Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

15 § Tulokset

Seit­se­män pis­tet­tä ja hylät­ty. Kuusi pis­tet­tä ja hylät­ty. Kol­me pis­tet­tä ja mitä?

Ensim­mäi­se­nä haku­ker­ta­na sain kokees­ta 42/70 pis­tet­tä, ja jäin tuon seit­se­män pis­teen pää­hän sisään­pää­sys­tä, mikä oli mel­ko kau­ka­na. Seu­raa­va­na vuon­na oli uusi yri­tys koke­mus­ta rik­kaam­pa­na, ja vii­me kevää­nä kokeen jäl­keen oli­kin todel­la hyvä ja itse­var­ma fii­lis, että tämä on se kevät, kun pää­sen sisään. Tulos­päi­vä­nä kui­ten­kin sil­mie­ni eteen läväh­ti Opin­to­po­lus­ta tylys­ti teks­ti “Vara­si­jal­la 258” enkä mei­nan­nut uskoa sitä todek­si, en sit­ten mil­lään. Seu­raa­va­na päi­vä­nä pos­ti toi kui­ten­kin tul­les­saan pis­te­kir­jeen ja jär­ky­tys oli entis­tä suu­rem­pi, kun tajusin jää­nee­ni kuu­den pis­teen pää­hän eikä tilan­net­ta voi­si pelas­taa edes oikai­su­pyyn­nöl­lä, vaik­ka koin­kin koh­dan­nee­ni suur­ta vää­ryyt­tä teh­tä­vien pis­tey­tyk­ses­sä. Tein kui­ten­kin oikai­su­pyyn­nön, sil­lä halusin kau­nis­tel­la pis­tei­tä ja saa­da ne vas­taa­maan omaa todel­li­suut­ta­ni, mut­ta tie­de­kun­ta oli anka­ra­na eikä tai­pu­nut muut­ta­maan pis­tey­tys­tä min­kään vaa­ti­muk­sen osal­ta (vaik­ka jos­sain koh­dis­sa hyvät perus­teet olikin).

Tänä vuon­na jäl­leen ker­ran sekä val­mis­tau­tu­mi­ses­ta että itse kokees­ta jäi erit­täin hyvä fii­lis ja usko oli kor­keal­la, vaik­ka sitä en suos­tu­nut­kaan pal­jas­ta­maan kuin vain yhdel­le hen­ki­löl­le. Muu­ten halusin vain naut­tia kesä­kuus­ta ja koit­taa olla mureh­ti­mat­ta lii­kaa tule­vaa, sil­lä sil­le oli­si aikan­sa tulos­ten jäl­keen. Jän­ni­tys alkoi kui­ten­kin kas­vaa vii­me maa­nan­tai­na, kos­ka tie­sin tulos­ten tule­van täl­lä vii­kol­la. Joka päi­vä odo­tin töis­sä jän­ni­tyk­sel­lä, että kän­nyk­kä­ni alkai­si vilk­kua vies­teis­tä, jois­sa tut­ta­va­ni ker­to­vat tulos­ten tul­leen ja aina kotio­ven aukais­tes­sa­ni pel­kä­sin tulos­kir­jeen odot­ta­van lat­tial­la. Tuli kes­ki­viik­ko eikä tulok­sia näky­nyt ja aloin her­mos­tua, sil­lä aiem­pi­na vuo­si­na tulok­set oli­vat tul­leet aina muu­ta­maa päi­vää aikaisemmin.

Pis­teet

Tuli kes­ki­viik­koil­ta ja sain What­sApp-vies­tin, että säh­kö­pos­tiin on tul­lut tulok­set. Kerä­sin roh­keut­ta var­maan 15 minuu­tin ajan, kun­nes vih­doin uskal­sin käsi täris­ten kir­jau­tua säh­kö­pos­tii­ni pelä­ten pahin­ta. Säh­kö­pos­tis­sa­ni ei kui­ten­kaan ollut mitään ja olin hämil­lä­ni, että mitä tämä tar­koit­taa. Pikai­sen googlet­te­lun ja mui­den haki­joi­den kans­sa vies­tit­te­lyn jäl­keen ymmär­sin, että vain osa hylä­tyis­tä haki­jois­ta oli saa­nut tulok­sen sähköpostiin.

Hie­man tämän jäl­keen netis­sä alkoi pyö­riä link­ki, jos­ta sel­vi­si kaik­kien haki­joi­den pis­teet, ja jos­ta pys­tyi omal­la hake­mus­nu­me­rol­la sel­vit­tä­mään omat pis­teen­sä. Jäl­leen oli aika kerä­tä roh­keut­ta, jot­ta uskal­tau­dun kat­so­maan omat pis­tee­ni, sil­lä niis­tä toden­nä­köi­ses­ti voi­si pää­tel­lä vah­vas­ti jotain suun­taan tai toi­seen. Lopul­ta etsin omat pis­tee­ni käsii­ni ja pysäh­dyin pai­kal­le­ni: olin saa­nut 39/50 pis­tet­tä (teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti 9,8,8,7,7) ja tie­sin, että nyt jos kos­kaan olen äärim­mäi­sen lähel­lä sisäänpääsyä.

Kun unel­mat käy toteen

Tors­tain aika­na innok­kaim­mat haki­jat oli­vat jo las­ke­neet Excel-tau­lu­koi­den avul­la pis­te­ra­jak­si 36, ja olin mel­ko levol­li­sin mie­lin iltaan asti, vaik­ka en tie­ten­kään suos­tu­nut usko­maan mihin­kään ennen kuin näin Opin­to­po­lus­sa Hyväk­syt­ty-teks­tin tai hyväk­sy­mis­kir­jeen eteisessäni.

Per­jan­tai­na herä­sin jo vii­den aikaan aamul­la erit­täin jän­nit­ty­nee­nä kat­so­maan joko Opin­to­pol­ku toi­mi­si ja kun tajusin pys­ty­vä­ni kir­jau­tu­maan sisään, alkoi sydä­me­ni haka­ta entis­tä kovem­paa. Koh­ta sel­viäi­si lopul­li­ses­ti se olin­ko vih­doin saa­vut­ta­nut sen, jos­ta olin unel­moi­nut niin kau­an ja jon­ka eteen tein älyt­tö­mäs­ti töi­tä vii­mei­sen kah­den vuo­den ajan. Ja sel­vi­si­hän se! Kun vih­doin monen klik­kauk­sen jäl­keen pää­sin hake­mus­si­vul­le­ni, odot­ti edes­sä­ni alla ole­va kuva.

Opiskelupaikka myönnetty Helsingin oikikseen.
Tätä näky­mää kel­pa­si ihas­tel­la pidempään.

Mä tein sen. Vih­doin. Olin saa­vut­ta­nut sen, jos­ta olin unel­moi­nut lap­ses­ta asti ja jon­ka suh­teen olin suo­ras­taan fanaat­ti­nen yötä päi­vää vii­mei­sen kah­den vuo­den ajan. Tui­jo­tin vain tuo­ta näky­mää var­tin ajan, kun­nes todel­li­suus alkoi iskeä ja oikeas­taan vain kyy­ne­leh­din seu­raa­van tun­nin ajan. Kaik­ki se stres­si, pel­ko ja epä­on­nis­tu­mi­sen tun­ne, joka vie­lä vähän aikaa sit­ten oli ollut, valui pois kyy­nel­ten mukana.

Koko päi­vän töis­sä pidät­te­lin vain itkua ja kun joku kysyi tulok­sis­ta­ni, ker­roin ääni väris­ten pääs­see­ni sisään. Osa ihmet­te­li miten vai­ku­tin niin tyy­nel­tä ja rau­hal­li­sel­ta, mut­ta todel­li­suu­des­sa pidät­te­lin aitoa reak­tio­ta (itkua) sisäl­lä­ni ja toi­saal­ta tie­tyl­lä taval­la en ollut vie­lä muu­ta­mas­sa tun­nis­sa ehti­nyt pro­ses­soi­maan tie­toa sisään­pää­sys­tä. Pik­ku­hil­jaa onnel­li­suus alkoi kui­ten­kin näkyä myös ulos­päin, kun pää­sin puhu­maan tulok­sis­ta enem­män ääneen ja lop­pu­päi­vän olin aivan eufo­ri­ses­sa tilas­sa, mut­ta sil­ti niin epä­us­koi­nen sii­tä fak­tas­ta, että unel­mas­ta­ni oli vih­doin tul­lut totta.

Töis­sä sain pie­nen yllä­tys­lah­jan sisään­pää­syn kunniaksi.

Tuon unoh­tu­mat­to­man päi­vän teki vie­lä parem­mak­si se, että moni haki­ja­tut­ta­vis­ta­kin pää­si oikik­seen opis­ke­le­maan ja sain jakaa sen onnel­li­suu­den tun­teen mui­den kans­sa ja olla aidos­ti iloi­nen myös mui­den tulok­sis­ta. Onnea vie­lä ker­ran kai­kil­le sisään pääs­seil­le kau­pun­gis­ta riip­pu­mat­ta, ja juh­li­kaa sisään­pää­syä sen mukaisesti!

Omien vas­taus­ten tilaaminen

Te jot­ka ette pääs­seet sisään, tie­dän kyl­lä mil­tä teis­tä tun­tuu, sil­lä itse olen koke­nut sen tun­teen kah­teen ker­taan, ja tuo tun­ne on yksin­ker­tai­ses­ti hir­vein­tä mitä olen kos­kaan tun­te­nut. Mut­ta jos tapauk­ses­ta­ni voi mitään “oppia”, älkää oikeas­ti iki­nä luo­vut­ta­ko unel­mien­ne suh­teen. Oli se sit­ten oikis tai mikä tahan­sa muu. Työ­tä se toden­nä­köi­ses­ti tulee vaa­ti­maan ja mat­ka on yhtä tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa, jos unel­mal­leen omis­tau­tuu, mut­ta se pal­kin­to on sen kai­ken arvoi­nen. Älkää mureh­ti­ko sii­tä olet­te­ko hake­neet jo useam­paan ker­taan tai olet­te­ko jo van­hem­pia haki­joi­ta, ehdit­te kyl­lä olla siel­lä työ­elä­mäs­sä iäs­tän­ne ja haku­ker­rois­tan­ne huo­li­mat­ta kyl­läs­ty­mi­seen asti.

Suo­sit­te­len vah­vas­ti tulok­ses­tan­ne riip­pu­mat­ta tilaa­maan kopiot omis­ta koe­vas­tauk­sis­tan­ne ja pet­ty­myk­sen tun­teen laan­tues­sa käy­mään ne läpi aja­tuk­sel­la ja pyr­kiä ymmär­tä­mään mikä kokees­sa meni pie­leen ja miten voi­sit­te paran­taa suo­ri­tus­tan­ne tai val­mis­tau­tu­mis­tan­ne ensi keväänä.

Ja mikä­li sisään­pää­syn­ne ei ollut monen pis­teen pääs­sä, syy­nät­kää ne vas­tauk­set suu­ren­nus­la­sil­la läpi ver­ra­ten kir­jan tie­toi­hin sekä mal­li­vas­tauk­siin ja teh­kää oikai­su­pyyn­tö, mikä­li vai­kut­taa sil­tä, että koe on arvos­tel­tu vir­heel­li­ses­ti. Muis­ta­kaa, että kokei­ta tar­kas­ta­vat hen­ki­löt ovat vain ihmi­siä ja usean sadan haki­jan vas­tauk­sia tar­kas­taes­sa vir­hei­tä tulee väkisinkin!

Oikai­su­pyyn­nön teke­mi­ses­sä ette myös­kään mene­tä muu­ta kuin hie­man aikaa ja vai­van­nä­köä, sil­lä itse oikai­sun teke­mi­nen on ilmais­ta. Ainoas­taan kopioi­den saa­mi­nen omis­ta vas­tauk­sis­ta mak­saa 15 euroa (Hel­sin­gis­sä), mut­ta se ei ole raha eikä mikään kenel­le­kään. Tila­sin itse­kin sisään­pää­sys­tä huo­li­mat­ta kopiot vas­tauk­sis­ta­ni ja voin jul­kais­ta omat vas­tauk­set tääl­lä, mikä­li joku halu­aa ne näh­dä tai mah­dol­li­ses­ti halu­aa käyt­tää nii­tä apu­na oikai­sun teke­mi­ses­sä. Muu­ten­kin, jos tar­vit­set­te apua oikai­sun teke­mi­seen, autan mie­lel­lä­ni tei­tä kyky­je­ni mukaan!

Lopuk­si

Tämä kir­joi­tus vai­kut­taa hie­man b‑luokan nyyh­ky­no­vel­lil­ta, mut­ta halusin kuvail­la ja ker­toa aidon reak­tio­ni sen­su­roi­mat­ta mitään. Onnek­si tari­nal­la oli kui­ten­kin onnel­li­nen lop­pu. Lisäk­si näin jäl­ki­kä­teen miel­tä läm­mit­tää hie­man vähä­pä­töi­sem­pi seik­ka eli se, että vii­me pos­tauk­ses­sa­ni arvai­lu­ni pis­te­ra­jois­ta meni oikein, sil­lä Hel­sin­gin koe­pis­te­jo­nos­sa pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 36 pis­tet­tä. Toki osa pää­si koe­pis­te­jo­nos­ta­kin 35 pis­teel­lä sisäl­le, mut­ta aiem­pien­kin vuo­sien pis­te­ra­jat las­kin sen mukaan, mil­lä kaik­ki pää­si­vät var­mas­ti sisäl­le. Vaa­san pis­te­ra­ja sen sijaan oli 33 pistettä.

Oikiksen tuloskirje.
Se oli siinä

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

16 ajatusta aiheesta “15 § Tulokset”

 1. Pal­jon onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta, olet sen ansainnut!! 🙂

  Itse hain tänä kevää­nä ensim­mäis­tä ker­taa, mut­ta moni­va­lin­nois­ta jäi kiin­ni etten pääs­syt edes “jat­koon” 600 jouk­koon… Ensi kevää­nä sit­ten haen uudel­leen. Nyt tun­tuu hyvin epä­to­den­nä­köi­sel­tä, että tuli­sin iki­nä pää­se­mään Hel­sin­kiin, mut­ta tosi­aan ei sai­si luo­vut­taa.. 🙂 Nyt sit­ten vaan jän­ni­te­tään, että kuin­ka se 2017 oikik­sen yhteis­haun muu­tos vai­kut­taa pää­sy­ko­kee­seen ja lukuaikaan 😀

 2. Kii­tos 🙂

  Mikä­li Hel­sin­ki tun­tuu sul­le sopi­val­ta kau­pun­gil­ta ja oikik­sel­ta, niin ehdot­to­mas­ti haet sit­ten vaan tän­ne ensi kevää­nä! Läh­det toi­seen haku­ker­taan jo pal­jon vii­saam­pa­na ja luke­mi­ses­sa­kin pää­see mel­kein heti kir­jo­jen jul­kai­sun jäl­keen sii­hen “pih­viin”, kun ei tar­vit­se totu­tel­la juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen yms. 

  Ilmei­ses­ti val­ta­kun­nal­li­nen yhteis­ha­ku lyk­kään­tyy­kin vas­ta vuo­teen 2018 ja ensi vuon­na kai­kil­la muil­la kuin Hel­sin­gin oikik­sil­la on sama koe ja mate­ri­aa­li, MUTTA omat valin­ta­jo­non­sa eli hakea voi vain yhteen haku­koh­tee­seen. Tuo kuu­los­taa kyl­lä hie­man eri­koi­sel­ta rat­kai­sul­ta, sil­lä itse oli­sin juu­ri toi­vo­nut kir­jai­mel­li­ses­ti yhteis­ha­kua, että voi hakea useam­paan oikik­seen samaan aikaan. Tuos­ta aihees­ta enem­män tääl­lä: http://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijavalinnan-uudistukset/

 3. Onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta! Sul­la sit meni per­jan­tai kuten mul­la. Herä­sin aamul­la vii­del­tä levot­to­ma­na. Kave­ri oli lait­ta­nut vies­tiä, että tulok­set löy­tyy opin­to­po­lus­ta, niin oli pak­ko men­nä itse­kin kat­so­maan. Vii­me vuon­na jäi pää­sy tosi pie­nes­tä kiin­ni, nyt sisäl­le. Syk­syl­lä siis tavataan. 😀

 4. Kii­tos ja hur­jan pal­jon onnea myös sul­le! 🙂 Ajat­te­lin ensin, että kat­soi­sin tulok­set vas­ta töi­den jäl­keen ilta­päi­väl­lä, mut­ta kos­ka olin men­nyt pis­teet­kin jo sel­vit­tä­mään niin en malt­ta­nut odot­taa pidem­pään varmistusta 😀 

  Mut­ta mah­ta­va jut­tu, että tänä vuon­na tärp­pä­si ja syk­syl­lä nähdään! 🙂

 5. Kap­pas enpä ollut tätä huo­man­nut­kaan, kii­tos siis kom­men­tis­ta! Enkö­hän minä sin­ne Hel­sin­kiin sit­ten hae 🙂

 6. Hei ja onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta! Itse hain nyt toi­sen ker­ran Hel­sin­gin oikik­seen ja en taas­kaan pääs­syt… Jäin kol­men pis­teen pää­hän rajas­ta. Hel­sin­kiin hake­mi­nen tun­tuu mah­dot­to­mal­ta aja­tuk­sel­ta enää, joten saa näh­dä haen­ko ensi vuon­na Helsinkiin… 

  Mut­ta hei pys­tyi­sit­kö jul­kai­se­maan vas­tauk­se­si tääl­lä, sil­lä haluai­sin vähän ver­ra­ta nii­tä omiin vas­tauk­sii­ni. Sain 3 teh­tä­väs­tä vain 3 pis­tet­tä joten haluan näh­dä mik­si minä muna­sin kysei­sen tehtävän. 😀

  Tsemp­piä opintoihin!

 7. Sen lisäk­si tilan­ne kuu­lem­ma tosi­aan elää myös Suo­men hal­li­tuk­sen takia, sil­lä kovas­ti­han nyt on ollut uuti­sis­sa puhet­ta nyky­mal­li­sen pää­sy­ko­keen lak­kaut­ta­mi­ses­ta. Sii­tä mm. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ministeri-grahn-laasonen-mtv-lle-ulkolukuun-perustuvista-paasykokeista-luovutaan/5914150

  Jäh­tä­väk­si jää mitä oikik­sen­kin pää­sy­koe­sys­tee­mil­le muu­ta­man vuo­den sisäl­lä tapah­tuu. Mut­ta tosi­aan jos väli­vuo­den aika­na tulee oikik­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä sekä tie­ten­kin haku­ke­vään aika­na, niin mul­ta saa ehdot­to­mas­ti tääl­lä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­til­la kysellä 🙂

 8. Kii­tok­sia! Har­mi jut­tu var­sin­kin kun kyse ei ole ollut mones­ta pis­tees­tä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti sanon­ta kol­man­nes­ta ker­ras­ta pitäi­si paik­kan­sa myös sun koh­dal­la — oli kysees­sä sit­ten mikä oikis tahan­sa 🙂 Mikä­li väli­vuo­del­le ei ole vie­lä suun­ni­tel­mia, niin voin erit­täin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la avoin­ten yli­opis­to­jen oikis­kurs­se­ja mikä­li nii­hin osal­lis­tu­mi­nen sijain­nin puo­les­ta on vain mahdollista.

  Sain yli­opis­tol­ta eilen säh­kö­pos­tin, että vas­tauk­se­ni on pos­ti­tet­tu Eco­no­my-pos­til­la, joten olet­tai­sin nii­den saa­pu­van huo­men­na. En tosin tai­da huo­men­na vie­lä ehtiä skan­naa­maan ja kir­joit­ta­maan nii­tä koneel­le mui­den meno­jen takia, mut­ta pyrin vii­meis­tään per­jan­tai-ilta­na jul­kai­se­maan ne tääl­lä uuden pos­tauk­sen muodossa!

 9. Hur­jas­ti onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta!
  Mul­la ei tänä­kään vuon­na napan­nut, saa näh­dä yri­tän­kö vie­lä. Jään kui­ten­kin mie­len­kiin­nol­la seu­raa­maan blo­gia­si. Toi­vot­ta­vas­ti jat­kat kir­joit­te­lua myös itse opiskelusta 🙂

 10. Kii­tos paljon!

  Olen erit­täin pahoil­la­ni, mut­ta niin kli­sei­sel­tä kuin se kuu­los­taa­kin niin älä mis­sään tapauk­ses­sa luo­vu­ta! Oikis on ilmei­ses­ti kui­ten­kin sun­kin unel­ma ja unel­mien puo­les­ta kuu­luu tais­tel­la vaik­ka tie oli­si­kin kivi­nen! Yhteis­ha­ku­kin ilmei­ses­ti on nyt tulos­sa 2018, voit vauh­dit­taa jo ennal­ta opin­to­ja­si avoi­mes­sa / pyr­kiä väy­län kaut­ta ja/tai yrit­tää ensi vuon­na uudes­taan, joten mah­dol­li­suuk­sia on monia! 🙂

  Ja tar­koi­tus on jat­kaa kir­joit­te­lua myös sisään­pääs­see­nä itse opis­ke­luis­ta, opis­ke­li­jae­lä­mäs­tä ja vaih­toon läh­te­mi­ses­tä — aihei­ta on monia 🙂

 11. Hei,

  Oikai­su­pyyn­nös­sä ehkä käyt­täi­sin itse seu­raa­vaa rakennetta:

  1. Mihin teh­tä­viin hae­taan oikai­sua
  2. Teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti perus­tel­la oikai­sua
  2a. Teh­tä­vän sisäi­ses­ti jao­tel­la eri koh­dat omak­si kap­pa­leek­seen (esim. moni­va­lin­nois­sa tai oikeus­ta­paus­teh­tä­vis­sä a‑kohta, b‑kohta jne.)
  2b. Jokai­seen koh­taan ker­toa mitä oikai­sul­la halu­taan saa­vut­taa (pal­jon­ko lisää pis­tei­tä), miten teh­tä­vä on arvos­tel­tu vää­rin ja perus­tel­la oma näkö­kan­ta.
  2c. Teh­tä­vän lop­puun teh­dä yhteen­ve­to, mikä on pis­te­mää­rä jon­ka koet ole­van oikea kysei­ses­tä teh­tä­väs­tä
  3. Oikai­su­pyyn­nön lop­puun vetää yhteen pal­jon oikai­sun jäl­keen koe­pis­tee­si kuu­lui­si olla

  Täs­sä oli vain yksi idea mil­lai­nen raken­ne tuli­si olla, mut­ta tär­kein­tä on itse oikai­sun perus­te­lut. Kink­ki­sek­si sen tekee vain se, että kos­ka et tie­dä mis­tä koh­dis­ta olet vas­tauk­ses­sa­si saa­nut pis­tei­tä, niin jou­dut perus­te­le­maan ja ver­tai­le­maan koko omaa vas­taus­ta­si mal­li­vas­tauk­seen. Lisä­vai­keu­den oikai­suun tuo se, jos kyse ei ole “las­ku­vir­hees­tä” vaan yri­tät hakea oikai­sua muil­la perus­teil­la (esim. mal­li­vas­tauk­ses­sa ei annet­tu pis­tei­tä mie­les­tä­si olen­nai­ses­ta asias­ta). Näis­sä tapauk­sis­sa valin­ta­lau­ta­kun­ta veto­aa hana­kas­ti arvos­te­lun tie­teel­li­seen ja ope­tuk­sel­li­seen vapau­teen, joka on äärim­mäi­sen ärsyttävää.

  Lai­tan tähän lop­puun vie­lä muu­ta­man lin­kin min­kä olet jo ehkä näh­nyt­kin ja jois­ta on ehkä apua ja lisäk­si lai­tan lin­kin omaan oikai­su­pyyn­töö­ni vii­me vuo­del­ta. En saa­nut tuol­la oikai­sul­la mitään aikaan ja muu­ten­kin nyt jäl­keen­päin sitä kat­soes­sa en pidä sitä eri­koi­sen hyvin teh­ty­nä vaik­ka koin­kin ensim­mäi­sen ja kol­man­nen teh­tä­vän osal­ta minul­la ole­van hyvät perus­teet pis­tei­den nousul­le (se ei oli­si kui­ten­kaan riit­tä­nyt sisään­pää­syyn). Mut­ta ehkä sii­tä saa ins­pi­raa­tio­ta miten muo­toil­la omaa oikai­sua, kun näkee (huo­non­kin) esi­mer­kin oikaisupyynnöstä.

  - https://www.docdroid.net/spToEzl/oikaisuvaatimukseni-koskee-tehtvi‑1.docx.html
  - http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/valintakoe.html#oikaisu
  - https://fiducius.fi/oikaisuvaatimus-paasykoetuloksista-voi-tuoda-opiskelupaikan/

 12. Onnea täl­leen mel­keen puol­tois­ta vuot­ta jäl­jes­sä! 😀 Mut siis halusin kiit­tää täs­tä blo­gis­ta, itse haen tule­va­na kevää­nä ensi ker­taa tosis­sa­ni, ja tän blo­gin luke­mi­nen ja var­sin­kin tämä pos­taus oli super ins­pi­roi­va ja motivoiva! =)

 13. Kii­tos pal­jon! Ja ilah­dut­taa kuul­la, että blo­gi on ollut moti­voi­va, sil­lä nyky­ään koen ihmis­ten moti­voin­nin tär­keim­mäk­si asiak­si, jos puhun haki­joi­den kanssa 🙂

  En tie­dä kuin­ka pal­jon luot­toa täl­le voi nyt antaa, mut­ta kan­nat­taa jää­dä seu­rai­le­maan blo­gia, sil­lä tar­koi­tuk­se­na on oikeas­ti lähiai­koi­na aloit­taa taas blo­gin päi­vit­te­ly. Toi­von mukaan jo ensi vii­kon aika­na, mut­ta ehkä en lupaa mitään vie­lä täy­sin varmaksi 😀

  Tsemp­piä kui­ten­kin jo nyt tule­vaan haku­ke­vää­seen ja jos tulee mitä tahan­sa kysyt­tä­vää tai kai­paat muu­ten vain tsemp­paus­ta, niin lai­ta vapaas­ti kom­ment­tia / säh­kö­pos­tia tms. tulemaan!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.