Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

13 § Pää­sy­ko­keen jäl­kei­set fiilikset

Photo by Svyatoslav Romanov on Unsplash

Long time no see! Ras­kas ja pit­kä kevät on vih­doin taka­na ja haki­jat ovat pääs­seet ansai­tus­ti naut­ti­maan kesäs­tä, kun tääl­lä Suo­mes­sa on ker­ran­kin kau­nis sää 🙂 Tämä tar­koit­taa myös sitä, että on aika pala­ta päi­vit­tä­mään tätä blo­gia ja jaka­maan omia fii­lik­siä pää­sy­koe­ke­vääs­tä ja itse pääsykokeesta.

Tilas­to­ja pääsykoekeväästäni

 • Luku­tun­nit huh­ti­kuus­sa: n. 148 tuntia
 • Luku­tun­nit tou­ko­kuus­sa: n. 177 tuntia
 • Luku­tun­nit yhteen­sä: n. 325 tuntia
 • Puh­taat vapaa­päi­vät: 1 (24.5.)
 • Eni­ten luet­tu: 9h 54min (9.5.)
 • Vähi­ten luet­tu: 1h 35min (12.5.)

Tilas­tois­ta sen ver­ran, että luku­tun­nit kuvas­ta­vat sitä aikaa, jona luin oma­toi­mi­ses­ti esim. muis­tiin­pa­no­ja tai teh­tä­viä teh­den, eli en ole sisäl­lyt­tä­nyt nii­hin val­men­nus­kurs­sin luen­to­ja. Lisäk­si, kos­ka kel­lo­tin luke­mis­ta­ni, niin ajat eivät myös­kään sisäl­lä tau­ko­jen pitä­mis­tä vaan ovat ns. puh­das­ta luke­mis­ta vaik­ka­kin rehel­li­syy­den nimis­sä pitää­kin myön­tää, että nuo tun­nit eivät anna täy­sin tark­kaa kuvaa luke­mi­sen mää­räs­tä tai laa­duk­kuu­des­ta. Nämä ovat siis enem­män­kin suun­taa anta­via tie­to­ja lukemisestani.

Fii­lik­set lukuajasta

Luke­mi­nen luis­ti ihan hyvin alus­ta alkaen ja asiat tun­tui­vat jää­vän nopeas­ti mie­leen, mut­ta useas­ti sai myös tais­tel­la pet­ty­myk­sen tun­tei­ta vas­taan, joi­ta edel­lis­ten haku­ker­to­jen epä­on­nis­tu­mi­set toi­vat mie­leen. Pyrin kui­ten­kin vain kes­kit­ty­mään tämän vuo­den teke­mi­seen tie­dos­taen sen, että mureh­ti­mi­nen ei minua tänä(kään) vuon­na aut­tai­si. Itse­var­muut­ta teke­mi­seen kui­ten­kin toi­vat onnis­tu­mi­set val­men­nus­kurs­sil­la ja lopul­ta kevät lop­pu­ki­ri­neen sujui mel­ko kivut­to­mas­ti vaik­ka mie­li kovas­ti kai­pa­si­kin jo lomal­le vii­mei­sen vii­kon aika­na, jol­loin käsil­lä oli­vat kevään kriit­ti­sim­mät hetket.

Fii­lik­set pääsykokeesta

Kos­ka pää­sy­koet­ta edel­tä­vä­nä päi­vä­nä en enää luke­nut ollen­kaan, ehdin ren­tou­tu­maan sekä etään­ty­mään kir­jois­ta, ja odo­tin koet­ta ver­rat­tain levol­li­se­na sekä itse­var­ma­na omas­ta tie­to­ta­sos­ta. Tie­sin ettei sisään­pää­sy tuli­si kaa­tu­maan tänä­kään vuon­na muis­ta­mi­sen tai ymmär­tä­mi­sen tasoon, mut­ta että sisään­pää­sy vaa­ti­si eheän suo­ri­tuk­sen myös itse pää­sy­ko­kees­sa. Tein kokee­ni Met­sä­ta­los­sa ja nimen­huu­toa odot­taes­sa alkoi oma­kin jän­ni­tys­ta­so nouse­maan asi­aan kuu­lu­viin sfääreihin.

Vih­doin koit­ti se het­ki, kun pape­rit sai kään­tää ja koe oli viral­li­ses­ti alka­nut! Aloi­tin nopeal­la teh­tä­vien läpi­käyn­nil­lä, jon­ka jäl­keen tote­sin, että pys­tyn kyl­lä tähän ja asioi­ta alkoi­kin pulp­pua­maan mie­leen. Nopean alku­hah­mot­te­lun jäl­keen ryh­dyin teke­mään moni­va­lin­to­ja, jot­ka ovat teh­tä­vä­tyyp­pi­nä ehdot­to­mas­ti suo­sik­ki­ni, sil­lä joten­kin kir­joit­ta­mis­ta vaa­ti­vat teh­tä­vät eivät ole mil­lään tasol­la mie­lek­käi­tä. Ran­ne­han sii­nä tou­hus­sa vain kipeytyy! 😀

Moni­va­lin­nat ja insol­vens­sin (aineisto)tehtävä (Teh­tä­vät 1–3)

Hoi­din moni­va­lin­nat mel­ko nopeas­ti alta pois vas­ta­tes­sa­ni toi­ses­sa kaik­kiin ja toi­ses­sa yhdek­sään koh­taan, jon­ka jäl­keen siir­ryin päh­käi­le­mään insol­vens­sin teh­tä­vää. Tämä teh­tä­vä oli mie­les­tä­ni kokeen hel­poin ja vas­taus­lo­ma­ke tuli­kin kir­joi­tet­tua täy­teen mie­les­tä­ni oike­aa asi­aa. Teh­tä­väs­sä oli muka­na lyhyt aineis­to, joka täy­den­si teh­tä­vää onnis­tu­nees­ti hie­man haastavammaksi.

Vies­tin­tä­oi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vä (Teh­tä­vä 5)

Kun hel­poim­mat teh­tä­vät oli teh­ty, oli aika lukea aja­tuk­sel­la esi­neoi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vä, jos­sa käsi­tel­tiin takai­sin­saan­tia kon­kurs­si­pe­sään. Tote­sin teh­tä­vän ole­van ehdot­to­mas­ti kokeen vai­kein ja siir­ryin suo­siol­la teke­mään ensin vies­tin­tä­oi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vää, joka vai­kut­ti hie­man hel­pom­mal­ta. Tosin tämä­kin teh­tä­vä oli omal­la taval­laan hie­man haas­ta­va, sil­lä kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan kuu­lui mie­les­tä­ni nii­hin kir­jan asioi­hin, jois­ta ei niin toden­nä­köi­ses­ti (aina­kaan näin isoa) teh­tä­vää tuli­si. Tämän huo­ma­si myös vas­tauk­ses­ta­ni, sil­lä jou­duin kir­joit­ta­maan olen­nai­sim­man sään­nök­sen hie­man vapaamuotoisesti.

Teh­tä­väs­sä haas­tet­ta toi lisäk­si se, että en ollut täy­sin var­ma mitä kaik­kea teh­tä­vään kir­joit­tai­si, sil­lä en halun­nut tois­taa vii­me vuo­den vir­het­tä, jol­loin jätin teh­tä­viin kir­joit­ta­mat­ta asi­aa, jot­ka tie­sin, mut­ta joi­den ajat­te­lin kuu­lu­van pis­tey­tyk­sen ulko­puo­lel­le. Täs­tä joh­tuen lop­pu­tu­lok­se­na vies­tin­nän teh­tä­vään oli kau­ka­na jäsen­nel­lys­tä vas­tauk­ses­ta ole­va oksen­nus, jon­ka seka­vuut­ta lisä­si kol­me ala­vii­tet­tä vas­tauk­sen lopussa.

Esi­neoi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vä (Teh­tä­vä 4)

Kun muut teh­tä­vät oli­vat lop­pu­hio­mis­ta vail­le val­mii­ta, oli aika pala­ta takai­sin kokeen vai­keim­man teh­tä­vän pariin. Olin het­ken ajan teh­tä­vän kans­sa lukos­sa, sil­lä en mei­nan­nut kuol­lak­se­ni­kaan muis­taa vas­tauk­sen kan­nal­ta kes­keis­tä sään­nös­tä. Aluk­si jopa kir­joi­tin kysei­sen sään­nök­sen kriit­ti­sel­lä taval­la vää­rin, sil­lä kir­joi­tin takai­sin­saan­tia kos­ke­vat ajat pie­leen, mut­ta muis­taak­se­ni (sor­met ris­tis­sä) tajusin kor­ja­ta tuon mokan.

Ongel­ma­na tosin täs­sä­kin teh­tä­väs­sä oli, kuten vies­tin­tä­oi­keu­den kysy­myk­ses­sä, sään­nös­ten kir­joit­ta­mi­sen tark­kuus. Vaik­ka edel­lä heh­ku­tin, ettei sisään­pää­sy tuli­si jää­mään kiin­ni muis­ta­mi­sen tasos­ta, suu­rim­mat ongel­mat näis­sä kah­des­sa teh­tä­väs­sä oli­vat nime­no­maan muis­ta­mi­sen tark­kuu­den kans­sa. Täs­sä­kin vas­tauk­ses­sa jou­duin kir­joit­ta­maan sään­nök­set var­sin vapaa­muo­toi­ses­ti. Lopul­ta sain kasaan mie­les­tä­ni sisäl­löl­tään kel­vol­li­sen vas­tauk­sen, mut­ta vas­tauk­sen ulkoa­su ja jäsen­tä­mi­nen jäi­vät kai­paa­man huo­mat­ta­vaa hiomista.

Lop­pu­miet­teet

Edel­lä mai­ni­tut ongel­mat vas­tauk­sien jäsen­tä­mi­sen puut­teel­li­suu­des­ta joh­tui­vat suu­rel­ta osin sii­tä, että en uskal­ta­nut läh­teä suun­nit­te­le­maan vas­tauk­sia­ni kovin­kaan tar­kas­ti etu­kä­teen, kos­ka en tien­nyt kuin­ka tiu­koil­le aika meni­si. Esi­neen teh­tä­väs­sä jumit­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta aikaa jäi mel­ko hyvin kokeen huo­lel­li­seen tar­kas­ta­mi­seen, ja näin ollen toi­von mukaan sain siel­tä kor­jat­tua pahim­mat kir­joi­tus­vir­heet sekä moni­va­lin­nan vas­taus­ten mer­kit­se­mi­sen. Vaik­ka omis­ta vas­tauk­sis­ta jäi­kin sinän­sä hyvä fii­lis, en todel­la­kaan uskal­la arvail­la sisään­pää­sys­tä — saa­ti pis­teis­tä — mitään suun­taan tai toi­seen. Toi­vo­taan paras­ta ja pelä­tään pahinta!

Kun­han tie­de­kun­ta jul­kai­see pää­sy­koe­ky­sy­myk­set net­ti­si­vuil­laan, teen uuden pos­tauk­sen nii­hin tar­kem­min kes­kit­tyen ja jos­sa käsit­te­len myös syväl­li­sem­min omia vastauksiani.

Huo­ma­sin myös, että tie­de­kun­ta (vih­doin) pyy­tää palau­tet­ta pää­sy­ko­kees­ta itses­sään sekä koko valin­ta­pro­ses­sis­ta, joten käy­kää ihmees­sä ker­to­mas­sa mie­li­pi­teen­ne ja samal­la osal­lis­tu­mas­sa arvontaan!

Mitä pää­sy­ko­keen jälkeen?

Edel­li­sis­tä haku­ker­rois­ta poi­ke­ten, olen tänä vuon­na yrit­tä­nyt lähin­nä olla miet­ti­mät­tä koet­ta sen enem­pää ja koit­ta­nut vain ren­tou­tua sekä naut­tia täs­tä ajas­ta ennen tulok­sia. Tie­ten­kään tämä ei onnis­tu täy­sin, mut­ta olo­ni on sil­ti tyy­ni enkä stres­saa tulok­sia sen eri­koi­sem­min aina­kaan täl­lä hetkellä.

Avoi­men kesä­kurs­sit­kin läh­ti­vät jo osal­ta­ni rul­laa­maan, sil­lä heti koet­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä oli Oikeus­his­to­rian semi­naa­ri ‑kurs­sin aloi­tus­luen­to, joka tosin meni nukah­ta­mi­sen raja­mail­la 😀 Kokeen unoh­ta­mi­ses­sa tulee aut­ta­maan myös työt, jot­ka aloi­tan vajaan parin vii­kon pääs­tä ja jos­ta olen erit­täin innoissani!

Blo­gin tulevaisuus

Tämä pos­taus muis­tut­taa hyvin­kin pal­jon oikeus­ta­paus­teh­tä­vie­ni vas­tauk­sia, sil­lä se on hyvin seka­va. Koe­tin koo­ta tähän hie­man tii­vis­tet­ty­nä tie­tyn­lai­sen kat­sauk­sen omaan pää­sy­koe­ke­vää­see­ni, mut­ta tar­koi­tuk­se­na­ni on käsi­tel­lä mm. pää­sy­koet­ta tar­kem­min kun­han tie­de­kun­ta jul­kai­see pää­sy­koe­ky­sy­myk­set. Muu­ten­kin tar­koi­tuk­se­na­ni on taas alkaa kir­joit­te­le­maan aktii­vi­sem­min, joten jos (seka­va) kir­joit­te­lu oikik­seen liit­ty­vis­tä aiheis­ta kiin­nos­taa, kan­nat­taa seu­rail­la blo­gia esim. tilaa­mal­la ilmoi­tuk­set sähköpostiin!

Lopuk­si

Min­kä­lai­set fii­lik­set teil­le jäi kokees­tan­ne? Entä yli­pää­tään pää­sy­koe­ke­vääs­tä? Ja mil­lä taval­la aiot­te käyt­tää kai­ken tämän vapaa-ajan, joka meil­lä haki­joil­la on yhtäk­kiä käsis­sä ja vie­lä ilman huo­noa omatuntoa!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

2 ajatusta aiheesta “13 § Pää­sy­ko­keen jäl­kei­set fiilikset”

 1. Hei, mul­la­kin alkaa tuo Semi­naa­ri kesäl­lä — mil­lai­nen oli? 🙂 Onko sul­la muu­ten tie­toa avoi­men väy­läs­tä, eli lähin­nä sii­tä, voi­ko noil­la asia­kir­jo­jen laa­din­ta tms hakea, vaik­ka ne on noi­ta hyväksytty/hylätty kurs­se­ja tai entä­pä vaik­ka oikis­ruot­sil­la? Oon seu­ran­nut sun blo­gia jo pit­kään niin vuo­den myö­häs­sä — onnea tuhan­nes­ti unel­ma­si saa­vut­ta­mi­ses­ta! <3

 2. Moik­ka! 🙂

  Itsea­sias­sa en käy­nyt kurs­sil­la enää ensim­mäi­sen luen­to­ker­ran jäl­keen, sil­lä sain tie­don sisään­pää­sys­tä ja valit­se­ma­ni aihe (tai sem­ma oikeus­his­to­rias­ta) ei sytyt­tä­nyt hir­veäs­ti 😀 En osaa siis vali­tet­ta­vas­ti ker­toa tar­kem­min kurssista.

  Mun käsittääkseni/muistaakseni asia­kir­jo­jen laa­din­ta­kurs­si las­ket­tai­siin väy­lään, mut­ta kie­lio­pin­to­ja ei. Kan­nat­taa tosin var­mis­taa nuo tie­de­kun­nal­ta vielä.

  Muka­va kuul­la, että joku on jak­sa­nut seu­ra­ta pidem­pään ja suu­ret kiitokset! 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.