Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

25 § Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my by Roschier

Nopeas­ti oikik­ses­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen voi huo­ma­ta, kuin­ka pal­jon eri­lai­sia akti­vi­teet­ti­mah­dol­li­suuk­sia oik­ka­reil­la on bileis­tä asia­pi­toi­sem­piin jut­tui­hin. Toi­nen asia, jon­ka tosin huo­maa hie­man myö­hem­min, on se, ettei oikik­sen pakol­li­set opin­not ole kovin­kaan käy­tän­nön­lä­hei­siä ts. anna kuvaa sii­tä, min­kä­lais­ta työ­elä­mä on tai mitä työ­elä­mäs­sä tuli­si tie­tää ja osata.

Täs­tä syys­tä olen itse osal­lis­tu­nut aktii­vi­ses­ti eri­lai­siin tapah­tu­miin, joi­den kaut­ta olen kerän­nyt osaa­mis­ta, jota ei pel­käs­tään tent­ti­kir­jo­ja luke­mal­la saa. Olen aiem­min osal­lis­tu­nut mm. oikeus­ta­paus­kil­pai­luun sekä neu­vot­te­lu­kil­pai­luun, mut­ta täl­lä ker­taa vuo­ros­sa oli jotain hie­man eri­lais­ta. Osal­lis­tuin nimit­täin alku­ke­vääs­tä Roschie­rin jär­jes­tä­mään Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my ‑ohjel­maan.

Mikä Roschier on?

Roschier on Suo­men suu­rin asian­ajo­toi­mis­to ja sen lii­ke­vaih­to oli Suo­mes­sa noin 58 mil­joo­naa euroa vuon­na 2018. Koko kon­ser­nin (Roschie­ril­la on toi­mis­to myös Ruot­sis­sa) lii­ke­vaih­to oli noin 116 mil­joo­naa euroa. Ver­tai­lun koh­teek­si voi­daan ottaa Suo­men toi­sek­si suu­rin asian­ajo­toi­mis­to, Han­nes Snell­man, jon­ka lii­ke­vaih­to oli Suo­mes­sa noin 40 mil­joo­naa euroa ja koko kon­ser­nin lii­ke­vaih­to 58 mil­joo­naa euroa. Mikä­li 30 suu­rim­man lii­ke­ju­ri­diik­ka­toi­mis­ton tun­nus­lu­vut kiin­nos­ta­vat tar­kem­min, suo­sit­te­len suun­taa­maan seu­raa­vaan uuti­seen: Lii­ke­ju­ris­ti on usko­ma­ton raha­sam­po, nyt ja tule­vai­suu­des­sa: “En usko, että robot­ti pys­tyi­si hoi­ta­maan Tal­vi­vaa­ran konkurssipesää”

Mikä NBLA on?

NBLA eli Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my on suo­ma­lai­sil­le ja ruot­sa­lai­sil­le oik­ka­reil­le suun­nat­tu kan­sain­vä­li­nen ohjel­ma, jos­sa simu­loi­daan nel­jän tapaa­mi­sen aika­na yri­tys­kau­pan elin­kaa­ri juris­tin näkö­kul­mas­ta ja yli­pään­sä tran­sak­tio­ju­ris­tin työ­tä. NBLA:a voi­si kuvail­la myös M&A:n joh­da­tus- tai inten­sii­vi­kurs­sik­si. M&A on lyhen­ne englan­nin­kie­li­ses­tä ilmai­sus­ta “Mer­gers & Acqui­si­tions”, joka käy­tän­nös­sä tar­koit­taa eri­lai­sia yritysjärjestelyitä.

Suu­rin osa ohjel­mas­ta on englan­nik­si, sil­lä muka­na on tosi­aan suo­ma­lais­ten opis­ke­li­joi­den lisäk­si myös ruot­sa­lai­sia ja kos­ka tran­sak­tio­maa­il­mas­sa työ­kie­le­nä on yleen­sä englan­ti. Näin ollen mel­kein kaik­ki käy­tös­säm­me ollees­ta mate­ri­aa­lis­ta oli englan­nik­si, muu­ta­maa poik­keus­ta lukuu­not­ta­mat­ta, ja toki kes­kus­te­lim­me oman tii­min kes­ken suo­mek­si, kos­ka tii­mit koos­tui­vat vain ruot­sa­lai­sis­ta tai suo­ma­lai­sis­ta opiskelijoista.

Miten pää­dyin NBLA-ohjelmaan?

NBLA jär­jes­te­tään vuo­sit­tain ja olin poh­ti­nut hake­mis­ta jo yli vuo­si sit­ten, kun näin ilmoi­tuk­sen kos­kien vuo­den 2018 NBLA:ta. Olin täl­löin kui­ten­kin vas­ta toi­sen vuo­den opis­ke­li­ja, epä­var­ma englan­nin tai­dos­ta­ni ja oikeus­ta­paus­kil­pai­lus­sa muka­na, joten en vie­lä täl­löin hake­nut ohjelmaan.

Mut­ta kun vii­me vuo­den lopus­sa näin ilmoi­tuk­sen tämän vuo­den NBLA:sta, pää­tin hakea ohjel­maan, sil­lä oikeus­no­taa­rin opin­to­ni oli­vat jo lop­pusuo­ral­la, joten aikaa oli taas mui­hin jut­tui­hin. Olin myös var­mem­pi omas­ta kie­li­tai­dos­ta ja toi­saal­ta asen­noi­duin siten, että mikä­li pää­sen ohjel­maan mukaan, se on samal­la lois­ta­va tapa kehit­tää (juri­dis­ta) englan­tia vie­lä pidem­mäl­le. Tie­sin myös jo ennen ohjel­maa, että tran­sak­tiot kiin­nos­ta­vat minua ja kai­ken lisäk­si NBLA on myös hyvä CV-mer­kin­tä, joten eipä hake­mis­ta tar­vin­nut kovin kau­aa miettiä.

NBLA:n haku­pro­se­sis­sa oli kol­me vai­het­ta: 1. hake­mus 2. video­ha­ke­mus 3. haastattelu.

Ohjel­maan haet­tiin ensin CV:llä ja opin­to­suo­ri­tusot­teel­la, jon­ka jäl­keen oli video­ha­ke­mus­vai­he. Täs­sä vai­hees­sa piti vas­ta­ta nel­jään lyhyee­seen kysy­myk­seen noin minuu­tin pitui­sil­la video­vas­tauk­sil­la per kysy­mys. En ole iki­nä pitä­nyt video­ky­sy­mys­ten käyt­tä­mi­ses­tä rek­ry­toin­nis­sa eikä tämä­kään ker­ta ollut eri­lai­nen. Vään­sin muis­taak­se­ni vas­tauk­sia rei­lus­ti yli kol­men tun­nin ajan, sil­lä aina sanat meni­vät sekai­sin tai unoh­din mitä olin­kaan sano­mas­sa. Video­ha­ke­mus­vai­he ei todel­la­kaan men­nyt eri­tyi­sen hyvin tai vas­taus­te­ni sisäl­löt oli­vat ehkä “hyviä”, mut­ta ulos­an­ti­ni oli kiel­tä­mät­tä surkeaa.

Yllä­tyk­sek­se­ni tulin kui­ten­kin kut­su­tuk­si haas­tat­te­luun, joka meni­kin parem­min aina­kin video­vai­hee­seen ver­rat­tu­na. Lopul­ta tulin vali­tuk­si itse ohjel­maan 11 muun suo­ma­lais­opis­ke­li­jan ja 14 ruot­sa­lais­opis­ke­li­jan kanssa.

Mil­lai­nen NBLA oli?

Ohjel­ma start­ta­si hel­mi­kuun alus­sa ja tapaa­mi­sia oli täs­tä eteen­päin kuu­kau­den välein — yhteen­sä nel­jä ker­taa. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la kaik­ki opis­ke­li­jat (myös ruot­sa­lai­set) kokoon­tui­vat Roschie­rin Suo­men toi­mis­tol­la, jon­ka teras­si oli tuol­loin vie­lä täy­sin lumen peitossa.

Päi­väm­me alkoi 10.30 ja aamu­päi­vä oli kiel­tä­mät­tä ras­kas: ei sen takia, ettei­kö asia oli­si ollut mie­len­kiin­tois­ta ja opet­ta­vais­ta, mut­ta aina­kin minul­le täy­sin uut­ta asi­aa tuli pal­jon ja kie­lel­lä, joka ei ole äidin­kie­le­ni. Kävim­me läpi yri­tys­kau­pan elin­kaar­ta niin asian­ajo­toi­mis­ton finance- kuin M&A‑tiimin näkö­kul­mas­ta ja mui­ta tran­sak­tion aspek­te­ja. Lisäk­si kävim­me läpi kuvit­teel­lis­ta casea (pahoit­te­lut Finglis­his­tä, jota vil­jel­lään tran­sak­tio­maa­il­mas­sa paaaal­jon), jon­ka ympä­ril­le koko ohjel­ma tuli­si raken­tu­maan ja jon­ka paris­sa tuli­sim­me työs­ken­te­le­mään. Päi­vään kuu­lui myös Dr. Mark Youn­gin vetä­mä neu­vot­te­lu­kou­lu­tus- ja har­joi­tus, mikä oli minul­le päi­vän kohokohta!

Transaktioiden elinkaari.
Tran­sak­tion elin­kaa­ri M&A‑tiimin näkö­kul­mas­ta. Kuva © 2019 Roschier 

Päi­vän lopuk­si jakaan­nuim­me tii­mei­him­me, joi­ta olivat

 • Sel­ler (yri­tyk­sen myyjätaho)
 • PE Bid­der (osta­jaeh­do­kas, pääomasijoittaja)
 • PE Bor­rower (pää­oma­si­joit­ta­jan lai­na­tii­mi, joka neu­vot­te­lee pan­kin kans­sa lai­nas­ta, sil­lä PE-toi­mi­jat rahoit­ta­vat yleen­sä yri­ty­sos­tot suu­rim­mak­si osak­si lainarahalla)
 • Bank Len­der (pan­kin lai­na­tii­mi, joka neu­vot­te­lee PE Bor­rowe­rin kans­sa lai­naeh­dois­ta ja yli­pään­sä lai­nan myöntämisestä)
 • Industrial Bid­der (osta­jaeh­do­kas, teol­li­suus­yri­tys, usein esim. pörssiyhtiö)

Työ­päi­vä oli pake­tis­sa noin klo 17–18 aikoi­hin ja tämän jäl­keen suun­ta­sim­me illal­li­sel­le koko poru­kal­la, jos­sa oli hyvä tilai­suus tutus­tua vie­lä parem­min mui­hin opis­ke­li­joi­hin ja ohjel­mas­sa val­men­ta­ji­na toi­mi­vien Roschie­rin juris­tien kanssa.

Ensim­mäi­sen ja toi­sen tapaa­mi­sen välis­sä tii­mim­me pereh­tyi myy­tä­vän yri­tyk­sen eri­lai­siin asia­kir­joi­hin ja suo­ri­tim­me due dili­gence-tar­kas­tuk­sen eli tut­ta­val­li­sem­min DD:n. Osta­ja­puo­lel­le DD:n teke­mi­nen on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, jot­ta osta­ja hah­mot­taa, mitä se on osta­mas­sa ja onko yri­tyk­ses­sä jotain ris­ke­jä, jot­ka voi­si­vat hei­ken­tää sen arvoa. Me kui­ten­kin edus­tim­me myy­jää ja teim­me DD:n, jot­ta osai­sim­me varau­tua tule­viin neu­vot­te­lui­hin osta­jaeh­dok­kai­den kans­sa. DD:n teke­mi­nen oli haus­kaa, sil­lä sii­nä koros­tuu tark­kaa­vai­suus ja myös laa­ja ylei­sym­mär­rys juri­dii­kas­ta. Toki oikeas­sa maa­il­mas­sa DD:tä voi teh­dä ja teke­vät­kin useat, eri taus­tan omaa­vat juris­tit (esim. kil­pai­luoi­keus- ja työ­oi­keus­ju­ris­ti), sil­lä yksi juris­ti ei voi miten­kään olla eri­kois­tu­nut kaik­kiin eri oikeu­de­na­loi­hin ja näin ollen var­mas­ti bon­ga­ta kaik­kia mah­dol­li­sia riskejä.

Toi­nen tapaa­mi­nen oli pai­kal­li­nen eli olim­me suo­ma­lais­ten opis­ke­li­joi­den kes­ken Roschie­rin Suo­men toi­mis­tol­la, jos­sa aloi­tim­me päi­vän Roschie­rin asia­kas­yri­tys­ten luen­noil­la, jois­sa he ker­toi­vat, mitä he odot­ta­vat asian­ajo­toi­mis­tol­ta asia­kas­suh­tees­sa. Näis­tä toi­nen ei ollut niin onnis­tu­nut, sil­lä luen­to meni lähin­nä ko. asia­kas­yri­tyk­sen yri­ty­se­sit­te­lyk­si, mut­ta onnek­si toi­nen esi­tys kes­kit­tyi itse asi­aan. Esi­tys­ten jäl­keen kokoon­nuim­me taas tii­mim­me kes­ken ja aloim­me laa­ti­maan kaup­pa­kir­jaeh­do­tus­ta molem­mil­le osta­jaeh­dok­kail­le. Täs­sä tosin apu­na oli Roschie­rin mal­li­poh­ja, joten aivan tyh­jäs­tä kaup­pa­kir­jaa ei tar­vin­nut alkaa laa­ti­maan. Koko päi­vä meni­kin oikeas­taan kaup­pa­kir­jan luon­nos­te­lus­sa, jon­ka jäl­keen siir­ryim­me kevyel­le illalliselle.

Kol­man­nen tapaa­mi­sen aloi­tim­me lyhyel­lä val­mis­tau­tu­mi­sel­la kaup­pa­kir­ja­neu­vot­te­lui­hin. Pää­sin mei­dän tii­mis­tä veto­vas­tuuseen, joka tar­koit­ti sitä, että tar­koi­tuk­se­na oli, että teki­sin mei­dän puo­les­ta aloit­teen video­neu­vot­te­lu­ti­lan­tees­sa ja muu­ten­kin hie­man joh­tai­sin neu­vot­te­lui­ta mei­dän puolelta.

Tie­ten­kin veto­vas­tuun saa­mi­nen oli muka­vaa, sil­lä olen kiin­nos­tu­nut neu­vot­te­le­mi­ses­ta ja täl­lai­set simu­loi­dut tilan­teet on par­hai­ta tapo­ja har­joi­tel­la neu­vot­te­lua ilman “seu­raa­muk­sia”. Har­joit­te­len ja epä­on­nis­tun mie­luum­min neu­vot­te­lu­har­joi­tuk­ses­sa kuin että läh­den kyl­mil­tään esi­mer­kik­si työ­elä­mäs­sä neu­vot­te­lui­hin ja epä­on­nis­tun siel­lä. Lisäk­si video­ti­lan­ne­neu­vot­te­lu tun­tui jän­nit­tä­väl­tä ja huo­ma­sin tämän neu­vot­te­lui­den aika­na. En välil­lä mei­nan­nut saa­da video­pu­he­lun yli sel­vää, mitä vas­ta­puo­li sanoi, kos­ka välil­lä neu­vot­te­luis­sa len­si aivan uusia juri­di­sia ter­me­jä. Täl­löin oli hie­man vai­ke­aa löy­tää vas­taus­ta 😀 Täs­sä koh­din tosin koros­tui mei­dän hyvä tii­mi­dy­na­miik­ka, sil­lä vaik­ka tar­koi­tus ei muu­ten­kaan ollut, että oli­sin ainoa, joka on äänes­sä, niin tii­mi­läi­set otti­vat tilan­net­ta hyvin haltuun!

Toi­ses­sa neu­vot­te­lus­sa oli­kin vas­ta­puo­len joh­dos­ta hie­man häm­men­tä­vä tilan­ne, sil­lä neu­vot­te­lus­ta lähes puo­let meni sii­hen, kun kuun­te­lim­me hei­dän kes­kus­te­le­van kes­ke­nään ruot­sik­si. Jag pra­tar inte svens­ka, joten en osaa sanoa, mis­tä he keskustelivat.

Har­joit­te­len ja epä­on­nis­tun mie­luum­min neu­vot­te­lu­har­joi­tuk­ses­sa kuin että läh­den kyl­mil­tään esi­mer­kik­si työ­elä­mäs­sä neu­vot­te­lui­hin ja epä­on­nis­tun siellä.

Neu­vot­te­lu­jen jäl­keen päi­vä oli­kin lähes pur­kis­sa, mut­ta saim­me aivan päi­vän lopuk­si toi­sel­ta osta­jaeh­dok­kaal­ta kom­men­tit lähet­tä­määm­me kaup­pa­kir­jaeh­do­tuk­seen. Näi­hin, ja toi­sen osta­jaeh­dok­kaan kom­ment­tei­hin, pereh­dyim­me kol­man­nen ja vii­mei­sen tapaa­mi­sen välis­sä tii­mim­me kes­ken. Kokoon­nuim­me vie­lä pel­käs­tään tii­min kes­ken vajaa viik­ko ennen vii­meis­tä tapaa­mis­ker­taa, sil­lä halusim­me val­mis­tau­tua kun­nol­la ja oli­sim­me kiel­tä­mät­tä olleet aika hukas­sa vii­mei­sel­lä tapaa­mis­ker­ral­la (tai aina­kin kovan aika­pai­neen alai­se­na), jos emme oli­si teh­neet tätä. Oli myös haus­ka huo­ma­ta kuin­ka tii­mi alkoi hit­sau­tua enem­män yhteen tapaa­mi­sen joh­dos­ta ja muut tii­mi­läi­set tuli­vat tutummaksi 🙂

Vii­mei­seen tapaa­mi­seen len­sim­me Tuk­hol­maan, jos­sa kokoon­nuim­me kaik­kien opis­ke­li­joi­den kes­ken Roschie­rin Tuk­hol­man toi­mis­tol­la, jos­ta oli upeat mai­se­mat Tuk­hol­man yli! Luvas­sa oli neu­vot­te­lui­ta osta­jaeh­dok­kai­den kans­sa koko päi­väl­le pie­nen tii­mi­pa­la­ve­rin jäl­keen. Live­neu­vot­te­lut oli­vat mie­les­tä­ni haus­kem­pia, sil­lä täl­löin vas­ta­puo­len kans­sa pääs­tiin kes­kus­te­le­maan ilman satun­nai­ses­ti epä­sel­vää ääniyh­teyt­tä ja muu­ten­kin tilan­ne tun­tui joten­kin haus­kem­mal­ta kasvokkain.

Jos­tain syys­tä nämä neu­vot­te­lut eivät jän­nit­tä­neet itseä­ni ollen­kaan mis­sään vai­hees­sa ja muu­ten­kaan roo­li­ni ei ollut niin proak­tii­vi­nen kuin aiem­min, vaan lähin­nä kom­men­toin väliin tai tar­tuin vas­ta­puo­len edus­ta­jien kom­ment­tei­hin. Neu­vot­te­lu oli haus­kaa, mut­ta har­mil­li­ses­ti meil­le oli varat­tu vain yksi neu­vot­te­lu­ta­paa­mi­nen per osta­jaeh­do­kas, sil­lä oli­si ollut muka­va näh­dä, miten neu­vot­te­lut oli­si­vat eden­neet toi­sel­la kierroksella.

Lop­pu­tu­lok­se­na meil­lä oli kak­si ehdo­tus­ta kaup­pa­kir­jak­si sekä hin­ta­tar­jous pää­mie­hem­me yri­tyk­ses­tä. Esi­tim­me nämä pää­mie­hel­lem­me, jol­le annoim­me myös oman suo­si­tuk­sen mie­les­täm­me parem­mas­ta tar­jouk­ses­ta. Kun pää­tös oli teh­ty, kir­joi­tim­me vie­lä tii­min sisäl­lä kaup­pa­kir­jan puh­taak­si ja hoi­dim­me muu­ta­man muun tar­peel­li­sen asia­kir­jan laa­ti­mi­sen, jon­ka jäl­keen siir­ryim­me jul­kis­ta­maan tar­jous­kil­pai­lun voit­ta­jan ja pää­tim­me yri­tys­kaup­pa­pro­ses­sin juh­lal­li­ses­ti yhtä­ai­kai­seen sig­nin­giin ja clo­sin­giin (ts. alle­kir­joi­tim­me kaup­pa­kir­jat ja rahat liikkuivat).

Seu­raa­va­na oli koko ohjel­man haas­ta­vin osuus, sil­lä siir­ryim­me itse kok­kaa­maan illal­li­sen (ammat­ti­lai­sen ohjeis­ta­ma­na tie­ten­kin) ita­lia­lai­seen tyy­liin. Kok­kaus­tai­to­ni ovat kir­jai­mel­li­ses­ti täy­sin nol­la ja ilta hurah­ti­kin pas­ta­tai­ki­naa epä­toi­voi­ses­ti pyö­rit­täes­sä tai mik­si­kä tou­hua­mis­ta­ni nyt kut­sui­si­kaan. Ilta kului muka­vas­ti kans­sao­pis­ke­li­joi­den kans­sa seu­rus­tel­les­sa, jon­ka jäl­keen osa poru­kas­ta siir­tyi vie­lä het­kek­si Roschie­rin toi­mis­ton ylä­ker­ras­sa ole­vaan kat­to­baa­riin. Yövyim­me hotel­lis­sa, ja minul­la sekä suu­rim­mal­la osal­la muis­ta suo­ma­lais­opis­ke­li­jois­ta oli ilta­päi­vä­len­to takai­sin Suo­meen, joten seu­raa­va­na päi­vä­nä oli vie­lä hyvin aikaa tutus­tua Tuk­hol­maan 17 asteen kevät­hel­tees­sä. Tähän oli muka­va päät­tää reis­su ja koko NBLA.

Yhteen­ve­to

NBLA:sta oli­si hyvin voi­nut kir­joit­taa pal­jon pidem­män kir­joi­tuk­sen, sil­lä opin ääret­tö­mäs­ti kaik­kea uut­ta mm. yri­tys­kau­pois­ta, joten vali­tet­ta­vas­ti täs­sä on vain pie­ni kur­kis­tus ohjel­man sisäl­töön. Suo­sit­te­len NBLA:ta ehdot­to­mas­ti aina­kin oik­ka­reil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tran­sak­tiois­ta tai halua­vat yli­pään­sä oppia ymmär­tä­mään yri­tys­kaup­po­jen perusasiat.

Koke­mus on muu­ten­kin haus­ka eikä ohjel­ma vaa­di isoa sitou­tu­mis­ta, ellei sit­ten itse halua panos­taa koke­muk­seen hie­man enem­män myös tapaa­mis­ten ulko­puo­lel­la. Tämän lisäk­si pää­see tutus­tu­maan uusiin mie­len­kiin­toi­siin ihmi­siin, saa hyvän lisäyk­sen CV:seen ja toki myös mah­dol­li­suu­den napa­ta tai aina­kin edis­tää har­joit­te­lu­pai­kan nap­paa­mis­ta Roschierilla.

Jos joku oik­ka­ri lukee tätä teks­tiä, niin tsemp­pai­sin roh­keas­ti osal­lis­tu­maan NBLA:han tai mui­hin vas­taa­viin akti­vi­teet­tei­hin, joi­ta esi­mer­kik­si asian­ajo­toi­mis­tot tar­joa­vat. Ne ovat paras tapa har­joi­tel­la ja oppia eri­lai­sia tai­to­ja eikä osal­lis­tu­mis­ta tai mokaa­mis­ta pidä näis­sä mureh­tia ollen­kaan, sil­lä pit­käs­sä juok­sus­sa mokis­ta on vain hyö­tyä. Ja esi­mer­kik­si NBLA:ssa jokai­sel­la tii­mil­lä oli useam­pi kout­si, joil­ta pys­tyi kysy­mään apua mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä eli emme todel­la­kaan jou­tu­neet tou­hua­maan aivan omin päin.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “25 § Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my by Roschier”

 1. Tut­ta­va­ni opis­ke­li myös oikik­ses­sa ja hän sanoi samaa, että ei kou­lus­sa ihan samo­ja oppi­nut mitä työ­elä­mäs­sä tar­vit­tai­siin. Se tai­taa tosin olla kai­kil­la aloil­la, että har­vas­sa oli­si niin käy­tän­nön­lä­heis­tä, että kou­lu vas­tai­si täy­sin työ­maa­il­maa. Asian­ajo­toi­mis­tot tosin sel­lai­sia, jois­sa tar­vi­taan pal­jon teo­ri­aa ja käy­tän­nön juttuja.

 2. Näin­hän se on 🙂 Tai tie­ten­kin AMK-tut­kin­not ovat asia erik­seen, kos­ka ne ovat val­miik­si pal­jon käy­tän­nön­lä­hei­sem­piä. Ja toki se riip­puu yli­opis­tos­ta­kin (tai oikis­ten koh­dal­la maas­ta), onko tut­kin­to yhtään työ­elä­mään valmistava.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.