Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

30 § 100 000 näyt­tö­ker­taa rikki

Photo by ?? Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash

Nor­maa­lis­ta poik­kea­vas­ti kir­joi­tan täl­lai­sen hie­man hen­ki­lö­koh­tai­sem­man kir­joi­tuk­sen sen kun­niak­si, että blo­gia­ni on nyt kat­sel­tu sen his­to­rian aika­na yli 100 000 ker­taa! Kii­tos sii­tä kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te luke­neet blo­gia­ni ja olleet minuun yhtey­des­sä! Toi­se­na syy­nä tähän kir­joi­tuk­seen on se, että käy­des­sä­ni läpi blo­gin säh­kö­pos­tia tulin äärim­mäi­sen onnel­li­sek­si, kun mie­tin, kuin­ka pal­jon tämä blo­gi on minul­le lopul­ta antanut.

Tämä blo­gi sai alkun­sa sii­tä, että kave­ri­ni eivät jak­sa­neet enää kuun­nel­la oikis­jut­tu­ja­ni ja ajat­te­lin, että oli­si muka­va kir­joit­taa osit­tain päi­vä­kir­ja­mai­ses­ti omis­ta koke­muk­sis­ta ja miet­teis­tä oikik­seen liit­tyen. Nyt lähes nel­jä vuot­ta myö­hem­min blo­gil­la on sään­nöl­li­siä luki­joi­ta ja olen saa­nut kym­me­niä kom­ment­te­ja sekä yhtey­den­ot­to­ja säh­kö­pos­tit­se. Lisäk­si olen käy­nyt kou­luis­sa ker­to­mas­sa opis­ke­lus­ta oikik­ses­sa ja sin­ne hake­mi­ses­ta sekä luen­noi­nut Var­jo­val­men­nuk­sen val­men­nus­kurs­sil­la luku­tek­nii­kas­ta ja motivaatiosta.

Minus­ta on aidos­ti muka­va aut­taa tei­tä luki­joi­ta eri­lai­sis­sa aiheis­sa ja eri­tyi­ses­ti kuul­la tei­dän “tari­nan­ne”. Olen aina otet­tu, jos haki­ja tai joku muu luot­taa minuun niin pal­jon, että hän avaa mur­hei­taan tai stres­si­ään esi­mer­kik­si hake­mi­seen liit­tyen ja olen voi­nut toi­mia vir­tu­aa­li­se­na olka­pää­nä. Tämän suu­ri mer­ki­tys minul­le kum­pu­aa ehkä sii­tä, ettei minul­la ollut var­si­nai­ses­ti hen­ki­löä, joka oli­si ymmär­tä­nyt esi­mer­kik­si haku­pai­nei­ta­ni tai oikik­seen pää­syn mer­ki­tys­tä minul­le. Haluan jat­kos­sa­kin toi­mia ver­tais­tu­ke­na jokai­sel­le, joka kokee tar­vit­se­van­sa sitä, ja jat­kaa tääl­lä omien koke­mus­te­ni jaka­mis­ta juri­dii­kan saral­la — käy­tän­nön vink­ke­jä unohtamatta.

Muis­ta­kaa, että jos teil­lä tulee mis­sään vai­hees­sa tun­ne, että kai­paat­te apua johon­kin kysy­myk­seen tai haluat­te vain pur­kaa fii­lik­siän­ne, niin olen vain yhden säh­kö­pos­ti­vies­tin ([email protected]) pääs­sä 🙂 Ehkä tyh­miä kysy­myk­siä on ole­mas­sa tai ehkä ei, mut­ta itse aina kysyn mie­luum­min, jot­ta tie­dän oikean vas­tauk­sen tulevaisuudessa.

Olen hie­man har­mi­tel­lut, että yhtey­den­ot­to­jen mää­räs­sä on ollut huo­mat­ta­va las­ku sen jäl­keen, kun lope­tin blo­gin sään­nöl­li­sen päi­vit­tä­mi­sen, mikä on tie­ten­kin ymmär­ret­tä­vää. Osit­tain päi­vit­tä­mi­nen jäi kii­rei­den takia, mut­ta osak­si ehkä sen takia, että oikis ei tie­tyl­lä tasol­la vas­tan­nut nii­tä kor­kei­ta odo­tuk­sia, jot­ka olin naii­vis­ti ladan­nut sil­le. Tämä taas joh­ti sii­hen, etten koke­nut osaa­va­ni enää kir­joit­taa tai vas­ta­ta yhtä moti­voi­vas­ti ja ins­pi­roi­vas­ti kuin aiem­min. Pel­kä­sin, että lie­vä pet­ty­myk­se­ni oikis­ta koh­taan näkyi­si läpi kir­joi­tuk­sis­ta ja lan­nis­tai­sin tule­via haki­joi­ta, mitä en halun­nut. Tie­ten­kin haluan kir­joit­taa totuu­den­mu­kai­ses­ti myös oikik­sen mah­dol­li­sis­ta huo­nois­ta puo­lis­ta sekä omis­ta epä­on­nis­tu­mi­sis­ta­ni, mut­ta moni näis­tä “huo­nois­ta puo­lis­ta” liit­tyi lähin­nä omiin odo­tuk­sii­ni enkä halun­nut, että joku ymmär­täi­si ne väärin.

Ala on kui­ten­kin minul­le edel­leen täy­sin oikea ja olen onnel­li­nen, että en iki­nä luo­vut­ta­nut hake­mi­sen suh­teen ja en mal­ta odot­taa, mitä kaik­kea tule­vai­suus tuo tul­les­saan! Sitä tosin en voi kiel­tää, ettei­kö moti­vaa­tio­ni tut­kin­to-opin­to­jen puur­ta­mi­seen ole las­ke­nut dra­maat­ti­ses­ti, var­sin­kin sen jäl­keen, kun sain halua­ma­ni vaih­to-opis­ke­lu­pai­kan ja haa­ve Har­var­diin hake­mi­ses­ta alkoi jää­mään, jol­loin hyvän opin­to­me­nes­tyk­sen yllä­pi­tä­mi­sel­le ei oikein enää löy­ty­nyt moti­vaa­tio­ta. Onnek­si pää­sen vaih­to­ni jäl­keen otta­maan pidem­män tauon opin­nois­ta ja aloi­tan tam­mi­kuus­sa kokoai­kai­sen har­joit­te­lun asian­ajo­toi­mis­tos­sa! Täs­tä saat­te lukea lisää tule­vas­sa blo­gi­sar­jas­sa kos­kien työnhakua.

Olen jo pit­kään halun­nut laa­jen­taa blo­gin sisäl­töä myös jo oikik­ses­sa opis­ke­le­vil­le ja tämä on anta­nut minul­le uut­ta kipi­nää blo­gin aktii­vi­seen kir­joit­ta­mi­seen. Tämän osal­ta koen ehkä hie­man kär­si­vän saman­lai­ses­ta uskot­ta­vuuson­gel­mas­ta kuin ennen oikik­seen pää­syä: vaik­ka kir­joi­tin jo ennen oikik­seen pää­syä hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä ja kir­joi­tuk­sia, uskot­ta­vuus tuli vas­ta itse sisään­pää­syn jäl­keen. Koen, että oik­ka­reil­le koh­dis­tet­tu­jen kir­joi­tus­ten osal­ta voi­si olla sama, että uskot­ta­vuus tulee hie­man höl­mös­ti vas­ta sinä päi­vä­nä, kun valmistun.

Haluan vie­lä ker­ran kiit­tää kaik­kia blo­gi­ni luki­joi­ta sii­tä, että olet­te luke­neet blo­gia, olleet yhtey­des­sä ja anta­neet palau­tet­ta sekä kehi­ty­si­deoi­ta. En pys­ty koros­ta­maan tar­peek­si sitä, kuin­ka toi­von, että tei­dän luki­joi­den on help­po lait­taa minul­le mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä vies­tiä, ja lupaan aut­taa tei­tä par­haa­ni mukaan!

Lopuk­si

Las­kin nopeas­ti, että minul­la on ylhääl­lä yli 30 eri aihet­ta blo­gi­kir­joi­tuk­sek­si, joten ideoi­ta kyl­lä riit­tää 🙂 Jos haluat­te pysyä ajan tasal­la tule­vis­ta kir­joi­tuk­sis­ta, muis­ta­kaa tila­ta säh­kö­pos­ti-ilmoi­tuk­set uusis­ta kir­joi­tuk­sis­ta. Seu­raa­va kir­joi­tuk­se­ni kos­kien vaih­toon hake­mis­ta on jo muu­ten val­mis, mut­ta odo­tan, jos sai­sin vie­lä yli­opis­tol­ta tilas­to­tie­to­ja vaih­to­paik­koi­hin liit­tyen. Ja muis­ta­kaa, että kaik­ki kom­men­tit ja palaut­teet aut­ta­vat myös minua niin blo­gin kehit­tä­mi­ses­sä kuin sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­sa, joten älkää aris­tel­ko nii­den suhteen!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *