Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

33 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: CV:n raken­ta­mi­nen sekä koke­muk­sen kerryttäminen

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Vii­me kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­lin sitä, kuin­ka oman alan työ­paik­ko­ja voi etsiä. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa men­nään askel eteen­päin ja käsi­tel­lään CV:n eli ansio­luet­te­lon laa­din­taa. Lisäk­si käyn hie­man läpi sitä, kuin­ka CV:seen voi saa­da sisäl­töä muun kuin työ­ko­ke­muk­sen kautta.

Edel­leen disclai­me­ri­na, että en ole itse rek­ry­toin­tia­lan ammat­ti­lai­nen enkä ole ollut kos­kaan muka­na rek­ry­pro­ses­sis­sa päät­tä­jän puo­lel­la, joten näke­myk­se­ni kan­nat­taa aset­taa tähän viitekehykseen.

Lue lisää: 32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsintä

Mikä on CV:n tarkoitus?

Minul­le CV tar­koit­taa his­si­pu­heen kir­jal­lis­ta vas­ti­net­ta eli toi­sin sanoen tii­vis­tä esi­tys­tä koke­muk­ses­ta­si ja tai­dois­ta­si. CV:n tar­koi­tus on herät­tää rek­ry­toi­jan huo­mio nopeas­ti, sil­lä rek­ry­toi­jal­la ei yleen­sä ole eri­tyi­sen pal­joa aikaa yksit­täi­sen haki­jan hake­mus­ta koh­den. Kes­ki­ty siis olen­nai­seen ja tee CV:stä tii­vis sekä help­po­lu­kui­nen. Läh­tö­koh­tai­ses­ti rek­ry­toi­ja lukee ensim­mäi­se­nä juu­ri CV:n, joten on ehdot­to­man tär­ke­ää, että panos­tat CV:seen!

Nyky­päi­vä­nä CV:n voi toteut­taa useam­mal­la eri­lai­sel­la for­maa­til­la, kuten video-CV:nä, mut­ta juri­dii­kan alal­la täl­lai­sia näh­dään hyvin har­voin. Sen sijaan pal­jon ylei­sem­pi CV:n uusi muo­to on Lin­ke­dIn-pro­fii­li, joka tosin käy­tän­nös­sä on vain jul­ki­nen CV. Suo­sit­te­len vah­vas­ti teke­mään Lin­ke­dIn-pro­fii­lin jo opin­to­jen alku­vai­hees­sa vaik­ket jak­sai­si­kaan käyt­tää sitä aktii­vi­ses­ti. Lin­ke­dIn on hyvä tapa pysyä ajan tasal­la omas­ta ver­kos­tos­ta, jos­ta voi olla myö­hem­min hyötyä.

Kes­ki­ty siis olen­nai­seen ja tee CV:stä tii­vis sekä helppolukuinen.

Kuin­ka raken­taa sisäl­löl­li­ses­ti hyvä CV?

Kuten edel­lä tote­sin, on CV:n hyvä olla tii­vis ja sen tulee kes­kit­tyä olen­nai­seen. CV:ssä voi olla esi­mer­kik­si seu­raa­vat osiot:

 • Hen­ki­lö­tie­dot
 • Kuva
 • Esit­te­ly / Pro­fii­li­ku­vaus / Tiivistelmä
 • Kou­lu­tus
 • (Työ)kokemus
 • Kie­li­tai­to
 • IT-tai­dot
 • Muut tie­dot, kuten 
  • har­ras­tuk­set;
  • luot­ta­mus­teh­tä­vät;
  • vapaa­eh­tois­työ;
  • vapaa-ajan pro­jek­tit;
  • kil­pai­lut;
  • kou­lu­tuk­set;
  • tut­kin­nos­ta irral­li­set kurs­sit; sekä
  • tun­nus­tuk­set ja stipendit
 • Suo­sit­te­li­jat
Hen­ki­lö­tie­dot

Hen­ki­lö­tie­dot on hyvä olla sel­keäs­ti esil­lä, jot­ta rek­ry­toi­ja löy­tää hel­pos­ti, miten hän saa sinuun yhtey­den. Omaan hen­ki­lö­tie­to-osioon olen laittanut

 • nime­ni,
 • tut­kin­to­ni­mik­kee­ni (oikeus­no­taa­ri),
 • syn­ty­mä­ai­ka­ni,
 • osoit­tee­ni,
 • puhe­lin­nu­me­ro­ni,
 • säh­kö­pos­tio­soit­tee­ni ja
 • lin­kin LinkedIn-profiiliini

Koen, että näis­tä “pakol­li­sia” ovat vain nimi, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te, mut­ta olen lisän­nyt muut tie­dot lähin­nä, kos­ka tämä on tapa­na. Lisäk­si koen, että ne aut­ta­vat raken­ta­maan mie­li­ku­vaa minus­ta, joka hel­pot­taa rek­ry­toi­jan mie­leen jää­mis­tä ver­rat­tu­na, jos lait­tai­sin vain nime­ni ja yhteys­tie­dot. Nyt olen rek­ry­toi­jan sil­mis­sä oikeus­no­taa­rik­si val­mis­tu­nut nuo­ri opis­ke­li­ja, joka asuu Hel­sin­gis­sä. En väi­tä, että täl­lä on huo­mat­ta­vaa posi­tii­vis­ta mer­ki­tys­tä tai mer­ki­tys­tä lain­kaan, mut­ta nämä ovat perus­tee­ni sisäl­lyt­tää muut tie­dot henkilötieto-osioon.

Kuva

Jois­sain mais­sa ei kan­na­ta lait­taa kuvaa CV:seen joh­tuen esi­mer­kik­si pai­kal­li­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä. Suo­mes­sa on kui­ten­kin vah­va tapa sisäl­lyt­tää CV:seen kuva. Kuval­la annat kas­vot CV:llesi, mikä aut­taa sen jää­mis­tä luki­jan mieleen.

Juri­dii­kan alal­la kyse on asian­tun­ti­ja­työs­tä ja asian­tun­ti­jan tar­koi­tus on herät­tää luot­ta­mus­ta. Älä lai­ta CV-kuvak­se­si sel­fie­tä tai kuvaa juh­lis­ta. Pukeu­du kuvaa var­ten vähin­tään­kin perus­siis­tis­ti, mut­ta alas­ta joh­tuen myös­kään hie­man parem­pi pukeu­tu­mi­nen ei aina­kaan ole hai­tak­si (mie­hil­lä esi­mer­kik­si puku). Hyvän kuvan otta­mis­ta hel­pot­taa, että sei­sot kuvas­sa, jol­loin sinun on hel­pom­pi pitää hyvä ryh­ti. Ja muis­ta hymyil­lä, sil­lä tus­kin työ­nan­ta­ja halu­aa ottaa juroa tyyp­piä pönöt­tä­mään töi­hin 🙂 Lisäk­si muis­ta pitää kuvan taus­ta siis­ti­nä ja vali­ta sopi­va kuvakulma. 

En ole paras hen­ki­lö puhu­maan valo­ku­vaa­mi­ses­ta, joten pidän tämän koh­dan yksin­ker­tai­se­na. CV-kuvas­ta saa kui­ten­kin pie­nil­lä panos­tuk­sil­la hyvän, joten pyy­dä esi­mer­kik­si ystä­vää­si otta­maan kuvan sinus­ta hyväs­sä valos­sa tai käy­tä hyväk­si Para­graaf­fin urail­to­ja, jois­sa on usein myös CV-kuvaus. Itse kävin valo­ku­vaa­jal­la kuvat­ta­va­na stu­dios­sa ja mak­soin täs­tä noin 40 euroa. Pie­ni panos­tus tule­vai­suu­teen, kun kuva on kui­ten­kin ollut CV:ssäni nyt yli kol­men vuo­den ajan.

Iiro Ruolahti CV kuva
Oma CV-kuva­ni.
Esit­te­ly / Pro­fii­li­ku­vaus / Tiivistelmä

CV:n on tar­koi­tus olla tii­vis esi­tys sinus­ta, mut­ta esit­te­ly­osios­sa tii­vis­tät asian vie­lä CV:täkin lyhyem­pään tilaan, jot­ta luki­ja saa sinus­ta yleis­ku­van. Esit­te­lyn on kui­ten­kin syy­tä olla jol­lain tasol­la hyö­dyl­li­nen tai mie­len­kiin­toa herät­tä­vä, sil­lä on tur­haa tuh­la­ta tilaa CV:stä sii­hen, että toteat esit­te­ly­osios­sa ole­va­si XX-vuo­tias X vuo­den alan X opis­ke­li­ja. Samaan hen­gen­ve­toon täy­tyy tode­ta, ettei nase­van ja mie­len­kiin­toi­sen esit­te­ly­teks­tin kir­joit­ta­mi­nen ole suin­kaan helppoa.

Alla on kak­si eri­lais­ta esit­te­ly­teks­tin raken­net­ta, joi­den kaut­ta voi muo­dos­taa kol­men virk­keen esittelyn:

 1. kes­kei­set tai­dot tai koulutus
 2. kiin­nos­tuk­sen koh­teet tai työkokemus
 3. vapaa-aika tai uratavoitteet

Kokei­le eri­lai­sia tyy­le­jä, ja mie­ti, mikä sinus­ta toi­mii parhaiten.

Vii­me aikoi­na olen hake­nut lähin­nä vain paik­ko­ja, joi­hin on pitä­nyt hakea englan­nin­kie­li­sil­lä asia­kir­joil­la, joten enkku-CV:ni on ajan­ta­sai­sem­pi. Sii­nä olen käyt­tä­nyt seu­raa­vaa esittelytekstiä:

CV:n esittelyosio.
CV:ni esit­te­ly­osio.
Kou­lu­tus

Kou­lu­tuso­sios­sa olen lis­tan­nut vain laa­jem­pia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia, kuten lukion ja yli­opis­ton. Sen sijaan mah­dol­li­set yksit­täi­set kurs­sit tai lyhyem­mät kou­lu­tuk­set olen lis­tan­nut muu­al­la erikseen.

Osio on hyvä pitää mel­ko simp­pe­li­nä, mut­ta osion yhtey­des­sä on hyvä ker­toa, että mis­sä olet opis­kel­lut ja mitä; kuin­ka pit­käl­lä olet opin­nois­sa; ja mihin olet eri­kois­tu­nut tai olet­ko saa­nut joi­ta­kin tunnustuksia.

Alku­vai­hees­sa – riip­puen toki iäs­tä­si – lait­tai­sin lukion kou­lu­tuso­sioon, mut­ta myö­hem­min, CV:n saa­des­sa enem­män muu­ta sisäl­töä, jät­täi­sin sen pois ellet ole esi­mer­kik­si kir­joit­ta­nut eri­tyi­sen hyvin, jol­loin kir­joi­tus­tu­lok­set on hyvä ker­toa. CV:ssä on käy­tös­sä rajal­li­nen tila, joten kan­nat­taa jat­ku­vas­ti miet­tiä, onko jokin koh­ta enää tar­peek­si rele­vant­ti ja prio­ri­soi­da tär­keäm­piä koh­tia. En myös­kään lait­tai­si (yliopisto-)opintojen kes­kiar­voa, ellei se ole eri­tyi­sen hyvä.

Osal­taan tämä on makua­sia, mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti työ­ko­ke­muk­se­si erot­taa sinut muis­ta haki­jois­ta ennem­min kuin kou­lu­tuk­se­si, joten kan­nat­taa miet­tiä näi­den jär­jes­tys­tä CV:ssä. Itse lai­tan nyky­ään aina työ­ko­ke­muk­sen ensin, mut­ta jos olet opin­to­jen alku­vai­hees­sa, on ymmär­ret­tä­vää ja ehkä myös perus­tel­tua aloit­taa koulutuksella.

CV:n koulutusosio.
CV:ni kou­lu­tuso­sio.
(Työ)kokemus

Riip­puen sii­tä, mil­lais­ta raken­net­ta haluat käyt­tää CV:ssä, voit käyt­tää tämän osion otsik­ko­na joko “Työ­ko­ke­mus” tai ihan vain “Koke­mus”. Kos­ka olen lis­tan­nut vain työ­ko­ke­muk­se­ni tämän osion alle, olen käyt­tä­nyt otsik­koa “Työ­ko­ke­mus”.

Työ­ko­ke­muk­sis­ta on hyvä lis­ta­ta edel­lis­ten työ­nan­ta­jien nimet, työ­ni­mik­kee­si, työ­suh­teen kes­ton sekä tar­kem­man kuvauk­sen työ­teh­tä­vis­tä­si. Minus­ta tun­tuu, että moni ei ymmär­rä kuin­ka hyvän CV:n he voi­si­vat­kaan saa­da, jos he vain ker­toi­si­vat työ­teh­tä­vis­tään hie­man eri tavalla.

Nyky­ään pyrin pää­sään­töi­ses­ti käyt­tä­mään kol­mes­ta koh­das­ta koos­tu­vaa lis­taa, kun ker­ron työ­ko­ke­muk­sis­ta­ni. Ensim­mäi­ses­sä bul­let poin­tis­sa eli koh­das­sa ker­ron yksin­ker­tai­ses­ti kes­kei­sim­mät työ­teh­tä­vä­ni kysei­ses­sä posi­tios­sa. Toi­ses­sa koh­das­sa ker­ron mitä opin teh­tä­väs­sä­ni. Vii­mei­se­nä ker­ron, mitä saa­vu­tin työ­suh­teen aika­na. Mie­les­tä­ni vii­mei­seen koh­taan teks­tin kek­si­mi­nen on vai­kein­ta, jol­loin saa­tan välil­lä jät­tää sen pois tai sit­ten käy­tän tilan jon­kin muun rele­van­tin sei­kan ker­to­mi­seen. Yksi vaih­toeh­to on myös kir­joit­taa, mitä palau­tet­ta sait työ­suh­teen aikana.

Muis­tu­tan edel­leen, että CV:n täy­tyy olla mah­dol­li­sim­man yti­me­käs ja help­po­lu­kui­nen, joten sen sijaan, että ker­toi­sit työ­teh­tä­vis­tä­si essee­mäi­ses­ti virk­keil­lä, tii­vis­tä sisäl­tö bul­let poin­teik­si tai rans­ka­lai­sik­si vii­voik­si. Näin luki­ja saa hel­pom­min ja nopeam­min tie­don työtehtävistäsi.

Yksi vink­ki tilan sääs­tä­mi­seen työ­ko­ke­muso­sios­sa on työ­ko­ke­mus­ten niput­ta­mi­nen yhden otsi­kon alle. Esi­mer­kik­si jos sinul­la on pal­jon saman­tyyp­pi­siä työ­ko­ke­muk­sia, voit niput­taa ne yhden otsi­kon alle. Täl­löin “yri­tyk­sen nimi” ‑koh­das­sa voi olla esi­mer­kik­si teks­ti “Usei­ta eri asia­kas­pal­ve­lu­töi­tä eri­näi­sis­sä yri­tyk­sis­sä”, jon­ka jäl­keen voit bul­let poin­teil­la ker­toa lyhyes­ti näis­tä työ­ko­ke­muk­sis­ta. Samal­la tavoin voit yhdis­tää työ­ko­ke­mus­ten kes­ton yhdek­si ajan­jak­sok­si, kuten “2014 — 2016”.

CV:n työkokemusosio.
Työ­ko­ke­muso­sio­ni.
Kie­li­tai­to ja IT-taidot

Kie­li­tai­to-osio on mel­ko yksin­ker­tai­nen. Lis­taat kie­let, joi­ta osaat, sekä osaa­mis­ta­so­si. Kie­li­tai­toa voi kuva­ta monin eri tavoin, kuten CEFR-astei­kol­la ja nume­roas­tei­kol­la, mut­ta itse suo­si­sin yksin­ker­tai­ses­ti sanal­lis­ta kuvai­lua. Mal­lia voi ottaa esi­mer­kik­si Lin­ke­dIn lis­taa­mis­ta osaa­mis­ta­sois­ta kie­li­tai­dol­le (nati­ve, full pro­fes­sio­nal pro­ficiency, pro­fes­sio­nal wor­king pro­ficiency, limi­ted wor­king pro­ficiency ja ele­men­ta­ry pro­ficiency), mut­ta itse käy­tän niin englan­nin- kuin suo­men­kie­li­ses­sä CV:ssäni yhden sanan kuvai­lu­ja (esim. erin­omai­nen, suju­va, fluent, basics).

Kie­li­tai­to-osios­sa voi myös jao­tel­la erik­seen kir­jal­li­sen ja suul­li­sen tai­don, jos niin haluat. Itse lait­tai­sin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä kie­li­tai­don CV:seen, sil­lä se voi olla yksi tapa, jol­la erot­tau­tua aina­kin hie­man. Jos osaat jos­tain kie­les­tä alkeet, lai­ta ihmees­sä se CV:seen – mikä­li tilaa vain on.

CV:n kielitaito-osio.
Kie­li­tai­to-osio.

Maku­ky­sy­mys on myös sekin, haluat­ko lis­ta­ta kie­li­tai­don ja IT-osaa­mi­sen eril­lis­ten otsik­ko­jen alle. Kuten edel­lä ole­vas­ta kuvas­ta näkee, oli­si minun tapauk­ses­sa­ni ehkä jär­ke­vää käyt­tää tila hyö­dyk­si siten, että yhdis­täi­sin kie­li- ja IT-tai­to­ni saman otsi­kon alle, jol­loin voi­sin lait­taa samal­le rivil­le myös IT-tai­dot. En ole pit­kään aikaan enää lis­tan­nut CV:ni IT-tai­to­ja, sil­lä hake­mie­ni työ­paik­ko­jen ilmoi­tuk­sis­sa ei ole koros­tet­tu IT-tai­to­ja. Muis­ta kui­ten­kin rää­tä­löi­dä CV:tä työpaikkakohtaisesti!

Muut tie­dot

Edel­lä käy­dyt osiot ovat nii­tä oleel­li­sim­pia CV:ssä, mut­ta ei kan­na­ta unoh­taa mui­den osioi­den lisä­ar­voa. On kui­ten­kin täy­sin sinus­ta itses­tä­si ja koke­muk­ses­ta­si riip­pu­vais­ta, mitä muu­ta haluat tuo­da esil­le CV:ssäsi.

Kuten alus­sa lis­ta­sin, voit tuo­da CV:ssä esil­le muun muas­sa har­ras­tuk­set, luot­ta­mus­teh­tä­vät, vapaa­eh­tois­työt, vapaa-ajan pro­jek­tit, kil­pai­lut, kou­lu­tuk­set sekä tut­kin­nos­ta irral­li­set yksit­täi­set kurssit.

Omas­sa CV:ssäni olen vaih­del­len tuo­nut esiin kaik­kia edel­lä mai­ni­tuis­ta, mut­ta nyky­ään olen lis­tan­nut “Muu koke­mus” ‑otsi­kon alle kil­pai­lut ja lyhyem­mät kou­lu­tuk­set, joi­hin olen osal­lis­tu­nut. Nime­no­maan tilan sääs­tä­mi­sek­si olen suo­si­nut tätä tek­niik­kaa, että käy­tän “Muu koke­mus / Muut tie­dot” ‑otsik­koa, jon­ka alle olen niput­ta­nut koo­tus­ti eri­lai­sia koke­muk­sia ja tie­to­ja minusta.

Muu kokemus CV:ssä.
Muu koke­muk­se­ni.
Suo­sit­te­li­jat

Suo­sit­te­li­jat tuo­vat CV:seen lisää vakuut­ta­vuut­ta, sil­lä luki­jan ei tar­vit­se luot­taa vain sinun sanaa­si, vaan joku toi­nen suo­sit­te­lee sinua. Itse en ole käyt­tä­nyt tätä osio­ta het­keen, kos­ka CV:ni on jo val­miik­si mak­si­mi­pi­tuu­den rajal­la. Sen sijaan opin­to­jen alus­sa pidin suo­sit­te­li­joi­ta CV:ssäni, kos­ka siel­lä ei ollut yhtä pal­jon muu­ta sisältöä.

Mikä­li sinul­la on suo­sit­te­li­joi­ta, kuten enti­nen esi­mies tai kol­le­ga, lait­tai­sin hei­dän yhteys­tie­ton­sa suo­raan CV:seen. Toi­nen vaih­toeh­to on kir­joit­taa osioon “suo­si­tuk­set pyy­det­täes­sä”, mut­ta mie­les­tä­ni CV, jos­sa on val­miik­si suo­sit­te­li­joi­den yhteys­tie­dot, on vakuut­ta­vam­pi. Muis­ta kui­ten­kin aina pyy­tää lupa suo­sit­te­li­jal­ta hänen yhteys­tie­to­jen­sa anta­mi­seen! On myös hyvä aika ajoin ker­toa suo­sit­te­li­jal­le, min­kä­lai­sia työ­paik­ko­ja olet hake­mas­sa tai että olet yli­pään­sä hake­mas­sa töi­tä, ettei mah­dol­li­nen puhe­lu tule yllätyksenä.

CV:n visu­aa­li­nen muotoilu

Minul­le sil­lä ei ole väliä, onko CV:si väri­käs vai mil­lai­nen, mut­ta kos­ka juri­dii­kan ala on edel­leen kon­ser­va­tii­vi­nen, pitäi­sin hie­man hil­li­tym­pää pro­fii­lia riip­puen toki fir­mas­ta. Kes­kei­sin­tä on, että CV on yti­me­käs ja sel­keä, sil­lä nämä ovat arvos­sa eten­kin juri­dii­kan alalla.

Kuin­ka pit­kä CV:n on hyvä olla?

Mones­ti kuu­lee, että CV sai­si olla mak­si­mis­saan yhden tai kah­den sivun pitui­nen. Olen samaa miel­tä, ettei CV:n tuli­si olla kah­ta sivua pidem­pi, mut­ta on tur­ha läh­teä änkeä­mään kaik­kea tie­toa yhteen sivuun, sil­lä tämä saat­taa kos­tau­tua luet­ta­vuu­des­sa. CV:n on tar­koi­tus olla help­po- ja nopea­lu­kui­nen. Jos saa­vu­tat tämän väl­jem­mäl­lä muo­toi­lul­la, ei hait­taa, vaik­ka CV:si oli­si kak­si sivua pit­kä. Mikä­li CV:si on useam­man sivun mit­tai­nen, on hyvä lait­taa asia­kir­jaan sivu­nu­me­rot esi­mer­kik­si ylä­tun­nis­tee­seen näin: “Sivu 1(2)”, jot­ta luki­ja var­mas­ti taju­aa, että sisäl­tö jat­kuu vie­lä seu­raa­val­le sivulle.

Mil­lä kie­lel­lä CV:n tuli­si olla?

Juri­dii­kan alal­la – ja eten­kin lii­ke­ju­ri­dii­kan puo­lel­la – on hyvin mah­dol­lis­ta, että hake­mus­asia­kir­jat halu­taan englan­nik­si. Suo­sit­te­len, että pidät­te tal­les­sa sekä suo­men­kie­lis­tä että englan­nin­kie­lis­tä CV-poh­jaa, jot­ka päi­vi­tät­te aina haet­ta­vaa työ­paik­kaa var­ten. Nyrk­ki­sään­tö on, että hake­mus­asia­kir­jat (CV ja hake­mus­kir­je) tuli­si lähet­tää työ­paik­kail­moi­tuk­sen kie­lel­lä ellei ilmoi­tuk­ses­sa toi­sin sanota.

Mis­sä tie­dos­to­muo­dos­sa CV tuli­si lähettää?

Itse käy­tän aina PDF-tie­dos­toa, sil­lä se on mie­les­tä­ni sel­kein. Muis­ta tosin jät­tää word-tie­dos­to itsel­le­si aina tal­teen, jot­ta sinul­la päi­vi­tet­tä­vä poh­ja tallessa.

Esi­merk­ke­jä CV-pohjista

Mikä­li sinul­la ei ole ennes­tään CV:tä, voit etsiä val­mii­ta poh­jia tai ins­pi­raa­tio­ta muo­toi­lul­le googlaa­mal­la. Esi­mer­kik­si hakusa­noil­la “CV-mal­li”, “CV-poh­ja” ja “CV templa­te” pää­set hyvin alkuun ja jou­kos­ta löy­tyy myös var­mas­ti ilmai­sia CV-poh­jia. Alla on kuvia eri­lai­sis­ta CV-poh­jis­ta, joi­ta olen itse käyt­tä­nyt. Lopus­sa on myös täl­lä het­kel­lä käyt­tä­mä­ni CV:ni koko­nai­suu­des­saan. Samal­la voi huo­ma­ta, kuin­ka CV:ni on myös ajan mit­taan kehit­ty­nyt, sil­lä en paran­nel­lut näi­tä van­ho­ja CV:eitä tätä kir­joi­tus­ta varten 🙂

Yksisivuinen, kahden palstan CV-pohja.
Yksi­si­vui­nen, kah­den pals­tan CV-pohja.
Yksisivuinen ja konservatiivinen CV-pohja.
Yksi­si­vui­nen ja kon­ser­va­tii­vi­nen CV-pohja.
Moderni CV-pohja.
Moder­nim­pi CV-pohja.
Yksinkertainen CV-pohja ilman kuvaa.
Yksin­ker­tai­nen CV-poh­ja ilman kuvaa.
Nykyisen CV-pohjani sivu 1/2.
Nykyi­sen CV-poh­ja­ni sivu 1/2.
Nykyinen CV-pohjani sivu 2/2.
Nykyi­nen CV-poh­ja­ni sivu 2/2.

CV voi siis näyt­tää mil­tä tahan­sa ja täs­sä on vain muu­ta­ma esi­merk­ki CV-poh­jis­ta, jot­ka ovat ehkä enem­män kon­ser­va­tii­vi­sem­paan suun­taan. Jos haluat käyt­tää jota­kin näis­tä CV-poh­jis­ta, voit lada­ta ne tääl­tä. En myös­kään pahas­tu, jos haluat kom­men­toi­da esi­mer­kik­si nykyis­tä CV:täni, sil­lä tar­koi­tuk­se­na­ni on aina kehit­tää omaa CV:täni enkä väi­tä sen ole­van täy­del­li­nen. Vaik­ka oli­sit­te saa­neet haas­tat­te­lu­kut­su­ja tai työ­tar­jouk­sia, voi omia hake­mus­asia­kir­jo­ja aina kehit­tää eikä tuu­dit­tau­tua sii­hen, että ne tule­vat jat­kos­sa­kin riit­tä­mään. Seu­raa­vas­sa työn­ha­ku­pro­ses­sis­sa kil­pai­lu saat­taa olla kovempi.

Kuin­ka saa­da CV:seen sisältöä?

Kaik­ki työ­ko­ke­mus on arvokasta

Moni oik­ka­ri saat­taa har­mi­tel­la oman työ­ko­ke­muk­sen vähyyt­tä, mut­ta he saat­ta­vat usein kes­kit­tyä lii­ak­si oman alan työ­ko­ke­muk­seen CV:tä laa­ties­saan. Haet­taes­sa juri­dii­kan alan har­joit­te­lu­paik­ko­ja on hyvä muis­taa, että kyse on nime­no­maan har­joit­te­lu­pai­kois­ta. Toki oman alan työ­ko­ke­muk­ses­ta on hyö­tyä, mut­ta moni tun­tuu hel­pos­ti aliar­vos­ta­van aiem­paa työ­ko­ke­mus­taan. Jokai­ses­ta eri työ­pai­kas­ta voi oppia eri­lai­sia tai­to­ja ja mitä tär­kein­tä, näis­tä saa hyvää sisäl­töä CV:seen, jos vain osaa ilmais­ta asian oikein.

Lue myös: 32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsintä

Suo­sit­te­len palaa­maan “(Työ)kokemus”-alaotsikon kap­pa­lee­seen ja miet­ti­mään, mitä voi­sit kir­joit­taa aiem­mis­ta työ­ko­ke­muk­sis­ta­si. Toki jos kir­joi­tat vain, että toi­mit sii­voo­ja­na tai toi­mit myy­jä­nä kau­pas­sa, on täl­lä vai­kea häi­käis­tä ketään, mut­ta näis­tä­kin työ­ko­ke­muk­sis­ta voi kir­joit­taa pal­jon parem­min ja kes­kit­tyä sii­hen, mitä tai­to­ja opit. Myy­jä­nä toden­nä­köi­ses­ti opit asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja ja mah­dol­li­ses­ti työs­ken­te­le­mään pai­neen alla. Sii­vo­ja­na toi­mi­mi­nen sen sijaan saat­toi opet­taa jär­jes­tel­mäl­li­syyt­tä sekä tehok­kuut­ta. Jokai­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta oppii uusia tai­to­ja tai tie­to­ja, jois­ta löy­tyy var­mas­ti kerrottavaa.

Muun kuin työ­ko­ke­muk­sen hyödyntäminen

CV:tä ei tar­vit­se raken­taa pel­käs­tään työ­ko­ke­muk­sen avul­la. Olet nimit­täin voi­nut oppia työ­elä­mäs­sä tar­vit­ta­via tai­to­ja esi­mer­kik­si vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jä­nä tai luot­ta­mus­toi­mien kaut­ta. Lisäk­si olet saat­ta­nut oppia eri­lai­sia tai­to­ja jär­jes­tö­toi­min­nas­ta tai har­ras­tuk­sis­ta. Ajat­te­le siis laajemmin!

Oikik­ses­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen sinul­la on laa­jat mah­dol­li­suu­det ker­ryt­tää osaa­mis­ta­si ja raken­taa CV:täsi myös muil­la tavoin. Näis­tä vain muu­ta­ma­na esi­merk­ki­nä toimii:

 • eri­lai­set oikeustapauskilpailut;
 • asian­ajo­toi­mis­to­jen jär­jes­tä­mät kou­lu­tuk­set ja tapahtumat;
 • oikeus­a­pu­va­lio­kun­ta
 • law review
 • ELSA:n sum­mer ja win­ter schoolit
 • liit­ty­mäl­lä jotain oikeu­de­na­laa kos­ket­ta­vaan yhdis­tyk­seen, kuten Muo­tioi­keu­den yhdis­tys. Yhdis­tys­ten kaut­ta pää­set tutus­tu­maan kysei­sen alan juris­tei­hin sekä osal­lis­tu­maan mie­len­kiin­toi­siin tapah­tu­miin ja seminaareihin.

Aihees­ta lisää: Opis­ke­lua­jan mahdollisuudet

Opin­noil­la erottautuminen

Yksi tapa, jol­la jokai­nen oik­ka­ri voi erot­tau­tua muis­ta, on omat opin­not. Sanon heti alkuun, että uskal­ta­kaa poi­ke­ta ennal­ta anne­tus­ta opin­to­suun­ni­tel­mas­ta, sil­lä sen mukaan ete­ne­mäl­lä et ero­tu – aina­kaan ennen valin­nais­ten opin­to­jen suo­rit­ta­mis­ta. Esi­mer­kik­si jos täh­täi­mes­sä­si on har­joit­te­lu­pai­kat lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa, on pal­jon tär­keäm­pää suo­rit­taa tätä kos­ke­vat pakol­li­set opin­not ennem­min kuin oikeus­his­to­rian opin­not. Tai jos haluat jol­lain taval­la toi­mia rikos- ja pro­ses­sioi­keu­den paris­sa, on hyö­dyl­li­sem­pää suo­rit­taa rikos- ja pro­ses­sioi­keu­den opin­not kuin kaup­pa­oi­keu­den opinnot.

Lisäk­si uskal­ta­kaa roh­keas­ti ottaa valin­nai­sia opin­to­ja! Sen lisäk­si, että ne tuo­vat mie­lek­kyyt­tä opin­toi­hin, ne anta­vat erin­omai­sen tavan tuo­da syvyyt­tä omaan pro­fii­liin ja CV:seen. Jos haet IPR-oikeuk­siin eri­kois­tu­nee­seen yri­tyk­seen töi­hin, niin kum­pi haki­ja herät­tää ennem­min mie­len­kiin­non: haki­ja A, jol­la on 150 opin­to­pis­tet­tä suo­ri­tet­tuo­pin­to­put­ken mukai­ses­ti vai haki­ja B, jol­la on 130 opin­to­pis­tet­tä, mut­ta hän on suo­rit­ta­nut kak­si IPR-aiheis­ta kurssia?

Lopuk­si

Täs­sä oli omia miet­tei­tä­ni CV:n raken­ta­mi­ses­ta sekä koke­muk­sen ker­ryt­tä­mi­ses­tä. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vin­keis­tä on sinul­le apua ja autan mie­lel­lä­ni, mikä­li kai­paat spar­raus­ta esi­mer­kik­si CV:n raken­ta­mi­sen kans­sa. CV:eiden kom­men­toin­ti ja kehit­tä­mi­nen on oikeas­ti haus­kaa puu­haa, joten luen ja annan palau­tet­ta CV:stäsi mie­lel­lä­ni 🙂 Olen aut­ta­nut usei­ta kave­rei­ta­ni hake­mus­asia­kir­jo­jen kehit­tä­mi­ses­sä, jon­ka jäl­keen he ovat saa­neet haas­tat­te­lu­kut­su­ja, joten uskon pys­ty­vä­ni aut­ta­maan myös sinua.

Lue lisää: Työnhakusparraus

Herä­si­kö aihees­ta muu­toin kom­ment­te­ja tai olet­ko joi­den­kin näke­myk­ses­tä­ni kans­sa eri miel­tä? Seu­raa­va blo­gi­kir­joi­tuk­se­ni käsit­te­lee hake­mus­kir­jeen laa­din­taa, joten jätä kom­ment­tei­hin kysy­myk­siä, jos jokin askar­rut­taa hake­mus­kir­jei­den laatimisessa!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *