Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

17 § Fuksisyksy

Vii­mei­ses­tä pos­tauk­ses­ta on kulu­nut lähes kuusi kuu­kaut­ta ja kir­joi­tus­tauon ei pitä­nyt todel­la­kaan venäh­tää näin pit­käk­si! Hei­nä­kuu meni töis­sä ja elo­kuu lomail­les­sa, jon­ka jäl­keen oikis jo alkoi­kin ja blo­gin päi­vi­tys vain jäi. Vih­doin kui­ten­kin otin itseä­ni nis­kas­ta kiin­ni ja pää­tin pala­ta ker­to­maan kuu­lu­mi­sia sekä mil­lais­ta se opis­ke­lu onkaan tie­de­kun­nas­sa. Nyt kun syys­lu­ku­kausi on pake­tis­sa, onkin help­po käy­dä läpi, mitä kaik­kea fuk­si­syk­sy piti­kään sisällään.

Disclai­mer: Jos­tain syys­tä Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­ses­sä ensim­mäis­tä vuot­ta opis­ke­le­via sano­taan phuk­seik­si, mut­ta itse tyk­kään pal­jon enem­män ylei­ses­tä fuk­si-ilmai­sus­ta. Tämä siis nip­pe­li­tie­to­na kiinnostuneille.

Otta­kaa myös huo­mioon, että kir­joi­tan kai­kis­ta käy­tän­nöis­tä yms. kurs­seis­ta puhues­sa­ni vain sii­tä, miten asiat ovat Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­ses­sä ja esim. arvos­te­lu­jen mää­räy­ty­mi­nen saat­taa hyvin­kin ero­ta eri tie­de­kun­nis­sa Hel­sin­gin vas­taa­vas­ta. Aivan pos­tauk­sen lopus­sa on vie­lä lyhyt käsi­te­lis­ta, jois­ta­kin mah­dol­li­ses­ti epä­sel­vis­tä käsitteistä.

Opin­to­jak­so­jen / kurs­sien nimiä klik­kaa­mal­la pitäi­si avau­tua WebOo­din sivu, mis­sä on kuvat­tu tar­kem­min ko. kurs­sin sisäl­tö. Jot­kut lin­kit toi­mi­vat ja jot­kut eivät joh­tuen sii­tä, että WebOo­di on pai­koit­tain hie­man bugi­nen, mut­ta mikä­li olet­te kiin­nos­tu­neet selaa­maan tar­kem­min Hel­sin­gin oikik­sen kurs­se­ja, se onnis­tuu seuraavasti:

 1. Mene WebOo­din etusivulle
 2. Valit­se vasem­mal­ta Opinto-oppaat
 3. Valit­se Oikeus­tie­teel­li­nen tiedekunta
 4. Valit­se Oikeus­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan opin­to-opas, 2016–17
 5. Valit­se Tutkintorakenteet
 6. Valit­se Oikeus­no­taa­rin tut­kin­to (tai Oikeus­tie­teen mais­te­ri, jos haluat sela­ta sen kursseja)
 7. Klik­kai­le­mal­la “+” ‑merk­ke­jä saat auki kurs­se­ja ja nii­den osasuorituksia

Kurs­sien sisäl­tö­jä pää­see myös kat­so­maan käte­väs­ti tie­de­kun­nan pdf-koos­tees­ta.

Orien­taa­tio­viik­ko (1 op)

Opin­not alkoi­vat maa­nan­tai­na 29.8. orien­taa­tio­vii­kol­la, jos­sa käy­tiin läpi aivan perus­asioi­ta oikik­ses­sa opis­ke­lus­ta, kuten mm. tut­kin­to­ra­ken­net­ta.  Luen­to­ja oli maa­nan­tais­ta tors­tai­hin muu­ta­ma per päi­vä, ja per­jan­tai­na yli­opis­tol­la oli vain avoi­met ovet. Itse jätin suu­rim­man osan luen­nois­ta väliin, kos­ka ne eivät yksin­ker­tai­ses­ti anta­neet vaih­toin­foa lukuun otta­mat­ta mitään uut­ta tie­toa 😀 Täs­tä orien­taa­tio­kurs­sis­ta sai kui­ten­kin yhden opin­to­pis­teen, vaik­ka ainoa asia min­kä kurs­sia var­ten tein, oli jon­kin sor­tin kyse­lyyn vastaaminen.

Oikeu­del­li­sen ajat­te­lun perus­teet (4 op)

Orien­taa­tio­vii­kon jäl­keen seu­raa­va kurs­si oli Oikeu­del­li­sen ajat­te­lun perus­teet (tutum­min OAP), jos­ta ei kyl­lä ole pal­joa ker­rot­ta­vaa. Luen­not oli­vat oikeus­his­to­ria ja ‑teo­ria­pai­not­tei­sia, ja läpi pääs­täk­seen piti teh­dä kak­si ryh­mä­työ­tä sekä yksi itse­näi­nen essee­teh­tä­vä. OAP-kurs­si­kin arvos­tel­tiin hyväk­syt­ty-hylät­ty ‑astei­kol­la, joten ole­tet­ta­vas­ti­kaan moni­kaan ei jak­sa­nut tähän panostaa.

Kurs­si oli muu­ten­kin aivan jär­kyt­tä­väs­ti jär­jes­tet­ty, sil­lä nime­no­maan täl­lai­sel­la ensim­mäi­sel­lä aloi­tus­kurs­sil­la pitäi­si opet­taa jotain yleis­pä­te­viä oppe­ja juri­dii­kas­ta ja oikeu­del­li­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä, jot­ta näi­hin ei tar­vit­si­si myö­hem­min käyt­tää aikaa pakol­li­sis­sa aineo­pin­nois­sa. Kurs­sil­ta ei kiel­tä­mät­tä jää­nyt yhtään mitään hyö­dyl­lis­tä käteen tule­via kurs­se­ja var­ten, joten toi­vot­ta­vas­ti kurs­si tulee muut­tu­maan opin­to­uu­dis­tuk­sen myötä!

oikis essee oikeushistoria
Ote OAP:n esseestä

Perio­dit

Yli­opis­tos­sa ope­tus jakaan­tuu perio­dei­hin, jot­ka vas­taa­vat kuta­kuin­kin esi­mer­kik­si lukioi­den jak­so­ja. Perio­dei­ta on Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa nel­jä ja ne jakau­tu­vat seu­raa­vas­ti luku­vuon­na 2016–2017:

I ope­tus­pe­rio­di 5.9. — 23.10.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 24.10. — 30.10.

II ope­tus­pe­rio­di 31.10. — 18.12.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 19.12. — 23.12.

III ope­tus­pe­rio­di 16.1. — 5.3.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 6.3. — 12.3.

IV ope­tus­pe­rio­di 13.3. — 7.5.
Tent­ti- ja luku­viik­ko 8.5. — 14.5.

Pakol­lis­ten aineo­pin­to­jen aloitus

Kun ensim­mäi­sen yhtei­nen kurs­si oli ohi, alkoi suu­rim­mal­la osal­la opin­to­put­ken mukai­ses­ti val­tio­sään­tö­oi­keu­den ope­tus. Itse olin suo­rit­ta­nut tämän kurs­sin jo syk­syl­lä 2014 avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa, ja sain sen auto­maat­ti­ses­ti hyväk­si­luet­tua ilman mitään eri­lai­sia toi­men­pi­tei­tä. Jäl­leen ker­ran suo­sit­te­len vah­vas­ti avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa opis­ke­lua, mikä­li vie­tät­te täl­lä het­kel­lä väli­vuot­ta ja haluat­te edis­tää opin­to­jan­ne ja/tai val­mis­tau­tua pääsykokeeseen.

Muu­ten­kin ensim­mäi­sen OAP-kurs­sin jäl­keen fuk­sit alkoi­vat eriy­tyä hie­man eri kurs­sei­hin, sil­lä yli­opis­tos­sa val­lit­see tun­ne­tus­ti aka­tee­mi­nen vapaus, ja kurs­sit saa suo­rit­taa var­sin­kin (Hel­sin­gin) oikeus­tie­teel­li­ses­sä erit­täin jous­ta­vas­ti omaan tah­tiin. Tie­ten­kin opin­to­put­ken seu­raa­mis­ta suo­si­tel­laan, sil­lä näin var­mis­te­taan, ettei ope­tuk­set mene pääl­lek­käin, mut­ta oma-aloit­tei­nen opis­ke­li­ja kyl­lä osaa ja saa jär­jes­tet­tyä opin­ton­sa käte­väs­ti myös makun­sa mukaan suoritettavaksi.

Monet otti­vat tut­kin­toon kuu­lu­via äidin­kie­len kurs­se­ja (ON-tut­kin­toon kuu­luu nii­tä 5op:n ver­ran) tai mui­ta tut­kin­toon kuu­lu­via kurs­se­ja, joil­le ei ole suo­si­tel­tua suo­ri­tusa­jan­koh­taa. Itse kävin täs­sä välis­sä HOPS-kurs­sin, jos­sa ei ollut myös­kään hir­veäs­ti mitään teh­tä­vää. Syys­kuun lop­pu ja loka­kuun alku kului­vat omal­ta osal­ta­ni lähin­nä tapah­tu­mis­sa (esim. excut) käy­mi­ses­tä ja tutus­tu­mi­ses­ta yli­opis­toe­lä­mään. Ohes­sa oli myös muu­ton toteut­ta­mis­ta, joten opin­not eivät juu­ri eden­neet. Olin kui­ten­kin tie­tyl­lä taval­la “ansain­nut” tämän lais­kot­te­lun, kos­ka sii­nä mis­sä toi­set teki­vät juu­ri täs­sä vai­hees­sa eri­näi­siä pik­ku­kurs­se­ja, olin itse suo­rit­ta­nut ne jo avoi­mes­sa yliopistossa.

Ympä­ris­tö­oi­keus (6 op)

Loka­kuun puo­les­sa välis­sä aloi­tin ns. var­si­nai­sen opis­ke­lun ja pää­tin yrit­tää ympä­ris­tö­oi­keu­den kurs­sin arvo­sa­nan korot­ta­mis­ta, sil­lä olin saa­nut sii­tä avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa arvo­sa­nak­si 2. Arvo­sa­nat yli­opis­tois­sa mää­räy­ty­vät astei­kol­la 0–5 tai astei­kol­la hyväk­syt­ty-hylät­ty. Arvo­sa­na 0 tar­koit­taa täs­sä tapauk­ses­sa hylättyä.

Put­ken mukai­ses­ti ympä­ris­tö­oi­keus tuli­si vas­ta toi­se­na vuo­te­na, mut­ta kos­ka kalen­te­ris­sa­ni oli tyh­jää mui­den fuk­sien suo­rit­taes­sa val­tio­sään­tö­oi­keut­ta, pää­tin yrit­tää arvo­sa­nan koro­tus­ta. Jo täl­lä kurs­sil­la tuli hyvin ilmi tie­de­kun­tam­me ongel­mat ope­tus­jär­jes­te­lyis­sä, joi­ta Suo­men hal­li­tuk­sen leik­kauk­set ovat pahen­ta­neet. Tar­kem­min yksi­tyis­koh­tia tie­tä­mät­tä kurs­sin vas­tuu­hen­ki­lö teki rat­kai­sun, että kaik­ki ympä­ris­tö­oi­keu­den luen­to­kurs­sil­le (2op) ilmoit­tau­tu­neet sai­vat teke­mät­tä mitään tuon suo­ri­tuk­sen, ja näin ollen n. 300 sivua vähem­män luet­ta­vaa itse tent­tiin ja kor­vat­tua auto­maat­ti­ses­ti yhden tent­ti­ky­sy­myk­sen. Itse en osal­lis­tu­nut ko. luen­to­kurs­sil­le, sil­lä olin suo­rit­ta­nut sen avoi­mes­sa ja näin onnek­si opis­ke­li­ja­myön­tei­sen rat­kai­sun jäl­keen myös minä sain hel­po­tuk­sen tenttialueeseen.

Luin tent­tiin enem­män ja vähem­män n. 2–3 vii­kon ajan (tulen myö­hem­mis­sä blo­gi­pos­tauk­sis­sa ker­to­maan hie­man tar­kem­min, miten val­mis­tau­dun tent­tei­hin ja kuin­ka pal­jon), mut­ta val­mis­tau­tu­mi­ses­sa jäi pal­jon kehit­tä­mi­sen varaa. Alue oli kui­ten­kin ennes­tään tut­tu avoi­mes­ta ja onnek­si tent­ti oli laki­kir­ja­tent­ti, mikä hel­pot­ti hie­man urakkaa.

Suo­ri­tin ten­tin 28.10 ja ten­tit kes­tä­vät muu­ta­maa poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta aina vii­si tun­tia (klo 9–14). Tent­ti tun­tui mene­vän ihan muka­vas­ti ja tulos­ten puo­les­ta yli odo­tus­ten, sil­lä sain koro­tet­tua arvo­sa­nan vito­seen! Yksi tie­de­kun­tam­me huo­no puo­li on taas se, että tulok­sia saa odo­tel­la mel­ko pit­kään ja tulok­set var­sin­kin isoim­mis­ta ten­teis­tä tule­vat vas­ta kuu­kau­den päästä.

pro­tip: Ympä­ris­tö­oi­keu­den ten­teis­sä on lähes aina sel­lai­sia oikeus­ta­pauk­sia, joi­hin saa perus­te­lu­tu­kea laki­kir­jois­ta löy­ty­vis­tä oikeus­ta­pauk­sis­ta. Jos­kus tent­ti­ky­sy­mys saat­taa poh­jau­tua täy­sin johon­kin KKO:n tai KHO:n rat­kai­suun, jon­ka löy­tää laki­kir­jas­ta. Käyt­tä­kää siis ten­tis­sä hyväk­si laki­kir­jois­sa ole­via oikeus­ta­pauk­sia par­haim­pien mah­dol­lis­ten pis­tei­den saavuttamiseksi.

Ote oikkarin kalenterista.
Mar­ras­kuu oli hyvin excu-painotteinen.

Mar­ras­kuu

Mar­ras­kuus­sa pala­sin put­keen mukaan, sil­lä seu­raa­va­na oli­si ollut sopi­musoi­keu­den kurs­si. Lisäk­si otin 3op:n englan­nin kurs­sin, sil­lä notaa­rin tut­kin­toon tulee suo­rit­taa 5op:n ver­ran kie­li­kurs­se­ja jos­tain vie­raas­ta kielestä.

Yleen­sä kurs­sit koos­tu­vat luen­to­kurs­sis­ta, jos­ta saat­taa saa­da jotain hyvi­tys­tä tent­tiin (tent­tia­lu­een pie­nen­ty­mi­nen tai tent­ti­ky­sy­myk­sen kor­vaus), mut­ta esim. sopi­musoi­keu­den luen­to­kurs­si oli vain oppi­mis­ta tuke­va. Pää­dyin käy­mään muu­ta­mal­la luen­nol­la, mut­ta koin, että luen­noit­si­jan mel­ko mate­le­va ete­ne­mi­nen ei pal­vel­lut omaa oppi­mis­ta­ni, ja käy­tin tämän ajan oma­toi­mi­seen opis­ke­luun. Pää­dyin tosin lyk­kää­mään sopi­musoi­keu­den tent­ti­mis­tä, sil­lä mar­ras­kuu oli täyn­nä kai­ken­lais­ta muu­ta toi­min­taa, jota tie­de­kun­ta ja aine­jär­jes­töt jär­jes­ti­vät. Kävin mm. excul­la Len­to­tul­lis­sa, jos­sa pää­sin näke­mään myös suloi­sen tul­li­koi­ran työs­ken­te­lyä sekä Ener­gian tule­vai­suus ‑semi­naa­ris­sa, jos­sa alan ammat­ti­lai­set (asia­na­ja­jat ja pro­fes­so­rit) kes­kus­te­li­vat esim. ener­gia­oi­keu­teen liit­ty­väs­tä sääntelystä.

Englan­nin kurs­si oli hie­man pidem­pi, sil­lä se kes­ti kah­den kuu­kau­den ajan, mut­ta luen­to­ja oli vain ker­ran vii­kos­sa, joten ajal­li­ses­ti se ei vaa­ti­nut pal­joa. Oppi­tun­nit oli­vat erit­täin muka­via, sil­lä niis­sä pai­not­tui ryh­mis­sä kes­kus­te­lu ja muu­ten­kin kurs­sil­la oli erit­täin hyvä ilma­pii­ri. Kurs­sia vetä­nyt opet­ta­ja oli var­sin erin­omai­nen ja opin­kin pal­jon eri­lai­sia tosie­lä­män tai­to­ja liit­tyen juri­diik­kaan mm. kat­so­mal­la oikeus­sa­li­nau­hoi­tet­ta Skot­lan­nis­ta ja teke­mäl­lä eri­lai­sia teh­tä­viä sii­hen liit­tyen. Lisäk­si teim­me pie­nis­sä ryh­mis­sä lyhyen tie­teel­li­sen esseen, joka oli mel­ko haas­ta­vaa joh­tuen sii­tä, että en ole juu­ri kir­joit­ta­nut tie­teel­li­siä essei­tä edes suo­mek­si, saa­ti englan­nik­si. Onnek­si ryh­mäm­me oli mah­ta­va ja saim­me yhdes­sä tais­tel­tua esseen kasaan, jota opet­ta­jam­me­kin kehui. Pidin myös eri­tyi­sen pal­jon kurs­sis­ta sik­si, että työs­ken­te­lim­me ryh­mis­sä pal­jon, mikä on lois­ta­va tapa tutus­tua uusiin ihmi­siin! Vali­tet­ta­vas­ti meil­lä oikik­ses­sa aineo­pin­to­jen osal­ta aina­kin tois­tai­sek­si pain­opis­te on mas­sa­luen­nois­sa ja itse­näi­ses­sä työskentelyssä.

Suo­ri­tin mar­ras­kuus­sa myös oikeus­kie­len (1op) kurs­sin, joka kuu­luu pakol­li­siin äidin­kie­len opin­toi­hin. Kurs­sil­la oli­si ollut luen­to­ja, mut­ta kävin vain suo­raan teke­mäs­sä ten­tin ilman eri­koi­sem­paa val­mis­tau­tu­mis­ta, sil­lä se ei ollut kovin­kaan vaa­ti­va, ja se arvos­tel­tiin astei­kol­la hyväksytty-hylätty.

Jou­lu­kuu

Jou­lu­kuus­sa alkoi ylei­sen vel­voi­teoi­keu­den kurs­si (3op), johon kuu­lui pakol­li­se­na osa­na oikeus­ta­paus­har­joi­tuk­set. Sii­hen sisäl­tyi nel­jän lyhyeh­kön ennak­ko­teh­tä­vän teke­mi­nen luen­to­ja var­ten, jot­ka sit­ten käy­tiin luen­noil­la läpi ja tämän oli tar­koi­tus tukea tent­tiin val­mis­tau­tu­mis­ta. Kurs­si oli sii­tä muka­va teh­dä, että yhte­nä tent­ti­kir­ja­na toi­mi Olli Nor­rok­sen Vel­voi­teoi­keus (2012) ‑teos, joka vas­ta­si hyvin suu­rel­ta osin vuon­na 2015 ollut­ta saman kir­joit­ta­jan pää­sy­koe­kir­jaa. Ole­tet­ta­vas­ti­kin tuo­ta pää­sy­koe­kir­jaa tuli luet­tua erit­täin inten­sii­vi­ses­ti pää­sy­ko­kee­seen, joten vuo­den­kin tauon jäl­keen asiat oli­vat mel­ko hyvin muistissa.

Olin saa­nut ympä­ris­tö­oi­keu­den onnis­tu­nees­ta uusin­nas­ta suu­ren moti­vaa­tio­boos­tin opis­ke­luun ja panos­tin­kin tähän tent­tiin pal­jon. Tent­ti­kir­jo­ja oli kol­me ja sivu­ja näis­sä oli yhteen­sä n. 450, sil­lä tie­de­kun­nan pysy­väis­mää­räys­ten mukaan yhden opin­to­pis­teen tuli­si vas­ta­ta n. 150 sivua. Tent­tia­lue ei näin ollen ollut kovin­kaan laa­ja, mut­ta oman haas­teen­sa val­mis­tau­tu­mi­seen toi se, että ylei­sen vel­voi­teoi­keu­den tent­ti ei ole laki­kir­ja­tent­ti, joten kir­jois­sa ole­vat pykä­lät ja sään­nök­set on osat­ta­va ulkoa. Asi­aa ei myös­kään auta se, että ten­tin toi­sen osan (kysy­myk­sen) laa­ti­va pro­fes­so­ri on tun­net­tu vai­keis­ta kysy­myk­sis­tään sekä erit­täin tiu­kas­ta arvostelusta.

Ten­tin kes­to oli muis­ta poi­ke­ten vain kak­si tun­tia, sil­lä kysei­sen oppiai­neen vas­tuu­hen­ki­lö halu­aa rajoit­taa vil­pin mah­dol­li­suut­ta tent­ti­ti­lai­suu­des­sa ja tent­ti­ti­lai­suu­den lyhyes­tä kes­tos­ta joh­tuen ves­sa­käyn­nit eivät ole käytössä.

Vaik­ka­kin tent­tiä edel­tä­vä­nä ilta­na jär­ky­tyin lie­väs­ti kat­soes­sa­ni van­ho­ja tent­ti­ky­sy­myk­siä ja nii­den arvos­te­lu­pe­rus­tei­ta, läh­din ten­tis­tä hyväl­lä fii­lik­sel­lä jou­lu­lo­mal­le. Kysees­sä oli siis fuk­sien osal­ta vuo­den vii­mei­nen tent­ti put­ken mukai­ses­ti, ja seu­raa­va luen­to on vas­ta 9.1, kun vakuu­tus- ja vahin­gon­kor­vausoi­keu­den kurs­si alkaa. Yri­tän kui­ten­kin nopeut­taa hie­man opin­to­ja­ni poik­kea­mal­la taas put­kes­ta ja luen läpi jou­lu­lo­man euroop­pa­oi­keu­den tent­tiin, joka on 13.1. Put­ken mukai­ses­ti euroop­pa­oi­keus tuli­si fuk­seil­le vas­ta kevään lopulla.

Lahjapakkaus excursiolta Asianajotoimisto Krogerukselle.
Kro­ge­rus jär­jes­ti jou­lu­kuus­sa opis­ke­li­ja­se­mi­naa­rin työoikeudesta.

Lopuk­si

Opin­to­pis­tei­tä syk­syl­tä ei pal­jon ker­ty­nyt kasaan, mut­ta fuk­si­syk­sys­tä tulee­kin naut­tia tutus­tu­mal­la uusiin ihmi­siin ja eri­lai­siin tapah­tu­miin sekä toi­min­taan, mitä yli­opis­to ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt kuten ELSA Hel­sin­ki ja Pykä­lä tar­joa­vat. Oikik­seen pää­syn jäl­keen ei todel­la­kaan tar­vit­se mureh­tia sii­tä, ettei­kö oli­si teke­mis­tä, sil­lä sitä riit­tää ympä­ri luku­vuo­den mel­kein joka päi­väl­le opis­ke­li­ja­rien­nois­ta asial­li­sem­piin tapahtumiin!

Tähän kii­ree­seen sopeu­tu­mi­nen on vie­nyt oman aikan­sa, joka on näky­nyt myös blo­gin päi­vit­tä­mis­tah­dis­sa, mut­ta oikik­ses­sa oppii nopeas­ti mul­ti­tas­kaa­maan 🙂 Enkä vali­ta yhtään kii­reis­tä, sil­lä vih­doin monen vuo­den puur­ta­mi­sen jäl­keen olen opis­ke­le­mas­sa alaa, jos­ta olen unel­moi­nut pie­nes­tä asti.

Kaik­kea tähän pos­tauk­seen en ole fuk­si­syk­syl­tä sisäl­lyt­tä­nyt, ettei pos­taus venyi­si lii­an pit­käk­si, joten kysel­kää ja ker­to­kaa ihmees­sä, mis­tä haluai­sit­te kuul­la tar­kem­min! Vas­tai­len sit­ten kom­men­teis­sa tai kir­joi­tan aihees­ta ihan oman pos­tauk­sen, kuten voi­sin teh­dä esi­mer­kik­si syk­syn excuis­ta. Muu­ten­kin otan vas­taan kehi­ty­si­deoi­ta blo­gil­le, sil­lä tah­don sen pal­ve­le­van myös mah­dol­li­sim­man hyvin lukijoita 🙂

Hyvää jou­lua ja onnel­lis­ta uut­ta vuot­ta kaikille!

“You are never too old to set anot­her goal or to dream a new dream.” - C.S. Lewis

Käsi­te­lis­ta

 • Phuk­si = Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­ses­sä tiedekunnassa
 • WebOo­di = Alkuun seka­va ja ajoit­tain bugi­nen verk­ko­pal­ve­lu, jon­ka kaut­ta ilmoit­tau­du­taan kurs­seil­le sekä tent­tei­hin. Lisäk­si kurs­sien suo­ri­tuk­set kir­ja­taan WebOodiin.
 • OAP = Oikeu­del­li­sen ajat­te­lun perus­teet. Hel­sin­gin oikik­sen ensim­mäi­nen “var­si­nai­nen” kurssi.
 • Perio­di = Vas­ti­ne lukion jak­sol­le. Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa perio­dei­ta on nel­jä lukuvuodessa.
 • Opin­to­put­ki = Opin­to­jen suo­si­tel­tu suo­rit­ta­mis­jär­jes­tys, jos­ta voi ja saa poiketa.
 • Aka­tee­mi­nen vapaus = Yli­opis­to-opis­ke­li­jal­la on erit­täin pal­jon vapaut­ta esim. siten, että hän saa itse vali­ta kurs­sin­sa ja ede­tä opin­nois­saan omaan tah­tiin­sa. Var­sin­kin oikik­ses­sa läs­nä­olo­pak­ko on vähäistä.
 • ON-tut­kin­to = Oikeus­no­taa­rin tut­kin­to. Alem­pi kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, joka vas­taa esim. kaup­pa­tie­tei­den kan­dia. Tut­kin­non aika­na pereh­dy­tään ylei­ses­ti kaik­kiin oikeu­de­na­loi­hin ja tie­tääk­se­ni notaa­rin tut­kin­to ei var­si­nai­ses­ti anna päte­vyyt­tä mihin­kään ja täs­tä syys­tä var­maan­kin 99% opis­ke­li­jois­ta suo­rit­taa­kin myös OTM:n eli mais­te­rin tutkinnon.
 • Excu = Excur­sio. Vie­rai­lu oman alan työ­paik­kaan kuten asian­ajo­toi­mis­to tai viras­to. Yleen­sä var­sin­kin yksi­tyi­sen puo­len excuil­la hulp­peat ruo­ka- ja juomatarjoilut 🙂
 • Luen­to­kurs­si = Yleen­sä kurs­si koos­tuu luen­to­kurs­sis­ta ja ten­tis­tä. Luen­to­kurs­si voi olla joko vain oppi­mis­ta tuke­va tai sit­ten sii­tä saa jon­kin­lai­sen hyvi­tyk­sen tent­tiin esim. pie­nem­män tent­tia­lu­een tai kor­vat­ta­van tent­ti­ky­sy­myk­sen muodossa.
 • Laki­kir­ja­tent­ti = Tent­ti, jos­sa saa käyt­tää apu­naan lakikirjoja.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

23 ajatusta aiheesta “17 § Fuksisyksy”

 1. Tosi kiin­nos­ta­va ja infor­ma­tii­vi­nen pos­taus! 🙂 Tuli muu­ten mie­leen, että saa­ko noi­ta tent­ti­kir­jo­ja lai­na­ta ihan kir­jas­tos­ta vai pitää­kö ne ostaa itse?

 2. Muka­va kuulla! 🙂

  Tent­ti­kir­jo­ja saa kir­jas­tois­ta ja itse aina­kaan en ole ker­taa­kaan osta­nut tent­ti­kir­jaa ellei laki­kir­jo­ja las­ke­ta, mut­ta ne kes­tää­kin useam­man vuo­den. Tosin Hel­sin­gin oikik­ses­sa ongel­ma­na on se, että fyy­si­siä kir­jo­ja hyvin har­voin riit­tää kai­kil­le, joten lopul­ta suu­rin osa tai­taa lukea tent­tei­hin e‑kirjoja tai sit­ten kir­jo­ja PDF-tie­dos­toi­na. Itse vaan tyk­kään enem­män fyy­si­sen kir­jan luke­mi­ses­ta, kos­ka koneel­la luke­mi­nen on niin seka­vaa ja epä­miel­lyt­tä­vää sekä hou­ku­tuk­sia eksyä surf­fai­le­maan net­tiin on pal­jon enemmän 😀

 3. On joten­kin niin ins­pi­roi­vaa ja moti­voi­vaa kuul­la että oot viih­ty­nyt tosi hyvin oikik­ses­sa, jon­ne pää­syn eteen oot niin uut­te­ras­ti teh­nyt töi­tä! Tosi moni­puo­li­nen ja kiin­nos­ta­va teksti! 🙂

  Oon täs­sä pää­sy­koe­ke­vään lähes­tyes­sä ja vähän van­ho­ja pää­sy­koe­kir­jo­ja sela­tes­sa miet­ti­nyt, että kun pää­sy­koe­kir­jas­sa esiin­tyy tul­kin­nan­va­rai­sia sano­ja, kuten “huo­mat­ta­vas­ti” tai “olen­nai­ses­ti”, niin voi­ko ne valin­ta­ko­kees­sa tul­ki­ta ihan sub­jek­tii­vi­ses­ti? Kos­ka mun mie­les­tä voi riip­pua hen­ki­lös­tä, mihin vetää rajan “häi­riön” ja “huo­mat­ta­van häi­riön” välil­le 😀 Vai onko kokees­sa yleen­sä ollut sel­lai­sia oikeus­ta­paus­ky­sy­myk­siä, jois­sa on annet­tu tul­kin­nan­va­rai­set pohjatiedot? 

  Toi­vot­ta­vas­ti ymmär­sit kysy­myk­se­ni vaik­ka sen tosi epä­sel­väs­ti muo­toi­lin­kin 😀 Ajat­te­lin vaan kysyä sul­ta, kun sul­la vai­kut­taa ole­van pal­jon tie­tä­mys­tä ja hyviä neu­vo­ja näis­sä jutuissa!

 4. Täl­lai­set kom­men­tit läm­mit­tää aina miel­tä, sil­lä osak­si tätä var­ten pidän blo­gia, että haluan eten­kin ins­pi­roi­da ihmisiä! 🙂

  Vas­taan kysy­myk­see­si fik­tii­vi­sen tilanteen/säännön kautta: 

  Sano­taan, että kir­jas­sa on vaik­ka sään­tö, että “Hen­ki­lö, joka aiheut­taa huo­mat­ta­vaa häi­riö­tä, saa­daan hää­tää vuo­kra-asun­nos­ta ilman irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta” ja täs­tä tuli­si pää­sy­ko­kee­seen jon­kin näköi­nen kysy­mys. Esi­mer­kik­si oikeus­ta­paus, jos­sa poh­di­taan sitä voi­daan­ko häi­riö­tä aiheut­ta­va asu­kas A hää­tää asun­nos­ta ilman tätä irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta. Mikä­li täl­lai­nen ehkä pal­jon­kin tul­kin­nan­va­raa sisäl­tä­vä tapaus tuli­si kokee­seen, niin asi­aa voi­si lähes­tyä siten, että mikä­li kir­jas­sa ei ole avat­tu tar­kem­min sitä, mitä “huo­mat­ta­va häi­riö” on, niin oikeus­ta­pauk­seen voi­si vas­ta­ta esim:

  1. Ensin tapauk­seen sovel­tu­va sään­tö: “Hen­ki­lö, joka aiheut­taa huo­mat­ta­vaa häi­riö­tä, saa­daan hää­tää vuo­kra-asun­nos­ta ilman irtisanomisilmoitusta”

  2. Sit­ten kysei­sen tapauk­sen kuvaus: “Asu­kas A on tapauk­sen mukaan pitä­nyt häi­riö­tä taval­la X ja Y” (Miten siis teh­tä­vän­an­nos­sa sitä oli­si­kaan kuvailtu)

  3. Joh­to­pää­tös: “Mikä­li voi­daan kat­soa Asu­kas A:n aiheut­ta­neen huo­mat­ta­vaa häi­riö­tä, hänet voi­daan hää­tää ilman irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta.” Tähän voi­si esim. ottaa varo­vai­ses­ti kan­taa suun­taan tai toi­seen totea­mal­la esim. “Tapaus­ku­vauk­sen perus­teel­la huo­mat­ta­van häi­riön kyn­nys LIENEE yli­te­tyn ja näin ollen Asu­kas A voi­daan hää­tää ilman irti­sa­no­mi­sil­moi­tus­ta.” Tämä tosin on ihan sii­tä riip­pu­vais­ta mihin mah­dol­li­nen teh­tä­vän­an­to näyt­täi­si rat­kai­sun joh­ta­van. Mut­ta jyr­kän kan­nan otta­mi­sen ja mah­dol­li­sen vää­rään lop­pu­tu­lok­seen pää­ty­mi­sen epä­sel­väs­sä tilan­tees­sa voi kier­tää käyt­tä­mäl­lä peh­mei­tä ilmai­su­ja kuten “lie­nee”, “saat­ta­nee” “jou­tu­nee” yms. 

  Sit­ten aivan eri tari­na on, mikä­li tuo­ta tul­kin­nan­va­rais­ta sanaa on avat­tu kir­jas­sa tar­kem­min, mut­ta sil­loin­han se ei enää var­si­nai­ses­ti ole tul­kin­nan­va­rai­nen 😀 Sil­loin tie­ten­kin vas­tauk­seen sisäl­ly­tet­täi­siin sitä, että mitä kri­tee­rei­tä tuon ter­min tul­kin­taan liit­tyy. Har­vem­min kui­ten­kaan pää­sy­ko­kee­seen tuli­si teh­tä­vää, jos­sa tul­kin­nan­va­rai­sel­la ter­mil­lä tai ilmai­sul­la oli­si tapauk­sen rat­kea­mi­sen osal­ta mer­kit­tä­vä osa, kos­ka se oikeas­taan vesit­täi­si koko kysy­myk­sen idean. 🙂

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­taus sel­keyt­ti hie­man ja kysy lisää, mikä­li tämä asia vaa­tii vie­lä avaa­mis­ta tai mie­lee­si tulee muu­ta kysyttävää!

  PS. Tuo esi­merk­ki­sään­tö on sit­ten aivan täy­si hatus­ta vedet­ty ja ei mil­lään tapaa juri­di­ses­ti oikea, mut­ta tuol­lai­nen köm­pe­lö mie­li­ku­vi­tus­sään­tö sat­tui vain ensim­mäi­se­nä mieleen 😀

 5. “Har­vem­min kui­ten­kaan pää­sy­ko­kee­seen tuli­si teh­tä­vää, jos­sa tul­kin­nan­va­rai­sel­la ter­mil­lä tai ilmai­sul­la oli­si tapauk­sen rat­kea­mi­sen osal­ta mer­kit­tä­vä osa, kos­ka se oikeas­taan vesit­täi­si koko kysy­myk­sen idean. :)”

  Tähän vie­lä lisäyk­se­nä se, että siis har­vem­min tulee, mikä­li sitä tul­kin­nan­va­rais­ta ter­miä ei ole mil­lään tasol­la avat­tu kir­jas­sa. Tie­ten­kin sil­loin se voi­si ihan hyvin tul­la­kin, jos sitä on avat­tu kir­jas­sa ja näin ollen teh­tä­väs­sä voi­tai­siin poh­tia suun­taan ja toi­seen. Yleen­sä kui­ten­kin kaik­ki (oikeustapaus)tehtävät kokees­sa ovat lop­pu­jen lopuk­si hyvin­kin yksin­ker­tai­sia ja vai­keus­ta­so tulee yleen­sä sii­tä, että teh­tä­vän­an­toon uju­te­taan tur­hia päi­vä­mää­riä yms. infoa, joil­la haki­ja koi­te­taan sekoit­taa ja kes­kit­ty­mään epä­olen­nai­siin asioi­hin ja näin ollen käyt­tä­mään tur­haa aikaa teh­tä­vään / vas­taa­maan epä­olen­nai­seen osaan.

 6. Voi kii­tos pal­jon perus­teel­li­ses­ta vas­tauk­ses­ta, tää aut­toi pal­jon! 🙂 Ihan hir­veen jän­nä sat­tu­ma muu­ten, itel­lä­ni­kin oli mie­les­sä just joku vuo­kra­lai­sen irti­sa­no­mi­seen liit­ty­vä sään­nös, kun kir­joi­tin kommenttia! 😀

 7. Itse aion hakea tänä kevää­nä ensim­mäis­tä ker­taa oikeus­tie­teel­li­seen. Täy­sin pys­ty­met­säs­tä läh­de­tään hyök­kää­mään sikä­li ettei alaan ole oikeas­taan min­kään­lais­ta kos­ke­tus­ta näh­ty­jen Mat­lock ‑jak­so­jen lisäk­si. Joen­suu­hun haen ja olen tilan­nut mate­ri­aa­li­pa­ke­tin Judicalta. 

  Oli­si­ko mitään hyviä neu­vo­ja miten pys­ty­met­sä­läi­nen voi­si jo hie­man alkaa val­men­taa itse­ään tule­vaan, ettei pää­sy­koe­kir­jo­jen aika­naan ilmes­tyes­sä tuli­si yhtä epä­toi­vois­ta oloa kuin luki­si koraa­nin aivan ensim­mäis­tä vedosta?

 8. Ihan ensik­si pak­ko muis­tut­taa Rova­nie­men, Turun ja Joen­suun oikis­ten yhteis­työs­tä eli voit / kan­nat­taa pis­tää toi­sek­si ja kol­man­nek­si haku­koh­teek­si Turun ja Rova­nie­men. Tämän jo ehkä tie­dät­kin, mut­ta näin muis­tu­tuk­se­na, sil­lä Rova­nie­mel­le saat­taa olla alhai­sem­mat pis­te­ra­jat kuin Joen­suu­hun tähän vuon­na, joten ihan hyvä vaih­toeh­to kakkoshakukohteeksi.

  Sit­ten itse pih­viin eli mitä täs­sä rei­lun kuu­kau­den aika­na voi teh­dä val­mis­tau­tuak­seen elä­mä­si koitokseen.

  1. Visa Kur­jen Haluat­ko juris­tik­si ‑teos kan­nat­taa käy­dä lai­naa­mas­sa lähim­mäs­tä kir­jas­tos­ta, joka on hyvin kevyt ja pin­nal­li­nen raa­pai­su sii­hen, mitä oikeu­de­na­lo­ja esi­mer­kik­si on ja muis­taak­se­ni kir­jas­sa on hie­man avat­tu mys­tis­tä vastaustekniikkaakin.

  2. Yleen­sä isoin ongel­ma ensim­mäis­tä ker­taa hake­vil­le on juri­di­sen teks­tin vai­keus, sil­lä se on hie­man vai­kea­sel­kois­ta aina alkuun. Loh­dut­ta­va tie­to on, että kun nii­tä kir­jo­ja pau­ku­te­taan pää­hän kevään ajan inten­sii­vi­ses­ti mon­ta tun­tia päi­väs­sä, niin aika nopeas­ti sii­hen juri­di­seen teks­tiin tot­tuu. Tosin siir­ty­mää juri­di­sen teks­tin luke­mi­seen voi hel­pot­taa jon­kun kevyen teok­sen luke­mi­sel­la, kuten van­han pää­sy­koe­kir­jan, mut­ta näin lähel­lä pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sua tai yli­pää­tään­kään VANHOJA PÄÄSYKOEKIRJOJA EI TULE PÄNTÄTÄ MILLÄÄN TASOLLA. Luen aina sil­loin täl­löin joi­den­kin suun­ni­tel­mia pän­tä­tä van­ho­ja pää­sy­koe­kir­jo­ja, kos­ka “se saat­taa hyvin­kin tul­la aiheek­si tänä vuon­na”. Ehkä tulee, ehkä ei, mut­ta tar­kem­min tätä nyt perus­te­le­mat­ta tuo hom­ma tulee jät­tää höl­mö­läi­sil­le. Täs­sä vai­hees­sa on tär­kein­tä lada­ta akku­ja kevään puris­tuk­seen, joten jos nii­tä van­ho­ja pää­sy­koe­kir­jo­ja tai mui­ta juri­di­sia yleis­teok­sia lukee, niin se tulee teh­dä ihan perus­lues­ke­lu­na. Täl­lä taval­la totut hie­man juri­di­seen tekstiin.

  3. Nyt vie­lä kun on sitä kul­la­nar­vois­ta vapaa-aikaa, niin suo­sit­te­len hoi­ta­maan kai­ken mah­dol­li­sen yli­mää­räi­sen alta pois, mikä­li vain mah­dol­lis­ta, jot­ta itse lukuai­ka pysyi­si mah­dol­li­sim­man häi­riöt­tö­mä­nä. Eli töis­tä lomaa ja mui­den (tur­hien) meno­jen kar­si­mi­nen jne.

  4. Suun­nit­te­le kevät­tä jo hie­man val­miik­si; käy scout­taa­mas­sa lähi­kir­jas­to­ja ja mie­ti mis­sä tulet luke­maan kokei­siin. Osta kaik­ki muis­tiin­pa­no­vä­li­neet yms. val­miik­si ja mie­ti hie­man omaa lukusuun­ni­tel­maa. Itse en teh­nyt mitään kir­jal­lis­ta tai tark­kaa lukusuun­ni­tel­maa yhdel­lä­kään ker­ral­la itse aihei­den suh­teen (mitä sivu­ja luen päi­vä­nä x), mut­ta suun­nit­te­lin päi­vä­ni ja viik­ko­ni muu­ten esim. monel­ta herään, minä päi­vi­nä len­kil­le, monel­ta aloi­tan luke­maan, pal­jon luen per päi­vä ja mil­loin nos­tan luku­mää­rää. Rutii­nin luo­mi­nen kevää­nä on erit­täin hyö­dyl­lis­tä sii­tä syys­tä, että se hel­pos­ti jää “pääl­le”. Sil­loin täl­löin fii­lis­poh­jai­ses­sa lues­ke­lus­sa on se ongel­ma, että hyvin hel­pos­ti luke­mi­ses­ta lip­suu, mut­ta itsel­lä­ni kun oli aina tark­ka rutii­ni luke­mi­sen suh­teen, niin se kan­nat­te­li nii­den­kin päi­vien läpi, kun luke­mi­nen ei mei­nan­nut maistua.

  4. Itsen­sä val­men­ta­mi­nen hen­ki­ses­ti. Kan­nat­taa nyt jo tie­dos­taa, että kevääs­tä tulee rank­ka ja pal­jon duu­nia on teh­tä­vä sisään­pää­syn eteen. Luku-urak­kaan tulee suh­tau­tua nöy­räs­ti ja pit­kä­jän­tei­sel­lä otteel­la. Kevään aika­na var­mas­ti tulee het­kiä, kun tun­tuu ettei ymmär­rä mitään ja tun­tuu ettei mikään jää pää­hän, mut­ta nii­tä tulee lähes kai­kil­le. Tär­kein­tä on kui­ten­kin se, ettei pyy­het­tä hei­tä kehään heik­koi­na het­ki­nä, sil­lä luo­vut­taes­sa­si voit olla var­ma sii­tä, että jäät ran­nal­le rui­kut­ta­maan. Mate­ri­aa­li­pa­ke­tin teh­tä­viä teh­des­sä var­sin­kin alus­sa ja vie­lä ihan vii­me met­reil­lä­kin var­mas­ti tulee pal­jon vir­hei­tä, mut­ta nime­no­maan vir­heis­tä oppii kun­han vain tie­dos­tat ne ja teet asial­le jotain etkä vain jat­ka päät­tö­mäs­ti eteen­päin. Suu­rin vir­he min­kä itse tein ensim­mäi­sel­lä haku­ker­ral­la oli juu­ri se, että en teh­nyt pal­joa teh­tä­viä sii­tä syys­tä etten koke­nut osaa­va­ni vie­lä tar­peek­si, mut­ta nii­tä teh­des­sä nime­no­maan oppii parhaiten.

  TL;DR: Tutus­tu kevyes­ti juri­di­seen teks­tiin, rai­vaa yli­mää­räi­set menot ja rasit­teet kevääl­tä pois.

  Mikä­li jokin asia jäi mie­ti­tyt­tä­mään tai tar­vit­set neu­voa kir­jo­jen ilmes­tyes­sä, niin vies­tiä vaan tulemaan 🙂

 9. Kii­tok­sia oikein pal­jon kat­ta­vas­ta vas­tauk­ses­ta, hie­man myö­häs­sä mut­ta kuitenkin. 😉

  Kur­jen teok­sen kävin tuol­loin suo­si­tuk­se­si poh­jal­ta varaa­mas­sa lähi­kir­jas­tos­ta, ja olen­kin nyt vii­me aikoi­na opus­ta käy­nyt lävit­se joh­dan­to­na aihepiiriin. 

  Tule­va­na aamu­na­han pää­sy­koe­kir­jat ovat­kin sit­ten jo tilat­ta­vis­sa aina­kin Lapin, Turun ja Joen­suun yhteis­ha­kuun — koh­ta mennään!

 10. Hei! Mul­la oli­si kans­sa tätä aihet­ta kos­ke­va kysy­mys 🙂 Eli jos pää­sy­koe­kir­jas­sa sano­taan esi­mer­kik­si, että “voi­daan toi­mia taval­la x, jos se koe­taan koko­nai­suut­ta arvioi­den koh­tuul­li­sek­si”, mut­ta tätä koh­tuul­li­suut­ta ei ole miten­kään avat­tu, niin onko toden­nä­köis­tä että tuli­si teh­tä­vä, jos­sa tätä koh­tuul­li­suut­ta tuli­si arvioi­da? Nyt on kir­jo­jen jul­kai­su niin lähel­lä, että kaik­ki pie­net­kin asiat alkaa epäilyttää 😀

 11. Sel­lais­ta teh­tä­vää ei voi tul­la, jos­sa pyy­de­tään nime­no­maan arvioi­maan koh­tuul­li­suut­ta, jos koh­tuul­li­suut­ta ei ole avat­tu miten­kään kir­jas­sa. Sen sijaan voi­si olla oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, jos­sa tapah­tu­ma­ku­vauk­sen mukaan X on tap­pa­nut Y:n hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa ja tapauk­ses­ta pyy­de­tään anta­maan perus­tel­tu oikeu­del­li­nen arvio. Tähän liit­tyen kuvi­tel­laan, että pää­sy­koe­kir­jas­sa on ker­rot­tu, että hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa on sal­lit­tua puo­lus­tau­tua koh­tuul­li­sek­si arvioi­duil­la tavoil­la, mut­ta koh­tuul­li­suut­ta ei ole sen enem­pää mää­ri­tel­ty tai kuvail­tu esimerkein. 

  Täl­löin vas­tauk­ses­sa et tie­ten­kään läh­de arvioi­maan onko X:n toi­met olleet koh­tuul­li­sia hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa, vaan selos­tat tapauk­seen liit­ty­vät oikeus­sään­nöt jne. ja “Näin ollen” ‑koh­das­sa toteat, että X:n toi­met on kat­sot­ta­va hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa sal­li­tuik­si toi­mik­si eikä hän­tä tule tuo­mi­ta XXX-tuo­mioon (mikä­li jos­tain tuo­mios­ta tms. on puhut­tu kir­jas­sa), jos hänen toi­men­sa on arvioi­ta­va kohtuulliseksi.

  Tämä kuu­los­taa kyl­lä hie­man omaan­kin kor­vaan köm­pe­lös­ti kir­joi­te­tul­ta esi­mer­kil­tä näin kes­kel­lä yötä, mut­ta jos en vas­tan­nut kysy­myk­see­si tar­peek­si sel­väs­ti tai et ymmär­tä­nyt mitä ajoin takaa, niin jätä kom­ment­ti ja koi­tan vas­ta­ta selvemmin! 🙂

 12. Kii­tos tosi pal­jon avus­ta, tää sel­keyt­ti huo­mat­ta­vas­ti 🙂 Kan­nat­taa­ko sun mie­les­tä kui­ten­kin ottaa varo­vas­ti kan­taa tähän lisää­mäl­lä esim. “X:n toi­met lie­ne­vät olleen koh­tuul­li­set” tms. niin kuin mai­nit­sit tuos­sa edel­li­ses­sä anta­mas­sa­si esi­mer­kis­sä (vuo­kra­lai­sen irti­sa­no­mi­ses­ta) vai onko se tur­haa riskinottamista? 😀

 13. Jos ja iso pain­osa­nal­la JOS täl­lai­nen teh­tä­vä sat­tui­si tule­maan, niin aina­kin jät­täi­sin aivan vii­mei­sek­si tuon lisäyk­sen lait­ta­mi­sen vas­tauk­seen, niin vas­taus­ti­lan kuin ‑ajan­kin puo­les­ta. Mut­ta sanoi­sin, että jos kir­jas­sa tosi­aan­kaan “koh­tuul­li­suut­ta” tai mikä iki­nä se teh­tä­väs­sä oli­si­kaan ei oli­si avat­tu, niin täy­det pis­teet sai­sit joh­to­pää­tös ‑osas­ta (ja koko teh­tä­väs­tä, jos olet vas­tan­nut muu­ten kaik­ki oleel­li­set asiat), kun toteat vain, että “Mikä­li X:n toi­met kat­so­taan koh­tuul­li­sek­si, on hän toi­mi­nut hätä­var­je­lu­ti­lan­tees­sa plapalpalaa…”

  Enää ei ole pit­kä aika kir­jo­jen saa­pu­mi­seen, haki sit­ten min­ne päin Suo­mea, joten tsemp­piä kovaas­ti kevää­seen! 🙂 Ja tääl­lä / säh­kö­pos­tit­se voi kysel­lä kaik­kea kir­joi­hin / kevää­seen liit­tyen as usual.

 14. Huo­men­na aion men­nä heti aamul­la ostaa­maan valin­ta­koe­kir­jat ja en vie­lä tie­dä mitä aihei­ta tul­laan käsit­te­le­mään sil­lä tie­de­kun­ta jul­kai­see ne tänään klo 15:00. 😀 Oli­si­ko sinul­la heit­tää vie­lä vii­mei­siä vink­ke­jä minul­le, jol­ta juu­ri lop­pui ylioppilaskirjoitukset?

 15. Mitään eri­koi­sem­pia vink­ke­jä on paha antaa muu­ten kuin, että nau­ti rau­has­sa täs­tä vii­mei­ses­tä vapaa­päi­väs­tä 🙂 Ja muis­ta, että kir­jat tule­vat var­mas­ti alkuun vai­kut­ta­maan vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vil­tä, mut­ta tär­kein­tä ettei kevään aika­na luo­vu­ta mis­sään vaiheessa.

 16. Hei! Mie­len­kiin­toi­nen blo­gi, kii­tos sii­tä. Jään eten­kin odot­ta­maan pos­taus­ta mik­si opin­to­lai­naa kan­nat­taa nos­taa. Mitä miel­tä olet asu­mis­tuen muu­tok­ses­ta ja eten­kin avo­puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suu­des­ta? Mihin suun­taan tämä muu­tos mie­les­tä­si ohjaa eten­kin pari­suh­tees­sa ole­via ja mikä mer­ki­tys sil­lä on asun­to­pu­laan. Näi­tä asioi­ta itse aina­kin olen pohtinut. 

  Sit­ten itse kysy­myk­seen, olen pääs­syt opis­ke­le­maan oikik­seen ja edel­li­sis­tä opin­nois­ta on jo vie­räh­tä­nyt tovi.. Minul­le kie­let ovat aina olleet vai­kei­ta. Täs­sä on nyt het­ki aikaa ker­ra­ta englan­tia kun osa kir­jal­li­suu­des­ta tosi­aan tulee ole­maan englan­nik­si. Mitä vink­ke­jä sinul­la on antaa tähän? Kii­tos jo etu­kä­teen vastauksesta.

 17. Moik­ka!

  Aina yhtä ilah­dut­ta­vaa kuul­la, että joku kokee blo­gin mie­len­kiin­toi­sek­si tai hyödylliseksi. 🙂

  Sano­taan­ko hie­man tyl­säs­ti, että avo­puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suus ei suu­rem­min syn­ny­tä mitään aja­tuk­sia, mut­ta lähin­nä syys­tä, että olen kiin­nos­tu­nut vain fak­tois­ta enkä niin­kään sii­tä min­kä takia joku asia on niin tai näin taik­ka miten asian pitäi­si olla. Joka tapauk­ses­sa avo­puo­li­soi­den ela­tus­vel­vol­li­suus on myös omas­ta mie­les­tä­ni hie­man outo ajat­te­lu­maa­il­ma, sil­lä tun­tuu kovin absur­dil­ta, että esi­mer­kik­si vain het­ken yhdes­sä asu­neet / seu­rus­tel­leet paris­kun­nat jou­tu­vat ela­tus­vel­vol­li­sek­si pari­suh­teen toi­ses­ta osa­puo­les­ta.
  Ja jo pelk­kä muu­tos itses­sään siir­tää opis­ke­li­jat ylei­sen asu­mis­tuen pii­riin tulee nos­ta­maan yksiöi­den kysyn­tää sii­tä syys­tä, että ylei­ses­sä asu­mis­tues­sa enim­mäis­vuo­kra­kus­tan­nus­ten raja on huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi opis­ke­li­joi­den van­haan asu­mis­tu­keen verrattuna.

  Ensin­nä­kin onnit­te­lut opis­ke­lu­pai­kas­ta! Oikik­ses­sa lop­puen lopuk­si englan­nin kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta ei ole kovin­kaan pal­joa, mut­ta itse englan­nin kie­len tai­to on kyl­lä äärim­mäi­sen tär­keä myös juri­dii­kan alal­la. Eten­kin, jos täh­täi­mes­sä on ura yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la ja var­sin­kin lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa, niin englan­nin kie­len suju­va tai­to on mel­ko must. Olin hyvin lais­ka opis­ke­le­maan (mitään) ylä­as­teel­la ja lukios­sa ja täs­tä syys­tä myös englan­nin kie­len tai­to­ni ei ollut sil­lä tasol­la, mil­lä toi­voin sen ole­va­ni aloit­taes­sa­ni opin­not oikik­ses­sa. Olen koit­ta­nut paran­taa kie­li­tai­toa­ni yksin­ker­tai­ses­ti käy­mäl­lä Kie­li­kes­kuk­sen tar­joa­mia englan­nin kurs­se­ja run­sain mää­rin sekä luke­mal­la vapaa-ajal­la­ni englan­nin kie­lis­tä kir­jal­li­suut­ta. Pie­ni­muo­toi­sem­pia tapo­ja englan­nin tree­naa­mi­seen on esi­mer­kik­si englan­nin kie­lis­ten uutis­si­vus­to­jen luke­mi­nen sekä kes­kus­te­lu englan­nik­si. Tar­koi­tuk­se­na­ni on myös ostaa Word­Di­ve-pal­ve­lus­ta joku englan­nin kurs­si ja hioa täl­lä perus­asioi­ta kie­lio­pin osal­ta kuntoon.

  Kie­li­tai­don kehit­tä­mi­seen pätee aivan sama jut­tu kuin oikeas­taan mihin tahan­sa muu­hun­kin elä­mäs­sä: har­joi­tus tekee mes­ta­rin. Sin­nik­kääs­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti vain kehit­tä­mään englan­tia ja pian myös sekin alkaa sujumaan 🙂

 18. Hei!

  Olen hake­nut Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen nyt kak­si ker­taa, ja jää­nyt ekal­la ker­ral­la 2 pis­teen, ja nyt toi­sel­la ker­ral­la 3 pis­teen pää­hän. (kir­joit­te­lin­kin jo aikai­sem­min kom­ment­tia kos­kien valmennuskursseja).Tulevana vuon­na aion­kin käy­dä kaik­ki avoi­men kurs­sit, mitä on mah­dol­lis­ta. Samaan aikaan on kui­ten­kin edes­sä muut­to Espoo­seen poi­kays­tä­vä­ni kou­lu­pai­kan joh­dos­ta, joten töi­tä­kin oli­si tehtävä.Miten itse hyö­dyn­sit väli­vuo­te­si? Olen luke­nut, että kävit avoi­men kurs­se­ja myös, mut­ta kävit­kö samal­la töis­sä? Syk­syl­lä hel­sin­gin yli­opis­to ei jär­jes­tä avoi­men kurs­se­ja, mut­ta tie­dät­kö jotain muu­ta paik­kaa joka jär­jes­täi­si? Toki net­ti­kurs­se­ja löy­tyy, ja var­mas­ti aion nii­tä hyö­dyn­tää. Olen ilmoit­tau­tu­nut elo­kuus­sa alka­val­le eu-kurs­sil­le, joka onkin ainoa “live­kurs­si”. Onnis­tuu­ko kurs­sien suo­rit­ta­mi­nen täys­päi­väi­sen työn ohel­la? Kan­nat­tai­si­ko minun teh­dä täys­päi­väi­ses­ti töi­tä nyt syk­syn ajan, ja kevääl­lä kurs­sien alkaes­sa esim. muu­ta­ma­na päi­vä­nä vii­kos­sa? Entä mitä vink­ke­jä sinul­la oli­si antaa itse pää­sy­koe­ti­lan­tee­seen? Tänä kevää­nä sisään­pää­sy­ni kaa­tui koetilanteeseen,vaikka osaa­mi­nen oli hui­mas­ti ekaa hake­mis­ker­taa parempi… 

  Kii­tos!

 19. Moik­ka!

  Itse hyö­dyn­sin väli­vuo­te­ni yksin­ker­tai­ses­ti käy­mäl­lä avoi­men kurs­se­ja, työ­ko­kei­luil­la oman alan työ­pai­kois­sa sekä miet­ti­mäl­lä, mitä tein kevään aika­na oikein ja vää­rin lukies­sa pää­sy­ko­kee­seen. Kävin siis töis­sä toi­sen väli­vuo­te­ni ajan, jol­loin ole­tet­ta­vas­ti­kaan en käy­nyt niin mon­taa kurs­sia avoi­mes­sa, sil­lä kokoai­ka­työn ja opis­ke­lun yhdis­tä­mi­nen oli hie­man nihkeää. 

  Aina­kin kan­sa­lais­opis­tot jär­jes­tä­vät oikis­kurs­se­ja, mut­ta ne toden­nä­köi­sem­min vaa­ti­vat isom­paa sitou­tu­mis­ta opis­ke­luun. Toi­nen vaih­toeh­to voi­si olla avoi­men kurs­sien teke­mi­nen Joen­suun avoi­mes­ta yli­opis­tos­ta, jos­sa on todel­la laa­ja vali­koi­ma oikis­kurs­se­ja ja jous­ta­vat tent­ti­mis­mah­dol­li­suu­det. Kysei­siä kurs­se­ja ei vält­tä­mät­tä saa hyväk­si­luet­tua muu­al­la kuin Joen­suun oikik­ses­sa, mut­ta sil­lä nyt ei ole kovin suur­ta mer­ki­tys­tä sisään­pää­syn jälkeen. 

  Kuten sanoin, niin kokoai­ka­työn ja opis­ke­lun yhdis­tä­mi­nen oli aina­kin itsel­le­ni mel­ko rank­kaa, kun oikeus­tie­teen opin­not oli­vat vie­lä uut­ta, mut­ta tämä­kin on var­mas­ti yksi­lö­koh­tais­ta. Ehkä paras rat­kai­su sinun koh­dal­la­si voi­si olla se, että kes­ki­tyt syk­syn ajan töi­hin ja sääs­tö­jen kar­tut­ta­mi­seen, jot­ta voit kevääl­lä kurs­si­va­li­koi­man mah­dol­li­ses­ti olles­sa parem­pi, käy­dä avoi­men kurs­se­ja. Tär­kein­tä kui­ten­kin on se, että pys­tyt pää­sy­koe­kir­jo­jen jul­kai­sun jäl­keen luke­maan KOKOPÄIVÄISESTI pää­sy­ko­kee­seen etkä työs­ken­te­le tällöin.

  Pää­sy­koe­ti­lan­tees­sa ylei­sin epä­on­nis­tu­mi­sen syy on pani­koin­ti. Paras tapa val­mis­tau­tua pää­sy­koe­ti­lan­tee­seen on käy­dä val­men­nus­kurs­sien väli­ko­keis­sa ja asen­noi­tua näi­hin niin kuin ne oli­si­vat itse koe­ti­lai­suus. Minun koh­dal­la tämä tar­koit­ti pukeu­tu­mi­ses­ta läh­tien simu­loi­mal­la itse koe­ti­lai­suut­ta. Suun­nit­te­lin samal­la taval­la vas­tauk­sia­ni väli­ko­keis­sa kuin itse kokees­sa ja annoin aivan kaik­ke­ni jo ensim­mäi­ses­sä väli­ko­kees­sa, vaik­ka subs­tans­sio­saa­mi­se­ni ei ollut kovin kor­kea, mut­ta halusin teh­dä koe­ti­lan­tees­ta mah­dol­li­sim­man tutu­no­loi­sen. Kun koe­ti­lan­ne on tut­tu, niin itse kokees­sa aikaa ei kulu tur­haan sähel­tä­mi­seen. Tie­ten­kään en voi tie­tää oli­ko sinun koh­dal­la­si kyse nime­no­maan pani­koin­nis­ta vai jos­tain muus­ta asias­ta, min­kä takia sisään­pää­sy kaa­tui koetilanteessa.

  Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vas­tauk­sis­ta oli apua ja kysy vapaas­ti lisää!

 20. Hei!

  Kii­tos pal­jon vas­tauk­ses­ta! Näin olen itse­kin aja­tel­lut, että syk­syl­lä kun kurs­si­va­li­koi­ma on hie­man nih­keä, voi­sin huo­let­ta kerä­tä rahaa, jot­ta kevääl­lä voi­sin käy­dä kurs­seil­la. Ja pää­sy­ko­kei­siin luke­mi­sen aika­na en tie­ten­kään käy töis­sä! 😀 Mitä miel­tä oli­sit esim. bee­ta­sal­paa­jis­ta? Itse en uskal­tai­si läh­teä ehkä kokei­le­maan pää­sy­ko­kees­sa vaik­ka oli­sin­kin nii­tä aiem­min jo “Koea­ja­nut”…

 21. Sano­taan­ko näin, että suo­si­sin mui­ta vaih­toeh­to­ja ennen lääk­kee­seen tur­vau­tu­mis­ta. Ihan vain psyyk­kaa­mal­la itseän­sä ja eri­tyi­ses­ti käy­mäl­lä niis­sä val­men­nus­kurs­sien väli­ko­keis­sa ja simu­loi­mas­sa itsel­leen sitä koetilannetta.

  Mut­ta toki aivan oman har­kin­nan mukaan kan­nat­taa men­nä. Mul­la oli 2015 & 2016 Stel­la-uni­lää­ket­tä var­muu­den vuok­si, jos tuli het­kiä etten vaan mei­nan­nut saa­da unta iltai­sin, mut­ta tur­vau­duin sii­hen vain äärim­mäi­ses­sä tapauk­ses­sa, sil­lä en pitä­nyt aja­tuk­ses­ta, että lääk­kees­tä tulee mah­dol­li­sia sivuvaikutuksia.

 22. Lex-ukkeli

  Tosi hyvä blo­gi! Löy­sin eilen tämän blo­gi­si sanoi­sin­ko, epä­toi­von ja väsy­myk­sen het­kel­lä ja tämän blo­gin luke­mi­nen piris­ti hui­mas­ti ja kun luin tari­na­si kuin­ka olit yrit­tä­nyt oikik­seen pari­kin ker­taa mut­ta jat­koit vas­toin­käy­mi­sis­tä huo­li­mat­ta, niin se loi itsel­le­ni­kin uskoa ja antoi moti­vaa­tio­ta eli kun joku toi­nen­kin on onnis­tu­nut niin minä­kin onnis­tun (itse olen vas­ta ensim­mäis­tä ker­taa hake­mas­sa oikik­seen). Tosi hyvä kun olet ker­toil­lut opin­nois­ta ja mil­lais­ta opis­ke­lu oikik­ses­sa on, niin se on aina iso plus­sa kun saa jo hyvis­sä ajoin tie­tää mil­lais­ta se suun­nil­leen siel­lä sit­ten on. Eipä täs­sä tämän ihmeem­piä, kii­tos hyväs­tä blo­gis­ta ja Onnit­te­lut (vaik­ka­kin hie­man myö­häs­sä) unel­ma­si toteu­tu­mi­ses­ta kun pää­sit opis­ke­le­maan halua­mal­le­si alalle! 🙂

 23. Kii­tos pal­jon palaut­tees­ta ja onnit­te­luis­ta! 🙂 Muka­vin­ta on juu­ri kuul­la, että jot­kut pitä­vät blo­gia moti­voi­va­na, sil­lä motivaatio(psykologia) on lähel­lä sydän­tä­ni ja haluai­sin­kin tuo­da blo­gi­kir­joi­tuk­siin enem­män miet­tei­tä motivaatiosta.

  Tsemp­piä haku­ke­vää­seen ja jos tulee mitään kysyt­tä­vää kevään aika­na tai muu­ten vaan kai­paa hen­ki­löä, jol­le voi pur­kaa fii­lik­siä, niin mul­le voi lait­taa aina säh­kö­pos­tia ([email protected]) tai vaik­ka vaan kom­ment­tia tääl­lä blogissa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *