Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

47 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#3)

Kir­jot­taes­sa­ni tämän blo­gi­sar­jan ensim­mäis­tä kir­joi­tus­ta ennus­tin hajoa­va­ni gra­du­pro­ses­siin ennem­min tai myö­hem­min. Kovin kau­aa ei tar­vin­nut ensim­mäis­tä hajoa­mis­ta odot­taa, sil­lä tämä tapah­tui jo pro­jek­ties­see­tä kir­joit­taes­sa 😃 Avaan myö­hem­min täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa, mikä on pro­jek­ties­see ja mikä sii­nä aiheut­ti har­mai­ta hiuksia.

Vii­me kir­joi­tuk­sen lopus­sa mai­nit­sin, että voi­sin täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa käy­dä läpi pro­jek­tin ohjel­maa ja min­kä­lai­nen opin­to­suun­ni­tel­ma­ni on vuo­del­le 2021. Läh­de­tään siis per­kaa­maan näi­tä läpi!

Lue lisää: 44 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#1) ja 45 § Gra­du­päi­vä­kir­ja (#2)

Sopi­musoi­keu­den pro­jek­tin ohjelma

Ker­tauk­se­na vie­lä, että Hel­sin­gin oikik­ses­sa gra­du sisäl­tyy pro­jek­tiin ja pro­jek­ti sisäl­tyy seu­raa­vis­ta osista:

 • HowU­Learn-kyse­ly HUL3 (0 op)
 • Pro­jek­ti­se­mi­naa­ri (10 op)
 • Pro­jek­ti­tent­ti (10 op)
 • Tut­kiel­ma­työ­tä tuke­vat kir­jal­li­set työt (5 op)
 • Valin­nai­set opin­not (5 op)
 • Syven­tä­vien opin­to­jen tut­kiel­ma (30 op)

Pro­jek­tin ohjaa­jan lähet­tä­mäs­sä ohjel­mas­sa ei ollut mai­nin­taa HowU­Learn-kyse­lys­tä tai valin­nai­sis­ta opin­nois­ta, mut­ta ne taval­laan ovat­kin irral­li­sia suo­ri­tuk­sia täs­tä kokonaisuudesta.

Yli­opis­ton sivu­jen mukaan “HowU­Learn-kyse­ly tukee opis­ke­li­jan aktii­vi­suut­ta omis­ta opin­nois­taan ja antaa hen­ki­lö­koh­tais­ta palau­tet­ta opis­ke­li­jal­le opis­ke­lun tuek­si.” Tähän koh­taan on kyl­lä todet­ta­va, että ker­taa­kaan en ole saa­nut min­kään­lais­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta palau­tet­ta näis­tä kyse­lyis­tä eivät­kä ne ole olleet opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa lain­kaan hyö­dyk­si. Onnek­si kyse­lyt eivät ole olleet pit­kiä, joten niis­tä ei ole ollut suu­rem­min vaivaa.

Käsi­tyk­se­ni mukaan pro­jek­tin valin­nais­ten opin­not tule­vat suo­ri­te­tuk­si mel­ko hel­pos­ti mil­lä tahan­sa aihet­ta joten­kin liip­paa­val­la kurs­sil­la, joten olet­tai­sin tämän suo­ri­tuk­sen ole­van jo hoi­det­tu osal­ta­ni esi­mer­kik­si tie­don­ha­ku­kurs­sin suorittamisella.

Semi­naa­ri­jak­sot
Ensim­mäi­nen seminaarijakso

Pro­jek­ti läh­ti käyn­tiin jo tam­mi­kuus­sa pro­jek­ties­seen kir­joit­te­lul­la, sil­lä sopi­musoi­keu­den pro­jek­tis­sa on vii­si eri semi­naa­ri­jak­soa, jois­ta ensim­mäi­nen jak­so pide­tään 15.2, 22.2., 1.3. ja 8.3. Nämä semi­naa­ri­ta­paa­mi­set ovat noin nel­jän tun­nin mit­tai­sia. Ensim­mäi­ses­sä semi­naa­ri­jak­sos­sa käsi­tel­lään osal­lis­tu­jien pari­töi­nä teke­mät semi­naa­ri­työt, joi­ta siis kut­sun pro­jek­ties­seik­si. Saim­me val­miin aihe­lis­tan, jos­sa oli 16 eri aihevaihtoehtoa:

 1. Pysy­väk­si tar­koi­tet­tu sopimus;
 2. Väli­tys­so­pi­muk­sen sopi­musoi­keu­del­li­set erityispiirteet;
 3. Säh­köis­tä kaup­paa kos­ke­va sopi­musoi­keu­del­li­nen sääntely;
 4. Lisä- ja muu­tos­työt rakennusurakassa;
 5. Takuu­eh­dot kauppasopimuksissa;
 6. Kar­tel­lin osa­puo­len vahin­gon­kor­vaus­vas­tuu sopi­mus­kump­pa­nia kohtaan;
 7. Vas­tuu tie­to­ko­neoh­jel­man laadusta;
 8. Tie­to­suo­jaan liit­ty­vä sopimusvapaus;
 9. Soft law ‑läh­teet sopimusoikeudessa;
 10. Asian­ajo­toi­mek­sian­toon perus­tu­va vas­tuu toi­mek­sian­ta­jaa kohtaan;
 11. Työn­te­ki­jän kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus­ten sitovuus;
 12. Kulut­ta­jan­suo­ja rajat ylit­tä­väs­sä verkkokaupassa;
 13. Jul­ki­seen han­kin­taan perus­tu­van sopi­muk­sen syntyminen;
 14. Len­to­yh­tiön vas­tuun len­non vii­väs­ty­mi­ses­tä tai peruuntumisesta;
 15. Sopi­muk­sen koh­tuul­lis­ta­mi­sen mer­ki­tys kau­pal­li­sis­sa sopi­muk­sis­sa; ja
 16. Olo­suh­tei­den muu­tok­set pit­kä­ai­kai­sis­sa lii­ke­huo­neis­to­jen vuokrasopimuksissa.

Pro­jek­tis­sam­me onkin 18 osal­lis­tu­jaa, joten ensim­mäi­ses­sä semi­naa­ri­jak­sos­sa käsi­tel­lään yhteen­sä yhdek­sän semi­naa­ri­työ­tä. Olen bol­dan­nut lis­tas­ta ne aiheet, jot­ka tuli­vat vali­tuik­si. Itse halusin teh­dä työn väli­tys­so­pi­muk­sis­ta, sil­lä olen ollut jo pidem­pään kiin­nos­tu­nut rii­dan­rat­kai­sus­ta. Tämän takia ajat­te­lin, että työn­haun­kin kan­nal­ta oli­si hyvä, jos pys­tyn osoit­ta­maan kiin­nos­tus­ta rii­dan­rat­kai­sua koh­taan myös opin­to­je­ni kaut­ta. Teim­me pari­ni – jota en ennes­tään tun­te­nut – kans­sa semi­naa­ri­työn aihees­ta “Väli­tys­so­pi­muk­sen sopi­musoi­keu­del­li­set erityispiirteet”.

Alus­sa mai­nit­se­ma­ni hajoa­mi­nen tapah­tui pro­jek­ties­see­tä kir­joit­taes­sa, sil­lä esseen pituuse­del­ly­tys oli noin 20 sivua, jos­ta pitäi­si pys­tyä pitä­mään suu­rin piir­tein 30 minuu­tin alus­tus. Vaik­ka aihe oli mie­len­kiin­toi­nen, on yksin­ker­tai­ses­ti myön­net­tä­vä, että moti­vaa­tio­ni “yli­mää­ri­siä” opin­to­ja koh­taan on ollut las­kus­sa jo useam­man vuo­den ajan. Minul­la on myös yleen­sä tapa­na “kär­siä” kir­jal­li­sia töi­tä kir­jot­taes­sa kir­joit­ta­jan blo­kis­ta, mikä yleen­sä joh­taa sii­hen, että aja­tus teks­tin tuot­ta­mi­ses­ta tun­tuu ylitsepääsemättömältä.

Omal­la koh­dal­la­ni olen huo­man­nut, että paras apu tähän on vain kir­joit­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen: tär­kein­tä on tuot­taa edes jon­kin­lais­ta teks­tiä, vaik­ka sit­ten rans­ka­lai­sin vii­voin. Lii­an hel­pos­ti sitä yrit­tää kir­joit­taa heti alus­ta läh­tien täy­del­lis­tä teks­tiä, joka tie­ten­kin on mah­do­ton­ta ja kyn­nys kir­joit­ta­mis­ta koh­taan nousee. Nyky­ään aloi­tan blo­gi­kir­joi­tuk­set­kin vain anta­mal­la aja­tuk­sen vir­ra­ta välit­tä­mät­tä sii­tä, onko teks­ti kie­lio­pil­li­ses­ti täy­del­lis­tä tai onko joku ilmai­su köm­pe­lö. Kun­han saan run­gon hah­mo­tel­tua ja alus­ta­van teks­tin tuo­tet­tua, voi täs­tä sit­ten siir­tyä sen hiomiseen 😊

En myös­kään vaa­di itsel­tä­ni, että kun istun koneen ääreen, minun tuli­si työs­ken­nel­lä ker­ral­la pit­kään, vaan aloi­tan lait­ta­mal­la ajas­ti­men 15 minuu­tin pää­hän, jot­tei aloit­ta­mi­nen tun­nu ras­kaal­ta tämän­kään puo­les­ta. Yleen­sä kun ase­tan rajan noin alas, huo­maan 15 minuu­tin koh­dal­la pääs­see­ni jo niin kovaan vauh­tiin, että jat­kan työs­ken­te­lyä pidem­pään. Tär­ke­ää vain on, että lai­tan häi­riö­te­ki­jät (lue puhe­lin) pois ja kes­ki­tyn koko 15 minuu­tin ajan. 

Pro­jek­ties­seen dead­li­ne oli per­jan­tai­na 12.2., joten kir­jal­li­nen osuus sii­tä on ohi, mut­ta toki mei­dän tulee vie­lä esi­tel­lä aihet­tam­me seminaaritapaamisessa.

Toi­nen seminaarijakso

Toi­nen semi­naa­ri­jak­so sisäl­tää vain yhden tapaa­mi­sen, joka on 10.3. Tapaa­mi­ses­sa on tar­koi­tus käy­dä läpi pro­jek­tiin osal­lis­tu­vien gra­duai­hei­ta, joten pyrin tuo­hon men­nes­sä lyö­mään oma gra­duai­heen luk­koon aina­kin ylei­sel­lä tasolla.

Olen tähän men­nes­sä hah­mo­tel­lut ja miet­ti­nyt mah­dol­li­sia gra­duai­hei­ta, mut­ta sen oikean löy­tä­mi­nen on tun­tu­nut vai­keal­ta, sil­lä haluai­sin gra­duai­hee­ni ole­van jol­lain taval­la rele­vant­ti käy­tän­nön elä­mäs­sä. Lisäk­si kos­ka haluan val­mis­tu­mi­sen jäl­keen työs­ken­nel­lä lii­ke­ju­ri­dii­kan paris­sa, haluai­sin aiheen ole­van rele­vant­ti myös sil­tä osin. Olen myös miet­ti­nyt pal­jon urhei­lu­toi­mia­laan liit­ty­vää aihet­ta, sil­lä kir­joi­tin notaa­ri­ni­kin urhei­luso­pi­muk­sis­ta ja aina­kin tie­dän ole­va­ni into­hi­moi­nen sii­hen liit­ty­vis­tä aiheis­ta. Tois­tai­sek­si olen kir­jan­nut ylös itsel­le­ni seu­raa­via yleis­ta­son aiheita:

 • M&A‑vakuutus;
 • vakuu­tus­so­pi­muk­set ylipäänsä;
 • sopi­mus­pe­rus­tei­nen vahingonkorvaus;
 • rekla­maa­tio
 • väli­tys­so­pi­mus;
 • mana­ge­roin­ti­so­pi­mus;
 • myy­jän vir­he­vas­tuu yrityskaupoissa;
 • vakio­eh­dot;
 • Mate­rial Adver­se Effect ‑ehdot; ja
 • vas­tuu sopimusketjussa

Jois­ta­kin aiheis­ta minul­la on joku vähän tar­kem­pi tut­ki­mus­ky­sy­mys jo mie­tit­ty, mut­ta nyt kun pro­jek­ties­see on val­mis, täy­tyy minun pereh­tyä tar­kem­min mah­dol­li­siin aihei­siin ja sel­vit­tää löy­tyy­kö niis­tä joku mie­len­kiin­toi­nen kysy­mys, jota ei oli­si jo kalut­tu täy­sin lop­puun oikeus­kir­jal­li­suu­des­sa. Esi­mer­kik­si vakio­eh­dois­ta on kir­joi­tet­tu hyvin pal­jon, joten sii­tä voi olla haas­ta­vaa kek­siä uut­ta mie­len­kiin­tois­ta tutkimuskysymystä.

Kol­mas seminaarijakso

Myös kol­man­nes­sa semi­naa­ri­jak­sos­sa on vain yksi tapaa­mi­nen (8.4.). Tuos­sa semi­naa­ri­ta­paa­mi­ses­sa on tar­koi­tus käy­dä kes­kus­te­lua ennak­ko­lu­ke­mi­se­na ole­vis­ta artik­ke­leis­ta, jot­ka ovat:

 • Luuk­ko­nen, Sijoit­ta­jan tie­tä­mis­vel­vol­li­suus, osa I, Laki­mies 2018 s. 200–;
 • Pön­kä, Myö­tä­myyn­tioi­keus- ja myö­tä­myyn­ti­vel­vol­li­suus­lausek­keis­ta, Lii­ke­ju­ri­diik­ka 2/2015 s. 86–; ja
 • Wuo­li­jo­ki, Sopi­mus­rik­ko­muk­sen olen­nai­suus lii­ke­so­pi­muk­sis­sa, Laki­mies 2016 s. 219–

Tosin jokai­sen opis­ke­li­jan tar­vit­see lukea näis­tä artik­ke­leis­ta vain yksi ja tuon artik­ke­lin poh­jal­ta tulee kir­joit­taa 6.4. men­nes­sä 2–3 sivun mit­tai­nen essee, jos­sa poh­di­taan artik­ke­lin aiheen rajaus­ta, käy­tet­tyä meto­dia, aineis­toa, kysy­myk­se­na­set­te­lua ja tulok­sia sekä mui­ta mah­dol­li­sia artik­ke­lis­ta mie­leen tul­lei­ta kysy­myk­siä. Tar­koi­tuk­se­na on sel­väs­ti har­jaan­nut­taa enem­män tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen teo­reet­tis­ta puol­ta, mikä kiel­tä­mät­tä ei ole kovin lähel­lä sydän­tä­ni. Onnek­si artik­ke­liai­heet ovat kui­ten­kin mie­len­kiin­toi­sia ja tulen var­maan luke­maan näis­tä sopi­mus­rik­ko­muk­sen olen­nai­suut­ta käsit­te­le­vän kirjoituksen.

Nel­jäs seminaarijakso

Nel­jän­nes­sä semi­naa­ri­jak­sos­sa on tar­koi­tus esi­tel­lä oman tut­kiel­man dis­po­si­tio ja kes­kei­nen kysy­myk­se­na­set­te­lu. Tie­teel­li­nen kir­joit­ta­mi­nen on täyn­nä täl­lai­sia hie­no­ja sivis­tys­sa­no­ja, joten googla­sin var­muu­den vuok­si dis­po­si­tion mää­ri­tel­mä. Kyse on siis tut­kiel­man jäsen­nyk­ses­tä eli käy­tän­nös­sä sisäl­lys­luet­te­los­ta. Dis­po­si­tio­esi­tys­ten tar­koi­tuk­se­na on käy­dä läpi tut­kiel­man kes­kei­set tut­ki­mus­ky­sy­myk­set sekä tut­kiel­man raken­ne ja huo­mio­ta voi kiin­nit­tää myös muun muas­sa tut­kiel­man rajauk­siin, läh­de­ai­neis­toon ja sisäl­löl­li­siin tulok­siin, jos nii­tä voi­daan jo ennakoida.

Uskoi­sin, että kun­han saan pää­tet­tyä oman tut­kiel­ma­ky­sy­myk­sen tai ‑aiheen, syn­tyy alus­ta­va raken­ne mel­ko nopeas­ti, joten tätä semi­naa­ri­jak­soa ei tar­vit­se sen kum­mem­min stres­sa­ta. Ja tie­ten­kin raken­ne tulee elä­mään pit­kin gra­dun kir­joit­ta­mis­ta, joten sitä­kään ei tar­vit­se mureh­tia, jos­sei raken­ne tun­nu täy­sin val­miil­ta. Dis­po­si­tio­esi­tys esi­te­tään kui­ten­kin suul­li­ses­ti ja ohjeis­tuk­sen mukaan sen kes­to on noin 15–20 minuuttia.

Nel­jän­nen semi­naa­ri­jak­son tapaa­mi­set ovat 19.5., 20.5., 26.5. ja 27.5.

Vii­des seminaarijakso

Vii­des semi­naa­ri­jak­so on vii­mei­nen semi­naa­ri­jak­so ja se kes­kit­tyy val­mis­tu­nei­siin tai val­mis­tu­viin tut­kiel­miin ja pide­tään syys­lu­ku­kau­del­la. Tuol­loin osal­lis­tu­jat esit­te­le­vät tut­kiel­man­sa kes­kei­set tulok­set ja toi­nen pro­jek­ti­lai­nen toi­mii oppo­nent­ti­na eli käy­tän­nös­sä esit­tää huo­mioi­ta työn sisäl­lös­tä, meto­dis­ta ja lähdevalinnoista.

Ohjaa­jan mukaan yleen­sä kol­mas­osa pro­jek­tin osal­lis­tu­jis­ta on saa­nut gra­dun val­miik­si tähän men­nes­sä eikä minun­kaan alus­ta­va­na tar­koi­tuk­se­na ole saat­taa gra­dua lop­puun vie­lä tuo­hon men­nes­sä. Ellei tut­kiel­ma val­mis­tu tähän semi­naa­ri­jak­soon men­nes­sä, on osal­lis­tu­jan huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että tut­kiel­mas­ta on val­mii­na jokin vähin­tään 20 sivua käsit­tä­vä olen­nai­nen jak­so, mut­ta esi­tel­tä­vä jak­so ei voi olla johdanto.

Muu­ten­kin ohjaa­ja tote­si ensim­mäi­ses­sä semi­naa­ri­ta­paa­mi­ses­sa, ettei gra­dun val­mis­tu­mi­sel­le var­si­nai­ses­ti ole taka­ra­jaa, joten kun­han sel­viän näis­tä alun kir­jal­li­sis­ta töis­tä ja semi­naa­ri­ta­paa­mi­sis­ta, on gra­dun teke­mi­ses­sä aika vapaa aika­tau­lu mikä on hyvä!

Pro­jek­ti­tent­ti

Lisäk­si pro­jek­tiin kuu­luu pro­jek­ti­tent­ti, joka on kir­ja­tent­ti, jos­sa ei saa käyt­tää laki­kir­jaa. Toki nyt koro­na-aika­na pro­jek­ti­tent­ti jär­jes­te­tään säh­köi­ses­ti ja myös laki­kir­jo­jen ja kai­ken muun aineis­ton käyt­tä­mi­nen on ollut sal­lit­tua. Kävin kat­so­mas­sa ensim­mäi­se­nä tent­ti­päi­vä­nä kysy­myk­set ja kiel­tä­mät­tä tent­ti­sin tämän mie­luum­min kir­ja­tent­ti­nä, jos se tar­koit­tai­si “nor­maa­lim­pia”, subs­tans­siin kes­kit­ty­viä kysy­myk­siä. Nimit­täin nyt muka­na oli myös tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen teo­ri­aan liit­ty­vä kysy­mys, johon en var­mas­ti oli­si osan­nut vas­ta­ta, vaik­ka oli­sin yrit­tä­nyt. Tent­tia­lue on aika laa­ja ja muis­taak­se­ni se lähen­te­li noin tuhat­ta sivua.

Pro­jek­ti­ten­tin kirjallisuus

 1. Vil­le Pön­kä — Osa­kas­so­pi­muk­sen tavoit­teet ja voi­mas­sao­lon hal­lin­ta (2008);
 2. Saka­ri Wuo­li­jo­ki — Pan­kin neu­von­ta­vas­tuu (2009);
 3. Julia Ahl­fors — Sopi­muk­sen irti­sa­no­mi­seen lii­te­tyis­tä loja­li­teet­ti­vel­voit­teis­ta (2019);
 4. Lars Hag­mark — Ura­koit­si­jan vii­väs­tys­vas­tuu YSE 18 ja 25 §:n valos­sa (2019);
 5. Mas­si­mo Bene­det­tell — Applying the UNIDROIT Principles in Inter­na­tio­nal Arbit­ra­tion: An Exerci­se in Conflicts, sivut 653 — 686 (2016); ja
 6. Red­fern and Hun­ter on Inter­na­tio­nal Arbit­ra­tion, sivut 71 — 154 (2015)

Pro­jek­ti­ten­tin (27.1.) tenttikysymykset

 1. Ver­taa Pön­gän ja Wuo­li­joen meto­dia ja läh­de­ai­neis­ton käyttötapaa;
 2. Tie­don ja tie­don­an­to­vel­vol­li­suuk­sien mer­ki­tys sopi­musoi­keu­des­sa (eri tut­kin­to­vaa­ti­mus­koh­dat huo­mioon ottaen)
 3. Väli­tys­so­pi­mus­ta kos­ke­van oikeus­ti­lan ja dokt­rii­nin kehitys

Jäl­leen ker­ran alue on ihan mie­len­kiin­toi­nen, eten­kin kun sii­nä on muka­na kak­si väli­mies­me­net­te­lyä kos­ke­vaa kir­joi­tus­ta, mikä tukee osal­taan hie­man DR-paik­ko­jen hake­mis­ta 😊 Tämän luku­kau­den tent­ti­päi­vät ovat 27.1., 31.3. ja 16.6., ja alun perin tar­koi­tuk­se­na­ni oli teh­dä tent­ti 31.3., mut­ta voi hyvin olla, että odo­tan koro­na­ti­lan­teen rau­hoit­tu­mis­ta, jot­ta pää­sen teke­mään ten­tin perin­tei­se­nä kir­ja­tent­ti­nä. Olen toki luke­nut alu­ees­ta jo 2/6 teos­ta, mut­ta nime­no­maan pidem­mät teok­set ovat vie­lä luke­mat­ta ja opin­to­jen kans­sa rau­hal­li­ses­ti otta­mi­nen tun­tuu täs­sä koh­taa oikeal­ta ratkaisulta.

Opin­to­suun­ni­tel­ma­ni vuo­del­le 2021

Yllä kävin­kin jo osit­tain läpi suun­ni­tel­maa­ni, mut­ta val­mis­tu­mi­se­ni tiel­lä on enää tämä pro­jek­ti. Nyt kevät­lu­ku­kau­del­la aion hoi­taa pakol­li­set semi­naa­ri­jak­sot pois alta sekä nii­hin liit­ty­vät kir­jal­li­set työt. Muu­toin tar­koi­tuk­se­na­ni on aloit­taa kevyes­ti gra­dun hah­mot­te­lu. Pro­jek­ti­ten­tin toden­nä­köi­ses­ti lyk­kään aikai­sin­taan kesä­kuu­hun enkä toden­nä­köi­ses­ti suo­ri­ta asian­ajo­tut­kin­non kir­jal­lis­ta osuut­ta­kaan nyt kevääl­lä, vaik­ka aiem­min pidin sitä yhte­nä vaihtoehtona.

Olen täl­lä het­kel­lä myös yhdel­lä pro­ses­sioi­keu­den valin­nai­sel­la kurs­sil­la, mut­ta kos­ka valin­nai­sen opin­to­ni ovat jo täyn­nä, niin voi olla, etten lopul­ta pää­dy teke­mään kurs­sia, kos­ka moti­vaa­tio­ni tus­kin riit­tää sii­hen. En halua haa­lia lii­kaa teke­mis­tä, sil­lä gra­dun lisäk­si työs­ken­te­len osa-aikai­ses­ti kol­me ker­taa vii­kos­sa. Lisäk­si on muka­vaa, että vapaa-aikaa löy­tyy myös blo­gil­le sun muul­le, kuten squas­hin pelaa­mi­sel­le, mikä on uusi harrastukseni 😄

Täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­ma­ni on val­mis­tua kesään 2022 men­nes­sä, jot­ta saan vie­lä opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen, mut­ta tämän tar­kem­paa aika­tau­lua en ole aset­ta­nut itsel­le­ni gra­dun suh­teen. Nykyi­nen työ­so­pi­muk­se­ni on voi­mas­sa 31.8. asti, joten tulen kesän lop­puun saak­ka työs­ken­te­le­mään vähin­tään osa-aikai­ses­ti, joten en näe miten­kään rea­lis­ti­sek­si kir­joit­taa gra­dua val­miik­si ennen syk­syn alkua.

Sen sijaan olen miet­ti­nyt, että syk­syl­lä voi­sin vie­lä teh­dä yhden kokoai­kai­sen har­joit­te­lun, jos vain sopi­va paik­ka osuu koh­dal­le, joten tuos­sa tapauk­ses­sa gra­du ei tuli­si val­mis­tu­maan vuo­den lop­puun­kaan men­nes­sä. Olen kui­ten­kin päät­tä­nyt vara­ta kevät­lu­ku­kau­den 2022 koko­naan gra­dul­le, mikä­li se ei ole val­mis, joten tuol­loin vii­meis­tään siir­ryn gra­dun pariin kokoai­kai­ses­ti. Näh­tä­väk­si kui­ten­kin jää, miten tilan­ne elää ja muut­tu­vat­ko suun­ni­tel­ma­ni vuo­den kuluessa 😊

Lue lisää: 8 § Opis­ke­lusuun­ni­tel­ma vuo­del­le 2016

Lopuk­si

Täs­sä lyhyes­ti pro­jek­ti­ni aika­tau­luis­ta ja omis­ta suun­ni­tel­mis­ta­ni gra­dun suh­teen. Toki täs­sä ollaan vie­lä alku­vai­hees­sa, min­kä vuok­si kaik­ki on vie­lä aika auki, mut­ta eikö­hän muun muas­sa aihe ja aika­tau­lu ala sel­ven­ty­mään pik­ku­hil­jaa. Useam­pi kave­ri­ni on kans­sa aloit­ta­nut gra­du­pro­jek­tin, joten onkin haus­ka pääs­tä vaih­ta­maan aja­tuk­sia gra­dun laa­din­nas­ta pit­kin pro­jek­tia. Toki myös val­ta­kun­nal­li­nen gra­duc­hat (esi­mer­kik­si Discor­dis­sa) oli­si haus­ka idea, jot­ta aja­tuk­sia voi­si vaih­taa mui­den oik­ka­rei­den kans­sa yli ainejärjestörajojen.

Vali­tet­ta­vas­ti tie­de­kun­ta ei ole vie­lä­kään palan­nut minul­le liit­tyen pro­jek­ti­haun tulos­ten tilas­toi­hin, vaik­ka he lupa­si­vat pala­ta vii­meis­tään tam­mi­kuun aika­na. Lai­toin perään muis­tu­tus­vies­tiä, mut­ta epäi­len vah­vas­ti, ettei tie­de­kun­ta tule iki­nä jul­kai­se­maan pro­jek­tien pis­te­ra­jo­ja ja kai­vat­tu läpi­nä­ky­vyys jää puuttumaan. 

Miten sun gra­du­pro­jek­ti on läh­te­nyt käyn­tiin tai mis­tä haluai­sit kuul­la seu­raa­vas­sa Gra­du­päi­vä­kir­jan osassa? 😊

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.