myös sään­nök­siä ulkoa.

rikosoikeus oikeuslähde perustuslaki
Pin­ta­raa­pai­su sään­nös­lis­taa­ni. Pel­käs­tään riko­soi­keu­des­ta tuli 18 A4:sta sään­nök­siä, joi­ta kaik­kia en tie­ten­kään ope­tel­lut ulkoa 😀

Lopun viimeistely/kertausvaihe ete­ni hyvin, ja pari viik­koa ennen pää­sy­koet­ta jär­jes­te­tys­tä simu­laa­tio­pää­sy­ko­kees­ta­kin sain muis­taak­se­ni val­men­nus­kurs­sin toi­sik­si par­haim­mat pis­teet. Tie­sin kyl­lä ettei val­men­nus­kurs­sin teh­tä­vien ja kokei­den pis­teet mer­kit­se juu­ri mitään, mut­ta tulos antoi kui­ten­kin pie­nen boos­tin lop­pu­pu­ris­tuk­seen kun tie­si, että jol­lain tasol­la aina­kin on teh­nyt asioi­ta oikein.

Edel­li­sen kevään tavoin väsäh­din hie­man ennen koet­ta, mut­ta en kui­ten­kaan yhtä pahas­ti kuin aiem­min ja kes­ki­tyin sit­ten kuun­te­le­maan omia äänit­tei­tä tär­keis­tä sään­nök­sis­tä, että opis­ke­lin kui­ten­kin jotenkin 😀

Vii­mei­sen päi­vän ennen koet­ta pyhi­tin ren­tou­tu­mi­sel­le ja akku­jen lataa­mi­sel­le, vaik­ka päi­vän (ja koe­aa­mun­kin) aika­na saa­toin­kin muu­ta­man asian kir­jois­ta tar­kis­taa. Iso urak­ka oli taka­na, mut­ta vie­lä oli kes­ki­tyt­tä­vä ja annet­ta­va kaik­ken­sa pää­sy­ko­kees­sa, sil­lä muu­ten vii­mei­sen kah­den kuu­kau­den val­mis­tau­tu­mi­nen oli­si teh­ty turhaan.

oikis opiskelutekniikka pääsykoekirjat
Kevään aika­na ker­ty­nyt­tä opiskelumateriaalia

Koe­paik­kaa koh­ti läh­din hie­man jän­nit­ty­nee­nä, min­kä koin ole­van vain hyvä merk­ki — aina­kin jos ver­taa edel­li­seen vuo­teen. Saa­vut­tua­ni mää­rän­pää­hän odot­te­lin nimen­huu­don alkua ulko­na ja lopul­ta olin­kin salis­sa istu­mas­sa –koe­pa­pe­ri edes­sä­ni vää­rin päin – odot­ta­mas­sa lupaa aloit­taa kokeen tekeminen.

Kun pape­rin sai vih­doin kään­tää, ensim­mäi­nen reak­tio­ni oli jär­ky­tys, sil­lä kokees­sa oli moni­va­lin­ta­teh­tä­vä, johon kuu­lui n. 30 sivua aineis­toa 😀 Luin teh­tä­vän­an­not nopeas­ti sil­mäil­len läpi, ja aloi­tin hah­mot­te­le­maan sut­tu­pa­pe­ril­le vastauksiani. 

Vajaan tun­nin pääs­tä kui­ten­kin huo­ma­sin käyt­tä­nee­ni suun­nit­te­luun jo aivan lii­kaa aikaa ja hie­man jäl­jel­lä ole­vas­ta ajas­ta­kin sekai­sin olles­sa aloin kii­reel­lä laa­ti­maan vas­tauk­sia­ni puh­taak­si. Lopul­ta sain mui­hin teh­tä­viin vas­tat­tua, ja aloi­tin käy­mään läpi moni­va­lin­ta­teh­tä­vää. Teh­tä­vä ei ollut­kaan aineis­ton puo­les­ta niin vai­kea, sil­lä joi­hin­kin koh­tiin vas­tauk­set löy­tyi nopeal­la­kin aineis­ton selauk­sel­la, mut­ta vai­keak­si teh­tä­vän teki se, että mones­sa koh­das­sa oli useam­pi oikeal­ta kuu­los­ta­va vas­taus, joka jät­ti mie­les­tä­ni lii­kaa tul­kin­nan­va­raa vas­taa­jal­le. Toi­saal­ta en voi kuin syyt­tää itseä­ni, että menin idioot­ti­mai­ses­ti vas­taa­maan jokai­seen koh­taan vaik­ka oli­sin hyvin voi­nut jät­tää tul­kin­nan­va­rai­set kysy­myk­set välis­tä ja ottaa niis­tä tur­val­li­ses­ti 0 pis­tet­tä mii­nus­pis­teen sijaan. Kokeen jäl­keen en kui­ten­kaan vie­lä tajun­nut miten type­rän vir­heen tein­kään, ja olin itse asias­sa erit­täin tyy­ty­väi­nen suo­ri­tuk­see­ni. Kokees­ta läh­din­kin vapau­tu­nein fii­lik­sin kesä­lo­man viettoon.

Epä­us­koi­suus. Tuo oli se tun­ne kun vih­doin Opin­to­pol­kuun ilmes­tyi tulok­set ja minun koh­dal­la­ni luki 234 tms. vara­si­ja. En voi­nut miten­kään käsit­tää, miten koe oli muka voi­nut men­nä näin huo­nos­ti, sil­lä pahim­mis­sa­kin pai­na­jai­sis­sa­ni koin, että tuli­sin jää­mään vain niu­kas­ti sisään­pää­sy­ra­jas­ta. Todel­li­suus oli kui­ten­kin toi­nen: koe­pis­tee­ni oli­vat 28/50 (teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti: 8,6,6,6,2) kun sisään­pää­sy­ra­ja oli 34/50.

Kun hain omat vas­tauk­se­ni tie­de­kun­nas­ta ja ver­tai­lin nii­tä mal­li­vas­tauk­siin, olin edel­leen­kin epä­us­koi­nen enkä suos­tu­nut hyväk­sy­mään tulos­ta. Koin, että kah­den teh­tä­vä­ni osal­ta pis­tey­tys oli teh­ty vää­rin ja mal­li­vas­tauk­set oli­vat puut­teel­li­set pää­sy­koe­kir­joi­hin verrattuna.

Kuten arva­ta saat­taa niin oikai­su­pyyn­tö­vaa­ti­mus­kaan ei tuot­ta­nut min­kään­lais­ta tulos­ta ja pis­te­mää­rä säi­lyi sama­na. En edes usko­nut pää­se­vä­ni sisään oikai­su­pyyn­nöl­lä, sil­lä kuusi pis­tet­tä on jär­kyt­tä­vän iso mää­rä ja lähin­nä halusin­kin vain saa­da muu­ta­mas­ta teh­tä­väs­tä perus­tel­lun vas­tauk­sen, min­kä takia arvostelussa/mallivastauksessa oli pää­dyt­ty tiet­tyyn rat­kai­suun. Tätä en kui­ten­kaan täy­sin saa­nut ja kiel­tä­mät­tä olin jon­kin aikaa mel­ko kat­ke­ra tie­de­kun­nal­le, mut­ta elä­mä jat­kuu, ja tosia­sia oli kui­ten­kin se, että en ollut onnis­tu­nut pää­sy­ko­kees­sa riit­tä­vän hyvin opis­ke­lu­pai­kan saa­dak­se­ni. Pis­teet ovat lop­pu­jen lopuk­si vain muo­dol­li­suus ja sil­lä jäit­kö yhden vai kym­me­nen pis­teen pää­hän sisään­pää­sys­tä ei ole lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta väliä: molem­mis­sa tapauk­sis­sa jäät ran­nal­le ruikuttamaan.

Lopuk­si

Täl­lai­sia minun pää­sy­koe­ke­vää­ni ovat tii­vis­tet­ty­nä olleet. Tätä pos­taus­ta oli tie­tyl­lä tapaa vai­kea kir­joit­taa, sil­lä jou­duin jät­tä­mään monia asioi­ta ker­to­mat­ta, ettei pos­taus venyi­si lii­an pit­käk­si (joka tapah­tui kui­ten­kin :D). Kysel­kää kui­ten­kin kom­men­teis­sa, jos teil­le tulee mie­leen kysy­myk­siä pää­sy­koe­ke­vääs­tä jois­ta en täs­sä puhu­nut! Lisäk­si palau­te yli­pää­tään blo­giin ja pos­tauk­siin liit­tyen on ter­ve­tul­lut 🙂 Mie­les­sä­ni on pal­jon eri­lai­sia ideoi­ta mis­tä voi­sin kir­joit­taa pos­tauk­sen, mut­ta oli­si muka­va myös kuul­la mis­tä te oli­sit­te kiin­nos­tu­nei­ta lukemaan!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

6 ajatusta aiheesta “6 § Pääsykoekevääni”

 1. Kun ker­roit ensim­mäi­sen epä­on­nis­tu­mi­sen syi­tä, niin osai­sit­ko sanoa myös, mil­lai­set syyt oli­vat tokan haku­ker­ran epä­on­nis­tu­mi­sen takana? 🙂

 2. Toi­se­na kevää­nä epä­on­nis­tu­mi­sen syyt oli­vat ehkä itse koe­ti­lan­tees­sa kuin valmistautumisessa. 

  Mene­tin nimit­täin pal­jon pis­tei­tä moni­va­lin­nas­sa, kos­ka läh­din tur­han roh­keas­ti ja itse­var­ma­na vas­taa­maan jokai­seen koh­taan ja lop­pu­tu­lok­se­na tai­si­kin olla koko teh­tä­väs­tä 2/10 pis­tet­tä. Toi­nen syy oli se, että en kir­joit­ta­nut kaik­kea mitä tie­sin pape­ril­le, kos­ka koin sen lii­an irre­le­van­tik­si teh­tä­vän­an­toon liit­tyen. Tie­ten­kin ensin teh­dään teh­tä­vät siten, että vas­taat ne oleel­li­sim­mat jutut, mut­ta kun ja jos aikaa jää, niin ehdot­to­mas­ti tuli­si täyt­tää pape­rit täy­teen muul­la teh­tä­vän­an­toa joten­kin liip­paa­mal­la pää­sy­koe­kir­jo­jen tie­dol­la. Kol­mas vir­he koe­ti­lan­tees­sa oli se, että onnis­tuin joten­kin käyt­tä­mään muu­ta­maan ensim­mäi­seen teh­tä­vään lii­kaa aikaa ja näin ollen en oli­si edes ehti­nyt kir­joit­taa yli­mää­räis­tä asi­aa vastauksiin.

  Tosin jos miet­tii, mitä mah­dol­li­ses­ti itse kevää­nä oli­si voi­nut teh­dä toi­sin tai mitä sit­ten tein kol­man­te­na haku­ker­ta­na eri taval­la, niin ehkä kes­kei­sin jut­tu on ker­taus. Ker­ta­sin kyl­lä asioi­ta (muis­taak­se­ni) aika hyvin toi­sel­la­kin haku­ker­ral­la, mut­ta kol­man­nel­la haku­ker­ral­la toin ker­tauk­sen kes­kei­sek­si osak­si luke­mis­ta heti alus­ta läh­tien; ker­ta­sin edel­li­sen päi­vän opis­kel­lut asiat aina aamul­la ja illal­la ker­ta­sin kysei­sen päi­vän opis­kel­lut asiat. Pää­sy­ko­kees­sa on kui­ten­kin pit­käl­le kyse muis­ta­mi­ses­ta, joten on tär­ke­ää, että muis­ti­jäl­keä läh­de­tään vah­vas­ti pai­na­maan mie­leen alus­ta läh­tien. Täs­tä samas­ta syys­tä suo­sin kir­jo­jen luke­mis­ta yhtä aikaa tosin pie­nil­lä kir­ja­pai­no­tuk­sil­la enkä suo­sit­te­le tek­niik­kaa mis­sä vii­mei­nen kir­ja ava­taan ensim­mäis­tä ker­taa vas­ta kak­si viik­koa ennen koetta.

 3. Miten sä ker­ta­sit asioi­ta aina aamuin illoin? Oli­ko sul­la joku tii­vis­tel­mä tms. vai miten ?:)

 4. Se vähän riip­pui luku­kier­rok­ses­ta. Tai esim. kun tein yli­vii­vaus­tus­seil­la mer­kin­tö­jä kir­joi­hin, niin ker­ta­sin sil­lä taval­la, että luin ne sen päi­vän / edel­li­sen päi­vän vii­vauk­set. Sit­ten muis­tiin­pa­no­kier­rok­sel­la taas ker­ta­sin nii­tä muistiinpanoja. 

  Todel­la lois­ta­va tapa (var­sin­kin sit­ten sii­hen viko­jen viik­ko­jen ker­taa­mi­seen) on sisäl­lys­luet­te­lon kaut­ta ker­taa­mi­nen, että mitä niis­tä väliot­si­kois­ta tulee mie­leen ja mitä osaa ker­toa. Täl­lä samal­la tak­tii­kal­la mm. täl­lä het­kel­lä ker­taan huo­mis­ta tent­tiä var­ten ja osoit­tau­tu­nut todel­la hyväk­si tavaksi 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.