Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

30 § 100 000 näyt­tö­ker­taa rikki

Photo by 🇨🇭 Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash

Nor­maa­lis­ta poik­kea­vas­ti kir­joi­tan täl­lai­sen hie­man hen­ki­lö­koh­tai­sem­man kir­joi­tuk­sen sen kun­niak­si, että blo­gia­ni on nyt kat­sel­tu sen his­to­rian aika­na yli 100 000 ker­taa! Kii­tos sii­tä kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te luke­neet blo­gia­ni ja olleet minuun yhtey­des­sä! Toi­se­na syy­nä tähän kir­joi­tuk­seen on se, että käy­des­sä­ni läpi blo­gin säh­kö­pos­tia tulin äärim­mäi­sen onnel­li­sek­si, kun mie­tin, kuin­ka pal­jon tämä blo­gi on minul­le lopul­ta antanut.

Tämä blo­gi sai alkun­sa sii­tä, että kave­ri­ni eivät jak­sa­neet enää kuun­nel­la oikis­jut­tu­ja­ni ja ajat­te­lin, että oli­si muka­va kir­joit­taa osit­tain päi­vä­kir­ja­mai­ses­ti omis­ta koke­muk­sis­ta ja miet­teis­tä oikik­seen liit­tyen. Nyt lähes nel­jä vuot­ta myö­hem­min blo­gil­la on sään­nöl­li­siä luki­joi­ta ja olen saa­nut kym­me­niä kom­ment­te­ja sekä yhtey­den­ot­to­ja säh­kö­pos­tit­se. Lisäk­si olen käy­nyt kou­luis­sa ker­to­mas­sa opis­ke­lus­ta oikik­ses­sa ja sin­ne hake­mi­ses­ta sekä luen­noi­nut Var­jo­val­men­nuk­sen val­men­nus­kurs­sil­la luku­tek­nii­kas­ta ja motivaatiosta.

Minus­ta on aidos­ti muka­va aut­taa tei­tä luki­joi­ta eri­lai­sis­sa aiheis­sa ja eri­tyi­ses­ti kuul­la tei­dän “tari­nan­ne”. Olen aina otet­tu, jos haki­ja tai joku muu luot­taa minuun niin pal­jon, että hän avaa mur­hei­taan tai stres­si­ään esi­mer­kik­si hake­mi­seen liit­tyen ja olen voi­nut toi­mia vir­tu­aa­li­se­na olka­pää­nä. Tämän suu­ri mer­ki­tys minul­le kum­pu­aa ehkä sii­tä, ettei minul­la ollut var­si­nai­ses­ti hen­ki­löä, joka oli­si ymmär­tä­nyt esi­mer­kik­si haku­pai­nei­ta­ni tai oikik­seen pää­syn mer­ki­tys­tä minul­le. Haluan jat­kos­sa­kin toi­mia ver­tais­tu­ke­na jokai­sel­le, joka kokee tar­vit­se­van­sa sitä, ja jat­kaa tääl­lä omien koke­mus­te­ni jaka­mis­ta juri­dii­kan saral­la — käy­tän­nön vink­ke­jä unohtamatta.

Muis­ta­kaa, että jos teil­lä tulee mis­sään vai­hees­sa tun­ne, että kai­paat­te apua johon­kin kysy­myk­seen tai haluat­te vain pur­kaa fii­lik­siän­ne, niin olen vain yhden säh­kö­pos­ti­vies­tin ([email protected]) pääs­sä 🙂 Ehkä tyh­miä kysy­myk­siä on ole­mas­sa tai ehkä ei, mut­ta itse aina kysyn mie­luum­min, jot­ta tie­dän oikean vas­tauk­sen tulevaisuudessa.

Olen hie­man har­mi­tel­lut, että yhtey­den­ot­to­jen mää­räs­sä on ollut huo­mat­ta­va las­ku sen jäl­keen, kun lope­tin blo­gin sään­nöl­li­sen päi­vit­tä­mi­sen, mikä on tie­ten­kin ymmär­ret­tä­vää. Osit­tain päi­vit­tä­mi­nen jäi kii­rei­den takia, mut­ta osak­si ehkä sen takia, että oikis ei tie­tyl­lä tasol­la vas­tan­nut nii­tä kor­kei­ta odo­tuk­sia, jot­ka olin naii­vis­ti ladan­nut sil­le. Tämä taas joh­ti sii­hen, etten koke­nut osaa­va­ni enää kir­joit­taa tai vas­ta­ta yhtä moti­voi­vas­ti ja ins­pi­roi­vas­ti kuin aiem­min. Pel­kä­sin, että lie­vä pet­ty­myk­se­ni oikis­ta koh­taan näkyi­si läpi kir­joi­tuk­sis­ta ja lan­nis­tai­sin tule­via haki­joi­ta, mitä en halun­nut. Tie­ten­kin haluan kir­joit­taa totuu­den­mu­kai­ses­ti myös oikik­sen mah­dol­li­sis­ta huo­nois­ta puo­lis­ta sekä omis­ta epä­on­nis­tu­mi­sis­ta­ni, mut­ta moni näis­tä “huo­nois­ta puo­lis­ta” liit­tyi lähin­nä omiin odo­tuk­sii­ni enkä halun­nut, että joku ymmär­täi­si ne väärin.

Ala on kui­ten­kin minul­le edel­leen täy­sin oikea ja olen onnel­li­nen, että en iki­nä luo­vut­ta­nut hake­mi­sen suh­teen ja en mal­ta odot­taa, mitä kaik­kea tule­vai­suus tuo tul­les­saan! Sitä tosin en voi kiel­tää, ettei­kö moti­vaa­tio­ni tut­kin­to-opin­to­jen puur­ta­mi­seen ole las­ke­nut dra­maat­ti­ses­ti, var­sin­kin sen jäl­keen, kun sain halua­ma­ni vaih­to-opis­ke­lu­pai­kan ja haa­ve Har­var­diin hake­mi­ses­ta alkoi jää­mään, jol­loin hyvän opin­to­me­nes­tyk­sen yllä­pi­tä­mi­sel­le ei oikein enää löy­ty­nyt moti­vaa­tio­ta. Onnek­si pää­sen vaih­to­ni jäl­keen otta­maan pidem­män tauon opin­nois­ta ja aloi­tan tam­mi­kuus­sa kokoai­kai­sen har­joit­te­lun asian­ajo­toi­mis­tos­sa! Täs­tä saat­te lukea lisää tule­vas­sa blo­gi­sar­jas­sa kos­kien työnhakua.

Olen jo pit­kään halun­nut laa­jen­taa blo­gin sisäl­töä myös jo oikik­ses­sa opis­ke­le­vil­le ja tämä on anta­nut minul­le uut­ta kipi­nää blo­gin aktii­vi­seen kir­joit­ta­mi­seen. Tämän osal­ta koen ehkä hie­man kär­si­vän saman­lai­ses­ta uskot­ta­vuuson­gel­mas­ta kuin ennen oikik­seen pää­syä: vaik­ka kir­joi­tin jo ennen oikik­seen pää­syä hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä ja kir­joi­tuk­sia, uskot­ta­vuus tuli vas­ta itse sisään­pää­syn jäl­keen. Koen, että oik­ka­reil­le koh­dis­tet­tu­jen kir­joi­tus­ten osal­ta voi­si olla sama, että uskot­ta­vuus tulee hie­man höl­mös­ti vas­ta sinä päi­vä­nä, kun valmistun.

Haluan vie­lä ker­ran kiit­tää kaik­kia blo­gi­ni luki­joi­ta sii­tä, että olet­te luke­neet blo­gia, olleet yhtey­des­sä ja anta­neet palau­tet­ta sekä kehi­ty­si­deoi­ta. En pys­ty koros­ta­maan tar­peek­si sitä, kuin­ka toi­von, että tei­dän luki­joi­den on help­po lait­taa minul­le mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä vies­tiä, ja lupaan aut­taa tei­tä par­haa­ni mukaan!

Lopuk­si

Las­kin nopeas­ti, että minul­la on ylhääl­lä yli 30 eri aihet­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sek­si, joten ideoi­ta kyl­lä riit­tää 🙂 Jos haluat­te pysyä ajan tasal­la tule­vis­ta kir­joi­tuk­sis­ta, muis­ta­kaa tila­ta säh­kö­pos­ti-ilmoi­tuk­set uusis­ta kir­joi­tuk­sis­ta. Seu­raa­va kir­joi­tuk­se­ni kos­kien vaih­toon hake­mis­ta on jo muu­ten val­mis, mut­ta odo­tan, jos sai­sin vie­lä yli­opis­tol­ta tilas­to­tie­to­ja vaih­to­paik­koi­hin liit­tyen. Ja muis­ta­kaa, että kaik­ki kom­men­tit ja palaut­teet aut­ta­vat myös minua niin blo­gin kehit­tä­mi­ses­sä kuin sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­sa, joten älkää aris­tel­ko nii­den suhteen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

 • 45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2)Photo by Mohammed Shamaa on Unsplash

  Toi­vot­ta­vas­ti teil­lä oli kiva jou­lu ja pää­sit­te ren­tou­tu­maan kun­nol­la, sil­lä vuo­si on var­mas­ti ollut monel­le ras­kas. Oli muka­va huo­ma­ta, että onnis­tuin siir­ty­mään jou­luk­si täy­sin lomamoodiin, …

  45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2) Lue lisää »

 • 2 § Esittely

  Täs­sä pos­tauk­ses­sa ajat­te­lin ker­toa hie­man enem­män itses­tä­ni ja sii­tä mikä sai minut hake­maan (Hel­sin­gin) oikik­seen. Kuka? Olen Iiro Ruo­lah­ti eli 20-vuo­­tias, Hel­sin­gis­sä asu­va, kevään 2014 …

  2 § Esit­te­ly Lue lisää »

 • 1 § Blo­gin aloitus

  Ter­ve­tu­loa luke­maan blo­gia­ni! Blo­gin tar­koi­tus Tar­koi­tuk­se­na­ni on omis­taa tämä blo­gi eten­kin oikik­seen liit­ty­viin aihei­siin, kuten oikik­seen hake­mi­nen, opis­ke­lu avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa ja pää­sy­ko­kei­siin luke­mi­nen. Tar­koi­tuk­se­na­ni on …

  1 § Blo­gin aloi­tus Lue lisää »

 • 22 § Esit­te­ly 2.0Photo by Aubrey Odom on Unsplash

  Pit­kän hil­jai­se­lon ja satun­nais­kir­joit­te­lun jäl­keen on aika akti­voi­da tämä blo­gi! Tämän luku­vuo­den opin­not ovat yhtä englan­nin luen­toa vail­le val­miit ja koko oikeus­no­taa­rin tut­kin­to on teoriassa …

  22 § Esit­te­ly 2.0 Lue lisää »

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Kannatatko todistusvalintaa valintatapana oikikseen?

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.