Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

19 § Väli­vuo­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja tule­va fuksisyksy

Photo by Simon English on Unsplash

Oikis­ten pää­sy­koe­tu­lok­sis­ta on jo hie­man rei­lu viik­ko, mut­ta älyt­tö­mäs­ti onnea vie­lä minun­kin puo­les­ta kai­kil­le sisään­pääs­seil­le! Sisään­pää­sy on var­mas­ti suu­rel­le osal­le sii­hen asti­sen elä­män par­haim­pia —  ellei paras het­ki — ja muis­te­len itse­kin vie­lä läm­möl­lä omia fii­lik­siä vii­me kesäl­tä. Naut­ti­kaa nyt täs­tä het­kes­tä ja fii­lik­ses­tä kun­nol­la, sil­lä olet­te sen ansainneet 🙂

Perik­sian­ta­mat­to­muus

Sen sijaan teil­le, ket­kä ette pääs­seet tänä vuon­na oikik­seen, haluan sanoa sen, että kak­si ker­taa myös tuon tun­te­muk­sen koke­nee­na ymmär­rän täy­sin mil­tä teis­tä saat­taa tun­tua nyt. Var­sin­kin jos luit­te kevään inten­sii­vi­ses­ti, on olo­si täl­lä het­kel­lä var­mas­ti hyvin tyh­jä ja saa­tat kum­mas­tel­la, mikä meni pie­leen ja eikö oikis ole­kaan sinun juttusi.

Älkää olko itsel­len­ne anka­ria, ja anta­kaa pet­ty­myk­sen tun­teen men­nä ajan myö­tä pois. Mikä­li haluat­te oikeas­ti oikik­seen, älkää luo­vut­ta­ko sen suh­teen iki­nä. Kukaan ei ole kos­kaan lii­an van­ha vie­lä yrit­tä­mään tai seu­raa­maan unel­maan­sa, sil­lä min­kä takia tyy­tyi­sit­te vähem­pään? Tar­koi­tan täl­lä sitä, että mikä­li mie­tit­te hake­van­ne jat­kos­sa johon­kin toi­seen opis­ke­lu­paik­kaan oikik­sen sijaan, vaik­ka oikis on juu­ri sinul­le pal­jon kiin­nos­ta­vam­pi vaih­toeh­to, olet tyy­ty­mäs­sä vähempään.

Olen muu­ta­mal­la pitä­mäl­lä­ni luen­nol­la puhu­nut sii­tä, etten kes­tä­nyt aja­tus­ta, että luo­vut­tai­sin unel­ma­ni suh­teen ja pää­tyi­sin teke­mään lop­pue­lä­mäk­se­ni jotain, mis­tä en täy­sin nau­ti ja samal­la tie­dos­tai­sin, että oli­sin voi­nut seu­ra­ta unel­maa­ni. Aja­tus­maa­il­ma­ni läh­tee sii­tä, että elä­mä on yksin­ker­tai­ses­ti vain lii­an lyhyt ja ainut­laa­tui­nen koke­mus olla tavoit­te­le­mat­ta unel­mi­aan ja sitä mikä tekee tei­dät onnel­li­sek­si. Oli haa­veen­ne opis­ke­lu­pai­kan suh­teen siis oikis, teat­te­ri­kor­kea­kou­lu tai lähi­hoi­ta­ja, te ette saa luo­vut­taa tämän suhteen.

Sama pätee muu­hun­kin kuin opis­ke­lu­paik­koi­hin. Mikä­li oikeas­ti haluat­te jotain, asen­noi­dut­te oikein tavoi­tet­ta koh­ti ja teet­te kovas­ti töi­tä sen eteen, kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tie­dän, että tämä kuu­los­taa hir­veän kli­sei­sel­tä, mut­ta se on vain yksin­ker­tai­ses­ti totta.

Palaan hie­man myö­hem­min täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa sii­hen, mitä ehkä suo­sit­te­len teke­mään väli­vuo­te­na, jot­ta nime­no­maan oikik­sen ovet avau­tui­si­vat ensi kevää­nä juu­ri sinulle.

Tule­va fuksisyksy

Mis­tä­hän muus­ta sitä kir­joit­tai­si? Jos pala­taan het­kek­si sisään­pääs­sei­hin, oli­si muka­va kuul­la kom­men­teis­sa tei­dän fii­lik­siä; min­ne pää­sit, mil­tä nyt tun­tuu, miten juh­lis­tat tai tulet vie­lä juh­lis­ta­maan ja mitä odo­tat­te fuksisyksyltä!

Ylei­se­nä “vink­ki­nä” voi­sin sanoa, että suo­sit­te­len käy­mään aktii­vi­ses­ti aina­kin ensim­mäis­ten viik­ko­jen tapah­tu­mis­sa avoi­min mie­lin. Nuo vii­kot ovat hel­poin tapa tutus­tua uusiin ihmi­siin, kos­ka kaik­ki ovat alus­sa enem­män tai vähem­män eksyk­sis­sä. Tie­dän, että kaik­ki ei vält­tä­mät­tä innos­tu alko­ho­li­pai­noit­tei­sis­ta tapah­tu­mis­ta, mut­ta käy­kää ihmees­sä sil­ti tutus­tu­mas­sa uusiin kans­sao­pis­ke­li­joi­hin — tapah­tu­mis­sa ei todel­la­kaan tar­vit­se itse juo­da, jos sil­tä ei tunnu! 🙂

Lisäk­si alko­ho­li­pi­toi­set bileet eivät ole ainoat tapah­tu­mat mitä syk­syl­lä jär­jes­te­tään. Muu­ten­kin kai­kil­la paik­ka­kun­nil­la on var­mas­ti laa­ja skaa­la eri­lais­ta toi­min­taa tar­jol­la niin oman aine­jär­jes­tön jutuis­ta kuin poik­ki­tie­teel­li­sim­piin tapah­tu­miin. Esi­mer­kik­si meil­lä Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa teke­mis­tä löy­tää Pykä­län lukuis­ten ker­ho­jen ja tapah­tu­mien lisäk­si var­mas­ti myös HYY:n ker­hois­ta ja tapah­tu­mis­ta sekä osa­kun­nis­ta! Kysel­kää roh­keas­ti esim. tuto­ril­tan­ne tai vaik­ka sit­ten minul­ta (Hel­sin­gin tar­jon­nas­ta) eri­lai­sis­ta tapah­tu­mis­ta tai mis­tä ehkä löy­tyi­si esim. tei­dän sydän­tä lähel­lä ole­vaa aktiviteettia.

Opin­nois­ta voi­sin sanoa sen ver­ran, että on hyvä heti alus­sa suun­ni­tel­la hie­man opin­to­jaan, sil­lä yli­opis­tos­sa läs­nä­oloa lisää­vis­tä uudis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta teil­lä itsel­län­ne on vas­tuu opin­to­jen­ne ete­ne­mi­ses­tä. Älkää kui­ten­kaan stres­sat­ko lii­kaa opin­nois­ta tai oman alan työ­pai­kois­ta, sil­lä fuk­si­vuon­na teil­lä ei ole mikään kii­re! Opin itse­kin ehkä kan­ta­pään kaut­ta, että on täy­sin type­rää vetää itse­ään burn outin par­taal­le jo opis­kel­les­sa, sil­lä teil­lä on mon­ta vuo­si­kym­men­tä aikaa val­mis­tu­mi­sen jäl­keen pai­naa nis­ka limas­sa töi­tä. Kokeil­kaa siis eri asioi­ta ja etsi­kää tar­kem­min sitä omaa juttuanne!

Toi­min nyt syk­syl­lä tie­de­kun­ta­tu­to­ri­na osal­le teil­le rak­kais­ta fuk­seis­ta ja autan muu­ten­kin mie­lel­lä­ni esim. opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa, ura­suun­ni­tel­mis­sa, CV:n tai työ­ha­ke­muk­sen hio­mi­ses­sa tai ihan vaan oppaa­na sen suh­teen mihin opis­ke­li­ja­toi­min­taan juu­ri sinun kan­nat­tai­si läh­teä mukaan.

Lisäk­si tie­dän, että tänä­kin vuon­na moni teis­tä muut­taa toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta opis­ke­lu­pai­kan peräs­sä tän­ne Hel­sin­kiin, joten jos kai­paat­te vink­kiä asun­non met­säs­tä­mi­seen tai muu­ta Hel­sin­ki-tie­tä­mys­tä, niin näi­den­kin osal­ta minuun saa olla yhtey­des­sä! Asun­to­jen met­säs­tä­mi­seen sen ver­ran, että esim. eri osa­kun­nat vuo­kraa­vat opis­ke­li­ja-asun­to­ja myös fuk­seil­le. Esi­mer­kik­si omal­la osa­kun­nal­la­ni (Kes­ki­suo­ma­lai­nen Osa­kun­ta) on asun­to­ha­ku 19.7 asti auki! Lisä­tie­toa sii­tä tääl­lä.

Väli­vuo­den hyödyntäminen

Aivan ensim­mäi­se­nä suo­sit­te­len tilaa­maan kopiot omis­ta vas­tauk­sis­ta sekä käy­mään ne läpi jos­sain vai­hees­sa aja­tuk­sel­la ja hie­man pyr­kiä ana­ly­soi­maan, mis­sä onnis­tui ja mis­sä sel­väs­ti oli­si paran­net­ta­vaa. Lisäk­si miet­ti­kää objek­tii­vi­ses­ti sitä, mis­sä oli­si kevään aika­na kehi­tet­tä­vää: luit­te­ko ajal­li­ses­ti tar­peek­si, käy­tit­te­kö tur­han pal­jon aikaa huo­noi­hin opis­ke­lu­tek­nii­koi­hin vai ette­kö ker­ran­neet tar­peek­si? Miet­ti­kää myös asioi­ta, joi­ta teit­te oikein kevään aika­na ja kir­jat­kaa ne ylös.

Tie­dän, että lähes­ty­mis­ta­pa­ni on hyvin ana­lyyt­ti­nen, mut­ta eten­kin, jos olet­te hake­neet useam­man ker­ran, istu­kaa alas miet­ti­mään mitä teet­te mah­dol­li­ses­ti vää­rin älkää­kä aivot­to­mas­ti pai­na­ko kevääs­tä toi­seen toi­voen lop­pu­tu­lok­seen muutosta.

Vas­taus­ten tilaa­mi­sen yhtey­des­sä voit­te myös miet­tiä mah­dol­li­ses­ti oikai­su­pyyn­nön teke­mis­tä, mikä­li olet­te lähel­lä pis­te­ra­jaa ja löy­dät­te arvos­te­lus­ta puut­tei­ta. Tie­de­kun­nat anta­vat hyvin nih­keäs­ti pis­tei­tä oikai­su­pyyn­nön joh­dos­ta, vaik­ka var­mas­ti usein monel­la oli­si sii­hen hyvät perus­teet. Jos teil­lä on oikeas­ti sisään­pää­sy hyvin lähel­lä ja löy­dät­te arvos­te­lus­ta puut­tei­ta, suo­sit­te­len myös varau­tu­maan sii­hen, että asia kan­nat­taa vie­dä hal­lin­to-oikeu­teen asti, jol­loin pro­ses­si pit­kit­tyy, mut­ta jos­sa vali­tus on objek­tii­vi­sem­mas­sa tarkastelussa.

En suo­sit­te­le palk­kaa­maan juris­tia oikai­su­pyyn­nön laa­din­taan, sil­lä hin­ta-laa­tu-suh­de tus­kin on täl­lai­ses­sa koh­dal­laan, sil­lä val­mis­tu­neel­la hen­ki­löl­lä on har­voin koke­mus­ta vii­me aikai­sis­ta pää­sy­ko­keis­ta, saa­ti tämän kevään kir­jois­ta. Jos joku Hel­sin­kiin tai Vaa­saan hake­nut tus­kai­lee oikai­su­vaa­ti­muk­sen kans­sa, voin luva­ta aina­kin kat­so­va­ni ja kuun­te­le­va­ni oikai­su­pyyn­tön­ne perus­teet ja mah­dol­li­ses­ti avus­taa sen tekemisessä.

Mut­ta mitä sit­ten muu­ten kan­nat­tai­si teh­dä väli­vuo­den aika­na, jos haluai­si ensi kevää­nä pääs­tä sisäl­le oikik­seen? Yksin­ker­tai­ses­ti paras vaih­toeh­to on käy­dä avoi­men yli­opis­ton kurs­se­ja (vali­tet­ta­vas­ti Hel­sin­gin avoin yli­opis­to ei jär­jes­tä syys­lu­ku­kau­del­la oikis­kurs­se­ja) tai osal­lis­tua esi­mer­kik­si kan­san­opis­to­jen oikis­lin­joil­le, jois­sa ope­te­taan oikis­kurs­se­ja. Näin totut­te juri­di­seen teks­tiin, jon­ka lisäk­si tei­dän oikeu­del­li­nen ajat­te­lu­ky­ky sekä subs­tans­sio­saa­mi­sen­ne kehit­tyy, mis­tä on huo­mat­ta­vas­ti hyö­tyä pää­sy­koe­ke­vää­nä. Muka­va­na lisä­nä on se, että riip­puen sii­tä, mitä kurs­se­ja käyt­te ja mihin oikik­seen lopul­ta pää­set­te, voit­te saa­da kysei­set kurs­sit hyväk­si­lue­tuk­si tie­de­kun­nas­sa, jol­loin olet­te suo­rit­ta­neet jo osan tutkinnosta.

Tätä parem­paa kei­noa ei ole val­mis­tau­tua pää­sy­koe­ke­vät­tä var­ten, mut­ta tie­ten­kään muun­kaan­lai­nen väli­vuo­si ei mene huk­kaan, jos ajat­te­let­te uraan­ne ja elä­mään­ne pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. Nimit­täin hyvin moni ei ajat­te­le sisään­pää­syä pidem­mäl­le, mut­ta kai­ken­lai­sen työ­ko­ke­muk­sen kar­tut­ta­mi­nen on etu, kun haet­te sisään­pääs­tyän­ne ensim­mäi­siä oman alan työ­paik­ko­ja. Myös ihan vain kie­li­tai­don paran­ta­mi­nen esim. rep­pu­reis­saa­mal­la on hyö­dyl­lis­tä eli oikeas­taan tule­vai­suu­den kan­nal­ta ette voi teh­dä mui­ta kuin hyö­dyl­li­siä rat­kai­su­ja, kun­han teet­te edes jotain väli­vuon­na! Tär­kein­tä on myös naut­tia elä­mäs­tä ja ren­tou­tua, joten älkää stres­sat­ko väli­vuot­ta turhaan.

Jos oman alan työ­ko­ke­muk­sen kar­tut­ta­mi­nen kiin­nos­taa jo väli­vuo­te­na, voit­te tie­ten­kin koit­taa hakea täl­lai­sia paik­ko­ja esim. pie­nis­tä laki­toi­mis­tois­ta, mut­ta eten­kin TE-toi­mis­to­jen työ­ko­kei­lul­la on mah­dol­lis­ta pääs­tä hel­pom­min jul­ki­sel­le puo­lel­le johon­kin juri­diik­kaan liit­ty­vään työpaikkaan!

Omat kuu­lu­mi­set ja blo­gin kehittäminen

Ensim­mäi­nen luku­vuo­si alkaa taval­laan olla taka­na ja kesä kuluu­kin töis­sä. Olen suo­rit­ta­nut nyt noin 100 opin­to­pis­tet­tä eli olen rei­lus­ti edel­lä tavoi­te­ai­kaa (kii­tos avoi­men opin­to­jen). Tar­koi­tuk­se­na­ni onkin hie­man hidas­taa tah­tia syk­syl­lä, sil­lä haluai­sin aloit­taa van­han har­ras­tuk­se­ni uudel­leen ja löy­tää syk­syl­le lii­ke­ju­ri­dii­kan saral­ta osa-aika­töi­tä. Sen lisäk­si tulen jo tuto­rin roo­lin­kin puo­les­ta oltua muka­na fuk­si­ta­pah­tu­mis­sa ja oli­si muka­vaa löy­tää aikaa myös muil­le omil­le pro­jek­teil­le. Tämän vuo­den puo­lel­la olen koko aika kiin­nos­tu­nut enem­män ja enem­män sijoit­ta­mi­ses­ta, joten yri­tän löy­tää enem­män aikaa sii­hen pereh­ty­mi­seen. Pal­jon mie­len­kiin­tois­ta puu­haa on siis tiedossa!

Pro­jek­teis­ta puheen ollen haluai­sin hie­man aktii­vi­sem­min päi­vi­tel­lä blo­gia, joten oli­si muka­va kuul­la onko teil­lä aihei­ta mie­les­sä, jois­ta haluai­sit­te kirjoituksen?

Blo­giin liit­tyen olen myös miet­ti­nyt kovas­ti, että haluai­sin kokeil­la podcast-jak­son nau­hoit­ta­mis­ta, kos­ka asioi­den puhu­mi­nen oli­si mon­ta ker­taa vai­vat­to­mam­paa blo­gi­kir­joi­tus­ten sijaan. Olen jo pit­kään puhu­nut yhden kave­ri­ni kans­sa podcast-jak­son teke­mi­ses­tä aihee­na opin­to­tu­ki­lain muu­tok­set ja opin­to­lai­na, sil­lä tun­tuu, että moni on tie­tä­mä­tön sii­tä, mitä 1.8.2017 tulee­kaan muut­tu­maan ja eten­kin sii­tä mitä opin­to­lai­na on ja mik­si opin­to­lai­naa kan­nat­taa nos­taa.

Ker­to­kaa siis mitä oli­sit­te miel­tä podcast-jak­sois­ta ja mis­tä haluai­sit­te kuul­la puhut­ta­van / blo­gi­pos­tauk­sen! Eri­tyi­ses­ti haluai­sin kuul­la, mitä ehkä haluai­sit­te kuul­la puhut­ta­van opin­to­tu­ki­la­ki-jak­sos­sa tai mitä ette täy­sin ymmär­rä tule­vis­ta muu­tok­sis­ta tai opin­to­lai­nas­ta. Näin len­nok­kaa­na aja­tuk­se­na olen jos­sain vai­hees­sa miet­ti­nyt, että podcast-jak­sois­ta voi­si teh­dä kun­nol­li­sen sar­jan oiki­sai­hei­den ympä­ril­le, jois­sa voi­sin puhua itsek­se­ni tai toi­sen kans­sa esim. opis­ke­lus­ta tai työn­haus­ta, joten kai­paan todel­la­kin tei­dän miet­tei­tä ja ideoi­ta tähän.

Lopuk­si

Naut­ti­kaa kesäs­tä ja toi­vot­ta­vas­ti näh­dään puns­si­kah­veil­la tai mui­den tapah­tu­mien mer­keis­sä syksyllä!

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

14 ajatusta aiheesta “19 § Väli­vuo­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja tule­va fuksisyksy”

 1. Olet­ko muu­ten ihan var­ma ettei ensi luku­vuon­na jär­jes­te­tä ollen­kaan oikis­kurs­se­ja avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa? Kävin kesän alus­sa yksi­tyi­soi­keu­den kurs­sin ja opet­ta­ja sanoi, että kurs­sit tule­vat kyl­lä vähe­ne­mään mut­ta oli kui­ten­kin saa­nut sel­lai­sen tie­don että jotain kurs­se­ja oli­si tulossa.

 2. Heip­pa!

  Itse hain juu­ri­kin tänä vuon­na tois­ta ker­taa Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­seen, ja jäin kol­men pis­teen päähän…Viime vuon­na ensim­mäis­tä ker­taa hakies­sa­ni minul­ta puut­tui kak­si pis­tet­tä. Vii­me vuon­na en käy­nyt val­men­nus­kurs­sia, vaan lues­ke­lin itsekseni,tänä vuon­na kävin kui­ten­kin pykä­län teho-kurs­sin. Minus­ta tun­tui, että kurs­sia ava­si kir­jo­ja too­del­la pal­jon, ja luku-urak­ka sujui todel­la hel­pos­ti ja jou­tui­sas­ti, kun kir­jo­jen teks­tit ns.suomennettiin minul­le. Toi­saal­ta tun­tui, että mat­kat vei­vät aikaa (kul­jin junal­la Hyvin­kääl­tä Hel­sin­kiin) ja että kurs­si­ker­rat muu­ten­kin söi­vät sitä omaa, teho­kas­ta lukuai­kaa. Nyt poh­din­kin, että min­kä­lai­nen kurs­si minun kan­nat­taa ensi vuon­na ottaa? teho­kurs­si on minul­le lii­an laa­ja, tie­dän kui­ten­kin itsel­le­ni sopi­vat luku­tek­nii­kat jo kak­si ker­taa hake­nee­na. Toi­saal­ta koe uudis­tuu ensi vuon­na, ja pel­kään että kurs­sin mer­ki­tys koros­tui­si, jos kokees­sa kysy­tään­kin laa­jo­ja asioi­ta, joi­den ymmär­tä­mi­ses­sä kurs­si on todel­la tär­keä. Näi­nä kah­te­na vuo­te­na Hel­sin­gin kokees­sa ei mei­naan ole kysyt­ty (mielestäni)sellaisia asioi­ta, joi­ta ei oli­si voi­nut itse­kin ymmär­tää. (Tar­koi­tan sitä, että esim. tänä vuon­na EU-kir­jan tär­kein asia, jos­ta mel­kein koko kir­ja ker­toi, avau­tui minul­le aivan täy­del­li­ses­ti kurs­sin takia, ja oikeas­ti ymmär­sin asian. Kave­ri­ni taas joka ei käy­nyt kurs­sia, ei ymmär­tä­nyt sitä juu­ri ollen­kaan, muis­ti vain asioi­ta ulkoa. Ja vali­tet­ta­vas­ti tämä pel­käs­tään ulkoa osaa­mi­nen, asiois­ta juu­ri ymmär­tä­mät­tä, on vie­nyt pidem­mäl­le kuin oikeas­ti osaa­mi­nen, sil­lä tie­de­kun­ta ei kysy asioi­ta joi­ta ei voi­si osa­ta ja ymmär­tää ilman kurs­sia.) Pel­kään­kin siis, että ensi vuon­na koe koos­tuu­kin sel­lai­sis­ta asiois­ta, joi­hin tar­vit­see kurs­sia todel­la pal­jon. Tuli tosi seka­va kysy­mys mut­ta lähin­nä poh­din että miten minun kan­nat­tai­si lähes­tyä ensi kevät­tä? Kiitos!!

 3. Hei!

  Mikä­li koet, että val­men­nus­kurs­sis­ta on kui­ten­kin vie­lä hyö­tyä, niin suo­sit­te­li­sin har­kit­se­maan jotain ns. kevyem­pää kurs­sia. Pykä­län tar­jon­nas­ta en ole täy­sin var­ma, mut­ta täl­lai­sia saat­tai­si olla Inten­sii­vi­kurs­si tai Teo­ria­kurs­si. Lisäk­si vaik­ka et ottai­si mitään ope­tuk­sel­lis­ta val­men­nus­kurs­sia, niin ottai­sin mate­ri­aa­li­pa­ke­tin, jot­ta voit tree­na­ta alu­een asioi­ta teh­tä­vien muodossa.

  Toi­nen vaih­toeh­to on myös osal­lis­tua Var­jo­val­men­nuk­sen mak­sut­to­maan val­men­nus­kurs­sio­pe­tuk­seen ja jät­tää vain hyväl­lä oma­tun­nol­la nii­tä ope­tus­ker­to­ja väliin, joil­la käy­dään kir­jan koh­tia jot­ka koet osaa­va­si hyvin. Täl­lä tavoin toi­min itse vii­me kevää­nä ja lope­tin­kin luen­noil­la käy­mi­sen vii­mei­sen kir­jan (vies­tin­tä­oi­keus) osal­ta ja kes­ki­tyin itsel­le vai­kei­den asioi­den ker­taa­mi­seen kotona.

  Koe kyl­lä uudis­tuu ensi kevää­nä, mut­ta mikään val­men­nus­kurs­si tai kukaan val­men­nus­kurs­sio­pet­ta­ja ei voi tie­tää min­kä­lai­sia asioi­ta itse pää­sy­ko­kees­sa tul­laan vaa­ti­maan. Näin ollen tuon asian osal­ta kurs­sin mer­ki­tys ei tule koros­tu­maan. Muu­ten­kin tie­de­kun­tien tar­koi­tus on teh­dä pää­sy­ko­kees­ta sel­lai­nen, että val­men­nus­kurs­sien mer­ki­tys vähen­tyi­si, joka tar­koit­taa sitä, että pää­sy­ko­keel­la pyri­tään joka vuo­si yllättämään.

  Tar­kem­min tie­tä­mät­tä sinun osaa­mis­ta­soa tämän kevään pää­sy­ko­kees­sa tai lähin­nä sitä mis­sä mah­dol­li­ses­ti oli­si paran­net­ta­vaa, sanoi­sin että kes­ki­ty ensi kevää­nä enem­män oma­toi­mi­seen opis­ke­luun ja varaa aikaa enem­män kyl­mäl­le ulkoa opettelulle.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä vas­ta­si edes joten­kin kysymykseesi.

 4. Moik­ka!
  Olen menos­sa nyt syk­syl­lä oikik­seen ja haluai­sin kysyä, että pitää­kö mun nyt jo elo­kuun aika­na itse ilmot­tau­tua joil­lek­kin kurs­seil­le jne? Vai voin­ko vain odot­taa sin­ne orien­taa­tio­viik­koon ja siel­lä neuvotaan?

 5. Jos puhu­taan nyt nime­no­maan Hel­sin­gin oikik­ses­ta, niin aina­kin vii­me vuon­na mei­dän tuli ilmoit­tau­tua joil­le­kin orien­taa­tio­vii­kon kurs­seil­le, mut­ta näis­tä tuli ohjeet ns. pak­sun kuo­ren muka­na. Mut­ta mikä­li nou­da­tat aina­kin alkusyk­syn ajan opin­to­put­kea eli suo­si­tel­tua suo­ri­tus­jär­jes­tys­tä, niin sinun ei tar­vit­se etu­kä­teen ilmoit­tau­tua mil­le­kään kurs­seil­le etu­kä­teen (pl. mah­dol­li­set pak­sun kuo­ren ohjeet). 

  Muu­ten­kin ilmoit­tau­tu­mi­nen tie­de­kun­nan kurs­seil­le auke­aa vas­ta 17.8, joten täs­sä ei ole sen­kään puo­les­ta kiire.

 6. Huo­ma­sin, että olet aikoi­na­si teh­nyt oikai­su­pyyn­nön. Kuin­ka kau­an täl­lai­sen käsit­te­lys­sä kes­tää oman koke­muk­se­si mukaan? Todel­la moti­voi­va ja hyvin kir­joi­tet­tu blogi!

 7. En mil­lään muis­ta kau­an­ko oikai­su­vaa­ti­muk­se­ni käsit­te­lys­sä kes­ti, mut­ta yleen­sä oikik­sen oikaisuvaatimusten tulok­set ovat tul­leet n. vii­kon tai kak­si ennen opin­to­jen alka­mis­ta eli suu­rin piir­tein elo­kuun puo­les­sa välis­sä. Hel­sin­gin yli­opis­ton sivuil­la on taas mai­nin­ta, että “Ota yhteyttä haki­ja­pal­ve­lui­hin, jos haki­ja­pal­ve­lut ei ole tie­dot­ta­nut sinul­le rat­kai­sus­ta vii­meis­tään 31.8.2017.”

  Ja kii­tos posi­tii­vi­ses­ta palautteesta! 🙂

 8. Juu nime­no­maan Hel­sin­kiin olen menos­sa. Mul­le ei aina­kaan ole tul­lut vie­lä mitään kir­jet­tä yli­opis­tol­ta, oli­si­ko­han pitä­nyt? Kii­tos vastauksestasi! 🙂

 9. Mun käsit­tääk­se­ni nii­tä kir­jei­tä ei ole vie­lä pos­ti­tet­tu, mut­ta olet­tai­sin, että se tapah­tuu seu­raa­van vii­kon aika­na, kun yli­opis­ton hen­ki­lö­kun­ta palaa lomil­taan. Lisäk­si me tuto­rit saa­daan tie­tää tutor­ryh­mäm­me nyt elo­kuun alus­sa, jon­ka jäl­keen uudet fuk­sit saa­vat miel­tä viestiä 🙂

 10. Hei! Onko sul­la jaet­ta­va­na mitään infoa sii­tä, mitä muu­tok­sia tuo Iso pyö­rä ‑uudis­tus tuo kon­kreet­ti­ses­ti muka­naan kou­lu­tus­oh­jel­miin? 🙂 Yri­tin vähän googlail­la, mut­ta aihees­ta löy­tyy netis­tä var­sin vähän tie­toa. Kii­tos kun jak­sat vastailla!

 11. Moik­ka!

  Iso Pyö­rä ei vai­ku­ta niin radi­kaa­lis­ti oikeus­tie­teel­li­siin kou­lu­tus­oh­jel­miin ver­rat­tu­na mui­hin yli­opis­ton kou­lu­tus­oh­jel­miin, mut­ta näin tii­vis­täen voi sanoa, että Iso Pyö­rä tuo muka­naan mei­dän­kin tutkintoon 

  - enem­män läs­nä­olo­pak­koa (=pien­ryh­mä­työs­ken­te­lyä)
  - verk­ko­ten­tit lisään­ty­vät, jois­sa saa käyt­tää kaik­kea mate­ri­aa­lia, mut­ta kysy­myk­set­kin ovat haas­ta­vam­pia
  - ten­teis­sä tulee ole­maan kysy­myk­siä jois­sa yhdis­tyy useam­man oikeu­de­na­lan sisäl­tö
  - luen­to­jen “aloi­tus­ta­so” tulee nouse­maan eli opis­ke­li­joil­ta edel­ly­te­tään pereh­ty­mis­tä etu­kä­teen aihea­lu­ee­seen
  - tent­tien uusi­mis­ker­to­jen mää­rä kir­jat­tiin lopul­li­seen pää­tök­seen kah­teen, mikä tar­koit­taa kai­ken kaik­ke­aan kol­mea hyväk­syt­tyä yrit­tä­mis­tä
  - kurs­sien laa­juu­des­sa ja sisäl­lös­sä (pie­niä) muu­tok­sia aiem­paan verrattuna

  Uuden opis­ke­li­jan ei sinän­sä kan­na­ta lii­kaa vai­va­ta pää­tä muu­tok­sil­la, kos­ka vain van­hat opis­ke­li­jat tule­vat seik­kai­le­maan niin van­han kuin uuden kou­lu­tus­oh­jel­man välil­lä, kun taas uusien on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa tut­kin­to vain uuden kou­lu­tus­oh­jel­man mukaisesti.

  Flam­mas­ta löy­tyy kui­ten­kin lisäin­foa kou­lu­tusuu­dis­tuk­ses­ta (https://flamma.helsinki.fi/portal/units/law?_nfpb=true&_pageLabel=P12200322591381230537071&contentId=HY364596&placeId=HY364594).
  Tai sit­ten seu­raa­vin aske­lin –> Flam­man etusi­vu –> Omat yksi­köt ‑koh­dan alta “Oikeus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta” –> Uudet ope­tus­suun­ni­tel­mat ja siir­ty­mä­oh­jeet –> Yleis­tä koulutusuudistuksesta 

  Tosin Flam­ma ei toi­mi, mikä­li et ole Hel­sin­gin yli­opis­ton opiskelija.

  Toi­vot­ta­vas­ti tämä ava­si hie­man tule­via muutoksia!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *