Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

47 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#3)

Kir­jot­taes­sa­ni tämän blo­gi­sar­jan ensim­mäis­tä kir­joi­tus­ta ennus­tin hajoa­va­ni gra­du­pro­ses­siin ennem­min tai myö­hem­min. Kovin kau­aa ei tar­vin­nut ensim­mäis­tä hajoa­mis­ta odot­taa, sil­lä tämä tapah­tui jo pro­jek­ties­see­tä kir­joit­taes­sa ? Avaan myö­hem­min täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa, mikä on pro­jek­ties­see ja mikä sii­nä aiheut­ti har­mai­ta hiuksia.

Vii­me kir­joi­tuk­sen lopus­sa mai­nit­sin, että voi­sin täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa käy­dä läpi pro­jek­tin ohjel­maa ja min­kä­lai­nen opin­to­suun­ni­tel­ma­ni on vuo­del­le 2021. Läh­de­tään siis per­kaa­maan näi­tä läpi!

Lue lisää: 44 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#1) ja 45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2)

Sopi­musoi­keu­den pro­jek­tin ohjelma

Ker­tauk­se­na vie­lä, että Hel­sin­gin oikik­ses­sa gra­du sisäl­tyy pro­jek­tiin ja pro­jek­ti sisäl­tyy seu­raa­vis­ta osista:

 • HowU­Learn-kyse­ly HUL3 (0 op)
 • Pro­jek­ti­se­mi­naa­ri (10 op)
 • Pro­jek­ti­tent­ti (10 op)
 • Tut­kiel­ma­työ­tä tuke­vat kir­jal­li­set työt (5 op)
 • Valin­nai­set opin­not (5 op)
 • Syven­tä­vien opin­to­jen tut­kiel­ma (30 op)

Pro­jek­tin ohjaa­jan lähet­tä­mäs­sä ohjel­mas­sa ei ollut mai­nin­taa HowU­Learn-kyse­lys­tä tai valin­nai­sis­ta opin­nois­ta, mut­ta ne taval­laan ovat­kin irral­li­sia suo­ri­tuk­sia täs­tä kokonaisuudesta.

Yli­opis­ton sivu­jen mukaan “HowU­Learn-kyse­ly tukee opis­ke­li­jan aktii­vi­suut­ta omis­ta opin­nois­taan ja antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta palau­tet­ta opis­ke­li­jal­le opis­ke­lun tuek­si.” Tähän koh­taan on kyl­lä todet­ta­va, että ker­taa­kaan en ole saa­nut min­kään­lais­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta palau­tet­ta näis­tä kyse­lyis­tä eivät­kä ne ole olleet opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa lain­kaan hyö­dyk­si. Onnek­si kyse­lyt eivät ole olleet pit­kiä, joten niis­tä ei ole ollut suu­rem­min vaivaa.

Käsi­tyk­se­ni mukaan pro­jek­tin valin­nais­ten opin­not tule­vat suo­ri­te­tuk­si mel­ko hel­pos­ti mil­lä tahan­sa aihet­ta joten­kin liip­paa­val­la kurs­sil­la, joten olet­tai­sin tämän suo­ri­tuk­sen ole­van jo hoi­det­tu osal­ta­ni esi­mer­kik­si tie­don­ha­ku­kurs­sin suorittamisella.

Semi­naa­ri­jak­sot
Ensim­mäi­nen seminaarijakso

Pro­jek­ti läh­ti käyn­tiin jo tam­mi­kuus­sa pro­jek­ties­seen kir­joit­te­lul­la, sil­lä sopi­musoi­keu­den pro­jek­tis­sa on vii­si eri semi­naa­ri­jak­soa, jois­ta ensim­mäi­nen jak­so pide­tään 15.2, 22.2., 1.3. ja 8.3. Nämä semi­naa­ri­ta­paa­mi­set ovat noin nel­jän tun­nin mit­tai­sia. Ensim­mäi­ses­sä semi­naa­ri­jak­sos­sa käsi­tel­lään osal­lis­tu­jien pari­töi­nä teke­mät semi­naa­ri­työt, joi­ta siis kut­sun pro­jek­ties­seik­si. Saim­me val­miin aihe­lis­tan, jos­sa oli 16 eri aihevaihtoehtoa:

 1. Pysy­väk­si tar­koi­tet­tu sopimus;
 2. Väli­tys­so­pi­muk­sen sopi­musoi­keu­del­li­set erityispiirteet;
 3. Säh­köis­tä kaup­paa kos­ke­va sopi­musoi­keu­del­li­nen sääntely;
 4. Lisä- ja muu­tos­työt rakennusurakassa;
 5. Takuu­eh­dot kauppasopimuksissa;
 6. Kar­tel­lin osa­puo­len vahin­gon­kor­vaus­vas­tuu sopi­mus­kump­pa­nia kohtaan;
 7. Vas­tuu tie­to­ko­neoh­jel­man laadusta;
 8. Tie­to­suo­jaan liit­ty­vä sopimusvapaus;
 9. Soft law ‑läh­teet sopimusoikeudessa;
 10. Asian­ajo­toi­mek­sian­toon perus­tu­va vas­tuu toi­mek­sian­ta­jaa kohtaan;
 11. Työn­te­ki­jän kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus­ten sitovuus;
 12. Kulut­ta­jan­suo­ja rajat ylit­tä­väs­sä verkkokaupassa;
 13. Jul­ki­seen han­kin­taan perus­tu­van sopi­muk­sen syntyminen;
 14. Len­to­yh­tiön vas­tuun len­non vii­väs­ty­mi­ses­tä tai peruuntumisesta;
 15. Sopi­muk­sen koh­tuul­lis­ta­mi­sen mer­ki­tys kau­pal­li­sis­sa sopi­muk­sis­sa; ja
 16. Olo­suh­tei­den muu­tok­set pit­kä­ai­kai­sis­sa lii­ke­huo­neis­to­jen vuokrasopimuksissa.

Pro­jek­tis­sam­me onkin 18 osal­lis­tu­jaa, joten ensim­mäi­ses­sä semi­naa­ri­jak­sos­sa käsi­tel­lään yhteen­sä yhdek­sän semi­naa­ri­työ­tä. Olen bol­dan­nut lis­tas­ta ne aiheet, jot­ka tuli­vat vali­tuik­si. Itse halusin teh­dä työn väli­tys­so­pi­muk­sis­ta, sil­lä olen ollut jo pidem­pään kiin­nos­tu­nut rii­dan­rat­kai­sus­ta. Tämän takia ajat­te­lin, että työn­haun­kin kan­nal­ta oli­si hyvä, jos pys­tyn osoit­ta­maan kiin­nos­tus­ta rii­dan­rat­kai­sua koh­taan myös opin­to­je­ni kaut­ta. Teim­me pari­ni – jota en ennes­tään tun­te­nut – kans­sa semi­naa­ri­työn aihees­ta “Väli­tys­so­pi­muk­sen sopi­musoi­keu­del­li­set erityispiirteet”.

Alus­sa mai­nit­se­ma­ni hajoa­mi­nen tapah­tui pro­jek­ties­see­tä kir­joit­taes­sa, sil­lä esseen pituuse­del­ly­tys oli noin 20 sivua, jos­ta pitäi­si pys­tyä pitä­mään suu­rin piir­tein 30 minuu­tin alus­tus. Vaik­ka aihe oli mie­len­kiin­toi­nen, on yksin­ker­tai­ses­ti myön­net­tä­vä, että moti­vaa­tio­ni “yli­mää­ri­siä” opin­to­ja koh­taan on ollut las­kus­sa jo useam­man vuo­den ajan. Minul­la on myös yleen­sä tapa­na “kär­siä” kir­jal­li­sia töi­tä kir­jot­taes­sa kir­joit­ta­jan blo­kis­ta, mikä yleen­sä joh­taa sii­hen, että aja­tus teks­tin tuot­ta­mi­ses­ta tun­tuu ylitsepääsemättömältä.

Omal­la koh­dal­la­ni olen huo­man­nut, että paras apu tähän on vain kir­joit­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen: tär­kein­tä on tuot­taa edes jon­kin­lais­ta teks­tiä, vaik­ka sit­ten rans­ka­lai­sin vii­voin. Lii­an hel­pos­ti sitä yrit­tää kir­joit­taa heti alus­ta läh­tien täy­del­lis­tä teks­tiä, joka tie­ten­kin on mah­do­ton­ta ja kyn­nys kir­joit­ta­mis­ta koh­taan nousee. Nyky­ään aloi­tan blo­gi­kir­joi­tuk­set­kin vain anta­mal­la aja­tuk­sen vir­ra­ta välit­tä­mät­tä sii­tä, onko teks­ti kie­lio­pil­li­ses­ti täy­del­lis­tä tai onko joku ilmai­su köm­pe­lö. Kun­han saan run­gon hah­mo­tel­tua ja alus­ta­van teks­tin tuo­tet­tua, voi täs­tä sit­ten siir­tyä sen hiomiseen ?

En myös­kään vaa­di itsel­tä­ni, että kun istun koneen ääreen, minun tuli­si työs­ken­nel­lä ker­ral­la pit­kään, vaan aloi­tan lait­ta­mal­la ajas­ti­men 15 minuu­tin pää­hän, jot­tei aloit­ta­mi­nen tun­nu ras­kaal­ta tämän­kään puo­les­ta. Yleen­sä kun ase­tan rajan noin alas, huo­maan 15 minuu­tin koh­dal­la pääs­see­ni jo niin kovaan vauh­tiin, että jat­kan työs­ken­te­lyä pidem­pään. Tär­ke­ää vain on, että lai­tan häi­riö­te­ki­jät (lue puhe­lin) pois ja kes­ki­tyn koko 15 minuu­tin ajan. 

Pro­jek­ties­seen dead­li­ne oli per­jan­tai­na 12.2., joten kir­jal­li­nen osuus sii­tä on ohi, mut­ta toki mei­dän tulee vie­lä esi­tel­lä aihet­tam­me seminaaritapaamisessa.

Toi­nen seminaarijakso

Toi­nen semi­naa­ri­jak­so sisäl­tää vain yhden tapaa­mi­sen, joka on 10.3. Tapaa­mi­ses­sa on tar­koi­tus käy­dä läpi pro­jek­tiin osal­lis­tu­vien gra­duai­hei­ta, joten pyrin tuo­hon men­nes­sä lyö­mään oma gra­duai­heen luk­koon aina­kin ylei­sel­lä tasolla.

Olen tähän men­nes­sä hah­mo­tel­lut ja miet­ti­nyt mah­dol­li­sia gra­duai­hei­ta, mut­ta sen oikean löy­tä­mi­nen on tun­tu­nut vai­keal­ta, sil­lä haluai­sin gra­duai­hee­ni ole­van jol­lain taval­la rele­vant­ti käy­tän­nön elä­mäs­sä. Lisäk­si kos­ka haluan val­mis­tu­mi­sen jäl­keen työs­ken­nel­lä lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa, haluai­sin aiheen ole­van rele­vant­ti myös sil­tä osin. Olen myös miet­ti­nyt pal­jon urhei­lu­toi­mia­laan liit­ty­vää aihet­ta, sil­lä kir­joi­tin notaa­ri­ni­kin urhei­luso­pi­muk­sis­ta ja aina­kin tie­dän ole­va­ni into­hi­moi­nen sii­hen liit­ty­vis­tä aiheis­ta. Tois­tai­sek­si olen kir­jan­nut ylös itsel­le­ni seu­raa­via yleis­ta­son aiheita:

 • M&A‑vakuutus;
 • vakuu­tus­so­pi­muk­set ylipäänsä;
 • sopi­mus­pe­rus­tei­nen vahingonkorvaus;
 • rekla­maa­tio
 • väli­tys­so­pi­mus;
 • mana­ge­roin­ti­so­pi­mus;
 • myy­jän vir­he­vas­tuu yrityskaupoissa;
 • vakio­eh­dot;
 • Mate­rial Adver­se Effect ‑ehdot; ja
 • vas­tuu sopimusketjussa

Jois­ta­kin aiheis­ta minul­la on joku vähän tar­kem­pi tut­ki­mus­ky­sy­mys jo mie­tit­ty, mut­ta nyt kun pro­jek­ties­see on val­mis, täy­tyy minun pereh­tyä tar­kem­min mah­dol­li­siin aihei­siin ja sel­vit­tää löy­tyy­kö niis­tä joku mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys, jota ei oli­si jo kalut­tu täy­sin lop­puun oikeus­kir­jal­li­suu­des­sa. Esi­mer­kik­si vakio­eh­dois­ta on kir­joi­tet­tu hyvin pal­jon, joten sii­tä voi olla haas­ta­vaa kek­siä uut­ta mie­len­kiin­tois­ta tutkimuskysymystä.

Kol­mas seminaarijakso

Myös kol­man­nes­sa semi­naa­ri­jak­sos­sa on vain yksi tapaa­mi­nen (8.4.). Tuos­sa semi­naa­ri­ta­paa­mi­ses­sa on tar­koi­tus käy­dä kes­kus­te­lua ennak­ko­lu­ke­mi­se­na ole­vis­ta artik­ke­leis­ta, jot­ka ovat:

 • Luuk­ko­nen, Sijoit­ta­jan tie­tä­mis­vel­vol­li­suus, osa I, Laki­mies 2018 s. 200–;
 • Pön­kä, Myö­tä­myyn­tioi­keus- ja myö­tä­myyn­ti­vel­vol­li­suus­lausek­keis­ta, Lii­ke­ju­ri­diik­ka 2/2015 s. 86–; ja
 • Wuo­li­jo­ki, Sopi­mus­rik­ko­muk­sen olen­nai­suus lii­ke­so­pi­muk­sis­sa, Laki­mies 2016 s. 219–

Tosin jokai­sen opis­ke­li­jan tar­vit­see lukea näis­tä artik­ke­leis­ta vain yksi ja tuon artik­ke­lin poh­jal­ta tulee kir­joit­taa 6.4. men­nes­sä 2–3 sivun mit­tai­nen essee, jos­sa poh­di­taan artik­ke­lin aiheen rajaus­ta, käy­tet­tyä meto­dia, aineis­toa, kysy­myk­se­na­set­te­lua ja tulok­sia sekä mui­ta mah­dol­li­sia artik­ke­lis­ta mie­leen tul­lei­ta kysy­myk­siä. Tar­koi­tuk­se­na on sel­väs­ti har­jaan­nut­taa enem­män tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen teo­reet­tis­ta puol­ta, mikä kiel­tä­mät­tä ei ole kovin lähel­lä sydän­tä­ni. Onnek­si artik­ke­liai­heet ovat kui­ten­kin mie­len­kiin­toi­sia ja tulen var­maan luke­maan näis­tä sopi­mus­rik­ko­muk­sen olen­nai­suut­ta käsit­te­le­vän kirjoituksen.

Nel­jäs seminaarijakso

Nel­jän­nes­sä semi­naa­ri­jak­sos­sa on tar­koi­tus esi­tel­lä oman tut­kiel­man dis­po­si­tio ja kes­kei­nen kysy­myk­se­na­set­te­lu. Tie­teel­li­nen kir­joit­ta­mi­nen on täyn­nä täl­lai­sia hie­no­ja sivis­tys­sa­no­ja, joten googla­sin var­muu­den vuok­si dis­po­si­tion mää­ri­tel­mä. Kyse on siis tut­kiel­man jäsen­nyk­ses­tä eli käy­tän­nös­sä sisäl­lys­luet­te­los­ta. Dis­po­si­tio­esi­tys­ten tar­koi­tuk­se­na on käy­dä läpi tut­kiel­man kes­kei­set tut­ki­mus­ky­sy­myk­set sekä tut­kiel­man raken­ne ja huo­mio­ta voi kiin­nit­tää myös muun muas­sa tut­kiel­man rajauk­siin, läh­de­ai­neis­toon ja sisäl­löl­li­siin tulok­siin, jos nii­tä voi­daan jo ennakoida.

Uskoi­sin, että kun­han saan pää­tet­tyä oman tut­kiel­ma­ky­sy­myk­sen tai ‑aiheen, syn­tyy alus­ta­va raken­ne mel­ko nopeas­ti, joten tätä semi­naa­ri­jak­soa ei tar­vit­se sen kum­mem­min stres­sa­ta. Ja tie­ten­kin raken­ne tulee elä­mään pit­kin gra­dun kir­joit­ta­mis­ta, joten sitä­kään ei tar­vit­se mureh­tia, jos­sei raken­ne tun­nu täy­sin val­miil­ta. Dis­po­si­tio­esi­tys esi­te­tään kui­ten­kin suul­li­ses­ti ja ohjeis­tuk­sen mukaan sen kes­to on noin 15–20 minuuttia.

Nel­jän­nen semi­naa­ri­jak­son tapaa­mi­set ovat 19.5., 20.5., 26.5. ja 27.5.

Vii­des seminaarijakso

Vii­des semi­naa­ri­jak­so on vii­mei­nen semi­naa­ri­jak­so ja se kes­kit­tyy val­mis­tu­nei­siin tai val­mis­tu­viin tut­kiel­miin ja pide­tään syys­lu­ku­kau­del­la. Tuol­loin osal­lis­tu­jat esit­te­le­vät tut­kiel­man­sa kes­kei­set tulok­set ja toi­nen pro­jek­ti­lai­nen toi­mii oppo­nent­ti­na eli käy­tän­nös­sä esit­tää huo­mioi­ta työn sisäl­lös­tä, meto­dis­ta ja lähdevalinnoista.

Ohjaa­jan mukaan yleen­sä kol­mas­osa pro­jek­tin osal­lis­tu­jis­ta on saa­nut gra­dun val­miik­si tähän men­nes­sä eikä minun­kaan alus­ta­va­na tar­koi­tuk­se­na ole saat­taa gra­dua lop­puun vie­lä tuo­hon men­nes­sä. Ellei tut­kiel­ma val­mis­tu tähän semi­naa­ri­jak­soon men­nes­sä, on osal­lis­tu­jan huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että tut­kiel­mas­ta on val­mii­na jokin vähin­tään 20 sivua käsit­tä­vä olen­nai­nen jak­so, mut­ta esi­tel­tä­vä jak­so ei voi olla johdanto.

Muu­ten­kin ohjaa­ja tote­si ensim­mäi­ses­sä semi­naa­ri­ta­paa­mi­ses­sa, ettei gra­dun val­mis­tu­mi­sel­le var­si­nai­ses­ti ole taka­ra­jaa, joten kun­han sel­viän näis­tä alun kir­jal­li­sis­ta töis­tä ja semi­naa­ri­ta­paa­mi­sis­ta, on gra­dun teke­mi­ses­sä aika vapaa aika­tau­lu mikä on hyvä!

Pro­jek­ti­tent­ti

Lisäk­si pro­jek­tiin kuu­luu pro­jek­ti­tent­ti, joka on kir­ja­tent­ti, jos­sa ei saa käyt­tää laki­kir­jaa. Toki nyt koro­na-aika­na pro­jek­ti­tent­ti jär­jes­te­tään säh­köi­ses­ti ja myös laki­kir­jo­jen ja kai­ken muun aineis­ton käyt­tä­mi­nen on ollut sal­lit­tua. Kävin kat­so­mas­sa ensim­mäi­se­nä tent­ti­päi­vä­nä kysy­myk­set ja kiel­tä­mät­tä tent­ti­sin tämän mie­luum­min kir­ja­tent­ti­nä, jos se tar­koit­tai­si “nor­maa­lim­pia”, subs­tans­siin kes­kit­ty­viä kysy­myk­siä. Nimit­täin nyt muka­na oli myös tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen teo­ri­aan liit­ty­vä kysy­mys, johon en var­mas­ti oli­si osan­nut vas­ta­ta, vaik­ka oli­sin yrit­tä­nyt. Tent­tia­lue on aika laa­ja ja muis­taak­se­ni se lähen­te­li noin tuhat­ta sivua.

Pro­jek­ti­ten­tin kirjallisuus

 1. Vil­le Pön­kä — Osa­kas­so­pi­muk­sen tavoit­teet ja voi­mas­sao­lon hal­lin­ta (2008);
 2. Saka­ri Wuo­li­jo­ki — Pan­kin neu­von­ta­vas­tuu (2009);
 3. Julia Ahl­fors — Sopi­muk­sen irti­sa­no­mi­seen lii­te­tyis­tä loja­li­teet­ti­vel­voit­teis­ta (2019);
 4. Lars Hag­mark — Ura­koit­si­jan vii­väs­tys­vas­tuu YSE 18 ja 25 §:n valos­sa (2019);
 5. Mas­si­mo Bene­det­tell — Applying the UNIDROIT Principles in Inter­na­tio­nal Arbit­ra­tion: An Exerci­se in Conflicts, sivut 653 — 686 (2016); ja
 6. Red­fern and Hun­ter on Inter­na­tio­nal Arbit­ra­tion, sivut 71 — 154 (2015)

Pro­jek­ti­ten­tin (27.1.) tenttikysymykset

 1. Ver­taa Pön­gän ja Wuo­li­joen meto­dia ja läh­de­ai­neis­ton käyttötapaa;
 2. Tie­don ja tie­don­an­to­vel­vol­li­suuk­sien mer­ki­tys sopi­musoi­keu­des­sa (eri tut­kin­to­vaa­ti­mus­koh­dat huo­mioon ottaen)
 3. Väli­tys­so­pi­mus­ta kos­ke­van oikeus­ti­lan ja dokt­rii­nin kehitys

Jäl­leen ker­ran alue on ihan mie­len­kiin­toi­nen, eten­kin kun sii­nä on muka­na kak­si väli­mies­me­net­te­lyä kos­ke­vaa kir­joi­tus­ta, mikä tukee osal­taan hie­man DR-paik­ko­jen hake­mis­ta ? Tämän luku­kau­den tent­ti­päi­vät ovat 27.1., 31.3. ja 16.6., ja alun perin tar­koi­tuk­se­na­ni oli teh­dä tent­ti 31.3., mut­ta voi hyvin olla, että odo­tan koro­na­ti­lan­teen rau­hoit­tu­mis­ta, jot­ta pää­sen teke­mään ten­tin perin­tei­se­nä kir­ja­tent­ti­nä. Olen toki luke­nut alu­ees­ta jo 2/6 teos­ta, mut­ta nime­no­maan pidem­mät teok­set ovat vie­lä luke­mat­ta ja opin­to­jen kans­sa rau­hal­li­ses­ti otta­mi­nen tun­tuu täs­sä koh­taa oikeal­ta ratkaisulta.

Opin­to­suun­ni­tel­ma­ni vuo­del­le 2021

Yllä kävin­kin jo osit­tain läpi suun­ni­tel­maa­ni, mut­ta val­mis­tu­mi­se­ni tiel­lä on enää tämä pro­jek­ti. Nyt kevät­lu­ku­kau­del­la aion hoi­taa pakol­li­set semi­naa­ri­jak­sot pois alta sekä nii­hin liit­ty­vät kir­jal­li­set työt. Muu­toin tar­koi­tuk­se­na­ni on aloit­taa kevyes­ti gra­dun hah­mot­te­lu. Pro­jek­ti­ten­tin toden­nä­köi­ses­ti lyk­kään aikai­sin­taan kesä­kuu­hun enkä toden­nä­köi­ses­ti suo­ri­ta asian­ajo­tut­kin­non kir­jal­lis­ta osuut­ta­kaan nyt kevääl­lä, vaik­ka aiem­min pidin sitä yhte­nä vaihtoehtona.

Olen täl­lä het­kel­lä myös yhdel­lä pro­ses­sioi­keu­den valin­nai­sel­la kurs­sil­la, mut­ta kos­ka valin­nai­sen opin­to­ni ovat jo täyn­nä, niin voi olla, etten lopul­ta pää­dy teke­mään kurs­sia, kos­ka moti­vaa­tio­ni tus­kin riit­tää sii­hen. En halua haa­lia lii­kaa teke­mis­tä, sil­lä gra­dun lisäk­si työs­ken­te­len osa-aikai­ses­ti kol­me ker­taa vii­kos­sa. Lisäk­si on muka­vaa, että vapaa-aikaa löy­tyy myös blo­gil­le sun muul­le, kuten squas­hin pelaa­mi­sel­le, mikä on uusi harrastukseni ?

Täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­ma­ni on val­mis­tua kesään 2022 men­nes­sä, jot­ta saan vie­lä opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen, mut­ta tämän tar­kem­paa aika­tau­lua en ole aset­ta­nut itsel­le­ni gra­dun suh­teen. Nykyi­nen työ­so­pi­muk­se­ni on voi­mas­sa 31.8. asti, joten tulen kesän lop­puun saak­ka työs­ken­te­le­mään vähin­tään osa-aikai­ses­ti, joten en näe miten­kään rea­lis­ti­sek­si kir­joit­taa gra­dua val­miik­si ennen syk­syn alkua.

Sen sijaan olen miet­ti­nyt, että syk­syl­lä voi­sin vie­lä teh­dä yhden kokoai­kai­sen har­joit­te­lun, jos vain sopi­va paik­ka osuu koh­dal­le, joten tuos­sa tapauk­ses­sa gra­du ei tuli­si val­mis­tu­maan vuo­den lop­puun­kaan men­nes­sä. Olen kui­ten­kin päät­tä­nyt vara­ta kevät­lu­ku­kau­den 2022 koko­naan gra­dul­le, mikä­li se ei ole val­mis, joten tuol­loin vii­meis­tään siir­ryn gra­dun pariin kokoai­kai­ses­ti. Näh­tä­väk­si kui­ten­kin jää, miten tilan­ne elää ja muut­tu­vat­ko suun­ni­tel­ma­ni vuo­den kuluessa ?

Lue lisää: 8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016

Lopuk­si

Täs­sä lyhyes­ti pro­jek­ti­ni aika­tau­luis­ta ja omis­ta suun­ni­tel­mis­ta­ni gra­dun suh­teen. Toki täs­sä ollaan vie­lä alku­vai­hees­sa, min­kä vuok­si kaik­ki on vie­lä aika auki, mut­ta eikö­hän muun muas­sa aihe ja aika­tau­lu ala sel­ven­ty­mään pik­ku­hil­jaa. Useam­pi kave­ri­ni on kans­sa aloit­ta­nut gra­du­pro­jek­tin, joten onkin haus­ka pääs­tä vaih­ta­maan aja­tuk­sia gra­dun laa­din­nas­ta pit­kin pro­jek­tia. Toki myös val­ta­kun­nal­li­nen gra­duc­hat (esi­mer­kik­si Discor­dis­sa) oli­si haus­ka idea, jot­ta aja­tuk­sia voi­si vaih­taa mui­den oik­ka­rei­den kans­sa yli ainejärjestörajojen.

Vali­tet­ta­vas­ti tie­de­kun­ta ei ole vie­lä­kään palan­nut minul­le liit­tyen pro­jek­ti­haun tulos­ten tilas­toi­hin, vaik­ka he lupa­si­vat pala­ta vii­meis­tään tam­mi­kuun aika­na. Lai­toin perään muis­tu­tus­vies­tiä, mut­ta epäi­len vah­vas­ti, ettei tie­de­kun­ta tule iki­nä jul­kai­se­maan pro­jek­tien pis­te­ra­jo­ja ja kai­vat­tu läpi­nä­ky­vyys jää puuttumaan. 

Miten sun gra­du­pro­jek­ti on läh­te­nyt käyn­tiin tai mis­tä haluai­sit kuul­la seu­raa­vas­sa Gra­du­päi­vä­kir­jan osassa? ?

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *