Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

18 § Luku­tek­niik­ka ja motivaatio

Photo by Drew Beamer on Unsplash

Edel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta on taas vie­räh­tä­nyt jo tovi, sil­lä opis­ke­lut sekä muut hom­mat ovat pitä­neet elä­män kii­rei­se­nä, vaik­ka toi­voin pys­ty­vä­ni päi­vit­te­le­mään blo­gia sään­nöl­li­ses­ti. Tosin, jos teil­lä on jotain kysy­myk­siä tai ideoi­ta mis­tä aihees­ta haluai­sit­te laa­jem­man kir­joi­tuk­sen, ehdot­ta­kaa ja kat­so­taan jos sai­sin tämän toteutumaan!

Moni on kui­ten­kin var­mas­ti huo­man­nut, että vas­taan sil­ti aktii­vi­ses­ti ja nopeas­ti blo­gin kom­ment­tei­hin, jon­ka lisäk­si useam­pi haki­ja onkin ollut yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se. Vaik­ka en blo­gia aktii­vi­ses­ti päi­vit­täi­si­kään, autan sil­ti mie­lel­lä­ni kaik­keen oikik­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä! Eten­kin jos nyt kevään aika­na luku-ura­kan aika­na herää kysy­myk­siä tai tar­vit­set­te muu­ten tsemp­paus­ta, älkää epäi­röi­kö ottaa yhteyttä minuun. Toi­min myös val­men­nus­kurs­sil­la (Hel­sin­gin oikik­seen) tuto­ri­na ja teh­tä­vän­tar­kas­ta­ja­na, joten eikö­hän nuo tämän kevään aiheet­kin tule jol­lain taval­la täs­sä tutuksi 🙂

Muis­ta­kaa, että oikik­seen pää­se­mi­nen ei ihan oikeas­ti ole raket­ti­tie­det­tä eikä pää­sy­koe ole älyk­kyys­tes­ti. Kevään aika­na pelin rat­kai­see lähin­nä moti­vaa­tion­ne ja se, että ette epä­on­nis­tu­mis­ten ja epä­toi­von het­kil­lä luovuta!

Tein Var­jo­val­men­nuk­sen val­men­nus­kurs­sil­le tii­viin diae­si­tyk­sen, jos­sa käsit­te­lin oikeus­tie­tei­den perus­asioi­ta, luku­tek­niik­kaa sekä moti­vaa­tio­ta ja voit­te käy­dä kat­so­mas­sa diae­si­tyk­sen tääl­tä.

Esi­tyk­sen ensim­mäi­ses­sä osas­sa (joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen) tus­kin tulee teil­le mitään hir­veän uut­ta, var­sin­kin kun myös Hel­sin­kiin hake­vat saa­vat huo­men­na vih­doin kir­jat hal­tuun­sa, mut­ta ehkä­pä luku­tek­niik­ka- ja moti­vaa­tio-osas­ta on teil­le jotain hyötyä.

Diae­si­tyk­seen asiat täy­tyy tie­ten­kin esit­tää mel­ko yksin­ker­tai­ses­ti ja käsit­te­lim­me ko. asioi­ta tar­kem­min luen­nol­la, joten jos joku dia jää epä­sel­väk­si tai haluat­te muu­ten kysyä esi­tyk­sen sisäl­lös­tä tar­kem­min, lait­ta­kaa kom­ment­tia tai kysy­mys­tä tule­maan sähköpostilla.

Lopuk­si

Tsemp­piä kai­kil­le tas­a­puo­li­ses­ti kevään ahke­roin­tia var­ten! Muis­ta­kaa, että teil­lä jokai­sel­la on ihan oikeas­ti edel­ly­tyk­set oikik­seen pää­se­mi­sel­le, mut­ta tei­dän täy­tyy vain uskoa itseen­ne ja pai­naa kai­kes­ta huo­li­mat­ta lop­puun asti.

PS. Teh­kää yhteis­ha­kua HETI ennen kuin se umpeu­tuu (5.4 klo 15.00). Täs­sä epä­on­nis­tu­mis­ta ei anne­ta anteeksi.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

28 ajatusta aiheesta “18 § Luku­tek­niik­ka ja motivaatio”

 1. Itse tein vii­me vuon­na toi­sel­la luku­ker­ral­la muis­tiin­pa­not ja tuo­hon meni muis­taak­se­ni 1–2 viik­koa. Jos kir­joi­tat muis­tiin­pa­no­ja käsin, niin tee ne sen sijaan koneel­la, sil­lä tämä nopeut­taa nii­den teke­mis­tä huo­mat­ta­vas­ti. Jos teet jo koneel­la, niin sit­ten ehkä rat­kai­su on vain teh­dä muis­tiin­pa­not ja ede­tä hitaam­min, jos kui­ten­kin tulos on se, että asiat jää­vät mie­lee­si. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti, että et tee niin tark­ko­ja muis­tiin­pa­no­ja / kar­sit tur­him­pia asioi­ta pois muistiinpanoista.

 2. Tosi kiva blo­gi!
  Onko muis­tiin­pa­not sun mie­les­tä vält­tä­mät­tö­mät, jos on saa­nut val­men­nus­kurs­sil­ta tii­vis­tel­män?
  Entä pal­jon­ko luit päi­väs­sä? Olen luke­nut sun pos­tauk­sen jos­sa ker­rot luku­tun­neis­ta, mut­ta miten jaoit ne? Mon­ta­ko tun­tia luit ensim­mäi­si­nä viik­koi­na päi­väs­sä, entä sen jäl­keen?
  Kii­tos jo etu­kä­teen vastauksista! 🙂

 3. Kii­tos paljon!

  Muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­nen on kyl­lä tosi pal­jon kiin­ni ihan sii­tä mil­lä taval­la opit, monet teke­vät ja monet eivät. Itse kuu­lun nii­hin hen­ki­löi­hin, jot­ka teki­vät pää­sy­koe­ke­vää­nä ja nyt esi­mer­kik­si tie­de­kun­nas­sa luen tent­tei­hin pel­käs­tään muis­tiin­pa­no­ja tekemällä.

  Itsel­le aina­kin muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­sen hyö­ty tulee sii­tä, että kun kir­joi­tan koko kir­jan mel­kein uudes­taan (en teh­nyt kuin aivan tur­him­pien asioi­den kar­si­mis­ta), niin olen taval­laan pako­tet­tu luke­maan aja­tuk­sel­la. Kun taas muu­ten vain kir­jaa lukies­sa aja­tus saat­tai­si hel­pos­ti­kin har­hail­la. Sii­nä mie­les­sä val­men­nus­kurs­sin tii­vis­tel­mä ei mie­les­tä­ni kor­vaa omia muis­tiin­pa­no­ja, vaan se toi­mii ennem­min­kin ker­tauk­sen apu­vä­li­nee­nä — jos edes sii­nä­kään roo­lis­sa. Vali­tet­ta­van usein val­men­nus­kurs­sien tii­vis­tel­mät ovat vir­hei­tä täyn­nä ja muu­ten­kin mel­ko käyt­tö­kel­vot­to­mat, joten itse en ehkä nii­tä suo­si­si oman opis­ke­lun välineenä.

  Lisäk­si muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­nen on aikaa­vie­vää, joten ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­li­sin aina­kin laa­jem­pien muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­sen koneel­la hom­man nopeut­ta­mi­sek­si tai yli­pää­tään har­kit­se­mis­ta, että onko nii­den teke­mi­ses­tä sii­hen kulu­van ajan näkö­kul­mas­ta järkeä.

  Vii­me kevää­nä muis­taak­se­ni aloi­tin seit­se­män tun­nin päi­vil­lä + val­men­nus­kurs­sin ope­tus ja nos­tin sitä vii­kot­tain 30 minuu­til­la. Parin vii­kon pääs­tä kun pää­sin jo kah­dek­saan tun­tiin, niin sit­ten pysyin sii­nä lop­pu­ki­riin asti (n. 14pv ennen koet­ta), kun aloin luke­maan, niin pal­jon kuin vain jak­soin eli 8–10 tun­tia + val­men­nus­kurs­si. Luku­tun­tien ver­tai­lu on vain aina mel­ko tur­haa ja jopa tyh­mää, sil­lä toi­sen nel­jän tun­nin luku­päi­vä saat­taa olla monin­ker­tai­ses­ti tehok­kaam­pi kuin toi­sen kah­dek­san tun­nin luku­päi­vä. Tär­kein­tä kui­ten­kin luku­tun­neis­sa on nousu­joh­tei­suus ja se, että aivan muu­ta­man tun­nin lues­ke­lul­la sil­loin täl­löin ei pää­se sisälle.

  Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä oli apua ja pahoit­te­lut hie­man vii­väs­ty­nees­tä vas­tauk­ses­ta — pää­siäi­sen lomai­lun takia vas­taa­mi­nen hie­man venähti 😀

 4. Hei,
  Tämä on ihan mah­ta­va blo­gi!! Täy­tyy kysyä sel­lais­ta, kun tuol­la jos­sain pos­tauk­ses­sa mai­nit­set, että osal­lis­tuit vain Oikeus­kie­len tenttiin…niin miten se onnis­tui? Opis­ke­len itse­kin Hesas­sa, ja joka pai­kas­sa infois­sa on toi­to­tet­tu, että esim. juu­ri Oikeus­kie­les­sä on tark­ka läs­nä­olo­vel­vol­li­suus — eivät­kö ne sit­ten val­vo sitä, ei ole nimi­lis­to­ja tms. Nimi­tää­in juu­ri sii­tä syys­tä en ole sin­ne ilmoit­tau­tu­nut, kun aina on aika­tau­lut olleet niin han­ka­lat, mut­ta jos ker­ran pelk­kä tent­ti­mi­nen onnis­tuu, niin sehän oli­si loistavaa.

 5. Kii­tos kiitos 🙂

  Aika monel­la kurs­sil­la meil­lä tosi­aan on pakol­li­set läs­nä­olot, mut­ta aika usein nii­tä kat­so­taan sor­mien läpi tai sit­ten val­von­ta on hyvin heik­koa. Puhe­vies­tin­näs­sä esi­mer­kik­si ei hai­tan­nut mitään vaik­kei sil­lä yhtei­sel­lä avaus­luen­nol­la iki­nä ollut ja opet­ta­ja sen tie­si. En nyt kan­nus­ta jät­tä­mään pakol­li­sia luen­to­ja väliin, mut­ta eihän luen­noit­si­jat sitä tie­dä kuka sen ruk­sin läs­nä­olo­lis­taan on mer­kan­nut ellei kysees­sä ole pienryhmäkurssi.

  Joil­la­kin kurs­seil­la tuo läs­nä­olo on vain mie­les­tä­ni täy­sin tur­haa, sil­lä oikeus­kie­len­kään ten­tin vai­keus ei hir­veäs­ti pää­tä hui­man­nut — läpi pää­si ilman min­kään­lais­ta valmistautumista.

  Eli kyl­lä, kurs­sil­la on pakol­li­nen läs­nä­olo, mut­ta “luo­vil­la” rat­kai­suil­la niis­tä sel­vi­ää ja toi­sek­seen en oikeas­ti jak­sa uskoa, että opet­ta­ja ei suos­tui­si anta­maan suo­ri­tus­mer­kin­tää kurs­sis­ta, jos läpäi­set ten­tin omin avuin, mut­ta et ole käy­nyt luennoilla.

  Tsemp­piä opintoihin! 🙂

 6. Ker­roit aiem­min että ennen kuin pää­sit sisään oikik­seen niin olit opis­kel­lut kurs­se­ja avoi­mes­sa. Vuo­sit­tain avoi­men väy­län kaut­ta vali­taan sisään noin vii­si opis­ke­li­jaa ja vali­tuk­si tule­mi­nen edel­lyt­tää aika hyviä arvo­sa­no­ja (kat­soin tilas­to­ja paril­ta vii­me vuo­del­ta niin alin hyväk­syt­ty kes­kiar­vo oli yli 4! Eli siis kun tar­vi­taan 55 opin­to­pis­tet­tä niin kai­kis­ta täy­tyi­si saa­da tuo…). Miten help­poa ten­teis­tä on saa­da 4 tai 5? Ker­roit että kun pää­sit sisään oikik­seen niin uusit ympä­ris­tö­oi­keu­den kurs­sin, jon­ka olit suo­rit­ta­nut avoi­mes­sa, ja arvo­sa­na nousi kak­ko­ses­ta vitoseen?!

 7. Avoin väy­lä on kiel­tä­mät­tä mel­ko työ­läs pääs­tä sisäl­le ja vähin­tään­kin kah­den vuo­den pro­jek­ti, joten pal­jon toden­nä­köi­sem­min pää­set aiem­min sisäl­le pää­sy­ko­keen kaut­ta kuin avoi­men väy­län kaut­ta. Kos­ka jos oikeas­ti sai­sit pidet­tyä kes­kiar­vo­si yli 4.0:ssa, niin var­mas­ti sel­viy­dyt pää­sy­ko­kees­ta­kin jonain vuonna.

  Tie­ten­kin jois­ta­kin kurs­seis­ta voi­si saa­da nelos­ta huo­nom­man­kin, eten­kin jos kysees­sä on opin­to­pis­teil­tään pie­ni kurs­si, sil­lä tuo kes­kiar­vo las­ke­taan opin­to­pis­te­pai­no­te­tus­ti. Mut­ta kovin työ­läs­tä tuon kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­nen on. Nyky­ään tie­de­kun­nas­sa, kun olen löy­tä­nyt oman tapa­ni opis­kel­la tent­tei­hin ja panos­tan ajal­li­ses­ti opis­ke­luun, niin saan useim­mi­ten kurs­seis­ta vito­sia, mut­ta pitää kui­ten­kin muis­taa, että opis­ke­lin tosi­aan avoi­mes­sa kah­den väli­vuo­den ajan. Juri­di­nen tie­tä­myk­se­ni oli siis jo ennen oikis­ta suht hyvä ja olin saa­nut “tree­na­ta” opis­ke­lua jo kah­den vuo­den ajan, joten enää oikik­ses­sa tähän opet­te­luun ei ole men­nyt niin pal­joa aikaa. Lisäk­si olen ollut pää­toi­mi­nen opis­ke­li­ja ja saa­nut kes­kit­tyä täy­sin opin­toi­hin, mihin vält­tä­mät­tä väli­vuo­si­na ei aina ole mahdollisuutta. 

  Suo­sit­te­len avoi­mes­sa opis­ke­lua väli­vuo­si­na, sil­lä se on paras mah­dol­li­nen tapa val­mis­tau­tua pää­sy­ko­kei­siin ja lisäk­si ne opin­not saa hyväk­si­luet­tua sit­ten tie­de­kun­nas­sa. Tai aina­kin jos haet Hel­sin­gin oikik­seen ja opis­ke­let Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, niin hyväk­si­lu­ke­mi­ses­sa ei ole mitään ongel­maa, mut­ta mui­den avoi­mien yli­opis­to­jen oikis­kurs­sien hyväk­si­lu­ke­mi­nen ei vält­tä­mät­tä onnis­tu Hel­sin­kiin. Eli suo­sit­te­len teke­mään sen kau­pun­gin avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja mihin olet hake­mas­sa mikä­li vain mahdollista.

  Avoi­men väy­län kaut­ta sisään­pää­se­mi­nen ei tosi­aan ole mikään mah­dot­to­muus, mut­ta se on pit­kä­jän­tei­nen pro­ses­si ja uskal­tai­sin väit­tää, että mikä­li jos­sain vai­hees­sa oli­sit kes­kiar­von puo­les­ta pää­se­mäs­sä avoi­men väy­län kaut­ta sisäl­le, niin pää­set kyl­lä jo sitä ennen pää­sy­ko­keel­la sisään.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­ta­si joten­kin kysy­myk­see­si, sil­lä kovan kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­sen vai­keus on kui­ten­kin mel­ko yksilökohtaista.

 8. Hei! Haluai­sin sul­ta kysyä vie­lä tos­ta yhteis­pis­te­jo­nos­ta 😀 Eli olit aikai­sem­min vii­me vuo­den tilan­tee­seen liit­tyen mai­nin­nut, että mikä­li sai täy­det läh­tö­pis­teet (32 pis­tet­tä) pää­see sisään, vaik­ka oli­si saa­nut kokees­ta ainoas­taan 29 pis­tet­tä. Voi­sit­ko vie­lä sel­ven­tää, mitä tuo tie­de­kun­nan sivuil­la pis­te­ra­jo­ja kos­ke­vas­sa tau­lu­kos­sa yhteis­pis­te­jo­non koh­dal­la ole­va “60 pis­tet­tä, 41 koe­pis­tet­tä” tarkoittaa? 🙂 

  Kyse­len tätä lähin­nä sen takia, että vaik­ka luin­kin täy­del­lä tar­mol­la koko kevään, eili­sen pää­sy­koe ja sen sovel­ta­vuus hie­man yllät­ti­vät, eikä koe men­nyt ihan niin nap­piin kuin oli­sin toi­vo­nut. Kir­joi­tin ylp­pä­reis­sä kui­ten­kin LLL­LE-rivin ja nyt vii­mei­nen toi­vo­ni on se, että sai­sin pape­reil­la edes vähän mene­tet­ty­jä pis­tei­tä anteeksi 😀

 9. Tuo tar­koit­taa sitä, että kaik­ki jot­ka ovat saa­neet 61 yhteis­pis­tet­tä ovat pääs­seet sisään huo­li­mat­ta sii­tä tuli­vat­ko pis­teet miten (esim. 45p kokees­ta mut­ta vain 16 läh­tö­pis­tet­tä tai sit­ten 29p kokees­ta ja 32 läh­tö­pis­tet­tä). Mut­ta sen sijaan niis­tä ket­kä ovat saa­neet 60 yhteis­pis­tet­tä vain ne ovat pääs­seet sisäl­le, joil­la oli myös 41 koe­pis­tet­tä. Tämä joh­tuu sii­tä, että kun yhteis­pis­te­jo­nos­ta tai­det­tiin ottaa sisäl­le 100 haki­jaa, niin siel­lä on ollut useam­pi 60 yhteis­pis­tet­tä saa­nut­ta hen­ki­löä, jot­ka on pitä­nyt lait­taa parem­mus­jär­jes­tyk­seen, sil­lä vain 100 haki­jaa ote­taan yhteis­pis­te­jo­nos­ta sisäl­le. Eli voi­si olla, että 95 haki­jaa ovat saa­neet yhteis­pis­tei­tä 61 tai enem­män, mut­ta 60 yhteis­pis­tei­tä saa­nei­ta on ollut 20, jol­loin hei­dät pitää lait­taa parem­mus­jär­jes­tyk­seen, kos­ka vain vii­si mah­tuu enää tuos­sa jonos­sa sisälle.

  Eli pis­te­ra­jo­ja voi tul­ki­ta aina niin, että ilmoi­tet­tua rajaa pis­teen parem­mat saa­neet ovat kaik­ki pääs­seet sisäl­le. Koe­pis­te­jo­nos­sa tai­si pis­te­ra­ja olla vii­me vuon­na 34 pis­tet­tä, jos oli x mää­rä läh­tö­pis­tei­tä eli KAIKKI jot­ka sai­vat 35 pis­tet­tä pää­si­vät sisälle.

  Jos olet kir­joit­ta­nut ällä­si ns. oikeis­ta aineis­ta, niin ne saat­ta­vat pelas­taa jopa 5–7 pis­tet­tä kokees­sa. Se tie­ten­kin vaih­te­lee vuo­sit­tain ja on mah­do­ton­ta sanoa, että pal­jon­ko tänä vuon­na läh­tö­pis­teis­tä voi par­haim­mil­laan olla hyö­tyä. Tosin, jos olen käsit­tä­nyt oikein, niin tuo­ta hyö­tyä ei kui­ten­kaan saa ellet ete­ne moni­va­lin­ta­vai­hees­ta läpi eli vie­lä tuos­sa koh­taa läh­tö­pis­teet eivät voi aut­taa pis­te­me­ne­tyk­siin. Lisäk­si myös muis­ta kuin moni­va­lin­nois­ta (eli niis­tä kol­mes­ta kir­joi­tus­teh­tä­väs­tä) on pitä­nyt saa­da vähin­tään 15 pis­tet­tä yhteensä.

  Kysy vie­lä uudes­taan, jos tämä seli­tys ei vas­tan­nut kysymykseesi 🙂

 10. Täs­sä toi­nen ano­nyy­mi! Huo­maut­tai­sin myös että yhteis­pis­te­jo­nos­sa huo­mioi­daan vain nel­jä yo-koet­ta sen mukaan, mit­kä kokeet anta­vat kor­keim­mat läh­tö­pis­teet. Huo­mioi­ta­vat kokeet ovat äidin­kie­li ja kol­me seu­raa­vis­ta: toi­nen koti­mai­nen kie­li, vie­ras kie­li, mate­ma­tiik­ka ja reaalikoe.

  Lisäk­si kun ano­nyy­mi ker­too kir­joit­ta­neen­sa LLL­LE-rivin, niin sil­lä on pal­jon­kin väliä, kuin­ka mon­ta pit­kän oppi­mää­rän koet­ta tuos­sa jou­kos­sa on. Nimit­täin pit­kän oppi­mää­rän kokeis­ta saa enem­män pis­teis­tä kuin lyhyen/keskimäärin oppi­mää­rän kokeis­ta. Esi­mer­kik­si kes­ki­pit­kän ruot­sin lau­da­tur vas­taa pit­kän ruot­sin mag­naa (= 5 läh­tö­pis­tet­tä). Sen sijaan pit­kän ruot­sin lau­da­tu­ris­ta sai­si 8 lähtöpistettä.

  Yli­op­pi­las­tut­kin­non perus­teel­la voi saa­da enin­tään 32 läh­tö­pis­tet­tä. 32 läh­tö­pis­tet­tä saa jos on kir­joit­ta­nut lau­da­tu­rin niin äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta, reaa­li­ko­kees­ta ja pit­käs­tä englan­nis­ta (tai pit­käs­tä ruot­sis­ta). Esi­mer­kik­si vuon­na 2016 kaik­ki ne, jot­ka sai­vat 32 läh­tö­pis­tet­tä, pää­si­vät oikik­seen sisään 29 koe­pis­teel­lä. Sen sijaan jos läh­tö­pis­tei­tä oli vähän eli yo-kokeet oli­vat men­neet pen­kin alle, niin pää­sy­ko­kees­ta vaa­dit­tiin jopa 36 koepistettä.

  Hyvin men­neet yo-kokeet aut­ta­vat siis ehdot­to­mas­ti sisään­pää­sys­sä jopa 7 pis­teen ver­ran, mut­ta pel­käs­tään hyvin men­nei­siin yo-kokei­siin ei kan­na­ta luot­taa, kos­ka pää­sy­ko­kees­sa täy­tyy juu­ri­kin pääs­tä läpi ensin moni­va­lin­ta­vai­hees­ta ja sen jäl­keen saa­da vähin­tään puo­let pis­teis­tä kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä. Eli aivan yhtä lail­la on val­mis­tau­dut­ta­va pää­sy­ko­kei­siin oli­vat­pa yo-kokeet men­neet hyvin tai huonosti.

 11. Hei toi­nen ano­nyy­mi! Kii­tos sul­le­kin vies­tis­tä, sil­lä sain kom­men­tis­ta­si lisää toi­voa: olin kir­joit­ta­nut ällä­ni äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä ruot­sis­ta, pit­käs­tä englan­nis­ta sekä yhteis­kun­tao­pis­ta! 😀 Las­kes­ke­lin vähän ja uskon saa­va­ni moni­va­lin­nois­ta yhteen­sä about 14–16 pis­tet­tä, toi­vot­ta­vas­ti riit­tää sii­hen, että pää­sen “ekas­ta vai­hees­ta” läpi! 🙂

 12. Hei! Sain pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa lues­ke­le­mal­la blo­gi­si läpi. Kii­tos sii­tä!
  Minua kiin­nos­tai­si tie­tää mon­ta­kin asi­aa… jos jak­sat vas­ta­ta.
  1) Miten koit val­men­nus­kurs­sin hyö­dyn suh­tees­sa hin­taan? Luu­let­ko, että oli­sit pääs­syt sisään vii­me yrit­tä­mäl­lä­si ilman val­men­nus­kurs­sia­kin vai oli­ko sil­lä tär­keä­kin roo­li onnis­tu­mi­ses­sa­si? Kävit­kö val­men­nus­kurs­sin mone­na vuon­na?
  2) Onko oikeus­tie­teel­li­sen opin­not vas­tan­neet nii­tä mie­li­ku­via (haas­ta­vuus, sisäl­tö ym.), mitä sinul­la oli ennen kuin aloit opis­kel­la oikeus­tie­det­tä vai yllät­ti­vät­kö ne jol­lain taval­la ja miten? (ylei­set mie­li­ku­vat vs. todel­li­suus)
  3) Onko täy­sin epä­rea­lis­tis­ta kuvi­tel­la lap­set­to­ma­na ja lukio & amk-taus­tal­la pys­ty­vän­sä opis­ke­le­maan avoi­mes­sa 30 op kokoai­ka­työn ohel­la? Las­kes­ke­lin, että kes­ki­mää­rin 2 h päi­väs­sä ympä­ri vuo­den opis­kel­mal­la tuol­lai­seen mää­rään voi­si pääs­tä. Las­kel­mas­sa aja­tuk­se­na oli se, että joku päi­vä enem­män, joku vähem­män, mut­ta kes­ki­mää­rin 2 h/ pv eli 14 h vii­kos­sa ei vai­kut­tai­si minus­ta ihan mah­dot­to­mal­ta. Käy­tän­nös­sä vähen­täi­sin tur­hien tv-ohjel­mien ym. aivo­kuo­nan seu­raa­mis­ta ja käyt­täi­sin ajan jär­ke­väm­min itse­ni kehit­tä­mi­seen. Kuul­los­taa­ko aivan uto­pis­ti­sel­ta? Olen luke­nut, että oikik­ses­sa 1 op voi hyvin vie­dä enem­män kuin 27 h. Omat koke­muk­se­si?
  4) Kurs­sien opis­ke­lu­jär­jes­tys on var­sin vapaa oikeus­tie­teel­li­ses­sä. Mitä aihe­pii­re­jä jät­täi­sit suo­siol­la myö­hem­mäk­si? Ts. jos on valin­nan­va­raa, mis­tä kurs­seis­ta suo­sit­te­li­sit aloit­ta­maan?
  5) Jos voi­sit pala­ta ajas­sa taak­se päin esim. lukio­ai­koi­hin asti, teki­sit­kö jotain eri taval­la aja­tel­len pon­nis­te­lu­ja­si koh­ti oikista?

 13. Kiva kuul­la, että blo­gis­ta on ollut hyötyä 🙂

  1. Omas­ta mie­les­tä­ni kau­pal­lis­ten val­men­nus­kurs­sien hin­ta-laa­tu- tai hin­ta-hyö­ty-suh­de ei ole kovin hyvä. Val­men­nus­kurs­sin suu­rin hyö­ty on ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la, mut­ta seu­raa­vil­la haku­ker­roil­la sen mer­ki­tys vähe­nee. Tie­ten­kin jokai­nen haki­ja on yksi­löl­li­nen, että joku saat­taa oppia todel­la hyvin tun­neil­la asiat / kir­jo­jen vai­keat koh­dat saat­ta­vat avau­tua opet­ta­jan toi­mes­ta parem­min, mut­ta omas­ta mie­les­tä­ni val­men­nus­kurs­sien hyö­dyl­li­sen anti on ehdot­to­mas­ti teh­tä­vät ja harjoituskokeet.

  Kävin val­men­nus­kurs­sin jokai­se­na haku­ke­vää­nä (2014 Pykä­län etä­kurs­si, 2015 Var­jo­val­men­nus, 2016 Var­jo­val­men­nus + Pykä­län teh­tä­vät), mut­ta uskal­tai­sin väit­tää, että vii­me kevää­nä oli­sin pääs­syt sisäl­le ilman val­men­nus­kurs­sia­kin. Tosin sanon aina, että min­kä takia et mak­si­moi­si mah­dol­li­suuk­sia­si pääs­tä oikik­seen ja ehdot­to­mas­ti useam­man­kin haku­ker­ran jäl­keen val­men­nus­kurs­sis­ta oli itsel­le hakies­sa hyö­tyä. Lisäk­si Var­jo­val­men­nus on vie­lä täy­sin ilmai­nen val­men­nus­kurs­si, joten sii­nä on aina­kin hin­ta-hyö­ty­suh­de kunnossa.

  2. Tähän on hie­man vai­kea vas­ta­ta, sil­lä opis­ke­lin avoi­mes­sa kah­den väli­vuo­den ajan, jos­sa opis­ke­lu oli lähes ident­tis­tä itse tie­de­kun­nas­sa opis­ke­luun. Sii­tä mitä kuvit­te­lin opis­ke­lun ole­van ennen avoin­ta, niin en muis­ta, mut­ta muis­taak­se­ni en miten­kään hir­veäs­ti miet­ti­nyt ko. asi­aa. Tai no itsea­sias­sa sii­nä mie­les­sä opis­ke­lu nime­no­maan Hel­sin­gin tie­de­kun­nas­sa ei ole vas­tan­nut mie­li­ku­via­ni, sil­lä vali­tet­ta­van usein opis­ke­li­jan oikeuk­sia pol­je­taan hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta ja välil­lä kurs­sien jär­jes­te­lyt ovat täy­sin kata­stro­faa­li­sia. Täs­tä aihees­ta voi­sin antaa omal­le tie­de­kun­nal­le jul­kai­su­kel­vo­ton­ta palau­tet­ta, mut­ta jäte­tään se nyt kui­ten­kin antamatta. 

  Posi­tii­vi­nen uuti­nen on se, että Hel­sin­gin oikik­sen tut­kin­to­ra­ken­teet ovat menos­sa uusik­si ja ope­tus­ta­po­ja ollaan muut­ta­mas­sa radi­kaa­lis­ti mas­sa­luen­nois­ta (ja yksin pänt­tää­mi­ses­tä) pien­ryh­mä­ope­tuk­seen ja enem­män sovel­ta­vaan suun­taan, joka on erin­omai­nen uudis­tus aja­tuk­sen tasol­la. Eri asia on sit­ten miten uudis­tus käy­tän­nös­sä tulee toteu­tu­maan. OTM:n tut­kin­nos­sa on kui­ten­kin erit­täin pal­jon tilaa kehit­tä­mi­sel­le sekä uudis­ta­mi­sel­le eten­kin Hel­sin­gis­sä (mui­den oikik­sien tilan­tees­ta en ole niin hyvin peril­lä) ja toi­von mukaan pää­sen­kin vai­kut­ta­maan sii­hen tulevaisuudessa.

  3. Tämä vähän riip­puu mil­lä ajan­jak­sol­la ajat­te­lit tuon tavoit­teen saa­vut­taa vuo­des­sa vai luku­vuo­des­sa? Jos nyt lei­ki­tään, että tar­koi­tit luku­vuot­ta (n. syys­kuu-tou­ko­kuu), niin se on hyvin­kin mah­dol­lis­ta teo­rias­sa, sil­lä ei yhteen opin­to­pis­tee­seen todel­la­kaan mene IKINÄ 27 tun­tia. Ei edes par­haim­piin arvo­sa­noi­hin. Rank­kaa kui­ten­kin tuon tavoit­teen saa­vut­ta­mi­nen tuli­si ole­maan kokoai­ka­työn ohel­la ja toi­nen ongel­ma tulee ole­maan avoi­men yli­opis­ton tar­jon­ta, sil­lä var­sin­kaan Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kurs­se­ja ei ole tar­jol­la aivan älyt­tö­mäs­ti, että nii­tä sai­si edes jak­so­tet­tua muka­vas­ti peräk­käin. Kol­mas asia joka täy­tyy huo­mioi­da on se, että mikä­li haluat oikik­seen, niin ehdot­to­mas­ti panos­tat täy­sil­lä itse pää­sy­ko­kee­seen, joten voi­sit lukea vain maa­lis­kuun 2018 lop­puun saak­ka. Pää­sy­koe­ke­vää­seen on elin­tär­ke­ää panos­taa täy­sil­lä ja jät­tä­mään työt kevään ajak­si pois sekä kaik­ki muu yli­mää­räi­nen. Suo­sit­te­len kyl­lä pai­nok­kaas­ti opis­ke­le­maan ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua avoi­mes­sa, mut­ta juri­dii­kan pänt­tää­mi­sel­le täy­tyy olla ener­gi­aa myös pää­sy­koe­ke­vää­nä, sil­lä se tulee ole­maan ras­kas ajanjakso.

  4. Tie­tys­sä mie­les­sä vapau­teen on tulos­sa hie­man rajoi­tuk­sia edel­lä mai­ni­tun uudis­tuk­sen takia Hel­sin­gis­sä ja mikä­li viit­taat suo­ri­tus­jär­jes­tyk­sel­lä täs­sä tilan­tees­sa avoi­mes­sa opis­ke­luun, niin jäl­leen ker­ran eten­kin Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kurs­si­va­li­koi­ma ei vält­tä­mät­tä ole kovin laa­ja, että valin­nan­va­pau­del­le jäi­si edes mitään varaa. Mut­ta täy­del­li­ses­sä maa­il­mas­sa aloit­tai­sin val­tio­sään­tö­oi­keu­des­ta, joka aut­taa ymmär­tä­mään Suo­men oikeus­jär­jes­tys­tä laa­jem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa ja antaa eten­kin jul­ki­soi­keu­den kurs­sien opis­ke­lul­le hyvän pohjan.

  (jat­kuu seu­raa­vas­sa kom­men­tis­sa — merk­ki­mää­rä tuli vastaan)

 14. 5. Oli­sin panos­ta­nut kie­liin tai aina­kin englan­tiin, sil­lä elä­mään­sä on ihan hyvä suun­ni­tel­la myös oikik­seen pää­syä pidem­mäl­le. Nimit­täin kun oik­ka­ri­na alkaa etsi­mään ensim­mäi­siä oman alan töi­tä, niin kie­li­tai­dos­ta on iso etu. Ehkä oli­sin myös panos­ta­nut enem­män yli­pää­tään kou­luun, jos en oli­si ollut vir­heel­li­ses­sä käsi­tyk­ses­sä yo-pape­rei­den mer­ki­tyk­sen suh­teen. Muu­ten oikeas­taan lukios­sa ei oikein voi teh­dä mitään ihmeel­lis­tä sisään­pää­syn edis­tä­mi­sek­si. Kaik­ki mitä teet oikis­ta ennen ovat vain hyö­dyk­si taval­la tai toi­sel­la ja täs­tä syys­tä niin kau­pan kas­sal­la työs­ken­te­ly kuin toi­sen tut­kin­non teke­mi­nen ei ole yhtään huo­no hom­ma, var­sin­kin jos kiin­nos­tus oikik­seen herää myö­hem­min. Se, mil­tä reit­ti oikik­seen voi näyt­tää, voi olla min­kä­lai­nen tahan­sa. Vaik­ka olin­kin val­mii­na uhraa­maan ihmi­suh­teis­ta läh­tien kai­ken oikik­seen pää­se­mi­sen eteen ja var­maan oli­sin edel­leen­kin, niin muis­tut­tai­sin lukioi­käis­tä itseä­ni sii­tä, että epä­on­nis­tu­mis­ta ei pidä pelä­tä eikä elä­mäs­sä kan­na­ta stres­sa­ta mitään lii­kaa — se on vain haitallista.

  Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vas­tauk­sis­ta oli jotain apua ja kysy vain tar­ken­nuk­sia tai lisä­ky­sy­myk­siä sekä kor­jaa jos ymmär­sin jon­kin kysy­myk­se­si väärin 🙂

 15. Kii­tos vas­tauk­sis­ta! 🙂 Oli­sin tie­tys­ti voi­nut mai­ni­ta, että Turun yli­opis­tos­ta kyse minun koh­dal­la­ni. Tääl­lä avoi­mes­sa on mie­les­tä­ni hyvä tar­jon­ta ja ryt­mi on mie­tit­ty val­miik­si, kurs­sit menee nätis­ti peräk­käin ja hel­pos­ti nii­tä sai­si poi­mit­tua yli 30 op yhdel­le lukuvuodelle.

  Anyways, sain näis­tä tie­dois­ta taas vähän lisäym­mär­rys­tä. On vai­kea hah­mot­taa, mihin oikein on ryh­ty­mäs­sä, kun ei ole vie­lä mitään koke­mus­ta. Var­jo­val­men­nuk­ses­ta en ollut kuul­lut­kaan ennen. Hie­noa, että täl­lais­ta on ole­mas­sa. Tai­taa olla aika pio­nee­ri­toi­min­taa, ei var­maan ole levin­nyt vie­lä tän­ne asti.

 16. Aivan, no sit­ten voit unoh­taa höpi­nä­ni Hel­sin­gin avoi­mes­ta yliopistosta 😀 

  Ensi vuon­na, kun val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koeyh­teis­työ alkaa, niin Var­jo­val­men­nuk­sen mate­ri­aa­le­ja voi käyt­tää myös mui­hin kuin Hel­sin­gin oikik­seen hake­vat (teh­tä­vät, foo­ru­mi jne.), mut­ta tois­tai­sek­si aina­kin lähio­pe­tus­ta jär­jes­te­tään vain tääl­lä Helsingissä.

  Tsemp­piä opin­toi­hin ja kyse­le lisää, jos myö­hem­min tulee jotain mieleen 🙂

 17. Ilmei­ses­ti pää­sit oikik­seen kol­man­nel­la haku­ker­ral­la niin kiin­nos­tai­si kuul­la mil­le vara­si­jal­le jäit aiem­min ja mil­lä pis­teil­lä. Var­maan aiem­min oot­kin ker­to­nut mut­ta ei osu nyt sil­miin! Lähin­nä mie­tin, että jos koe­pis­te­jo­nos­sa vähim­mäis­pis­te­mää­rä on 35 pis­tet­tä, ja saa­kin 33 pis­tet­tä, niin onko tuos­sa jol­lain vara­si­jal­la 50 vai 5?

  Vara­si­jo­ja on Hel­sin­gis­sä aina­kin teo­rias­sa 600, kos­ka sen ver­ran ete­nee moni­va­lin­nois­ta seu­raa­vaan vai­hee­seen. Toki var­maan nämä kaik­ki 600 eivät saa kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä vähin­tään puo­lia pis­teis­tä, jol­loin hei­dät hylä­tään suo­raan eivät­kä saa kai varasijaakaan.

 18. Piti ihan itse­kin lun­ta­ta van­has­ta blo­gi­kir­joi­tuk­ses­ta (6 § Pää­sy­koe­ke­vää­ni) aiem­pien haku­ke­väi­den tulok­sia, mut­ta tosi­aan vuon­na 2014 sain 42/70 pis­tet­tä enkä tie­dä olin­ko edes mil­lään vara­si­jal­la. Vuon­na 2015 taas sain 28/50 pis­tet­tä ja olin ilmei­ses­ti vara­si­jal­la +200.

  Sanoi­sin, että tuon parin pis­teen pääs­sä sisään­pää­sys­tä on ennem­min­kin 50 haki­jaa kuin vii­si haki­jaa, mut­ta voit itse kat­soa tääl­tä (http://www.helsinki.fi/commencement/pv/oik-oikeustiede-hel-suomi.pdf) kaik­kien haki­joi­den pis­teet vii­me vuo­den osal­ta ja las­kea kuin­ka mon­ta haki­jaa oli esim. kah­den pis­teen pääs­sä sisäänpääsystä.

  Tosin nämä tie­dot ja arviot ovat nime­no­maan Hel­sin­gin oikik­seen liit­tyen. Toi­saal­ta oikik­ses­ta riip­pu­mat­ta ei ole väliä sil­lä mil­le vara­si­jal­la jää, kos­ka vali­tet­ta­vas­ti vara­si­jal­ta sisään­pää­sy ilman oikai­su­vaa­ti­mus­ta ovat erit­täin har­vi­nai­sia ja var­sin­kin Hel­sin­gin osal­ta vie­lä harvinaisempia.

  Hyvää juhan­nus­ta!

 19. Moik­ka!
  Haluai­sin sel­lais­ta kysyä, että kuin­ka pal­jon suun­nil­leen käy­tät päi­vit­täin aikaa opis­ke­luun? Jää­kö pal­jon vapaa-aikaa ja aikaa esim. harrastuksiin/töihin/kavereihin? Pää­sin itse juu­ri oikik­seen sisäl­le ja nyt olen alka­nut stres­saa­maan, että kuin­ka­han ras­kas­ta se opis­ke­lu siel­lä on. Vaa­tii­ko vii­teen vuo­teen oikik­sen käy­mi­nen ihan jär­je­tön­tä työ­mää­rää ja käy­kö moni esim. 6 vuo­des­sa? Onko esim. töi­tä hank­kies­sa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen joten­kin hait­taa sii­tä, että ei val­mis­tu­nut vii­des­sä vuo­des­sa?
  Kii­tos, jos viit­sit vastata! 🙂

 20. Tuo­hon on oikeas­ti tosi vai­ke­aa antaa min­kään­lais­ta vas­taus­ta, kos­ka se vaih­te­lee todel­la pal­jon enkä iki­nä nou­da­ta (aina­kaan tar­kas­ti) mitään lukusuun­ni­tel­maa tent­tei­hin. Maa­lis­kuus­sa kun tent­te­jä oli aika tiu­haan tah­tiin peräk­käin, niin muis­taak­se­ni luin monen vii­kon ajan kuut­ta­kin tun­tia päi­väs­sä, ellen enem­män, mut­ta välil­lä taas luen pari tun­tia päivässä. 

  Se riip­puu hyvin pal­jon sii­tä kuin­ka pal­jon ja min­kä­lai­sia kurs­se­ja valit­see sekä mil­loin val­mis­tau­tu­mi­sen esim. tent­tei­hin aloit­taa. Syk­syl­lä esi­mer­kik­si tein vain perus­kurs­se­ja aika pie­nel­lä panos­tuk­sel­la ja aikaa jäi hyvin rava­ta fuk­si­rien­nois­sa sun muis­sa. Jou­lu­kuus­ta eteen­päin aloin kes­kit­tyä tur­han­kin fanaat­ti­ses­ti opin­toi­hin ja muun vapaa-ajan kans­sa jou­tui teke­mään aika pal­jon kom­pro­mis­se­ja. Tosin tuo­hon­kin vai­kut­taa se, että nyt oikik­ses­sa mul­la ei tun­nu ole­van mitään itse­ku­ria jon­kin sään­nöl­li­sen opis­ke­lu­ryt­min suh­teen eli jos vain sai­sin aikai­sek­si aloit­taa luke­mi­sen sil­loin kuin olen suun­ni­tel­lut ja luki­sin vaik­ka kuusi tun­tia, niin hyvin­hän sii­nä jäi­si vapaa-aikaa muu­hun­kin, sil­lä jos olet aloit­ta­nut val­mis­tau­tu­mi­sen tent­tiin hyvis­sä ajoin, niin omal­la koh­dal­la aina­kin kuusi tun­tia päi­väs­sä oli­si aika paljon.

  Oikik­sen käy­mi­nen vii­teen vuo­teen on ihan hyvin mah­dol­lis­ta, jos jak­sat jat­ku­vas­ti opis­kel­la edes vähän, mut­ta hyvin moni val­mis­tuu kuu­des­sa vuo­des­sa. Syi­tä tähän on monia: on teh­ty (oman alan) töi­tä opis­ke­luai­ka­na, ollut muka­na (aine)järjestötoiminnassa tai jotain muu­ta. Töi­tä hank­kies­sa tuol­la val­mis­tu­mi­sa­jal­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä, kun­han sinul­ta löy­tyy oman alan työ­ko­ke­mus­ta ja opin­to­me­nes­tys ei ole aivan sur­kea, joten sii­tä on tur­ha stressata.

  On hyvä ottaa opin­not tie­tyl­lä taval­la tosis­saan heti alus­ta asti, mut­ta nii­tä ei kan­na­ta stres­sa­ta lii­kaa. Jos tun­tuu sil­tä, että nyt on kurs­se­ja lii­kaa, niin jätä roh­keas­ti joku niis­tä myö­hem­min suo­ri­tet­ta­vak­si. Kuun­te­le itseä­si ja jätä aikaa elä­mäs­tä naut­ti­mi­seen, sil­lä opis­ke­luai­ka on sii­tä ainut­laa­tuis­ta, että voit teh­dä vie­lä mel­ko vapaas­ti kaik­kea, kun taas työ­elä­män alkaes­sa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen se on hie­man vai­keam­paa. Itse opin aina­kin täs­tä kevääs­tä, että ei ole mitään jär­keä pau­kut­taa itse­ään ääri­ra­joil­le jo opis­ke­luai­ka­na opin­to­jen kans­sa ja täs­tä vii­sas­tu­nee­na aion­kin teh­dä väl­jem­män suun­ni­tel­man itsel­le­ni syk­syk­si, kos­ka haluai­sin aloit­taa van­han har­ras­tuk­se­ni uudes­taan, kes­kit­tyä omiin pro­jek­tei­hin, etsiä osa-aika­töi­tä opis­ke­lun ohel­le ja muu­ten­kin ottaa rennommin 🙂

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­ta­si joten­kin kysy­myk­sii­si ja kysy lisää, jos jäi jotain vie­lä mietityttämään!

 21. Moi!
  Vali­taan­ko kurs­seil­le ilmoit­tau­tu­neet nopeat syö hitaat ‑peri­aat­teel­la vai teh­dään­kö valin­ta opin­to­pis­tei­den mukaan? Haluai­sin käy­dä vero-oikeu­den koko­nai­suu­den nyt heti ensim­mäi­se­nä syk­sy­nä (pää­sin siis nyt sisään), mut­ta opin­to-oppaas­sa suo­si­tel­laan kurs­sia vas­ta 3. vuo­den syk­syl­le. Onko minul­la siis mitään mah­dol­li­suuk­sia tul­la vali­tuk­si kurs­seil­le, kun poh­jal­la ei ole lain­kaan opintopisteitä?

 22. Ensin­nä­kin onnea älyt­tö­mäs­ti sisäänpääsystä! 🙂

  Yleen­sä vain semi­naa­ri- tai pro­jek­ti­kurs­sei­hin saat­taa olla jon­kin­lai­sia vaa­ti­muk­sia tai etua sii­tä, että olet suo­rit­ta­nut jo tiet­ty­jä opin­to­ja aiemmin.

  Kurs­sin kuvauk­ses­sa pitäi­si lukea, mikä­li kurs­sil­le on jotain vaa­ti­muk­sia, mut­ta en tie­dä kuin­ka nii­tä edes val­vo­taan. Muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuun otta­mat­ta voit osal­lis­tua mis­sä vai­hees­sa tahan­sa opin­to­ja­si mil­le tahan­sa pakol­li­sel­le kurssille.

  Mut­ta kysei­sel­le vero-oikeu­den kurs­sil­le ei pitäi­si olla mitään etu­kä­teis­vaa­ti­muk­sia, tuo suo­si­tus on lähin­nä vain sen takia, että jos seu­rai­sit opin­to­put­kea, niin vero-oikeus tuli­si vas­ta kol­man­te­na vuo­te­na ja muu­ten­kaan se ei vält­tä­mät­tä ole hel­poim­mas­ta pääs­tä ensim­mäi­sel­le vuodelle.

  PS. Kan­nat­taa nyt aika yli­mal­kai­ses­ti suun­ni­tel­la ensi luku­vuo­den kurs­se­ja, kos­ka kurs­si­ku­vauk­set ja opin­to-opas on vie­lä täy­sin kes­ke­ne­räi­nen. Elo­kuun 17 päi­vä alkaa ensim­mäi­sil­le kurs­seil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen, joten kan­nat­taa kat­soa opin­to-opas­ta tar­kem­min elo­kuun alus­sa, jos se oli­si sil­loin lopul­li­ses­sa muodossaan.

 23. Kii­tos pal­jon vas­tauk­ses­ta 🙂 Täy­tyy siis vie­lä het­ki malt­taa odot­taa, että pää­sen suun­nit­te­le­maan kurssivalintoja!

 24. Kan­nat­taa sit­ten kat­sel­la myös Kie­li­kes­kuk­sen opin­to-oppai­ta, jos halu­aa aloit­taa (uudel­leen) jon­kin kie­len opis­ke­lun ja muu­ten­kin teil­lä uusil­la opis­ke­li­joil­la kuu­luu oikeus­no­taa­rin tut­kin­toon vir­ka­mies­ruot­si (3op) sekä 4op jotain vie­ras­ta kiel­tä. Tie­ten­kin kyseis­ten kurs­sien suo­ri­tusa­jan­koh­ta on vapaa­va­lin­tai­nen, mut­ta kos­ka kie­li­kurs­seil­la yleen­sä on tiu­kin läs­nä­olo­vaa­ti­mus ja ne ovat toi­saal­ta kevyi­tä kurs­se­ja, niin suo­sit­te­len ne käy­mään fuk­si­vuon­na alta pois 🙂

 25. Heips!

  Flashcar­dit vas­taa­vat käsi­te­kort­te­ja digi­ta­li­ses­sa muo­dos­sa. Kan­nat­taa googla­ta “Ankidroid” ja “Quiz­let”, sil­lä mm. näil­lä voi teh­dä flashcardeja.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.