Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

25 § Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my by Roschier

Nopeas­ti oikik­ses­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen voi huo­ma­ta, kuin­ka pal­jon eri­lai­sia akti­vi­teet­ti­mah­dol­li­suuk­sia oik­ka­reil­la on bileis­tä asia­pi­toi­sem­piin jut­tui­hin. Toi­nen asia, jon­ka tosin huo­maa hie­man myö­hem­min, on se, ettei oikik­sen pakol­li­set opin­not ole kovin­kaan käy­tän­nön­lä­hei­siä ts. anna kuvaa sii­tä, min­kä­lais­ta työ­elä­mä on tai mitä työ­elä­mäs­sä tuli­si tie­tää ja osata.

Täs­tä syys­tä olen itse osal­lis­tu­nut aktii­vi­ses­ti eri­lai­siin tapah­tu­miin, joi­den kaut­ta olen kerän­nyt osaa­mis­ta, jota ei pel­käs­tään tent­ti­kir­jo­ja luke­mal­la saa. Olen aiem­min osal­lis­tu­nut mm. oikeus­ta­paus­kil­pai­luun sekä neu­vot­te­lu­kil­pai­luun, mut­ta täl­lä ker­taa vuo­ros­sa oli jotain hie­man eri­lais­ta. Osal­lis­tuin nimit­täin alku­ke­vääs­tä Roschie­rin jär­jes­tä­mään Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my ‑ohjel­maan.

Mikä Roschier on?

Roschier on Suo­men suu­rin asian­ajo­toi­mis­to ja sen lii­ke­vaih­to oli Suo­mes­sa noin 58 mil­joo­naa euroa vuon­na 2018. Koko kon­ser­nin (Roschie­ril­la on toi­mis­to myös Ruot­sis­sa) lii­ke­vaih­to oli noin 116 mil­joo­naa euroa. Ver­tai­lun koh­teek­si voi­daan ottaa Suo­men toi­sek­si suu­rin asian­ajo­toi­mis­to, Han­nes Snell­man, jon­ka lii­ke­vaih­to oli Suo­mes­sa noin 40 mil­joo­naa euroa ja koko kon­ser­nin lii­ke­vaih­to 58 mil­joo­naa euroa. Mikä­li 30 suu­rim­man lii­ke­ju­ri­diik­ka­toi­mis­ton tun­nus­lu­vut kiin­nos­ta­vat tar­kem­min, suo­sit­te­len suun­taa­maan seu­raa­vaan uuti­seen: Lii­ke­ju­ris­ti on usko­ma­ton raha­sam­po, nyt ja tule­vai­suu­des­sa: “En usko, että robot­ti pys­tyi­si hoi­ta­maan Tal­vi­vaa­ran konkurssipesää”

Mikä NBLA on?

NBLA eli Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my on suo­ma­lai­sil­le ja ruot­sa­lai­sil­le oik­ka­reil­le suun­nat­tu kan­sain­vä­li­nen ohjel­ma, jos­sa simu­loi­daan nel­jän tapaa­mi­sen aika­na yri­tys­kau­pan elin­kaa­ri juris­tin näkö­kul­mas­ta ja yli­pään­sä tran­sak­tio­ju­ris­tin työ­tä. NBLA:a voi­si kuvail­la myös M&A:n joh­da­tus- tai inten­sii­vi­kurs­sik­si. M&A on lyhen­ne englan­nin­kie­li­ses­tä ilmai­sus­ta “Mer­gers & Acqui­si­tions”, joka käy­tän­nös­sä tar­koit­taa eri­lai­sia yritysjärjestelyitä.

Suu­rin osa ohjel­mas­ta on englan­nik­si, sil­lä muka­na on tosi­aan suo­ma­lais­ten opis­ke­li­joi­den lisäk­si myös ruot­sa­lai­sia ja kos­ka tran­sak­tio­maa­il­mas­sa työ­kie­le­nä on yleen­sä englan­ti. Näin ollen mel­kein kaik­ki käy­tös­säm­me ollees­ta mate­ri­aa­lis­ta oli englan­nik­si, muu­ta­maa poik­keus­ta lukuu­not­ta­mat­ta, ja toki kes­kus­te­lim­me oman tii­min kes­ken suo­mek­si, kos­ka tii­mit koos­tui­vat vain ruot­sa­lai­sis­ta tai suo­ma­lai­sis­ta opiskelijoista.

Miten pää­dyin NBLA-ohjelmaan?

NBLA jär­jes­te­tään vuo­sit­tain ja olin poh­ti­nut hake­mis­ta jo yli vuo­si sit­ten, kun näin ilmoi­tuk­sen kos­kien vuo­den 2018 NBLA:ta. Olin täl­löin kui­ten­kin vas­ta toi­sen vuo­den opis­ke­li­ja, epä­var­ma englan­nin tai­dos­ta­ni ja oikeus­ta­paus­kil­pai­lus­sa muka­na, joten en vie­lä täl­löin hake­nut ohjelmaan.

Mut­ta kun vii­me vuo­den lopus­sa näin ilmoi­tuk­sen tämän vuo­den NBLA:sta, pää­tin hakea ohjel­maan, sil­lä oikeus­no­taa­rin opin­to­ni oli­vat jo lop­pusuo­ral­la, joten aikaa oli taas mui­hin jut­tui­hin. Olin myös var­mem­pi omas­ta kie­li­tai­dos­ta ja toi­saal­ta asen­noi­duin siten, että mikä­li pää­sen ohjel­maan mukaan, se on samal­la lois­ta­va tapa kehit­tää (juri­dis­ta) englan­tia vie­lä pidem­mäl­le. Tie­sin myös jo ennen ohjel­maa, että tran­sak­tiot kiin­nos­ta­vat minua ja kai­ken lisäk­si NBLA on myös hyvä CV-mer­kin­tä, joten eipä hake­mis­ta tar­vin­nut kovin kau­aa miettiä.

NBLA:n haku­pro­se­sis­sa oli kol­me vai­het­ta: 1. hake­mus 2. video­ha­ke­mus 3. haastattelu.

Ohjel­maan haet­tiin ensin CV:llä ja opin­to­suo­ri­tusot­teel­la, jon­ka jäl­keen oli video­ha­ke­mus­vai­he. Täs­sä vai­hees­sa piti vas­ta­ta nel­jään lyhyee­seen kysy­myk­seen noin minuu­tin pitui­sil­la video­vas­tauk­sil­la per kysy­mys. En ole iki­nä pitä­nyt video­ky­sy­mys­ten käyt­tä­mi­ses­tä rek­ry­toin­nis­sa eikä tämä­kään ker­ta ollut eri­lai­nen. Vään­sin muis­taak­se­ni vas­tauk­sia rei­lus­ti yli kol­men tun­nin ajan, sil­lä aina sanat meni­vät sekai­sin tai unoh­din mitä olin­kaan sano­mas­sa. Video­ha­ke­mus­vai­he ei todel­la­kaan men­nyt eri­tyi­sen hyvin tai vas­taus­te­ni sisäl­löt oli­vat ehkä “hyviä”, mut­ta ulos­an­ti­ni oli kiel­tä­mät­tä surkeaa.

Yllä­tyk­sek­se­ni tulin kui­ten­kin kut­su­tuk­si haas­tat­te­luun, joka meni­kin parem­min aina­kin video­vai­hee­seen ver­rat­tu­na. Lopul­ta tulin vali­tuk­si itse ohjel­maan 11 muun suo­ma­lais­opis­ke­li­jan ja 14 ruot­sa­lais­opis­ke­li­jan kanssa.

Mil­lai­nen NBLA oli?

Ohjel­ma start­ta­si hel­mi­kuun alus­sa ja tapaa­mi­sia oli täs­tä eteen­päin kuu­kau­den välein — yhteen­sä nel­jä ker­taa. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la kaik­ki opis­ke­li­jat (myös ruot­sa­lai­set) kokoon­tui­vat Roschie­rin Suo­men toi­mis­tol­la, jon­ka teras­si oli tuol­loin vie­lä täy­sin lumen peitossa.

Päi­väm­me alkoi 10.30 ja aamu­päi­vä oli kiel­tä­mät­tä ras­kas: ei sen takia, ettei­kö asia oli­si ollut mie­len­kiin­tois­ta ja opet­ta­vais­ta, mut­ta aina­kin minul­le täy­sin uut­ta asi­aa tuli pal­jon ja kie­lel­lä, joka ei ole äidin­kie­le­ni. Kävim­me läpi yri­tys­kau­pan elin­kaar­ta niin asian­ajo­toi­mis­ton finance- kuin M&A‑tiimin näkö­kul­mas­ta ja mui­ta tran­sak­tion aspek­te­ja. Lisäk­si kävim­me läpi kuvit­teel­lis­ta casea (pahoit­te­lut Finglis­his­tä, jota vil­jel­lään tran­sak­tio­maa­il­mas­sa paaaal­jon), jon­ka ympä­ril­le koko ohjel­ma tuli­si raken­tu­maan ja jon­ka paris­sa tuli­sim­me työs­ken­te­le­mään. Päi­vään kuu­lui myös Dr. Mark Youn­gin vetä­mä neu­vot­te­lu­kou­lu­tus- ja har­joi­tus, mikä oli minul­le päi­vän kohokohta!

Transaktioiden elinkaari.
Tran­sak­tion elin­kaa­ri M&A‑tiimin näkö­kul­mas­ta. Kuva © 2019 Roschier 

Päi­vän lopuk­si jakaan­nuim­me tii­mei­him­me, joi­ta olivat

 • Sel­ler (yri­tyk­sen myyjätaho)
 • PE Bid­der (osta­jaeh­do­kas, pääomasijoittaja)
 • PE Bor­rower (pää­oma­si­joit­ta­jan lai­na­tii­mi, joka neu­vot­te­lee pan­kin kans­sa lai­nas­ta, sil­lä PE-toi­mi­jat rahoit­ta­vat yleen­sä yri­ty­sos­tot suu­rim­mak­si osak­si lainarahalla)
 • Bank Len­der (pan­kin lai­na­tii­mi, joka neu­vot­te­lee PE Bor­rowe­rin kans­sa lai­naeh­dois­ta ja yli­pään­sä lai­nan myöntämisestä)
 • Industrial Bid­der (osta­jaeh­do­kas, teol­li­suus­yri­tys, usein esim. pörssiyhtiö)

Työ­päi­vä oli pake­tis­sa noin klo 17–18 aikoi­hin ja tämän jäl­keen suun­ta­sim­me illal­li­sel­le koko poru­kal­la, jos­sa oli hyvä tilai­suus tutus­tua vie­lä parem­min mui­hin opis­ke­li­joi­hin ja ohjel­mas­sa val­men­ta­ji­na toi­mi­vien Roschie­rin juris­tien kanssa.

Ensim­mäi­sen ja toi­sen tapaa­mi­sen välis­sä tii­mim­me pereh­tyi myy­tä­vän yri­tyk­sen eri­lai­siin asia­kir­joi­hin ja suo­ri­tim­me due dili­gence-tar­kas­tuk­sen eli tut­ta­val­li­sem­min DD:n. Osta­ja­puo­lel­le DD:n teke­mi­nen on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, jot­ta osta­ja hah­mot­taa, mitä se on osta­mas­sa ja onko yri­tyk­ses­sä jotain ris­ke­jä, jot­ka voi­si­vat hei­ken­tää sen arvoa. Me kui­ten­kin edus­tim­me myy­jää ja teim­me DD:n, jot­ta osai­sim­me varau­tua tule­viin neu­vot­te­lui­hin osta­jaeh­dok­kai­den kans­sa. DD:n teke­mi­nen oli haus­kaa, sil­lä sii­nä koros­tuu tark­kaa­vai­suus ja myös laa­ja ylei­sym­mär­rys juri­dii­kas­ta. Toki oikeas­sa maa­il­mas­sa DD:tä voi teh­dä ja teke­vät­kin useat, eri taus­tan omaa­vat juris­tit (esim. kil­pai­luoi­keus- ja työ­oi­keus­ju­ris­ti), sil­lä yksi juris­ti ei voi miten­kään olla eri­kois­tu­nut kaik­kiin eri oikeu­de­na­loi­hin ja näin ollen var­mas­ti bon­ga­ta kaik­kia mah­dol­li­sia riskejä.

Toi­nen tapaa­mi­nen oli pai­kal­li­nen eli olim­me suo­ma­lais­ten opis­ke­li­joi­den kes­ken Roschie­rin Suo­men toi­mis­tol­la, jos­sa aloi­tim­me päi­vän Roschie­rin asia­kas­yri­tys­ten luen­noil­la, jois­sa he ker­toi­vat, mitä he odot­ta­vat asian­ajo­toi­mis­tol­ta asia­kas­suh­tees­sa. Näis­tä toi­nen ei ollut niin onnis­tu­nut, sil­lä luen­to meni lähin­nä ko. asia­kas­yri­tyk­sen yri­ty­se­sit­te­lyk­si, mut­ta onnek­si toi­nen esi­tys kes­kit­tyi itse asi­aan. Esi­tys­ten jäl­keen kokoon­nuim­me taas tii­mim­me kes­ken ja aloim­me laa­ti­maan kaup­pa­kir­jaeh­do­tus­ta molem­mil­le osta­jaeh­dok­kail­le. Täs­sä tosin apu­na oli Roschie­rin mal­li­poh­ja, joten aivan tyh­jäs­tä kaup­pa­kir­jaa ei tar­vin­nut alkaa laa­ti­maan. Koko päi­vä meni­kin oikeas­taan kaup­pa­kir­jan luon­nos­te­lus­sa, jon­ka jäl­keen siir­ryim­me kevyel­le illalliselle.

Kol­man­nen tapaa­mi­sen aloi­tim­me lyhyel­lä val­mis­tau­tu­mi­sel­la kaup­pa­kir­ja­neu­vot­te­lui­hin. Pää­sin mei­dän tii­mis­tä veto­vas­tuuseen, joka tar­koit­ti sitä, että tar­koi­tuk­se­na oli, että teki­sin mei­dän puo­les­ta aloit­teen video­neu­vot­te­lu­ti­lan­tees­sa ja muu­ten­kin hie­man joh­tai­sin neu­vot­te­lui­ta mei­dän puolelta.

Tie­ten­kin veto­vas­tuun saa­mi­nen oli muka­vaa, sil­lä olen kiin­nos­tu­nut neu­vot­te­le­mi­ses­ta ja täl­lai­set simu­loi­dut tilan­teet on par­hai­ta tapo­ja har­joi­tel­la neu­vot­te­lua ilman “seu­raa­muk­sia”. Har­joit­te­len ja epä­on­nis­tun mie­luum­min neu­vot­te­lu­har­joi­tuk­ses­sa kuin että läh­den kyl­mil­tään esi­mer­kik­si työ­elä­mäs­sä neu­vot­te­lui­hin ja epä­on­nis­tun siel­lä. Lisäk­si video­ti­lan­ne­neu­vot­te­lu tun­tui jän­nit­tä­väl­tä ja huo­ma­sin tämän neu­vot­te­lui­den aika­na. En välil­lä mei­nan­nut saa­da video­pu­he­lun yli sel­vää, mitä vas­ta­puo­li sanoi, kos­ka välil­lä neu­vot­te­luis­sa len­si aivan uusia juri­di­sia ter­me­jä. Täl­löin oli hie­man vai­ke­aa löy­tää vas­taus­ta 😀 Täs­sä koh­din tosin koros­tui mei­dän hyvä tii­mi­dy­na­miik­ka, sil­lä vaik­ka tar­koi­tus ei muu­ten­kaan ollut, että oli­sin ainoa, joka on äänes­sä, niin tii­mi­läi­set otti­vat tilan­net­ta hyvin haltuun!

Toi­ses­sa neu­vot­te­lus­sa oli­kin vas­ta­puo­len joh­dos­ta hie­man häm­men­tä­vä tilan­ne, sil­lä neu­vot­te­lus­ta lähes puo­let meni sii­hen, kun kuun­te­lim­me hei­dän kes­kus­te­le­van kes­ke­nään ruot­sik­si. Jag pra­tar inte svens­ka, joten en osaa sanoa, mis­tä he keskustelivat.

Har­joit­te­len ja epä­on­nis­tun mie­luum­min neu­vot­te­lu­har­joi­tuk­ses­sa kuin että läh­den kyl­mil­tään esi­mer­kik­si työ­elä­mäs­sä neu­vot­te­lui­hin ja epä­on­nis­tun siellä.

Neu­vot­te­lu­jen jäl­keen päi­vä oli­kin lähes pur­kis­sa, mut­ta saim­me aivan päi­vän lopuk­si toi­sel­ta osta­jaeh­dok­kaal­ta kom­men­tit lähet­tä­määm­me kaup­pa­kir­jaeh­do­tuk­seen. Näi­hin, ja toi­sen osta­jaeh­dok­kaan kom­ment­tei­hin, pereh­dyim­me kol­man­nen ja vii­mei­sen tapaa­mi­sen välis­sä tii­mim­me kes­ken. Kokoon­nuim­me vie­lä pel­käs­tään tii­min kes­ken vajaa viik­ko ennen vii­meis­tä tapaa­mis­ker­taa, sil­lä halusim­me val­mis­tau­tua kun­nol­la ja oli­sim­me kiel­tä­mät­tä olleet aika hukas­sa vii­mei­sel­lä tapaa­mis­ker­ral­la (tai aina­kin kovan aika­pai­neen alai­se­na), jos emme oli­si teh­neet tätä. Oli myös haus­ka huo­ma­ta kuin­ka tii­mi alkoi hit­sau­tua enem­män yhteen tapaa­mi­sen joh­dos­ta ja muut tii­mi­läi­set tuli­vat tutummaksi 🙂

Vii­mei­seen tapaa­mi­seen len­sim­me Tuk­hol­maan, jos­sa kokoon­nuim­me kaik­kien opis­ke­li­joi­den kes­ken Roschie­rin Tuk­hol­man toi­mis­tol­la, jos­ta oli upeat mai­se­mat Tuk­hol­man yli! Luvas­sa oli neu­vot­te­lui­ta osta­jaeh­dok­kai­den kans­sa koko päi­väl­le pie­nen tii­mi­pa­la­ve­rin jäl­keen. Live­neu­vot­te­lut oli­vat mie­les­tä­ni haus­kem­pia, sil­lä täl­löin vas­ta­puo­len kans­sa pääs­tiin kes­kus­te­le­maan ilman satun­nai­ses­ti epä­sel­vää ääniyh­teyt­tä ja muu­ten­kin tilan­ne tun­tui joten­kin haus­kem­mal­ta kasvokkain.

Jos­tain syys­tä nämä neu­vot­te­lut eivät jän­nit­tä­neet itseä­ni ollen­kaan mis­sään vai­hees­sa ja muu­ten­kaan roo­li­ni ei ollut niin proak­tii­vi­nen kuin aiem­min, vaan lähin­nä kom­men­toin väliin tai tar­tuin vas­ta­puo­len edus­ta­jien kom­ment­tei­hin. Neu­vot­te­lu oli haus­kaa, mut­ta har­mil­li­ses­ti meil­le oli varat­tu vain yksi neu­vot­te­lu­ta­paa­mi­nen per osta­jaeh­do­kas, sil­lä oli­si ollut muka­va näh­dä, miten neu­vot­te­lut oli­si­vat eden­neet toi­sel­la kierroksella.

Lop­pu­tu­lok­se­na meil­lä oli kak­si ehdo­tus­ta kaup­pa­kir­jak­si sekä hin­ta­tar­jous pää­mie­hem­me yri­tyk­ses­tä. Esi­tim­me nämä pää­mie­hel­lem­me, jol­le annoim­me myös oman suo­si­tuk­sen mie­les­täm­me parem­mas­ta tar­jouk­ses­ta. Kun pää­tös oli teh­ty, kir­joi­tim­me vie­lä tii­min sisäl­lä kaup­pa­kir­jan puh­taak­si ja hoi­dim­me muu­ta­man muun tar­peel­li­sen asia­kir­jan laa­ti­mi­sen, jon­ka jäl­keen siir­ryim­me jul­kis­ta­maan tar­jous­kil­pai­lun voit­ta­jan ja pää­tim­me yri­tys­kaup­pa­pro­ses­sin juh­lal­li­ses­ti yhtä­ai­kai­seen sig­nin­giin ja clo­sin­giin (ts. alle­kir­joi­tim­me kaup­pa­kir­jat ja rahat liikkuivat).

Seu­raa­va­na oli koko ohjel­man haas­ta­vin osuus, sil­lä siir­ryim­me itse kok­kaa­maan illal­li­sen (ammat­ti­lai­sen ohjeis­ta­ma­na tie­ten­kin) ita­lia­lai­seen tyy­liin. Kok­kaus­tai­to­ni ovat kir­jai­mel­li­ses­ti täy­sin nol­la ja ilta hurah­ti­kin pas­ta­tai­ki­naa epä­toi­voi­ses­ti pyö­rit­täes­sä tai mik­si­kä tou­hua­mis­ta­ni nyt kut­sui­si­kaan. Ilta kului muka­vas­ti kans­sao­pis­ke­li­joi­den kans­sa seu­rus­tel­les­sa, jon­ka jäl­keen osa poru­kas­ta siir­tyi vie­lä het­kek­si Roschie­rin toi­mis­ton ylä­ker­ras­sa ole­vaan kat­to­baa­riin. Yövyim­me hotel­lis­sa, ja minul­la sekä suu­rim­mal­la osal­la muis­ta suo­ma­lais­opis­ke­li­jois­ta oli ilta­päi­vä­len­to takai­sin Suo­meen, joten seu­raa­va­na päi­vä­nä oli vie­lä hyvin aikaa tutus­tua Tuk­hol­maan 17 asteen kevät­hel­tees­sä. Tähän oli muka­va päät­tää reis­su ja koko NBLA.

Yhteen­ve­to

NBLA:sta oli­si hyvin voi­nut kir­joit­taa pal­jon pidem­män kir­joi­tuk­sen, sil­lä opin ääret­tö­mäs­ti kaik­kea uut­ta mm. yri­tys­kau­pois­ta, joten vali­tet­ta­vas­ti täs­sä on vain pie­ni kur­kis­tus ohjel­man sisäl­töön. Suo­sit­te­len NBLA:ta ehdot­to­mas­ti aina­kin oik­ka­reil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tran­sak­tiois­ta tai halua­vat yli­pään­sä oppia ymmär­tä­mään yri­tys­kaup­po­jen perusasiat.

Koke­mus on muu­ten­kin haus­ka eikä ohjel­ma vaa­di isoa sitou­tu­mis­ta, ellei sit­ten itse halua panos­taa koke­muk­seen hie­man enem­män myös tapaa­mis­ten ulko­puo­lel­la. Tämän lisäk­si pää­see tutus­tu­maan uusiin mie­len­kiin­toi­siin ihmi­siin, saa hyvän lisäyk­sen CV:seen ja toki myös mah­dol­li­suu­den napa­ta tai aina­kin edis­tää har­joit­te­lu­pai­kan nap­paa­mis­ta Roschierilla.

Jos joku oik­ka­ri lukee tätä teks­tiä, niin tsemp­pai­sin roh­keas­ti osal­lis­tu­maan NBLA:han tai mui­hin vas­taa­viin akti­vi­teet­tei­hin, joi­ta esi­mer­kik­si asian­ajo­toi­mis­tot tar­joa­vat. Ne ovat paras tapa har­joi­tel­la ja oppia eri­lai­sia tai­to­ja eikä osal­lis­tu­mis­ta tai mokaa­mis­ta pidä näis­sä mureh­tia ollen­kaan, sil­lä pit­käs­sä juok­sus­sa mokis­ta on vain hyö­tyä. Ja esi­mer­kik­si NBLA:ssa jokai­sel­la tii­mil­lä oli useam­pi kout­si, joil­ta pys­tyi kysy­mään apua mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä eli emme todel­la­kaan jou­tu­neet tou­hua­maan aivan omin päin.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “25 § Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my by Roschier”

 1. Tut­ta­va­ni opis­ke­li myös oikik­ses­sa ja hän sanoi samaa, että ei kou­lus­sa ihan samo­ja oppi­nut mitä työ­elä­mäs­sä tar­vit­tai­siin. Se tai­taa tosin olla kai­kil­la aloil­la, että har­vas­sa oli­si niin käy­tän­nön­lä­heis­tä, että kou­lu vas­tai­si täy­sin työ­maa­il­maa. Asian­ajo­toi­mis­tot tosin sel­lai­sia, jois­sa tar­vi­taan pal­jon teo­ri­aa ja käy­tän­nön juttuja.

 2. Näin­hän se on 🙂 Tai tie­ten­kin AMK-tut­kin­not ovat asia erik­seen, kos­ka ne ovat val­miik­si pal­jon käy­tän­nön­lä­hei­sem­piä. Ja toki se riip­puu yli­opis­tos­ta­kin (tai oikis­ten koh­dal­la maas­ta), onko tut­kin­to yhtään työ­elä­mään valmistava.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *