Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

13 § Pää­sy­ko­keen jäl­kei­set fiilikset

Photo by Svyatoslav Romanov on Unsplash

Long time no see! Ras­kas ja pit­kä kevät on vih­doin taka­na ja haki­jat ovat pääs­seet ansai­tus­ti naut­ti­maan kesäs­tä, kun tääl­lä Suo­mes­sa on ker­ran­kin kau­nis sää 🙂 Tämä tar­koit­taa myös sitä, että on aika pala­ta päi­vit­tä­mään tätä blo­gia ja jaka­maan omia fii­lik­siä pää­sy­koe­ke­vääs­tä ja itse pääsykokeesta.

Tilas­to­ja pääsykoekeväästäni

 • Luku­tun­nit huh­ti­kuus­sa: n. 148 tuntia
 • Luku­tun­nit tou­ko­kuus­sa: n. 177 tuntia
 • Luku­tun­nit yhteen­sä: n. 325 tuntia
 • Puh­taat vapaa­päi­vät: 1 (24.5.)
 • Eni­ten luet­tu: 9h 54min (9.5.)
 • Vähi­ten luet­tu: 1h 35min (12.5.)

Tilas­tois­ta sen ver­ran, että luku­tun­nit kuvas­ta­vat sitä aikaa, jona luin oma­toi­mi­ses­ti esim. muis­tiin­pa­no­ja tai teh­tä­viä teh­den, eli en ole sisäl­lyt­tä­nyt nii­hin val­men­nus­kurs­sin luen­to­ja. Lisäk­si, kos­ka kel­lo­tin luke­mis­ta­ni, niin ajat eivät myös­kään sisäl­lä tau­ko­jen pitä­mis­tä vaan ovat ns. puh­das­ta luke­mis­ta vaik­ka­kin rehel­li­syy­den nimis­sä pitää­kin myön­tää, että nuo tun­nit eivät anna täy­sin tark­kaa kuvaa luke­mi­sen mää­räs­tä tai laa­duk­kuu­des­ta. Nämä ovat siis enem­män­kin suun­taa anta­via tie­to­ja lukemisestani.

Fii­lik­set lukuajasta

Luke­mi­nen luis­ti ihan hyvin alus­ta alkaen ja asiat tun­tui­vat jää­vän nopeas­ti mie­leen, mut­ta useas­ti sai myös tais­tel­la pet­ty­myk­sen tun­tei­ta vas­taan, joi­ta edel­lis­ten haku­ker­to­jen epä­on­nis­tu­mi­set toi­vat mie­leen. Pyrin kui­ten­kin vain kes­kit­ty­mään tämän vuo­den teke­mi­seen tie­dos­taen sen, että mureh­ti­mi­nen ei minua tänä(kään) vuon­na aut­tai­si. Itse­var­muut­ta teke­mi­seen kui­ten­kin toi­vat onnis­tu­mi­set val­men­nus­kurs­sil­la ja lopul­ta kevät lop­pu­ki­ri­neen sujui mel­ko kivut­to­mas­ti vaik­ka mie­li kovas­ti kai­pa­si­kin jo lomal­le vii­mei­sen vii­kon aika­na, jol­loin käsil­lä oli­vat kevään kriit­ti­sim­mät hetket.

Fii­lik­set pääsykokeesta

Kos­ka pää­sy­koet­ta edel­tä­vä­nä päi­vä­nä en enää luke­nut ollen­kaan, ehdin ren­tou­tu­maan sekä etään­ty­mään kir­jois­ta, ja odo­tin koet­ta ver­rat­tain levol­li­se­na sekä itse­var­ma­na omas­ta tie­to­ta­sos­ta. Tie­sin ettei sisään­pää­sy tuli­si kaa­tu­maan tänä­kään vuon­na muis­ta­mi­sen tai ymmär­tä­mi­sen tasoon, mut­ta että sisään­pää­sy vaa­ti­si eheän suo­ri­tuk­sen myös itse pää­sy­ko­kees­sa. Tein kokee­ni Met­sä­ta­los­sa ja nimen­huu­toa odot­taes­sa alkoi oma­kin jän­ni­tys­ta­so nouse­maan asi­aan kuu­lu­viin sfääreihin.

Vih­doin koit­ti se het­ki, kun pape­rit sai kään­tää ja koe oli viral­li­ses­ti alka­nut! Aloi­tin nopeal­la teh­tä­vien läpi­käyn­nil­lä, jon­ka jäl­keen tote­sin, että pys­tyn kyl­lä tähän ja asioi­ta alkoi­kin pulp­pua­maan mie­leen. Nopean alku­hah­mot­te­lun jäl­keen ryh­dyin teke­mään moni­va­lin­to­ja, jot­ka ovat teh­tä­vä­tyyp­pi­nä ehdot­to­mas­ti suo­sik­ki­ni, sil­lä joten­kin kir­joit­ta­mis­ta vaa­ti­vat teh­tä­vät eivät ole mil­lään tasol­la mie­lek­käi­tä. Ran­ne­han sii­nä tou­hus­sa vain kipeytyy! 😀

Moni­va­lin­nat ja insol­vens­sin (aineisto)tehtävä (Teh­tä­vät 1–3)

Hoi­din moni­va­lin­nat mel­ko nopeas­ti alta pois vas­ta­tes­sa­ni toi­ses­sa kaik­kiin ja toi­ses­sa yhdek­sään koh­taan, jon­ka jäl­keen siir­ryin päh­käi­le­mään insol­vens­sin teh­tä­vää. Tämä teh­tä­vä oli mie­les­tä­ni kokeen hel­poin ja vas­taus­lo­ma­ke tuli­kin kir­joi­tet­tua täy­teen mie­les­tä­ni oike­aa asi­aa. Teh­tä­väs­sä oli muka­na lyhyt aineis­to, joka täy­den­si teh­tä­vää onnis­tu­nees­ti hie­man haastavammaksi.

Vies­tin­tä­oi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vä (Teh­tä­vä 5)

Kun hel­poim­mat teh­tä­vät oli teh­ty, oli aika lukea aja­tuk­sel­la esi­neoi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, jos­sa käsi­tel­tiin takai­sin­saan­tia kon­kurs­si­pe­sään. Tote­sin teh­tä­vän ole­van ehdot­to­mas­ti kokeen vai­kein ja siir­ryin suo­siol­la teke­mään ensin vies­tin­tä­oi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vää, joka vai­kut­ti hie­man hel­pom­mal­ta. Tosin tämä­kin teh­tä­vä oli omal­la taval­laan hie­man haas­ta­va, sil­lä kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan kuu­lui mie­les­tä­ni nii­hin kir­jan asioi­hin, jois­ta ei niin toden­nä­köi­ses­ti (aina­kaan näin isoa) teh­tä­vää tuli­si. Tämän huo­ma­si myös vas­tauk­ses­ta­ni, sil­lä jou­duin kir­joit­ta­maan olen­nai­sim­man sään­nök­sen hie­man vapaamuotoisesti.

Teh­tä­väs­sä haas­tet­ta toi lisäk­si se, että en ollut täy­sin var­ma mitä kaik­kea teh­tä­vään kir­joit­tai­si, sil­lä en halun­nut tois­taa vii­me vuo­den vir­het­tä, jol­loin jätin teh­tä­viin kir­joit­ta­mat­ta asi­aa, jot­ka tie­sin, mut­ta joi­den ajat­te­lin kuu­lu­van pis­tey­tyk­sen ulko­puo­lel­le. Täs­tä joh­tuen lop­pu­tu­lok­se­na vies­tin­nän teh­tä­vään oli kau­ka­na jäsen­nel­lys­tä vas­tauk­ses­ta ole­va oksen­nus, jon­ka seka­vuut­ta lisä­si kol­me ala­vii­tet­tä vas­tauk­sen lopussa.

Esi­neoi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vä (Teh­tä­vä 4)

Kun muut teh­tä­vät oli­vat lop­pu­hio­mis­ta vail­le val­mii­ta, oli aika pala­ta takai­sin kokeen vai­keim­man teh­tä­vän pariin. Olin het­ken ajan teh­tä­vän kans­sa lukos­sa, sil­lä en mei­nan­nut kuol­lak­se­ni­kaan muis­taa vas­tauk­sen kan­nal­ta kes­keis­tä sään­nös­tä. Aluk­si jopa kir­joi­tin kysei­sen sään­nök­sen kriit­ti­sel­lä taval­la vää­rin, sil­lä kir­joi­tin takai­sin­saan­tia kos­ke­vat ajat pie­leen, mut­ta muis­taak­se­ni (sor­met ris­tis­sä) tajusin kor­ja­ta tuon mokan.

Ongel­ma­na tosin täs­sä­kin teh­tä­väs­sä oli, kuten vies­tin­tä­oi­keu­den kysy­myk­ses­sä, sään­nös­ten kir­joit­ta­mi­sen tark­kuus. Vaik­ka edel­lä heh­ku­tin, ettei sisään­pää­sy tuli­si jää­mään kiin­ni muis­ta­mi­sen tasos­ta, suu­rim­mat ongel­mat näis­sä kah­des­sa teh­tä­väs­sä oli­vat nime­no­maan muis­ta­mi­sen tark­kuu­den kans­sa. Täs­sä­kin vas­tauk­ses­sa jou­duin kir­joit­ta­maan sään­nök­set var­sin vapaa­muo­toi­ses­ti. Lopul­ta sain kasaan mie­les­tä­ni sisäl­löl­tään kel­vol­li­sen vas­tauk­sen, mut­ta vas­tauk­sen ulkoa­su ja jäsen­tä­mi­nen jäi­vät kai­paa­man huo­mat­ta­vaa hiomista.

Lop­pu­miet­teet

Edel­lä mai­ni­tut ongel­mat vas­tauk­sien jäsen­tä­mi­sen puut­teel­li­suu­des­ta joh­tui­vat suu­rel­ta osin sii­tä, että en uskal­ta­nut läh­teä suun­nit­te­le­maan vas­tauk­sia­ni kovin­kaan tar­kas­ti etu­kä­teen, kos­ka en tien­nyt kuin­ka tiu­koil­le aika meni­si. Esi­neen teh­tä­väs­sä jumit­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta aikaa jäi mel­ko hyvin kokeen huo­lel­li­seen tar­kas­ta­mi­seen, ja näin ollen toi­von mukaan sain siel­tä kor­jat­tua pahim­mat kir­joi­tus­vir­heet sekä moni­va­lin­nan vas­taus­ten mer­kit­se­mi­sen. Vaik­ka omis­ta vas­tauk­sis­ta jäi­kin sinän­sä hyvä fii­lis, en todel­la­kaan uskal­la arvail­la sisään­pää­sys­tä — saa­ti pis­teis­tä — mitään suun­taan tai toi­seen. Toi­vo­taan paras­ta ja pelä­tään pahinta!

Kun­han tie­de­kun­ta jul­kai­see pää­sy­koe­ky­sy­myk­set net­ti­si­vuil­laan, teen uuden pos­tauk­sen nii­hin tar­kem­min kes­kit­tyen ja jos­sa käsit­te­len myös syväl­li­sem­min omia vastauksiani.

Huo­ma­sin myös, että tie­de­kun­ta (vih­doin) pyy­tää palau­tet­ta pää­sy­ko­kees­ta itses­sään sekä koko valin­ta­pro­ses­sis­ta, joten käy­kää ihmees­sä ker­to­mas­sa mie­li­pi­teen­ne ja samal­la osal­lis­tu­mas­sa arvontaan!

Mitä pää­sy­ko­keen jälkeen?

Edel­li­sis­tä haku­ker­rois­ta poi­ke­ten, olen tänä vuon­na yrit­tä­nyt lähin­nä olla miet­ti­mät­tä koet­ta sen enem­pää ja koit­ta­nut vain ren­tou­tua sekä naut­tia täs­tä ajas­ta ennen tulok­sia. Tie­ten­kään tämä ei onnis­tu täy­sin, mut­ta olo­ni on sil­ti tyy­ni enkä stres­saa tulok­sia sen eri­koi­sem­min aina­kaan täl­lä hetkellä.

Avoi­men kesä­kurs­sit­kin läh­ti­vät jo osal­ta­ni rul­laa­maan, sil­lä heti koet­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä oli Oikeus­his­to­rian semi­naa­ri ‑kurs­sin aloi­tus­luen­to, joka tosin meni nukah­ta­mi­sen raja­mail­la 😀 Kokeen unoh­ta­mi­ses­sa tulee aut­ta­maan myös työt, jot­ka aloi­tan vajaan parin vii­kon pääs­tä ja jos­ta olen erit­täin innoissani!

Blo­gin tulevaisuus

Tämä pos­taus muis­tut­taa hyvin­kin pal­jon oikeus­ta­paus­teh­tä­vie­ni vas­tauk­sia, sil­lä se on hyvin seka­va. Koe­tin koo­ta tähän hie­man tii­vis­tet­ty­nä tie­tyn­lai­sen kat­sauk­sen omaan pää­sy­koe­ke­vää­see­ni, mut­ta tar­koi­tuk­se­na­ni on käsi­tel­lä mm. pää­sy­koet­ta tar­kem­min kun­han tie­de­kun­ta jul­kai­see pää­sy­koe­ky­sy­myk­set. Muu­ten­kin tar­koi­tuk­se­na­ni on taas alkaa kir­joit­te­le­maan aktii­vi­sem­min, joten jos (seka­va) kir­joit­te­lu oikik­seen liit­ty­vis­tä aiheis­ta kiin­nos­taa, kan­nat­taa seu­rail­la blo­gia esim. tilaa­mal­la ilmoi­tuk­set sähköpostiin!

Lopuk­si

Min­kä­lai­set fii­lik­set teil­le jäi kokees­tan­ne? Entä yli­pää­tään pää­sy­koe­ke­vääs­tä? Ja mil­lä taval­la aiot­te käyt­tää kai­ken tämän vapaa-ajan, joka meil­lä haki­joil­la on yhtäk­kiä käsis­sä ja vie­lä ilman huo­noa omatuntoa!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “13 § Pää­sy­ko­keen jäl­kei­set fiilikset”

 1. Hei, mul­la­kin alkaa tuo Semi­naa­ri kesäl­lä — mil­lai­nen oli? 🙂 Onko sul­la muu­ten tie­toa avoi­men väy­läs­tä, eli lähin­nä sii­tä, voi­ko noil­la asia­kir­jo­jen laa­din­ta tms hakea, vaik­ka ne on noi­ta hyväksytty/hylätty kurs­se­ja tai entä­pä vaik­ka oikis­ruot­sil­la? Oon seu­ran­nut sun blo­gia jo pit­kään niin vuo­den myö­häs­sä — onnea tuhan­nes­ti unel­ma­si saa­vut­ta­mi­ses­ta! <3

 2. Moik­ka! 🙂

  Itsea­sias­sa en käy­nyt kurs­sil­la enää ensim­mäi­sen luen­to­ker­ran jäl­keen, sil­lä sain tie­don sisään­pää­sys­tä ja valit­se­ma­ni aihe (tai sem­ma oikeus­his­to­rias­ta) ei sytyt­tä­nyt hir­veäs­ti 😀 En osaa siis vali­tet­ta­vas­ti ker­toa tar­kem­min kurssista.

  Mun käsittääkseni/muistaakseni asia­kir­jo­jen laa­din­ta­kurs­si las­ket­tai­siin väy­lään, mut­ta kie­lio­pin­to­ja ei. Kan­nat­taa tosin var­mis­taa nuo tie­de­kun­nal­ta vielä.

  Muka­va kuul­la, että joku on jak­sa­nut seu­ra­ta pidem­pään ja suu­ret kiitokset! 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *