Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Lupa­sin käsi­tel­lä muun muas­sa todis­tus­va­lin­taa oma­na kir­joi­tuk­se­naan, joten käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa lyhyes­ti läpi oleel­li­sim­mat tie­dot tämän vuo­den todis­tus­va­lin­ta­haus­ta. Muis­tut­tai­sin kui­ten­kin, ettei sinun tar­vit­se haki­ja­na vali­ta erik­seen hake­va­si todis­tus­va­lin­nas­sa, vaan kun täy­tät haku­lo­ma­ket­ta ja lai­tat esi­mer­kik­si Hel­sin­gin oikik­sen haku­koh­teek­si, voit tul­la vali­tuk­si sekä todis­tus- tai valin­ta­koe­va­lin­nan kautta.

Sen sijaan, jos haet esi­mer­kik­si avoi­men väy­län kaut­ta, sinun täy­tyy lisä­tä se haku­lo­mak­keel­le eril­li­se­nä hakukohteena.

Lue lisää: 48 § Oikik­seen 2021 — Hakuinfo

Mikä on todistusvalinta?

Todis­tus­va­lin­nal­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­joi­den valit­se­mis­ta yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen arvo­sa­no­jen perus­teel­la, joten käy­tän­nös­sä todis­tus­va­lin­nan kaut­ta vali­taan vain lukion suo­rit­ta­nei­ta haki­joi­ta. Todis­tus­va­lin­taa otet­tiin käyt­töön oikeus­tie­teel­li­sel­lä alal­la vuon­na 2019.

Todis­tus­va­lin­ta 2021

Todis­tus­va­lin­ta on tänä vuon­na ident­ti­nen ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen, sil­lä todis­tuk­sel­la valit­ta­vien osuus pysyy 40 %:ssa ja todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys on myös sama kuin kevääl­lä 2020.

Todis­tus­va­lin­nas­sa voi saa­da pis­tei­tä vii­des­tä eri aineesta:

 • äidin­kie­les­tä; ja
 • nel­jäs­tä haki­jal­le par­haat pis­teet tuot­ta­vas­ta aineesta

Yhdes­tä ainees­ta voi saa­da pis­teet vain ker­ran ja mate­ma­tii­kas­ta voi saa­da pis­tei­tä vain pit­käs­tä tai lyhyes­tä mate­ma­tii­kas­ta. Jos haki­ja on suo­rit­ta­nut kak­si koet­ta äidin­kie­len oppi­mää­rä­nä, huo­mioi­daan pis­tey­tyk­ses­sä toi­nen (parem­mat pis­teet anta­va) koh­das­sa äidin­kie­li ja toi­nen koh­das­sa kie­li, pit­kä oppi­mää­rä. Haki­ja voi saa­da pis­tei­tä useam­mas­ta eri kie­les­tä, riip­pu­mat­ta nii­den laajuuksista.

Alla on muis­tin vir­kis­tyk­sek­si kuva, johon olen jär­jes­tä­nyt aineet sen mukaan, kuin­ka pal­jon ne voi­vat par­haim­mil­laan tuo­da pis­tei­tä todis­tus­va­lin­nas­sa. Par­haim­mat todis­tus­va­lin­ta­pis­teet saa kir­joit­ta­mal­la äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta ja kol­mes­ta eri pit­käs­tä kie­les­tä laudaturin.

Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytysmalli vuonna 2021
Oikeus­tie­teel­li­sen alan todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­mal­li vuon­na 2021

Lue lisää: 35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Todis­tus­va­lin­nan pisterajat

Vuo­den 2020 pisterajat

Ensim­mäis­tä ker­taa todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jo­ja pys­tyy ver­tai­le­maan jär­ke­väs­ti, sil­lä tänä vuon­na on tois­ta ker­taa käy­tös­sä sama pis­tey­tys­tau­luk­ko. Vii­me vuo­den ja tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan mak­si­mi­pis­te­mää­rä on 154 pis­tet­tä.

Alla ole­vas­sa tau­lu­kos­sa on todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­ja todis­tus­va­lin­nan tulos­ten jul­kis­tus­het­kel­lä sekä lopul­li­nen pis­te­ra­ja eli kun mää­rä­ai­ka vara­si­joil­ta hyväk­sy­mi­sel­le loppui.

Haku­koh­dePis­te­ra­ja tulos­ten jul­kai­sun aikaan (22.5.2020)Lopul­li­nen pis­te­ra­ja (hei­nä­kuu 2020)Pis­te­ra­jan las­ku jul­kai­sun jälkeen
Hel­sin­ki131,8 pis­tet­tä127,9 pis­tet­tä3,9 pis­tet­tä
Tur­ku127,5 pis­tet­tä124,8 pis­tet­tä2,7 pis­tet­tä
Vaa­sa125,1 pis­tet­tä123 pis­tet­tä2,1 pis­tet­tä
Joen­suu122,5 pis­tet­tä115,4 pis­tet­tä7,1 pis­tet­tä
Rova­nie­mi119,4 pis­tet­tä113,6 pis­tet­tä5,8 pis­tet­tä
Todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat haku­vuon­na 2020

Näh­tä­väk­si jää min­kä­lai­sik­si pis­te­ra­jat tule­vat tänä vuon­na muo­dos­tu­maan. Uskal­tai­sin kui­ten­kin olet­taa, ettei pis­te­ra­joi­hin ole tulos­sa ääret­tö­män isoa muu­tos­ta, sil­lä todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­vien opis­ke­li­joi­den mää­rä pysyy sama­na vii­me vuo­teen verrattuna.

Lisäk­si on hyvä huo­ma­ta, että todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat las­ki­vat vii­me vuon­na jon­kin ver­ran tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen jäl­keen, joten jos jäät tou­ko­kuus­sa tulos­ten jul­kis­tus­het­kel­lä muu­ta­man pis­teen pää­hän halua­mas­ta­si haku­koh­tees­ta, ei kan­na­ta menet­tää toi­voa todis­tus­va­lin­nan osalta!

Lopuk­si

Seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­len vas­taa­val­la taval­la valin­ta­koe­va­lin­nan kes­kei­sim­mät tie­dot. Onko sinul­la mie­les­sä jotain, mitä haluai­sit tie­tää valin­ta­koe­va­lin­taan liittyen? ?

Lisäk­si UNIFI tie­dot­ti tänään (15.3.2012), että kevään ja kesän 2021 valin­ta­ko­keet toteu­te­taan fyy­si­si­nä tilai­suuk­si­na kam­puk­sil­la ja muis­sa val­vo­tuis­sa tilois­sa eli oikik­sen valin­ta­ko­keen pitäi­si tänä vuon­na ollaan jäl­leen perin­tei­nen. Täs­tä kui­ten­kin lisää seu­raa­vas­sa kirjoituksessa.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

1 ajatus aiheesta “49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021”

 1. Minä olen kiin­nos­tu­nut laki­mie­hen uras­ta mut­ta ei se suu­rin olisi
  min­kä oli­sin teh­nyt. En pidä vai­vai­sen yli­opis­ton OT-tutkinnoista.
  Olen kiin­nos­tu­nut rikos­lais­ta. Voi­sin­ko­han toi­mia jonkinlaisena
  lakineuvojana?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *