Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

16 § Omat vastaukset

Photo by Ben Mullins on Unsplash

Sain eilen valo­ko­piot omis­ta koe­vas­tauk­sis­ta­ni, ja täy­tyy sanoa, että en mei­naa saa­da näis­tä mitään sel­vää, sil­lä sen ver­ran haa­le­aa jäl­keä on tie­de­kun­nan kopio­ko­ne pai­koit­tain tuot­ta­nut 😀 Vas­taus­ten luke­mi­seen oman vai­keus­ker­toi­men­sa tuo jär­kyt­tä­vä käsia­la­ni, mut­ta ehkä­pä näis­tä saa jotain selkoa.

Lai­tan tähän kir­joi­tuk­seen sekä kuvat vas­tauk­sis­ta­ni (pl. moni­va­lin­nat) että lin­kin teks­ti­muo­dos­sa ole­viin vas­tauk­sii­ni, sil­lä ei oli­si mitään jär­keä pis­tää tei­tä luke­maan vas­tauk­sia­ni nois­ta skan­na­tuis­ta kuvis­ta. Kuvat ovat lähin­nä sitä var­ten, että näet­te kuin­ka täy­teen vas­taus­lo­mak­keet ovat tul­leet sekä näet­te joi­tain pie­niä vas­taus­tek­ni­siä asioi­ta, joi­ta itse käy­tin, kuten kap­pa­le­jaon mer­kit­se­mi­nen ja ala­viit­teil­lä asioi­den lisää­mi­nen vas­tauk­sen keskelle.

Kir­joi­tin vas­tauk­se­ni koneel­le tis­mal­leen sil­lä taval­la kuin ne ovat pape­ris­sa­kin eli kir­joi­tus­vir­hei­neen ja seka­vi­ne lause­jär­jes­tyk­si­neen. Kap­pa­le­jaot ovat kui­ten­kin koneel­le kir­joi­te­tuis­sa ver­siois­sa teh­ty nor­maa­lis­ti, jot­ta vas­tauk­set oli­si­vat hel­pom­min luettavissa.

Pos­tauk­ses­sa ole­vat kuvat saat­te suu­rem­mak­si klik­kaa­mal­la nii­tä, mut­ta par­hai­ten niis­tä saa sel­vää tal­len­ta­mal­la ne koneel­le ja kat­so­mal­la nii­tä sitä kautta.

Teh­tä­vä 1 — monivalinta

Omat vas­tauk­se­ni:

 1. C
 2. B
 3. D
 4. C
 5. A
 6. B
 7. C
 8. D
 9. Ei vas­taus­ta
 10. D

Ensim­mäi­ses­sä moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­sä oli lähin­nä kysy­myk­siä insol­vens­sioi­keu­des­ta, mut­ta mukaan mah­tui myös muu­ta­ma koh­ta esi­neoi­keu­des­ta. Sain täs­tä teh­tä­väs­tä 9/10 pis­tet­tä, sil­lä jätin vas­taa­mat­ta 9‑kohtaan mii­nus­pis­tei­den pelos­sa. Näin jäl­keen­päin kat­sot­tu­na kysy­myk­set vai­kut­ta­vat mel­ko hel­poil­ta, mut­ta muu­ta­mas­sa koh­das­sa vaa­dit­tiin (3 ja 9‑kohta) ehkä tur­han nip­pe­li­ta­son muis­ta­mis­ta. Muu­ten teh­tä­vän laa­ti­mi­ses­sa oli koko­nai­suu­des­saan onnis­tut­tu hyvin ja haki­joi­den pis­te­tau­lu­kon mukaan teh­tä­väl­lä saa­tiin myös sopi­vas­ti erot­te­lua aikaan.

Mal­li­vas­tauk­set moni­va­lin­toi­hin ja mui­hin­kin teh­tä­viin löy­dät­te tääl­tä.

Teh­tä­vä 2 — monivalinta

Omat vas­tauk­se­ni:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. C
 5. B
 6. A
 7. D
 8. A
 9. B
 10. A (vää­rin)

Toi­ses­sa moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­sä taas suu­rin osa kysy­myk­sis­tä oli vies­tin­tä­oi­keu­des­ta, ja lopus­sa oli muu­ta­ma kysy­mys esi­neoi­keu­des­ta. Odo­tin tie­ten­kin täy­siä pis­tei­tä, kos­ka läh­din vas­taa­maan jokai­seen koh­taan, mut­ta jos­tain syys­tä olin sähel­tä­nyt 10-koh­taan vää­rän vas­tauk­sen. Muis­te­len kyl­lä kokees­sa poh­ti­nee­ni kyseis­tä koh­taa pidem­män aikaa ja pää­dyin vas­taa­maan hie­man ris­kil­lä, mut­ta näin jäl­keen­päin vas­taus vai­kut­taa sel­väl­le. Teh­tä­väs­tä irto­si lop­pu­jen lopuk­si 8/10 pis­tet­tä ja mui­den­kin haki­joi­den pis­teis­tä on pää­tel­tä­vis­sä, että tämä moni­va­lin­ta­teh­tä­vä oli näis­tä kah­des­ta hitusen vaikeampi.

Teh­tä­vä 3 — insolvenssioikeus

Kai­kis­ta kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä juu­ri insol­vens­sin teh­tä­vä tun­tui kokeen jäl­keen men­neen par­hai­ten. Mie­les­tä­ni teh­tä­väs­sä olleet ala­koh­dat hel­pot­ti­vat huo­mat­ta­vas­ti vas­taa­mis­ta, kos­ka nii­den ansios­ta vas­taus­ta ei tar­vin­nut suun­ni­tel­la sen kum­mem­min ja toi­saal­ta tie­si mihin pitää vas­ta­ta, kun teh­tä­vä oli jaet­tu pie­niin osiin. Yllä­tyin tosin, kun huo­ma­sin, että kaik­kien haki­joi­den pis­tei­den valos­sa tämä teh­tä­vä ei ollut­kaan hel­poin kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä, sil­lä pis­tei­den puo­les­ta teh­tä­vä 5 (vies­tin­tä­oi­keus) oli men­nyt haki­joil­la par­hai­ten ja vain nel­jä (Hel­sin­gin) haki­jaa oli saa­nut teh­tä­väs­tä 3 täy­det pis­teet. Itse sain täs­tä insol­vens­sin teh­tä­väs­tä 8/10 pistettä.

Koneel­le kir­joi­te­tun ver­sion vas­tauk­ses­ta­ni löy­dät tääl­tä, jos­ta voit tal­len­taa kysei­sen tie­dos­ton koneel­le­si halua­mas­sa­si tiedostomuodossa.

Kopio valintakoevastauksesta tehtävään 3 oikiksen valintakokeessa.
Vas­tauk­se­ni teh­tä­vään 3.

Teh­tä­vä 4 — esineoikeus

Kuten sanoin jo aiem­mas­sa pos­tauk­ses­sa, tämä esi­neoi­keu­den teh­tä­vä oli kiis­tat­ta kokeen vai­kein. Lisäk­si kukaan ei ollut saa­nut täs­tä teh­tä­väs­tä täy­siä pisteitä.

Teh­tä­vän­an­to oli täyn­nä eri­lai­sia mää­rä­ai­ko­ja, ja itse pel­kä­sin ajan lop­pu­van tätä teh­tä­vää teh­des­sä­ni. Täs­tä syys­tä en suun­ni­tel­lut vas­taus­ta­ni juu­ri yhtään eril­li­sel­le pape­ril­le. Tämän var­mas­ti huo­maa­kin, mut­ta mie­les­tä­ni vas­tauk­ses­ta­ni tuli muu­ta­mia kir­joi­tus­vir­hei­tä lukuun otta­mat­ta mel­ko sel­keä. Pel­kä­sin vain kokeen jäl­keen, että en ollut kir­joit­ta­nut sään­nök­siä vaa­dit­ta­val­la tark­kuu­del­la, mut­ta ilmei­ses­ti se ei ollut lii­ak­si hai­tan­nut menoa, kos­ka sain täs­tä teh­tä­väs­tä lopul­ta 7/10 pis­tet­tä. Yöl­lä vas­taus­ta koneel­le kir­joit­taes­sa­ni nau­rah­din vain sil­le, että olin selit­tä­nyt yhden sään­nök­sen koh­dal­la “erä­päi­väs­tä” vaik­ka tar­koi­tus on ollut kir­joit­taa “mää­rä­päi­vä” 😀

 Koneel­le kir­joi­te­tun vas­tauk­sen löy­dät­te tääl­tä.

Kopio valintakoevastauksesta tehtävään 4 oikiksen valintakokeessa.
Vas­tauk­se­ni teh­tä­vään 4.

Teh­tä­vä 5 — viestintäoikeus

Kokeen jäl­keen juu­ri tämä teh­tä­vä tun­tui men­neen huo­noin­ten, sil­lä jo kokees­sa tie­sin vas­tauk­se­ni ole­van seka­va. Tun­gin vain vas­tauk­seen kai­ken mah­dol­li­sen mitä mie­lee­ni tuli ja nau­roin­kin eilen yöl­lä sil­le fak­tal­le, että olin onnis­tu­nut saa­maan täl­lai­sel­la vas­tauk­sel­la 7/10 pis­tet­tä, var­sin­kin kun vas­tauk­se­ni sisäl­si pal­jon asioi­ta, mitä ei oltu edes pis­tey­tet­ty mal­li­vas­tauk­sen mukaan. Ehkä tämä vas­taus vain kuvas­taa sitä, että sel­ke­ää vas­taus­ta tär­keäm­pää on se, että teh­tä­vään liit­ty­vät sään­nök­set ja oikeus­läh­teet ovat kir­joi­tet­tu auki.

Koneel­le kir­joi­te­tun ver­sion löy­dät­te tääl­tä.

Kopio valintakoevastauksesta tehtävään 5 oikiksen valintakokeessa.
Vas­tauk­se­ni teh­tä­vään 5.

Lopuk­si

Mikä­li joku on teke­mäs­sä oikai­su­pyyn­töä ja vas­tauk­sis­ta­ni on sii­nä hyö­tyä, minun puo­les­ta voit­te vapaas­ti vii­ta­ta nii­hin oikai­su­pyyn­nös­sän­ne. Lisäk­si jos muu­ten tar­vit­set­te apua oikai­su­pyyn­nön teke­mi­seen, voit­te lait­taa säh­kö­pos­tii­ni ([email protected]) vies­tiä, jos voi­sin olla joten­kin avuk­si. Muis­ta­kaa kui­ten­kin, että oikai­su­pyyn­nön on olta­va peril­lä Hel­sin­gin yli­opis­ton haki­ja­pal­ve­luis­sa vii­meis­tään per­jan­tai­na 15.7.2016 klo 15.00.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

34 ajatusta aiheesta “16 § Omat vastaukset”

 1. Kii­tos tosi pal­jon kun jul­ka­sit nää! 🙂 Täs­sä par­hail­laan yri­tän väsä­tä oikai­su­pyyn­töä… On tää turhauttavaa 😀

 2. Olen kir­joi­tel­lut 3§-postauksen alus­sa (http://unelmanaoikis.blogspot.fi/2015/11/3‑oikikseen-2016-hakuinfo.html) hie­man tuos­ta ensikertalaiskiintiöstä.

  Tänä vuon­na ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöl­lä ei ollut mitään mer­ki­tys­tä, sil­lä Hel­sin­kiin pääs­seis­tä 82,5% oli ensi­ker­ta­lai­sia (ensi­ker­ta­lai­sil­le oli varat­tu 75% pai­kois­ta) ja Vaa­saan sisään­pääs­seis­tä ensi­ker­ta­lai­sia oli 100%. Epäi­len, että mui­hin­kaan oikik­siin tuo ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö ei vai­kut­ta­nut, kos­ka kuten todet­tua, ovat suu­rin osa sisään­pää­se­vis­tä aina hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät ennes­tään omaa opiskelupaikkaa.

  Täs­sä vie­lä tilas­to­ja Hel­sin­gin ja Vaa­san pää­sy­ko­kees­ta ja sisään­pääs­seis­tä: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/Lukum%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4.pdf

 3. “Hen­ki­löt, jot­ka eivät ole aikai­sem­min suo­rit­ta­neet Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa eivät­kä vas­taa­not­ta­neet kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­vaa opis­ke­lu­paik­kaa syys­lu­ku­kau­del­la 2014 tai sen jäl­keen alka­nees­ta kou­lu­tuk­ses­ta ovat ensikertalaisia.”

  Ensi­ker­ta­lai­suus ei siis tar­koi­ta kir­jai­mel­li­ses­ti sitä, että haet ensim­mäis­tä kertaa.

 4. Toden­nä­köi­ses­ti et. Tie­ten­kin ensi vuon­na suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä on enem­män ei-ensi­ker­ta­lai­sia hake­mas­sa, sil­lä on men­nyt taas yksi haku­ke­vät ja luku­vuo­si ja haki­ja on mah­dol­li­ses­ti otta­nut toi­sen opis­ke­lu­pai­kan / suo­rit­ta­nut toi­sen kor­kea­kou­lu­tut­kin­non tuon 2014 jälkeen.

 5. Hin­ta-laa­tusuh­teel­ta par­haat val­men­nus­kurs­sit ovat Var­jo­val­men­nuk­sel­la, sil­lä ne ovat täy­sin ilmai­sia. Jos kui­ten­kin valit­see kau­pal­li­sen kurs­sin, jois­sa tie­ten­kin ovat parem­mat resurs­sit ope­tuk­seen, niin ehkä kui­ten­kin kal­lis­tui­sin Pykä­län kurs­sei­hin. Ehkä suu­rim­pa­na teki­jä­nä hin­ta, sil­lä jos Super-Takuu mak­saa lähem­mäs 6000 euroa vrt. Tehon 1195 euroa. Kum­mas­ta­kaan kurs­sis­ta en omaa koke­mus­ta, mut­ta en näe että 6000 euron kurs­si antaa rat­kai­se­van pal­joa enem­pää hake­mis­ta var­ten. Sisään­pää­sys­sä kui­ten­kin tär­kein­tä on oma moti­vaa­tio ja teke­mi­nen, val­men­nus­kurs­sit taas aut­ta­vat hio­maan tie­tyt tek­ni­set asiat kun­toon sekä aut­ta­vat ymmär­tä­mään sen kuin­ka pal­jon koet­ta var­ten tulee­kaan lukea.

  Toi­nen syy mik­si valit­si­sin Pykä­län kurs­sin on se, että jos mei­naa yhtään olla opis­ke­li­ja­rien­nois­sa muka­na, niin voit aja­tel­la Pykä­län kurs­sin osta­mal­la sijoit­ta­va­si omaan opiskelijaelämään.

  Tii­vis­tet­ty­nä: Valit­si­sin Teho­kurs­sin näis­tä kahdesta.

 6. Se tosi­aan on sii­nä etu­na, mut­ta itse ajat­te­len asian niin, että kos­ka ole­tuk­se­na on pääs­tä sisäl­le, niin sil­loin tuo 6000 euroa menee. Ei kum­pi­kaan tie­ten­kään mikään huo­no vaih­toeh­to ole, mut­ta jos halu­aa ottaa myös talou­del­li­sen näkö­kul­man huomioon.

  Lisäk­si jos tänä vuon­na esim. Teho-kurs­sil­la olleet haki­jat ker­toi­vat, että luen­to­ja oli mel­kein lii­kaa lyhen­ty­nee­seen lukuai­kaan näh­den, joka taas vie oma­toi­mi­sel­ta luke­mi­sel­ta aikaa pois, niin mikä­hän tilan­ne oli­si noin­kin laa­jal­la kurs­sil­la. Tie­ten­kin luen­to­ja voi aina jät­tää väliin (kuten itse tein tänä kevää­nä) tilan­teen mukaan, mut­ta onko sil­loin alun­pe­rin­kään jär­ke­vää mak­saa kurs­sis­ta luen­to­jen takia. Jokai­nen haki­ja on eri­lai­nen oppi­ja, mut­ta itse pidin val­men­nus­kurs­sien tär­keim­pi­nä antei­na vas­taus­tek­nii­kan ope­tus­ta, har­joi­tus­teh­tä­vät ja ‑kokeet sekä ehkä tie­tyn­lai­nen luke­mi­sen rytmittäminen.

 7. Tänä vuon­na Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen (suo­men kiel­tä tai­ta­vat) oli 2459 haki­jaa. Tämä vajaa 2500 ihmis­tä siis lait­toi Opin­to­po­lus­sa yhdek­si haku­vaih­toeh­dok­seen. Kokee­seen näis­tä osal­lis­tui lopul­ta “vain” 1640 hakijaa.

  Näis­sä haki­jois­sa on useam­pia ryh­miä, joi­ta voi­si jao­tel­la esim.

  1. Tosis­saan luke­neet
  2. Luke­mi­sen aika­na luo­vut­ta­neet tai muis­ta yllät­tä­vis­tä elä­män­ti­lan­teis­ta joh­tuen luo­vut­ta­neet hen­ki­löt, jot­ka tule­vat kat­so­maan kokeen
  3. Hen­ki­löt, jot­ka tule­vat vain kat­so­maan kokeen tar­koi­tuk­se­naan hakea tosis­saan seu­raa­va­na vuon­na sekä hen­ki­löt jot­ka osal­lis­tu­vat kokee­seen vain, että TE-toi­mis­ton vaa­ti­mus kah­des­ta hae­tus­ta opis­ke­lu­pai­kas­ta täyttyy

  Tämä on nyt erit­täin vah­vaa mutui­lua, mut­ta sanoi­sin, että kun tuos­ta 1640 haki­jan jou­kos­ta kar­si­taan pois ne, jot­ka läh­te­vät heti 30minuutin kulues­sa kokeen alka­mi­sen jäl­keen, niin jäl­jel­le jää alle tuhat ns. tosis­saan hake­vaa. Ja kos­ka sisään kui­ten­kin ote­taan 200 haki­jaa, niin sisään­pää­sy­kin alkaa näyt­tää valoi­sam­mal­ta tilas­to­jen valossa.

  Fak­ta on kui­ten­kin se, että kil­pai­lu on kai­kes­ta huo­li­mat­ta kovaa ja työ­tä sisään­pää­syn eteen jou­tuu teke­mään pal­jon, mut­ta niin vai­ke­aa se ei ole mitä tilas­tot saat­tai­si­vat antaa ymmärtää.

 8. Moi!

  Oon hake­mas­sa Hel­sin­gin oikik­seen ensi vuon­na, ja oon saa­nu tosi pal­jon tie­toa ja moti­vaa­tio­ta sun blo­gis­ta, joten kii­tos ihan hir­veäs­ti siitä! 🙂

  Oon päät­tä­ny tilaa­va­ni Pykä­län etä­kurs­sin, ja katoin että säkin olit tilan­nut sen pari vuot­ta sit­ten, niin halui­sin kysyä sul­ta pari aihee­seen liit­ty­vää käy­tän­nön jut­tua 😀 Eli tulee­ko ne mate­ri­aa­lit siis ihan pos­tis­sa? Ja jos näin on, niin tule­vat­ko kaik­ki mate­ri­aa­lit (mukaan lukien esim. väli­ko­keet) yhtä aikaa pos­tis­sa vai eris­sä? Ja muis­tat­ko vie­lä, mil­loin suun­nil­leet sait etä­kurs­si­ma­te­ri­aa­lin pos­tis­sa? 🙂 En mal­ta odot­taa, että ne kurs­si­ku­vauk­set tulee, joten olis tosi iha­naa, jos vai­vau­tui­sit vas­taa­maan! Jos sul­la on vie­lä jotain muu­ta tär­ke­ää tie­toa aihees­ta, niin oisin tosi kiin­nos­tu­nut kuulemaan!

 9. Hei,

  Pahoit­te­lut etten huo­man­nut aiem­min kom­ment­tia­si! Muka­va kuul­la, että blo­gis­ta on ollut hyö­tyä ja toi­vot­ta­vas­ti sii­tä on myös jat­kos­sa, sil­lä tar­koi­tuk­se­na on ensi vii­kol­la pit­käs­tä aikaa taas kir­joi­tel­la uusi postaus 🙂

  Kevääl­lä 2014 muis­taak­se­ni mate­ri­aa­le­ja tuli kah­des­sa eri eräs­sä, sil­lä sil­loin esim. teh­tä­vä­pa­ket­ta­ja oli kak­si. Tänä vuon­na teh­tä­vä­pa­ket­te­ja tosin oli lyhyem­mäs­tä lukua­jas­ta(?) joh­tuen vain yksi. Väli­ko­kei­den kysy­myk­siä ei (muis­taak­se­ni) saa­tu ollen­kaan fyy­si­se­nä, vaan kysy­myk­set löy­tyi­vät netis­tä val­men­nus­kurs­si-alus­tan kaut­ta. Ensim­mäi­nen kon­kreet­ti­nen mate­ri­aa­li­pa­ket­ti tai­si tul­la n. kol­men vii­kon jäl­keen kir­jo­jen jul­kai­sus­ta, sil­lä sii­nä tuli mm. tii­vis­tel­mät kir­jois­ta. Sitä aiem­min saat­toi tul­la joku ylei­sem­pi info­pa­ket­ti luku- ja vastaustekniikoista. 

  Muu­ta tär­ke­ää tie­toa val­men­nus­kurs­sei­hin liit­tyen ei tule mie­leen, mut­ta vas­tai­len mie­lel­lä­ni myös mui­hin kysy­myk­siin ja val­men­nus­kurs­seis­ta voi tar­kem­min kysyä kurs­si­pääl­li­köil­tä ([email protected]). Lisäk­si mikä­li satut asu­maan pk-seu­dul­la, niin Pykä­lä jär­jes­tää infoil­lat to 10.11 ja ti 15.11 (http://pykala.fi/valmennuskurssit/ajankohtaista/).

 10. Jes, kii­tos tosi pal­jon inofr­ma­tii­vi­ses­ta vastauksesta 🙂

  Vie­lä haluai­sin kysyä, mil­loin ja mis­tä sait nämä etä­kurs­sia kos­ke­vat tie­dot? Eli mil­loin sait tie­tää esi­mer­kik­si teh­tä­vä­pa­ket­tien mää­räs­tä tai sii­tä miten val­men­nus­kurs­sia­lus­tal­le tai kurs­si­Net­tiin pääsee? 

  Ja onko tämä val­men­nus­kurs­sia­lus­ta, jos­ta mai­nit­sit, jon­kin­lai­nen Google class­roo­min tapai­nen alus­ta, jon­ne tulee tie­toa ja palau­tus­päi­vien päi­vä­mää­riä yms.? 😀

 11. Nyt täy­tyy kyl­lä vali­tet­ta­vas­ti sanoa, että en mil­lään muis­ta tar­kas­ti mil­loin tie­dot saa­tiin. Mah­dol­li­ses­ti hie­man ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen ilmes­ty­mis­tä(?), sil­lä kurs­si­net­ti oli aina­kin käy­tös­sä heti kir­jo­jen jul­kai­sus­ta lähtien.

  Itsel­lä­ni ei ole koke­mus­ta Google class­roo­mis­ta, mut­ta kurs­si­net on siis hie­man foo­ru­mi­sys­tee­mil­lä luo­tu sivus­to, jos­sa 2014 oli esim. jokai­sel­le pää­sy­koe­kir­jal­le omat alu­eet ja nämä oli vie­lä jaet­tu eri kap­pa­lei­hin mis­sä sit­ten saat­toi kysyä kysy­myk­siä pää­sy­koe­kir­jo­jen asiois­ta ja joi­hin avus­ta­vat opet­ta­jat sit­ten vas­tai­li­vat. Toki kurs­si­net­ti­kin on saat­ta­nut muut­tua täs­sä paris­sa vuodessa 😀

 12. Koit­ko muu­ten ne val­men­nus­kurs­sin muka­na tul­leet teh­tä­vät hyö­dyl­li­sik­si? Ootan nii­tä var­maan eni­ten val­men­nus­kurs­sil­ta, kos­ka oon kuul­lu että niis­tä oli­si pal­jon hyötyä 🙂

  Oli­ko ne teh­tä­vien mal­li­vas­tauk­set hyvin laa­dit­tu­ja tai vas­ta­si­ko ne laa­dul­taan suun­nil­leen tie­de­kun­nan sivuil­ta löy­ty­vien van­ho­jen pää­sy­ko­kei­den mal­li­vas­tauk­sia? Oli­ko ne myös laa­dit­tu suun­nil­leen samal­la vas­taus­tek­nii­kal­la? Aion siis käyt­tää vas­taus­tek­nii­kan oppi­mi­sen apu­na sekä näi­tä val­men­nus­kurs­sil­ta saa­ta­vien teh­tä­vien mal­li­vas­tauk­sia että tie­de­kun­nan jul­kai­se­mien van­ho­jen pää­sy­ko­kei­den mal­li­vas­tauk­sia, joten toi­vot­ta­vas­ti molem­mis­sa on käy­tet­ty yhden­mu­kais­ta vas­taus­tek­niik­kaa, etten häm­men­ny liikaa 😀

  Haluan myös vii­mei­sim­män ano­nyy­min tapaan kiit­tää sua sun blo­gin tar­joa­mas­ta suu­res­ta ins­pi­raa­tion määrästä!

 13. Keh­tai­sin väit­tää, että val­men­nus­kurs­sin anti­mis­ta teh­tä­vät ovat kaik­kein hyö­dyl­li­sim­piä — kun­han nii­tä vain tekee. Nii­tä teh­des­sä saat rutii­nia vas­taus­tek­niik­kaan ja omia vas­tauk­sia tar­kas­taes­sa taas huo­maat mitä vas­tauk­ses­ta puut­tui ja toden­nä­köi­ses­ti muis­tat­kin tämän asian sen jäl­keen parem­min. Teh­tä­vien kans­sa ei mis­sään nimes­sä saa teh­dä samaa vir­het­tä kuin itse tein ensim­mäi­se­nä haku­vuon­na, että jätin nii­tä teke­mät­tä kos­ka mie­les­tä­ni en vie­lä osan­nut tar­peek­si hyvin / teh­tä­vien teko vei aikaa luke­mi­sel­ta (teh­tä­vät ovat nime­no­maan lois­ta­va eri­lai­nen tapa oppia) / tein vain moni­va­lin­ta­teh­tä­viä, kos­ka ne oli­vat haus­kim­pia teh­dä. Teh­tä­viä tekies­sä onkin tar­koi­tus men­nä oman muka­vuusa­lu­een ulko­puo­lel­le ja tot­tua sii­hen tun­tee­seen, että itse pää­sy­ko­kees­sa et jää­dy ja jää sur­kut­te­le­maan kuin­ka inhot­ta­val­ta joku teh­tä­vä vaikuttaa.

  Mal­li­vas­tauk­set ovat kyl­lä laa­dit­tu samal­la tek­nii­kal­la kuin itse tie­de­kun­nan sivuil­la ole­vat mal­li­vas­tauk­set van­hoi­hin pää­sy­ko­kei­siin tai että molem­mis­ta tulee kyl­lä ilmi vas­taus­tek­niik­ka niin oikeus­ta­pauk­seen (sään­tö-sovel­lus-joh­to­pää­tös) kuin essee­seen­kin. Teh­tä­vät kui­ten­kin Pykä­läl­lä­kin laa­tii suu­rim­mak­si osak­si opis­ke­li­jat ja tämä voi vali­tet­ta­vas­ti välil­lä näkyä teh­tä­vien (tai mal­li­vas­taus­ten) tasos­sa. Suo­raan sanot­tu­na tämän kevään moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­sä (teh­tä­vä­pa­ke­tis­sa) oli huo­les­tut­ta­van pal­jon luo­kat­to­mia teh­tä­viä, mut­ta näi­den­kin teke­mi­ses­tä kyl­lä oppi. Teh­tä­vien teke­mi­sen ja muun luke­mi­sen välil­lä pitää vain löy­tää sopi­va balans­si. Oikeus­ta­paus- ja essee­teh­tä­vät taas ovat yleen­sä ihan “oikei­den” juris­tien laa­ti­mia, joten ne ovat yleen­sä poik­keuk­set­ta hyviä ja simu­loi­vat mel­ko lähel­le pää­sy­ko­kees­sa­kin tule­via kysymyksiä.

  Sum­ma sum­maa­rum: TEHKÄÄ TEHTÄVIÄ, vaik­ka ne välil­lä tun­tui­si­kin inhot­ta­vil­ta tai tun­tuu ettei oma osaa­mi­nen rii­tä nii­hin vie­lä. Vir­hei­tä teke­mäl­lä ja nime­no­maan TEKEMÄLLÄ oppii parhaiten!

  Muka­va kuul­la, että yhä useam­pi löy­tää blo­gin hyö­dyl­li­sek­si! 🙂 Vaik­ka blo­gi elää­kin täl­lä het­kel­lä hil­jai­se­los­sa kii­rei­den takia, niin esim. tääl­lä kom­men­teis­sa saa ja pitää kysyä miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä, joi­hin vas­taan mel­ko nopeasti.

 14. Hei!

  Miten on opis­ke­lu tie­de­kun­nas­sa men­nyt ensim­mäi­se­nä syk­sy­nä? Oli­si kiva lukea tun­te­muk­sia­si. Ymmär­ret­tä­vää toki on, jos aika ei opis­ke­lul­ta ja muul­ta elä­mäl­tä rii­tä blogiin. 🙂

 15. Hei,

  Suo­raan puhut­tu­na opis­ke­lut oli­si­vat voi­neet sujua parem­min­kin, sil­lä ensim­mäi­nen kuu­kausi meni kiel­tä­mät­tä eri­lais­ten tapah­tu­mien paris­sa (var­sin­kin kun sain hyväk­si­luet­tua mel­kein kaik­ki aloi­tuso­pin­not avoi­men kurs­seil­la) 😀 Tent­tei­hin on tie­ten­kin koi­tet­tu panos­taa ja välil­lä on tul­lut oltua kir­jas­tol­la vie­lä 23.00 aikaan, mut­ta var­sin­kin Hel­sin­gin oikik­ses­sa tapah­tu­mien mää­rä on posi­tii­vi­nen ongel­ma. Tie­ten­kin tähän sisäl­tyy opis­ke­li­ja­bi­lei­tä­kin, mut­ta Pykä­län ja mui­den kaut­ta avau­tuu niin pal­jon mah­dol­li­suuk­sia mie­len­kiin­toi­siin tapah­tu­miin. Tänää­kin olin lähem­mäs vii­si tun­tia excul­la (=yri­tys­vie­rai­lu) isos­sa kon­sult­ti­fir­mas­sa, joka oli ääret­tö­män mie­len­kiin­toi­nen ja täs­tä syys­tä jäin­kin yli tun­nik­si kyse­le­mään työn­te­ki­jöil­tä kaik­kea mah­dol­lis­ta 😀 Toi­se­na esi­merk­ki­nä toi­mii tiis­tai­na ollut Ener­gian tule­vai­suus ‑semi­naa­ri, jos­sa käsi­tel­tiin nimen­sä mukai­ses­ti ener­gian tule­vai­suut­ta ja eri­lai­sia ener­gia­oi­keu­del­li­sia asioi­ta. Ja kos­ka näi­tä tapah­tu­mia riit­tää, niin niil­lä saa hyvin äkkiä oman kalen­te­rin­sa täy­teen. Voin vaik­ka johon­kin pos­tauk­seen sisäl­lyt­tää kuvan omas­ta kalen­te­ris­ta­ni, jot­ta hah­mo­tat­te min­kä­lai­sia mun vii­kot ovat oikisopiskelijana.

  Olen lupail­lut tääl­lä jo muu­ta­maan ottee­seen päi­vit­tää pian taas blo­gia, mut­ta enkö­hän vii­meis­tään kuun lop­puun men­nes­sä saa taas käyn­nis­tet­tyä blo­gin uudel­leen, kun sopi­musoi­keu­den­kin tent­ti on 24.11 ohi! Toki sil­lä välin tääl­lä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­til­la ([email protected]) voi kysel­lä mie­leen­tu­le­via asioi­ta, joi­hin pys­tyn vas­taa­maan nopeam­min 🙂 Ja ehdot­ta­kaa myös esi­mer­kik­si aihei­ta, mitä nime­no­maan haluai­sit­te kuul­la esim. opinnoista.

 16. Moi! Tääl­lä vie­lä yksi joka oli­si inno­kas kuu­le­maan opin­nois­ta­si oikik­ses­sa! 🙂 Sil­lä välin haluai­sin kysyä nois­ta pää­sy­ko­keen teh­tä­vien vas­taa­mi­ses­ta, eli ne käsi­teet mää­ri­tel­lä teh­tä­vis­sä suun­nil­leen ihan samal­la taval­la kuin kir­jas­sa jos on ne vas­tauk­set ope­tel­lu ulkoa? 😀 Tai tulee­ko sii­tä jotain mii­nus­ta että pitäis vas­ta­ta joten­kin omin sanoin?

 17. Hei! 🙂

  Käsit­tei­den mää­rit­te­lyn tark­kuus ja sään­nös­ten kir­joit­ta­mi­sen tark­kuus ovat ikui­suus­ky­sy­myk­siä mihin ei ole mitään kiveen­ha­kat­tua fak­taa. Kol­met pää­sy­ko­keet teh­nee­nä voin kui­ten­kin sanoa, ettei käsit­tei­tä tai sään­nök­siä tar­vit­se osa­ta aivan sanas­ta sanaan ulkoa niin kuin ne ovat kir­jas­sa, vaan riit­tää kun käsit­tei­den ja sään­nös­ten SISÄLTÖ pysyy samana.

  Esi­mer­kik­si riko­soi­keu­del­li­nen lail­li­suus­pe­ri­aa­te mää­ri­tel­lään perus­tus­lais­sa seu­raa­vas­ti: “Ketään ei saa pitää syyl­li­se­nä rikok­seen eikä tuo­mi­ta ran­gais­tuk­seen sel­lai­sen teon perus­teel­la, jota ei teko­het­kel­lä ole lais­sa sää­det­ty ran­gais­ta­vak­si. Rikok­ses­ta ei saa tuo­mi­ta anka­ram­paa ran­gais­tus­ta kuin teko­het­kel­lä on lais­sa säädetty.”

  En kek­si nyt mitään esi­merk­kiä, miten tuon voi­si muo­toil­la omin sanoin, mut­ta jos esim. jät­täi­sit sanan “teko­het­kel­lä” kir­joit­ta­mat­ta, niin tuon käsitteen/säännöksenhän sisäl­tö muut­tui­si täy­sin. Täl­löin sään­nös tar­koit­tai­si, että riit­täi­si jos sään­nös on teko­het­ken jäl­keen lisät­ty lakiin, mikä on nime­no­maan se asia, mikä tuol­la peri­aat­teel­la halu­taan estää eli taan­neh­ti­va lainsäädäntö.

  Käsit­tei­tä ja sään­nök­siä kir­joit­taes­sa tulee siis olla tark­ka­na, ettei muu­ta esim. täl­lä taval­la sisäl­töä tai kir­joit­ta­mal­la ja-sanan sijaan tai. Mut­ta käsit­teen mää­rit­te­lyn ei tar­vit­se todel­la­kaan olla täy­sin sama sana­jär­jes­tyk­sel­tään yms. kun­han sisäl­tö pysyy samana.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä sel­ven­si asiaa!

 18. Jes, kii­tos tosi pal­jon vas­tauk­ses­ta! 🙂 haluai­sin vie­lä kysyä nois­ta pää­sy­koe­kir­jois­ta, eli onko ns. “ope­tus” eri kir­joit­ta­jien kir­jois­sa suun­nil­leen saman­ta­sois­ta? 😀 Vai onko jonain vuon­na tul­lut vas­taan vaik­ka sel­lai­nen kir­ja, jos­sa asiat oli­si seli­tet­ty eri­tyi­sen epä­tar­kas­ti tms.?

 19. Kir­jo­jen taso “ymmär­ret­tä­vyy­des­sä” voi ihan hyvin vaih­del­la ja vaih­te­lee­kin. Kir­jan epä­sel­vyys voi kir­joit­ta­jan epä­sel­vyy­den lisäk­si joh­tua myös vain yksin­ker­tai­ses­ti vai­keas­ta aihees­ta, kuten esi­mer­kik­si koin 2014 valin­ta­koe­kir­ja­na olleen imma­te­ri­aa­lioi­keu­den teok­sen vai­keak­si. Aihei­den vai­keu­det ovat tie­ten­kin mie­li­pi­de­ky­sy­myk­siä, mut­ta yleen­sä kir­jo­jen jou­kos­sa saat­taa olla se yksi, mitä useam­pi haki­ja pitää aiheen­sa puo­les­ta vaikeana.

  Mitä tulee kir­jo­jen “ope­tuk­seen”, niin esi­mer­kik­si tänä vuon­na Hel­sin­gin yhte­nä pää­sy­koe­kir­ja­na ollut “Joh­da­tus esi­neoi­keu­teen” oli kir­joi­tet­tu todel­la hei­kos­ti, kun ote­taan huo­mioon kir­jan luki­ja­kun­ta eli oikeus­tie­teel­li­seen vas­ta pyr­ki­vät. Asiat oli­vat kir­jas­sa useas­sa koh­taa seli­tet­ty vai­keas­ti tai moni­mut­kai­ses­ti, mut­ta onnek­si val­men­nus­kurs­sil­la opet­ta­ja osa­si sit­ten ava­ta näi­tä koh­tia ymmärrettäväksi.

  Valin­ta­koe­kir­jat kir­joi­te­taan siten, että pro­fes­so­rit käyt­tä­vät hyväk­si aiem­min kir­joit­ta­mi­aan laa­jem­pia teok­sia, jois­ta he sit­ten copy pas­tea­vat valin­ta­koe­kir­joi­hin ne asiat tii­viim­min, kos­ka valin­ta­koe­kir­jois­sa on tie­tyt sivu­mää­rä­ra­joi­tuk­set. Täs­tä syys­tä on ihan nor­maa­lia, että kir­jat ovat mel­ko heik­ko­laa­tui­sia — valitettavasti.

 20. Riip­puu hie­man mitä jul­kai­su­ja olet luke­nut, sil­lä pää­sy­koe­kir­jat ovat aina oikeu­de­na­lan perus­teok­sia, jot­ka on hie­man ymmär­ret­tä­vem­piä kuin esim. var­si­nai­set juri­dii­kan alan teok­set. Mut­ta mikä­li et ole luke­nut aiem­min juri­dis­ta teks­tiä, niin tuo on nor­maa­lia eikä sii­tä kan­na­ta lan­nis­tua. Kun itse tutus­tuin ensim­mäis­tä ker­taa syvem­min juri­di­seen teks­tiin abi­vuo­te­na­ni lukios­sa, niin en ymmär­tä­nyt juu­ri mitään kir­joi­te­tuis­ta asioista.

  Kun taas 2014 sain ensim­mäi­sen ker­ran pää­sy­koe­kir­ja­ni etee­ni, niin ensim­mäi­se­nä luku­päi­vä­nä­ni suu­rin osa asiois­ta tun­tui­vat vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vil­tä vaik­ka­kin kyse oli pää­sy­koe­kir­jas­ta ja aihee­na oli hal­lin­to-oikeus, mikä on yksi ehkä “hel­poim­pia” oikeu­de­na­lo­ja ymmär­tää. Kevään aika­na tulet kui­ten­kin luke­maan niin inten­sii­vi­ses­ti pää­sy­koe­kir­jo­ja, että tulet kyl­lä ymmär­tä­mään mel­ko nopeas­ti mitä niis­sä sano­taan ja pää­set sisäl­le juri­di­seen teks­tiin. Alus­sa ei pidä vain säi­käh­tää sitä, jos teks­ti tun­tuu han­ka­lal­ta, sil­lä se tulee kyl­lä mene­mään nopeas­ti ohi ja esim. val­men­nu­kurs­sil­la / minul­ta voi kysyä sel­ko­kie­li­sem­pää ver­sio­ta jos­tain han­ka­las­ta kohdasta.

  Tsemp­piä jo nyt kevääseen!

 21. Läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys vaih­te­lee tie­de­kun­nit­tain ja ellei Rol­lo ole tänä vuon­na muut­ta­nut käy­tän­töään, niin sin­ne läh­tö­pis­teil­lä voi olla erit­täin suu­ri­kin mer­ki­tys. Mut­ta vas­taan nyt vain Hel­sin­gin ja Vaa­san läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tyk­sen puolesta.

  Läh­tö­pis­tei­tä on voi­nut saa­da max. 32 pis­tet­tä, joten läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys sel­vi­ää kat­so­mal­la vii­me vuo­sien yhteis­pis­te­kiin­tiön pis­te­ra­jo­ja. Vii­me vuon­na yhteis­pis­te­kiin­tiön pis­te­ra­ja oli 61 eli mikä­li oli­sit saa­nut täy­det läh­tö­pis­teet oli­sit tar­vin­nut pää­sy­ko­kees­ta vain 29 pis­tet­tä. Tätä voi­daan ver­ra­ta sit­ten koe­pis­te­kiin­tiön rajaan, joka oli 36 pis­tet­tä (joka iki­nen 36 pis­tet­tä kokees­ta saa­nut on siis tul­lut hyväk­sy­tyk­si läh­tö­pis­teis­tä riip­pu­mat­ta). Toi­sin sanoen par­haim­mil­la mah­dol­li­sil­la läh­tö­pis­teil­lä oli­si saa­nut vii­me vuon­na anteek­si 7 pis­teen ver­ran itse kokeessa. 

  Tääl­tä voi kat­soa vii­me vuo­sien pää­sy­ko­kei­den pis­te­ra­jo­ja: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/index-uusi.html ja tääl­tä läh­tö­pis­tei­den mää­räy­ty­mi­ses­tä: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/Hakuopas-2016.pdf

  Näin voit itse las­kea pal­jon eri­lai­sil­la läh­tö­pis­teil­lä valin­ta­ko­kees­sa voi­si saa­da hyö­tyä. Fak­ta kui­ten­kin on se, että läh­tö­pis­teis­tä hyö­tyäk­seen tulee kir­joit­taa mel­ko hyvät pape­rit, mut­ta erin­omai­sil­la pape­reil­la voi saa­da monen­kin pis­teen edun. Koe­pis­te­kiin­tiös­sä­kin läh­tö­pis­teil­lä voi olla poik­keuk­sel­li­ses­ti mer­ki­tys­tä, mikä­li tar­peek­si moni saa samat pis­teet ja näis­tä vali­taan sisään­pää­se­vät läh­tö­pis­tei­den perusteella.

  Tie­dän, että läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys­tä väki­sin­kin tulee mie­tit­tyä, mut­ta tähän sopii par­hai­ten fraa­si “kir­joi­ta ja unoh­da”, sil­lä pää­sy­ko­kei­siin jou­dut joka tapauk­ses­sa luke­maan täy­sil­lä läh­tö­pis­teis­tä huo­li­mat­ta, sil­lä et voi miten­kään enna­koi­da saa­maa­si pis­te­mää­rää kokees­ta enna­kol­ta, joten ren­nos­ti otta­mi­sel­le ei ole varaa edes LLLL-pape­reil­la. Läh­tö­pis­teet tule­vat sit­ten mah­dol­li­ses­ti avuk­si kokeen jäl­keen, jos olet teh­nyt mokia kokees­sa ja paik­kaa­vat näi­tä pistemenetyksiä.

  Kes­ki­ty siis nyt kir­joi­tuk­siin täy­sil­lä ja sen jäl­keen pää­sy­ko­kei­siin vie­lä kah­ta kovem­paa. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta voi olla (vali­tet­ta­vas­ti) hyö­tyä myös sisään­pää­syn jäl­keen, kun hae­taan ensim­mäis­tä oman alan työ­paik­kaa ja jol­la­kin pitää erot­tua muis­ta hakijoista.

 22. Pape­reil­le ei ole mer­ki­tys­tä ‑lausah­dus tulee sii­tä, että vaik­ka haki­jal­la oli­si kuin­ka hyvät pape­rit, niin se ei anna varaa höl­lä­tä pää­sy­koe­lu­ke­mi­ses­sa, kos­ka on aivan mah­do­ton­ta arvioi­da oman luke­mi­sen­sa perus­teel­la min­kä­lai­siin pis­tei­siin yltää. Eli hyvien pape­rei­den hyö­ty tulee vas­ta kokeen jäl­keen ja yhtä tosis­saan on luet­ta­va kuin huo­noil­la pape­reil­la. Tämä siis Hel­sin­gin osal­ta, uskal­tai­sin jopa väit­tää, että Rol­los­sa erin­omai­sil­la pape­reil­la tai­taa saa­da vie­lä suu­rem­man edun, että tähän voi­si olla ehkä varaa, mut­ta kuka oli­si niin tyh­mä, että läh­ti­si ris­kee­raa­maan sisään­pää­syä läh­tö­pis­tei­siin tuudittautuen.

  Itse kevääl­lä 2014 val­mis­tues­sa­ni lukios­ta kir­joi­tin äidin­kie­len (B), lyhyen mate­ma­tii­kan (B), pit­kän englan­nin © ja yhteis­kun­tao­pin (A). En luke­nut tun­tia­kaan ylp­pä­rei­hin enkä muu­ten­kaan opis­kel­lut lukios­sa, kos­ka elin itse har­ha­kä­si­tyk­ses­sä, ettei pape­reil­la mis­sään tilan­tees­sa oli­si mitään mer­ki­tys­tä sisään­pää­syn kan­nal­ta. Tosin tuol­loin vie­lä läh­tö­pis­teis­sä kat­sot­tiin ruot­sin ylp­pä­ri­tu­los­ta, joten huo­non ruot­sin kie­len tai­don omaa­va­na hen­ki­lö­nä luo­vuin aja­tuk­ses­ta, että tavoit­te­li­sin erin­omai­sia läh­tö­pis­tei­tä. Nyky­ään­hän ruot­sia ei ole pak­ko kir­joit­taa (Hel­sin­gis­sä) täy­sien läh­tö­pis­tei­den saamiseksi.

  Ylp­pä­rei­hin panos­ta­mi­nen kui­ten­kin kan­nat­taa monis­ta muis­ta­kin syis­tä kuin vain läh­tö­pis­tei­den takia, sil­lä niil­lä voi olla yllät­tä­vän­kin pal­jon mer­ki­tys­tä (oman alan) työn­haus­sa, et sul­je mui­ta vaih­toeh­to­ja pois, jos oikis ei kiin­nos­ta­kaan, tule­vai­suu­des­sa ylp­pä­rei­den mer­ki­tys voi kas­vaa sisään­pää­sys­sä sekä mikä­li mie­lii ulko­mail­le esim. brit­tei­hin opis­ke­le­maan oikeus­tie­det­tä, niin valin­nat teh­dään puh­taas­ti lukio­me­nes­tyk­sen perusteella.

 23. Onkos minun­lai­sel­la nuo­rel­la mitään mah­dol­li­suut­ta pääs­tä oikeus­tie­tei­siin. Läh­tö­koh­ta­na se, että olen val­mis­tu­nut lukios­ta v2012, jon­ka jäl­keen suo­rit­ta­nut jo yhden ammat­ti­kor­kean. Nyt minus­ta tun­tuu että tuo ammat­ti­kor­kean suo­ri­tus on stig­ma­na otsas­sa­ni, sil­lä ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöt ovat niin suu­ret. Haen Joen­suu­hun ensi­ker­taa ja kat­soin että koe­pis­te­kiin­tiös­sä mei­tä ei ensi­ker­ta­lai­sia vali­taan vain NELJÄ?! tun­tuu jo aika mah­dot­to­mal­ta, mut­ta min­käs teen kun olen täl­lai­nen “myö­häis­he­rän­nyt” ikää vas­ta 23-vuot­ta, mut­ta tun­tuu että tuo aika­sem­pi fysio­te­ra­peu­tin tut­kin­to on pilan­nut kai­ken! Lukio meni hyvin, mut­ta kir­joi­tuk­set pen­kin alle, C pape­reil­la ei pal­jon juh­li­ta. Onko­han mul­la mitään toi­voa enää? Ajat­te­lin men­nä Joen­suus­sa pidet­tä­väl­le Lex intensiivikurssille.

 24. Ehdot­to­mas­ti on! En läh­ti­si Joen­suun tapauk­ses­sa­kaan mureh­ti­maan ensi­ker­ta­lai­suu­des­ta, sil­lä esim. Hel­sin­kiin ei ollut mitään nega­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta vii­me vuon­na olit­ko ensi­ker­ta­lai­nen vai et. Lisäk­si Joen­suu­hun todel­li­suu­des­sa on 10 paik­kaa ei-ensi­ker­ta­lai­sil­le, kos­ka yhteis­pis­te­kiin­tiön­kin pai­kat tulee las­kea mukaan. Kiin­tiö­tä­hän ei voi itse miten­kään vali­ta ja se toi­mii aina haki­jan eduk­si. Yhteis­pis­te­kiin­tiös­sä­kin sisään pää­se­mi­nen edel­ly­tää hyviä koe­pis­tei­tä ja useim­mi­ten yleen­sä erin­omai­ses­ti kokees­sa menes­ty­vät mene­vät huo­nois­ta läh­tö­pis­teis­tä huo­li­mat­ta yhteis­pis­te­kiin­tiös­sä sisäl­le sen takia, että haki­jat vali­taan ensin em. kiin­tiön mukaan.

  Lisäk­si tulee muis­taa, että tänä vuon­na Joen­suul­la, Turul­la ja Rova­nie­mel­lä on valin­ta­koeyh­teis­työ eli voit hakea näi­hin kaik­kiin ja teo­rias­sa tul­la hyväk­sy­tyk­si näi­hin kaik­kiin. Suo­sit­te­len siis lait­ta­maan jokai­sen oikik­sen näis­tä haku­vaih­toeh­toi­hin, mut­ta sii­nä jär­jes­tyk­ses­sä tie­ten­kin mihin haluat eniten.

  Kovin myö­häs­sä et muu­ten­kaan ole, sil­lä itse olen 22-vuo­tias, mut­ta “vas­ta” ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja. Lisäk­si tai­dan olla vii­me syk­sy­nä aloit­ta­nei­den ikä­kes­kiar­vos­ta ns. nuo­rem­mal­la puo­lel­la tai juu­ri kes­kiar­von tun­tu­mas­sa. Vaik­ka aiem­pi tut­kin­to­si ei juu­ri vas­taa oikeus­tie­teen mais­te­rin tut­kin­toa, niin sinul­la on aina­kin koke­mus­ta kor­kea­kou­luo­pis­ke­lus­ta, jos­ta ei voi olla muu­ta kuin hyö­tyä hake­mi­ses­sa kun­han vain hyö­dyn­nät sen oikein.

  Lukio­pa­pe­reil­la voi olla jotain etua läh­tö­pis­tei­den takia, mut­ta yleen­sä sisään pääs­seet oli­si­vat sisäl­lä ilman läh­tö­pis­tei­tä­kin, sil­lä pää­sy­ko­keel­la on niin suu­ri mer­ki­tys. Itse­kin kir­joi­tun ABCC ja muka­vas­ti men­tiin sisälle 🙂

  Eli ehdot­to­mas­ti läh­det hake­maan oikik­seen, jos se on sitä mis­tä unel­moit ja haluat teh­dä tule­vai­suu­des­sa työk­se­si! Kevät vaa­tii ahke­raa ja pit­kä­jän­teis­tä puur­ta­mis­ta, mut­ta ei todel­la­kaan mitään luon­non­lah­jak­kuut­ta tai ällän pape­rei­ta. Jos tulee jotain muu­ta kysyt­tä­vää hake­mi­seen liit­tyen, niin kysy ihmees­sä tääl­lä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­tit­se ([email protected]).

  Tsemp­piä!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *