Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

15 § Tulokset

Seit­se­män pis­tet­tä ja hylät­ty. Kuusi pis­tet­tä ja hylät­ty. Kol­me pis­tet­tä ja mitä?

Ensim­mäi­se­nä haku­ker­ta­na sain kokees­ta 42/70 pis­tet­tä, ja jäin tuon seit­se­män pis­teen pää­hän sisään­pää­sys­tä, mikä oli mel­ko kau­ka­na. Seu­raa­va­na vuon­na oli uusi yri­tys koke­mus­ta rik­kaam­pa­na, ja vii­me kevää­nä kokeen jäl­keen oli­kin todel­la hyvä ja itse­var­ma fii­lis, että tämä on se kevät, kun pää­sen sisään. Tulos­päi­vä­nä kui­ten­kin sil­mie­ni eteen läväh­ti Opin­to­po­lus­ta tylys­ti teks­ti “Vara­si­jal­la 258” enkä mei­nan­nut uskoa sitä todek­si, en sit­ten mil­lään. Seu­raa­va­na päi­vä­nä pos­ti toi kui­ten­kin tul­les­saan pis­te­kir­jeen ja jär­ky­tys oli entis­tä suu­rem­pi, kun tajusin jää­nee­ni kuu­den pis­teen pää­hän eikä tilan­net­ta voi­si pelas­taa edes oikai­su­pyyn­nöl­lä, vaik­ka koin­kin koh­dan­nee­ni suur­ta vää­ryyt­tä teh­tä­vien pis­tey­tyk­ses­sä. Tein kui­ten­kin oikai­su­pyyn­nön, sil­lä halusin kau­nis­tel­la pis­tei­tä ja saa­da ne vas­taa­maan omaa todel­li­suut­ta­ni, mut­ta tie­de­kun­ta oli anka­ra­na eikä tai­pu­nut muut­ta­maan pis­tey­tys­tä min­kään vaa­ti­muk­sen osal­ta (vaik­ka jos­sain koh­dis­sa hyvät perus­teet olikin).

Tänä vuon­na jäl­leen ker­ran sekä val­mis­tau­tu­mi­ses­ta että itse kokees­ta jäi erit­täin hyvä fii­lis ja usko oli kor­keal­la, vaik­ka sitä en suos­tu­nut­kaan pal­jas­ta­maan kuin vain yhdel­le hen­ki­löl­le. Muu­ten halusin vain naut­tia kesä­kuus­ta ja koit­taa olla mureh­ti­mat­ta lii­kaa tule­vaa, sil­lä sil­le oli­si aikan­sa tulos­ten jäl­keen. Jän­ni­tys alkoi kui­ten­kin kas­vaa vii­me maa­nan­tai­na, kos­ka tie­sin tulos­ten tule­van täl­lä vii­kol­la. Joka päi­vä odo­tin töis­sä jän­ni­tyk­sel­lä, että kän­nyk­kä­ni alkai­si vilk­kua vies­teis­tä, jois­sa tut­ta­va­ni ker­to­vat tulos­ten tul­leen ja aina kotio­ven aukais­tes­sa­ni pel­kä­sin tulos­kir­jeen odot­ta­van lat­tial­la. Tuli kes­ki­viik­ko eikä tulok­sia näky­nyt ja aloin her­mos­tua, sil­lä aiem­pi­na vuo­si­na tulok­set oli­vat tul­leet aina muu­ta­maa päi­vää aikaisemmin.

Pis­teet

Tuli kes­ki­viik­koil­ta ja sain What­sApp-vies­tin, että säh­kö­pos­tiin on tul­lut tulok­set. Kerä­sin roh­keut­ta var­maan 15 minuu­tin ajan, kun­nes vih­doin uskal­sin käsi täris­ten kir­jau­tua säh­kö­pos­tii­ni pelä­ten pahin­ta. Säh­kö­pos­tis­sa­ni ei kui­ten­kaan ollut mitään ja olin hämil­lä­ni, että mitä tämä tar­koit­taa. Pikai­sen googlet­te­lun ja mui­den haki­joi­den kans­sa vies­tit­te­lyn jäl­keen ymmär­sin, että vain osa hylä­tyis­tä haki­jois­ta oli saa­nut tulok­sen sähköpostiin.

Hie­man tämän jäl­keen netis­sä alkoi pyö­riä link­ki, jos­ta sel­vi­si kaik­kien haki­joi­den pis­teet, ja jos­ta pys­tyi omal­la hake­mus­nu­me­rol­la sel­vit­tä­mään omat pis­teen­sä. Jäl­leen oli aika kerä­tä roh­keut­ta, jot­ta uskal­tau­dun kat­so­maan omat pis­tee­ni, sil­lä niis­tä toden­nä­köi­ses­ti voi­si pää­tel­lä vah­vas­ti jotain suun­taan tai toi­seen. Lopul­ta etsin omat pis­tee­ni käsii­ni ja pysäh­dyin pai­kal­le­ni: olin saa­nut 39/50 pis­tet­tä (teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti 9,8,8,7,7) ja tie­sin, että nyt jos kos­kaan olen äärim­mäi­sen lähel­lä sisäänpääsyä.

Kun unel­mat käy toteen

Tors­tain aika­na innok­kaim­mat haki­jat oli­vat jo las­ke­neet Excel-tau­lu­koi­den avul­la pis­te­ra­jak­si 36, ja olin mel­ko levol­li­sin mie­lin iltaan asti, vaik­ka en tie­ten­kään suos­tu­nut usko­maan mihin­kään ennen kuin näin Opin­to­po­lus­sa Hyväk­syt­ty-teks­tin tai hyväk­sy­mis­kir­jeen eteisessäni.

Per­jan­tai­na herä­sin jo vii­den aikaan aamul­la erit­täin jän­nit­ty­nee­nä kat­so­maan joko Opin­to­pol­ku toi­mi­si ja kun tajusin pys­ty­vä­ni kir­jau­tu­maan sisään, alkoi sydä­me­ni haka­ta entis­tä kovem­paa. Koh­ta sel­viäi­si lopul­li­ses­ti se olin­ko vih­doin saa­vut­ta­nut sen, jos­ta olin unel­moi­nut niin kau­an ja jon­ka eteen tein älyt­tö­mäs­ti töi­tä vii­mei­sen kah­den vuo­den ajan. Ja sel­vi­si­hän se! Kun vih­doin monen klik­kauk­sen jäl­keen pää­sin hake­mus­si­vul­le­ni, odot­ti edes­sä­ni alla ole­va kuva.

Opiskelupaikka myönnetty Helsingin oikikseen.
Tätä näky­mää kel­pa­si ihas­tel­la pidempään.

Mä tein sen. Vih­doin. Olin saa­vut­ta­nut sen, jos­ta olin unel­moi­nut lap­ses­ta asti ja jon­ka suh­teen olin suo­ras­taan fanaat­ti­nen yötä päi­vää vii­mei­sen kah­den vuo­den ajan. Tui­jo­tin vain tuo­ta näky­mää var­tin ajan, kun­nes todel­li­suus alkoi iskeä ja oikeas­taan vain kyy­ne­leh­din seu­raa­van tun­nin ajan. Kaik­ki se stres­si, pel­ko ja epä­on­nis­tu­mi­sen tun­ne, joka vie­lä vähän aikaa sit­ten oli ollut, valui pois kyy­nel­ten mukana.

Koko päi­vän töis­sä pidät­te­lin vain itkua ja kun joku kysyi tulok­sis­ta­ni, ker­roin ääni väris­ten pääs­see­ni sisään. Osa ihmet­te­li miten vai­ku­tin niin tyy­nel­tä ja rau­hal­li­sel­ta, mut­ta todel­li­suu­des­sa pidät­te­lin aitoa reak­tio­ta (itkua) sisäl­lä­ni ja toi­saal­ta tie­tyl­lä taval­la en ollut vie­lä muu­ta­mas­sa tun­nis­sa ehti­nyt pro­ses­soi­maan tie­toa sisään­pää­sys­tä. Pik­ku­hil­jaa onnel­li­suus alkoi kui­ten­kin näkyä myös ulos­päin, kun pää­sin puhu­maan tulok­sis­ta enem­män ääneen ja lop­pu­päi­vän olin aivan eufo­ri­ses­sa tilas­sa, mut­ta sil­ti niin epä­us­koi­nen sii­tä fak­tas­ta, että unel­mas­ta­ni oli vih­doin tul­lut totta.

Töis­sä sain pie­nen yllä­tys­lah­jan sisään­pää­syn kunniaksi.

Tuon unoh­tu­mat­to­man päi­vän teki vie­lä parem­mak­si se, että moni haki­ja­tut­ta­vis­ta­kin pää­si oikik­seen opis­ke­le­maan ja sain jakaa sen onnel­li­suu­den tun­teen mui­den kans­sa ja olla aidos­ti iloi­nen myös mui­den tulok­sis­ta. Onnea vie­lä ker­ran kai­kil­le sisään pääs­seil­le kau­pun­gis­ta riip­pu­mat­ta, ja juh­li­kaa sisään­pää­syä sen mukaisesti!

Omien vas­taus­ten tilaaminen

Te jot­ka ette pääs­seet sisään, tie­dän kyl­lä mil­tä teis­tä tun­tuu, sil­lä itse olen koke­nut sen tun­teen kah­teen ker­taan, ja tuo tun­ne on yksin­ker­tai­ses­ti hir­vein­tä mitä olen kos­kaan tun­te­nut. Mut­ta jos tapauk­ses­ta­ni voi mitään “oppia”, älkää oikeas­ti iki­nä luo­vut­ta­ko unel­mien­ne suh­teen. Oli se sit­ten oikis tai mikä tahan­sa muu. Työ­tä se toden­nä­köi­ses­ti tulee vaa­ti­maan ja mat­ka on yhtä tun­tei­den vuo­ris­to­ra­taa, jos unel­mal­leen omis­tau­tuu, mut­ta se pal­kin­to on sen kai­ken arvoi­nen. Älkää mureh­ti­ko sii­tä olet­te­ko hake­neet jo useam­paan ker­taan tai olet­te­ko jo van­hem­pia haki­joi­ta, ehdit­te kyl­lä olla siel­lä työ­elä­mäs­sä iäs­tän­ne ja haku­ker­rois­tan­ne huo­li­mat­ta kyl­läs­ty­mi­seen asti.

Suo­sit­te­len vah­vas­ti tulok­ses­tan­ne riip­pu­mat­ta tilaa­maan kopiot omis­ta koe­vas­tauk­sis­tan­ne ja pet­ty­myk­sen tun­teen laan­tues­sa käy­mään ne läpi aja­tuk­sel­la ja pyr­kiä ymmär­tä­mään mikä kokees­sa meni pie­leen ja miten voi­sit­te paran­taa suo­ri­tus­tan­ne tai val­mis­tau­tu­mis­tan­ne ensi keväänä.

Ja mikä­li sisään­pää­syn­ne ei ollut monen pis­teen pääs­sä, syy­nät­kää ne vas­tauk­set suu­ren­nus­la­sil­la läpi ver­ra­ten kir­jan tie­toi­hin sekä mal­li­vas­tauk­siin ja teh­kää oikai­su­pyyn­tö, mikä­li vai­kut­taa sil­tä, että koe on arvos­tel­tu vir­heel­li­ses­ti. Muis­ta­kaa, että kokei­ta tar­kas­ta­vat hen­ki­löt ovat vain ihmi­siä ja usean sadan haki­jan vas­tauk­sia tar­kas­taes­sa vir­hei­tä tulee väkisinkin!

Oikai­su­pyyn­nön teke­mi­ses­sä ette myös­kään mene­tä muu­ta kuin hie­man aikaa ja vai­van­nä­köä, sil­lä itse oikai­sun teke­mi­nen on ilmais­ta. Ainoas­taan kopioi­den saa­mi­nen omis­ta vas­tauk­sis­ta mak­saa 15 euroa (Hel­sin­gis­sä), mut­ta se ei ole raha eikä mikään kenel­le­kään. Tila­sin itse­kin sisään­pää­sys­tä huo­li­mat­ta kopiot vas­tauk­sis­ta­ni ja voin jul­kais­ta omat vas­tauk­set tääl­lä, mikä­li joku halu­aa ne näh­dä tai mah­dol­li­ses­ti halu­aa käyt­tää nii­tä apu­na oikai­sun teke­mi­ses­sä. Muu­ten­kin, jos tar­vit­set­te apua oikai­sun teke­mi­seen, autan mie­lel­lä­ni tei­tä kyky­je­ni mukaan!

Lopuk­si

Tämä kir­joi­tus vai­kut­taa hie­man b‑luokan nyyh­ky­no­vel­lil­ta, mut­ta halusin kuvail­la ja ker­toa aidon reak­tio­ni sen­su­roi­mat­ta mitään. Onnek­si tari­nal­la oli kui­ten­kin onnel­li­nen lop­pu. Lisäk­si näin jäl­ki­kä­teen miel­tä läm­mit­tää hie­man vähä­pä­töi­sem­pi seik­ka eli se, että vii­me pos­tauk­ses­sa­ni arvai­lu­ni pis­te­ra­jois­ta meni oikein, sil­lä Hel­sin­gin koe­pis­te­jo­nos­sa pis­te­ra­jak­si muo­dos­tui 36 pis­tet­tä. Toki osa pää­si koe­pis­te­jo­nos­ta­kin 35 pis­teel­lä sisäl­le, mut­ta aiem­pien­kin vuo­sien pis­te­ra­jat las­kin sen mukaan, mil­lä kaik­ki pää­si­vät var­mas­ti sisäl­le. Vaa­san pis­te­ra­ja sen sijaan oli 33 pistettä.

Oikiksen tuloskirje.
Se oli siinä

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

16 ajatusta aiheesta “15 § Tulokset”

 1. Pal­jon onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta, olet sen ansainnut!! 🙂

  Itse hain tänä kevää­nä ensim­mäis­tä ker­taa, mut­ta moni­va­lin­nois­ta jäi kiin­ni etten pääs­syt edes “jat­koon” 600 jouk­koon… Ensi kevää­nä sit­ten haen uudel­leen. Nyt tun­tuu hyvin epä­to­den­nä­köi­sel­tä, että tuli­sin iki­nä pää­se­mään Hel­sin­kiin, mut­ta tosi­aan ei sai­si luo­vut­taa.. 🙂 Nyt sit­ten vaan jän­ni­te­tään, että kuin­ka se 2017 oikik­sen yhteis­haun muu­tos vai­kut­taa pää­sy­ko­kee­seen ja lukuaikaan 😀

 2. Kii­tos 🙂

  Mikä­li Hel­sin­ki tun­tuu sul­le sopi­val­ta kau­pun­gil­ta ja oikik­sel­ta, niin ehdot­to­mas­ti haet sit­ten vaan tän­ne ensi kevää­nä! Läh­det toi­seen haku­ker­taan jo pal­jon vii­saam­pa­na ja luke­mi­ses­sa­kin pää­see mel­kein heti kir­jo­jen jul­kai­sun jäl­keen sii­hen “pih­viin”, kun ei tar­vit­se totu­tel­la juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen yms. 

  Ilmei­ses­ti val­ta­kun­nal­li­nen yhteis­ha­ku lyk­kään­tyy­kin vas­ta vuo­teen 2018 ja ensi vuon­na kai­kil­la muil­la kuin Hel­sin­gin oikik­sil­la on sama koe ja mate­ri­aa­li, MUTTA omat valin­ta­jo­non­sa eli hakea voi vain yhteen haku­koh­tee­seen. Tuo kuu­los­taa kyl­lä hie­man eri­koi­sel­ta rat­kai­sul­ta, sil­lä itse oli­sin juu­ri toi­vo­nut kir­jai­mel­li­ses­ti yhteis­ha­kua, että voi hakea useam­paan oikik­seen samaan aikaan. Tuos­ta aihees­ta enem­män tääl­lä: http://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijavalinnan-uudistukset/

 3. Onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta! Sul­la sit meni per­jan­tai kuten mul­la. Herä­sin aamul­la vii­del­tä levot­to­ma­na. Kave­ri oli lait­ta­nut vies­tiä, että tulok­set löy­tyy opin­to­po­lus­ta, niin oli pak­ko men­nä itse­kin kat­so­maan. Vii­me vuon­na jäi pää­sy tosi pie­nes­tä kiin­ni, nyt sisäl­le. Syk­syl­lä siis tavataan. 😀

 4. Kii­tos ja hur­jan pal­jon onnea myös sul­le! 🙂 Ajat­te­lin ensin, että kat­soi­sin tulok­set vas­ta töi­den jäl­keen ilta­päi­väl­lä, mut­ta kos­ka olin men­nyt pis­teet­kin jo sel­vit­tä­mään niin en malt­ta­nut odot­taa pidem­pään varmistusta 😀 

  Mut­ta mah­ta­va jut­tu, että tänä vuon­na tärp­pä­si ja syk­syl­lä nähdään! 🙂

 5. Kap­pas enpä ollut tätä huo­man­nut­kaan, kii­tos siis kom­men­tis­ta! Enkö­hän minä sin­ne Hel­sin­kiin sit­ten hae 🙂

 6. Hei ja onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta! Itse hain nyt toi­sen ker­ran Hel­sin­gin oikik­seen ja en taas­kaan pääs­syt… Jäin kol­men pis­teen pää­hän rajas­ta. Hel­sin­kiin hake­mi­nen tun­tuu mah­dot­to­mal­ta aja­tuk­sel­ta enää, joten saa näh­dä haen­ko ensi vuon­na Helsinkiin… 

  Mut­ta hei pys­tyi­sit­kö jul­kai­se­maan vas­tauk­se­si tääl­lä, sil­lä haluai­sin vähän ver­ra­ta nii­tä omiin vas­tauk­sii­ni. Sain 3 teh­tä­väs­tä vain 3 pis­tet­tä joten haluan näh­dä mik­si minä muna­sin kysei­sen tehtävän. 😀

  Tsemp­piä opintoihin!

 7. Sen lisäk­si tilan­ne kuu­lem­ma tosi­aan elää myös Suo­men hal­li­tuk­sen takia, sil­lä kovas­ti­han nyt on ollut uuti­sis­sa puhet­ta nyky­mal­li­sen pää­sy­ko­keen lak­kaut­ta­mi­ses­ta. Sii­tä mm. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ministeri-grahn-laasonen-mtv-lle-ulkolukuun-perustuvista-paasykokeista-luovutaan/5914150

  Jäh­tä­väk­si jää mitä oikik­sen­kin pää­sy­koe­sys­tee­mil­le muu­ta­man vuo­den sisäl­lä tapah­tuu. Mut­ta tosi­aan jos väli­vuo­den aika­na tulee oikik­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä sekä tie­ten­kin haku­ke­vään aika­na, niin mul­ta saa ehdot­to­mas­ti tääl­lä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­til­la kysellä 🙂

 8. Kii­tok­sia! Har­mi jut­tu var­sin­kin kun kyse ei ole ollut mones­ta pis­tees­tä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti sanon­ta kol­man­nes­ta ker­ras­ta pitäi­si paik­kan­sa myös sun koh­dal­la — oli kysees­sä sit­ten mikä oikis tahan­sa 🙂 Mikä­li väli­vuo­del­le ei ole vie­lä suun­ni­tel­mia, niin voin erit­täin läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la avoin­ten yli­opis­to­jen oikis­kurs­se­ja mikä­li nii­hin osal­lis­tu­mi­nen sijain­nin puo­les­ta on vain mahdollista.

  Sain yli­opis­tol­ta eilen säh­kö­pos­tin, että vas­tauk­se­ni on pos­ti­tet­tu Eco­no­my-pos­til­la, joten olet­tai­sin nii­den saa­pu­van huo­men­na. En tosin tai­da huo­men­na vie­lä ehtiä skan­naa­maan ja kir­joit­ta­maan nii­tä koneel­le mui­den meno­jen takia, mut­ta pyrin vii­meis­tään per­jan­tai-ilta­na jul­kai­se­maan ne tääl­lä uuden pos­tauk­sen muodossa!

 9. Hur­jas­ti onnea opis­ke­lu­pai­kas­ta!
  Mul­la ei tänä­kään vuon­na napan­nut, saa näh­dä yri­tän­kö vie­lä. Jään kui­ten­kin mie­len­kiin­nol­la seu­raa­maan blo­gia­si. Toi­vot­ta­vas­ti jat­kat kir­joit­te­lua myös itse opiskelusta 🙂

 10. Kii­tos paljon!

  Olen erit­täin pahoil­la­ni, mut­ta niin kli­sei­sel­tä kuin se kuu­los­taa­kin niin älä mis­sään tapauk­ses­sa luo­vu­ta! Oikis on ilmei­ses­ti kui­ten­kin sun­kin unel­ma ja unel­mien puo­les­ta kuu­luu tais­tel­la vaik­ka tie oli­si­kin kivi­nen! Yhteis­ha­ku­kin ilmei­ses­ti on nyt tulos­sa 2018, voit vauh­dit­taa jo ennal­ta opin­to­ja­si avoi­mes­sa / pyr­kiä väy­län kaut­ta ja/tai yrit­tää ensi vuon­na uudes­taan, joten mah­dol­li­suuk­sia on monia! 🙂

  Ja tar­koi­tus on jat­kaa kir­joit­te­lua myös sisään­pääs­see­nä itse opis­ke­luis­ta, opis­ke­li­jae­lä­mäs­tä ja vaih­toon läh­te­mi­ses­tä — aihei­ta on monia 🙂

 11. Hei,

  Oikai­su­pyyn­nös­sä ehkä käyt­täi­sin itse seu­raa­vaa rakennetta:

  1. Mihin teh­tä­viin hae­taan oikai­sua
  2. Teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti perus­tel­la oikai­sua
  2a. Teh­tä­vän sisäi­ses­ti jao­tel­la eri koh­dat omak­si kap­pa­leek­seen (esim. moni­va­lin­nois­sa tai oikeus­ta­paus­teh­tä­vis­sä a‑kohta, b‑kohta jne.)
  2b. Jokai­seen koh­taan ker­toa mitä oikai­sul­la halu­taan saa­vut­taa (pal­jon­ko lisää pis­tei­tä), miten teh­tä­vä on arvos­tel­tu vää­rin ja perus­tel­la oma näkö­kan­ta.
  2c. Teh­tä­vän lop­puun teh­dä yhteen­ve­to, mikä on pis­te­mää­rä jon­ka koet ole­van oikea kysei­ses­tä teh­tä­väs­tä
  3. Oikai­su­pyyn­nön lop­puun vetää yhteen pal­jon oikai­sun jäl­keen koe­pis­tee­si kuu­lui­si olla

  Täs­sä oli vain yksi idea mil­lai­nen raken­ne tuli­si olla, mut­ta tär­kein­tä on itse oikai­sun perus­te­lut. Kink­ki­sek­si sen tekee vain se, että kos­ka et tie­dä mis­tä koh­dis­ta olet vas­tauk­ses­sa­si saa­nut pis­tei­tä, niin jou­dut perus­te­le­maan ja ver­tai­le­maan koko omaa vas­taus­ta­si mal­li­vas­tauk­seen. Lisä­vai­keu­den oikai­suun tuo se, jos kyse ei ole “las­ku­vir­hees­tä” vaan yri­tät hakea oikai­sua muil­la perus­teil­la (esim. mal­li­vas­tauk­ses­sa ei annet­tu pis­tei­tä mie­les­tä­si olen­nai­ses­ta asias­ta). Näis­sä tapauk­sis­sa valin­ta­lau­ta­kun­ta veto­aa hana­kas­ti arvos­te­lun tie­teel­li­seen ja ope­tuk­sel­li­seen vapau­teen, joka on äärim­mäi­sen ärsyttävää.

  Lai­tan tähän lop­puun vie­lä muu­ta­man lin­kin min­kä olet jo ehkä näh­nyt­kin ja jois­ta on ehkä apua ja lisäk­si lai­tan lin­kin omaan oikai­su­pyyn­töö­ni vii­me vuo­del­ta. En saa­nut tuol­la oikai­sul­la mitään aikaan ja muu­ten­kin nyt jäl­keen­päin sitä kat­soes­sa en pidä sitä eri­koi­sen hyvin teh­ty­nä vaik­ka koin­kin ensim­mäi­sen ja kol­man­nen teh­tä­vän osal­ta minul­la ole­van hyvät perus­teet pis­tei­den nousul­le (se ei oli­si kui­ten­kaan riit­tä­nyt sisään­pää­syyn). Mut­ta ehkä sii­tä saa ins­pi­raa­tio­ta miten muo­toil­la omaa oikai­sua, kun näkee (huo­non­kin) esi­mer­kin oikaisupyynnöstä.

  - https://www.docdroid.net/spToEzl/oikaisuvaatimukseni-koskee-tehtvi‑1.docx.html
  - http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/valintakoe.html#oikaisu
  - https://fiducius.fi/oikaisuvaatimus-paasykoetuloksista-voi-tuoda-opiskelupaikan/

 12. Onnea täl­leen mel­keen puol­tois­ta vuot­ta jäl­jes­sä! 😀 Mut siis halusin kiit­tää täs­tä blo­gis­ta, itse haen tule­va­na kevää­nä ensi ker­taa tosis­sa­ni, ja tän blo­gin luke­mi­nen ja var­sin­kin tämä pos­taus oli super ins­pi­roi­va ja motivoiva! =)

 13. Kii­tos pal­jon! Ja ilah­dut­taa kuul­la, että blo­gi on ollut moti­voi­va, sil­lä nyky­ään koen ihmis­ten moti­voin­nin tär­keim­mäk­si asiak­si, jos puhun haki­joi­den kanssa 🙂

  En tie­dä kuin­ka pal­jon luot­toa täl­le voi nyt antaa, mut­ta kan­nat­taa jää­dä seu­rai­le­maan blo­gia, sil­lä tar­koi­tuk­se­na on oikeas­ti lähiai­koi­na aloit­taa taas blo­gin päi­vit­te­ly. Toi­von mukaan jo ensi vii­kon aika­na, mut­ta ehkä en lupaa mitään vie­lä täy­sin varmaksi 😀

  Tsemp­piä kui­ten­kin jo nyt tule­vaan haku­ke­vää­seen ja jos tulee mitä tahan­sa kysyt­tä­vää tai kai­paat muu­ten vain tsemp­paus­ta, niin lai­ta vapaas­ti kom­ment­tia / säh­kö­pos­tia tms. tulemaan!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *