Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

49 § Oikik­sen todis­tus­va­lin­ta 2021

Lupa­sin käsi­tel­lä muun muas­sa todis­tus­va­lin­taa oma­na kir­joi­tuk­se­naan, joten käyn täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa lyhyes­ti läpi oleel­li­sim­mat tie­dot tämän vuo­den todis­tus­va­lin­ta­haus­ta. Muis­tut­tai­sin kui­ten­kin, ettei sinun tar­vit­se haki­ja­na vali­ta erik­seen hake­va­si todis­tus­va­lin­nas­sa, vaan kun täy­tät haku­lo­ma­ket­ta ja lai­tat esi­mer­kik­si Hel­sin­gin oikik­sen haku­koh­teek­si, voit tul­la vali­tuk­si sekä todis­tus- tai valin­ta­koe­va­lin­nan kautta.

Sen sijaan, jos haet esi­mer­kik­si avoi­men väy­län kaut­ta, sinun täy­tyy lisä­tä se haku­lo­mak­keel­le eril­li­se­nä hakukohteena.

Lue lisää: 48 § Oikik­seen 2021 — Hakuinfo

Mikä on todistusvalinta?

Todis­tus­va­lin­nal­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­joi­den valit­se­mis­ta yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen arvo­sa­no­jen perus­teel­la, joten käy­tän­nös­sä todis­tus­va­lin­nan kaut­ta vali­taan vain lukion suo­rit­ta­nei­ta haki­joi­ta. Todis­tus­va­lin­taa otet­tiin käyt­töön oikeus­tie­teel­li­sel­lä alal­la vuon­na 2019.

Todis­tus­va­lin­ta 2021

Todis­tus­va­lin­ta on tänä vuon­na ident­ti­nen ver­rat­tu­na vii­me vuo­teen, sil­lä todis­tuk­sel­la valit­ta­vien osuus pysyy 40 %:ssa ja todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys on myös sama kuin kevääl­lä 2020.

Todis­tus­va­lin­nas­sa voi saa­da pis­tei­tä vii­des­tä eri aineesta:

 • äidin­kie­les­tä; ja
 • nel­jäs­tä haki­jal­le par­haat pis­teet tuot­ta­vas­ta aineesta

Yhdes­tä ainees­ta voi saa­da pis­teet vain ker­ran ja mate­ma­tii­kas­ta voi saa­da pis­tei­tä vain pit­käs­tä tai lyhyes­tä mate­ma­tii­kas­ta. Jos haki­ja on suo­rit­ta­nut kak­si koet­ta äidin­kie­len oppi­mää­rä­nä, huo­mioi­daan pis­tey­tyk­ses­sä toi­nen (parem­mat pis­teet anta­va) koh­das­sa äidin­kie­li ja toi­nen koh­das­sa kie­li, pit­kä oppi­mää­rä. Haki­ja voi saa­da pis­tei­tä useam­mas­ta eri kie­les­tä, riip­pu­mat­ta nii­den laajuuksista.

Alla on muis­tin vir­kis­tyk­sek­si kuva, johon olen jär­jes­tä­nyt aineet sen mukaan, kuin­ka pal­jon ne voi­vat par­haim­mil­laan tuo­da pis­tei­tä todis­tus­va­lin­nas­sa. Par­haim­mat todis­tus­va­lin­ta­pis­teet saa kir­joit­ta­mal­la äidin­kie­les­tä, pit­käs­tä mate­ma­tii­kas­ta ja kol­mes­ta eri pit­käs­tä kie­les­tä laudaturin.

Oikeustieteellisen alan todistusvalinnan pisteytysmalli vuonna 2021
Oikeus­tie­teel­li­sen alan todis­tus­va­lin­nan pis­tey­tys­mal­li vuon­na 2021

Lue lisää: 35 § Todis­tus­va­lin­ta 2020

Todis­tus­va­lin­nan pisterajat

Vuo­den 2020 pisterajat

Ensim­mäis­tä ker­taa todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jo­ja pys­tyy ver­tai­le­maan jär­ke­väs­ti, sil­lä tänä vuon­na on tois­ta ker­taa käy­tös­sä sama pis­tey­tys­tau­luk­ko. Vii­me vuo­den ja tämän vuo­den todis­tus­va­lin­nan mak­si­mi­pis­te­mää­rä on 154 pis­tet­tä.

Alla ole­vas­sa tau­lu­kos­sa on todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­ja todis­tus­va­lin­nan tulos­ten jul­kis­tus­het­kel­lä sekä lopul­li­nen pis­te­ra­ja eli kun mää­rä­ai­ka vara­si­joil­ta hyväk­sy­mi­sel­le loppui.

Haku­koh­dePis­te­ra­ja tulos­ten jul­kai­sun aikaan (22.5.2020)Lopul­li­nen pis­te­ra­ja (hei­nä­kuu 2020)Pis­te­ra­jan las­ku jul­kai­sun jälkeen
Hel­sin­ki131,8 pis­tet­tä127,9 pis­tet­tä3,9 pis­tet­tä
Tur­ku127,5 pis­tet­tä124,8 pis­tet­tä2,7 pis­tet­tä
Vaa­sa125,1 pis­tet­tä123 pis­tet­tä2,1 pis­tet­tä
Joen­suu122,5 pis­tet­tä115,4 pis­tet­tä7,1 pis­tet­tä
Rova­nie­mi119,4 pis­tet­tä113,6 pis­tet­tä5,8 pis­tet­tä
Todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat haku­vuon­na 2020

Näh­tä­väk­si jää min­kä­lai­sik­si pis­te­ra­jat tule­vat tänä vuon­na muo­dos­tu­maan. Uskal­tai­sin kui­ten­kin olet­taa, ettei pis­te­ra­joi­hin ole tulos­sa ääret­tö­män isoa muu­tos­ta, sil­lä todis­tus­va­lin­nal­la valit­ta­vien opis­ke­li­joi­den mää­rä pysyy sama­na vii­me vuo­teen verrattuna.

Lisäk­si on hyvä huo­ma­ta, että todis­tus­va­lin­nan pis­te­ra­jat las­ki­vat vii­me vuon­na jon­kin ver­ran tulos­ten jul­kis­ta­mi­sen jäl­keen, joten jos jäät tou­ko­kuus­sa tulos­ten jul­kis­tus­het­kel­lä muu­ta­man pis­teen pää­hän halua­mas­ta­si haku­koh­tees­ta, ei kan­na­ta menet­tää toi­voa todis­tus­va­lin­nan osalta!

Lopuk­si

Seu­raa­vas­sa kir­joi­tuk­ses­sa käsit­te­len vas­taa­val­la taval­la valin­ta­koe­va­lin­nan kes­kei­sim­mät tie­dot. Onko sinul­la mie­les­sä jotain, mitä haluai­sit tie­tää valin­ta­koe­va­lin­taan liittyen? 😊

Lisäk­si UNIFI tie­dot­ti tänään (15.3.2012), että kevään ja kesän 2021 valin­ta­ko­keet toteu­te­taan fyy­si­si­nä tilai­suuk­si­na kam­puk­sil­la ja muis­sa val­vo­tuis­sa tilois­sa eli oikik­sen valin­ta­ko­keen pitäi­si tänä vuon­na ollaan jäl­leen perin­tei­nen. Täs­tä kui­ten­kin lisää seu­raa­vas­sa kirjoituksessa.

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.