Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 (2015)

Huo­maat­han, että kir­joi­tus on jul­kais­tu lop­pu­vuo­des­ta 2015 eikä kir­joi­tus­ta ole päi­vi­tet­ty sen jäl­keen kuin lähin­nä link­kien osal­ta. Moni kir­joi­tuk­sen sisäl­tä­mis­tä tie­dois­ta on jo vanhentunut.

Vii­mei­sim­mäs­tä pos­tauk­ses­ta onkin ehti­nyt vie­räh­tää jo tovi, pahoit­te­lut täs­tä! Tar­koi­tus oli kir­joit­taa tämä kak­kos­osa heti ensim­mäi­sen perään, mut­ta eteen tuli­kin kai­ken­lai­sia kii­rei­tä ja kir­joit­ta­mi­nen unoh­tui. Aloi­tin mm. har­joit­te­lun erääs­sä juri­dii­kan alan työ­pai­kas­sa, jos­sa tulen ole­maan pää­sy­koe­kir­jo­jen ilmes­ty­mi­seen saak­ka. Voin mah­dol­li­ses­ti kir­joit­taa täs­tä­kin jos­sain vai­hees­sa, mikä­li jota­ku­ta kiin­nos­taa vaik­ka­kaan työ­teh­tä­vä­ni eivät ole kovin­kaan ihmeellisiä 🙂

Ja sit­ten itse aihee­seen eli avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­luun! Ensim­mäi­nen osa oli enem­män­kin yleis­kat­saus avoi­mes­sa opis­ke­luun, kun taas täs­sä ker­ron lähin­nä omas­ta opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa yliopistossa.

Suo­ri­te­tut opinnot

Esit­te­ly­pos­tauk­ses­sa­ni vajaa kak­si kuu­kaut­ta sit­ten ker­roin suo­rit­ta­nee­ni 36 opin­to­pis­teen ver­ran oikeus­tie­teen opin­to­ja. Tämän jäl­keen olen suo­rit­ta­nut kah­dek­san opin­to­pis­tet­tä lisää, jois­ta yksi tosin ei ole oikeus­tie­teel­li­nen kurs­si (TVT-ajo­kort­ti), mut­ta se kuu­luu oikeus­no­taa­rin tutkintoon.

Yhteen­sä olen suo­rit­ta­nut siis 44 opin­to­pis­tet­tä avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kes­kiar­vo­ni olles­sa tasan 2,5. Avoi­men väy­län kaut­ta haet­taes­sa kes­kiar­vo kui­ten­kin las­ke­taan eri taval­la (pai­no­tet­tu kes­kiar­vo) kevääs­tä 2016 alkaen ja tämän mukai­nen kes­kiar­vo­ni on n. 2,4. Täs­sä on seli­tet­ty erit­täin hyvin ja yksin­ker­tai­ses­ti kuin­ka pai­no­tet­tu kes­kiar­vo las­ke­taan. Kes­kiar­vos­sa­ni on pal­jon paran­ta­mi­sen varaa ja oikik­seen pääs­tes­sä­ni aion­kin uusia aina­kin kurs­sit joi­den arvo­sa­na on alle kol­mo­sen, sil­lä kes­kiar­vol­la voi olla mer­ki­tys­tä sekä vaih­toon että töi­hin haettaessa.

Ker­ron nyt jokai­ses­ta kurs­sis­ta (suo­ri­tus­jär­jes­tyk­ses­sä­ni) lyhyes­ti min­kä­lai­nen esim. suo­ri­tus­ta­pa ja tent­ti­kir­jal­li­suus oli, jot­ta sai­sit­te hie­man parem­man kuvan sii­tä, min­kä­lais­ta opis­ke­lu avoi­mes­sa on. Lisäk­si lai­tan kurs­si­ku­vauk­sen lop­puun arvo­sa­nan, jon­ka sain koko kurssista.

 • Joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen (2 op)

Suo­rit­taes­sa­ni kurs­sin syk­syl­lä 2014 oli se vie­lä nykyi­sen kol­men opin­to­pis­teen sijaan kah­den opin­to­pis­teen laa­jui­nen kurs­si. Kurs­si oli kai­kes­sa tyl­syy­des­sään mel­ko simp­pe­li: muu­ta­ma luen­to mm. oikeus­läh­deo­pis­ta ja oikeus­his­to­rias­ta, jon­ka jäl­keen oli tent­ti, jos­sa muis­taak­se­ni oli vain kak­si teh­tä­vää. Tent­ti­ma­te­ri­aa­liin kuu­lui luen­noil­la käy­dyt asiat ja netis­sä olleet lyhyeh­köt teks­tit eri aiheis­ta, joten kurs­sin läpäi­si hyvin pie­nel­lä vai­val­la.
- Arvo­sa­na: Hyväk­syt­ty

 • Työ­oi­keus (6 op)

Työ­oi­keu­den kurs­si suo­ri­tet­tiin kah­des­sa osas­sa: luen­to­ten­til­lä ja laki­kir­ja­ten­til­lä. Kurs­siin kuu­lui mel­ko pal­jon luen­to­ker­to­ja ja luen­noit­si­jat oli­vat asian­tun­te­via. Luen­not oli­vat tut­tuun tapaan — muu­ta­maa pari­työ­teh­tä­vää lukuun otta­mat­ta — mas­sa­luen­noin­tia, joi­den jäl­keen oli luen­to­tent­ti, jon­ka suo­rit­ta­mi­nen ennen laki­kir­ja­tent­tiä oli pakol­lis­ta, mut­ta sii­tä oli mah­dol­lis­ta saa­da 0,5–3 hyvi­tys­pis­tet­tä laki­kir­ja­tent­tiin. Luen­to­tent­ti ei todel­la­kaan ole mikään läpi­huu­to­jut­tu, sil­lä itse­kin hyvin val­mis­tau­tu­mal­la sain vain yhden hyvi­tys­pis­teen ja moni muu­kin koki ten­tin vaa­ti­vak­si. Hereil­lä ole­mi­nen luen­noil­la sekä hyvät muis­tiin­pa­not ovat luen­to­ten­tis­sä menes­ty­mi­sen edel­ly­tys ja var­sin­kin työ­ai­ka­lais­ta luen­noi­neen hen­ki­lön diat oli­vat hyvin tiu­kat eikä niis­tä oli­si saa­nut mitään irti jäl­keen­päin ilman muistiinpanoja.

Luen­to­ten­tin jäl­keen alkoi­kin luke­mi­nen laki­kir­ja­tent­tiin, joka tar­koit­taa nimen­sä mukai­ses­ti sitä, että ten­tis­sä saa käyt­tää laki­kir­jo­ja apu­na. Tent­tia­lue oli poik­keuk­sel­li­sen laa­ja — rei­lus­ti yli tuhat sivua — vaik­ka yhden opin­to­pis­teen pitäi­si vas­ta­ta n. 150 sivua. Urak­kaa ei hel­pot­ta­nut se, että työ­oi­keus ei mie­les­tä­ni ole oikeu­de­na­la­na siel­tä hel­poim­mas­ta pääs­tä ja työ­ai­ka­lain sekä työ­eh­to­so­pi­mus­ten ymmär­tä­mi­nen oli­kin mel­ko työ­läs­tä juri­dii­kan opin­to­ja vas­ta aloit­ta­val­le hen­ki­löl­le. Sain luet­tua alu­een läpi ker­ran, mut­ta onnek­si osal­lis­tuin avoi­men jär­jes­tä­mään opin­to­pii­riin, jos­sa oli vajaa kym­me­nen kurs­si­lais­ta, joi­den kans­sa jaoim­me alu­een osiin, ja jokai­nen teki omas­ta alu­ees­taan muis­tiin­pa­not sekä esit­te­li­vät ne muille.

Jos luen­to­tent­ti ei ollut mikään läpi­huu­to­jut­tu, niin myös­kään laki­kir­ja­tent­ti ei teh­nyt tähän min­kään­lais­ta poik­keus­ta. Ten­tis­sä oli muis­taak­se­ni vii­si teh­tä­vää ja kaik­ki oli­vat joko essee- tai oikeus­ta­paus­teh­tä­viä. Laki­kir­ja­ten­teis­sä kan­nat­taa varau­tua ole­maan koko käy­tet­tä­vis­sä ole­van ajan (vii­si tun­tia) sekä otta­maan eväs­tä mukaan.

Tent­tei­hin val­mis­tau­tues­sa kan­nat­taa aina käy­dä lävit­se van­ho­ja tent­ti­ky­sy­myk­siä tie­de­kun­nan sivuilta kysei­sen oppiai­neen alta, sil­lä minun­kin työ­oi­keu­den ten­tis­sä eräs essee­ky­sy­mys oli esiin­ty­nyt muu­ta­man ker­ran aiem­min. Lisäk­si tent­tioh­jeis­sa usein lukee, että pykä­lien kopioin­nis­ta ei saa pis­tei­tä, mut­ta mikä­li teil­lä ei ole har­main­ta aavis­tus­ta­kaan mitä teh­tä­vään vas­tai­si, mut­ta tie­dät­te mikä pykä­lä sii­hen liit­tyy niin kopioi­kaa se vain kyl­mäs­ti pape­ril­le, sil­lä itse sain yhdes­tä essee­ky­sy­myk­ses­tä kuusi pis­tet­tä suo­ral­la pykäläkopioinnilla 😀

Tähän käy­mis­tä­ni kurs­seis­ta sanoi­sin työ­oi­keu­den olleen aiheel­taan sekä ten­til­tään vai­kein.
Arvo­sa­na: 2

 • Oikeus­teo­ria (6 op)

Odo­tin sinän­sä oikeus­teo­rian kurs­sia, sil­lä yksi kevään 2014 pää­sy­koe­kir­jois­ta oli oikeus­teo­ri­aa, ja ajat­te­lin kurs­sin asioi­den avau­tu­van nopeam­min täs­tä syys­tä. Olin kui­ten­kin vää­räs­sä, sil­lä oikeus­teo­ria on aika kor­kea­len­tois­ta tava­raa ja oikeu­de­na­la­na se ei juu­ri kiin­nos­ta minua.

Kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta­pa ero­si edel­tä­vis­tä sii­nä, että oikeus­teo­rias­sa ei tie­ten­kään ollut laki­kir­ja­tent­tiä, vaan nor­maa­li kir­jal­li­suus­tent­ti, mut­ta luen­to­sar­jan aika­na palau­te­tut essee­teh­tä­vät kor­va­si­vat kak­si ten­tin kol­mes­ta kysy­myk­ses­tä. Luen­noit­si­joi­ta oli kol­me ja jokai­nen piti omas­ta aihees­taan pari-kol­me luen­to­ker­taa, ja tämän jäl­keen hänel­le palau­tet­tiin (koto­na teh­ty) essee­teh­tä­vä. Essei­den aiheet oli­vat vapaa­va­lin­tai­sia yhtä lukuun otta­mat­ta ja arvos­te­lu­kaan ei tun­tu­nut niin tiu­kal­ta. Tämä oli onni, sil­lä kir­jal­li­suus­tent­tiin luet­ta­va ainoa kir­ja oli­kin totaa­lis­ta hepre­aa, kuten huo­maat­te jäl­jem­pä­nä ole­vas­ta kuvasta 😀

Ten­tis­sä ollees­ta ainoas­ta (essee)kysymyksestä tuli kui­ten­kin saa­da puo­let oikein kurs­sin läpäis­täk­seen vaik­ka palau­tet­ta­vis­ta essee­teh­tä­vis­tä oli­si­kin saa­nut täy­det ja muis­taak­se­ni tai­sin­kin rimaa hipoen saa­da tuos­ta kysy­myk­ses­tä 5/10 pis­tet­tä.
Arvo­sa­na: 3

Kaarlo Tuori oikeuspositivismi oikeusteoria
Vie­lä tänä­kään päi­vä­nä tämän kir­jan (Kaar­lo Tuo­ri: Kriit­ti­nen oikeus­po­si­ti­vis­mi) sisäl­tö ei mei­naa aueta.
 • Yksi­tyi­soi­keu­den joh­dan­to­kurs­si (3 op)

Nimen­sä mukai­ses­ti kurs­sis­sa käy­tiin vain joh­dat­te­le­vas­ti läpi yksi­tyi­soi­keu­den oikeu­de­na­lo­ja (mm. esi­neoi­keus ja vel­voi­teoi­keus), ja kurs­si suo­ri­tet­tiin lyhyel­lä ten­til­lä, jos­sa teh­tä­vät oli­vat “seli­tä käsi­te” ‑tyyp­pi­siä. Täs­tä kurs­sis­ta ei ole sen eri­koi­sem­paa ker­rot­ta­vaa kuin että luen­noil­la kuun­te­le­mal­la ja jopa luen­to­kal­vo­jen huo­lel­li­sel­la läpi­lu­ke­mi­sel­la pär­jä­si hyvin. 
Arvo­sa­na: Hyväk­syt­ty

 • Hal­lin­to-oikeus: Hal­lin­to­me­net­te­ly- ja hal­lin­to­pro­ses­sioi­keus (5 op)

Hal­lin­to-oikeus on tosia­sias­sa 10 opin­to­pis­teen kurs­si, mut­ta suo­ri­tin sii­tä vain toi­sen osa­suo­ri­tuk­sen reput­ta­mi­sen ja pää­sy­ko­keen takia. Tent­ti­kir­jal­li­suus on nimit­täin koko kurs­sis­sa n. 1500 sivua, ja samaan aikaan oli­si pitä­nyt lukea ympä­ris­tö­oi­keu­den tent­tiin. Lop­pu­tu­lok­se­na oli sur­kea val­mis­tau­tu­mi­nen sekä hylät­ty arvo­sa­na molem­mis­ta 😀 Toi­sel­la tent­ti­ker­ral­la pää­ti­kin teh­dä vain toi­sen osa­suo­ri­tuk­sen hal­lin­to-oikeu­des­ta ja toi­nen jäi suo­rit­ta­mat­ta koko­naan, sil­lä tent­ti sii­tä oli­si ollut pari viik­koa pää­sy­ko­keen jäl­keen enkä ole­tet­ta­vas­ti sit­ten tuo­hon jak­sa­nut enää lukea.

Kurs­si nou­dat­ti tut­tuun tapaan luennot+lakikirjatentti ‑suo­ri­tus­ta­paa ja luen­noit­si­jat oli­vat muka­van ener­gi­siä nuo­ria toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­via. Hal­lin­to-oikeus aihee­na­kin oli hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää, sil­lä jokai­nen on elä­män­sä aika­na toden­nä­köi­ses­ti tör­män­nyt hal­lin­to-oikeu­del­li­siin asioi­hin esim. opin­to­tu­ki­ha­ke­mus­ten muodossa.

Molem­pien osa­suo­ri­tus­ten ten­tit koos­tui­vat kah­des­ta kysy­myk­ses­tä, jois­ta toi­nen oli essee- ja toi­nen oikeus­ta­paus­teh­tä­vä eivät­kä kysy­myk­set­kään olleet eri­tyi­sen vai­kei­ta, mitä nyt essee­teh­tä­vis­sä on hie­man kyse tuu­ris­ta­kin, että osuu­ko teh­tä­vä juu­ri sii­tä sivus­ta tai aihees­ta jon­ka muis­tat hyvin.
Arvo­sa­na: 3 (toi­nen 5op:n osa­suo­ri­tus hylätty/suorittamatta)

 • Per­he- ja jää­mis­tö­oi­keus (6 op)

Per­he- ja jää­mis­tö­oi­keu­den kurs­si tai­si olla ensim­mäi­nen mis­sä jätin luen­to­ja väliin, sil­lä luen­noil­la istu­mi­nen täs­sä kurs­sis­sa oli täyt­tä tus­kaa. Kurs­sil­la oli erit­täin pal­jon van­hem­pia hen­ki­löi­tä (kuten avoi­men kurs­seil­la yleen­sä­kin on), mut­ta täl­lä ker­taa osa näis­tä hen­ki­löis­tä pila­si luen­to­jen mie­lek­kyy­den täy­sin. Kurs­sin kes­kei­sis­tä aiheis­ta eksyt­tiin jat­ku­vas­ti johon­kin kurs­si­lai­sen aivan absur­diin tilan­tee­seen tai kuun­te­le­maan kuin­ka ennen van­haan asiat oli­vat parem­min. Luen­to­sar­jas­ta oli kui­ten­kin tent­ti, joka tuli läpäis­tä ennen laki­kir­ja­tent­tiin osal­lis­tu­mis­ta ja onnis­tuin kuin ihmeen kau­pal­la pää­se­mään sen läpi pel­kil­lä luen­to­kal­vo­jen selauksella.

Laki­kir­ja­tent­tiin sen sijaan val­mis­tau­duin erit­täin hyvin, sil­lä tein toi­ses­ta tent­ti­kir­jas­ta 99 sivun muis­tiin­pa­not, joi­ta lues­ke­lin useam­paan­kin ker­taan. Vali­tet­ta­vas­ti tämä ei näky­nyt kui­ten­kaan ten­tis­sä, sil­lä pää­sin vain yhden pis­teen tur­vin ten­tis­tä läpi, joka tie­ten­kin jäi har­mit­ta­maan. Kurs­sis­ta jäi pal­jon opit­ta­vaa, sil­lä kiel­tä­mät­tä moni­kin asia jäi aukea­mat­ta ja kurs­sin uudel­leen­suo­rit­ta­mi­nen tie­de­kun­nas­sa ei oli­si yhtään huo­no idea jo pel­käs­tään arvo­sa­nan­kin takia.

Vink­ki­nä tämän kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen voin sanoa sen, että aina­kaan itse en näh­nyt vii­me­ai­kai­sis­sa ten­teis­sä yhtä­kään kurs­sin toi­seen kir­jaan (Perin­tö­ve­ro­kir­ja) liit­ty­vää kysy­mys­tä, joten sinän­sä voi­sin uskal­taa luva­ta, että tuon kir­jan luke­mi­sen voi jät­tää vähem­mäl­le tent­tiin val­mis­tau­tues­sa.
Arvo­sa­na: 1

 • Val­tio­sään­tö­oi­keus (5 op)

Val­tio­sään­tö­oi­keu­den kurs­si on vii­mei­sin oikeus­tie­teel­li­nen kurs­si, jon­ka olen suo­rit­ta­nut vaik­ka­kin suo­ri­tin sen luen­to­kurs­sin jo hel­mi­kuus­sa. Luen­to­kurs­si oli kah­den opin­to­pis­teen laa­jui­nen, ja se suo­ri­tet­tiin palau­tet­ta­val­la essee­teh­tä­väl­lä. Kysei­nen essee­teh­tä­vä oli esi­mer­kik­si oikeus­teo­rian essee­teh­tä­viin ver­rat­tu­na hyvin help­po, sil­lä essees­sä oli mon­ta ala­koh­taa, jois­ta yhdes­sä kysyt­tiin mm. sitä mitä olet oppi­nut kurs­sin aika­na. Tuol­la esseel­lä kor­vat­tiin osa laki­kir­ja­ten­tin kir­jal­li­suu­des­ta ja yksi tent­ti­teh­tä­vä, joten luet­ta­vak­si alu­eek­si jäi mel­ko inhi­mil­li­nen mää­rä sivu­ja eli rei­lut viisisataa.

Tent­ti tun­tui­kin mene­vän nap­piin ja suu­ri osa­te­ki­jä oli se, että tein laki­kir­ja­ten­tin loka­kuus­sa, ja kir­jal­li­suus sisäl­si hyvin pal­jon yhtä­läi­syyk­siä vii­me kevää­nä olleen pää­sy­koe­kir­jan kans­sa. Itse asias­sa jopa niin pal­jon että huo­ma­sin pää­sy­koe­kir­jan ole­van hyvin pit­käl­ti copy pas­tea yhdes­tä tent­ti­kir­jas­ta. Posi­tii­vi­nen yllä­tys oli myös se, että yksi tent­ti­ky­sy­mys käsit­te­li perus­oi­keuk­sien ylei­siä rajoit­ta­mis­pe­rus­tei­ta, jot­ka olin tan­kan­nut jo kevääl­lä pää­hän ja sain­kin tuos­ta teh­tä­väs­tä 9/10 pistettä 🙂 

Kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen sat­tui mel­ko eri­koi­nen tapaus, kun pyy­sin omis­ta tent­ti­vas­tauk­sis­ta­ni kopioi­ta itsel­le­ni, sil­lä tah­don aina käy­dä jäl­keen­päin omat vas­tauk­set läpi. Olin menet­tä­nyt jo toi­von kopioi­den saa­mi­ses­ta, sil­lä pyyn­nös­tä­ni oli jo kulu­nut rei­lu kuu­kausi kun­nes yhtäk­kiä sain säh­kö­pos­tiin kuvat tent­ti­vas­tauk­sis­ta­ni ja avoi­men yli­opis­ton opin­to­sih­tee­ril­tä vies­tin, että yksi tar­kas­ta­jis­ta oli nos­ta­nut tar­kas­ta­man­sa teh­tä­vän arvos­te­lua. Eris­kum­mal­li­sek­si täs­tä teki sen, että en ollut mis­sään vai­hees­sa valit­ta­nut pis­teis­tä­ni tai pyy­tä­nyt uudel­leen­tar­kas­ta­mis­ta, joka sai hie­man poh­ti­maan tie­de­kun­nan tar­kas­tus­toi­min­taa.
Arvo­sa­na: 4

 • TVT-ajo­kort­ti (3 op)

Kuten sanot­tua TVT-ajo­kort­ti ei ole oikeus­tie­teel­li­nen kurs­si, mut­ta se kuu­luu oikeus­no­taa­rin tut­kin­toon. Kurs­si on äärim­mäi­sen yksin­ker­tai­nen, jos­sa käy­dään läpi mm. teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mien perus­toi­min­to­ja ja ten­tin­kin läpäi­see mel­kein­pä ilman min­kään­lais­ta val­mis­tau­tu­mis­ta.
Arvo­sa­na: Hyväk­syt­ty

Meneil­lään ole­vat opinnot

 • Oikeus­his­to­ria (5 op)

Täl­lä het­kel­lä suo­ri­tan ainoas­taan oikeus­his­to­rian kurs­sia ja sii­tä­kin olen suo­rit­ta­nut jo luen­to­kurs­sin, jol­la jäl­leen kor­va­taan osa tent­ti­kir­jal­li­suu­des­ta ja yksi kysy­mys ten­tis­sä. Oikeus­his­san luen­to­tent­ti oli taas nii­tä tent­te­jä joi­hin kan­nat­taa val­mis­tau­tua huo­lel­la sekä teh­dä hyvät muis­tiin­pa­not luen­noil­la, sil­lä luen­to­kal­vot oli­vat hyvin niu­kat. Luen­noil­la suo­sit­te­len käy­mään jo pel­käs­tään Juk­ka Kek­ko­sen takia, joka oli erit­täin väri­käs per­soo­na ja erin­omai­nen luennoitsija!

Olen aloit­ta­nut kir­jal­li­suus­tent­tiin (25.1) luke­mi­sen hyvis­sä ajoin (jos sitä luke­mi­sek­si voi edes sanoa), sil­lä lisä­haas­teen luke­mi­seen tuo­vat kak­si englan­nin kie­lis­tä tent­ti­kir­jaa. Sanoi­sin englan­nin kie­len tai­to­ni ole­van hyvä, mut­ta juri­di­sen teks­tin luke­mi­nen englan­nik­si on kiel­tä­mät­tä työ­läs­tä, var­sin­kin kun haluai­sin pitää vara­suun­ni­tel­ma­ni eli avoi­men väy­län mah­dol­li­se­na, joten pelk­kä läpi­pää­sy kurs­sis­ta ei läm­mit­täi­si mieltä.

oikeushistoria oikis tentti
Oikeus­his­to­rian tenttikirjallisuus.

Lopuk­si

Täs­tä pos­tauk­ses­ta tuli tar­koi­tet­tua pal­jon pidem­pi vaik­ka kar­sin kir­joit­taes­sa­kin joi­ta­kin koh­tia pois, mut­ta ehkä tämä toi­mii jon­kin­lai­se­na kom­pen­saa­tio­na sii­tä, että edel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta on jo vie­räh­tä­nyt kuu­kausi. 😀 Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa ajat­te­lin pala­ta muis­te­le­maan edel­li­siä haku­ker­to­ja­ni ja ker­toa tar­kem­min min­kä­lai­nen urak­ka taas ensi kevää­nä odot­taa­kaan kaik­kia hakijoita 🙂

PS. Kevään 2017 yhteishaku

Kulu­neen kuu­kau­den aika­na uuti­soi­tiin, että kevääl­lä 2017 oli­si tar­koi­tus ottaa käyt­töön myös oikeus­tie­teel­li­sel­lä alal­la yhteis­ha­ku, mut­ta täs­tä ei ole vie­lä sen eri­koi­sem­paa tie­toa tihkunut.

PPS. HY Avoin Yli­opis­to / Oikeus­tie­de Face­book ‑ryh­mä

Face­boo­kis­ta löy­tyy nyt Hel­sin­gin avoi­men yli­opis­ton luo­ma Face­book ‑ryh­mä oikeus­tie­tei­den kurs­se­ja opis­ke­le­vil­le, jos­sa ei kyl­lä­kään ole kes­kus­te­lua vaik­ka jäse­niä on lähem­mäs sata. Käy­kää kui­ten­kin liit­ty­mäs­sä ryh­mään, jos kes­kus­te­lu­kin läh­ti­si osal­lis­tu­ja­mää­rän myö­tä nousuun ja opin­to­suun­nit­te­li­jat sat­tui­si­vat jul­kai­se­maan siel­lä hyö­dyl­lis­tä tie­toa tule­vis­ta kursseista!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

8 ajatusta aiheesta “5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 (2015)”

 1. Moi! Juu­ri löy­sin blo­gi­si ja hyvin samat aiheet ja suun­ni­tel­mat on itsel­lä­ni, kuin mis­tä olet juu­ri kir­joit­ta­nut. Minul­la on myös oikeus­his­to­rian tent­ti 25.1 ja olen niin samaan miel­tä, että Kek­ko­sen vuok­si luen­noil­la on hyvä käydä 😀

  lakiliisa-oikikseen.blogspot.fi

 2. Hei ja ter­ve­tu­loa seu­raa­maan blo­gia 🙂 Toi­vot­ta­vas­ti val­mis­tau­tu­mi­nen tent­tiin on suju­nut hyvin! Oma lukuai­ka­tau­lu näyt­tää sil­tä, että tai­dan käy­dä tuos­sa 25.1 ten­tis­sä vain kat­se­le­mas­sa min­kä­lai­sia kysy­myk­siä siel­tä tulee ja sit­ten maa­lis­kuun ten­tis­sä tavoi­tel­la sitä parem­paa arvosanaa 😀

 3. Moik­ka! Löy­sin sun blo­gin ja kiin­nos­ta­via kir­joi­tuk­sia itsel­le­kin tär­keäs­tä aihees­ta. Jään seu­rai­le­maan urak­kaa­si kevään aika­na, itse­kin haen nyt 4 ker­taa Tur­kuun. Tsemp­piä sulle!

 4. Heips! 🙂 Muka­va huo­ma­ta, että oikik­ses­ta kir­joit­te­le­via blog­gaa­jia löy­tyy­kin useam­pi, sil­lä vie­lä aiem­min tun­tui ettei aktii­vi­sia kir­joit­ta­jia ole jäl­jel­lä enää ollenkaan.

  Mei­na­sit­ko hakea Turun ohel­la myös Joen­suu­hun kak­kos­vaih­toeh­to­na? Joka tapauk­ses­sa tsemp­piä myös sul­le tule­vaan kevää­seen, toi­vot­ta­vas­ti tänä vuon­na pit­kä­jän­tei­nen uuras­tus palkitaan!

 5. Joo ihan samaa olen itse­kin kat­sel­lut, aika vähän on aktii­vi­sia kir­joit­te­li­joi­ta vaik­ka var­mas­ti monia aihe kiin­nos­taa. Itsel­lä­ni oli vii­me kevää­nä kiva välil­lä kir­joi­tel­la luku-ura­kas­ta, niin pysyi vähän jär­ki kasas­sa kun pää­si välil­lä pääs­tä­mään höy­ry­jä pihalle 😀

  En hae Joen­suu­hun, pel­käs­tään Tur­kuun. Meil­lä on nyt yhtei­nen pää­mää­rä poi­kays­tä­vän kans­sa molem­pien pääs­tä Tur­kuun opis­ke­le­maan, joten olis aika har­mil­lis­ta jos toi­nen pää­tyi­si­kin toi­sel­le puo­lel­le Suomea.

 6. Haha, blo­gin kir­joit­te­lul­la on ollut siis tera­peut­ti­nen vai­ku­tus 😀 Mul­le tää blo­gin pitä­mi­nen on sii­tä hyvä, että kun oon mah­dot­to­man fanaat­ti­nen oikik­ses­ta ja jut­tua riit­täi­si päi­vä­kausik­si niin tätä kaut­ta saa hyvin puret­tua sitä jut­tu­tul­vaa. Samal­la sääs­tän kave­rei­ta­ni, joi­ta koko ala ei ollen­kaan kiin­nos­ta tai jot­ka eivät edes ymmär­rä mitä selostan 😀

  Tosi muka­vaa, että molem­mil­la on sama tavoi­te niin on koto­na oma luku­ka­ve­ri ja toi­nen ymmär­tää täy­sin miten ran­kas­ta ura­kas­ta on kyse ja on tsemppaamassa 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *