Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

18 § Luku­tek­niik­ka ja motivaatio

Photo by Drew Beamer on Unsplash

Edel­li­ses­tä kir­joi­tuk­ses­ta on taas vie­räh­tä­nyt jo tovi, sil­lä opis­ke­lut sekä muut hom­mat ovat pitä­neet elä­män kii­rei­se­nä, vaik­ka toi­voin pys­ty­vä­ni päi­vit­te­le­mään blo­gia sään­nöl­li­ses­ti. Tosin, jos teil­lä on jotain kysy­myk­siä tai ideoi­ta mis­tä aihees­ta haluai­sit­te laa­jem­man kir­joi­tuk­sen, ehdot­ta­kaa ja kat­so­taan jos sai­sin tämän toteutumaan!

Moni on kui­ten­kin var­mas­ti huo­man­nut, että vas­taan sil­ti aktii­vi­ses­ti ja nopeas­ti blo­gin kom­ment­tei­hin, jon­ka lisäk­si useam­pi haki­ja onkin ollut yhtey­des­sä säh­kö­pos­tit­se. Vaik­ka en blo­gia aktii­vi­ses­ti päi­vit­täi­si­kään, autan sil­ti mie­lel­lä­ni kaik­keen oikik­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä! Eten­kin jos nyt kevään aika­na luku-ura­kan aika­na herää kysy­myk­siä tai tar­vit­set­te muu­ten tsemp­paus­ta, älkää epäi­röi­kö ottaa yhteyttä minuun. Toi­min myös val­men­nus­kurs­sil­la (Hel­sin­gin oikik­seen) tuto­ri­na ja teh­tä­vän­tar­kas­ta­ja­na, joten eikö­hän nuo tämän kevään aiheet­kin tule jol­lain taval­la täs­sä tutuksi 🙂

Muis­ta­kaa, että oikik­seen pää­se­mi­nen ei ihan oikeas­ti ole raket­ti­tie­det­tä eikä pää­sy­koe ole älyk­kyys­tes­ti. Kevään aika­na pelin rat­kai­see lähin­nä moti­vaa­tion­ne ja se, että ette epä­on­nis­tu­mis­ten ja epä­toi­von het­kil­lä luovuta!

Tein Var­jo­val­men­nuk­sen val­men­nus­kurs­sil­le tii­viin diae­si­tyk­sen, jos­sa käsit­te­lin oikeus­tie­tei­den perus­asioi­ta, luku­tek­niik­kaa sekä moti­vaa­tio­ta ja voit­te käy­dä kat­so­mas­sa diae­si­tyk­sen tääl­tä.

Esi­tyk­sen ensim­mäi­ses­sä osas­sa (joh­da­tus oikeus­tie­tee­seen) tus­kin tulee teil­le mitään hir­veän uut­ta, var­sin­kin kun myös Hel­sin­kiin hake­vat saa­vat huo­men­na vih­doin kir­jat hal­tuun­sa, mut­ta ehkä­pä luku­tek­niik­ka- ja moti­vaa­tio-osas­ta on teil­le jotain hyötyä.

Diae­si­tyk­seen asiat täy­tyy tie­ten­kin esit­tää mel­ko yksin­ker­tai­ses­ti ja käsit­te­lim­me ko. asioi­ta tar­kem­min luen­nol­la, joten jos joku dia jää epä­sel­väk­si tai haluat­te muu­ten kysyä esi­tyk­sen sisäl­lös­tä tar­kem­min, lait­ta­kaa kom­ment­tia tai kysy­mys­tä tule­maan sähköpostilla.

Lopuk­si

Tsemp­piä kai­kil­le tas­a­puo­li­ses­ti kevään ahke­roin­tia var­ten! Muis­ta­kaa, että teil­lä jokai­sel­la on ihan oikeas­ti edel­ly­tyk­set oikik­seen pää­se­mi­sel­le, mut­ta tei­dän täy­tyy vain uskoa itseen­ne ja pai­naa kai­kes­ta huo­li­mat­ta lop­puun asti.

PS. Teh­kää yhteis­ha­kua HETI ennen kuin se umpeu­tuu (5.4 klo 15.00). Täs­sä epä­on­nis­tu­mis­ta ei anne­ta anteeksi.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

28 ajatusta aiheesta “18 § Luku­tek­niik­ka ja motivaatio”

 1. Itse tein vii­me vuon­na toi­sel­la luku­ker­ral­la muis­tiin­pa­not ja tuo­hon meni muis­taak­se­ni 1–2 viik­koa. Jos kir­joi­tat muis­tiin­pa­no­ja käsin, niin tee ne sen sijaan koneel­la, sil­lä tämä nopeut­taa nii­den teke­mis­tä huo­mat­ta­vas­ti. Jos teet jo koneel­la, niin sit­ten ehkä rat­kai­su on vain teh­dä muis­tiin­pa­not ja ede­tä hitaam­min, jos kui­ten­kin tulos on se, että asiat jää­vät mie­lee­si. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti, että et tee niin tark­ko­ja muis­tiin­pa­no­ja / kar­sit tur­him­pia asioi­ta pois muistiinpanoista.

 2. Tosi kiva blo­gi!
  Onko muis­tiin­pa­not sun mie­les­tä vält­tä­mät­tö­mät, jos on saa­nut val­men­nus­kurs­sil­ta tii­vis­tel­män?
  Entä pal­jon­ko luit päi­väs­sä? Olen luke­nut sun pos­tauk­sen jos­sa ker­rot luku­tun­neis­ta, mut­ta miten jaoit ne? Mon­ta­ko tun­tia luit ensim­mäi­si­nä viik­koi­na päi­väs­sä, entä sen jäl­keen?
  Kii­tos jo etu­kä­teen vastauksista! 🙂

 3. Kii­tos paljon!

  Muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­nen on kyl­lä tosi pal­jon kiin­ni ihan sii­tä mil­lä taval­la opit, monet teke­vät ja monet eivät. Itse kuu­lun nii­hin hen­ki­löi­hin, jot­ka teki­vät pää­sy­koe­ke­vää­nä ja nyt esi­mer­kik­si tie­de­kun­nas­sa luen tent­tei­hin pel­käs­tään muis­tiin­pa­no­ja tekemällä.

  Itsel­le aina­kin muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­sen hyö­ty tulee sii­tä, että kun kir­joi­tan koko kir­jan mel­kein uudes­taan (en teh­nyt kuin aivan tur­him­pien asioi­den kar­si­mis­ta), niin olen taval­laan pako­tet­tu luke­maan aja­tuk­sel­la. Kun taas muu­ten vain kir­jaa lukies­sa aja­tus saat­tai­si hel­pos­ti­kin har­hail­la. Sii­nä mie­les­sä val­men­nus­kurs­sin tii­vis­tel­mä ei mie­les­tä­ni kor­vaa omia muis­tiin­pa­no­ja, vaan se toi­mii ennem­min­kin ker­tauk­sen apu­vä­li­nee­nä — jos edes sii­nä­kään roo­lis­sa. Vali­tet­ta­van usein val­men­nus­kurs­sien tii­vis­tel­mät ovat vir­hei­tä täyn­nä ja muu­ten­kin mel­ko käyt­tö­kel­vot­to­mat, joten itse en ehkä nii­tä suo­si­si oman opis­ke­lun välineenä.

  Lisäk­si muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­nen on aikaa­vie­vää, joten ehdot­to­mas­ti suo­sit­te­li­sin aina­kin laa­jem­pien muis­tiin­pa­no­jen teke­mi­sen koneel­la hom­man nopeut­ta­mi­sek­si tai yli­pää­tään har­kit­se­mis­ta, että onko nii­den teke­mi­ses­tä sii­hen kulu­van ajan näkö­kul­mas­ta järkeä.

  Vii­me kevää­nä muis­taak­se­ni aloi­tin seit­se­män tun­nin päi­vil­lä + val­men­nus­kurs­sin ope­tus ja nos­tin sitä vii­kot­tain 30 minuu­til­la. Parin vii­kon pääs­tä kun pää­sin jo kah­dek­saan tun­tiin, niin sit­ten pysyin sii­nä lop­pu­ki­riin asti (n. 14pv ennen koet­ta), kun aloin luke­maan, niin pal­jon kuin vain jak­soin eli 8–10 tun­tia + val­men­nus­kurs­si. Luku­tun­tien ver­tai­lu on vain aina mel­ko tur­haa ja jopa tyh­mää, sil­lä toi­sen nel­jän tun­nin luku­päi­vä saat­taa olla monin­ker­tai­ses­ti tehok­kaam­pi kuin toi­sen kah­dek­san tun­nin luku­päi­vä. Tär­kein­tä kui­ten­kin luku­tun­neis­sa on nousu­joh­tei­suus ja se, että aivan muu­ta­man tun­nin lues­ke­lul­la sil­loin täl­löin ei pää­se sisälle.

  Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä oli apua ja pahoit­te­lut hie­man vii­väs­ty­nees­tä vas­tauk­ses­ta — pää­siäi­sen lomai­lun takia vas­taa­mi­nen hie­man venähti 😀

 4. Hei,
  Tämä on ihan mah­ta­va blo­gi!! Täy­tyy kysyä sel­lais­ta, kun tuol­la jos­sain pos­tauk­ses­sa mai­nit­set, että osal­lis­tuit vain Oikeus­kie­len tenttiin…niin miten se onnis­tui? Opis­ke­len itse­kin Hesas­sa, ja joka pai­kas­sa infois­sa on toi­to­tet­tu, että esim. juu­ri Oikeus­kie­les­sä on tark­ka läs­nä­olo­vel­vol­li­suus — eivät­kö ne sit­ten val­vo sitä, ei ole nimi­lis­to­ja tms. Nimi­tää­in juu­ri sii­tä syys­tä en ole sin­ne ilmoit­tau­tu­nut, kun aina on aika­tau­lut olleet niin han­ka­lat, mut­ta jos ker­ran pelk­kä tent­ti­mi­nen onnis­tuu, niin sehän oli­si loistavaa.

 5. Kii­tos kiitos 🙂

  Aika monel­la kurs­sil­la meil­lä tosi­aan on pakol­li­set läs­nä­olot, mut­ta aika usein nii­tä kat­so­taan sor­mien läpi tai sit­ten val­von­ta on hyvin heik­koa. Puhe­vies­tin­näs­sä esi­mer­kik­si ei hai­tan­nut mitään vaik­kei sil­lä yhtei­sel­lä avaus­luen­nol­la iki­nä ollut ja opet­ta­ja sen tie­si. En nyt kan­nus­ta jät­tä­mään pakol­li­sia luen­to­ja väliin, mut­ta eihän luen­noit­si­jat sitä tie­dä kuka sen ruk­sin läs­nä­olo­lis­taan on mer­kan­nut ellei kysees­sä ole pienryhmäkurssi.

  Joil­la­kin kurs­seil­la tuo läs­nä­olo on vain mie­les­tä­ni täy­sin tur­haa, sil­lä oikeus­kie­len­kään ten­tin vai­keus ei hir­veäs­ti pää­tä hui­man­nut — läpi pää­si ilman min­kään­lais­ta valmistautumista.

  Eli kyl­lä, kurs­sil­la on pakol­li­nen läs­nä­olo, mut­ta “luo­vil­la” rat­kai­suil­la niis­tä sel­vi­ää ja toi­sek­seen en oikeas­ti jak­sa uskoa, että opet­ta­ja ei suos­tui­si anta­maan suo­ri­tus­mer­kin­tää kurs­sis­ta, jos läpäi­set ten­tin omin avuin, mut­ta et ole käy­nyt luennoilla.

  Tsemp­piä opintoihin! 🙂

 6. Ker­roit aiem­min että ennen kuin pää­sit sisään oikik­seen niin olit opis­kel­lut kurs­se­ja avoi­mes­sa. Vuo­sit­tain avoi­men väy­län kaut­ta vali­taan sisään noin vii­si opis­ke­li­jaa ja vali­tuk­si tule­mi­nen edel­lyt­tää aika hyviä arvo­sa­no­ja (kat­soin tilas­to­ja paril­ta vii­me vuo­del­ta niin alin hyväk­syt­ty kes­kiar­vo oli yli 4! Eli siis kun tar­vi­taan 55 opin­to­pis­tet­tä niin kai­kis­ta täy­tyi­si saa­da tuo…). Miten help­poa ten­teis­tä on saa­da 4 tai 5? Ker­roit että kun pää­sit sisään oikik­seen niin uusit ympä­ris­tö­oi­keu­den kurs­sin, jon­ka olit suo­rit­ta­nut avoi­mes­sa, ja arvo­sa­na nousi kak­ko­ses­ta vitoseen?!

 7. Avoin väy­lä on kiel­tä­mät­tä mel­ko työ­läs pääs­tä sisäl­le ja vähin­tään­kin kah­den vuo­den pro­jek­ti, joten pal­jon toden­nä­köi­sem­min pää­set aiem­min sisäl­le pää­sy­ko­keen kaut­ta kuin avoi­men väy­län kaut­ta. Kos­ka jos oikeas­ti sai­sit pidet­tyä kes­kiar­vo­si yli 4.0:ssa, niin var­mas­ti sel­viy­dyt pää­sy­ko­kees­ta­kin jonain vuonna.

  Tie­ten­kin jois­ta­kin kurs­seis­ta voi­si saa­da nelos­ta huo­nom­man­kin, eten­kin jos kysees­sä on opin­to­pis­teil­tään pie­ni kurs­si, sil­lä tuo kes­kiar­vo las­ke­taan opin­to­pis­te­pai­no­te­tus­ti. Mut­ta kovin työ­läs­tä tuon kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­nen on. Nyky­ään tie­de­kun­nas­sa, kun olen löy­tä­nyt oman tapa­ni opis­kel­la tent­tei­hin ja panos­tan ajal­li­ses­ti opis­ke­luun, niin saan useim­mi­ten kurs­seis­ta vito­sia, mut­ta pitää kui­ten­kin muis­taa, että opis­ke­lin tosi­aan avoi­mes­sa kah­den väli­vuo­den ajan. Juri­di­nen tie­tä­myk­se­ni oli siis jo ennen oikis­ta suht hyvä ja olin saa­nut “tree­na­ta” opis­ke­lua jo kah­den vuo­den ajan, joten enää oikik­ses­sa tähän opet­te­luun ei ole men­nyt niin pal­joa aikaa. Lisäk­si olen ollut pää­toi­mi­nen opis­ke­li­ja ja saa­nut kes­kit­tyä täy­sin opin­toi­hin, mihin vält­tä­mät­tä väli­vuo­si­na ei aina ole mahdollisuutta. 

  Suo­sit­te­len avoi­mes­sa opis­ke­lua väli­vuo­si­na, sil­lä se on paras mah­dol­li­nen tapa val­mis­tau­tua pää­sy­ko­kei­siin ja lisäk­si ne opin­not saa hyväk­si­luet­tua sit­ten tie­de­kun­nas­sa. Tai aina­kin jos haet Hel­sin­gin oikik­seen ja opis­ke­let Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, niin hyväk­si­lu­ke­mi­ses­sa ei ole mitään ongel­maa, mut­ta mui­den avoi­mien yli­opis­to­jen oikis­kurs­sien hyväk­si­lu­ke­mi­nen ei vält­tä­mät­tä onnis­tu Hel­sin­kiin. Eli suo­sit­te­len teke­mään sen kau­pun­gin avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja mihin olet hake­mas­sa mikä­li vain mahdollista.

  Avoi­men väy­län kaut­ta sisään­pää­se­mi­nen ei tosi­aan ole mikään mah­dot­to­muus, mut­ta se on pit­kä­jän­tei­nen pro­ses­si ja uskal­tai­sin väit­tää, että mikä­li jos­sain vai­hees­sa oli­sit kes­kiar­von puo­les­ta pää­se­mäs­sä avoi­men väy­län kaut­ta sisäl­le, niin pää­set kyl­lä jo sitä ennen pää­sy­ko­keel­la sisään.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­ta­si joten­kin kysy­myk­see­si, sil­lä kovan kes­kiar­von saa­vut­ta­mi­sen vai­keus on kui­ten­kin mel­ko yksilökohtaista.

 8. Hei! Haluai­sin sul­ta kysyä vie­lä tos­ta yhteis­pis­te­jo­nos­ta 😀 Eli olit aikai­sem­min vii­me vuo­den tilan­tee­seen liit­tyen mai­nin­nut, että mikä­li sai täy­det läh­tö­pis­teet (32 pis­tet­tä) pää­see sisään, vaik­ka oli­si saa­nut kokees­ta ainoas­taan 29 pis­tet­tä. Voi­sit­ko vie­lä sel­ven­tää, mitä tuo tie­de­kun­nan sivuil­la pis­te­ra­jo­ja kos­ke­vas­sa tau­lu­kos­sa yhteis­pis­te­jo­non koh­dal­la ole­va “60 pis­tet­tä, 41 koe­pis­tet­tä” tarkoittaa? 🙂 

  Kyse­len tätä lähin­nä sen takia, että vaik­ka luin­kin täy­del­lä tar­mol­la koko kevään, eili­sen pää­sy­koe ja sen sovel­ta­vuus hie­man yllät­ti­vät, eikä koe men­nyt ihan niin nap­piin kuin oli­sin toi­vo­nut. Kir­joi­tin ylp­pä­reis­sä kui­ten­kin LLL­LE-rivin ja nyt vii­mei­nen toi­vo­ni on se, että sai­sin pape­reil­la edes vähän mene­tet­ty­jä pis­tei­tä anteeksi 😀

 9. Tuo tar­koit­taa sitä, että kaik­ki jot­ka ovat saa­neet 61 yhteis­pis­tet­tä ovat pääs­seet sisään huo­li­mat­ta sii­tä tuli­vat­ko pis­teet miten (esim. 45p kokees­ta mut­ta vain 16 läh­tö­pis­tet­tä tai sit­ten 29p kokees­ta ja 32 läh­tö­pis­tet­tä). Mut­ta sen sijaan niis­tä ket­kä ovat saa­neet 60 yhteis­pis­tet­tä vain ne ovat pääs­seet sisäl­le, joil­la oli myös 41 koe­pis­tet­tä. Tämä joh­tuu sii­tä, että kun yhteis­pis­te­jo­nos­ta tai­det­tiin ottaa sisäl­le 100 haki­jaa, niin siel­lä on ollut useam­pi 60 yhteis­pis­tet­tä saa­nut­ta hen­ki­löä, jot­ka on pitä­nyt lait­taa parem­mus­jär­jes­tyk­seen, sil­lä vain 100 haki­jaa ote­taan yhteis­pis­te­jo­nos­ta sisäl­le. Eli voi­si olla, että 95 haki­jaa ovat saa­neet yhteis­pis­tei­tä 61 tai enem­män, mut­ta 60 yhteis­pis­tei­tä saa­nei­ta on ollut 20, jol­loin hei­dät pitää lait­taa parem­mus­jär­jes­tyk­seen, kos­ka vain vii­si mah­tuu enää tuos­sa jonos­sa sisälle.

  Eli pis­te­ra­jo­ja voi tul­ki­ta aina niin, että ilmoi­tet­tua rajaa pis­teen parem­mat saa­neet ovat kaik­ki pääs­seet sisäl­le. Koe­pis­te­jo­nos­sa tai­si pis­te­ra­ja olla vii­me vuon­na 34 pis­tet­tä, jos oli x mää­rä läh­tö­pis­tei­tä eli KAIKKI jot­ka sai­vat 35 pis­tet­tä pää­si­vät sisälle.

  Jos olet kir­joit­ta­nut ällä­si ns. oikeis­ta aineis­ta, niin ne saat­ta­vat pelas­taa jopa 5–7 pis­tet­tä kokees­sa. Se tie­ten­kin vaih­te­lee vuo­sit­tain ja on mah­do­ton­ta sanoa, että pal­jon­ko tänä vuon­na läh­tö­pis­teis­tä voi par­haim­mil­laan olla hyö­tyä. Tosin, jos olen käsit­tä­nyt oikein, niin tuo­ta hyö­tyä ei kui­ten­kaan saa ellet ete­ne moni­va­lin­ta­vai­hees­ta läpi eli vie­lä tuos­sa koh­taa läh­tö­pis­teet eivät voi aut­taa pis­te­me­ne­tyk­siin. Lisäk­si myös muis­ta kuin moni­va­lin­nois­ta (eli niis­tä kol­mes­ta kir­joi­tus­teh­tä­väs­tä) on pitä­nyt saa­da vähin­tään 15 pis­tet­tä yhteensä.

  Kysy vie­lä uudes­taan, jos tämä seli­tys ei vas­tan­nut kysymykseesi 🙂

 10. Täs­sä toi­nen ano­nyy­mi! Huo­maut­tai­sin myös että yhteis­pis­te­jo­nos­sa huo­mioi­daan vain nel­jä yo-koet­ta sen mukaan, mit­kä kokeet anta­vat kor­keim­mat läh­tö­pis­teet. Huo­mioi­ta­vat kokeet ovat äidin­kie­li ja kol­me seu­raa­vis­ta: toi­nen koti­mai­nen kie­li, vie­ras kie­li, mate­ma­tiik­ka ja reaalikoe.

  Lisäk­si kun ano­nyy­mi ker­too kir­joit­ta­neen­sa LLL­LE-rivin, niin sil­lä on pal­jon­kin väliä, kuin­ka mon­ta pit­kän oppi­mää­rän koet­ta tuos­sa jou­kos­sa on. Nimit­täin pit­kän oppi­mää­rän kokeis­ta saa enem­män pis­teis­tä kuin lyhyen/keskimäärin oppi­mää­rän kokeis­ta. Esi­mer­kik­si kes­ki­pit­kän ruot­sin lau­da­tur vas­taa pit­kän ruot­sin mag­naa (= 5 läh­tö­pis­tet­tä). Sen sijaan pit­kän ruot­sin lau­da­tu­ris­ta sai­si 8 lähtöpistettä.

  Yli­op­pi­las­tut­kin­non perus­teel­la voi saa­da enin­tään 32 läh­tö­pis­tet­tä. 32 läh­tö­pis­tet­tä saa jos on kir­joit­ta­nut lau­da­tu­rin niin äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta, reaa­li­ko­kees­ta ja pit­käs­tä englan­nis­ta (tai pit­käs­tä ruot­sis­ta). Esi­mer­kik­si vuon­na 2016 kaik­ki ne, jot­ka sai­vat 32 läh­tö­pis­tet­tä, pää­si­vät oikik­seen sisään 29 koe­pis­teel­lä. Sen sijaan jos läh­tö­pis­tei­tä oli vähän eli yo-kokeet oli­vat men­neet pen­kin alle, niin pää­sy­ko­kees­ta vaa­dit­tiin jopa 36 koepistettä.

  Hyvin men­neet yo-kokeet aut­ta­vat siis ehdot­to­mas­ti sisään­pää­sys­sä jopa 7 pis­teen ver­ran, mut­ta pel­käs­tään hyvin men­nei­siin yo-kokei­siin ei kan­na­ta luot­taa, kos­ka pää­sy­ko­kees­sa täy­tyy juu­ri­kin pääs­tä läpi ensin moni­va­lin­ta­vai­hees­ta ja sen jäl­keen saa­da vähin­tään puo­let pis­teis­tä kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä. Eli aivan yhtä lail­la on val­mis­tau­dut­ta­va pää­sy­ko­kei­siin oli­vat­pa yo-kokeet men­neet hyvin tai huonosti.

 11. Hei toi­nen ano­nyy­mi! Kii­tos sul­le­kin vies­tis­tä, sil­lä sain kom­men­tis­ta­si lisää toi­voa: olin kir­joit­ta­nut ällä­ni äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä ruot­sis­ta, pit­käs­tä englan­nis­ta sekä yhteis­kun­tao­pis­ta! 😀 Las­kes­ke­lin vähän ja uskon saa­va­ni moni­va­lin­nois­ta yhteen­sä about 14–16 pis­tet­tä, toi­vot­ta­vas­ti riit­tää sii­hen, että pää­sen “ekas­ta vai­hees­ta” läpi! 🙂

 12. Hei! Sain pal­jon hyö­dyl­lis­tä tie­toa lues­ke­le­mal­la blo­gi­si läpi. Kii­tos sii­tä!
  Minua kiin­nos­tai­si tie­tää mon­ta­kin asi­aa… jos jak­sat vas­ta­ta.
  1) Miten koit val­men­nus­kurs­sin hyö­dyn suh­tees­sa hin­taan? Luu­let­ko, että oli­sit pääs­syt sisään vii­me yrit­tä­mäl­lä­si ilman val­men­nus­kurs­sia­kin vai oli­ko sil­lä tär­keä­kin roo­li onnis­tu­mi­ses­sa­si? Kävit­kö val­men­nus­kurs­sin mone­na vuon­na?
  2) Onko oikeus­tie­teel­li­sen opin­not vas­tan­neet nii­tä mie­li­ku­via (haas­ta­vuus, sisäl­tö ym.), mitä sinul­la oli ennen kuin aloit opis­kel­la oikeus­tie­det­tä vai yllät­ti­vät­kö ne jol­lain taval­la ja miten? (ylei­set mie­li­ku­vat vs. todel­li­suus)
  3) Onko täy­sin epä­rea­lis­tis­ta kuvi­tel­la lap­set­to­ma­na ja lukio & amk-taus­tal­la pys­ty­vän­sä opis­ke­le­maan avoi­mes­sa 30 op kokoai­ka­työn ohel­la? Las­kes­ke­lin, että kes­ki­mää­rin 2 h päi­väs­sä ympä­ri vuo­den opis­kel­mal­la tuol­lai­seen mää­rään voi­si pääs­tä. Las­kel­mas­sa aja­tuk­se­na oli se, että joku päi­vä enem­män, joku vähem­män, mut­ta kes­ki­mää­rin 2 h/ pv eli 14 h vii­kos­sa ei vai­kut­tai­si minus­ta ihan mah­dot­to­mal­ta. Käy­tän­nös­sä vähen­täi­sin tur­hien tv-ohjel­mien ym. aivo­kuo­nan seu­raa­mis­ta ja käyt­täi­sin ajan jär­ke­väm­min itse­ni kehit­tä­mi­seen. Kuul­los­taa­ko aivan uto­pis­ti­sel­ta? Olen luke­nut, että oikik­ses­sa 1 op voi hyvin vie­dä enem­män kuin 27 h. Omat koke­muk­se­si?
  4) Kurs­sien opis­ke­lu­jär­jes­tys on var­sin vapaa oikeus­tie­teel­li­ses­sä. Mitä aihe­pii­re­jä jät­täi­sit suo­siol­la myö­hem­mäk­si? Ts. jos on valin­nan­va­raa, mis­tä kurs­seis­ta suo­sit­te­li­sit aloit­ta­maan?
  5) Jos voi­sit pala­ta ajas­sa taak­se päin esim. lukio­ai­koi­hin asti, teki­sit­kö jotain eri taval­la aja­tel­len pon­nis­te­lu­ja­si koh­ti oikista?

 13. Kiva kuul­la, että blo­gis­ta on ollut hyötyä 🙂

  1. Omas­ta mie­les­tä­ni kau­pal­lis­ten val­men­nus­kurs­sien hin­ta-laa­tu- tai hin­ta-hyö­ty-suh­de ei ole kovin hyvä. Val­men­nus­kurs­sin suu­rin hyö­ty on ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la, mut­ta seu­raa­vil­la haku­ker­roil­la sen mer­ki­tys vähe­nee. Tie­ten­kin jokai­nen haki­ja on yksi­löl­li­nen, että joku saat­taa oppia todel­la hyvin tun­neil­la asiat / kir­jo­jen vai­keat koh­dat saat­ta­vat avau­tua opet­ta­jan toi­mes­ta parem­min, mut­ta omas­ta mie­les­tä­ni val­men­nus­kurs­sien hyö­dyl­li­sen anti on ehdot­to­mas­ti teh­tä­vät ja harjoituskokeet.

  Kävin val­men­nus­kurs­sin jokai­se­na haku­ke­vää­nä (2014 Pykä­län etä­kurs­si, 2015 Var­jo­val­men­nus, 2016 Var­jo­val­men­nus + Pykä­län teh­tä­vät), mut­ta uskal­tai­sin väit­tää, että vii­me kevää­nä oli­sin pääs­syt sisäl­le ilman val­men­nus­kurs­sia­kin. Tosin sanon aina, että min­kä takia et mak­si­moi­si mah­dol­li­suuk­sia­si pääs­tä oikik­seen ja ehdot­to­mas­ti useam­man­kin haku­ker­ran jäl­keen val­men­nus­kurs­sis­ta oli itsel­le hakies­sa hyö­tyä. Lisäk­si Var­jo­val­men­nus on vie­lä täy­sin ilmai­nen val­men­nus­kurs­si, joten sii­nä on aina­kin hin­ta-hyö­ty­suh­de kunnossa.

  2. Tähän on hie­man vai­kea vas­ta­ta, sil­lä opis­ke­lin avoi­mes­sa kah­den väli­vuo­den ajan, jos­sa opis­ke­lu oli lähes ident­tis­tä itse tie­de­kun­nas­sa opis­ke­luun. Sii­tä mitä kuvit­te­lin opis­ke­lun ole­van ennen avoin­ta, niin en muis­ta, mut­ta muis­taak­se­ni en miten­kään hir­veäs­ti miet­ti­nyt ko. asi­aa. Tai no itsea­sias­sa sii­nä mie­les­sä opis­ke­lu nime­no­maan Hel­sin­gin tie­de­kun­nas­sa ei ole vas­tan­nut mie­li­ku­via­ni, sil­lä vali­tet­ta­van usein opis­ke­li­jan oikeuk­sia pol­je­taan hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta ja välil­lä kurs­sien jär­jes­te­lyt ovat täy­sin kata­stro­faa­li­sia. Täs­tä aihees­ta voi­sin antaa omal­le tie­de­kun­nal­le jul­kai­su­kel­vo­ton­ta palau­tet­ta, mut­ta jäte­tään se nyt kui­ten­kin antamatta. 

  Posi­tii­vi­nen uuti­nen on se, että Hel­sin­gin oikik­sen tut­kin­to­ra­ken­teet ovat menos­sa uusik­si ja ope­tus­ta­po­ja ollaan muut­ta­mas­sa radi­kaa­lis­ti mas­sa­luen­nois­ta (ja yksin pänt­tää­mi­ses­tä) pien­ryh­mä­ope­tuk­seen ja enem­män sovel­ta­vaan suun­taan, joka on erin­omai­nen uudis­tus aja­tuk­sen tasol­la. Eri asia on sit­ten miten uudis­tus käy­tän­nös­sä tulee toteu­tu­maan. OTM:n tut­kin­nos­sa on kui­ten­kin erit­täin pal­jon tilaa kehit­tä­mi­sel­le sekä uudis­ta­mi­sel­le eten­kin Hel­sin­gis­sä (mui­den oikik­sien tilan­tees­ta en ole niin hyvin peril­lä) ja toi­von mukaan pää­sen­kin vai­kut­ta­maan sii­hen tulevaisuudessa.

  3. Tämä vähän riip­puu mil­lä ajan­jak­sol­la ajat­te­lit tuon tavoit­teen saa­vut­taa vuo­des­sa vai luku­vuo­des­sa? Jos nyt lei­ki­tään, että tar­koi­tit luku­vuot­ta (n. syys­kuu-tou­ko­kuu), niin se on hyvin­kin mah­dol­lis­ta teo­rias­sa, sil­lä ei yhteen opin­to­pis­tee­seen todel­la­kaan mene IKINÄ 27 tun­tia. Ei edes par­haim­piin arvo­sa­noi­hin. Rank­kaa kui­ten­kin tuon tavoit­teen saa­vut­ta­mi­nen tuli­si ole­maan kokoai­ka­työn ohel­la ja toi­nen ongel­ma tulee ole­maan avoi­men yli­opis­ton tar­jon­ta, sil­lä var­sin­kaan Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kurs­se­ja ei ole tar­jol­la aivan älyt­tö­mäs­ti, että nii­tä sai­si edes jak­so­tet­tua muka­vas­ti peräk­käin. Kol­mas asia joka täy­tyy huo­mioi­da on se, että mikä­li haluat oikik­seen, niin ehdot­to­mas­ti panos­tat täy­sil­lä itse pää­sy­ko­kee­seen, joten voi­sit lukea vain maa­lis­kuun 2018 lop­puun saak­ka. Pää­sy­koe­ke­vää­seen on elin­tär­ke­ää panos­taa täy­sil­lä ja jät­tä­mään työt kevään ajak­si pois sekä kaik­ki muu yli­mää­räi­nen. Suo­sit­te­len kyl­lä pai­nok­kaas­ti opis­ke­le­maan ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua avoi­mes­sa, mut­ta juri­dii­kan pänt­tää­mi­sel­le täy­tyy olla ener­gi­aa myös pää­sy­koe­ke­vää­nä, sil­lä se tulee ole­maan ras­kas ajanjakso.

  4. Tie­tys­sä mie­les­sä vapau­teen on tulos­sa hie­man rajoi­tuk­sia edel­lä mai­ni­tun uudis­tuk­sen takia Hel­sin­gis­sä ja mikä­li viit­taat suo­ri­tus­jär­jes­tyk­sel­lä täs­sä tilan­tees­sa avoi­mes­sa opis­ke­luun, niin jäl­leen ker­ran eten­kin Hel­sin­gin avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa kurs­si­va­li­koi­ma ei vält­tä­mät­tä ole kovin laa­ja, että valin­nan­va­pau­del­le jäi­si edes mitään varaa. Mut­ta täy­del­li­ses­sä maa­il­mas­sa aloit­tai­sin val­tio­sään­tö­oi­keu­des­ta, joka aut­taa ymmär­tä­mään Suo­men oikeus­jär­jes­tys­tä laa­jem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa ja antaa eten­kin jul­ki­soi­keu­den kurs­sien opis­ke­lul­le hyvän pohjan.

  (jat­kuu seu­raa­vas­sa kom­men­tis­sa — merk­ki­mää­rä tuli vastaan)

 14. 5. Oli­sin panos­ta­nut kie­liin tai aina­kin englan­tiin, sil­lä elä­mään­sä on ihan hyvä suun­ni­tel­la myös oikik­seen pää­syä pidem­mäl­le. Nimit­täin kun oik­ka­ri­na alkaa etsi­mään ensim­mäi­siä oman alan töi­tä, niin kie­li­tai­dos­ta on iso etu. Ehkä oli­sin myös panos­ta­nut enem­män yli­pää­tään kou­luun, jos en oli­si ollut vir­heel­li­ses­sä käsi­tyk­ses­sä yo-pape­rei­den mer­ki­tyk­sen suh­teen. Muu­ten oikeas­taan lukios­sa ei oikein voi teh­dä mitään ihmeel­lis­tä sisään­pää­syn edis­tä­mi­sek­si. Kaik­ki mitä teet oikis­ta ennen ovat vain hyö­dyk­si taval­la tai toi­sel­la ja täs­tä syys­tä niin kau­pan kas­sal­la työs­ken­te­ly kuin toi­sen tut­kin­non teke­mi­nen ei ole yhtään huo­no hom­ma, var­sin­kin jos kiin­nos­tus oikik­seen herää myö­hem­min. Se, mil­tä reit­ti oikik­seen voi näyt­tää, voi olla min­kä­lai­nen tahan­sa. Vaik­ka olin­kin val­mii­na uhraa­maan ihmi­suh­teis­ta läh­tien kai­ken oikik­seen pää­se­mi­sen eteen ja var­maan oli­sin edel­leen­kin, niin muis­tut­tai­sin lukioi­käis­tä itseä­ni sii­tä, että epä­on­nis­tu­mis­ta ei pidä pelä­tä eikä elä­mäs­sä kan­na­ta stres­sa­ta mitään lii­kaa — se on vain haitallista.

  Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vas­tauk­sis­ta oli jotain apua ja kysy vain tar­ken­nuk­sia tai lisä­ky­sy­myk­siä sekä kor­jaa jos ymmär­sin jon­kin kysy­myk­se­si väärin 🙂

 15. Kii­tos vas­tauk­sis­ta! 🙂 Oli­sin tie­tys­ti voi­nut mai­ni­ta, että Turun yli­opis­tos­ta kyse minun koh­dal­la­ni. Tääl­lä avoi­mes­sa on mie­les­tä­ni hyvä tar­jon­ta ja ryt­mi on mie­tit­ty val­miik­si, kurs­sit menee nätis­ti peräk­käin ja hel­pos­ti nii­tä sai­si poi­mit­tua yli 30 op yhdel­le lukuvuodelle.

  Anyways, sain näis­tä tie­dois­ta taas vähän lisäym­mär­rys­tä. On vai­kea hah­mot­taa, mihin oikein on ryh­ty­mäs­sä, kun ei ole vie­lä mitään koke­mus­ta. Var­jo­val­men­nuk­ses­ta en ollut kuul­lut­kaan ennen. Hie­noa, että täl­lais­ta on ole­mas­sa. Tai­taa olla aika pio­nee­ri­toi­min­taa, ei var­maan ole levin­nyt vie­lä tän­ne asti.

 16. Aivan, no sit­ten voit unoh­taa höpi­nä­ni Hel­sin­gin avoi­mes­ta yliopistosta 😀 

  Ensi vuon­na, kun val­ta­kun­nal­li­nen valin­ta­koeyh­teis­työ alkaa, niin Var­jo­val­men­nuk­sen mate­ri­aa­le­ja voi käyt­tää myös mui­hin kuin Hel­sin­gin oikik­seen hake­vat (teh­tä­vät, foo­ru­mi jne.), mut­ta tois­tai­sek­si aina­kin lähio­pe­tus­ta jär­jes­te­tään vain tääl­lä Helsingissä.

  Tsemp­piä opin­toi­hin ja kyse­le lisää, jos myö­hem­min tulee jotain mieleen 🙂

 17. Ilmei­ses­ti pää­sit oikik­seen kol­man­nel­la haku­ker­ral­la niin kiin­nos­tai­si kuul­la mil­le vara­si­jal­le jäit aiem­min ja mil­lä pis­teil­lä. Var­maan aiem­min oot­kin ker­to­nut mut­ta ei osu nyt sil­miin! Lähin­nä mie­tin, että jos koe­pis­te­jo­nos­sa vähim­mäis­pis­te­mää­rä on 35 pis­tet­tä, ja saa­kin 33 pis­tet­tä, niin onko tuos­sa jol­lain vara­si­jal­la 50 vai 5?

  Vara­si­jo­ja on Hel­sin­gis­sä aina­kin teo­rias­sa 600, kos­ka sen ver­ran ete­nee moni­va­lin­nois­ta seu­raa­vaan vai­hee­seen. Toki var­maan nämä kaik­ki 600 eivät saa kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä vähin­tään puo­lia pis­teis­tä, jol­loin hei­dät hylä­tään suo­raan eivät­kä saa kai varasijaakaan.

 18. Piti ihan itse­kin lun­ta­ta van­has­ta blo­gi­kir­joi­tuk­ses­ta (6 § Pää­sy­koe­ke­vää­ni) aiem­pien haku­ke­väi­den tulok­sia, mut­ta tosi­aan vuon­na 2014 sain 42/70 pis­tet­tä enkä tie­dä olin­ko edes mil­lään vara­si­jal­la. Vuon­na 2015 taas sain 28/50 pis­tet­tä ja olin ilmei­ses­ti vara­si­jal­la +200.

  Sanoi­sin, että tuon parin pis­teen pääs­sä sisään­pää­sys­tä on ennem­min­kin 50 haki­jaa kuin vii­si haki­jaa, mut­ta voit itse kat­soa tääl­tä (http://www.helsinki.fi/commencement/pv/oik-oikeustiede-hel-suomi.pdf) kaik­kien haki­joi­den pis­teet vii­me vuo­den osal­ta ja las­kea kuin­ka mon­ta haki­jaa oli esim. kah­den pis­teen pääs­sä sisäänpääsystä.

  Tosin nämä tie­dot ja arviot ovat nime­no­maan Hel­sin­gin oikik­seen liit­tyen. Toi­saal­ta oikik­ses­ta riip­pu­mat­ta ei ole väliä sil­lä mil­le vara­si­jal­la jää, kos­ka vali­tet­ta­vas­ti vara­si­jal­ta sisään­pää­sy ilman oikai­su­vaa­ti­mus­ta ovat erit­täin har­vi­nai­sia ja var­sin­kin Hel­sin­gin osal­ta vie­lä harvinaisempia.

  Hyvää juhan­nus­ta!

 19. Moik­ka!
  Haluai­sin sel­lais­ta kysyä, että kuin­ka pal­jon suun­nil­leen käy­tät päi­vit­täin aikaa opis­ke­luun? Jää­kö pal­jon vapaa-aikaa ja aikaa esim. harrastuksiin/töihin/kavereihin? Pää­sin itse juu­ri oikik­seen sisäl­le ja nyt olen alka­nut stres­saa­maan, että kuin­ka­han ras­kas­ta se opis­ke­lu siel­lä on. Vaa­tii­ko vii­teen vuo­teen oikik­sen käy­mi­nen ihan jär­je­tön­tä työ­mää­rää ja käy­kö moni esim. 6 vuo­des­sa? Onko esim. töi­tä hank­kies­sa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen joten­kin hait­taa sii­tä, että ei val­mis­tu­nut vii­des­sä vuo­des­sa?
  Kii­tos, jos viit­sit vastata! 🙂

 20. Tuo­hon on oikeas­ti tosi vai­ke­aa antaa min­kään­lais­ta vas­taus­ta, kos­ka se vaih­te­lee todel­la pal­jon enkä iki­nä nou­da­ta (aina­kaan tar­kas­ti) mitään lukusuun­ni­tel­maa tent­tei­hin. Maa­lis­kuus­sa kun tent­te­jä oli aika tiu­haan tah­tiin peräk­käin, niin muis­taak­se­ni luin monen vii­kon ajan kuut­ta­kin tun­tia päi­väs­sä, ellen enem­män, mut­ta välil­lä taas luen pari tun­tia päivässä. 

  Se riip­puu hyvin pal­jon sii­tä kuin­ka pal­jon ja min­kä­lai­sia kurs­se­ja valit­see sekä mil­loin val­mis­tau­tu­mi­sen esim. tent­tei­hin aloit­taa. Syk­syl­lä esi­mer­kik­si tein vain perus­kurs­se­ja aika pie­nel­lä panos­tuk­sel­la ja aikaa jäi hyvin rava­ta fuk­si­rien­nois­sa sun muis­sa. Jou­lu­kuus­ta eteen­päin aloin kes­kit­tyä tur­han­kin fanaat­ti­ses­ti opin­toi­hin ja muun vapaa-ajan kans­sa jou­tui teke­mään aika pal­jon kom­pro­mis­se­ja. Tosin tuo­hon­kin vai­kut­taa se, että nyt oikik­ses­sa mul­la ei tun­nu ole­van mitään itse­ku­ria jon­kin sään­nöl­li­sen opis­ke­lu­ryt­min suh­teen eli jos vain sai­sin aikai­sek­si aloit­taa luke­mi­sen sil­loin kuin olen suun­ni­tel­lut ja luki­sin vaik­ka kuusi tun­tia, niin hyvin­hän sii­nä jäi­si vapaa-aikaa muu­hun­kin, sil­lä jos olet aloit­ta­nut val­mis­tau­tu­mi­sen tent­tiin hyvis­sä ajoin, niin omal­la koh­dal­la aina­kin kuusi tun­tia päi­väs­sä oli­si aika paljon.

  Oikik­sen käy­mi­nen vii­teen vuo­teen on ihan hyvin mah­dol­lis­ta, jos jak­sat jat­ku­vas­ti opis­kel­la edes vähän, mut­ta hyvin moni val­mis­tuu kuu­des­sa vuo­des­sa. Syi­tä tähän on monia: on teh­ty (oman alan) töi­tä opis­ke­luai­ka­na, ollut muka­na (aine)järjestötoiminnassa tai jotain muu­ta. Töi­tä hank­kies­sa tuol­la val­mis­tu­mi­sa­jal­la ei ole mitään mer­ki­tys­tä, kun­han sinul­ta löy­tyy oman alan työ­ko­ke­mus­ta ja opin­to­me­nes­tys ei ole aivan sur­kea, joten sii­tä on tur­ha stressata.

  On hyvä ottaa opin­not tie­tyl­lä taval­la tosis­saan heti alus­ta asti, mut­ta nii­tä ei kan­na­ta stres­sa­ta lii­kaa. Jos tun­tuu sil­tä, että nyt on kurs­se­ja lii­kaa, niin jätä roh­keas­ti joku niis­tä myö­hem­min suo­ri­tet­ta­vak­si. Kuun­te­le itseä­si ja jätä aikaa elä­mäs­tä naut­ti­mi­seen, sil­lä opis­ke­luai­ka on sii­tä ainut­laa­tuis­ta, että voit teh­dä vie­lä mel­ko vapaas­ti kaik­kea, kun taas työ­elä­män alkaes­sa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen se on hie­man vai­keam­paa. Itse opin aina­kin täs­tä kevääs­tä, että ei ole mitään jär­keä pau­kut­taa itse­ään ääri­ra­joil­le jo opis­ke­luai­ka­na opin­to­jen kans­sa ja täs­tä vii­sas­tu­nee­na aion­kin teh­dä väl­jem­män suun­ni­tel­man itsel­le­ni syk­syk­si, kos­ka haluai­sin aloit­taa van­han har­ras­tuk­se­ni uudes­taan, kes­kit­tyä omiin pro­jek­tei­hin, etsiä osa-aika­töi­tä opis­ke­lun ohel­le ja muu­ten­kin ottaa rennommin 🙂

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­ta­si joten­kin kysy­myk­sii­si ja kysy lisää, jos jäi jotain vie­lä mietityttämään!

 21. Moi!
  Vali­taan­ko kurs­seil­le ilmoit­tau­tu­neet nopeat syö hitaat ‑peri­aat­teel­la vai teh­dään­kö valin­ta opin­to­pis­tei­den mukaan? Haluai­sin käy­dä vero-oikeu­den koko­nai­suu­den nyt heti ensim­mäi­se­nä syk­sy­nä (pää­sin siis nyt sisään), mut­ta opin­to-oppaas­sa suo­si­tel­laan kurs­sia vas­ta 3. vuo­den syk­syl­le. Onko minul­la siis mitään mah­dol­li­suuk­sia tul­la vali­tuk­si kurs­seil­le, kun poh­jal­la ei ole lain­kaan opintopisteitä?

 22. Ensin­nä­kin onnea älyt­tö­mäs­ti sisäänpääsystä! 🙂

  Yleen­sä vain semi­naa­ri- tai pro­jek­ti­kurs­sei­hin saat­taa olla jon­kin­lai­sia vaa­ti­muk­sia tai etua sii­tä, että olet suo­rit­ta­nut jo tiet­ty­jä opin­to­ja aiemmin.

  Kurs­sin kuvauk­ses­sa pitäi­si lukea, mikä­li kurs­sil­le on jotain vaa­ti­muk­sia, mut­ta en tie­dä kuin­ka nii­tä edes val­vo­taan. Muu­ta­mia poik­keuk­sia lukuun otta­mat­ta voit osal­lis­tua mis­sä vai­hees­sa tahan­sa opin­to­ja­si mil­le tahan­sa pakol­li­sel­le kurssille.

  Mut­ta kysei­sel­le vero-oikeu­den kurs­sil­le ei pitäi­si olla mitään etu­kä­teis­vaa­ti­muk­sia, tuo suo­si­tus on lähin­nä vain sen takia, että jos seu­rai­sit opin­to­put­kea, niin vero-oikeus tuli­si vas­ta kol­man­te­na vuo­te­na ja muu­ten­kaan se ei vält­tä­mät­tä ole hel­poim­mas­ta pääs­tä ensim­mäi­sel­le vuodelle.

  PS. Kan­nat­taa nyt aika yli­mal­kai­ses­ti suun­ni­tel­la ensi luku­vuo­den kurs­se­ja, kos­ka kurs­si­ku­vauk­set ja opin­to-opas on vie­lä täy­sin kes­ke­ne­räi­nen. Elo­kuun 17 päi­vä alkaa ensim­mäi­sil­le kurs­seil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen, joten kan­nat­taa kat­soa opin­to-opas­ta tar­kem­min elo­kuun alus­sa, jos se oli­si sil­loin lopul­li­ses­sa muodossaan.

 23. Kii­tos pal­jon vas­tauk­ses­ta 🙂 Täy­tyy siis vie­lä het­ki malt­taa odot­taa, että pää­sen suun­nit­te­le­maan kurssivalintoja!

 24. Kan­nat­taa sit­ten kat­sel­la myös Kie­li­kes­kuk­sen opin­to-oppai­ta, jos halu­aa aloit­taa (uudel­leen) jon­kin kie­len opis­ke­lun ja muu­ten­kin teil­lä uusil­la opis­ke­li­joil­la kuu­luu oikeus­no­taa­rin tut­kin­toon vir­ka­mies­ruot­si (3op) sekä 4op jotain vie­ras­ta kiel­tä. Tie­ten­kin kyseis­ten kurs­sien suo­ri­tusa­jan­koh­ta on vapaa­va­lin­tai­nen, mut­ta kos­ka kie­li­kurs­seil­la yleen­sä on tiu­kin läs­nä­olo­vaa­ti­mus ja ne ovat toi­saal­ta kevyi­tä kurs­se­ja, niin suo­sit­te­len ne käy­mään fuk­si­vuon­na alta pois 🙂

 25. Heips!

  Flashcar­dit vas­taa­vat käsi­te­kort­te­ja digi­ta­li­ses­sa muo­dos­sa. Kan­nat­taa googla­ta “Ankidroid” ja “Quiz­let”, sil­lä mm. näil­lä voi teh­dä flashcardeja.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *