Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (2015)

Huo­maat­han, että kir­joi­tus on jul­kais­tu lop­pu­vuo­des­ta 2015 eikä kir­joi­tus­ta ole päi­vi­tet­ty sen jäl­keen kuin lähin­nä link­kien osal­ta. Moni kir­joi­tuk­sen sisäl­tä­mis­tä tie­dois­ta on jo vanhentunut.

Täs­sä pos­tauk­ses­sa oli­si tar­koi­tus ker­toa ylei­ses­ti min­kä­lais­ta opis­ke­lu (Hel­sin­gin) avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa on, sen hyö­dyn­tä­mi­ses­tä väli­vuo­te­na sekä hake­mi­ses­ta avoi­men väy­län kautta.

Mik­si avoi­meen yliopistoon?

Avoi­mes­sa opis­ke­lu on ehdot­to­mas­ti paras tapa val­mis­tau­tua seu­raa­van kevään haku­ker­taan var­sin­kin jos olet hake­nut vas­ta kerran.

Ensim­mäis­tä ker­taa hake­neel­le suu­rin etu on juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen tot­tu­mi­nen tent­tei­hin val­mis­tau­tues­sa, sil­lä monel­le ensi­ker­ta­lai­sel­le lukio­kir­jois­ta juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen siir­ty­mi­nen aiheut­taa ongelmia.

Lisäk­si tent­ti­ky­sy­mys­ten koos­tues­sa lähin­nä vain oikeus­ta­paus- ja essee­teh­tä­vis­tä tulet saa­maan har­joi­tus­ta myös vas­taus­tek­niik­kaan, min­kä hal­lit­se­mi­nen on edel­ly­tys valin­ta­ko­kees­sa menes­ty­mi­sen kannalta.

Vii­mei­sim­pä­nä hyö­ty­nä seu­raa­vaa haku­ker­taa sil­mäl­lä pitäen on ylei­sen tie­tä­myk­sen kart­tu­mi­nen juri­dii­kas­ta, joka tie­ten­kin hel­pot­taa pää­sy­koe­kir­jo­jen ymmär­tä­mis­tä nopeam­min sekä se että avoi­mes­sa suo­rit­ta­ma­si kurs­si saat­taa olla yksi pää­sy­koe­kir­jal­li­suu­teen kuu­lu­vis­ta aihealueista!

Avoi­mes­sa opis­ke­lun hyö­dyt eivät kui­ten­kaan lopu tähän vaan opis­ke­lus­ta on myös hyö­tyä pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä: saat hyväk­si­luet­tua suo­rit­ta­ma­si kurs­sit tie­de­kun­nas­sa kun pää­set sisäl­le tai mikä­li ovet tie­de­kun­taan eivät aukea yhteis­haus­sa, voit hakea avoi­men väy­län kautta.

Avoi­men väy­län kaut­ta sisään­pää­se­mi­nen ei kui­ten­kaan ole mikään läpi­huu­to­jut­tu, sil­lä ensin­nä­kin kurs­se­ja tulee olla suo­ri­tet­tu 55 opin­to­pis­teen ver­ran, joka kes­tää aina­kin kah­den luku­vuo­den ajan eli 2015 syk­syl­lä opis­ke­lun aloi­tet­tua­si oli­sit opin­to­pis­tei­den puo­les­ta val­mis hake­maan kevääl­lä 2017. Toi­nen hidas­ta­va teki­jä on se, että suo­rit­ta­mie­si kurs­sien pai­no­tet­tu kes­kiar­vo on olta­va vähin­tään 3,75 ja täl­lai­sen kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­nen ei onnis­tu ilman kun­nol­lis­ta val­mis­tau­tu­mis­ta tentteihin.

Min­kä­lais­ta opis­ke­lu avoi­mes­sa on?

Avoi­mes­sa opis­ke­lu on hyvin itse­näis­tä puur­ta­mis­ta ja ne muu­ta­mat luen­not mitä kurs­seil­la on, ovat mas­sa­luen­to­ja, jot­ka hyvin har­voin sisäl­tä­vät muu­ta kuin luen­noit­si­jan yksin­pu­he­lua joi­ta­kin opis­ke­li­joi­den kysy­myk­siä lukuun otta­mat­ta. Tosin esim. oikeus­teo­rian ja työ­oi­keu­den kurs­sil­la oli muu­ta­ma erit­täin lyhyt pari- tai ryhmätyö.

Luen­noil­la ei iki­nä ole ollut läs­nä­olo­pak­koa, mut­ta jois­sa­kin kurs­seis­sa luen­nois­ta pide­tään eril­li­nen kuu­lus­te­lu, jon­ka suo­rit­ta­mi­nen on pakol­lis­ta (jot­ta voit osal­lis­tua tent­tiin) tai jol­la kor­va­taan osa tent­tiin tule­vas­ta kir­jal­li­suu­des­ta. Täs­tä syys­tä luen­noil­la kan­nat­taa käy­dä ja teh­dä muis­tiin­pa­no­ja, sil­lä kuu­lus­te­luis­ta läpi pää­se­mi­nen on vai­ke­aa — ellei mah­do­ton­ta — pelk­kien luen­to­kal­vo­jen oma­toi­mi­sel­la luke­mi­sel­la. Lisäk­si jos kuu­lus­te­lul­la kor­va­taan jokin teh­tä­vä ten­tis­sä, niin parem­pien pis­tei­den saa­mi­nen on hel­pom­paa kuu­lus­te­lun avul­la kuin vas­taa­mal­la ten­tis­sä ko. tehtävään.

Suu­rin osa opis­ke­lus­ta kui­ten­kin on tent­ti­kir­jal­li­suu­den itse­näis­tä luke­mis­ta, jot­ka ovat sivu­mää­räl­tään usein­kin hyvin laa­jo­ja esim. per­he- ja jää­mis­tö­oi­keu­den kurs­sis­sa n. 600 sivua. Kos­ka alu­eet ovat laa­jo­ja ja juri­di­sen teks­tin luke­mi­nen on hidas­ta, niin usein­kaan aluet­ta ei ehdi luke­maan alus­ta lop­puun yhtä ker­taa enem­pää eikä se oikeas­taan kan­na­ta­kaan. Hyvien muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­nen luke­mi­sen ohes­sa on tär­ke­ää, jot­ta voit kar­sia tur­han infor­maa­tion pois. Jos kysees­sä on laki­kir­ja­tent­ti eli laki­kir­jo­jen käyt­tä­mi­nen ten­tis­sä on sal­lit­tu, on hyvä samal­la sela­ta ja teh­dä mer­kin­tö­jä lakikirjaan.

Mitä oikis­kurs­se­ja Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa voi opiskella?

Täl­lä het­kel­lä oikeus­tie­teen kurs­sien ope­tus­tie­dois­ta löy­ty­vät seu­raa­vat kurssit:

 • Asia­kir­jo­jen laa­din­ta­kurs­si (3 op)
 • Euroop­pa­oi­keus (6 op)
 • Hal­lin­to-oikeus (10 op)
 • Oikeus­his­to­ria (5 op)
 • Oikeus­teo­ria (6 op)
 • Per­he- ja jää­mis­tö­oi­keus (6 op)
 • Työ­oi­keus (6 op)
 • Val­tio­sään­tö­oi­keus (5 op)
 • Yksi­tyi­soi­keu­den joh­dan­to­kurs­si (3 op)

Lisäk­si vii­me luku­vuon­na tar­jol­la oli myös ympä­ris­tö­oi­keut­ta ja rikosoikeutta.

Mitä mui­ta kurs­se­ja avoi­mes­sa kan­nat­taa käy­dä oikis­ta sil­mäl­lä pitäen?

Tie­ten­kin oikeus­tie­teel­lis­ten kurs­sien käyn­ti on etusi­jal­la var­sin­kin kun vain ne las­ke­taan avoi­men väy­län kurs­sei­hin, mut­ta mikä­li avoi­mes­sa tör­mää tilan­tee­seen, että oikis­kurs­se­ja ei ole juu­ri tar­jol­la, voi hyvä­nä vaih­toeh­to­na olla mui­den­kin kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen, jot­ka jou­tui­sit oikik­ses­sa kui­ten­kin käymään.

Ensin­nä­kin avoi­men kaut­ta voit käy­dä esi­mer­kik­si ruot­sin pakol­li­sia kie­lio­pin­to­ja, jot­ka löy­dät tääl­tä kysei­sen oppiai­neen koh­dal­ta. Oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan kie­li­kurs­sit tun­nis­tat opin­to-ohjel­mas­sa kurs­sin nimen peräs­sä ole­vas­ta “oik”-lyhenteestä. Toi­nen kurs­si joka tie­de­kun­nas­sa tulee suo­ri­tet­ta­vak­si, mut­ta jon­ka voit käy­dä jo avoi­mes­sa on TVT-ajo­kort­ti. Se on erit­täin simp­pe­li tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan perus­tie­to­ja sisäl­tä­vä kurs­si, jos­ta saat hel­pot kol­me opin­to­pis­tet­tä vähäi­sel­lä vaivalla 🙂

Eril­li­so­pin­not

Kun olet suo­rit­ta­nut avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa 30 opin­to­pis­tet­tä oikeus­tie­teen kurs­se­ja voit hakea suo­ri­tusoi­keut­ta enin­tään nel­jään oikeus­no­taa­rin tai mais­te­ri­tut­kin­to­jen opin­to­jak­soon. Eril­li­so­pin­not ovat lois­ta­va tapa vauh­dit­taa opis­ke­lui­ta var­sin­kin jos avoi­men kurs­si­tar­jon­ta on sil­lä het­kel­lä sinul­le ole­ma­ton tai kurs­seis­sa ei ole vaih­toeh­to­na mie­len­kiin­tois­ta aihet­ta. Mikä­li sinul­le myön­ne­tään eril­lis­ten opin­to­jen suo­ri­tusoi­keus, niin suo­ri­tat kurs­sin tie­de­kun­nas­sa opis­ke­le­vien oik­ka­rei­den kans­sa. Lisää tie­toa eril­li­so­pin­nois­ta ja haku­kri­tee­reis­tä löy­dät tääl­tä.

Muu­ta huo­mioi­ta­vaa avoi­mes­sa opiskelusta

Avoi­men yli­opis­ton mukaan Joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen (3op) ‑kurs­si on olta­va suo­ri­tet­tu­na ennen oikeus­tie­teel­li­siin aineo­pin­to­jak­soi­hin osal­lis­tu­mis­ta. En tie­dä miten tar­kas­ti tätä val­vo­taan, mut­ta itse aina­kin pys­tyin ilmoit­tau­tu­maan muil­le kurs­seil­le nor­maa­lis­ti ennen kurs­sin suo­ri­tus­ta (tent­te­jä ennen olin kui­ten­kin suo­rit­ta­nut joh­da­tus­kurs­sin hyväk­sy­tys­ti). Suo­sit­te­len kui­ten­kin aloit­ta­maan avoi­men opin­not joh­da­tus­kurs­sin käy­mäl­lä, oli sit­ten koke­mus­ta oikeus­tie­teen opin­nois­ta tai ei.

Toi­nen tär­keä käy­tän­nön asia on se, että kurs­sit täyt­ty­vät yleen­sä erit­täin nopeas­ti (vii­des­sä minuu­tis­sa­kin), joten suo­sit­te­len ole­maan val­mii­na heti ilmoit­tau­tu­mi­sen avau­tues­sa, ettei jää ran­nal­le ruikuttamaan!

Muut avoi­met yliopistot

Ylem­pä­nä on kes­ki­tyt­ty lähin­nä vain Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­luun, mut­ta tie­ten­kin avoi­mes­sa opis­ke­lun hyö­dyt ovat suu­rin piir­tein samat muu­al­la­kin. Tähän kap­pa­lee­seen olen koon­nut lähin­nä vain link­ke­jä, jois­ta saat­te tar­kem­paa tie­toa avoi­men oiki­so­pin­nois­ta muu­al­la kuin Helsingissä.

Lapin avoin yli­opis­to:
Aiem­min Rova­nie­men oikik­seen sai hyvi­tys­pis­tei­tä avoi­mes­sa suo­ri­te­tuis­ta kurs­seis­ta, mut­ta tämä käy­tän­tö on pois­tu­nut (käsit­tääk­se­ni tänä vuon­na), joten nii­den peräs­sä avoi­mes­sa opis­ke­lui­ta ei kan­nat­ta aloit­taa. Täs­tä pää­set tutus­tu­maan Lapin avoi­men yli­opis­ton tar­joa­miin oikiskursseihin.

Huom. Lapin yli­opis­ton sivu­jen mukaan tie­de­kun­taan ei voi pyr­kiä avoi­men väy­län kaut­ta kuten esim. Hel­sin­gis­sä vaan oikeus­tie­tei­den tie­de­kun­taan pyr­ki­vien on osal­lis­tut­ta­va pääsykokeisiin.

Turun avoin yli­opis­to:
Turun avoi­men yli­opis­ton jär­jes­tä­miin oikis­kurs­sei­hin voi tutus­tua täl­tä sivul­ta löy­ty­vien link­kien takaa tar­kem­min. Turun oikik­seen on mah­dol­lis­ta pyr­kiä avoi­men väy­län kaut­ta ilman pää­sy­koet­ta ja vuon­na 2016 väy­län kaut­ta ote­taan enin­tään kol­me haki­jaa. Tar­kem­paa tie­toa väy­län kaut­ta hake­mi­ses­ta ja opiskelijavalinnan kri­tee­reis­tä löy­dät tääl­tä.
Itä-Suo­men avoin yli­opis­to:
Itä-Suo­men avoin yli­opis­to tar­jo­aa aivan jär­kyt­tä­vän mää­rän oikeus­tie­teel­li­siä opin­to­ja (useam­man sadan opin­to­pis­teen ver­ran) ja kurs­sei­hin voit tutus­tua tääl­lä.

Tosin Joen­suun oikik­sen sivu­jen mukaan oikeus­tie­teel­li­sen alan eril­lis­va­lin­nas­sa opis­ke­li­joi­ta vali­taan ainoas­taan mais­te­ri­haus­sa, joten avoi­mes­sa suo­ri­tet­tu­jen kurs­sien perus­teel­la ei voi hakea suo­rit­ta­maan oikeus­no­taa­rin tut­kin­toa, kuten Turus­sa ja Hel­sin­gis­sä. Sen sijaan avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (oikeus­tie­teen) opin­to­ja suo­rit­ta­nut haki­ja voi­daan vali­ta suo­rit­ta­maan hal­lin­to­tie­tei­den kan­di­daa­tin ja hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­rin tutkintoa.

Yllä ole­vat tie­dot oli­vat kui­ten­kin vuo­den 2015 hakuin­foa, joten haku­me­net­te­lyi­den muut­tu­mi­nen voi olla hyvin­kin mah­dol­lis­ta vaik­ka­kin epäi­len avoi­men väy­län mah­dol­li­suut­ta myös­kään vuon­na 2016, sil­lä Opin­to­po­lus­sa­kaan sii­tä ei ole mitään tie­toa (kun taas Turun ja Hel­sin­gin avoi­men väy­län haus­ta on). Mikä­li kui­ten­kin asia jää mie­ti­tyt­tä­mään, kan­nat­taa var­mis­taa se tie­de­kun­nal­ta.

Eri­lai­set opis­tot:
Oikeus­tie­teel­li­siä kurs­se­ja voi suo­rit­taa myös eri­lai­sis­sa opis­tois­sa jot­kut näis­tä toi­mi­vat yhteis­työs­sä oikeus­tie­teel­lis­ten tie­de­kun­tien kans­sa. Tie­to­ni opis­tois­ta ovat kui­ten­kin hyvin rajal­li­set, joten tar­kem­paa tie­toa esim. sii­tä las­ke­taan­ko heil­lä suo­ri­tet­tu­ja kurs­se­ja avoi­meen väy­lään tai hyväk­si­lue­taan­ko nii­tä tie­de­kun­nas­sa opin­toi­hin, saa itse opis­toil­ta ja tiedekunnilta.

Lopuk­si

Täs­tä pos­tauk­ses­ta tuli­kin yllät­tä­vän pit­kä, joten teen vie­lä toi­sen osan avoi­mes­sa opis­ke­lus­ta. Ker­ron sii­nä tar­kem­min min­kä­lai­sia eri kurs­sit oli­vat ja omas­ta opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa. Jos sinul­le tulee jotain kysy­myk­siä aihee­seen liit­tyen, kysy ihmees­sä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­til­la ([email protected])!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

4 ajatusta aiheesta “4 § Opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa (2015)”

 1. Hei jos tääl­lä on mui­ta­kin jot­ka lukee tätä niin kan­nat­taa var­maan päi­vit­tää tie­to että Lapis­sa on tänä kevää­nä avat­tu avoi­men väy­lä oikikseen

 2. Moik­ka,

  hyvä huo­mio! 🙂 Tie­dot ovat kui­ten­kin kasat­tu tie­toi­ses­ti blo­gi­kir­joi­tus­ten muo­toon ja on ole­tet­ta­vaa, että osa blo­gi­kir­joi­tus­ten tie­dois­ta van­he­nee ajan myötä.

  Päi­vi­tän kui­ten­kin ehdot­to­mas­ti tuon tie­don mui­den ohel­la, kun teen uuden blo­gi­kir­joi­tuk­sen opis­ke­lus­ta avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa. Läh­tö­koh­tai­ses­ti näi­tä van­ho­ja kir­joi­tuk­sia ei ole tar­koi­tet­tu päi­vi­tet­tä­väk­si, vaan ne edus­ta­vat kir­joi­tusai­kais­ta tietoa. 

  - Iiro / UnelmanaOikis

 3. Jos jul­kai­sen päi­vi­te­tyn kir­joi­tuk­sen tänä vuon­na, se tulee elo- tai syyskuussa 🙂

  Toki vie­lä en uskal­la luva­ta var­mak­si, että ehdin kir­joit­ta­maan päi­vi­te­tyn ver­sion, sil­lä en tie­dä vie­lä alkusyk­syn aikatauluani.

  - Iiro / UnelmanaOikis

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *