Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

16 § Omat vastaukset

Photo by Ben Mullins on Unsplash

Sain eilen valo­ko­piot omis­ta koe­vas­tauk­sis­ta­ni, ja täy­tyy sanoa, että en mei­naa saa­da näis­tä mitään sel­vää, sil­lä sen ver­ran haa­le­aa jäl­keä on tie­de­kun­nan kopio­ko­ne pai­koit­tain tuot­ta­nut 😀 Vas­taus­ten luke­mi­seen oman vai­keus­ker­toi­men­sa tuo jär­kyt­tä­vä käsia­la­ni, mut­ta ehkä­pä näis­tä saa jotain selkoa.

Lai­tan tähän kir­joi­tuk­seen sekä kuvat vas­tauk­sis­ta­ni (pl. moni­va­lin­nat) että lin­kin teks­ti­muo­dos­sa ole­viin vas­tauk­sii­ni, sil­lä ei oli­si mitään jär­keä pis­tää tei­tä luke­maan vas­tauk­sia­ni nois­ta skan­na­tuis­ta kuvis­ta. Kuvat ovat lähin­nä sitä var­ten, että näet­te kuin­ka täy­teen vas­taus­lo­mak­keet ovat tul­leet sekä näet­te joi­tain pie­niä vas­taus­tek­ni­siä asioi­ta, joi­ta itse käy­tin, kuten kap­pa­le­jaon mer­kit­se­mi­nen ja ala­viit­teil­lä asioi­den lisää­mi­nen vas­tauk­sen keskelle.

Kir­joi­tin vas­tauk­se­ni koneel­le tis­mal­leen sil­lä taval­la kuin ne ovat pape­ris­sa­kin eli kir­joi­tus­vir­hei­neen ja seka­vi­ne lause­jär­jes­tyk­si­neen. Kap­pa­le­jaot ovat kui­ten­kin koneel­le kir­joi­te­tuis­sa ver­siois­sa teh­ty nor­maa­lis­ti, jot­ta vas­tauk­set oli­si­vat hel­pom­min luettavissa.

Pos­tauk­ses­sa ole­vat kuvat saat­te suu­rem­mak­si klik­kaa­mal­la nii­tä, mut­ta par­hai­ten niis­tä saa sel­vää tal­len­ta­mal­la ne koneel­le ja kat­so­mal­la nii­tä sitä kautta.

Teh­tä­vä 1 — monivalinta

Omat vas­tauk­se­ni:

 1. C
 2. B
 3. D
 4. C
 5. A
 6. B
 7. C
 8. D
 9. Ei vas­taus­ta
 10. D

Ensim­mäi­ses­sä moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­sä oli lähin­nä kysy­myk­siä insol­vens­sioi­keu­des­ta, mut­ta mukaan mah­tui myös muu­ta­ma koh­ta esi­neoi­keu­des­ta. Sain täs­tä teh­tä­väs­tä 9/10 pis­tet­tä, sil­lä jätin vas­taa­mat­ta 9‑kohtaan mii­nus­pis­tei­den pelos­sa. Näin jäl­keen­päin kat­sot­tu­na kysy­myk­set vai­kut­ta­vat mel­ko hel­poil­ta, mut­ta muu­ta­mas­sa koh­das­sa vaa­dit­tiin (3 ja 9‑kohta) ehkä tur­han nip­pe­li­ta­son muis­ta­mis­ta. Muu­ten teh­tä­vän laa­ti­mi­ses­sa oli koko­nai­suu­des­saan onnis­tut­tu hyvin ja haki­joi­den pis­te­tau­lu­kon mukaan teh­tä­väl­lä saa­tiin myös sopi­vas­ti erot­te­lua aikaan.

Mal­li­vas­tauk­set moni­va­lin­toi­hin ja mui­hin­kin teh­tä­viin löy­dät­te tääl­tä.

Teh­tä­vä 2 — monivalinta

Omat vas­tauk­se­ni:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. C
 5. B
 6. A
 7. D
 8. A
 9. B
 10. A (vää­rin)

Toi­ses­sa moni­va­lin­ta­teh­tä­väs­sä taas suu­rin osa kysy­myk­sis­tä oli vies­tin­tä­oi­keu­des­ta, ja lopus­sa oli muu­ta­ma kysy­mys esi­neoi­keu­des­ta. Odo­tin tie­ten­kin täy­siä pis­tei­tä, kos­ka läh­din vas­taa­maan jokai­seen koh­taan, mut­ta jos­tain syys­tä olin sähel­tä­nyt 10-koh­taan vää­rän vas­tauk­sen. Muis­te­len kyl­lä kokees­sa poh­ti­nee­ni kyseis­tä koh­taa pidem­män aikaa ja pää­dyin vas­taa­maan hie­man ris­kil­lä, mut­ta näin jäl­keen­päin vas­taus vai­kut­taa sel­väl­le. Teh­tä­väs­tä irto­si lop­pu­jen lopuk­si 8/10 pis­tet­tä ja mui­den­kin haki­joi­den pis­teis­tä on pää­tel­tä­vis­sä, että tämä moni­va­lin­ta­teh­tä­vä oli näis­tä kah­des­ta hitusen vaikeampi.

Teh­tä­vä 3 — insolvenssioikeus

Kai­kis­ta kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä juu­ri insol­vens­sin teh­tä­vä tun­tui kokeen jäl­keen men­neen par­hai­ten. Mie­les­tä­ni teh­tä­väs­sä olleet ala­koh­dat hel­pot­ti­vat huo­mat­ta­vas­ti vas­taa­mis­ta, kos­ka nii­den ansios­ta vas­taus­ta ei tar­vin­nut suun­ni­tel­la sen kum­mem­min ja toi­saal­ta tie­si mihin pitää vas­ta­ta, kun teh­tä­vä oli jaet­tu pie­niin osiin. Yllä­tyin tosin, kun huo­ma­sin, että kaik­kien haki­joi­den pis­tei­den valos­sa tämä teh­tä­vä ei ollut­kaan hel­poin kir­joi­tus­teh­tä­vis­tä, sil­lä pis­tei­den puo­les­ta teh­tä­vä 5 (vies­tin­tä­oi­keus) oli men­nyt haki­joil­la par­hai­ten ja vain nel­jä (Hel­sin­gin) haki­jaa oli saa­nut teh­tä­väs­tä 3 täy­det pis­teet. Itse sain täs­tä insol­vens­sin teh­tä­väs­tä 8/10 pistettä.

Koneel­le kir­joi­te­tun ver­sion vas­tauk­ses­ta­ni löy­dät tääl­tä, jos­ta voit tal­len­taa kysei­sen tie­dos­ton koneel­le­si halua­mas­sa­si tiedostomuodossa.

Kopio valintakoevastauksesta tehtävään 3 oikiksen valintakokeessa.
Vas­tauk­se­ni teh­tä­vään 3.

Teh­tä­vä 4 — esineoikeus

Kuten sanoin jo aiem­mas­sa pos­tauk­ses­sa, tämä esi­neoi­keu­den teh­tä­vä oli kiis­tat­ta kokeen vai­kein. Lisäk­si kukaan ei ollut saa­nut täs­tä teh­tä­väs­tä täy­siä pisteitä.

Teh­tä­vän­an­to oli täyn­nä eri­lai­sia mää­rä­ai­ko­ja, ja itse pel­kä­sin ajan lop­pu­van tätä teh­tä­vää teh­des­sä­ni. Täs­tä syys­tä en suun­ni­tel­lut vas­taus­ta­ni juu­ri yhtään eril­li­sel­le pape­ril­le. Tämän var­mas­ti huo­maa­kin, mut­ta mie­les­tä­ni vas­tauk­ses­ta­ni tuli muu­ta­mia kir­joi­tus­vir­hei­tä lukuun otta­mat­ta mel­ko sel­keä. Pel­kä­sin vain kokeen jäl­keen, että en ollut kir­joit­ta­nut sään­nök­siä vaa­dit­ta­val­la tark­kuu­del­la, mut­ta ilmei­ses­ti se ei ollut lii­ak­si hai­tan­nut menoa, kos­ka sain täs­tä teh­tä­väs­tä lopul­ta 7/10 pis­tet­tä. Yöl­lä vas­taus­ta koneel­le kir­joit­taes­sa­ni nau­rah­din vain sil­le, että olin selit­tä­nyt yhden sään­nök­sen koh­dal­la “erä­päi­väs­tä” vaik­ka tar­koi­tus on ollut kir­joit­taa “mää­rä­päi­vä” 😀

 Koneel­le kir­joi­te­tun vas­tauk­sen löy­dät­te tääl­tä.

Kopio valintakoevastauksesta tehtävään 4 oikiksen valintakokeessa.
Vas­tauk­se­ni teh­tä­vään 4.

Teh­tä­vä 5 — viestintäoikeus

Kokeen jäl­keen juu­ri tämä teh­tä­vä tun­tui men­neen huo­noin­ten, sil­lä jo kokees­sa tie­sin vas­tauk­se­ni ole­van seka­va. Tun­gin vain vas­tauk­seen kai­ken mah­dol­li­sen mitä mie­lee­ni tuli ja nau­roin­kin eilen yöl­lä sil­le fak­tal­le, että olin onnis­tu­nut saa­maan täl­lai­sel­la vas­tauk­sel­la 7/10 pis­tet­tä, var­sin­kin kun vas­tauk­se­ni sisäl­si pal­jon asioi­ta, mitä ei oltu edes pis­tey­tet­ty mal­li­vas­tauk­sen mukaan. Ehkä tämä vas­taus vain kuvas­taa sitä, että sel­ke­ää vas­taus­ta tär­keäm­pää on se, että teh­tä­vään liit­ty­vät sään­nök­set ja oikeus­läh­teet ovat kir­joi­tet­tu auki.

Koneel­le kir­joi­te­tun ver­sion löy­dät­te tääl­tä.

Kopio valintakoevastauksesta tehtävään 5 oikiksen valintakokeessa.
Vas­tauk­se­ni teh­tä­vään 5.

Lopuk­si

Mikä­li joku on teke­mäs­sä oikai­su­pyyn­töä ja vas­tauk­sis­ta­ni on sii­nä hyö­tyä, minun puo­les­ta voit­te vapaas­ti vii­ta­ta nii­hin oikai­su­pyyn­nös­sän­ne. Lisäk­si jos muu­ten tar­vit­set­te apua oikai­su­pyyn­nön teke­mi­seen, voit­te lait­taa säh­kö­pos­tii­ni ([email protected]) vies­tiä, jos voi­sin olla joten­kin avuk­si. Muis­ta­kaa kui­ten­kin, että oikai­su­pyyn­nön on olta­va peril­lä Hel­sin­gin yli­opis­ton haki­ja­pal­ve­luis­sa vii­meis­tään per­jan­tai­na 15.7.2016 klo 15.00.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

34 ajatusta aiheesta “16 § Omat vastaukset”

 1. Kii­tos tosi pal­jon kun jul­ka­sit nää! 🙂 Täs­sä par­hail­laan yri­tän väsä­tä oikai­su­pyyn­töä… On tää turhauttavaa 😀

 2. Olen kir­joi­tel­lut 3§-postauksen alus­sa (http://unelmanaoikis.blogspot.fi/2015/11/3‑oikikseen-2016-hakuinfo.html) hie­man tuos­ta ensikertalaiskiintiöstä.

  Tänä vuon­na ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöl­lä ei ollut mitään mer­ki­tys­tä, sil­lä Hel­sin­kiin pääs­seis­tä 82,5% oli ensi­ker­ta­lai­sia (ensi­ker­ta­lai­sil­le oli varat­tu 75% pai­kois­ta) ja Vaa­saan sisään­pääs­seis­tä ensi­ker­ta­lai­sia oli 100%. Epäi­len, että mui­hin­kaan oikik­siin tuo ensi­ker­ta­lais­kiin­tiö ei vai­kut­ta­nut, kos­ka kuten todet­tua, ovat suu­rin osa sisään­pää­se­vis­tä aina hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät ennes­tään omaa opiskelupaikkaa.

  Täs­sä vie­lä tilas­to­ja Hel­sin­gin ja Vaa­san pää­sy­ko­kees­ta ja sisään­pääs­seis­tä: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/Lukum%C3%A4%C3%A4ri%C3%A4.pdf

 3. “Hen­ki­löt, jot­ka eivät ole aikai­sem­min suo­rit­ta­neet Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­män mukais­ta kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa eivät­kä vas­taa­not­ta­neet kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­vaa opis­ke­lu­paik­kaa syys­lu­ku­kau­del­la 2014 tai sen jäl­keen alka­nees­ta kou­lu­tuk­ses­ta ovat ensikertalaisia.”

  Ensi­ker­ta­lai­suus ei siis tar­koi­ta kir­jai­mel­li­ses­ti sitä, että haet ensim­mäis­tä kertaa.

 4. Toden­nä­köi­ses­ti et. Tie­ten­kin ensi vuon­na suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä on enem­män ei-ensi­ker­ta­lai­sia hake­mas­sa, sil­lä on men­nyt taas yksi haku­ke­vät ja luku­vuo­si ja haki­ja on mah­dol­li­ses­ti otta­nut toi­sen opis­ke­lu­pai­kan / suo­rit­ta­nut toi­sen kor­kea­kou­lu­tut­kin­non tuon 2014 jälkeen.

 5. Hin­ta-laa­tusuh­teel­ta par­haat val­men­nus­kurs­sit ovat Var­jo­val­men­nuk­sel­la, sil­lä ne ovat täy­sin ilmai­sia. Jos kui­ten­kin valit­see kau­pal­li­sen kurs­sin, jois­sa tie­ten­kin ovat parem­mat resurs­sit ope­tuk­seen, niin ehkä kui­ten­kin kal­lis­tui­sin Pykä­län kurs­sei­hin. Ehkä suu­rim­pa­na teki­jä­nä hin­ta, sil­lä jos Super-Takuu mak­saa lähem­mäs 6000 euroa vrt. Tehon 1195 euroa. Kum­mas­ta­kaan kurs­sis­ta en omaa koke­mus­ta, mut­ta en näe että 6000 euron kurs­si antaa rat­kai­se­van pal­joa enem­pää hake­mis­ta var­ten. Sisään­pää­sys­sä kui­ten­kin tär­kein­tä on oma moti­vaa­tio ja teke­mi­nen, val­men­nus­kurs­sit taas aut­ta­vat hio­maan tie­tyt tek­ni­set asiat kun­toon sekä aut­ta­vat ymmär­tä­mään sen kuin­ka pal­jon koet­ta var­ten tulee­kaan lukea.

  Toi­nen syy mik­si valit­si­sin Pykä­län kurs­sin on se, että jos mei­naa yhtään olla opis­ke­li­ja­rien­nois­sa muka­na, niin voit aja­tel­la Pykä­län kurs­sin osta­mal­la sijoit­ta­va­si omaan opiskelijaelämään.

  Tii­vis­tet­ty­nä: Valit­si­sin Teho­kurs­sin näis­tä kahdesta.

 6. Se tosi­aan on sii­nä etu­na, mut­ta itse ajat­te­len asian niin, että kos­ka ole­tuk­se­na on pääs­tä sisäl­le, niin sil­loin tuo 6000 euroa menee. Ei kum­pi­kaan tie­ten­kään mikään huo­no vaih­toeh­to ole, mut­ta jos halu­aa ottaa myös talou­del­li­sen näkö­kul­man huomioon.

  Lisäk­si jos tänä vuon­na esim. Teho-kurs­sil­la olleet haki­jat ker­toi­vat, että luen­to­ja oli mel­kein lii­kaa lyhen­ty­nee­seen lukuai­kaan näh­den, joka taas vie oma­toi­mi­sel­ta luke­mi­sel­ta aikaa pois, niin mikä­hän tilan­ne oli­si noin­kin laa­jal­la kurs­sil­la. Tie­ten­kin luen­to­ja voi aina jät­tää väliin (kuten itse tein tänä kevää­nä) tilan­teen mukaan, mut­ta onko sil­loin alun­pe­rin­kään jär­ke­vää mak­saa kurs­sis­ta luen­to­jen takia. Jokai­nen haki­ja on eri­lai­nen oppi­ja, mut­ta itse pidin val­men­nus­kurs­sien tär­keim­pi­nä antei­na vas­taus­tek­nii­kan ope­tus­ta, har­joi­tus­teh­tä­vät ja ‑kokeet sekä ehkä tie­tyn­lai­nen luke­mi­sen rytmittäminen.

 7. Tänä vuon­na Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen (suo­men kiel­tä tai­ta­vat) oli 2459 haki­jaa. Tämä vajaa 2500 ihmis­tä siis lait­toi Opin­to­po­lus­sa yhdek­si haku­vaih­toeh­dok­seen. Kokee­seen näis­tä osal­lis­tui lopul­ta “vain” 1640 hakijaa.

  Näis­sä haki­jois­sa on useam­pia ryh­miä, joi­ta voi­si jao­tel­la esim.

  1. Tosis­saan luke­neet
  2. Luke­mi­sen aika­na luo­vut­ta­neet tai muis­ta yllät­tä­vis­tä elä­män­ti­lan­teis­ta joh­tuen luo­vut­ta­neet hen­ki­löt, jot­ka tule­vat kat­so­maan kokeen
  3. Hen­ki­löt, jot­ka tule­vat vain kat­so­maan kokeen tar­koi­tuk­se­naan hakea tosis­saan seu­raa­va­na vuon­na sekä hen­ki­löt jot­ka osal­lis­tu­vat kokee­seen vain, että TE-toi­mis­ton vaa­ti­mus kah­des­ta hae­tus­ta opis­ke­lu­pai­kas­ta täyttyy

  Tämä on nyt erit­täin vah­vaa mutui­lua, mut­ta sanoi­sin, että kun tuos­ta 1640 haki­jan jou­kos­ta kar­si­taan pois ne, jot­ka läh­te­vät heti 30minuutin kulues­sa kokeen alka­mi­sen jäl­keen, niin jäl­jel­le jää alle tuhat ns. tosis­saan hake­vaa. Ja kos­ka sisään kui­ten­kin ote­taan 200 haki­jaa, niin sisään­pää­sy­kin alkaa näyt­tää valoi­sam­mal­ta tilas­to­jen valossa.

  Fak­ta on kui­ten­kin se, että kil­pai­lu on kai­kes­ta huo­li­mat­ta kovaa ja työ­tä sisään­pää­syn eteen jou­tuu teke­mään pal­jon, mut­ta niin vai­ke­aa se ei ole mitä tilas­tot saat­tai­si­vat antaa ymmärtää.

 8. Moi!

  Oon hake­mas­sa Hel­sin­gin oikik­seen ensi vuon­na, ja oon saa­nu tosi pal­jon tie­toa ja moti­vaa­tio­ta sun blo­gis­ta, joten kii­tos ihan hir­veäs­ti siitä! 🙂

  Oon päät­tä­ny tilaa­va­ni Pykä­län etä­kurs­sin, ja katoin että säkin olit tilan­nut sen pari vuot­ta sit­ten, niin halui­sin kysyä sul­ta pari aihee­seen liit­ty­vää käy­tän­nön jut­tua 😀 Eli tulee­ko ne mate­ri­aa­lit siis ihan pos­tis­sa? Ja jos näin on, niin tule­vat­ko kaik­ki mate­ri­aa­lit (mukaan lukien esim. väli­ko­keet) yhtä aikaa pos­tis­sa vai eris­sä? Ja muis­tat­ko vie­lä, mil­loin suun­nil­leet sait etä­kurs­si­ma­te­ri­aa­lin pos­tis­sa? 🙂 En mal­ta odot­taa, että ne kurs­si­ku­vauk­set tulee, joten olis tosi iha­naa, jos vai­vau­tui­sit vas­taa­maan! Jos sul­la on vie­lä jotain muu­ta tär­ke­ää tie­toa aihees­ta, niin oisin tosi kiin­nos­tu­nut kuulemaan!

 9. Hei,

  Pahoit­te­lut etten huo­man­nut aiem­min kom­ment­tia­si! Muka­va kuul­la, että blo­gis­ta on ollut hyö­tyä ja toi­vot­ta­vas­ti sii­tä on myös jat­kos­sa, sil­lä tar­koi­tuk­se­na on ensi vii­kol­la pit­käs­tä aikaa taas kir­joi­tel­la uusi postaus 🙂

  Kevääl­lä 2014 muis­taak­se­ni mate­ri­aa­le­ja tuli kah­des­sa eri eräs­sä, sil­lä sil­loin esim. teh­tä­vä­pa­ket­ta­ja oli kak­si. Tänä vuon­na teh­tä­vä­pa­ket­te­ja tosin oli lyhyem­mäs­tä lukua­jas­ta(?) joh­tuen vain yksi. Väli­ko­kei­den kysy­myk­siä ei (muis­taak­se­ni) saa­tu ollen­kaan fyy­si­se­nä, vaan kysy­myk­set löy­tyi­vät netis­tä val­men­nus­kurs­si-alus­tan kaut­ta. Ensim­mäi­nen kon­kreet­ti­nen mate­ri­aa­li­pa­ket­ti tai­si tul­la n. kol­men vii­kon jäl­keen kir­jo­jen jul­kai­sus­ta, sil­lä sii­nä tuli mm. tii­vis­tel­mät kir­jois­ta. Sitä aiem­min saat­toi tul­la joku ylei­sem­pi info­pa­ket­ti luku- ja vastaustekniikoista. 

  Muu­ta tär­ke­ää tie­toa val­men­nus­kurs­sei­hin liit­tyen ei tule mie­leen, mut­ta vas­tai­len mie­lel­lä­ni myös mui­hin kysy­myk­siin ja val­men­nus­kurs­seis­ta voi tar­kem­min kysyä kurs­si­pääl­li­köil­tä ([email protected]). Lisäk­si mikä­li satut asu­maan pk-seu­dul­la, niin Pykä­lä jär­jes­tää infoil­lat to 10.11 ja ti 15.11 (http://pykala.fi/valmennuskurssit/ajankohtaista/).

 10. Jes, kii­tos tosi pal­jon inofr­ma­tii­vi­ses­ta vastauksesta 🙂

  Vie­lä haluai­sin kysyä, mil­loin ja mis­tä sait nämä etä­kurs­sia kos­ke­vat tie­dot? Eli mil­loin sait tie­tää esi­mer­kik­si teh­tä­vä­pa­ket­tien mää­räs­tä tai sii­tä miten val­men­nus­kurs­sia­lus­tal­le tai kurs­si­Net­tiin pääsee? 

  Ja onko tämä val­men­nus­kurs­sia­lus­ta, jos­ta mai­nit­sit, jon­kin­lai­nen Google class­roo­min tapai­nen alus­ta, jon­ne tulee tie­toa ja palau­tus­päi­vien päi­vä­mää­riä yms.? 😀

 11. Nyt täy­tyy kyl­lä vali­tet­ta­vas­ti sanoa, että en mil­lään muis­ta tar­kas­ti mil­loin tie­dot saa­tiin. Mah­dol­li­ses­ti hie­man ennen pää­sy­koe­kir­jo­jen ilmes­ty­mis­tä(?), sil­lä kurs­si­net­ti oli aina­kin käy­tös­sä heti kir­jo­jen jul­kai­sus­ta lähtien.

  Itsel­lä­ni ei ole koke­mus­ta Google class­roo­mis­ta, mut­ta kurs­si­net on siis hie­man foo­ru­mi­sys­tee­mil­lä luo­tu sivus­to, jos­sa 2014 oli esim. jokai­sel­le pää­sy­koe­kir­jal­le omat alu­eet ja nämä oli vie­lä jaet­tu eri kap­pa­lei­hin mis­sä sit­ten saat­toi kysyä kysy­myk­siä pää­sy­koe­kir­jo­jen asiois­ta ja joi­hin avus­ta­vat opet­ta­jat sit­ten vas­tai­li­vat. Toki kurs­si­net­ti­kin on saat­ta­nut muut­tua täs­sä paris­sa vuodessa 😀

 12. Koit­ko muu­ten ne val­men­nus­kurs­sin muka­na tul­leet teh­tä­vät hyö­dyl­li­sik­si? Ootan nii­tä var­maan eni­ten val­men­nus­kurs­sil­ta, kos­ka oon kuul­lu että niis­tä oli­si pal­jon hyötyä 🙂

  Oli­ko ne teh­tä­vien mal­li­vas­tauk­set hyvin laa­dit­tu­ja tai vas­ta­si­ko ne laa­dul­taan suun­nil­leen tie­de­kun­nan sivuil­ta löy­ty­vien van­ho­jen pää­sy­ko­kei­den mal­li­vas­tauk­sia? Oli­ko ne myös laa­dit­tu suun­nil­leen samal­la vas­taus­tek­nii­kal­la? Aion siis käyt­tää vas­taus­tek­nii­kan oppi­mi­sen apu­na sekä näi­tä val­men­nus­kurs­sil­ta saa­ta­vien teh­tä­vien mal­li­vas­tauk­sia että tie­de­kun­nan jul­kai­se­mien van­ho­jen pää­sy­ko­kei­den mal­li­vas­tauk­sia, joten toi­vot­ta­vas­ti molem­mis­sa on käy­tet­ty yhden­mu­kais­ta vas­taus­tek­niik­kaa, etten häm­men­ny liikaa 😀

  Haluan myös vii­mei­sim­män ano­nyy­min tapaan kiit­tää sua sun blo­gin tar­joa­mas­ta suu­res­ta ins­pi­raa­tion määrästä!

 13. Keh­tai­sin väit­tää, että val­men­nus­kurs­sin anti­mis­ta teh­tä­vät ovat kaik­kein hyö­dyl­li­sim­piä — kun­han nii­tä vain tekee. Nii­tä teh­des­sä saat rutii­nia vas­taus­tek­niik­kaan ja omia vas­tauk­sia tar­kas­taes­sa taas huo­maat mitä vas­tauk­ses­ta puut­tui ja toden­nä­köi­ses­ti muis­tat­kin tämän asian sen jäl­keen parem­min. Teh­tä­vien kans­sa ei mis­sään nimes­sä saa teh­dä samaa vir­het­tä kuin itse tein ensim­mäi­se­nä haku­vuon­na, että jätin nii­tä teke­mät­tä kos­ka mie­les­tä­ni en vie­lä osan­nut tar­peek­si hyvin / teh­tä­vien teko vei aikaa luke­mi­sel­ta (teh­tä­vät ovat nime­no­maan lois­ta­va eri­lai­nen tapa oppia) / tein vain moni­va­lin­ta­teh­tä­viä, kos­ka ne oli­vat haus­kim­pia teh­dä. Teh­tä­viä tekies­sä onkin tar­koi­tus men­nä oman muka­vuusa­lu­een ulko­puo­lel­le ja tot­tua sii­hen tun­tee­seen, että itse pää­sy­ko­kees­sa et jää­dy ja jää sur­kut­te­le­maan kuin­ka inhot­ta­val­ta joku teh­tä­vä vaikuttaa.

  Mal­li­vas­tauk­set ovat kyl­lä laa­dit­tu samal­la tek­nii­kal­la kuin itse tie­de­kun­nan sivuil­la ole­vat mal­li­vas­tauk­set van­hoi­hin pää­sy­ko­kei­siin tai että molem­mis­ta tulee kyl­lä ilmi vas­taus­tek­niik­ka niin oikeus­ta­pauk­seen (sään­tö-sovel­lus-joh­to­pää­tös) kuin essee­seen­kin. Teh­tä­vät kui­ten­kin Pykä­läl­lä­kin laa­tii suu­rim­mak­si osak­si opis­ke­li­jat ja tämä voi vali­tet­ta­vas­ti välil­lä näkyä teh­tä­vien (tai mal­li­vas­taus­ten) tasos­sa. Suo­raan sanot­tu­na tämän kevään moni­va­lin­ta­teh­tä­vis­sä (teh­tä­vä­pa­ke­tis­sa) oli huo­les­tut­ta­van pal­jon luo­kat­to­mia teh­tä­viä, mut­ta näi­den­kin teke­mi­ses­tä kyl­lä oppi. Teh­tä­vien teke­mi­sen ja muun luke­mi­sen välil­lä pitää vain löy­tää sopi­va balans­si. Oikeus­ta­paus- ja essee­teh­tä­vät taas ovat yleen­sä ihan “oikei­den” juris­tien laa­ti­mia, joten ne ovat yleen­sä poik­keuk­set­ta hyviä ja simu­loi­vat mel­ko lähel­le pää­sy­ko­kees­sa­kin tule­via kysymyksiä.

  Sum­ma sum­maa­rum: TEHKÄÄ TEHTÄVIÄ, vaik­ka ne välil­lä tun­tui­si­kin inhot­ta­vil­ta tai tun­tuu ettei oma osaa­mi­nen rii­tä nii­hin vie­lä. Vir­hei­tä teke­mäl­lä ja nime­no­maan TEKEMÄLLÄ oppii parhaiten!

  Muka­va kuul­la, että yhä useam­pi löy­tää blo­gin hyö­dyl­li­sek­si! 🙂 Vaik­ka blo­gi elää­kin täl­lä het­kel­lä hil­jai­se­los­sa kii­rei­den takia, niin esim. tääl­lä kom­men­teis­sa saa ja pitää kysyä miel­tään askar­rut­ta­via kysy­myk­siä, joi­hin vas­taan mel­ko nopeasti.

 14. Hei!

  Miten on opis­ke­lu tie­de­kun­nas­sa men­nyt ensim­mäi­se­nä syk­sy­nä? Oli­si kiva lukea tun­te­muk­sia­si. Ymmär­ret­tä­vää toki on, jos aika ei opis­ke­lul­ta ja muul­ta elä­mäl­tä rii­tä blogiin. 🙂

 15. Hei,

  Suo­raan puhut­tu­na opis­ke­lut oli­si­vat voi­neet sujua parem­min­kin, sil­lä ensim­mäi­nen kuu­kausi meni kiel­tä­mät­tä eri­lais­ten tapah­tu­mien paris­sa (var­sin­kin kun sain hyväk­si­luet­tua mel­kein kaik­ki aloi­tuso­pin­not avoi­men kurs­seil­la) 😀 Tent­tei­hin on tie­ten­kin koi­tet­tu panos­taa ja välil­lä on tul­lut oltua kir­jas­tol­la vie­lä 23.00 aikaan, mut­ta var­sin­kin Hel­sin­gin oikik­ses­sa tapah­tu­mien mää­rä on posi­tii­vi­nen ongel­ma. Tie­ten­kin tähän sisäl­tyy opis­ke­li­ja­bi­lei­tä­kin, mut­ta Pykä­län ja mui­den kaut­ta avau­tuu niin pal­jon mah­dol­li­suuk­sia mie­len­kiin­toi­siin tapah­tu­miin. Tänää­kin olin lähem­mäs vii­si tun­tia excul­la (=yri­tys­vie­rai­lu) isos­sa kon­sult­ti­fir­mas­sa, joka oli ääret­tö­män mie­len­kiin­toi­nen ja täs­tä syys­tä jäin­kin yli tun­nik­si kyse­le­mään työn­te­ki­jöil­tä kaik­kea mah­dol­lis­ta 😀 Toi­se­na esi­merk­ki­nä toi­mii tiis­tai­na ollut Ener­gian tule­vai­suus ‑semi­naa­ri, jos­sa käsi­tel­tiin nimen­sä mukai­ses­ti ener­gian tule­vai­suut­ta ja eri­lai­sia ener­gia­oi­keu­del­li­sia asioi­ta. Ja kos­ka näi­tä tapah­tu­mia riit­tää, niin niil­lä saa hyvin äkkiä oman kalen­te­rin­sa täy­teen. Voin vaik­ka johon­kin pos­tauk­seen sisäl­lyt­tää kuvan omas­ta kalen­te­ris­ta­ni, jot­ta hah­mo­tat­te min­kä­lai­sia mun vii­kot ovat oikisopiskelijana.

  Olen lupail­lut tääl­lä jo muu­ta­maan ottee­seen päi­vit­tää pian taas blo­gia, mut­ta enkö­hän vii­meis­tään kuun lop­puun men­nes­sä saa taas käyn­nis­tet­tyä blo­gin uudel­leen, kun sopi­musoi­keu­den­kin tent­ti on 24.11 ohi! Toki sil­lä välin tääl­lä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­til­la ([email protected]) voi kysel­lä mie­leen­tu­le­via asioi­ta, joi­hin pys­tyn vas­taa­maan nopeam­min 🙂 Ja ehdot­ta­kaa myös esi­mer­kik­si aihei­ta, mitä nime­no­maan haluai­sit­te kuul­la esim. opinnoista.

 16. Moi! Tääl­lä vie­lä yksi joka oli­si inno­kas kuu­le­maan opin­nois­ta­si oikik­ses­sa! 🙂 Sil­lä välin haluai­sin kysyä nois­ta pää­sy­ko­keen teh­tä­vien vas­taa­mi­ses­ta, eli ne käsi­teet mää­ri­tel­lä teh­tä­vis­sä suun­nil­leen ihan samal­la taval­la kuin kir­jas­sa jos on ne vas­tauk­set ope­tel­lu ulkoa? 😀 Tai tulee­ko sii­tä jotain mii­nus­ta että pitäis vas­ta­ta joten­kin omin sanoin?

 17. Hei! 🙂

  Käsit­tei­den mää­rit­te­lyn tark­kuus ja sään­nös­ten kir­joit­ta­mi­sen tark­kuus ovat ikui­suus­ky­sy­myk­siä mihin ei ole mitään kiveen­ha­kat­tua fak­taa. Kol­met pää­sy­ko­keet teh­nee­nä voin kui­ten­kin sanoa, ettei käsit­tei­tä tai sään­nök­siä tar­vit­se osa­ta aivan sanas­ta sanaan ulkoa niin kuin ne ovat kir­jas­sa, vaan riit­tää kun käsit­tei­den ja sään­nös­ten SISÄLTÖ pysyy samana.

  Esi­mer­kik­si riko­soi­keu­del­li­nen lail­li­suus­pe­ri­aa­te mää­ri­tel­lään perus­tus­lais­sa seu­raa­vas­ti: “Ketään ei saa pitää syyl­li­se­nä rikok­seen eikä tuo­mi­ta ran­gais­tuk­seen sel­lai­sen teon perus­teel­la, jota ei teko­het­kel­lä ole lais­sa sää­det­ty ran­gais­ta­vak­si. Rikok­ses­ta ei saa tuo­mi­ta anka­ram­paa ran­gais­tus­ta kuin teko­het­kel­lä on lais­sa säädetty.”

  En kek­si nyt mitään esi­merk­kiä, miten tuon voi­si muo­toil­la omin sanoin, mut­ta jos esim. jät­täi­sit sanan “teko­het­kel­lä” kir­joit­ta­mat­ta, niin tuon käsitteen/säännöksenhän sisäl­tö muut­tui­si täy­sin. Täl­löin sään­nös tar­koit­tai­si, että riit­täi­si jos sään­nös on teko­het­ken jäl­keen lisät­ty lakiin, mikä on nime­no­maan se asia, mikä tuol­la peri­aat­teel­la halu­taan estää eli taan­neh­ti­va lainsäädäntö.

  Käsit­tei­tä ja sään­nök­siä kir­joit­taes­sa tulee siis olla tark­ka­na, ettei muu­ta esim. täl­lä taval­la sisäl­töä tai kir­joit­ta­mal­la ja-sanan sijaan tai. Mut­ta käsit­teen mää­rit­te­lyn ei tar­vit­se todel­la­kaan olla täy­sin sama sana­jär­jes­tyk­sel­tään yms. kun­han sisäl­tö pysyy samana.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä sel­ven­si asiaa!

 18. Jes, kii­tos tosi pal­jon vas­tauk­ses­ta! 🙂 haluai­sin vie­lä kysyä nois­ta pää­sy­koe­kir­jois­ta, eli onko ns. “ope­tus” eri kir­joit­ta­jien kir­jois­sa suun­nil­leen saman­ta­sois­ta? 😀 Vai onko jonain vuon­na tul­lut vas­taan vaik­ka sel­lai­nen kir­ja, jos­sa asiat oli­si seli­tet­ty eri­tyi­sen epä­tar­kas­ti tms.?

 19. Kir­jo­jen taso “ymmär­ret­tä­vyy­des­sä” voi ihan hyvin vaih­del­la ja vaih­te­lee­kin. Kir­jan epä­sel­vyys voi kir­joit­ta­jan epä­sel­vyy­den lisäk­si joh­tua myös vain yksin­ker­tai­ses­ti vai­keas­ta aihees­ta, kuten esi­mer­kik­si koin 2014 valin­ta­koe­kir­ja­na olleen imma­te­ri­aa­lioi­keu­den teok­sen vai­keak­si. Aihei­den vai­keu­det ovat tie­ten­kin mie­li­pi­de­ky­sy­myk­siä, mut­ta yleen­sä kir­jo­jen jou­kos­sa saat­taa olla se yksi, mitä useam­pi haki­ja pitää aiheen­sa puo­les­ta vaikeana.

  Mitä tulee kir­jo­jen “ope­tuk­seen”, niin esi­mer­kik­si tänä vuon­na Hel­sin­gin yhte­nä pää­sy­koe­kir­ja­na ollut “Joh­da­tus esi­neoi­keu­teen” oli kir­joi­tet­tu todel­la hei­kos­ti, kun ote­taan huo­mioon kir­jan luki­ja­kun­ta eli oikeus­tie­teel­li­seen vas­ta pyr­ki­vät. Asiat oli­vat kir­jas­sa useas­sa koh­taa seli­tet­ty vai­keas­ti tai moni­mut­kai­ses­ti, mut­ta onnek­si val­men­nus­kurs­sil­la opet­ta­ja osa­si sit­ten ava­ta näi­tä koh­tia ymmärrettäväksi.

  Valin­ta­koe­kir­jat kir­joi­te­taan siten, että pro­fes­so­rit käyt­tä­vät hyväk­si aiem­min kir­joit­ta­mi­aan laa­jem­pia teok­sia, jois­ta he sit­ten copy pas­tea­vat valin­ta­koe­kir­joi­hin ne asiat tii­viim­min, kos­ka valin­ta­koe­kir­jois­sa on tie­tyt sivu­mää­rä­ra­joi­tuk­set. Täs­tä syys­tä on ihan nor­maa­lia, että kir­jat ovat mel­ko heik­ko­laa­tui­sia — valitettavasti.

 20. Riip­puu hie­man mitä jul­kai­su­ja olet luke­nut, sil­lä pää­sy­koe­kir­jat ovat aina oikeu­de­na­lan perus­teok­sia, jot­ka on hie­man ymmär­ret­tä­vem­piä kuin esim. var­si­nai­set juri­dii­kan alan teok­set. Mut­ta mikä­li et ole luke­nut aiem­min juri­dis­ta teks­tiä, niin tuo on nor­maa­lia eikä sii­tä kan­na­ta lan­nis­tua. Kun itse tutus­tuin ensim­mäis­tä ker­taa syvem­min juri­di­seen teks­tiin abi­vuo­te­na­ni lukios­sa, niin en ymmär­tä­nyt juu­ri mitään kir­joi­te­tuis­ta asioista.

  Kun taas 2014 sain ensim­mäi­sen ker­ran pää­sy­koe­kir­ja­ni etee­ni, niin ensim­mäi­se­nä luku­päi­vä­nä­ni suu­rin osa asiois­ta tun­tui­vat vai­keas­ti ymmär­ret­tä­vil­tä vaik­ka­kin kyse oli pää­sy­koe­kir­jas­ta ja aihee­na oli hal­lin­to-oikeus, mikä on yksi ehkä “hel­poim­pia” oikeu­de­na­lo­ja ymmär­tää. Kevään aika­na tulet kui­ten­kin luke­maan niin inten­sii­vi­ses­ti pää­sy­koe­kir­jo­ja, että tulet kyl­lä ymmär­tä­mään mel­ko nopeas­ti mitä niis­sä sano­taan ja pää­set sisäl­le juri­di­seen teks­tiin. Alus­sa ei pidä vain säi­käh­tää sitä, jos teks­ti tun­tuu han­ka­lal­ta, sil­lä se tulee kyl­lä mene­mään nopeas­ti ohi ja esim. val­men­nu­kurs­sil­la / minul­ta voi kysyä sel­ko­kie­li­sem­pää ver­sio­ta jos­tain han­ka­las­ta kohdasta.

  Tsemp­piä jo nyt kevääseen!

 21. Läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys vaih­te­lee tie­de­kun­nit­tain ja ellei Rol­lo ole tänä vuon­na muut­ta­nut käy­tän­töään, niin sin­ne läh­tö­pis­teil­lä voi olla erit­täin suu­ri­kin mer­ki­tys. Mut­ta vas­taan nyt vain Hel­sin­gin ja Vaa­san läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tyk­sen puolesta.

  Läh­tö­pis­tei­tä on voi­nut saa­da max. 32 pis­tet­tä, joten läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys sel­vi­ää kat­so­mal­la vii­me vuo­sien yhteis­pis­te­kiin­tiön pis­te­ra­jo­ja. Vii­me vuon­na yhteis­pis­te­kiin­tiön pis­te­ra­ja oli 61 eli mikä­li oli­sit saa­nut täy­det läh­tö­pis­teet oli­sit tar­vin­nut pää­sy­ko­kees­ta vain 29 pis­tet­tä. Tätä voi­daan ver­ra­ta sit­ten koe­pis­te­kiin­tiön rajaan, joka oli 36 pis­tet­tä (joka iki­nen 36 pis­tet­tä kokees­ta saa­nut on siis tul­lut hyväk­sy­tyk­si läh­tö­pis­teis­tä riip­pu­mat­ta). Toi­sin sanoen par­haim­mil­la mah­dol­li­sil­la läh­tö­pis­teil­lä oli­si saa­nut vii­me vuon­na anteek­si 7 pis­teen ver­ran itse kokeessa. 

  Tääl­tä voi kat­soa vii­me vuo­sien pää­sy­ko­kei­den pis­te­ra­jo­ja: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/index-uusi.html ja tääl­tä läh­tö­pis­tei­den mää­räy­ty­mi­ses­tä: http://www.helsinki.fi/oikeustiede/opiskelijaksi/valintakokeet/2016/Hakuopas-2016.pdf

  Näin voit itse las­kea pal­jon eri­lai­sil­la läh­tö­pis­teil­lä valin­ta­ko­kees­sa voi­si saa­da hyö­tyä. Fak­ta kui­ten­kin on se, että läh­tö­pis­teis­tä hyö­tyäk­seen tulee kir­joit­taa mel­ko hyvät pape­rit, mut­ta erin­omai­sil­la pape­reil­la voi saa­da monen­kin pis­teen edun. Koe­pis­te­kiin­tiös­sä­kin läh­tö­pis­teil­lä voi olla poik­keuk­sel­li­ses­ti mer­ki­tys­tä, mikä­li tar­peek­si moni saa samat pis­teet ja näis­tä vali­taan sisään­pää­se­vät läh­tö­pis­tei­den perusteella.

  Tie­dän, että läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys­tä väki­sin­kin tulee mie­tit­tyä, mut­ta tähän sopii par­hai­ten fraa­si “kir­joi­ta ja unoh­da”, sil­lä pää­sy­ko­kei­siin jou­dut joka tapauk­ses­sa luke­maan täy­sil­lä läh­tö­pis­teis­tä huo­li­mat­ta, sil­lä et voi miten­kään enna­koi­da saa­maa­si pis­te­mää­rää kokees­ta enna­kol­ta, joten ren­nos­ti otta­mi­sel­le ei ole varaa edes LLLL-pape­reil­la. Läh­tö­pis­teet tule­vat sit­ten mah­dol­li­ses­ti avuk­si kokeen jäl­keen, jos olet teh­nyt mokia kokees­sa ja paik­kaa­vat näi­tä pistemenetyksiä.

  Kes­ki­ty siis nyt kir­joi­tuk­siin täy­sil­lä ja sen jäl­keen pää­sy­ko­kei­siin vie­lä kah­ta kovem­paa. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta voi olla (vali­tet­ta­vas­ti) hyö­tyä myös sisään­pää­syn jäl­keen, kun hae­taan ensim­mäis­tä oman alan työ­paik­kaa ja jol­la­kin pitää erot­tua muis­ta hakijoista.

 22. Pape­reil­le ei ole mer­ki­tys­tä ‑lausah­dus tulee sii­tä, että vaik­ka haki­jal­la oli­si kuin­ka hyvät pape­rit, niin se ei anna varaa höl­lä­tä pää­sy­koe­lu­ke­mi­ses­sa, kos­ka on aivan mah­do­ton­ta arvioi­da oman luke­mi­sen­sa perus­teel­la min­kä­lai­siin pis­tei­siin yltää. Eli hyvien pape­rei­den hyö­ty tulee vas­ta kokeen jäl­keen ja yhtä tosis­saan on luet­ta­va kuin huo­noil­la pape­reil­la. Tämä siis Hel­sin­gin osal­ta, uskal­tai­sin jopa väit­tää, että Rol­los­sa erin­omai­sil­la pape­reil­la tai­taa saa­da vie­lä suu­rem­man edun, että tähän voi­si olla ehkä varaa, mut­ta kuka oli­si niin tyh­mä, että läh­ti­si ris­kee­raa­maan sisään­pää­syä läh­tö­pis­tei­siin tuudittautuen.

  Itse kevääl­lä 2014 val­mis­tues­sa­ni lukios­ta kir­joi­tin äidin­kie­len (B), lyhyen mate­ma­tii­kan (B), pit­kän englan­nin © ja yhteis­kun­tao­pin (A). En luke­nut tun­tia­kaan ylp­pä­rei­hin enkä muu­ten­kaan opis­kel­lut lukios­sa, kos­ka elin itse har­ha­kä­si­tyk­ses­sä, ettei pape­reil­la mis­sään tilan­tees­sa oli­si mitään mer­ki­tys­tä sisään­pää­syn kan­nal­ta. Tosin tuol­loin vie­lä läh­tö­pis­teis­sä kat­sot­tiin ruot­sin ylp­pä­ri­tu­los­ta, joten huo­non ruot­sin kie­len tai­don omaa­va­na hen­ki­lö­nä luo­vuin aja­tuk­ses­ta, että tavoit­te­li­sin erin­omai­sia läh­tö­pis­tei­tä. Nyky­ään­hän ruot­sia ei ole pak­ko kir­joit­taa (Hel­sin­gis­sä) täy­sien läh­tö­pis­tei­den saamiseksi.

  Ylp­pä­rei­hin panos­ta­mi­nen kui­ten­kin kan­nat­taa monis­ta muis­ta­kin syis­tä kuin vain läh­tö­pis­tei­den takia, sil­lä niil­lä voi olla yllät­tä­vän­kin pal­jon mer­ki­tys­tä (oman alan) työn­haus­sa, et sul­je mui­ta vaih­toeh­to­ja pois, jos oikis ei kiin­nos­ta­kaan, tule­vai­suu­des­sa ylp­pä­rei­den mer­ki­tys voi kas­vaa sisään­pää­sys­sä sekä mikä­li mie­lii ulko­mail­le esim. brit­tei­hin opis­ke­le­maan oikeus­tie­det­tä, niin valin­nat teh­dään puh­taas­ti lukio­me­nes­tyk­sen perusteella.

 23. Onkos minun­lai­sel­la nuo­rel­la mitään mah­dol­li­suut­ta pääs­tä oikeus­tie­tei­siin. Läh­tö­koh­ta­na se, että olen val­mis­tu­nut lukios­ta v2012, jon­ka jäl­keen suo­rit­ta­nut jo yhden ammat­ti­kor­kean. Nyt minus­ta tun­tuu että tuo ammat­ti­kor­kean suo­ri­tus on stig­ma­na otsas­sa­ni, sil­lä ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöt ovat niin suu­ret. Haen Joen­suu­hun ensi­ker­taa ja kat­soin että koe­pis­te­kiin­tiös­sä mei­tä ei ensi­ker­ta­lai­sia vali­taan vain NELJÄ?! tun­tuu jo aika mah­dot­to­mal­ta, mut­ta min­käs teen kun olen täl­lai­nen “myö­häis­he­rän­nyt” ikää vas­ta 23-vuot­ta, mut­ta tun­tuu että tuo aika­sem­pi fysio­te­ra­peu­tin tut­kin­to on pilan­nut kai­ken! Lukio meni hyvin, mut­ta kir­joi­tuk­set pen­kin alle, C pape­reil­la ei pal­jon juh­li­ta. Onko­han mul­la mitään toi­voa enää? Ajat­te­lin men­nä Joen­suus­sa pidet­tä­väl­le Lex intensiivikurssille.

 24. Ehdot­to­mas­ti on! En läh­ti­si Joen­suun tapauk­ses­sa­kaan mureh­ti­maan ensi­ker­ta­lai­suu­des­ta, sil­lä esim. Hel­sin­kiin ei ollut mitään nega­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta vii­me vuon­na olit­ko ensi­ker­ta­lai­nen vai et. Lisäk­si Joen­suu­hun todel­li­suu­des­sa on 10 paik­kaa ei-ensi­ker­ta­lai­sil­le, kos­ka yhteis­pis­te­kiin­tiön­kin pai­kat tulee las­kea mukaan. Kiin­tiö­tä­hän ei voi itse miten­kään vali­ta ja se toi­mii aina haki­jan eduk­si. Yhteis­pis­te­kiin­tiös­sä­kin sisään pää­se­mi­nen edel­ly­tää hyviä koe­pis­tei­tä ja useim­mi­ten yleen­sä erin­omai­ses­ti kokees­sa menes­ty­vät mene­vät huo­nois­ta läh­tö­pis­teis­tä huo­li­mat­ta yhteis­pis­te­kiin­tiös­sä sisäl­le sen takia, että haki­jat vali­taan ensin em. kiin­tiön mukaan.

  Lisäk­si tulee muis­taa, että tänä vuon­na Joen­suul­la, Turul­la ja Rova­nie­mel­lä on valin­ta­koeyh­teis­työ eli voit hakea näi­hin kaik­kiin ja teo­rias­sa tul­la hyväk­sy­tyk­si näi­hin kaik­kiin. Suo­sit­te­len siis lait­ta­maan jokai­sen oikik­sen näis­tä haku­vaih­toeh­toi­hin, mut­ta sii­nä jär­jes­tyk­ses­sä tie­ten­kin mihin haluat eniten.

  Kovin myö­häs­sä et muu­ten­kaan ole, sil­lä itse olen 22-vuo­tias, mut­ta “vas­ta” ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja. Lisäk­si tai­dan olla vii­me syk­sy­nä aloit­ta­nei­den ikä­kes­kiar­vos­ta ns. nuo­rem­mal­la puo­lel­la tai juu­ri kes­kiar­von tun­tu­mas­sa. Vaik­ka aiem­pi tut­kin­to­si ei juu­ri vas­taa oikeus­tie­teen mais­te­rin tut­kin­toa, niin sinul­la on aina­kin koke­mus­ta kor­kea­kou­luo­pis­ke­lus­ta, jos­ta ei voi olla muu­ta kuin hyö­tyä hake­mi­ses­sa kun­han vain hyö­dyn­nät sen oikein.

  Lukio­pa­pe­reil­la voi olla jotain etua läh­tö­pis­tei­den takia, mut­ta yleen­sä sisään pääs­seet oli­si­vat sisäl­lä ilman läh­tö­pis­tei­tä­kin, sil­lä pää­sy­ko­keel­la on niin suu­ri mer­ki­tys. Itse­kin kir­joi­tun ABCC ja muka­vas­ti men­tiin sisälle 🙂

  Eli ehdot­to­mas­ti läh­det hake­maan oikik­seen, jos se on sitä mis­tä unel­moit ja haluat teh­dä tule­vai­suu­des­sa työk­se­si! Kevät vaa­tii ahke­raa ja pit­kä­jän­teis­tä puur­ta­mis­ta, mut­ta ei todel­la­kaan mitään luon­non­lah­jak­kuut­ta tai ällän pape­rei­ta. Jos tulee jotain muu­ta kysyt­tä­vää hake­mi­seen liit­tyen, niin kysy ihmees­sä tääl­lä kom­men­teis­sa tai säh­kö­pos­tit­se ([email protected]).

  Tsemp­piä!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.