Photo by Austin Distel on Unsplash

20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille

Tämä ei ole blo­gin tyy­pil­li­nen kir­joi­tus eikä lii­ty oikik­seen sinän­sä miten­kään, vaan nyt aihee­na on opis­ke­li­joi­den siir­ty­mi­nen ylei­sen asu­mis­tuen pii­riin. Kuten aiem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin­kin, olen pit­kään suun­ni­tel­lut podcast-jak­­son teke­mis­tä ja vih­doin sain tämän pro­jek­tin val­miik­si Vil­le Rau­ta­pään kans­sa. Alun perin tar­koi­tuk­se­na oli, että teki­sim­me kak­si tai kol­me jak­soa opis­ke­li­joi­den tukiin liit­tyen: ensim­mäi­nen kes­kit­tyen ylei­seen asumistukeen …

20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opis­ke­li­joil­le Lue lisää »