Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (2015)

Huo­maat­han, että kir­joi­tus on jul­kais­tu lop­pu­vuo­des­ta 2015 eikä kir­joi­tus­ta ole päi­vi­tet­ty sen jäl­keen kuin lähin­nä link­kien osal­ta. Moni kir­joi­tuk­sen sisäl­tä­mis­tä tie­dois­ta on jo vanhentunut.

Täs­sä pos­tauk­ses­sa oli­si tar­koi­tus ker­toa ylei­ses­ti min­kä­lais­ta opis­ke­lu (Hel­sin­gin) avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa on, sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä väli­vuo­te­na sekä hake­mi­ses­ta avoi­men väy­län kautta.

Mik­si avoi­meen yliopistoon?

Avoi­mes­sa opis­ke­lu on ehdot­to­mas­ti paras tapa val­mis­tau­tua seu­raa­van kevään haku­ker­taan var­sin­kin jos olet hake­nut vas­ta kerran.

Ensim­mäis­tä ker­taa hake­neel­le suu­rin etu on juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen tot­tu­mi­nen tent­tei­hin val­mis­tau­tues­sa, sil­lä monel­le ensi­ker­ta­lai­sel­le lukio­kir­jois­ta juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen siir­ty­mi­nen aiheut­taa ongelmia.

Lisäk­si tent­ti­ky­sy­mys­ten koos­tues­sa lähin­nä vain oikeus­ta­paus- ja essee­teh­tä­vis­tä tulet saa­maan har­joi­tus­ta myös vas­taus­tek­niik­kaan, min­kä hal­lit­se­mi­nen on edel­ly­tys valin­ta­ko­kees­sa menes­ty­mi­sen kannalta.

Vii­mei­sim­pä­nä hyö­ty­nä seu­raa­vaa haku­ker­taa sil­mäl­lä pitäen on ylei­sen tie­tä­myk­sen kart­tu­mi­nen juri­dii­kas­ta, joka tie­ten­kin hel­pot­taa pää­sy­koe­kir­jo­jen ymmär­tä­mis­tä nopeam­min sekä se että avoi­mes­sa suo­rit­ta­ma­si kurs­si saat­taa olla yksi pää­sy­koe­kir­jal­li­suu­teen kuu­lu­vis­ta aihealueista!

Avoi­mes­sa opis­ke­lun hyö­dyt eivät kui­ten­kaan lopu tähän vaan opis­ke­lus­ta on myös hyö­tyä pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä: saat hyväk­si­luet­tua suo­rit­ta­ma­si kurs­sit tie­de­kun­nas­sa kun pää­set sisäl­le tai mikä­li ovet tie­de­kun­taan eivät aukea yhteis­haus­sa, voit hakea avoi­men väy­län kautta.

Avoi­men väy­län kaut­ta sisään­pää­se­mi­nen ei kui­ten­kaan ole mikään läpi­huu­to­jut­tu, sil­lä ensin­nä­kin kurs­se­ja tulee olla suo­ri­tet­tu 55 opin­to­pis­teen ver­ran, joka kes­tää aina­kin kah­den luku­vuo­den ajan eli 2015 syk­syl­lä opis­ke­lun aloi­tet­tua­si oli­sit opin­to­pis­tei­den puo­les­ta val­mis hake­maan kevääl­lä 2017. Toi­nen hidas­ta­va teki­jä on se, että suo­rit­ta­mie­si kurs­sien pai­no­tet­tu kes­kiar­vo on olta­va vähin­tään 3,75 ja täl­lai­sen kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­nen ei onnis­tu ilman kun­nol­lis­ta val­mis­tau­tu­mis­ta tentteihin.

Min­kä­lais­ta opis­ke­lu avoi­mes­sa on?

Avoi­mes­sa opis­ke­lu on hyvin itse­näis­tä puur­ta­mis­ta ja ne muu­ta­mat luen­not mitä kurs­seil­la on, ovat mas­sa­luen­to­ja, jot­ka hyvin har­voin sisäl­tä­vät muu­ta kuin luen­noit­si­jan yksin­pu­he­lua joi­ta­kin opis­ke­li­joi­den kysy­myk­siä lukuun otta­mat­ta. Tosin esim. oikeus­teo­rian ja työ­oi­keu­den kurs­sil­la oli muu­ta­ma erit­täin lyhyt pari- tai ryhmätyö.

Luen­noil­la ei iki­nä ole ollut läs­nä­olo­pak­koa, mut­ta jois­sa­kin kurs­seis­sa luen­nois­ta pide­tään eril­li­nen kuu­lus­te­lu, jon­ka suo­rit­ta­mi­nen on pakol­lis­ta (jot­ta voit osal­lis­tua tent­tiin) tai jol­la kor­va­taan osa tent­tiin tule­vas­ta kir­jal­li­suu­des­ta. Täs­tä syys­tä luen­noil­la kan­nat­taa käy­dä ja teh­dä muis­tiin­pa­no­ja, sil­lä kuu­lus­te­luis­ta läpi pää­se­mi­nen on vai­ke­aa — ellei mah­do­ton­ta — pelk­kien luen­to­kal­vo­jen oma­toi­mi­sel­la luke­mi­sel­la. Lisäk­si jos kuu­lus­te­lul­la kor­va­taan jokin teh­tä­vä ten­tis­sä, niin parem­pien pis­tei­den saa­mi­nen on hel­pom­paa kuu­lus­te­lun avul­la kuin vas­taa­mal­la ten­tis­sä ko. tehtävään.

Suu­rin osa opis­ke­lus­ta kui­ten­kin on tent­ti­kir­jal­li­suu­den itse­näis­tä luke­mis­ta, jot­ka ovat sivu­mää­räl­tään usein­kin hyvin laa­jo­ja esim. per­he- ja jää­mis­tö­oi­keu­den kurs­sis­sa n. 600 sivua. Kos­ka alu­eet ovat laa­jo­ja ja juri­di­sen teks­tin luke­mi­nen on hidas­ta, niin usein­kaan aluet­ta ei ehdi luke­maan alus­ta lop­puun yhtä ker­taa enem­pää eikä se oikeas­taan kan­na­ta­kaan. Hyvien muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­nen luke­mi­sen ohes­sa on tär­ke­ää, jot­ta voit kar­sia tur­han infor­maa­tion pois. Jos kysees­sä on laki­kir­ja­tent­ti eli laki­kir­jo­jen käyt­tä­mi­nen ten­tis­sä on sal­lit­tu, on hyvä samal­la sela­ta ja teh­dä mer­kin­tö­jä lakikirjaan.

Mitä oikis­kurs­se­ja Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa voi opiskella?

Täl­lä het­kel­lä oikeus­tie­teen kurs­sien ope­tus­tie­dois­ta löy­ty­vät seu­raa­vat kurssit:

 • Asia­kir­jo­jen laa­din­ta­kurs­si (3 op)
 • Euroop­pa­oi­keus (6 op)
 • Hal­lin­to-oikeus (10 op)
 • Oikeus­his­to­ria (5 op)
 • Oikeus­teo­ria (6 op)
 • Per­he- ja jää­mis­tö­oi­keus (6 op)
 • Työ­oi­keus (6 op)
 • Val­tio­sään­tö­oi­keus (5 op)
 • Yksi­tyi­soi­keu­den joh­dan­to­kurs­si (3 op)

Lisäk­si vii­me luku­vuon­na tar­jol­la oli myös ympä­ris­tö­oi­keut­ta ja rikosoikeutta.

Mitä mui­ta kurs­se­ja avoi­mes­sa kan­nat­taa käy­dä oikis­ta sil­mäl­lä pitäen?

Tie­ten­kin oikeus­tie­teel­lis­ten kurs­sien käyn­ti on etusi­jal­la var­sin­kin kun vain ne las­ke­taan avoi­men väy­län kurs­sei­hin, mut­ta mikä­li avoi­mes­sa tör­mää tilan­tee­seen, että oikis­kurs­se­ja ei ole juu­ri tar­jol­la, voi hyvä­nä vaih­toeh­to­na olla mui­den­kin kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen, jot­ka jou­tui­sit oikik­ses­sa kui­ten­kin käymään.

Ensin­nä­kin avoi­men kaut­ta voit käy­dä esi­mer­kik­si ruot­sin pakol­li­sia kie­lio­pin­to­ja, jot­ka löy­dät tääl­tä kysei­sen oppiai­neen koh­dal­ta. Oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan kie­li­kurs­sit tun­nis­tat opin­to-ohjel­mas­sa kurs­sin nimen peräs­sä ole­vas­ta “oik”-lyhenteestä. Toi­nen kurs­si joka tie­de­kun­nas­sa tulee suo­ri­tet­ta­vak­si, mut­ta jon­ka voit käy­dä jo avoi­mes­sa on TVT-ajo­kort­ti. Se on erit­täin simp­pe­li tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan perus­tie­to­ja sisäl­tä­vä kurs­si, jos­ta saat hel­pot kol­me opin­to­pis­tet­tä vähäi­sel­lä vaivalla 🙂

Eril­li­so­pin­not

Kun olet suo­rit­ta­nut avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa 30 opin­to­pis­tet­tä oikeus­tie­teen kurs­se­ja voit hakea suo­ri­tusoi­keut­ta enin­tään nel­jään oikeus­no­taa­rin tai mais­te­ri­tut­kin­to­jen opin­to­jak­soon. Eril­li­so­pin­not ovat lois­ta­va tapa vauh­dit­taa opis­ke­lui­ta var­sin­kin jos avoi­men kurs­si­tar­jon­ta on sil­lä het­kel­lä sinul­le ole­ma­ton tai kurs­seis­sa ei ole vaih­toeh­to­na mie­len­kiin­tois­ta aihet­ta. Mikä­li sinul­le myön­ne­tään eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keus, niin suo­ri­tat kurs­sin tie­de­kun­nas­sa opis­ke­le­vien oik­ka­rei­den kans­sa. Lisää tie­toa eril­li­so­pin­nois­ta ja haku­kri­tee­reis­tä löy­dät tääl­tä.

Muu­ta huo­mioi­ta­vaa avoi­mes­sa opiskelusta

Avoi­men yli­opis­ton mukaan Joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen (3op) ‑kurs­si on olta­va suo­ri­tet­tu­na ennen oikeus­tie­teel­li­siin aineo­pin­to­jak­soi­hin osal­lis­tu­mis­ta. En tie­dä miten tar­kas­ti tätä val­vo­taan, mut­ta itse aina­kin pys­tyin ilmoit­tau­tu­maan muil­le kurs­seil­le nor­maa­lis­ti ennen kurs­sin suo­ri­tus­ta (tent­te­jä ennen olin kui­ten­kin suo­rit­ta­nut joh­da­tus­kurs­sin hyväk­sy­tys­ti). Suo­sit­te­len kui­ten­kin aloit­ta­maan avoi­men opin­not joh­da­tus­kurs­sin käy­mäl­lä, oli sit­ten koke­mus­ta oikeus­tie­teen opin­nois­ta tai ei.

Toi­nen tär­keä käy­tän­nön asia on se, että kurs­sit täyt­ty­vät yleen­sä erit­täin nopeas­ti (vii­des­sä minuu­tis­sa­kin), joten suo­sit­te­len ole­maan val­mii­na heti ilmoit­tau­tu­mi­sen avau­tues­sa, ettei jää ran­nal­le ruikuttamaan!

Muut avoi­met yliopistot

Ylem­pä­nä on kes­ki­tyt­ty lähin­nä vain Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­luun, mut­ta tie­ten­kin avoi­mes­sa opis­ke­lun hyö­dyt ovat suu­rin piir­tein samat muu­al­la­kin. Tähän kap­pa­lee­seen olen koon­nut lähin­nä vain link­ke­jä, jois­ta saat­te tar­kem­paa tie­toa avoi­men oiki­so­pin­nois­ta muu­al­la kuin Helsingissä.

Lapin avoin yli­opis­to:
Aiem­min Rova­nie­men oikik­seen sai hyvi­tys­pis­tei­tä avoi­mes­sa suo­ri­te­tuis­ta kurs­seis­ta, mut­ta tämä käy­tän­tö on pois­tu­nut (käsit­tääk­se­ni tänä vuon­na), joten nii­den peräs­sä avoi­mes­sa opis­ke­lui­ta ei kan­nat­ta aloit­taa. Täs­tä pää­set tutus­tu­maan Lapin avoi­men yli­opis­ton tar­joa­miin oikiskursseihin.

Huom. Lapin yli­opis­ton sivu­jen mukaan tie­de­kun­taan ei voi pyr­kiä avoi­men väy­län kaut­ta kuten esim. Hel­sin­gis­sä vaan oikeus­tie­tei­den tie­de­kun­taan pyr­ki­vien on osal­lis­tut­ta­va pääsykokeisiin.

Turun avoin yli­opis­to:
Turun avoi­men yli­opis­ton jär­jes­tä­miin oikis­kurs­sei­hin voi tutus­tua täl­tä sivul­ta löy­ty­vien link­kien takaa tar­kem­min. Turun oikik­seen on mah­dol­lis­ta pyr­kiä avoi­men väy­län kaut­ta ilman pää­sy­koet­ta ja vuon­na 2016 väy­län kaut­ta ote­taan enin­tään kol­me haki­jaa. Tar­kem­paa tie­toa väy­län kaut­ta hake­mi­ses­ta ja opiskelijavalinnan kri­tee­reis­tä löy­dät tääl­tä.
Itä-Suo­men avoin yli­opis­to:
Itä-Suo­men avoin yli­opis­to tar­jo­aa aivan jär­kyt­tä­vän mää­rän oikeus­tie­teel­li­siä opin­to­ja (useam­man sadan opin­to­pis­teen ver­ran) ja kurs­sei­hin voit tutus­tua tääl­lä.

Tosin Joen­suun oikik­sen sivu­jen mukaan oikeus­tie­teel­li­sen alan eril­lis­va­lin­nas­sa opis­ke­li­joi­ta vali­taan ainoas­taan mais­te­ri­haus­sa, joten avoi­mes­sa suo­ri­tet­tu­jen kurs­sien perus­teel­la ei voi hakea suo­rit­ta­maan oikeus­no­taa­rin tut­kin­toa, kuten Turus­sa ja Hel­sin­gis­sä. Sen sijaan avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (oikeus­tie­teen) opin­to­ja suo­rit­ta­nut haki­ja voi­daan vali­ta suo­rit­ta­maan hal­lin­to­tie­tei­den kan­di­daa­tin ja hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­rin tutkintoa.

Yllä ole­vat tie­dot oli­vat kui­ten­kin vuo­den 2015 hakuin­foa, joten haku­me­net­te­lyi­den muut­tu­mi­nen voi olla hyvin­kin mah­dol­lis­ta vaik­ka­kin epäi­len avoi­men väy­län mah­dol­li­suut­ta myös­kään vuon­na 2016, sil­lä Opin­to­po­lus­sa­kaan sii­tä ei ole mitään tie­toa (kun taas Turun ja Hel­sin­gin avoi­men väy­län haus­ta on). Mikä­li kui­ten­kin asia jää mie­ti­tyt­tä­mään, kan­nat­taa var­mis­taa se tie­de­kun­nal­ta.

Eri­lai­set opis­tot:
Oikeus­tie­teel­li­siä kurs­se­ja voi suo­rit­taa myös eri­lai­sis­sa opis­tois­sa jot­kut näis­tä toi­mi­vat yhteis­työs­sä oikeus­tie­teel­lis­ten tie­de­kun­tien kans­sa. Tie­to­ni opis­tois­ta ovat kui­ten­kin hyvin rajal­li­set, joten tar­kem­paa tie­toa esim. sii­tä las­ke­taan­ko heil­lä suo­ri­tet­tu­ja kurs­se­ja avoi­meen väy­lään tai hyväk­si­lue­taan­ko nii­tä tie­de­kun­nas­sa opin­toi­hin, saa itse opis­toil­ta ja tiedekunnilta.

Lopuk­si

Täs­tä pos­tauk­ses­ta tuli­kin yllät­tä­vän pit­kä, joten teen vie­lä toi­sen osan avoi­mes­sa opis­ke­lus­ta. Ker­ron sii­nä tar­kem­min min­kä­lai­sia eri kurs­sit oli­vat ja omas­ta opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa. Jos sinul­le tulee jotain kysy­myk­siä aihee­seen liit­tyen, kysy ihmees­sä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­til­la ([email protected])!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

4 ajatusta aiheesta “4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (2015)”

 1. Hei jos tääl­lä on mui­ta­kin jot­ka lukee tätä niin kan­nat­taa var­maan päi­vit­tää tie­to että Lapis­sa on tänä kevää­nä avat­tu avoi­men väy­lä oikikseen

 2. Moik­ka,

  hyvä huo­mio! 🙂 Tie­dot ovat kui­ten­kin kasat­tu tie­toi­ses­ti blo­gi­kir­joi­tus­ten muo­toon ja on ole­tet­ta­vaa, että osa blo­gi­kir­joi­tus­ten tie­dois­ta van­he­nee ajan myötä.

  Päi­vi­tän kui­ten­kin ehdot­to­mas­ti tuon tie­don mui­den ohel­la, kun teen uuden blo­gi­kir­joi­tuk­sen opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Läh­tö­koh­tai­ses­ti näi­tä van­ho­ja kir­joi­tuk­sia ei ole tar­koi­tet­tu päi­vi­tet­tä­väk­si, vaan ne edus­ta­vat kir­joi­tusai­kais­ta tietoa. 

  - Iiro / UnelmanaOikis

 3. Jos jul­kai­sen päi­vi­te­tyn kir­joi­tuk­sen tänä vuon­na, se tulee elo- tai syyskuussa 🙂

  Toki vie­lä en uskal­la luva­ta var­mak­si, että ehdin kir­joit­ta­maan päi­vi­te­tyn ver­sion, sil­lä en tie­dä vie­lä alkusyk­syn aikatauluani.

  - Iiro / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.