Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

19 § Väli­vuo­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja tule­va fuksisyksy

Photo by Simon English on Unsplash

Oikis­ten pää­sy­koe­tu­lok­sis­ta on jo hie­man rei­lu viik­ko, mut­ta älyt­tö­mäs­ti onnea vie­lä minun­kin puo­les­ta kai­kil­le sisään­pääs­seil­le! Sisään­pää­sy on var­mas­ti suu­rel­le osal­le sii­hen asti­sen elä­män par­haim­pia —  ellei paras het­ki — ja muis­te­len itse­kin vie­lä läm­möl­lä omia fii­lik­siä vii­me kesäl­tä. Naut­ti­kaa nyt täs­tä het­kes­tä ja fii­lik­ses­tä kun­nol­la, sil­lä olet­te sen ansainneet 🙂

Perik­sian­ta­mat­to­muus

Sen sijaan teil­le, ket­kä ette pääs­seet tänä vuon­na oikik­seen, haluan sanoa sen, että kak­si ker­taa myös tuon tun­te­muk­sen koke­nee­na ymmär­rän täy­sin mil­tä teis­tä saat­taa tun­tua nyt. Var­sin­kin jos luit­te kevään inten­sii­vi­ses­ti, on olo­si täl­lä het­kel­lä var­mas­ti hyvin tyh­jä ja saa­tat kum­mas­tel­la, mikä meni pie­leen ja eikö oikis ole­kaan sinun juttusi.

Älkää olko itsel­len­ne anka­ria, ja anta­kaa pet­ty­myk­sen tun­teen men­nä ajan myö­tä pois. Mikä­li haluat­te oikeas­ti oikik­seen, älkää luo­vut­ta­ko sen suh­teen iki­nä. Kukaan ei ole kos­kaan lii­an van­ha vie­lä yrit­tä­mään tai seu­raa­maan unel­maan­sa, sil­lä min­kä takia tyy­tyi­sit­te vähem­pään? Tar­koi­tan täl­lä sitä, että mikä­li mie­tit­te hake­van­ne jat­kos­sa johon­kin toi­seen opis­ke­lu­paik­kaan oikik­sen sijaan, vaik­ka oikis on juu­ri sinul­le pal­jon kiin­nos­ta­vam­pi vaih­toeh­to, olet tyy­ty­mäs­sä vähempään.

Olen muu­ta­mal­la pitä­mäl­lä­ni luen­nol­la puhu­nut sii­tä, etten kes­tä­nyt aja­tus­ta, että luo­vut­tai­sin unel­ma­ni suh­teen ja pää­tyi­sin teke­mään lop­pue­lä­mäk­se­ni jotain, mis­tä en täy­sin nau­ti ja samal­la tie­dos­tai­sin, että oli­sin voi­nut seu­ra­ta unel­maa­ni. Aja­tus­maa­il­ma­ni läh­tee sii­tä, että elä­mä on yksin­ker­tai­ses­ti vain lii­an lyhyt ja ainut­laa­tui­nen koke­mus olla tavoit­te­le­mat­ta unel­mi­aan ja sitä mikä tekee tei­dät onnel­li­sek­si. Oli haa­veen­ne opis­ke­lu­pai­kan suh­teen siis oikis, teat­te­ri­kor­kea­kou­lu tai lähi­hoi­ta­ja, te ette saa luo­vut­taa tämän suhteen.

Sama pätee muu­hun­kin kuin opis­ke­lu­paik­koi­hin. Mikä­li oikeas­ti haluat­te jotain, asen­noi­dut­te oikein tavoi­tet­ta koh­ti ja teet­te kovas­ti töi­tä sen eteen, kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tie­dän, että tämä kuu­los­taa hir­veän kli­sei­sel­tä, mut­ta se on vain yksin­ker­tai­ses­ti totta.

Palaan hie­man myö­hem­min täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa sii­hen, mitä ehkä suo­sit­te­len teke­mään väli­vuo­te­na, jot­ta nime­no­maan oikik­sen ovet avau­tui­si­vat ensi kevää­nä juu­ri sinulle.

Tule­va fuksisyksy

Mis­tä­hän muus­ta sitä kir­joit­tai­si? Jos pala­taan het­kek­si sisään­pääs­sei­hin, oli­si muka­va kuul­la kom­men­teis­sa tei­dän fii­lik­siä; min­ne pää­sit, mil­tä nyt tun­tuu, miten juh­lis­tat tai tulet vie­lä juh­lis­ta­maan ja mitä odo­tat­te fuksisyksyltä!

Ylei­se­nä “vink­ki­nä” voi­sin sanoa, että suo­sit­te­len käy­mään aktii­vi­ses­ti aina­kin ensim­mäis­ten viik­ko­jen tapah­tu­mis­sa avoi­min mie­lin. Nuo vii­kot ovat hel­poin tapa tutus­tua uusiin ihmi­siin, kos­ka kaik­ki ovat alus­sa enem­män tai vähem­män eksyk­sis­sä. Tie­dän, että kaik­ki ei vält­tä­mät­tä innos­tu alko­ho­li­pai­noit­tei­sis­ta tapah­tu­mis­ta, mut­ta käy­kää ihmees­sä sil­ti tutus­tu­mas­sa uusiin kans­sao­pis­ke­li­joi­hin — tapah­tu­mis­sa ei todel­la­kaan tar­vit­se itse juo­da, jos sil­tä ei tunnu! 🙂

Lisäk­si alko­ho­li­pi­toi­set bileet eivät ole ainoat tapah­tu­mat mitä syk­syl­lä jär­jes­te­tään. Muu­ten­kin kai­kil­la paik­ka­kun­nil­la on var­mas­ti laa­ja skaa­la eri­lais­ta toi­min­taa tar­jol­la niin oman aine­jär­jes­tön jutuis­ta kuin poik­ki­tie­teel­li­sim­piin tapah­tu­miin. Esi­mer­kik­si meil­lä Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa teke­mis­tä löy­tää Pykä­län lukuis­ten ker­ho­jen ja tapah­tu­mien lisäk­si var­mas­ti myös HYY:n ker­hois­ta ja tapah­tu­mis­ta sekä osa­kun­nis­ta! Kysel­kää roh­keas­ti esim. tuto­ril­tan­ne tai vaik­ka sit­ten minul­ta (Hel­sin­gin tar­jon­nas­ta) eri­lai­sis­ta tapah­tu­mis­ta tai mis­tä ehkä löy­tyi­si esim. tei­dän sydän­tä lähel­lä ole­vaa aktiviteettia.

Opin­nois­ta voi­sin sanoa sen ver­ran, että on hyvä heti alus­sa suun­ni­tel­la hie­man opin­to­jaan, sil­lä yli­opis­tos­sa läs­nä­oloa lisää­vis­tä uudis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta teil­lä itsel­län­ne on vas­tuu opin­to­jen­ne ete­ne­mi­ses­tä. Älkää kui­ten­kaan stres­sat­ko lii­kaa opin­nois­ta tai oman alan työ­pai­kois­ta, sil­lä fuk­si­vuon­na teil­lä ei ole mikään kii­re! Opin itse­kin ehkä kan­ta­pään kaut­ta, että on täy­sin type­rää vetää itse­ään burn outin par­taal­le jo opis­kel­les­sa, sil­lä teil­lä on mon­ta vuo­si­kym­men­tä aikaa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen pai­naa nis­ka limas­sa töi­tä. Kokeil­kaa siis eri asioi­ta ja etsi­kää tar­kem­min sitä omaa juttuanne!

Toi­min nyt syk­syl­lä tie­de­kun­ta­tu­to­ri­na osal­le teil­le rak­kais­ta fuk­seis­ta ja autan muu­ten­kin mie­lel­lä­ni esim. opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa, ura­suun­ni­tel­mis­sa, CV:n tai työ­ha­ke­muk­sen hio­mi­ses­sa tai ihan vaan oppaa­na sen suh­teen mihin opis­ke­li­ja­toi­min­taan juu­ri sinun kan­nat­tai­si läh­teä mukaan.

Lisäk­si tie­dän, että tänä­kin vuon­na moni teis­tä muut­taa toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta opis­ke­lu­pai­kan peräs­sä tän­ne Hel­sin­kiin, joten jos kai­paat­te vink­kiä asun­non met­säs­tä­mi­seen tai muu­ta Hel­sin­ki-tie­tä­mys­tä, niin näi­den­kin osal­ta minuun saa olla yhtey­des­sä! Asun­to­jen met­säs­tä­mi­seen sen ver­ran, että esim. eri osa­kun­nat vuo­kraa­vat opis­ke­li­ja-asun­to­ja myös fuk­seil­le. Esi­mer­kik­si omal­la osa­kun­nal­la­ni (Kes­ki­suo­ma­lai­nen Osa­kun­ta) on asun­to­ha­ku 19.7 asti auki! Lisä­tie­toa sii­tä tääl­lä.

Väli­vuo­den hyödyntäminen

Aivan ensim­mäi­se­nä suo­sit­te­len tilaa­maan kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta sekä käy­mään ne läpi jos­sain vai­hees­sa aja­tuk­sel­la ja hie­man pyr­kiä ana­ly­soi­maan, mis­sä onnis­tui ja mis­sä sel­väs­ti oli­si paran­net­ta­vaa. Lisäk­si miet­ti­kää objek­tii­vi­ses­ti sitä, mis­sä oli­si kevään aika­na kehi­tet­tä­vää: luit­te­ko ajal­li­ses­ti tar­peek­si, käy­tit­te­kö tur­han pal­jon aikaa huo­noi­hin opis­ke­lu­tek­nii­koi­hin vai ette­kö ker­ran­neet tar­peek­si? Miet­ti­kää myös asioi­ta, joi­ta teit­te oikein kevään aika­na ja kir­jat­kaa ne ylös.

Tie­dän, että lähes­ty­mis­ta­pa­ni on hyvin ana­lyyt­ti­nen, mut­ta eten­kin, jos olet­te hake­neet useam­man ker­ran, istu­kaa alas miet­ti­mään mitä teet­te mah­dol­li­ses­ti vää­rin älkää­kä aivot­to­mas­ti pai­na­ko kevääs­tä toi­seen toi­voen lop­pu­tu­lok­seen muutosta.

Vas­taus­ten tilaa­mi­sen yhtey­des­sä voit­te myös miet­tiä mah­dol­li­ses­ti oikai­su­pyyn­nön teke­mis­tä, mikä­li olet­te lähel­lä pis­te­ra­jaa ja löy­dät­te arvos­te­lus­ta puut­tei­ta. Tie­de­kun­nat anta­vat hyvin nih­keäs­ti pis­tei­tä oikai­su­pyyn­nön joh­dos­ta, vaik­ka var­mas­ti usein monel­la oli­si sii­hen hyvät perus­teet. Jos teil­lä on oikeas­ti sisään­pää­sy hyvin lähel­lä ja löy­dät­te arvos­te­lus­ta puut­tei­ta, suo­sit­te­len myös varau­tu­maan sii­hen, että asia kan­nat­taa vie­dä hal­lin­to-oikeu­teen asti, jol­loin pro­ses­si pit­kit­tyy, mut­ta jos­sa vali­tus on objek­tii­vi­sem­mas­sa tarkastelussa.

En suo­sit­te­le palk­kaa­maan juris­tia oikai­su­pyyn­nön laa­din­taan, sil­lä hin­ta-laa­tu-suh­de tus­kin on täl­lai­ses­sa koh­dal­laan, sil­lä val­mis­tu­neel­la hen­ki­löl­lä on har­voin koke­mus­ta vii­me aikai­sis­ta pää­sy­ko­keis­ta, saa­ti tämän kevään kir­jois­ta. Jos joku Hel­sin­kiin tai Vaa­saan hake­nut tus­kai­lee oikai­su­vaa­ti­muk­sen kans­sa, voin luva­ta aina­kin kat­so­va­ni ja kuun­te­le­va­ni oikai­su­pyyn­tön­ne perus­teet ja mah­dol­li­ses­ti avus­taa sen tekemisessä.

Mut­ta mitä sit­ten muu­ten kan­nat­tai­si teh­dä väli­vuo­den aika­na, jos haluai­si ensi kevää­nä pääs­tä sisäl­le oikik­seen? Yksin­ker­tai­ses­ti paras vaih­toeh­to on käy­dä avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja (vali­tet­ta­vas­ti Hel­sin­gin avoin yli­opis­to ei jär­jes­tä syys­lu­ku­kau­del­la oikis­kurs­se­ja) tai osal­lis­tua esi­mer­kik­si kan­san­opis­to­jen oikis­lin­joil­le, jois­sa ope­te­taan oikis­kurs­se­ja. Näin totut­te juri­di­seen teks­tiin, jon­ka lisäk­si tei­dän oikeu­del­li­nen ajat­te­lu­ky­ky sekä subs­tans­sio­saa­mi­sen­ne kehit­tyy, mis­tä on huo­mat­ta­vas­ti hyö­tyä pää­sy­koe­ke­vää­nä. Muka­va­na lisä­nä on se, että riip­puen sii­tä, mitä kurs­se­ja käyt­te ja mihin oikik­seen lopul­ta pää­set­te, voit­te saa­da kysei­set kurs­sit hyväk­si­lue­tuk­si tie­de­kun­nas­sa, jol­loin olet­te suo­rit­ta­neet jo osan tutkinnosta.

Tätä parem­paa kei­noa ei ole val­mis­tau­tua pää­sy­koe­ke­vät­tä var­ten, mut­ta tie­ten­kään muun­kaan­lai­nen väli­vuo­si ei mene huk­kaan, jos ajat­te­let­te uraan­ne ja elä­mään­ne pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. Nimit­täin hyvin moni ei ajat­te­le sisään­pää­syä pidem­mäl­le, mut­ta kai­ken­lai­sen työ­ko­ke­muk­sen kar­tut­ta­mi­nen on etu, kun haet­te sisään­pääs­tyän­ne ensim­mäi­siä oman alan työ­paik­ko­ja. Myös ihan vain kie­li­tai­don paran­ta­mi­nen esim. rep­pu­reis­saa­mal­la on hyö­dyl­lis­tä eli oikeas­taan tule­vai­suu­den kan­nal­ta ette voi teh­dä mui­ta kuin hyö­dyl­li­siä rat­kai­su­ja, kun­han teet­te edes jotain väli­vuon­na! Tär­kein­tä on myös naut­tia elä­mäs­tä ja ren­tou­tua, joten älkää stres­sat­ko väli­vuot­ta turhaan.

Jos oman alan työ­ko­ke­muk­sen kar­tut­ta­mi­nen kiin­nos­taa jo väli­vuo­te­na, voit­te tie­ten­kin koit­taa hakea täl­lai­sia paik­ko­ja esim. pie­nis­tä laki­toi­mis­tois­ta, mut­ta eten­kin TE-toi­mis­to­jen työ­ko­kei­lul­la on mah­dol­lis­ta pääs­tä hel­pom­min jul­ki­sel­le puo­lel­le johon­kin juri­diik­kaan liit­ty­vään työpaikkaan!

Omat kuu­lu­mi­set ja blo­gin kehittäminen

Ensim­mäi­nen luku­vuo­si alkaa taval­laan olla taka­na ja kesä kuluu­kin töis­sä. Olen suo­rit­ta­nut nyt noin 100 opin­to­pis­tet­tä eli olen rei­lus­ti edel­lä tavoi­te­ai­kaa (kii­tos avoi­men opin­to­jen). Tar­koi­tuk­se­na­ni onkin hie­man hidas­taa tah­tia syk­syl­lä, sil­lä haluai­sin aloit­taa van­han har­ras­tuk­se­ni uudel­leen ja löy­tää syk­syl­le lii­ke­ju­ri­dii­kan saral­ta osa-aika­töi­tä. Sen lisäk­si tulen jo tuto­rin roo­lin­kin puo­les­ta oltua muka­na fuk­si­ta­pah­tu­mis­sa ja oli­si muka­vaa löy­tää aikaa myös muil­le omil­le pro­jek­teil­le. Tämän vuo­den puo­lel­la olen koko aika kiin­nos­tu­nut enem­män ja enem­män sijoit­ta­mi­ses­ta, joten yri­tän löy­tää enem­män aikaa sii­hen pereh­ty­mi­seen. Pal­jon mie­len­kiin­tois­ta puu­haa on siis tiedossa!

Pro­jek­teis­ta puheen ollen haluai­sin hie­man aktii­vi­sem­min päi­vi­tel­lä blo­gia, joten oli­si muka­va kuul­la onko teil­lä aihei­ta mie­les­sä, jois­ta haluai­sit­te kirjoituksen?

Blo­giin liit­tyen olen myös miet­ti­nyt kovas­ti, että haluai­sin kokeil­la podcast-jak­son nau­hoit­ta­mis­ta, kos­ka asioi­den puhu­mi­nen oli­si mon­ta ker­taa vai­vat­to­mam­paa blo­gi­kir­joi­tus­ten sijaan. Olen jo pit­kään puhu­nut yhden kave­ri­ni kans­sa podcast-jak­son teke­mi­ses­tä aihee­na opin­to­tu­ki­lain muu­tok­set ja opin­to­lai­na, sil­lä tun­tuu, että moni on tie­tä­mä­tön sii­tä, mitä 1.8.2017 tulee­kaan muut­tu­maan ja eten­kin sii­tä mitä opin­to­lai­na on ja mik­si opin­to­lai­naa kan­nat­taa nos­taa.

Ker­to­kaa siis mitä oli­sit­te miel­tä podcast-jak­sois­ta ja mis­tä haluai­sit­te kuul­la puhut­ta­van / blo­gi­pos­tauk­sen! Eri­tyi­ses­ti haluai­sin kuul­la, mitä ehkä haluai­sit­te kuul­la puhut­ta­van opin­to­tu­ki­la­ki-jak­sos­sa tai mitä ette täy­sin ymmär­rä tule­vis­ta muu­tok­sis­ta tai opin­to­lai­nas­ta. Näin len­nok­kaa­na aja­tuk­se­na olen jos­sain vai­hees­sa miet­ti­nyt, että podcast-jak­sois­ta voi­si teh­dä kun­nol­li­sen sar­jan oiki­sai­hei­den ympä­ril­le, jois­sa voi­sin puhua itsek­se­ni tai toi­sen kans­sa esim. opis­ke­lus­ta tai työn­haus­ta, joten kai­paan todel­la­kin tei­dän miet­tei­tä ja ideoi­ta tähän.

Lopuk­si

Naut­ti­kaa kesäs­tä ja toi­vot­ta­vas­ti näh­dään puns­si­kah­veil­la tai mui­den tapah­tu­mien mer­keis­sä syksyllä!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

14 ajatusta aiheesta “19 § Väli­vuo­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja tule­va fuksisyksy”

 1. Olet­ko muu­ten ihan var­ma ettei ensi luku­vuon­na jär­jes­te­tä ollen­kaan oikis­kurs­se­ja avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa? Kävin kesän alus­sa yksi­tyi­soi­keu­den kurs­sin ja opet­ta­ja sanoi, että kurs­sit tule­vat kyl­lä vähe­ne­mään mut­ta oli kui­ten­kin saa­nut sel­lai­sen tie­don että jotain kurs­se­ja oli­si tulossa.

 2. Heip­pa!

  Itse hain juu­ri­kin tänä vuon­na tois­ta ker­taa Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen, ja jäin kol­men pis­teen päähän…Viime vuon­na ensim­mäis­tä ker­taa hakies­sa­ni minul­ta puut­tui kak­si pis­tet­tä. Vii­me vuon­na en käy­nyt val­men­nus­kurs­sia, vaan lues­ke­lin itsekseni,tänä vuon­na kävin kui­ten­kin pykä­län teho-kurs­sin. Minus­ta tun­tui, että kurs­sia ava­si kir­jo­ja too­del­la pal­jon, ja luku-urak­ka sujui todel­la hel­pos­ti ja jou­tui­sas­ti, kun kir­jo­jen teks­tit ns.suomennettiin minul­le. Toi­saal­ta tun­tui, että mat­kat vei­vät aikaa (kul­jin junal­la Hyvin­kääl­tä Hel­sin­kiin) ja että kurs­si­ker­rat muu­ten­kin söi­vät sitä omaa, teho­kas­ta lukuai­kaa. Nyt poh­din­kin, että min­kä­lai­nen kurs­si minun kan­nat­taa ensi vuon­na ottaa? teho­kurs­si on minul­le lii­an laa­ja, tie­dän kui­ten­kin itsel­le­ni sopi­vat luku­tek­nii­kat jo kak­si ker­taa hake­nee­na. Toi­saal­ta koe uudis­tuu ensi vuon­na, ja pel­kään että kurs­sin mer­ki­tys koros­tui­si, jos kokees­sa kysy­tään­kin laa­jo­ja asioi­ta, joi­den ymmär­tä­mi­ses­sä kurs­si on todel­la tär­keä. Näi­nä kah­te­na vuo­te­na Hel­sin­gin kokees­sa ei mei­naan ole kysyt­ty (mielestäni)sellaisia asioi­ta, joi­ta ei oli­si voi­nut itse­kin ymmär­tää. (Tar­koi­tan sitä, että esim. tänä vuon­na EU-kir­jan tär­kein asia, jos­ta mel­kein koko kir­ja ker­toi, avau­tui minul­le aivan täy­del­li­ses­ti kurs­sin takia, ja oikeas­ti ymmär­sin asian. Kave­ri­ni taas joka ei käy­nyt kurs­sia, ei ymmär­tä­nyt sitä juu­ri ollen­kaan, muis­ti vain asioi­ta ulkoa. Ja vali­tet­ta­vas­ti tämä pel­käs­tään ulkoa osaa­mi­nen, asiois­ta juu­ri ymmär­tä­mät­tä, on vie­nyt pidem­mäl­le kuin oikeas­ti osaa­mi­nen, sil­lä tie­de­kun­ta ei kysy asioi­ta joi­ta ei voi­si osa­ta ja ymmär­tää ilman kurs­sia.) Pel­kään­kin siis, että ensi vuon­na koe koos­tuu­kin sel­lai­sis­ta asiois­ta, joi­hin tar­vit­see kurs­sia todel­la pal­jon. Tuli tosi seka­va kysy­mys mut­ta lähin­nä poh­din että miten minun kan­nat­tai­si lähes­tyä ensi kevät­tä? Kiitos!!

 3. Hei!

  Mikä­li koet, että val­men­nus­kurs­sis­ta on kui­ten­kin vie­lä hyö­tyä, niin suo­sit­te­li­sin har­kit­se­maan jotain ns. kevyem­pää kurs­sia. Pykä­län tar­jon­nas­ta en ole täy­sin var­ma, mut­ta täl­lai­sia saat­tai­si olla Inten­sii­vi­kurs­si tai Teo­ria­kurs­si. Lisäk­si vaik­ka et ottai­si mitään ope­tuk­sel­lis­ta val­men­nus­kurs­sia, niin ottai­sin mate­ri­aa­li­pa­ke­tin, jot­ta voit tree­na­ta alu­een asioi­ta teh­tä­vien muodossa.

  Toi­nen vaih­toeh­to on myös osal­lis­tua Var­jo­val­men­nuk­sen mak­sut­to­maan val­men­nus­kurs­sio­pe­tuk­seen ja jät­tää vain hyväl­lä oma­tun­nol­la nii­tä ope­tus­ker­to­ja väliin, joil­la käy­dään kir­jan koh­tia jot­ka koet osaa­va­si hyvin. Täl­lä tavoin toi­min itse vii­me kevää­nä ja lope­tin­kin luen­noil­la käy­mi­sen vii­mei­sen kir­jan (vies­tin­tä­oi­keus) osal­ta ja kes­ki­tyin itsel­le vai­kei­den asioi­den ker­taa­mi­seen kotona.

  Koe kyl­lä uudis­tuu ensi kevää­nä, mut­ta mikään val­men­nus­kurs­si tai kukaan val­men­nus­kurs­sio­pet­ta­ja ei voi tie­tää min­kä­lai­sia asioi­ta itse pää­sy­ko­kees­sa tul­laan vaa­ti­maan. Näin ollen tuon asian osal­ta kurs­sin mer­ki­tys ei tule koros­tu­maan. Muu­ten­kin tie­de­kun­tien tar­koi­tus on teh­dä pää­sy­ko­kees­ta sel­lai­nen, että val­men­nus­kurs­sien mer­ki­tys vähen­tyi­si, joka tar­koit­taa sitä, että pää­sy­ko­keel­la pyri­tään joka vuo­si yllättämään.

  Tar­kem­min tie­tä­mät­tä sinun osaa­mis­ta­soa tämän kevään pää­sy­ko­kees­sa tai lähin­nä sitä mis­sä mah­dol­li­ses­ti oli­si paran­net­ta­vaa, sanoi­sin että kes­ki­ty ensi kevää­nä enem­män oma­toi­mi­seen opis­ke­luun ja varaa aikaa enem­män kyl­mäl­le ulkoa opettelulle.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­ta­si edes joten­kin kysymykseesi.

 4. Moik­ka!
  Olen menos­sa nyt syk­syl­lä oikik­seen ja haluai­sin kysyä, että pitää­kö mun nyt jo elo­kuun aika­na itse ilmot­tau­tua joil­lek­kin kurs­seil­le jne? Vai voin­ko vain odot­taa sin­ne orien­taa­tio­viik­koon ja siel­lä neuvotaan?

 5. Jos puhu­taan nyt nime­no­maan Hel­sin­gin oikik­ses­ta, niin aina­kin vii­me vuon­na mei­dän tuli ilmoit­tau­tua joil­le­kin orien­taa­tio­vii­kon kurs­seil­le, mut­ta näis­tä tuli ohjeet ns. pak­sun kuo­ren muka­na. Mut­ta mikä­li nou­da­tat aina­kin alkusyk­syn ajan opin­to­put­kea eli suo­si­tel­tua suo­ri­tus­jär­jes­tys­tä, niin sinun ei tar­vit­se etu­kä­teen ilmoit­tau­tua mil­le­kään kurs­seil­le etu­kä­teen (pl. mah­dol­li­set pak­sun kuo­ren ohjeet). 

  Muu­ten­kin ilmoit­tau­tu­mi­nen tie­de­kun­nan kurs­seil­le auke­aa vas­ta 17.8, joten täs­sä ei ole sen­kään puo­les­ta kiire.

 6. Huo­ma­sin, että olet aikoi­na­si teh­nyt oikai­su­pyyn­nön. Kuin­ka kau­an täl­lai­sen käsit­te­lys­sä kes­tää oman koke­muk­se­si mukaan? Todel­la moti­voi­va ja hyvin kir­joi­tet­tu blogi!

 7. En mil­lään muis­ta kau­an­ko oikai­su­vaa­ti­muk­se­ni käsit­te­lys­sä kes­ti, mut­ta yleen­sä oikik­sen oikaisuvaatimusten tulok­set ovat tul­leet n. vii­kon tai kak­si ennen opin­to­jen alka­mis­ta eli suu­rin piir­tein elo­kuun puo­les­sa välis­sä. Hel­sin­gin yli­opis­ton sivuil­la on taas mai­nin­ta, että “Ota yhteyttä haki­ja­pal­ve­lui­hin, jos haki­ja­pal­ve­lut ei ole tie­dot­ta­nut sinul­le rat­kai­sus­ta vii­meis­tään 31.8.2017.”

  Ja kii­tos posi­tii­vi­ses­ta palautteesta! 🙂

 8. Juu nime­no­maan Hel­sin­kiin olen menos­sa. Mul­le ei aina­kaan ole tul­lut vie­lä mitään kir­jet­tä yli­opis­tol­ta, oli­si­ko­han pitä­nyt? Kii­tos vastauksestasi! 🙂

 9. Mun käsit­tääk­se­ni nii­tä kir­jei­tä ei ole vie­lä pos­ti­tet­tu, mut­ta olet­tai­sin, että se tapah­tuu seu­raa­van vii­kon aika­na, kun yli­opis­ton hen­ki­lö­kun­ta palaa lomil­taan. Lisäk­si me tuto­rit saa­daan tie­tää tutor­ryh­mäm­me nyt elo­kuun alus­sa, jon­ka jäl­keen uudet fuk­sit saa­vat miel­tä viestiä 🙂

 10. Hei! Onko sul­la jaet­ta­va­na mitään infoa sii­tä, mitä muu­tok­sia tuo Iso pyö­rä ‑uudis­tus tuo kon­kreet­ti­ses­ti muka­naan kou­lu­tus­oh­jel­miin? 🙂 Yri­tin vähän googlail­la, mut­ta aihees­ta löy­tyy netis­tä var­sin vähän tie­toa. Kii­tos kun jak­sat vastailla!

 11. Moik­ka!

  Iso Pyö­rä ei vai­ku­ta niin radi­kaa­lis­ti oikeus­tie­teel­li­siin kou­lu­tus­oh­jel­miin ver­rat­tu­na mui­hin yli­opis­ton kou­lu­tus­oh­jel­miin, mut­ta näin tii­vis­täen voi sanoa, että Iso Pyö­rä tuo muka­naan mei­dän­kin tutkintoon 

  - enem­män läs­nä­olo­pak­koa (=pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä)
  - verk­ko­ten­tit lisään­ty­vät, jois­sa saa käyt­tää kaik­kea mate­ri­aa­lia, mut­ta kysy­myk­set­kin ovat haas­ta­vam­pia
  - ten­teis­sä tulee ole­maan kysy­myk­siä jois­sa yhdis­tyy useam­man oikeu­de­na­lan sisäl­tö
  - luen­to­jen “aloi­tus­ta­so” tulee nouse­maan eli opis­ke­li­joil­ta edel­ly­te­tään pereh­ty­mis­tä etu­kä­teen aihea­lu­ee­seen
  - tent­tien uusi­mis­ker­to­jen mää­rä kir­jat­tiin lopul­li­seen pää­tök­seen kah­teen, mikä tar­koit­taa kai­ken kaik­ke­aan kol­mea hyväk­syt­tyä yrit­tä­mis­tä
  - kurs­sien laa­juu­des­sa ja sisäl­lös­sä (pie­niä) muu­tok­sia aiem­paan verrattuna

  Uuden opis­ke­li­jan ei sinän­sä kan­na­ta lii­kaa vai­va­ta pää­tä muu­tok­sil­la, kos­ka vain van­hat opis­ke­li­jat tule­vat seik­kai­le­maan niin van­han kuin uuden kou­lu­tus­oh­jel­man välil­lä, kun taas uusien on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa tut­kin­to vain uuden kou­lu­tus­oh­jel­man mukaisesti.

  Flam­mas­ta löy­tyy kui­ten­kin lisäin­foa kou­lu­tusuu­dis­tuk­ses­ta (https://flamma.helsinki.fi/portal/units/law?_nfpb=true&_pageLabel=P12200322591381230537071&contentId=HY364596&placeId=HY364594).
  Tai sit­ten seu­raa­vin aske­lin –> Flam­man etusi­vu –> Omat yksi­köt ‑koh­dan alta “Oikeus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta” –> Uudet ope­tus­suun­ni­tel­mat ja siir­ty­mä­oh­jeet –> Yleis­tä koulutusuudistuksesta 

  Tosin Flam­ma ei toi­mi, mikä­li et ole Hel­sin­gin yli­opis­ton opiskelija.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä ava­si hie­man tule­via muutoksia!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.