Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

17 § Fuksisyksy

Vii­mei­ses­tä pos­tauk­ses­ta on kulu­nut lähes kuusi kuu­kaut­ta ja kir­joi­tus­tauon ei pitä­nyt todel­la­kaan venäh­tää näin pit­käk­si! Hei­nä­kuu meni töis­sä ja elo­kuu lomail­les­sa, jon­ka jäl­keen oikis jo alkoi­kin ja blo­gin päi­vi­tys vain jäi. Vih­doin kui­ten­kin otin itseä­ni nis­kas­ta kiin­ni ja pää­tin pala­ta ker­to­maan kuu­lu­mi­sia sekä mil­lais­ta se opis­ke­lu onkaan tie­de­kun­nas­sa. Nyt kun syys­lu­ku­kausi on pake­tis­sa, onkin help­po käy­dä läpi, mitä kaik­kea fuk­si­syk­sy piti­kään sisällään.

Disclai­mer: Jos­tain syys­tä Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­ses­sä ensim­mäis­tä vuot­ta opis­ke­le­via sano­taan phuk­seik­si, mut­ta itse tyk­kään pal­jon enem­män ylei­ses­tä fuk­si-ilmai­sus­ta. Tämä siis nip­pe­li­tie­to­na kiinnostuneille.

Otta­kaa myös huo­mioon, että kir­joi­tan kai­kis­ta käy­tän­nöis­tä yms. kurs­seis­ta puhues­sa­ni vain sii­tä, miten asiat ovat Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­ses­sä ja esim. arvos­te­lu­jen mää­räy­ty­mi­nen saat­taa hyvin­kin ero­ta eri tie­de­kun­nis­sa Hel­sin­gin vas­taa­vas­ta. Aivan pos­tauk­sen lopus­sa on vie­lä lyhyt käsi­te­lis­ta, jois­ta­kin mah­dol­li­ses­ti epä­sel­vis­tä käsitteistä.

Opin­to­jak­so­jen / kurs­sien nimiä klik­kaa­mal­la pitäi­si avau­tua WebOo­din sivu, mis­sä on kuvat­tu tar­kem­min ko. kurs­sin sisäl­tö. Jot­kut lin­kit toi­mi­vat ja jot­kut eivät joh­tuen sii­tä, että WebOo­di on pai­koit­tain hie­man bugi­nen, mut­ta mikä­li olet­te kiin­nos­tu­neet selaa­maan tar­kem­min Hel­sin­gin oikik­sen kurs­se­ja, se onnis­tuu seuraavasti:

 1. Mene WebOo­din etusivulle
 2. Valit­se vasem­mal­ta Opinto-oppaat
 3. Valit­se Oikeus­tie­teel­li­nen tiedekunta
 4. Valit­se Oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan opin­to-opas, 2016–17
 5. Valit­se Tutkintorakenteet
 6. Valit­se Oikeus­no­taa­rin tut­kin­to (tai Oikeus­tie­teen mais­te­ri, jos haluat sela­ta sen kursseja)
 7. Klik­kai­le­mal­la “+” ‑merk­ke­jä saat auki kurs­se­ja ja nii­den osasuorituksia

Kurs­sien sisäl­tö­jä pää­see myös kat­so­maan käte­väs­ti tie­de­kun­nan pdf-koos­tees­ta.

Orien­taa­tio­viik­ko (1 op)

Opin­not alkoi­vat maa­nan­tai­na 29.8. orien­taa­tio­vii­kol­la, jos­sa käy­tiin läpi aivan perus­asioi­ta oikik­ses­sa opis­ke­lus­ta, kuten mm. tut­kin­to­ra­ken­net­ta.  Luen­to­ja oli maa­nan­tais­ta tors­tai­hin muu­ta­ma per päi­vä, ja per­jan­tai­na yli­opis­tol­la oli vain avoi­met ovet. Itse jätin suu­rim­man osan luen­nois­ta väliin, kos­ka ne eivät yksin­ker­tai­ses­ti anta­neet vaih­toin­foa lukuun otta­mat­ta mitään uut­ta tie­toa 😀 Täs­tä orien­taa­tio­kurs­sis­ta sai kui­ten­kin yhden opin­to­pis­teen, vaik­ka ainoa asia min­kä kurs­sia var­ten tein, oli jon­kin sor­tin kyse­lyyn vastaaminen.

Oikeu­del­li­sen ajat­te­lun perus­teet (4 op)

Orien­taa­tio­vii­kon jäl­keen seu­raa­va kurs­si oli Oikeu­del­li­sen ajat­te­lun perus­teet (tutum­min OAP), jos­ta ei kyl­lä ole pal­joa ker­rot­ta­vaa. Luen­not oli­vat oikeus­his­to­ria ja ‑teo­ria­pai­not­tei­sia, ja läpi pääs­täk­seen piti teh­dä kak­si ryh­mä­työ­tä sekä yksi itse­näi­nen essee­teh­tä­vä. OAP-kurs­si­kin arvos­tel­tiin hyväk­syt­ty-hylät­ty ‑astei­kol­la, joten ole­tet­ta­vas­ti­kaan moni­kaan ei jak­sa­nut tähän panostaa.

Kurs­si oli muu­ten­kin aivan jär­kyt­tä­väs­ti jär­jes­tet­ty, sil­lä nime­no­maan täl­lai­sel­la ensim­mäi­sel­lä aloi­tus­kurs­sil­la pitäi­si opet­taa jotain yleis­pä­te­viä oppe­ja juri­dii­kas­ta ja oikeu­del­li­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä, jot­ta näi­hin ei tar­vit­si­si myö­hem­min käyt­tää aikaa pakol­li­sis­sa aineo­pin­nois­sa. Kurs­sil­ta ei kiel­tä­mät­tä jää­nyt yhtään mitään hyö­dyl­lis­tä käteen tule­via kurs­se­ja var­ten, joten toi­vot­ta­vas­ti kurs­si tulee muut­tu­maan opin­to­uu­dis­tuk­sen myötä!

oikis essee oikeushistoria
Ote OAP:n esseestä

Perio­dit

Yli­opis­tos­sa ope­tus jakaan­tuu perio­dei­hin, jot­ka vas­taa­vat kuta­kuin­kin esi­mer­kik­si lukioi­den jak­so­ja. Perio­dei­ta on Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa nel­jä ja ne jakau­tu­vat seu­raa­vas­ti luku­vuon­na 2016–2017:

I ope­tus­pe­rio­di 5.9. — 23.10.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 24.10. — 30.10.

II ope­tus­pe­rio­di 31.10. — 18.12.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 19.12. — 23.12.

III ope­tus­pe­rio­di 16.1. — 5.3.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 6.3. — 12.3.

IV ope­tus­pe­rio­di 13.3. — 7.5.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 8.5. — 14.5.

Pakol­lis­ten aineo­pin­to­jen aloitus

Kun ensim­mäi­sen yhtei­nen kurs­si oli ohi, alkoi suu­rim­mal­la osal­la opin­to­put­ken mukai­ses­ti val­tio­sään­tö­oi­keu­den ope­tus. Itse olin suo­rit­ta­nut tämän kurs­sin jo syk­syl­lä 2014 avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, ja sain sen auto­maat­ti­ses­ti hyväk­si­luet­tua ilman mitään eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä. Jäl­leen ker­ran suo­sit­te­len vah­vas­ti avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lua, mikä­li vie­tät­te täl­lä het­kel­lä väli­vuot­ta ja haluat­te edis­tää opin­to­jan­ne ja/tai val­mis­tau­tua pääsykokeeseen.

Muu­ten­kin ensim­mäi­sen OAP-kurs­sin jäl­keen fuk­sit alkoi­vat eriy­tyä hie­man eri kurs­sei­hin, sil­lä yli­opis­tos­sa val­lit­see tun­ne­tus­ti aka­tee­mi­nen vapaus, ja kurs­sit saa suo­rit­taa var­sin­kin (Hel­sin­gin) oikeus­tie­teel­li­ses­sä erit­täin jous­ta­vas­ti omaan tah­tiin. Tie­ten­kin opin­to­put­ken seu­raa­mis­ta suo­si­tel­laan, sil­lä näin var­mis­te­taan, ettei ope­tuk­set mene pääl­lek­käin, mut­ta oma-aloit­tei­nen opis­ke­li­ja kyl­lä osaa ja saa jär­jes­tet­tyä opin­ton­sa käte­väs­ti myös makun­sa mukaan suoritettavaksi.

Monet otti­vat tut­kin­toon kuu­lu­via äidin­kie­len kurs­se­ja (ON-tut­kin­toon kuu­luu nii­tä 5op:n ver­ran) tai mui­ta tut­kin­toon kuu­lu­via kurs­se­ja, joil­le ei ole suo­si­tel­tua suo­ri­tusa­jan­koh­taa. Itse kävin täs­sä välis­sä HOPS-kurs­sin, jos­sa ei ollut myös­kään hir­veäs­ti mitään teh­tä­vää. Syys­kuun lop­pu ja loka­kuun alku kului­vat omal­ta osal­ta­ni lähin­nä tapah­tu­mis­sa (esim. excut) käy­mi­ses­tä ja tutus­tu­mi­ses­ta yli­opis­toe­lä­mään. Ohes­sa oli myös muu­ton toteut­ta­mis­ta, joten opin­not eivät juu­ri eden­neet. Olin kui­ten­kin tie­tyl­lä taval­la “ansain­nut” tämän lais­kot­te­lun, kos­ka sii­nä mis­sä toi­set teki­vät juu­ri täs­sä vai­hees­sa eri­näi­siä pik­ku­kurs­se­ja, olin itse suo­rit­ta­nut ne jo avoi­mes­sa yliopistossa.

Ympä­ris­tö­oi­keus (6 op)

Loka­kuun puo­les­sa välis­sä aloi­tin ns. var­si­nai­sen opis­ke­lun ja pää­tin yrit­tää ympä­ris­tö­oi­keu­den kurs­sin arvo­sa­nan korot­ta­mis­ta, sil­lä olin saa­nut sii­tä avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa arvo­sa­nak­si 2. Arvo­sa­nat yli­opis­tois­sa mää­räy­ty­vät astei­kol­la 0–5 tai astei­kol­la hyväk­syt­ty-hylät­ty. Arvo­sa­na 0 tar­koit­taa täs­sä tapauk­ses­sa hylättyä.

Put­ken mukai­ses­ti ympä­ris­tö­oi­keus tuli­si vas­ta toi­se­na vuo­te­na, mut­ta kos­ka kalen­te­ris­sa­ni oli tyh­jää mui­den fuk­sien suo­rit­taes­sa val­tio­sään­tö­oi­keut­ta, pää­tin yrit­tää arvo­sa­nan koro­tus­ta. Jo täl­lä kurs­sil­la tuli hyvin ilmi tie­de­kun­tam­me ongel­mat ope­tus­jär­jes­te­lyis­sä, joi­ta Suo­men hal­li­tuk­sen leik­kauk­set ovat pahen­ta­neet. Tar­kem­min yksi­tyis­koh­tia tie­tä­mät­tä kurs­sin vas­tuu­hen­ki­lö teki rat­kai­sun, että kaik­ki ympä­ris­tö­oi­keu­den luen­to­kurs­sil­le (2op) ilmoit­tau­tu­neet sai­vat teke­mät­tä mitään tuon suo­ri­tuk­sen, ja näin ollen n. 300 sivua vähem­män luet­ta­vaa itse tent­tiin ja kor­vat­tua auto­maat­ti­ses­ti yhden tent­ti­ky­sy­myk­sen. Itse en osal­lis­tu­nut ko. luen­to­kurs­sil­le, sil­lä olin suo­rit­ta­nut sen avoi­mes­sa ja näin onnek­si opis­ke­li­ja­myön­tei­sen rat­kai­sun jäl­keen myös minä sain hel­po­tuk­sen tenttialueeseen.

Luin tent­tiin enem­män ja vähem­män n. 2–3 vii­kon ajan (tulen myö­hem­mis­sä blo­gi­pos­tauk­sis­sa ker­to­maan hie­man tar­kem­min, miten val­mis­tau­dun tent­tei­hin ja kuin­ka pal­jon), mut­ta val­mis­tau­tu­mi­ses­sa jäi pal­jon kehit­tä­mi­sen varaa. Alue oli kui­ten­kin ennes­tään tut­tu avoi­mes­ta ja onnek­si tent­ti oli laki­kir­ja­tent­ti, mikä hel­pot­ti hie­man urakkaa.

Suo­ri­tin ten­tin 28.10 ja ten­tit kes­tä­vät muu­ta­maa poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta aina vii­si tun­tia (klo 9–14). Tent­ti tun­tui mene­vän ihan muka­vas­ti ja tulos­ten puo­les­ta yli odo­tus­ten, sil­lä sain koro­tet­tua arvo­sa­nan vito­seen! Yksi tie­de­kun­tam­me huo­no puo­li on taas se, että tulok­sia saa odo­tel­la mel­ko pit­kään ja tulok­set var­sin­kin isoim­mis­ta ten­teis­tä tule­vat vas­ta kuu­kau­den päästä.

pro­tip: Ympä­ris­tö­oi­keu­den ten­teis­sä on lähes aina sel­lai­sia oikeus­ta­pauk­sia, joi­hin saa perus­te­lu­tu­kea laki­kir­jois­ta löy­ty­vis­tä oikeus­ta­pauk­sis­ta. Jos­kus tent­ti­ky­sy­mys saat­taa poh­jau­tua täy­sin johon­kin KKO:n tai KHO:n rat­kai­suun, jon­ka löy­tää laki­kir­jas­ta. Käyt­tä­kää siis ten­tis­sä hyväk­si laki­kir­jois­sa ole­via oikeus­ta­pauk­sia par­haim­pien mah­dol­lis­ten pis­tei­den saavuttamiseksi.

Ote oikkarin kalenterista.
Mar­ras­kuu oli hyvin excu-painotteinen.

Mar­ras­kuu

Mar­ras­kuus­sa pala­sin put­keen mukaan, sil­lä seu­raa­va­na oli­si ollut sopi­musoi­keu­den kurs­si. Lisäk­si otin 3op:n englan­nin kurs­sin, sil­lä notaa­rin tut­kin­toon tulee suo­rit­taa 5op:n ver­ran kie­li­kurs­se­ja jos­tain vie­raas­ta kielestä.

Yleen­sä kurs­sit koos­tu­vat luen­to­kurs­sis­ta, jos­ta saat­taa saa­da jotain hyvi­tys­tä tent­tiin (tent­tia­lu­een pie­nen­ty­mi­nen tai tent­ti­ky­sy­myk­sen kor­vaus), mut­ta esim. sopi­musoi­keu­den luen­to­kurs­si oli vain oppi­mis­ta tuke­va. Pää­dyin käy­mään muu­ta­mal­la luen­nol­la, mut­ta koin, että luen­noit­si­jan mel­ko mate­le­va ete­ne­mi­nen ei pal­vel­lut omaa oppi­mis­ta­ni, ja käy­tin tämän ajan oma­toi­mi­seen opis­ke­luun. Pää­dyin tosin lyk­kää­mään sopi­musoi­keu­den tent­ti­mis­tä, sil­lä mar­ras­kuu oli täyn­nä kai­ken­lais­ta muu­ta toi­min­taa, jota tie­de­kun­ta ja aine­jär­jes­töt jär­jes­ti­vät. Kävin mm. excul­la Len­to­tul­lis­sa, jos­sa pää­sin näke­mään myös suloi­sen tul­li­koi­ran työs­ken­te­lyä sekä Ener­gian tule­vai­suus ‑semi­naa­ris­sa, jos­sa alan ammat­ti­lai­set (asia­na­ja­jat ja pro­fes­so­rit) kes­kus­te­li­vat esim. ener­gia­oi­keu­teen liit­ty­väs­tä sääntelystä.

Englan­nin kurs­si oli hie­man pidem­pi, sil­lä se kes­ti kah­den kuu­kau­den ajan, mut­ta luen­to­ja oli vain ker­ran vii­kos­sa, joten ajal­li­ses­ti se ei vaa­ti­nut pal­joa. Oppi­tun­nit oli­vat erit­täin muka­via, sil­lä niis­sä pai­not­tui ryh­mis­sä kes­kus­te­lu ja muu­ten­kin kurs­sil­la oli erit­täin hyvä ilma­pii­ri. Kurs­sia vetä­nyt opet­ta­ja oli var­sin erin­omai­nen ja opin­kin pal­jon eri­lai­sia tosie­lä­män tai­to­ja liit­tyen juri­diik­kaan mm. kat­so­mal­la oikeus­sa­li­nau­hoi­tet­ta Skot­lan­nis­ta ja teke­mäl­lä eri­lai­sia teh­tä­viä sii­hen liit­tyen. Lisäk­si teim­me pie­nis­sä ryh­mis­sä lyhyen tie­teel­li­sen esseen, joka oli mel­ko haas­ta­vaa joh­tuen sii­tä, että en ole juu­ri kir­joit­ta­nut tie­teel­li­siä essei­tä edes suo­mek­si, saa­ti englan­nik­si. Onnek­si ryh­mäm­me oli mah­ta­va ja saim­me yhdes­sä tais­tel­tua esseen kasaan, jota opet­ta­jam­me­kin kehui. Pidin myös eri­tyi­sen pal­jon kurs­sis­ta sik­si, että työs­ken­te­lim­me ryh­mis­sä pal­jon, mikä on lois­ta­va tapa tutus­tua uusiin ihmi­siin! Vali­tet­ta­vas­ti meil­lä oikik­ses­sa aineo­pin­to­jen osal­ta aina­kin tois­tai­sek­si pain­opis­te on mas­sa­luen­nois­sa ja itse­näi­ses­sä työskentelyssä.

Suo­ri­tin mar­ras­kuus­sa myös oikeus­kie­len (1op) kurs­sin, joka kuu­luu pakol­li­siin äidin­kie­len opin­toi­hin. Kurs­sil­la oli­si ollut luen­to­ja, mut­ta kävin vain suo­raan teke­mäs­sä ten­tin ilman eri­koi­sem­paa val­mis­tau­tu­mis­ta, sil­lä se ei ollut kovin­kaan vaa­ti­va, ja se arvos­tel­tiin astei­kol­la hyväksytty-hylätty.

Jou­lu­kuu

Jou­lu­kuus­sa alkoi ylei­sen vel­voi­teoi­keu­den kurs­si (3op), johon kuu­lui pakol­li­se­na osa­na oikeus­ta­paus­har­joi­tuk­set. Sii­hen sisäl­tyi nel­jän lyhyeh­kön ennak­ko­teh­tä­vän teke­mi­nen luen­to­ja var­ten, jot­ka sit­ten käy­tiin luen­noil­la läpi ja tämän oli tar­koi­tus tukea tent­tiin val­mis­tau­tu­mis­ta. Kurs­si oli sii­tä muka­va teh­dä, että yhte­nä tent­ti­kir­ja­na toi­mi Olli Nor­rok­sen Vel­voi­teoi­keus (2012) ‑teos, joka vas­ta­si hyvin suu­rel­ta osin vuon­na 2015 ollut­ta saman kir­joit­ta­jan pää­sy­koe­kir­jaa. Ole­tet­ta­vas­ti­kin tuo­ta pää­sy­koe­kir­jaa tuli luet­tua erit­täin inten­sii­vi­ses­ti pää­sy­ko­kee­seen, joten vuo­den­kin tauon jäl­keen asiat oli­vat mel­ko hyvin muistissa.

Olin saa­nut ympä­ris­tö­oi­keu­den onnis­tu­nees­ta uusin­nas­ta suu­ren moti­vaa­tio­boos­tin opis­ke­luun ja panos­tin­kin tähän tent­tiin pal­jon. Tent­ti­kir­jo­ja oli kol­me ja sivu­ja näis­sä oli yhteen­sä n. 450, sil­lä tie­de­kun­nan pysy­väis­mää­räys­ten mukaan yhden opin­to­pis­teen tuli­si vas­ta­ta n. 150 sivua. Tent­tia­lue ei näin ollen ollut kovin­kaan laa­ja, mut­ta oman haas­teen­sa val­mis­tau­tu­mi­seen toi se, että ylei­sen vel­voi­teoi­keu­den tent­ti ei ole laki­kir­ja­tent­ti, joten kir­jois­sa ole­vat pykä­lät ja sään­nök­set on osat­ta­va ulkoa. Asi­aa ei myös­kään auta se, että ten­tin toi­sen osan (kysy­myk­sen) laa­ti­va pro­fes­so­ri on tun­net­tu vai­keis­ta kysy­myk­sis­tään sekä erit­täin tiu­kas­ta arvostelusta.

Ten­tin kes­to oli muis­ta poi­ke­ten vain kak­si tun­tia, sil­lä kysei­sen oppiai­neen vas­tuu­hen­ki­lö halu­aa rajoit­taa vil­pin mah­dol­li­suut­ta tent­ti­ti­lai­suu­des­sa ja tent­ti­ti­lai­suu­den lyhyes­tä kes­tos­ta joh­tuen ves­sa­käyn­nit eivät ole käytössä.

Vaik­ka­kin tent­tiä edel­tä­vä­nä ilta­na jär­ky­tyin lie­väs­ti kat­soes­sa­ni van­ho­ja tent­ti­ky­sy­myk­siä ja nii­den arvos­te­lu­pe­rus­tei­ta, läh­din ten­tis­tä hyväl­lä fii­lik­sel­lä jou­lu­lo­mal­le. Kysees­sä oli siis fuk­sien osal­ta vuo­den vii­mei­nen tent­ti put­ken mukai­ses­ti, ja seu­raa­va luen­to on vas­ta 9.1, kun vakuu­tus- ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­den kurs­si alkaa. Yri­tän kui­ten­kin nopeut­taa hie­man opin­to­ja­ni poik­kea­mal­la taas put­kes­ta ja luen läpi jou­lu­lo­man euroop­pa­oi­keu­den tent­tiin, joka on 13.1. Put­ken mukai­ses­ti euroop­pa­oi­keus tuli­si fuk­seil­le vas­ta kevään lopulla.

Lahjapakkaus excursiolta Asianajotoimisto Krogerukselle.
Kro­ge­rus jär­jes­ti jou­lu­kuus­sa opis­ke­li­ja­se­mi­naa­rin työoikeudesta.

Lopuk­si

Opin­to­pis­tei­tä syk­syl­tä ei pal­jon ker­ty­nyt kasaan, mut­ta fuk­si­syk­sys­tä tulee­kin naut­tia tutus­tu­mal­la uusiin ihmi­siin ja eri­lai­siin tapah­tu­miin sekä toi­min­taan, mitä yli­opis­to ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt kuten ELSA Hel­sin­ki ja Pykä­lä tar­joa­vat. Oikik­seen pää­syn jäl­keen ei todel­la­kaan tar­vit­se mureh­tia sii­tä, ettei­kö oli­si teke­mis­tä, sil­lä sitä riit­tää ympä­ri luku­vuo­den mel­kein joka päi­väl­le opis­ke­li­ja­rien­nois­ta asial­li­sem­piin tapahtumiin!

Tähän kii­ree­seen sopeu­tu­mi­nen on vie­nyt oman aikan­sa, joka on näky­nyt myös blo­gin päi­vit­tä­mis­tah­dis­sa, mut­ta oikik­ses­sa oppii nopeas­ti mul­ti­tas­kaa­maan 🙂 Enkä vali­ta yhtään kii­reis­tä, sil­lä vih­doin monen vuo­den puur­ta­mi­sen jäl­keen olen opis­ke­le­mas­sa alaa, jos­ta olen unel­moi­nut pie­nes­tä asti.

Kaik­kea tähän pos­tauk­seen en ole fuk­si­syk­syl­tä sisäl­lyt­tä­nyt, ettei pos­taus venyi­si lii­an pit­käk­si, joten kysel­kää ja ker­to­kaa ihmees­sä, mis­tä haluai­sit­te kuul­la tar­kem­min! Vas­tai­len sit­ten kom­men­teis­sa tai kir­joi­tan aihees­ta ihan oman pos­tauk­sen, kuten voi­sin teh­dä esi­mer­kik­si syk­syn excuis­ta. Muu­ten­kin otan vas­taan kehi­ty­si­deoi­ta blo­gil­le, sil­lä tah­don sen pal­ve­le­van myös mah­dol­li­sim­man hyvin lukijoita 🙂

Hyvää jou­lua ja onnel­lis­ta uut­ta vuot­ta kaikille!

“You are never too old to set anot­her goal or to dream a new dream.” - C.S. Lewis

Käsi­te­lis­ta

 • Phuk­si = Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­ses­sä tiedekunnassa
 • WebOo­di = Alkuun seka­va ja ajoit­tain bugi­nen verk­ko­pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta ilmoit­tau­du­taan kurs­seil­le sekä tent­tei­hin. Lisäk­si kurs­sien suo­ri­tuk­set kir­ja­taan WebOodiin.
 • OAP = Oikeu­del­li­sen ajat­te­lun perus­teet. Hel­sin­gin oikik­sen ensim­mäi­nen “var­si­nai­nen” kurssi.
 • Perio­di = Vas­ti­ne lukion jak­sol­le. Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa perio­dei­ta on nel­jä lukuvuodessa.
 • Opin­to­put­ki = Opin­to­jen suo­si­tel­tu suo­rit­ta­mis­jär­jes­tys, jos­ta voi ja saa poiketa.
 • Aka­tee­mi­nen vapaus = Yli­opis­to-opis­ke­li­jal­la on erit­täin pal­jon vapaut­ta esim. siten, että hän saa itse vali­ta kurs­sin­sa ja ede­tä opin­nois­saan omaan tah­tiin­sa. Var­sin­kin oikik­ses­sa läs­nä­olo­pak­ko on vähäistä.
 • ON-tut­kin­to = Oikeus­no­taa­rin tut­kin­to. Alem­pi kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, joka vas­taa esim. kaup­pa­tie­tei­den kan­dia. Tut­kin­non aika­na pereh­dy­tään ylei­ses­ti kaik­kiin oikeu­de­na­loi­hin ja tie­tääk­se­ni notaa­rin tut­kin­to ei var­si­nai­ses­ti anna päte­vyyt­tä mihin­kään ja täs­tä syys­tä var­maan­kin 99% opis­ke­li­jois­ta suo­rit­taa­kin myös OTM:n eli mais­te­rin tutkinnon.
 • Excu = Excur­sio. Vie­rai­lu oman alan työ­paik­kaan kuten asian­ajo­toi­mis­to tai viras­to. Yleen­sä var­sin­kin yksi­tyi­sen puo­len excuil­la hulp­peat ruo­ka- ja juomatarjoilut 🙂
 • Luen­to­kurs­si = Yleen­sä kurs­si koos­tuu luen­to­kurs­sis­ta ja ten­tis­tä. Luen­to­kurs­si voi olla joko vain oppi­mis­ta tuke­va tai sit­ten sii­tä saa jon­kin­lai­sen hyvi­tyk­sen tent­tiin esim. pie­nem­män tent­tia­lu­een tai kor­vat­ta­van tent­ti­ky­sy­myk­sen muodossa.
 • Laki­kir­ja­tent­ti = Tent­ti, jos­sa saa käyt­tää apu­naan lakikirjoja.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

23 ajatusta aiheesta “17 § Fuksisyksy”

 1. Tosi kiin­nos­ta­va ja infor­ma­tii­vi­nen pos­taus! 🙂 Tuli muu­ten mie­leen, että saa­ko noi­ta tent­ti­kir­jo­ja lai­na­ta ihan kir­jas­tos­ta vai pitää­kö ne ostaa itse?

 2. Muka­va kuulla! 🙂

  Tent­ti­kir­jo­ja saa kir­jas­tois­ta ja itse aina­kaan en ole ker­taa­kaan osta­nut tent­ti­kir­jaa ellei laki­kir­jo­ja las­ke­ta, mut­ta ne kes­tää­kin useam­man vuo­den. Tosin Hel­sin­gin oikik­ses­sa ongel­ma­na on se, että fyy­si­siä kir­jo­ja hyvin har­voin riit­tää kai­kil­le, joten lopul­ta suu­rin osa tai­taa lukea tent­tei­hin e‑kirjoja tai sit­ten kir­jo­ja PDF-tie­dos­toi­na. Itse vaan tyk­kään enem­män fyy­si­sen kir­jan luke­mi­ses­ta, kos­ka koneel­la luke­mi­nen on niin seka­vaa ja epä­miel­lyt­tä­vää sekä hou­ku­tuk­sia eksyä surf­fai­le­maan net­tiin on pal­jon enemmän 😀

 3. On joten­kin niin ins­pi­roi­vaa ja moti­voi­vaa kuul­la että oot viih­ty­nyt tosi hyvin oikik­ses­sa, jon­ne pää­syn eteen oot niin uut­te­ras­ti teh­nyt töi­tä! Tosi moni­puo­li­nen ja kiin­nos­ta­va teksti! 🙂

  Oon täs­sä pää­sy­koe­ke­vään lähes­tyes­sä ja vähän van­ho­ja pää­sy­koe­kir­jo­ja sela­tes­sa miet­ti­nyt, että kun pää­sy­koe­kir­jas­sa esiin­tyy tul­kin­nan­va­rai­sia sano­ja, kuten “huo­mat­ta­vas­ti” tai “olen­nai­ses­ti”, niin voi­ko ne valin­ta­ko­kees­sa tul­ki­ta ihan sub­jek­tii­vi­ses­ti? Kos­ka mun mie­les­tä voi riip­pua hen­ki­lös­tä, mihin vetää rajan “häi­riön” ja “huo­mat­ta­van häi­riön” välil­le 😀 Vai onko kokees­sa yleen­sä ollut sel­lai­sia oikeus­ta­paus­ky­sy­myk­siä, jois­sa on annet­tu tul­kin­nan­va­rai­set pohjatiedot? 

  Toi­vot­ta­vas­ti ymmär­sit kysy­myk­se­ni vaik­ka sen tosi epä­sel­väs­ti muo­toi­lin­kin 😀 Ajat­te­lin vaan kysyä sul­ta, kun sul­la vai­kut­taa ole­van pal­jon tie­tä­mys­tä ja hyviä neu­vo­ja näis­sä jutuissa!

 4. Täl­lai­set kom­men­tit läm­mit­tää aina miel­tä, sil­lä osak­si tätä var­ten pidän blo­gia, että haluan eten­kin ins­pi­roi­da ihmisiä! 🙂

  Vas­taan kysy­myk­see­si fik­tii­vi­sen tilanteen/säännön kautta: 

  Sano­taan, että kir­jas­sa on vaik­ka sään­tö, että “Hen­ki­lö, joka aiheut­taa huo­mat­ta­vaa häi­riö­tä, saa­daan hää­tää vuo­kra-asun­nos­ta ilman irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta” ja täs­tä tuli­si pää­sy­ko­kee­seen jon­kin näköi­nen kysy­mys. Esi­mer­kik­si oikeus­ta­paus, jos­sa poh­di­taan sitä voi­daan­ko häi­riö­tä aiheut­ta­va asu­kas A hää­tää asun­nos­ta ilman tätä irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta. Mikä­li täl­lai­nen ehkä pal­jon­kin tul­kin­nan­va­raa sisäl­tä­vä tapaus tuli­si kokee­seen, niin asi­aa voi­si lähes­tyä siten, että mikä­li kir­jas­sa ei ole avat­tu tar­kem­min sitä, mitä “huo­mat­ta­va häi­riö” on, niin oikeus­ta­pauk­seen voi­si vas­ta­ta esim:

  1. Ensin tapauk­seen sovel­tu­va sään­tö: “Hen­ki­lö, joka aiheut­taa huo­mat­ta­vaa häi­riö­tä, saa­daan hää­tää vuo­kra-asun­nos­ta ilman irtisanomisilmoitusta”

  2. Sit­ten kysei­sen tapauk­sen kuvaus: “Asu­kas A on tapauk­sen mukaan pitä­nyt häi­riö­tä taval­la X ja Y” (Miten siis teh­tä­vän­an­nos­sa sitä oli­si­kaan kuvailtu)

  3. Joh­to­pää­tös: “Mikä­li voi­daan kat­soa Asu­kas A:n aiheut­ta­neen huo­mat­ta­vaa häi­riö­tä, hänet voi­daan hää­tää ilman irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta.” Tähän voi­si esim. ottaa varo­vai­ses­ti kan­taa suun­taan tai toi­seen totea­mal­la esim. “Tapaus­ku­vauk­sen perus­teel­la huo­mat­ta­van häi­riön kyn­nys LIENEE yli­te­tyn ja näin ollen Asu­kas A voi­daan hää­tää ilman irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta.” Tämä tosin on ihan sii­tä riip­pu­vais­ta mihin mah­dol­li­nen teh­tä­vän­an­to näyt­täi­si rat­kai­sun joh­ta­van. Mut­ta jyr­kän kan­nan otta­mi­sen ja mah­dol­li­sen vää­rään lop­pu­tu­lok­seen pää­ty­mi­sen epä­sel­väs­sä tilan­tees­sa voi kier­tää käyt­tä­mäl­lä peh­mei­tä ilmai­su­ja kuten “lie­nee”, “saat­ta­nee” “jou­tu­nee” yms. 

  Sit­ten aivan eri tari­na on, mikä­li tuo­ta tul­kin­nan­va­rais­ta sanaa on avat­tu kir­jas­sa tar­kem­min, mut­ta sil­loin­han se ei enää var­si­nai­ses­ti ole tul­kin­nan­va­rai­nen 😀 Sil­loin tie­ten­kin vas­tauk­seen sisäl­ly­tet­täi­siin sitä, että mitä kri­tee­rei­tä tuon ter­min tul­kin­taan liit­tyy. Har­vem­min kui­ten­kaan pää­sy­ko­kee­seen tuli­si teh­tä­vää, jos­sa tul­kin­nan­va­rai­sel­la ter­mil­lä tai ilmai­sul­la oli­si tapauk­sen rat­kea­mi­sen osal­ta mer­kit­tä­vä osa, kos­ka se oikeas­taan vesit­täi­si koko kysy­myk­sen idean. 🙂

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­taus sel­keyt­ti hie­man ja kysy lisää, mikä­li tämä asia vaa­tii vie­lä avaa­mis­ta tai mie­lee­si tulee muu­ta kysyttävää!

  PS. Tuo esi­merk­ki­sään­tö on sit­ten aivan täy­si hatus­ta vedet­ty ja ei mil­lään tapaa juri­di­ses­ti oikea, mut­ta tuol­lai­nen köm­pe­lö mie­li­ku­vi­tus­sään­tö sat­tui vain ensim­mäi­se­nä mieleen 😀

 5. “Har­vem­min kui­ten­kaan pää­sy­ko­kee­seen tuli­si teh­tä­vää, jos­sa tul­kin­nan­va­rai­sel­la ter­mil­lä tai ilmai­sul­la oli­si tapauk­sen rat­kea­mi­sen osal­ta mer­kit­tä­vä osa, kos­ka se oikeas­taan vesit­täi­si koko kysy­myk­sen idean. :)”

  Tähän vie­lä lisäyk­se­nä se, että siis har­vem­min tulee, mikä­li sitä tul­kin­nan­va­rais­ta ter­miä ei ole mil­lään tasol­la avat­tu kir­jas­sa. Tie­ten­kin sil­loin se voi­si ihan hyvin tul­la­kin, jos sitä on avat­tu kir­jas­sa ja näin ollen teh­tä­väs­sä voi­tai­siin poh­tia suun­taan ja toi­seen. Yleen­sä kui­ten­kin kaik­ki (oikeustapaus)tehtävät kokees­sa ovat lop­pu­jen lopuk­si hyvin­kin yksin­ker­tai­sia ja vai­keus­ta­so tulee yleen­sä sii­tä, että teh­tä­vän­an­toon uju­te­taan tur­hia päi­vä­mää­riä yms. infoa, joil­la haki­ja koi­te­taan sekoit­taa ja kes­kit­ty­mään epä­olen­nai­siin asioi­hin ja näin ollen käyt­tä­mään tur­haa aikaa teh­tä­vään / vas­taa­maan epä­olen­nai­seen osaan.

 6. Voi kii­tos pal­jon perus­teel­li­ses­ta vas­tauk­ses­ta, tää aut­toi pal­jon! 🙂 Ihan hir­veen jän­nä sat­tu­ma muu­ten, itel­lä­ni­kin oli mie­les­sä just joku vuo­kra­lai­sen irti­sa­no­mi­seen liit­ty­vä sään­nös, kun kir­joi­tin kommenttia! 😀

 7. Itse aion hakea tänä kevää­nä ensim­mäis­tä ker­taa oikeus­tie­teel­li­seen. Täy­sin pys­ty­met­säs­tä läh­de­tään hyök­kää­mään sikä­li ettei alaan ole oikeas­taan min­kään­lais­ta kos­ke­tus­ta näh­ty­jen Mat­lock ‑jak­so­jen lisäk­si. Joen­suu­hun haen ja olen tilan­nut mate­ri­aa­li­pa­ke­tin Judicalta. 

  Oli­si­ko mitään hyviä neu­vo­ja miten pys­ty­met­sä­läi­nen voi­si jo hie­man alkaa val­men­taa itse­ään tule­vaan, ettei pää­sy­koe­kir­jo­jen aika­naan ilmes­tyes­sä tuli­si yhtä epä­toi­vois­ta oloa kuin luki­si koraa­nin aivan ensim­mäis­tä vedosta?

 8. Ihan ensik­si pak­ko muis­tut­taa Rova­nie­men, Turun ja Joen­suun oikis­ten yhteis­työs­tä eli voit / kan­nat­taa pis­tää toi­sek­si ja kol­man­nek­si haku­koh­teek­si Turun ja Rova­nie­men. Tämän jo ehkä tie­dät­kin, mut­ta näin muis­tu­tuk­se­na, sil­lä Rova­nie­mel­le saat­taa olla alhai­sem­mat pis­te­ra­jat kuin Joen­suu­hun tähän vuon­na, joten ihan hyvä vaih­toeh­to kakkoshakukohteeksi.

  Sit­ten itse pih­viin eli mitä täs­sä rei­lun kuu­kau­den aika­na voi teh­dä val­mis­tau­tuak­seen elä­mä­si koitokseen.

  1. Visa Kur­jen Haluat­ko juris­tik­si ‑teos kan­nat­taa käy­dä lai­naa­mas­sa lähim­mäs­tä kir­jas­tos­ta, joka on hyvin kevyt ja pin­nal­li­nen raa­pai­su sii­hen, mitä oikeu­de­na­lo­ja esi­mer­kik­si on ja muis­taak­se­ni kir­jas­sa on hie­man avat­tu mys­tis­tä vastaustekniikkaakin.

  2. Yleen­sä isoin ongel­ma ensim­mäis­tä ker­taa hake­vil­le on juri­di­sen teks­tin vai­keus, sil­lä se on hie­man vai­kea­sel­kois­ta aina alkuun. Loh­dut­ta­va tie­to on, että kun nii­tä kir­jo­ja pau­ku­te­taan pää­hän kevään ajan inten­sii­vi­ses­ti mon­ta tun­tia päi­väs­sä, niin aika nopeas­ti sii­hen juri­di­seen teks­tiin tot­tuu. Tosin siir­ty­mää juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen voi hel­pot­taa jon­kun kevyen teok­sen luke­mi­sel­la, kuten van­han pää­sy­koe­kir­jan, mut­ta näin lähel­lä pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua tai yli­pää­tään­kään VANHOJA PÄÄSYKOEKIRJOJA EI TULE PÄNTÄTÄ MILLÄÄN TASOLLA. Luen aina sil­loin täl­löin joi­den­kin suun­ni­tel­mia pän­tä­tä van­ho­ja pää­sy­koe­kir­jo­ja, kos­ka “se saat­taa hyvin­kin tul­la aiheek­si tänä vuon­na”. Ehkä tulee, ehkä ei, mut­ta tar­kem­min tätä nyt perus­te­le­mat­ta tuo hom­ma tulee jät­tää höl­mö­läi­sil­le. Täs­sä vai­hees­sa on tär­kein­tä lada­ta akku­ja kevään puris­tuk­seen, joten jos nii­tä van­ho­ja pää­sy­koe­kir­jo­ja tai mui­ta juri­di­sia yleis­teok­sia lukee, niin se tulee teh­dä ihan perus­lues­ke­lu­na. Täl­lä taval­la totut hie­man juri­di­seen tekstiin.

  3. Nyt vie­lä kun on sitä kul­la­nar­vois­ta vapaa-aikaa, niin suo­sit­te­len hoi­ta­maan kai­ken mah­dol­li­sen yli­mää­räi­sen alta pois, mikä­li vain mah­dol­lis­ta, jot­ta itse lukuai­ka pysyi­si mah­dol­li­sim­man häi­riöt­tö­mä­nä. Eli töis­tä lomaa ja mui­den (tur­hien) meno­jen kar­si­mi­nen jne.

  4. Suun­nit­te­le kevät­tä jo hie­man val­miik­si; käy scout­taa­mas­sa lähi­kir­jas­to­ja ja mie­ti mis­sä tulet luke­maan kokei­siin. Osta kaik­ki muis­tiin­pa­no­vä­li­neet yms. val­miik­si ja mie­ti hie­man omaa lukusuun­ni­tel­maa. Itse en teh­nyt mitään kir­jal­lis­ta tai tark­kaa lukusuun­ni­tel­maa yhdel­lä­kään ker­ral­la itse aihei­den suh­teen (mitä sivu­ja luen päi­vä­nä x), mut­ta suun­nit­te­lin päi­vä­ni ja viik­ko­ni muu­ten esim. monel­ta herään, minä päi­vi­nä len­kil­le, monel­ta aloi­tan luke­maan, pal­jon luen per päi­vä ja mil­loin nos­tan luku­mää­rää. Rutii­nin luo­mi­nen kevää­nä on erit­täin hyö­dyl­lis­tä sii­tä syys­tä, että se hel­pos­ti jää “pääl­le”. Sil­loin täl­löin fii­lis­poh­jai­ses­sa lues­ke­lus­sa on se ongel­ma, että hyvin hel­pos­ti luke­mi­ses­ta lip­suu, mut­ta itsel­lä­ni kun oli aina tark­ka rutii­ni luke­mi­sen suh­teen, niin se kan­nat­te­li nii­den­kin päi­vien läpi, kun luke­mi­nen ei mei­nan­nut maistua.

  4. Itsen­sä val­men­ta­mi­nen hen­ki­ses­ti. Kan­nat­taa nyt jo tie­dos­taa, että kevääs­tä tulee rank­ka ja pal­jon duu­nia on teh­tä­vä sisään­pää­syn eteen. Luku-urak­kaan tulee suh­tau­tua nöy­räs­ti ja pit­kä­jän­tei­sel­lä otteel­la. Kevään aika­na var­mas­ti tulee het­kiä, kun tun­tuu ettei ymmär­rä mitään ja tun­tuu ettei mikään jää pää­hän, mut­ta nii­tä tulee lähes kai­kil­le. Tär­kein­tä on kui­ten­kin se, ettei pyy­het­tä hei­tä kehään heik­koi­na het­ki­nä, sil­lä luo­vut­taes­sa­si voit olla var­ma sii­tä, että jäät ran­nal­le rui­kut­ta­maan. Mate­ri­aa­li­pa­ke­tin teh­tä­viä teh­des­sä var­sin­kin alus­sa ja vie­lä ihan vii­me met­reil­lä­kin var­mas­ti tulee pal­jon vir­hei­tä, mut­ta nime­no­maan vir­heis­tä oppii kun­han vain tie­dos­tat ne ja teet asial­le jotain etkä vain jat­ka päät­tö­mäs­ti eteen­päin. Suu­rin vir­he min­kä itse tein ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la oli juu­ri se, että en teh­nyt pal­joa teh­tä­viä sii­tä syys­tä etten koke­nut osaa­va­ni vie­lä tar­peek­si, mut­ta nii­tä teh­des­sä nime­no­maan oppii parhaiten.

  TL;DR: Tutus­tu kevyes­ti juri­di­seen teks­tiin, rai­vaa yli­mää­räi­set menot ja rasit­teet kevääl­tä pois.

  Mikä­li jokin asia jäi mie­ti­tyt­tä­mään tai tar­vit­set neu­voa kir­jo­jen ilmes­tyes­sä, niin vies­tiä vaan tulemaan 🙂

 9. Kii­tok­sia oikein pal­jon kat­ta­vas­ta vas­tauk­ses­ta, hie­man myö­häs­sä mut­ta kuitenkin. 😉

  Kur­jen teok­sen kävin tuol­loin suo­si­tuk­se­si poh­jal­ta varaa­mas­sa lähi­kir­jas­tos­ta, ja olen­kin nyt vii­me aikoi­na opus­ta käy­nyt lävit­se joh­dan­to­na aihepiiriin. 

  Tule­va­na aamu­na­han pää­sy­koe­kir­jat ovat­kin sit­ten jo tilat­ta­vis­sa aina­kin Lapin, Turun ja Joen­suun yhteis­ha­kuun — koh­ta mennään!

 10. Hei! Mul­la oli­si kans­sa tätä aihet­ta kos­ke­va kysy­mys 🙂 Eli jos pää­sy­koe­kir­jas­sa sano­taan esi­mer­kik­si, että “voi­daan toi­mia taval­la x, jos se koe­taan koko­nai­suut­ta arvioi­den koh­tuul­li­sek­si”, mut­ta tätä koh­tuul­li­suut­ta ei ole miten­kään avat­tu, niin onko toden­nä­köis­tä että tuli­si teh­tä­vä, jos­sa tätä koh­tuul­li­suut­ta tuli­si arvioi­da? Nyt on kir­jo­jen jul­kai­su niin lähel­lä, että kaik­ki pie­net­kin asiat alkaa epäilyttää 😀

 11. Sel­lais­ta teh­tä­vää ei voi tul­la, jos­sa pyy­de­tään nime­no­maan arvioi­maan koh­tuul­li­suut­ta, jos koh­tuul­li­suut­ta ei ole avat­tu miten­kään kir­jas­sa. Sen sijaan voi­si olla oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, jos­sa tapah­tu­ma­ku­vauk­sen mukaan X on tap­pa­nut Y:n hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa ja tapauk­ses­ta pyy­de­tään anta­maan perus­tel­tu oikeu­del­li­nen arvio. Tähän liit­tyen kuvi­tel­laan, että pää­sy­koe­kir­jas­sa on ker­rot­tu, että hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa on sal­lit­tua puo­lus­tau­tua koh­tuul­li­sek­si arvioi­duil­la tavoil­la, mut­ta koh­tuul­li­suut­ta ei ole sen enem­pää mää­ri­tel­ty tai kuvail­tu esimerkein. 

  Täl­löin vas­tauk­ses­sa et tie­ten­kään läh­de arvioi­maan onko X:n toi­met olleet koh­tuul­li­sia hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa, vaan selos­tat tapauk­seen liit­ty­vät oikeus­sään­nöt jne. ja “Näin ollen” ‑koh­das­sa toteat, että X:n toi­met on kat­sot­ta­va hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa sal­li­tuik­si toi­mik­si eikä hän­tä tule tuo­mi­ta XXX-tuo­mioon (mikä­li jos­tain tuo­mios­ta tms. on puhut­tu kir­jas­sa), jos hänen toi­men­sa on arvioi­ta­va kohtuulliseksi.

  Tämä kuu­los­taa kyl­lä hie­man omaan­kin kor­vaan köm­pe­lös­ti kir­joi­te­tul­ta esi­mer­kil­tä näin kes­kel­lä yötä, mut­ta jos en vas­tan­nut kysy­myk­see­si tar­peek­si sel­väs­ti tai et ymmär­tä­nyt mitä ajoin takaa, niin jätä kom­ment­ti ja koi­tan vas­ta­ta selvemmin! 🙂

 12. Kii­tos tosi pal­jon avus­ta, tää sel­keyt­ti huo­mat­ta­vas­ti 🙂 Kan­nat­taa­ko sun mie­les­tä kui­ten­kin ottaa varo­vas­ti kan­taa tähän lisää­mäl­lä esim. “X:n toi­met lie­ne­vät olleen koh­tuul­li­set” tms. niin kuin mai­nit­sit tuos­sa edel­li­ses­sä anta­mas­sa­si esi­mer­kis­sä (vuo­kra­lai­sen irti­sa­no­mi­ses­ta) vai onko se tur­haa riskinottamista? 😀

 13. Jos ja iso pain­osa­nal­la JOS täl­lai­nen teh­tä­vä sat­tui­si tule­maan, niin aina­kin jät­täi­sin aivan vii­mei­sek­si tuon lisäyk­sen lait­ta­mi­sen vas­tauk­seen, niin vas­taus­ti­lan kuin ‑ajan­kin puo­les­ta. Mut­ta sanoi­sin, että jos kir­jas­sa tosi­aan­kaan “koh­tuul­li­suut­ta” tai mikä iki­nä se teh­tä­väs­sä oli­si­kaan ei oli­si avat­tu, niin täy­det pis­teet sai­sit joh­to­pää­tös ‑osas­ta (ja koko teh­tä­väs­tä, jos olet vas­tan­nut muu­ten kaik­ki oleel­li­set asiat), kun toteat vain, että “Mikä­li X:n toi­met kat­so­taan koh­tuul­li­sek­si, on hän toi­mi­nut hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa plapalpalaa…”

  Enää ei ole pit­kä aika kir­jo­jen saa­pu­mi­seen, haki sit­ten min­ne päin Suo­mea, joten tsemp­piä kovaas­ti kevää­seen! 🙂 Ja tääl­lä / säh­kö­pos­tit­se voi kysel­lä kaik­kea kir­joi­hin / kevää­seen liit­tyen as usual.

 14. Huo­men­na aion men­nä heti aamul­la ostaa­maan valin­ta­koe­kir­jat ja en vie­lä tie­dä mitä aihei­ta tul­laan käsit­te­le­mään sil­lä tie­de­kun­ta jul­kai­see ne tänään klo 15:00. 😀 Oli­si­ko sinul­la heit­tää vie­lä vii­mei­siä vink­ke­jä minul­le, jol­ta juu­ri lop­pui ylioppilaskirjoitukset?

 15. Mitään eri­koi­sem­pia vink­ke­jä on paha antaa muu­ten kuin, että nau­ti rau­has­sa täs­tä vii­mei­ses­tä vapaa­päi­väs­tä 🙂 Ja muis­ta, että kir­jat tule­vat var­mas­ti alkuun vai­kut­ta­maan vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vil­tä, mut­ta tär­kein­tä ettei kevään aika­na luo­vu­ta mis­sään vaiheessa.

 16. Hei! Mie­len­kiin­toi­nen blo­gi, kii­tos sii­tä. Jään eten­kin odot­ta­maan pos­taus­ta mik­si opin­to­lai­naa kan­nat­taa nos­taa. Mitä miel­tä olet asu­mis­tuen muu­tok­ses­ta ja eten­kin avo­puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suu­des­ta? Mihin suun­taan tämä muu­tos mie­les­tä­si ohjaa eten­kin pari­suh­tees­sa ole­via ja mikä mer­ki­tys sil­lä on asun­to­pu­laan. Näi­tä asioi­ta itse aina­kin olen pohtinut. 

  Sit­ten itse kysy­myk­seen, olen pääs­syt opis­ke­le­maan oikik­seen ja edel­li­sis­tä opin­nois­ta on jo vie­räh­tä­nyt tovi.. Minul­le kie­let ovat aina olleet vai­kei­ta. Täs­sä on nyt het­ki aikaa ker­ra­ta englan­tia kun osa kir­jal­li­suu­des­ta tosi­aan tulee ole­maan englan­nik­si. Mitä vink­ke­jä sinul­la on antaa tähän? Kii­tos jo etu­kä­teen vastauksesta.

 17. Moik­ka!

  Aina yhtä ilah­dut­ta­vaa kuul­la, että joku kokee blo­gin mie­len­kiin­toi­sek­si tai hyödylliseksi. 🙂

  Sano­taan­ko hie­man tyl­säs­ti, että avo­puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suus ei suu­rem­min syn­ny­tä mitään aja­tuk­sia, mut­ta lähin­nä syys­tä, että olen kiin­nos­tu­nut vain fak­tois­ta enkä niin­kään sii­tä min­kä takia joku asia on niin tai näin taik­ka miten asian pitäi­si olla. Joka tapauk­ses­sa avo­puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suus on myös omas­ta mie­les­tä­ni hie­man outo ajat­te­lu­maa­il­ma, sil­lä tun­tuu kovin absur­dil­ta, että esi­mer­kik­si vain het­ken yhdes­sä asu­neet / seu­rus­tel­leet paris­kun­nat jou­tu­vat ela­tus­vel­vol­li­sek­si pari­suh­teen toi­ses­ta osa­puo­les­ta.
  Ja jo pelk­kä muu­tos itses­sään siir­tää opis­ke­li­jat ylei­sen asu­mis­tuen pii­riin tulee nos­ta­maan yksiöi­den kysyn­tää sii­tä syys­tä, että ylei­ses­sä asu­mis­tues­sa enim­mäis­vuo­kra­kus­tan­nus­ten raja on huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi opis­ke­li­joi­den van­haan asu­mis­tu­keen verrattuna.

  Ensin­nä­kin onnit­te­lut opis­ke­lu­pai­kas­ta! Oikik­ses­sa lop­puen lopuk­si englan­nin kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta ei ole kovin­kaan pal­joa, mut­ta itse englan­nin kie­len tai­to on kyl­lä äärim­mäi­sen tär­keä myös juri­dii­kan alal­la. Eten­kin, jos täh­täi­mes­sä on ura yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la ja var­sin­kin lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa, niin englan­nin kie­len suju­va tai­to on mel­ko must. Olin hyvin lais­ka opis­ke­le­maan (mitään) ylä­as­teel­la ja lukios­sa ja täs­tä syys­tä myös englan­nin kie­len tai­to­ni ei ollut sil­lä tasol­la, mil­lä toi­voin sen ole­va­ni aloit­taes­sa­ni opin­not oikik­ses­sa. Olen koit­ta­nut paran­taa kie­li­tai­toa­ni yksin­ker­tai­ses­ti käy­mäl­lä Kie­li­kes­kuk­sen tar­joa­mia englan­nin kurs­se­ja run­sain mää­rin sekä luke­mal­la vapaa-ajal­la­ni englan­nin kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta. Pie­ni­muo­toi­sem­pia tapo­ja englan­nin tree­naa­mi­seen on esi­mer­kik­si englan­nin kie­lis­ten uutis­si­vus­to­jen luke­mi­nen sekä kes­kus­te­lu englan­nik­si. Tar­koi­tuk­se­na­ni on myös ostaa Word­Di­ve-pal­ve­lus­ta joku englan­nin kurs­si ja hioa täl­lä perus­asioi­ta kie­lio­pin osal­ta kuntoon.

  Kie­li­tai­don kehit­tä­mi­seen pätee aivan sama jut­tu kuin oikeas­taan mihin tahan­sa muu­hun­kin elä­mäs­sä: har­joi­tus tekee mes­ta­rin. Sin­nik­kääs­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti vain kehit­tä­mään englan­tia ja pian myös sekin alkaa sujumaan 🙂

 18. Hei!

  Olen hake­nut Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen nyt kak­si ker­taa, ja jää­nyt ekal­la ker­ral­la 2 pis­teen, ja nyt toi­sel­la ker­ral­la 3 pis­teen pää­hän. (kir­joit­te­lin­kin jo aikai­sem­min kom­ment­tia kos­kien valmennuskursseja).Tulevana vuon­na aion­kin käy­dä kaik­ki avoi­men kurs­sit, mitä on mah­dol­lis­ta. Samaan aikaan on kui­ten­kin edes­sä muut­to Espoo­seen poi­kays­tä­vä­ni kou­lu­pai­kan joh­dos­ta, joten töi­tä­kin oli­si tehtävä.Miten itse hyö­dyn­sit väli­vuo­te­si? Olen luke­nut, että kävit avoi­men kurs­se­ja myös, mut­ta kävit­kö samal­la töis­sä? Syk­syl­lä hel­sin­gin yli­opis­to ei jär­jes­tä avoi­men kurs­se­ja, mut­ta tie­dät­kö jotain muu­ta paik­kaa joka jär­jes­täi­si? Toki net­ti­kurs­se­ja löy­tyy, ja var­mas­ti aion nii­tä hyö­dyn­tää. Olen ilmoit­tau­tu­nut elo­kuus­sa alka­val­le eu-kurs­sil­le, joka onkin ainoa “live­kurs­si”. Onnis­tuu­ko kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen täys­päi­väi­sen työn ohel­la? Kan­nat­tai­si­ko minun teh­dä täys­päi­väi­ses­ti töi­tä nyt syk­syn ajan, ja kevääl­lä kurs­sien alkaes­sa esim. muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa? Entä mitä vink­ke­jä sinul­la oli­si antaa itse pää­sy­koe­ti­lan­tee­seen? Tänä kevää­nä sisään­pää­sy­ni kaa­tui koetilanteeseen,vaikka osaa­mi­nen oli hui­mas­ti ekaa hake­mis­ker­taa parempi… 

  Kii­tos!

 19. Moik­ka!

  Itse hyö­dyn­sin väli­vuo­te­ni yksin­ker­tai­ses­ti käy­mäl­lä avoi­men kurs­se­ja, työ­ko­kei­luil­la oman alan työ­pai­kois­sa sekä miet­ti­mäl­lä, mitä tein kevään aika­na oikein ja vää­rin lukies­sa pää­sy­ko­kee­seen. Kävin siis töis­sä toi­sen väli­vuo­te­ni ajan, jol­loin ole­tet­ta­vas­ti­kaan en käy­nyt niin mon­taa kurs­sia avoi­mes­sa, sil­lä kokoai­ka­työn ja opis­ke­lun yhdis­tä­mi­nen oli hie­man nihkeää. 

  Aina­kin kan­sa­lais­opis­tot jär­jes­tä­vät oikis­kurs­se­ja, mut­ta ne toden­nä­köi­sem­min vaa­ti­vat isom­paa sitou­tu­mis­ta opis­ke­luun. Toi­nen vaih­toeh­to voi­si olla avoi­men kurs­sien teke­mi­nen Joen­suun avoi­mes­ta yli­opis­tos­ta, jos­sa on todel­la laa­ja vali­koi­ma oikis­kurs­se­ja ja jous­ta­vat tent­ti­mis­mah­dol­li­suu­det. Kysei­siä kurs­se­ja ei vält­tä­mät­tä saa hyväk­si­luet­tua muu­al­la kuin Joen­suun oikik­ses­sa, mut­ta sil­lä nyt ei ole kovin suur­ta mer­ki­tys­tä sisään­pää­syn jälkeen. 

  Kuten sanoin, niin kokoai­ka­työn ja opis­ke­lun yhdis­tä­mi­nen oli aina­kin itsel­le­ni mel­ko rank­kaa, kun oikeus­tie­teen opin­not oli­vat vie­lä uut­ta, mut­ta tämä­kin on var­mas­ti yksi­lö­koh­tais­ta. Ehkä paras rat­kai­su sinun koh­dal­la­si voi­si olla se, että kes­ki­tyt syk­syn ajan töi­hin ja sääs­tö­jen kar­tut­ta­mi­seen, jot­ta voit kevääl­lä kurs­si­va­li­koi­man mah­dol­li­ses­ti olles­sa parem­pi, käy­dä avoi­men kurs­se­ja. Tär­kein­tä kui­ten­kin on se, että pys­tyt pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sun jäl­keen luke­maan KOKOPÄIVÄISESTI pää­sy­ko­kee­seen etkä työs­ken­te­le tällöin.

  Pää­sy­koe­ti­lan­tees­sa ylei­sin epä­on­nis­tu­mi­sen syy on pani­koin­ti. Paras tapa val­mis­tau­tua pää­sy­koe­ti­lan­tee­seen on käy­dä val­men­nus­kurs­sien väli­ko­keis­sa ja asen­noi­tua näi­hin niin kuin ne oli­si­vat itse koe­ti­lai­suus. Minun koh­dal­la tämä tar­koit­ti pukeu­tu­mi­ses­ta läh­tien simu­loi­mal­la itse koe­ti­lai­suut­ta. Suun­nit­te­lin samal­la taval­la vas­tauk­sia­ni väli­ko­keis­sa kuin itse kokees­sa ja annoin aivan kaik­ke­ni jo ensim­mäi­ses­sä väli­ko­kees­sa, vaik­ka subs­tans­sio­saa­mi­se­ni ei ollut kovin kor­kea, mut­ta halusin teh­dä koe­ti­lan­tees­ta mah­dol­li­sim­man tutu­no­loi­sen. Kun koe­ti­lan­ne on tut­tu, niin itse kokees­sa aikaa ei kulu tur­haan sähel­tä­mi­seen. Tie­ten­kään en voi tie­tää oli­ko sinun koh­dal­la­si kyse nime­no­maan pani­koin­nis­ta vai jos­tain muus­ta asias­ta, min­kä takia sisään­pää­sy kaa­tui koetilanteessa.

  Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vas­tauk­sis­ta oli apua ja kysy vapaas­ti lisää!

 20. Hei!

  Kii­tos pal­jon vas­tauk­ses­ta! Näin olen itse­kin aja­tel­lut, että syk­syl­lä kun kurs­si­va­li­koi­ma on hie­man nih­keä, voi­sin huo­let­ta kerä­tä rahaa, jot­ta kevääl­lä voi­sin käy­dä kurs­seil­la. Ja pää­sy­ko­kei­siin luke­mi­sen aika­na en tie­ten­kään käy töis­sä! 😀 Mitä miel­tä oli­sit esim. bee­ta­sal­paa­jis­ta? Itse en uskal­tai­si läh­teä ehkä kokei­le­maan pää­sy­ko­kees­sa vaik­ka oli­sin­kin nii­tä aiem­min jo “Koea­ja­nut”…

 21. Sano­taan­ko näin, että suo­si­sin mui­ta vaih­toeh­to­ja ennen lääk­kee­seen tur­vau­tu­mis­ta. Ihan vain psyyk­kaa­mal­la itseän­sä ja eri­tyi­ses­ti käy­mäl­lä niis­sä val­men­nus­kurs­sien väli­ko­keis­sa ja simu­loi­mas­sa itsel­leen sitä koetilannetta.

  Mut­ta toki aivan oman har­kin­nan mukaan kan­nat­taa men­nä. Mul­la oli 2015 & 2016 Stel­la-uni­lää­ket­tä var­muu­den vuok­si, jos tuli het­kiä etten vaan mei­nan­nut saa­da unta iltai­sin, mut­ta tur­vau­duin sii­hen vain äärim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa, sil­lä en pitä­nyt aja­tuk­ses­ta, että lääk­kees­tä tulee mah­dol­li­sia sivuvaikutuksia.

 22. Lex-ukkeli

  Tosi hyvä blo­gi! Löy­sin eilen tämän blo­gi­si sanoi­sin­ko, epä­toi­von ja väsy­myk­sen het­kel­lä ja tämän blo­gin luke­mi­nen piris­ti hui­mas­ti ja kun luin tari­na­si kuin­ka olit yrit­tä­nyt oikik­seen pari­kin ker­taa mut­ta jat­koit vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta, niin se loi itsel­le­ni­kin uskoa ja antoi moti­vaa­tio­ta eli kun joku toi­nen­kin on onnis­tu­nut niin minä­kin onnis­tun (itse olen vas­ta ensim­mäis­tä ker­taa hake­mas­sa oikik­seen). Tosi hyvä kun olet ker­toil­lut opin­nois­ta ja mil­lais­ta opis­ke­lu oikik­ses­sa on, niin se on aina iso plus­sa kun saa jo hyvis­sä ajoin tie­tää mil­lais­ta se suun­nil­leen siel­lä sit­ten on. Eipä täs­sä tämän ihmeem­piä, kii­tos hyväs­tä blo­gis­ta ja Onnit­te­lut (vaik­ka­kin hie­man myö­häs­sä) unel­ma­si toteu­tu­mi­ses­ta kun pää­sit opis­ke­le­maan halua­mal­le­si alalle! 🙂

 23. Kii­tos pal­jon palaut­tees­ta ja onnit­te­luis­ta! 🙂 Muka­vin­ta on juu­ri kuul­la, että jot­kut pitä­vät blo­gia moti­voi­va­na, sil­lä motivaatio(psykologia) on lähel­lä sydän­tä­ni ja haluai­sin­kin tuo­da blo­gi­kir­joi­tuk­siin enem­män miet­tei­tä motivaatiosta.

  Tsemp­piä haku­ke­vää­seen ja jos tulee mitään kysyt­tä­vää kevään aika­na tai muu­ten vaan kai­paa hen­ki­löä, jol­le voi pur­kaa fii­lik­siä, niin mul­le voi lait­taa aina säh­kö­pos­tia ([email protected]) tai vaik­ka vaan kom­ment­tia tääl­lä blogissa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.