Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

33 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: CV:n raken­ta­mi­nen sekä koke­muk­sen kerryttäminen

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Vii­me kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­lin sitä, kuin­ka oman alan työ­paik­ko­ja voi etsiä. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa men­nään askel eteen­päin ja käsi­tel­lään CV:n eli ansio­luet­te­lon laa­din­taa. Lisäk­si käyn hie­man läpi sitä, kuin­ka CV:seen voi saa­da sisäl­töä muun kuin työ­ko­ke­muk­sen kautta.

Edel­leen disclai­me­ri­na, että en ole itse rek­ry­toin­tia­lan ammat­ti­lai­nen enkä ole ollut kos­kaan muka­na rek­ry­pro­ses­sis­sa päät­tä­jän puo­lel­la, joten näke­myk­se­ni kan­nat­taa aset­taa tähän viitekehykseen.

Lue lisää: 32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsintä

Mikä on CV:n tarkoitus?

Minul­le CV tar­koit­taa his­si­pu­heen kir­jal­lis­ta vas­ti­net­ta eli toi­sin sanoen tii­vis­tä esi­tys­tä koke­muk­ses­ta­si ja tai­dois­ta­si. CV:n tar­koi­tus on herät­tää rek­ry­toi­jan huo­mio nopeas­ti, sil­lä rek­ry­toi­jal­la ei yleen­sä ole eri­tyi­sen pal­joa aikaa yksit­täi­sen haki­jan hake­mus­ta koh­den. Kes­ki­ty siis olen­nai­seen ja tee CV:stä tii­vis sekä help­po­lu­kui­nen. Läh­tö­koh­tai­ses­ti rek­ry­toi­ja lukee ensim­mäi­se­nä juu­ri CV:n, joten on ehdot­to­man tär­ke­ää, että panos­tat CV:seen!

Nyky­päi­vä­nä CV:n voi toteut­taa useam­mal­la eri­lai­sel­la for­maa­til­la, kuten video-CV:nä, mut­ta juri­dii­kan alal­la täl­lai­sia näh­dään hyvin har­voin. Sen sijaan pal­jon ylei­sem­pi CV:n uusi muo­to on Lin­ke­dIn-pro­fii­li, joka tosin käy­tän­nös­sä on vain jul­ki­nen CV. Suo­sit­te­len vah­vas­ti teke­mään Lin­ke­dIn-pro­fii­lin jo opin­to­jen alku­vai­hees­sa vaik­ket jak­sai­si­kaan käyt­tää sitä aktii­vi­ses­ti. Lin­ke­dIn on hyvä tapa pysyä ajan tasal­la omas­ta ver­kos­tos­ta, jos­ta voi olla myö­hem­min hyötyä.

Kes­ki­ty siis olen­nai­seen ja tee CV:stä tii­vis sekä helppolukuinen.

Kuin­ka raken­taa sisäl­löl­li­ses­ti hyvä CV?

Kuten edel­lä tote­sin, on CV:n hyvä olla tii­vis ja sen tulee kes­kit­tyä olen­nai­seen. CV:ssä voi olla esi­mer­kik­si seu­raa­vat osiot:

 • Hen­ki­lö­tie­dot
 • Kuva
 • Esit­te­ly / Pro­fii­li­ku­vaus / Tiivistelmä
 • Kou­lu­tus
 • (Työ)kokemus
 • Kie­li­tai­to
 • IT-tai­dot
 • Muut tie­dot, kuten 
  • har­ras­tuk­set;
  • luot­ta­mus­teh­tä­vät;
  • vapaa­eh­tois­työ;
  • vapaa-ajan pro­jek­tit;
  • kil­pai­lut;
  • kou­lu­tuk­set;
  • tut­kin­nos­ta irral­li­set kurs­sit; sekä
  • tun­nus­tuk­set ja stipendit
 • Suo­sit­te­li­jat
Hen­ki­lö­tie­dot

Hen­ki­lö­tie­dot on hyvä olla sel­keäs­ti esil­lä, jot­ta rek­ry­toi­ja löy­tää hel­pos­ti, miten hän saa sinuun yhtey­den. Omaan hen­ki­lö­tie­to-osioon olen laittanut

 • nime­ni,
 • tut­kin­to­ni­mik­kee­ni (oikeus­no­taa­ri),
 • syn­ty­mä­ai­ka­ni,
 • osoit­tee­ni,
 • puhe­lin­nu­me­ro­ni,
 • säh­kö­pos­tio­soit­tee­ni ja
 • lin­kin LinkedIn-profiiliini

Koen, että näis­tä “pakol­li­sia” ovat vain nimi, puhe­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­tio­soi­te, mut­ta olen lisän­nyt muut tie­dot lähin­nä, kos­ka tämä on tapa­na. Lisäk­si koen, että ne aut­ta­vat raken­ta­maan mie­li­ku­vaa minus­ta, joka hel­pot­taa rek­ry­toi­jan mie­leen jää­mis­tä ver­rat­tu­na, jos lait­tai­sin vain nime­ni ja yhteys­tie­dot. Nyt olen rek­ry­toi­jan sil­mis­sä oikeus­no­taa­rik­si val­mis­tu­nut nuo­ri opis­ke­li­ja, joka asuu Hel­sin­gis­sä. En väi­tä, että täl­lä on huo­mat­ta­vaa posi­tii­vis­ta mer­ki­tys­tä tai mer­ki­tys­tä lain­kaan, mut­ta nämä ovat perus­tee­ni sisäl­lyt­tää muut tie­dot henkilötieto-osioon.

Kuva

Jois­sain mais­sa ei kan­na­ta lait­taa kuvaa CV:seen joh­tuen esi­mer­kik­si pai­kal­li­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä. Suo­mes­sa on kui­ten­kin vah­va tapa sisäl­lyt­tää CV:seen kuva. Kuval­la annat kas­vot CV:llesi, mikä aut­taa sen jää­mis­tä luki­jan mieleen.

Juri­dii­kan alal­la kyse on asian­tun­ti­ja­työs­tä ja asian­tun­ti­jan tar­koi­tus on herät­tää luot­ta­mus­ta. Älä lai­ta CV-kuvak­se­si sel­fie­tä tai kuvaa juh­lis­ta. Pukeu­du kuvaa var­ten vähin­tään­kin perus­siis­tis­ti, mut­ta alas­ta joh­tuen myös­kään hie­man parem­pi pukeu­tu­mi­nen ei aina­kaan ole hai­tak­si (mie­hil­lä esi­mer­kik­si puku). Hyvän kuvan otta­mis­ta hel­pot­taa, että sei­sot kuvas­sa, jol­loin sinun on hel­pom­pi pitää hyvä ryh­ti. Ja muis­ta hymyil­lä, sil­lä tus­kin työ­nan­ta­ja halu­aa ottaa juroa tyyp­piä pönöt­tä­mään töi­hin 🙂 Lisäk­si muis­ta pitää kuvan taus­ta siis­ti­nä ja vali­ta sopi­va kuvakulma. 

En ole paras hen­ki­lö puhu­maan valo­ku­vaa­mi­ses­ta, joten pidän tämän koh­dan yksin­ker­tai­se­na. CV-kuvas­ta saa kui­ten­kin pie­nil­lä panos­tuk­sil­la hyvän, joten pyy­dä esi­mer­kik­si ystä­vää­si otta­maan kuvan sinus­ta hyväs­sä valos­sa tai käy­tä hyväk­si Para­graaf­fin urail­to­ja, jois­sa on usein myös CV-kuvaus. Itse kävin valo­ku­vaa­jal­la kuvat­ta­va­na stu­dios­sa ja mak­soin täs­tä noin 40 euroa. Pie­ni panos­tus tule­vai­suu­teen, kun kuva on kui­ten­kin ollut CV:ssäni nyt yli kol­men vuo­den ajan.

Iiro Ruolahti CV kuva
Oma CV-kuva­ni.
Esit­te­ly / Pro­fii­li­ku­vaus / Tiivistelmä

CV:n on tar­koi­tus olla tii­vis esi­tys sinus­ta, mut­ta esit­te­ly­osios­sa tii­vis­tät asian vie­lä CV:täkin lyhyem­pään tilaan, jot­ta luki­ja saa sinus­ta yleis­ku­van. Esit­te­lyn on kui­ten­kin syy­tä olla jol­lain tasol­la hyö­dyl­li­nen tai mie­len­kiin­toa herät­tä­vä, sil­lä on tur­haa tuh­la­ta tilaa CV:stä sii­hen, että toteat esit­te­ly­osios­sa ole­va­si XX-vuo­tias X vuo­den alan X opis­ke­li­ja. Samaan hen­gen­ve­toon täy­tyy tode­ta, ettei nase­van ja mie­len­kiin­toi­sen esit­te­ly­teks­tin kir­joit­ta­mi­nen ole suin­kaan helppoa.

Alla on kak­si eri­lais­ta esit­te­ly­teks­tin raken­net­ta, joi­den kaut­ta voi muo­dos­taa kol­men virk­keen esittelyn:

 1. kes­kei­set tai­dot tai koulutus
 2. kiin­nos­tuk­sen koh­teet tai työkokemus
 3. vapaa-aika tai uratavoitteet

Kokei­le eri­lai­sia tyy­le­jä, ja mie­ti, mikä sinus­ta toi­mii parhaiten.

Vii­me aikoi­na olen hake­nut lähin­nä vain paik­ko­ja, joi­hin on pitä­nyt hakea englan­nin­kie­li­sil­lä asia­kir­joil­la, joten enkku-CV:ni on ajan­ta­sai­sem­pi. Sii­nä olen käyt­tä­nyt seu­raa­vaa esittelytekstiä:

CV:n esittelyosio.
CV:ni esit­te­ly­osio.
Kou­lu­tus

Kou­lu­tuso­sios­sa olen lis­tan­nut vain laa­jem­pia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia, kuten lukion ja yli­opis­ton. Sen sijaan mah­dol­li­set yksit­täi­set kurs­sit tai lyhyem­mät kou­lu­tuk­set olen lis­tan­nut muu­al­la erikseen.

Osio on hyvä pitää mel­ko simp­pe­li­nä, mut­ta osion yhtey­des­sä on hyvä ker­toa, että mis­sä olet opis­kel­lut ja mitä; kuin­ka pit­käl­lä olet opin­nois­sa; ja mihin olet eri­kois­tu­nut tai olet­ko saa­nut joi­ta­kin tunnustuksia.

Alku­vai­hees­sa – riip­puen toki iäs­tä­si – lait­tai­sin lukion kou­lu­tuso­sioon, mut­ta myö­hem­min, CV:n saa­des­sa enem­män muu­ta sisäl­töä, jät­täi­sin sen pois ellet ole esi­mer­kik­si kir­joit­ta­nut eri­tyi­sen hyvin, jol­loin kir­joi­tus­tu­lok­set on hyvä ker­toa. CV:ssä on käy­tös­sä rajal­li­nen tila, joten kan­nat­taa jat­ku­vas­ti miet­tiä, onko jokin koh­ta enää tar­peek­si rele­vant­ti ja prio­ri­soi­da tär­keäm­piä koh­tia. En myös­kään lait­tai­si (yliopisto-)opintojen kes­kiar­voa, ellei se ole eri­tyi­sen hyvä.

Osal­taan tämä on makua­sia, mut­ta läh­tö­koh­tai­ses­ti työ­ko­ke­muk­se­si erot­taa sinut muis­ta haki­jois­ta ennem­min kuin kou­lu­tuk­se­si, joten kan­nat­taa miet­tiä näi­den jär­jes­tys­tä CV:ssä. Itse lai­tan nyky­ään aina työ­ko­ke­muk­sen ensin, mut­ta jos olet opin­to­jen alku­vai­hees­sa, on ymmär­ret­tä­vää ja ehkä myös perus­tel­tua aloit­taa koulutuksella.

CV:n koulutusosio.
CV:ni kou­lu­tuso­sio.
(Työ)kokemus

Riip­puen sii­tä, mil­lais­ta raken­net­ta haluat käyt­tää CV:ssä, voit käyt­tää tämän osion otsik­ko­na joko “Työ­ko­ke­mus” tai ihan vain “Koke­mus”. Kos­ka olen lis­tan­nut vain työ­ko­ke­muk­se­ni tämän osion alle, olen käyt­tä­nyt otsik­koa “Työ­ko­ke­mus”.

Työ­ko­ke­muk­sis­ta on hyvä lis­ta­ta edel­lis­ten työ­nan­ta­jien nimet, työ­ni­mik­kee­si, työ­suh­teen kes­ton sekä tar­kem­man kuvauk­sen työ­teh­tä­vis­tä­si. Minus­ta tun­tuu, että moni ei ymmär­rä kuin­ka hyvän CV:n he voi­si­vat­kaan saa­da, jos he vain ker­toi­si­vat työ­teh­tä­vis­tään hie­man eri tavalla.

Nyky­ään pyrin pää­sään­töi­ses­ti käyt­tä­mään kol­mes­ta koh­das­ta koos­tu­vaa lis­taa, kun ker­ron työ­ko­ke­muk­sis­ta­ni. Ensim­mäi­ses­sä bul­let poin­tis­sa eli koh­das­sa ker­ron yksin­ker­tai­ses­ti kes­kei­sim­mät työ­teh­tä­vä­ni kysei­ses­sä posi­tios­sa. Toi­ses­sa koh­das­sa ker­ron mitä opin teh­tä­väs­sä­ni. Vii­mei­se­nä ker­ron, mitä saa­vu­tin työ­suh­teen aika­na. Mie­les­tä­ni vii­mei­seen koh­taan teks­tin kek­si­mi­nen on vai­kein­ta, jol­loin saa­tan välil­lä jät­tää sen pois tai sit­ten käy­tän tilan jon­kin muun rele­van­tin sei­kan ker­to­mi­seen. Yksi vaih­toeh­to on myös kir­joit­taa, mitä palau­tet­ta sait työ­suh­teen aikana.

Muis­tu­tan edel­leen, että CV:n täy­tyy olla mah­dol­li­sim­man yti­me­käs ja help­po­lu­kui­nen, joten sen sijaan, että ker­toi­sit työ­teh­tä­vis­tä­si essee­mäi­ses­ti virk­keil­lä, tii­vis­tä sisäl­tö bul­let poin­teik­si tai rans­ka­lai­sik­si vii­voik­si. Näin luki­ja saa hel­pom­min ja nopeam­min tie­don työtehtävistäsi.

Yksi vink­ki tilan sääs­tä­mi­seen työ­ko­ke­muso­sios­sa on työ­ko­ke­mus­ten niput­ta­mi­nen yhden otsi­kon alle. Esi­mer­kik­si jos sinul­la on pal­jon saman­tyyp­pi­siä työ­ko­ke­muk­sia, voit niput­taa ne yhden otsi­kon alle. Täl­löin “yri­tyk­sen nimi” ‑koh­das­sa voi olla esi­mer­kik­si teks­ti “Usei­ta eri asia­kas­pal­ve­lu­töi­tä eri­näi­sis­sä yri­tyk­sis­sä”, jon­ka jäl­keen voit bul­let poin­teil­la ker­toa lyhyes­ti näis­tä työ­ko­ke­muk­sis­ta. Samal­la tavoin voit yhdis­tää työ­ko­ke­mus­ten kes­ton yhdek­si ajan­jak­sok­si, kuten “2014 — 2016”.

CV:n työkokemusosio.
Työ­ko­ke­muso­sio­ni.
Kie­li­tai­to ja IT-taidot

Kie­li­tai­to-osio on mel­ko yksin­ker­tai­nen. Lis­taat kie­let, joi­ta osaat, sekä osaa­mis­ta­so­si. Kie­li­tai­toa voi kuva­ta monin eri tavoin, kuten CEFR-astei­kol­la ja nume­roas­tei­kol­la, mut­ta itse suo­si­sin yksin­ker­tai­ses­ti sanal­lis­ta kuvai­lua. Mal­lia voi ottaa esi­mer­kik­si Lin­ke­dIn lis­taa­mis­ta osaa­mis­ta­sois­ta kie­li­tai­dol­le (nati­ve, full pro­fes­sio­nal pro­ficiency, pro­fes­sio­nal wor­king pro­ficiency, limi­ted wor­king pro­ficiency ja ele­men­ta­ry pro­ficiency), mut­ta itse käy­tän niin englan­nin- kuin suo­men­kie­li­ses­sä CV:ssäni yhden sanan kuvai­lu­ja (esim. erin­omai­nen, suju­va, fluent, basics).

Kie­li­tai­to-osios­sa voi myös jao­tel­la erik­seen kir­jal­li­sen ja suul­li­sen tai­don, jos niin haluat. Itse lait­tai­sin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä kie­li­tai­don CV:seen, sil­lä se voi olla yksi tapa, jol­la erot­tau­tua aina­kin hie­man. Jos osaat jos­tain kie­les­tä alkeet, lai­ta ihmees­sä se CV:seen – mikä­li tilaa vain on.

CV:n kielitaito-osio.
Kie­li­tai­to-osio.

Maku­ky­sy­mys on myös sekin, haluat­ko lis­ta­ta kie­li­tai­don ja IT-osaa­mi­sen eril­lis­ten otsik­ko­jen alle. Kuten edel­lä ole­vas­ta kuvas­ta näkee, oli­si minun tapauk­ses­sa­ni ehkä jär­ke­vää käyt­tää tila hyö­dyk­si siten, että yhdis­täi­sin kie­li- ja IT-tai­to­ni saman otsi­kon alle, jol­loin voi­sin lait­taa samal­le rivil­le myös IT-tai­dot. En ole pit­kään aikaan enää lis­tan­nut CV:ni IT-tai­to­ja, sil­lä hake­mie­ni työ­paik­ko­jen ilmoi­tuk­sis­sa ei ole koros­tet­tu IT-tai­to­ja. Muis­ta kui­ten­kin rää­tä­löi­dä CV:tä työpaikkakohtaisesti!

Muut tie­dot

Edel­lä käy­dyt osiot ovat nii­tä oleel­li­sim­pia CV:ssä, mut­ta ei kan­na­ta unoh­taa mui­den osioi­den lisä­ar­voa. On kui­ten­kin täy­sin sinus­ta itses­tä­si ja koke­muk­ses­ta­si riip­pu­vais­ta, mitä muu­ta haluat tuo­da esil­le CV:ssäsi.

Kuten alus­sa lis­ta­sin, voit tuo­da CV:ssä esil­le muun muas­sa har­ras­tuk­set, luot­ta­mus­teh­tä­vät, vapaa­eh­tois­työt, vapaa-ajan pro­jek­tit, kil­pai­lut, kou­lu­tuk­set sekä tut­kin­nos­ta irral­li­set yksit­täi­set kurssit.

Omas­sa CV:ssäni olen vaih­del­len tuo­nut esiin kaik­kia edel­lä mai­ni­tuis­ta, mut­ta nyky­ään olen lis­tan­nut “Muu koke­mus” ‑otsi­kon alle kil­pai­lut ja lyhyem­mät kou­lu­tuk­set, joi­hin olen osal­lis­tu­nut. Nime­no­maan tilan sääs­tä­mi­sek­si olen suo­si­nut tätä tek­niik­kaa, että käy­tän “Muu koke­mus / Muut tie­dot” ‑otsik­koa, jon­ka alle olen niput­ta­nut koo­tus­ti eri­lai­sia koke­muk­sia ja tie­to­ja minusta.

Muu kokemus CV:ssä.
Muu koke­muk­se­ni.
Suo­sit­te­li­jat

Suo­sit­te­li­jat tuo­vat CV:seen lisää vakuut­ta­vuut­ta, sil­lä luki­jan ei tar­vit­se luot­taa vain sinun sanaa­si, vaan joku toi­nen suo­sit­te­lee sinua. Itse en ole käyt­tä­nyt tätä osio­ta het­keen, kos­ka CV:ni on jo val­miik­si mak­si­mi­pi­tuu­den rajal­la. Sen sijaan opin­to­jen alus­sa pidin suo­sit­te­li­joi­ta CV:ssäni, kos­ka siel­lä ei ollut yhtä pal­jon muu­ta sisältöä.

Mikä­li sinul­la on suo­sit­te­li­joi­ta, kuten enti­nen esi­mies tai kol­le­ga, lait­tai­sin hei­dän yhteys­tie­ton­sa suo­raan CV:seen. Toi­nen vaih­toeh­to on kir­joit­taa osioon “suo­si­tuk­set pyy­det­täes­sä”, mut­ta mie­les­tä­ni CV, jos­sa on val­miik­si suo­sit­te­li­joi­den yhteys­tie­dot, on vakuut­ta­vam­pi. Muis­ta kui­ten­kin aina pyy­tää lupa suo­sit­te­li­jal­ta hänen yhteys­tie­to­jen­sa anta­mi­seen! On myös hyvä aika ajoin ker­toa suo­sit­te­li­jal­le, min­kä­lai­sia työ­paik­ko­ja olet hake­mas­sa tai että olet yli­pään­sä hake­mas­sa töi­tä, ettei mah­dol­li­nen puhe­lu tule yllätyksenä.

CV:n visu­aa­li­nen muotoilu

Minul­le sil­lä ei ole väliä, onko CV:si väri­käs vai mil­lai­nen, mut­ta kos­ka juri­dii­kan ala on edel­leen kon­ser­va­tii­vi­nen, pitäi­sin hie­man hil­li­tym­pää pro­fii­lia riip­puen toki fir­mas­ta. Kes­kei­sin­tä on, että CV on yti­me­käs ja sel­keä, sil­lä nämä ovat arvos­sa eten­kin juri­dii­kan alalla.

Kuin­ka pit­kä CV:n on hyvä olla?

Mones­ti kuu­lee, että CV sai­si olla mak­si­mis­saan yhden tai kah­den sivun pitui­nen. Olen samaa miel­tä, ettei CV:n tuli­si olla kah­ta sivua pidem­pi, mut­ta on tur­ha läh­teä änkeä­mään kaik­kea tie­toa yhteen sivuun, sil­lä tämä saat­taa kos­tau­tua luet­ta­vuu­des­sa. CV:n on tar­koi­tus olla help­po- ja nopea­lu­kui­nen. Jos saa­vu­tat tämän väl­jem­mäl­lä muo­toi­lul­la, ei hait­taa, vaik­ka CV:si oli­si kak­si sivua pit­kä. Mikä­li CV:si on useam­man sivun mit­tai­nen, on hyvä lait­taa asia­kir­jaan sivu­nu­me­rot esi­mer­kik­si ylä­tun­nis­tee­seen näin: “Sivu 1(2)”, jot­ta luki­ja var­mas­ti taju­aa, että sisäl­tö jat­kuu vie­lä seu­raa­val­le sivulle.

Mil­lä kie­lel­lä CV:n tuli­si olla?

Juri­dii­kan alal­la – ja eten­kin lii­ke­ju­ri­dii­kan puo­lel­la – on hyvin mah­dol­lis­ta, että hake­mus­asia­kir­jat halu­taan englan­nik­si. Suo­sit­te­len, että pidät­te tal­les­sa sekä suo­men­kie­lis­tä että englan­nin­kie­lis­tä CV-poh­jaa, jot­ka päi­vi­tät­te aina haet­ta­vaa työ­paik­kaa var­ten. Nyrk­ki­sään­tö on, että hake­mus­asia­kir­jat (CV ja hake­mus­kir­je) tuli­si lähet­tää työ­paik­kail­moi­tuk­sen kie­lel­lä ellei ilmoi­tuk­ses­sa toi­sin sanota.

Mis­sä tie­dos­to­muo­dos­sa CV tuli­si lähettää?

Itse käy­tän aina PDF-tie­dos­toa, sil­lä se on mie­les­tä­ni sel­kein. Muis­ta tosin jät­tää word-tie­dos­to itsel­le­si aina tal­teen, jot­ta sinul­la päi­vi­tet­tä­vä poh­ja tallessa.

Esi­merk­ke­jä CV-pohjista

Mikä­li sinul­la ei ole ennes­tään CV:tä, voit etsiä val­mii­ta poh­jia tai ins­pi­raa­tio­ta muo­toi­lul­le googlaa­mal­la. Esi­mer­kik­si hakusa­noil­la “CV-mal­li”, “CV-poh­ja” ja “CV templa­te” pää­set hyvin alkuun ja jou­kos­ta löy­tyy myös var­mas­ti ilmai­sia CV-poh­jia. Alla on kuvia eri­lai­sis­ta CV-poh­jis­ta, joi­ta olen itse käyt­tä­nyt. Lopus­sa on myös täl­lä het­kel­lä käyt­tä­mä­ni CV:ni koko­nai­suu­des­saan. Samal­la voi huo­ma­ta, kuin­ka CV:ni on myös ajan mit­taan kehit­ty­nyt, sil­lä en paran­nel­lut näi­tä van­ho­ja CV:eitä tätä kir­joi­tus­ta varten 🙂

Yksisivuinen, kahden palstan CV-pohja.
Yksi­si­vui­nen, kah­den pals­tan CV-pohja.
Yksisivuinen ja konservatiivinen CV-pohja.
Yksi­si­vui­nen ja kon­ser­va­tii­vi­nen CV-pohja.
Moderni CV-pohja.
Moder­nim­pi CV-pohja.
Yksinkertainen CV-pohja ilman kuvaa.
Yksin­ker­tai­nen CV-poh­ja ilman kuvaa.
Nykyisen CV-pohjani sivu 1/2.
Nykyi­sen CV-poh­ja­ni sivu 1/2.
Nykyinen CV-pohjani sivu 2/2.
Nykyi­nen CV-poh­ja­ni sivu 2/2.

CV voi siis näyt­tää mil­tä tahan­sa ja täs­sä on vain muu­ta­ma esi­merk­ki CV-poh­jis­ta, jot­ka ovat ehkä enem­män kon­ser­va­tii­vi­sem­paan suun­taan. Jos haluat käyt­tää jota­kin näis­tä CV-poh­jis­ta, voit lada­ta ne tääl­tä. En myös­kään pahas­tu, jos haluat kom­men­toi­da esi­mer­kik­si nykyis­tä CV:täni, sil­lä tar­koi­tuk­se­na­ni on aina kehit­tää omaa CV:täni enkä väi­tä sen ole­van täy­del­li­nen. Vaik­ka oli­sit­te saa­neet haas­tat­te­lu­kut­su­ja tai työ­tar­jouk­sia, voi omia hake­mus­asia­kir­jo­ja aina kehit­tää eikä tuu­dit­tau­tua sii­hen, että ne tule­vat jat­kos­sa­kin riit­tä­mään. Seu­raa­vas­sa työn­ha­ku­pro­ses­sis­sa kil­pai­lu saat­taa olla kovempi.

Kuin­ka saa­da CV:seen sisältöä?

Kaik­ki työ­ko­ke­mus on arvokasta

Moni oik­ka­ri saat­taa har­mi­tel­la oman työ­ko­ke­muk­sen vähyyt­tä, mut­ta he saat­ta­vat usein kes­kit­tyä lii­ak­si oman alan työ­ko­ke­muk­seen CV:tä laa­ties­saan. Haet­taes­sa juri­dii­kan alan har­joit­te­lu­paik­ko­ja on hyvä muis­taa, että kyse on nime­no­maan har­joit­te­lu­pai­kois­ta. Toki oman alan työ­ko­ke­muk­ses­ta on hyö­tyä, mut­ta moni tun­tuu hel­pos­ti aliar­vos­ta­van aiem­paa työ­ko­ke­mus­taan. Jokai­ses­ta eri työ­pai­kas­ta voi oppia eri­lai­sia tai­to­ja ja mitä tär­kein­tä, näis­tä saa hyvää sisäl­töä CV:seen, jos vain osaa ilmais­ta asian oikein.

Lue myös: 32 § Oik­ka­rin työn­ha­ku: Työ­ko­ke­muk­sen mer­ki­tys ja työ­paik­ko­jen etsintä

Suo­sit­te­len palaa­maan “(Työ)kokemus”-alaotsikon kap­pa­lee­seen ja miet­ti­mään, mitä voi­sit kir­joit­taa aiem­mis­ta työ­ko­ke­muk­sis­ta­si. Toki jos kir­joi­tat vain, että toi­mit sii­voo­ja­na tai toi­mit myy­jä­nä kau­pas­sa, on täl­lä vai­kea häi­käis­tä ketään, mut­ta näis­tä­kin työ­ko­ke­muk­sis­ta voi kir­joit­taa pal­jon parem­min ja kes­kit­tyä sii­hen, mitä tai­to­ja opit. Myy­jä­nä toden­nä­köi­ses­ti opit asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja ja mah­dol­li­ses­ti työs­ken­te­le­mään pai­neen alla. Sii­vo­ja­na toi­mi­mi­nen sen sijaan saat­toi opet­taa jär­jes­tel­mäl­li­syyt­tä sekä tehok­kuut­ta. Jokai­ses­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta oppii uusia tai­to­ja tai tie­to­ja, jois­ta löy­tyy var­mas­ti kerrottavaa.

Muun kuin työ­ko­ke­muk­sen hyödyntäminen

CV:tä ei tar­vit­se raken­taa pel­käs­tään työ­ko­ke­muk­sen avul­la. Olet nimit­täin voi­nut oppia työ­elä­mäs­sä tar­vit­ta­via tai­to­ja esi­mer­kik­si vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jä­nä tai luot­ta­mus­toi­mien kaut­ta. Lisäk­si olet saat­ta­nut oppia eri­lai­sia tai­to­ja jär­jes­tö­toi­min­nas­ta tai har­ras­tuk­sis­ta. Ajat­te­le siis laajemmin!

Oikik­ses­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen sinul­la on laa­jat mah­dol­li­suu­det ker­ryt­tää osaa­mis­ta­si ja raken­taa CV:täsi myös muil­la tavoin. Näis­tä vain muu­ta­ma­na esi­merk­ki­nä toimii:

 • eri­lai­set oikeustapauskilpailut;
 • asian­ajo­toi­mis­to­jen jär­jes­tä­mät kou­lu­tuk­set ja tapahtumat;
 • oikeus­a­pu­va­lio­kun­ta
 • law review
 • ELSA:n sum­mer ja win­ter schoolit
 • liit­ty­mäl­lä jotain oikeu­de­na­laa kos­ket­ta­vaan yhdis­tyk­seen, kuten Muo­tioi­keu­den yhdis­tys. Yhdis­tys­ten kaut­ta pää­set tutus­tu­maan kysei­sen alan juris­tei­hin sekä osal­lis­tu­maan mie­len­kiin­toi­siin tapah­tu­miin ja seminaareihin.

Aihees­ta lisää: Opis­ke­lua­jan mahdollisuudet

Opin­noil­la erottautuminen

Yksi tapa, jol­la jokai­nen oik­ka­ri voi erot­tau­tua muis­ta, on omat opin­not. Sanon heti alkuun, että uskal­ta­kaa poi­ke­ta ennal­ta anne­tus­ta opin­to­suun­ni­tel­mas­ta, sil­lä sen mukaan ete­ne­mäl­lä et ero­tu – aina­kaan ennen valin­nais­ten opin­to­jen suo­rit­ta­mis­ta. Esi­mer­kik­si jos täh­täi­mes­sä­si on har­joit­te­lu­pai­kat lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa, on pal­jon tär­keäm­pää suo­rit­taa tätä kos­ke­vat pakol­li­set opin­not ennem­min kuin oikeus­his­to­rian opin­not. Tai jos haluat jol­lain taval­la toi­mia rikos- ja pro­ses­sioi­keu­den paris­sa, on hyö­dyl­li­sem­pää suo­rit­taa rikos- ja pro­ses­sioi­keu­den opin­not kuin kaup­pa­oi­keu­den opinnot.

Lisäk­si uskal­ta­kaa roh­keas­ti ottaa valin­nai­sia opin­to­ja! Sen lisäk­si, että ne tuo­vat mie­lek­kyyt­tä opin­toi­hin, ne anta­vat erin­omai­sen tavan tuo­da syvyyt­tä omaan pro­fii­liin ja CV:seen. Jos haet IPR-oikeuk­siin eri­kois­tu­nee­seen yri­tyk­seen töi­hin, niin kum­pi haki­ja herät­tää ennem­min mie­len­kiin­non: haki­ja A, jol­la on 150 opin­to­pis­tet­tä suo­ri­tet­tuo­pin­to­put­ken mukai­ses­ti vai haki­ja B, jol­la on 130 opin­to­pis­tet­tä, mut­ta hän on suo­rit­ta­nut kak­si IPR-aiheis­ta kurssia?

Lopuk­si

Täs­sä oli omia miet­tei­tä­ni CV:n raken­ta­mi­ses­ta sekä koke­muk­sen ker­ryt­tä­mi­ses­tä. Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vin­keis­tä on sinul­le apua ja autan mie­lel­lä­ni, mikä­li kai­paat spar­raus­ta esi­mer­kik­si CV:n raken­ta­mi­sen kans­sa. CV:eiden kom­men­toin­ti ja kehit­tä­mi­nen on oikeas­ti haus­kaa puu­haa, joten luen ja annan palau­tet­ta CV:stäsi mie­lel­lä­ni 🙂 Olen aut­ta­nut usei­ta kave­rei­ta­ni hake­mus­asia­kir­jo­jen kehit­tä­mi­ses­sä, jon­ka jäl­keen he ovat saa­neet haas­tat­te­lu­kut­su­ja, joten uskon pys­ty­vä­ni aut­ta­maan myös sinua.

Lue lisää: Työnhakusparraus

Herä­si­kö aihees­ta muu­toin kom­ment­te­ja tai olet­ko joi­den­kin näke­myk­ses­tä­ni kans­sa eri miel­tä? Seu­raa­va blo­gi­kir­joi­tuk­se­ni käsit­te­lee hake­mus­kir­jeen laa­din­taa, joten jätä kom­ment­tei­hin kysy­myk­siä, jos jokin askar­rut­taa hake­mus­kir­jei­den laatimisessa!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.