Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 (2015)

Huo­maat­han, että kir­joi­tus on jul­kais­tu lop­pu­vuo­des­ta 2015 eikä kir­joi­tus­ta ole päi­vi­tet­ty sen jäl­keen kuin lähin­nä link­kien osal­ta. Moni kir­joi­tuk­sen sisäl­tä­mis­tä tie­dois­ta on jo vanhentunut.

Vii­mei­sim­mäs­tä pos­tauk­ses­ta onkin ehti­nyt vie­räh­tää jo tovi, pahoit­te­lut täs­tä! Tar­koi­tus oli kir­joit­taa tämä kak­kos­osa heti ensim­mäi­sen perään, mut­ta eteen tuli­kin kai­ken­lai­sia kii­rei­tä ja kir­joit­ta­mi­nen unoh­tui. Aloi­tin mm. har­joit­te­lun erääs­sä juri­dii­kan alan työ­pai­kas­sa, jos­sa tulen ole­maan pää­sy­koe­kir­jo­jen ilmes­ty­mi­seen saak­ka. Voin mah­dol­li­ses­ti kir­joit­taa täs­tä­kin jos­sain vai­hees­sa, mikä­li jota­ku­ta kiin­nos­taa vaik­ka­kaan työ­teh­tä­vä­ni eivät ole kovin­kaan ihmeellisiä 🙂

Ja sit­ten itse aihee­seen eli avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­luun! Ensim­mäi­nen osa oli enem­män­kin yleis­kat­saus avoi­mes­sa opis­ke­luun, kun taas täs­sä ker­ron lähin­nä omas­ta opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa yliopistossa.

Suo­ri­te­tut opinnot

Esit­te­ly­pos­tauk­ses­sa­ni vajaa kak­si kuu­kaut­ta sit­ten ker­roin suo­rit­ta­nee­ni 36 opin­to­pis­teen ver­ran oikeus­tie­teen opin­to­ja. Tämän jäl­keen olen suo­rit­ta­nut kah­dek­san opin­to­pis­tet­tä lisää, jois­ta yksi tosin ei ole oikeus­tie­teel­li­nen kurs­si (TVT-ajo­kort­ti), mut­ta se kuu­luu oikeus­no­taa­rin tutkintoon.

Yhteen­sä olen suo­rit­ta­nut siis 44 opin­to­pis­tet­tä avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kes­kiar­vo­ni olles­sa tasan 2,5. Avoi­men väy­län kaut­ta haet­taes­sa kes­kiar­vo kui­ten­kin las­ke­taan eri taval­la (pai­no­tet­tu kes­kiar­vo) kevääs­tä 2016 alkaen ja tämän mukai­nen kes­kiar­vo­ni on n. 2,4. Täs­sä on seli­tet­ty erit­täin hyvin ja yksin­ker­tai­ses­ti kuin­ka pai­no­tet­tu kes­kiar­vo las­ke­taan. Kes­kiar­vos­sa­ni on pal­jon paran­ta­mi­sen varaa ja oikik­seen pääs­tes­sä­ni aion­kin uusia aina­kin kurs­sit joi­den arvo­sa­na on alle kol­mo­sen, sil­lä kes­kiar­vol­la voi olla mer­ki­tys­tä sekä vaih­toon että töi­hin haettaessa.

Ker­ron nyt jokai­ses­ta kurs­sis­ta (suo­ri­tus­jär­jes­tyk­ses­sä­ni) lyhyes­ti min­kä­lai­nen esim. suo­ri­tus­ta­pa ja tent­ti­kir­jal­li­suus oli, jot­ta sai­sit­te hie­man parem­man kuvan sii­tä, min­kä­lais­ta opis­ke­lu avoi­mes­sa on. Lisäk­si lai­tan kurs­si­ku­vauk­sen lop­puun arvo­sa­nan, jon­ka sain koko kurssista.

 • Joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen (2 op)

Suo­rit­taes­sa­ni kurs­sin syk­syl­lä 2014 oli se vie­lä nykyi­sen kol­men opin­to­pis­teen sijaan kah­den opin­to­pis­teen laa­jui­nen kurs­si. Kurs­si oli kai­kes­sa tyl­syy­des­sään mel­ko simp­pe­li: muu­ta­ma luen­to mm. oikeus­läh­deo­pis­ta ja oikeus­his­to­rias­ta, jon­ka jäl­keen oli tent­ti, jos­sa muis­taak­se­ni oli vain kak­si teh­tä­vää. Tent­ti­ma­te­ri­aa­liin kuu­lui luen­noil­la käy­dyt asiat ja netis­sä olleet lyhyeh­köt teks­tit eri aiheis­ta, joten kurs­sin läpäi­si hyvin pie­nel­lä vai­val­la.
- Arvo­sa­na: Hyväk­syt­ty

 • Työ­oi­keus (6 op)

Työ­oi­keu­den kurs­si suo­ri­tet­tiin kah­des­sa osas­sa: luen­to­ten­til­lä ja laki­kir­ja­ten­til­lä. Kurs­siin kuu­lui mel­ko pal­jon luen­to­ker­to­ja ja luen­noit­si­jat oli­vat asian­tun­te­via. Luen­not oli­vat tut­tuun tapaan — muu­ta­maa pari­työ­teh­tä­vää lukuun otta­mat­ta — mas­sa­luen­noin­tia, joi­den jäl­keen oli luen­to­tent­ti, jon­ka suo­rit­ta­mi­nen ennen laki­kir­ja­tent­tiä oli pakol­lis­ta, mut­ta sii­tä oli mah­dol­lis­ta saa­da 0,5–3 hyvi­tys­pis­tet­tä laki­kir­ja­tent­tiin. Luen­to­tent­ti ei todel­la­kaan ole mikään läpi­huu­to­jut­tu, sil­lä itse­kin hyvin val­mis­tau­tu­mal­la sain vain yhden hyvi­tys­pis­teen ja moni muu­kin koki ten­tin vaa­ti­vak­si. Hereil­lä ole­mi­nen luen­noil­la sekä hyvät muis­tiin­pa­not ovat luen­to­ten­tis­sä menes­ty­mi­sen edel­ly­tys ja var­sin­kin työ­ai­ka­lais­ta luen­noi­neen hen­ki­lön diat oli­vat hyvin tiu­kat eikä niis­tä oli­si saa­nut mitään irti jäl­keen­päin ilman muistiinpanoja.

Luen­to­ten­tin jäl­keen alkoi­kin luke­mi­nen laki­kir­ja­tent­tiin, joka tar­koit­taa nimen­sä mukai­ses­ti sitä, että ten­tis­sä saa käyt­tää laki­kir­jo­ja apu­na. Tent­tia­lue oli poik­keuk­sel­li­sen laa­ja — rei­lus­ti yli tuhat sivua — vaik­ka yhden opin­to­pis­teen pitäi­si vas­ta­ta n. 150 sivua. Urak­kaa ei hel­pot­ta­nut se, että työ­oi­keus ei mie­les­tä­ni ole oikeu­de­na­la­na siel­tä hel­poim­mas­ta pääs­tä ja työ­ai­ka­lain sekä työ­eh­to­so­pi­mus­ten ymmär­tä­mi­nen oli­kin mel­ko työ­läs­tä juri­dii­kan opin­to­ja vas­ta aloit­ta­val­le hen­ki­löl­le. Sain luet­tua alu­een läpi ker­ran, mut­ta onnek­si osal­lis­tuin avoi­men jär­jes­tä­mään opin­to­pii­riin, jos­sa oli vajaa kym­me­nen kurs­si­lais­ta, joi­den kans­sa jaoim­me alu­een osiin, ja jokai­nen teki omas­ta alu­ees­taan muis­tiin­pa­not sekä esit­te­li­vät ne muille.

Jos luen­to­tent­ti ei ollut mikään läpi­huu­to­jut­tu, niin myös­kään laki­kir­ja­tent­ti ei teh­nyt tähän min­kään­lais­ta poik­keus­ta. Ten­tis­sä oli muis­taak­se­ni vii­si teh­tä­vää ja kaik­ki oli­vat joko essee- tai oikeus­ta­paus­teh­tä­viä. Laki­kir­ja­ten­teis­sä kan­nat­taa varau­tua ole­maan koko käy­tet­tä­vis­sä ole­van ajan (vii­si tun­tia) sekä otta­maan eväs­tä mukaan.

Tent­tei­hin val­mis­tau­tues­sa kan­nat­taa aina käy­dä lävit­se van­ho­ja tent­ti­ky­sy­myk­siä tie­de­kun­nan sivuilta kysei­sen oppiai­neen alta, sil­lä minun­kin työ­oi­keu­den ten­tis­sä eräs essee­ky­sy­mys oli esiin­ty­nyt muu­ta­man ker­ran aiem­min. Lisäk­si tent­tioh­jeis­sa usein lukee, että pykä­lien kopioin­nis­ta ei saa pis­tei­tä, mut­ta mikä­li teil­lä ei ole har­main­ta aavis­tus­ta­kaan mitä teh­tä­vään vas­tai­si, mut­ta tie­dät­te mikä pykä­lä sii­hen liit­tyy niin kopioi­kaa se vain kyl­mäs­ti pape­ril­le, sil­lä itse sain yhdes­tä essee­ky­sy­myk­ses­tä kuusi pis­tet­tä suo­ral­la pykäläkopioinnilla 😀

Tähän käy­mis­tä­ni kurs­seis­ta sanoi­sin työ­oi­keu­den olleen aiheel­taan sekä ten­til­tään vai­kein.
Arvo­sa­na: 2

 • Oikeus­teo­ria (6 op)

Odo­tin sinän­sä oikeus­teo­rian kurs­sia, sil­lä yksi kevään 2014 pää­sy­koe­kir­jois­ta oli oikeus­teo­ri­aa, ja ajat­te­lin kurs­sin asioi­den avau­tu­van nopeam­min täs­tä syys­tä. Olin kui­ten­kin vää­räs­sä, sil­lä oikeus­teo­ria on aika kor­kea­len­tois­ta tava­raa ja oikeu­de­na­la­na se ei juu­ri kiin­nos­ta minua.

Kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta­pa ero­si edel­tä­vis­tä sii­nä, että oikeus­teo­rias­sa ei tie­ten­kään ollut laki­kir­ja­tent­tiä, vaan nor­maa­li kir­jal­li­suus­tent­ti, mut­ta luen­to­sar­jan aika­na palau­te­tut essee­teh­tä­vät kor­va­si­vat kak­si ten­tin kol­mes­ta kysy­myk­ses­tä. Luen­noit­si­joi­ta oli kol­me ja jokai­nen piti omas­ta aihees­taan pari-kol­me luen­to­ker­taa, ja tämän jäl­keen hänel­le palau­tet­tiin (koto­na teh­ty) essee­teh­tä­vä. Essei­den aiheet oli­vat vapaa­va­lin­tai­sia yhtä lukuun otta­mat­ta ja arvos­te­lu­kaan ei tun­tu­nut niin tiu­kal­ta. Tämä oli onni, sil­lä kir­jal­li­suus­tent­tiin luet­ta­va ainoa kir­ja oli­kin totaa­lis­ta hepre­aa, kuten huo­maat­te jäl­jem­pä­nä ole­vas­ta kuvasta 😀

Ten­tis­sä ollees­ta ainoas­ta (essee)kysymyksestä tuli kui­ten­kin saa­da puo­let oikein kurs­sin läpäis­täk­seen vaik­ka palau­tet­ta­vis­ta essee­teh­tä­vis­tä oli­si­kin saa­nut täy­det ja muis­taak­se­ni tai­sin­kin rimaa hipoen saa­da tuos­ta kysy­myk­ses­tä 5/10 pis­tet­tä.
Arvo­sa­na: 3

Kaarlo Tuori oikeuspositivismi oikeusteoria
Vie­lä tänä­kään päi­vä­nä tämän kir­jan (Kaar­lo Tuo­ri: Kriit­ti­nen oikeus­po­si­ti­vis­mi) sisäl­tö ei mei­naa aueta.
 • Yksi­tyi­soi­keu­den joh­dan­to­kurs­si (3 op)

Nimen­sä mukai­ses­ti kurs­sis­sa käy­tiin vain joh­dat­te­le­vas­ti läpi yksi­tyi­soi­keu­den oikeu­de­na­lo­ja (mm. esi­neoi­keus ja vel­voi­teoi­keus), ja kurs­si suo­ri­tet­tiin lyhyel­lä ten­til­lä, jos­sa teh­tä­vät oli­vat “seli­tä käsi­te” ‑tyyp­pi­siä. Täs­tä kurs­sis­ta ei ole sen eri­koi­sem­paa ker­rot­ta­vaa kuin että luen­noil­la kuun­te­le­mal­la ja jopa luen­to­kal­vo­jen huo­lel­li­sel­la läpi­lu­ke­mi­sel­la pär­jä­si hyvin. 
Arvo­sa­na: Hyväk­syt­ty

 • Hal­lin­to-oikeus: Hal­lin­to­me­net­te­ly- ja hal­lin­to­pro­ses­sioi­keus (5 op)

Hal­lin­to-oikeus on tosia­sias­sa 10 opin­to­pis­teen kurs­si, mut­ta suo­ri­tin sii­tä vain toi­sen osa­suo­ri­tuk­sen reput­ta­mi­sen ja pää­sy­ko­keen takia. Tent­ti­kir­jal­li­suus on nimit­täin koko kurs­sis­sa n. 1500 sivua, ja samaan aikaan oli­si pitä­nyt lukea ympä­ris­tö­oi­keu­den tent­tiin. Lop­pu­tu­lok­se­na oli sur­kea val­mis­tau­tu­mi­nen sekä hylät­ty arvo­sa­na molem­mis­ta 😀 Toi­sel­la tent­ti­ker­ral­la pää­ti­kin teh­dä vain toi­sen osa­suo­ri­tuk­sen hal­lin­to-oikeu­des­ta ja toi­nen jäi suo­rit­ta­mat­ta koko­naan, sil­lä tent­ti sii­tä oli­si ollut pari viik­koa pää­sy­ko­keen jäl­keen enkä ole­tet­ta­vas­ti sit­ten tuo­hon jak­sa­nut enää lukea.

Kurs­si nou­dat­ti tut­tuun tapaan luennot+lakikirjatentti ‑suo­ri­tus­ta­paa ja luen­noit­si­jat oli­vat muka­van ener­gi­siä nuo­ria toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­via. Hal­lin­to-oikeus aihee­na­kin oli hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää, sil­lä jokai­nen on elä­män­sä aika­na toden­nä­köi­ses­ti tör­män­nyt hal­lin­to-oikeu­del­li­siin asioi­hin esim. opin­to­tu­ki­ha­ke­mus­ten muodossa.

Molem­pien osa­suo­ri­tus­ten ten­tit koos­tui­vat kah­des­ta kysy­myk­ses­tä, jois­ta toi­nen oli essee- ja toi­nen oikeus­ta­paus­teh­tä­vä eivät­kä kysy­myk­set­kään olleet eri­tyi­sen vai­kei­ta, mitä nyt essee­teh­tä­vis­sä on hie­man kyse tuu­ris­ta­kin, että osuu­ko teh­tä­vä juu­ri sii­tä sivus­ta tai aihees­ta jon­ka muis­tat hyvin.
Arvo­sa­na: 3 (toi­nen 5op:n osa­suo­ri­tus hylätty/suorittamatta)

 • Per­he- ja jää­mis­tö­oi­keus (6 op)

Per­he- ja jää­mis­tö­oi­keu­den kurs­si tai­si olla ensim­mäi­nen mis­sä jätin luen­to­ja väliin, sil­lä luen­noil­la istu­mi­nen täs­sä kurs­sis­sa oli täyt­tä tus­kaa. Kurs­sil­la oli erit­täin pal­jon van­hem­pia hen­ki­löi­tä (kuten avoi­men kurs­seil­la yleen­sä­kin on), mut­ta täl­lä ker­taa osa näis­tä hen­ki­löis­tä pila­si luen­to­jen mie­lek­kyy­den täy­sin. Kurs­sin kes­kei­sis­tä aiheis­ta eksyt­tiin jat­ku­vas­ti johon­kin kurs­si­lai­sen aivan absur­diin tilan­tee­seen tai kuun­te­le­maan kuin­ka ennen van­haan asiat oli­vat parem­min. Luen­to­sar­jas­ta oli kui­ten­kin tent­ti, joka tuli läpäis­tä ennen laki­kir­ja­tent­tiin osal­lis­tu­mis­ta ja onnis­tuin kuin ihmeen kau­pal­la pää­se­mään sen läpi pel­kil­lä luen­to­kal­vo­jen selauksella.

Laki­kir­ja­tent­tiin sen sijaan val­mis­tau­duin erit­täin hyvin, sil­lä tein toi­ses­ta tent­ti­kir­jas­ta 99 sivun muis­tiin­pa­not, joi­ta lues­ke­lin useam­paan­kin ker­taan. Vali­tet­ta­vas­ti tämä ei näky­nyt kui­ten­kaan ten­tis­sä, sil­lä pää­sin vain yhden pis­teen tur­vin ten­tis­tä läpi, joka tie­ten­kin jäi har­mit­ta­maan. Kurs­sis­ta jäi pal­jon opit­ta­vaa, sil­lä kiel­tä­mät­tä moni­kin asia jäi aukea­mat­ta ja kurs­sin uudel­leen­suo­rit­ta­mi­nen tie­de­kun­nas­sa ei oli­si yhtään huo­no idea jo pel­käs­tään arvo­sa­nan­kin takia.

Vink­ki­nä tämän kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen voin sanoa sen, että aina­kaan itse en näh­nyt vii­me­ai­kai­sis­sa ten­teis­sä yhtä­kään kurs­sin toi­seen kir­jaan (Perin­tö­ve­ro­kir­ja) liit­ty­vää kysy­mys­tä, joten sinän­sä voi­sin uskal­taa luva­ta, että tuon kir­jan luke­mi­sen voi jät­tää vähem­mäl­le tent­tiin val­mis­tau­tues­sa.
Arvo­sa­na: 1

 • Val­tio­sään­tö­oi­keus (5 op)

Val­tio­sään­tö­oi­keu­den kurs­si on vii­mei­sin oikeus­tie­teel­li­nen kurs­si, jon­ka olen suo­rit­ta­nut vaik­ka­kin suo­ri­tin sen luen­to­kurs­sin jo hel­mi­kuus­sa. Luen­to­kurs­si oli kah­den opin­to­pis­teen laa­jui­nen, ja se suo­ri­tet­tiin palau­tet­ta­val­la essee­teh­tä­väl­lä. Kysei­nen essee­teh­tä­vä oli esi­mer­kik­si oikeus­teo­rian essee­teh­tä­viin ver­rat­tu­na hyvin help­po, sil­lä essees­sä oli mon­ta ala­koh­taa, jois­ta yhdes­sä kysyt­tiin mm. sitä mitä olet oppi­nut kurs­sin aika­na. Tuol­la esseel­lä kor­vat­tiin osa laki­kir­ja­ten­tin kir­jal­li­suu­des­ta ja yksi tent­ti­teh­tä­vä, joten luet­ta­vak­si alu­eek­si jäi mel­ko inhi­mil­li­nen mää­rä sivu­ja eli rei­lut viisisataa.

Tent­ti tun­tui­kin mene­vän nap­piin ja suu­ri osa­te­ki­jä oli se, että tein laki­kir­ja­ten­tin loka­kuus­sa, ja kir­jal­li­suus sisäl­si hyvin pal­jon yhtä­läi­syyk­siä vii­me kevää­nä olleen pää­sy­koe­kir­jan kans­sa. Itse asias­sa jopa niin pal­jon että huo­ma­sin pää­sy­koe­kir­jan ole­van hyvin pit­käl­ti copy pas­tea yhdes­tä tent­ti­kir­jas­ta. Posi­tii­vi­nen yllä­tys oli myös se, että yksi tent­ti­ky­sy­mys käsit­te­li perus­oi­keuk­sien ylei­siä rajoit­ta­mis­pe­rus­tei­ta, jot­ka olin tan­kan­nut jo kevääl­lä pää­hän ja sain­kin tuos­ta teh­tä­väs­tä 9/10 pistettä 🙂 

Kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen sat­tui mel­ko eri­koi­nen tapaus, kun pyy­sin omis­ta tent­ti­vas­tauk­sis­ta­ni kopioi­ta itsel­le­ni, sil­lä tah­don aina käy­dä jäl­keen­päin omat vas­tauk­set läpi. Olin menet­tä­nyt jo toi­von kopioi­den saa­mi­ses­ta, sil­lä pyyn­nös­tä­ni oli jo kulu­nut rei­lu kuu­kausi kun­nes yhtäk­kiä sain säh­kö­pos­tiin kuvat tent­ti­vas­tauk­sis­ta­ni ja avoi­men yli­opis­ton opin­to­sih­tee­ril­tä vies­tin, että yksi tar­kas­ta­jis­ta oli nos­ta­nut tar­kas­ta­man­sa teh­tä­vän arvos­te­lua. Eris­kum­mal­li­sek­si täs­tä teki sen, että en ollut mis­sään vai­hees­sa valit­ta­nut pis­teis­tä­ni tai pyy­tä­nyt uudel­leen­tar­kas­ta­mis­ta, joka sai hie­man poh­ti­maan tie­de­kun­nan tar­kas­tus­toi­min­taa.
Arvo­sa­na: 4

 • TVT-ajo­kort­ti (3 op)

Kuten sanot­tua TVT-ajo­kort­ti ei ole oikeus­tie­teel­li­nen kurs­si, mut­ta se kuu­luu oikeus­no­taa­rin tut­kin­toon. Kurs­si on äärim­mäi­sen yksin­ker­tai­nen, jos­sa käy­dään läpi mm. teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mien perus­toi­min­to­ja ja ten­tin­kin läpäi­see mel­kein­pä ilman min­kään­lais­ta val­mis­tau­tu­mis­ta.
Arvo­sa­na: Hyväk­syt­ty

Meneil­lään ole­vat opinnot

 • Oikeus­his­to­ria (5 op)

Täl­lä het­kel­lä suo­ri­tan ainoas­taan oikeus­his­to­rian kurs­sia ja sii­tä­kin olen suo­rit­ta­nut jo luen­to­kurs­sin, jol­la jäl­leen kor­va­taan osa tent­ti­kir­jal­li­suu­des­ta ja yksi kysy­mys ten­tis­sä. Oikeus­his­san luen­to­tent­ti oli taas nii­tä tent­te­jä joi­hin kan­nat­taa val­mis­tau­tua huo­lel­la sekä teh­dä hyvät muis­tiin­pa­not luen­noil­la, sil­lä luen­to­kal­vot oli­vat hyvin niu­kat. Luen­noil­la suo­sit­te­len käy­mään jo pel­käs­tään Juk­ka Kek­ko­sen takia, joka oli erit­täin väri­käs per­soo­na ja erin­omai­nen luennoitsija!

Olen aloit­ta­nut kir­jal­li­suus­tent­tiin (25.1) luke­mi­sen hyvis­sä ajoin (jos sitä luke­mi­sek­si voi edes sanoa), sil­lä lisä­haas­teen luke­mi­seen tuo­vat kak­si englan­nin kie­lis­tä tent­ti­kir­jaa. Sanoi­sin englan­nin kie­len tai­to­ni ole­van hyvä, mut­ta juri­di­sen teks­tin luke­mi­nen englan­nik­si on kiel­tä­mät­tä työ­läs­tä, var­sin­kin kun haluai­sin pitää vara­suun­ni­tel­ma­ni eli avoi­men väy­län mah­dol­li­se­na, joten pelk­kä läpi­pää­sy kurs­sis­ta ei läm­mit­täi­si mieltä.

oikeushistoria oikis tentti
Oikeus­his­to­rian tenttikirjallisuus.

Lopuk­si

Täs­tä pos­tauk­ses­ta tuli tar­koi­tet­tua pal­jon pidem­pi vaik­ka kar­sin kir­joit­taes­sa­kin joi­ta­kin koh­tia pois, mut­ta ehkä tämä toi­mii jon­kin­lai­se­na kom­pen­saa­tio­na sii­tä, että edel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta on jo vie­räh­tä­nyt kuu­kausi. 😀 Seu­raa­vas­sa pos­tauk­ses­sa ajat­te­lin pala­ta muis­te­le­maan edel­li­siä haku­ker­to­ja­ni ja ker­toa tar­kem­min min­kä­lai­nen urak­ka taas ensi kevää­nä odot­taa­kaan kaik­kia hakijoita 🙂

PS. Kevään 2017 yhteishaku

Kulu­neen kuu­kau­den aika­na uuti­soi­tiin, että kevääl­lä 2017 oli­si tar­koi­tus ottaa käyt­töön myös oikeus­tie­teel­li­sel­lä alal­la yhteis­ha­ku, mut­ta täs­tä ei ole vie­lä sen eri­koi­sem­paa tie­toa tihkunut.

PPS. HY Avoin Yli­opis­to / Oikeus­tie­de Face­book ‑ryh­mä

Face­boo­kis­ta löy­tyy nyt Hel­sin­gin avoi­men yli­opis­ton luo­ma Face­book ‑ryh­mä oikeus­tie­tei­den kurs­se­ja opis­ke­le­vil­le, jos­sa ei kyl­lä­kään ole kes­kus­te­lua vaik­ka jäse­niä on lähem­mäs sata. Käy­kää kui­ten­kin liit­ty­mäs­sä ryh­mään, jos kes­kus­te­lu­kin läh­ti­si osal­lis­tu­ja­mää­rän myö­tä nousuun ja opin­to­suun­nit­te­li­jat sat­tui­si­vat jul­kai­se­maan siel­lä hyö­dyl­lis­tä tie­toa tule­vis­ta kursseista!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

8 ajatusta aiheesta “5 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa osa 2 (2015)”

 1. Moi! Juu­ri löy­sin blo­gi­si ja hyvin samat aiheet ja suun­ni­tel­mat on itsel­lä­ni, kuin mis­tä olet juu­ri kir­joit­ta­nut. Minul­la on myös oikeus­his­to­rian tent­ti 25.1 ja olen niin samaan miel­tä, että Kek­ko­sen vuok­si luen­noil­la on hyvä käydä 😀

  lakiliisa-oikikseen.blogspot.fi

 2. Hei ja ter­ve­tu­loa seu­raa­maan blo­gia 🙂 Toi­vot­ta­vas­ti val­mis­tau­tu­mi­nen tent­tiin on suju­nut hyvin! Oma lukuai­ka­tau­lu näyt­tää sil­tä, että tai­dan käy­dä tuos­sa 25.1 ten­tis­sä vain kat­se­le­mas­sa min­kä­lai­sia kysy­myk­siä siel­tä tulee ja sit­ten maa­lis­kuun ten­tis­sä tavoi­tel­la sitä parem­paa arvosanaa 😀

 3. Moik­ka! Löy­sin sun blo­gin ja kiin­nos­ta­via kir­joi­tuk­sia itsel­le­kin tär­keäs­tä aihees­ta. Jään seu­rai­le­maan urak­kaa­si kevään aika­na, itse­kin haen nyt 4 ker­taa Tur­kuun. Tsemp­piä sulle!

 4. Heips! 🙂 Muka­va huo­ma­ta, että oikik­ses­ta kir­joit­te­le­via blog­gaa­jia löy­tyy­kin useam­pi, sil­lä vie­lä aiem­min tun­tui ettei aktii­vi­sia kir­joit­ta­jia ole jäl­jel­lä enää ollenkaan.

  Mei­na­sit­ko hakea Turun ohel­la myös Joen­suu­hun kak­kos­vaih­toeh­to­na? Joka tapauk­ses­sa tsemp­piä myös sul­le tule­vaan kevää­seen, toi­vot­ta­vas­ti tänä vuon­na pit­kä­jän­tei­nen uuras­tus palkitaan!

 5. Joo ihan samaa olen itse­kin kat­sel­lut, aika vähän on aktii­vi­sia kir­joit­te­li­joi­ta vaik­ka var­mas­ti monia aihe kiin­nos­taa. Itsel­lä­ni oli vii­me kevää­nä kiva välil­lä kir­joi­tel­la luku-ura­kas­ta, niin pysyi vähän jär­ki kasas­sa kun pää­si välil­lä pääs­tä­mään höy­ry­jä pihalle 😀

  En hae Joen­suu­hun, pel­käs­tään Tur­kuun. Meil­lä on nyt yhtei­nen pää­mää­rä poi­kays­tä­vän kans­sa molem­pien pääs­tä Tur­kuun opis­ke­le­maan, joten olis aika har­mil­lis­ta jos toi­nen pää­tyi­si­kin toi­sel­le puo­lel­le Suomea.

 6. Haha, blo­gin kir­joit­te­lul­la on ollut siis tera­peut­ti­nen vai­ku­tus 😀 Mul­le tää blo­gin pitä­mi­nen on sii­tä hyvä, että kun oon mah­dot­to­man fanaat­ti­nen oikik­ses­ta ja jut­tua riit­täi­si päi­vä­kausik­si niin tätä kaut­ta saa hyvin puret­tua sitä jut­tu­tul­vaa. Samal­la sääs­tän kave­rei­ta­ni, joi­ta koko ala ei ollen­kaan kiin­nos­ta tai jot­ka eivät edes ymmär­rä mitä selostan 😀

  Tosi muka­vaa, että molem­mil­la on sama tavoi­te niin on koto­na oma luku­ka­ve­ri ja toi­nen ymmär­tää täy­sin miten ran­kas­ta ura­kas­ta on kyse ja on tsemppaamassa 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.