Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

14 § Pis­te­ra­jo­jen spekulointi

Aivan aluk­si hur­jas­ti onnea kai­kil­le Rova­nie­men oikik­seen hyväk­sy­tyil­le, sil­lä ilmei­ses­ti tulok­set ovat jo tul­leet kai­kil­le sin­ne hake­neil­le! Kevään erit­täin pit­kä ja ras­kas puur­ta­mi­nen pal­kit­tiin vih­doin­kin par­haim­mal­la mah­dol­li­sel­la tavalla 🙂

Meil­lä muil­la taas on tulok­siin vie­lä tasan viik­ko, ja jän­ni­tys alkaa itse kul­la­kin tii­vis­tyä. Jos­tain kum­man syys­tä (ilmei­ses­ti teki­jä­noi­keus­on­gel­mat?) Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta ei jul­kai­se tänä vuon­na pää­sy­koe­ky­sy­myk­siä ennen mallivastausten/tulosten jul­kai­se­mis­ta, mut­ta ute­liaim­mat ovat var­mas­ti löy­tä­neet kysy­myk­set inter­ne­tin foo­ru­meil­ta kuvina.

Täs­tä huo­li­mat­ta aion nyt hie­man spe­ku­loi­da Hel­sin­gin ja Vaa­san oikik­sen pis­te­ra­jo­ja, sil­lä se on aina yhtä mie­len­kiin­tois­ta, var­sin­kin kun itse kokeen suh­teen ei voi enää mitään teh­dä. Ehkä samas­ta syys­tä pää­sy­koe­kir­jo­jen­kin spe­ku­loin­ti ennen nii­den jul­kai­sua on mielenkiintoista 😀

Läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys pisterajoissa

Käsit­te­len täs­sä pos­tauk­ses­sa pis­te­ra­jo­ja vain koe­pis­tei­den valos­sa, sil­lä toi­sin kuin esim. Rova­nie­men oikik­sen koh­dal­la, ei Hel­sin­kiin tai Vaa­saan läh­tö­pis­teil­lä ole juu­ri mitään mer­ki­tys­tä. Tie­ten­kin hyvil­lä läh­tö­pis­teil­lä yleen­sä saa­daan se yhden pis­teen etu, sil­lä esim. vii­me vuon­na kaik­ki pää­sy­ko­kees­ta 34 pis­tet­tä saa­neet pää­si­vät Hel­sin­kiin, mut­ta 33 pis­teel­lä­kin pää­si sisäl­le, mikä­li oli 19 läh­tö­pis­tet­tä. Point­ti­ni on kui­ten­kin se, ettei LLLL-rivil­lä­kään voi­da pelas­taa huo­nos­ti men­nyt­tä pääsykoetta.

Rova­nie­mel­lä yhteis­pis­te­kiin­tiön pis­te­ra­ja oli vii­me vuon­na 63,5 pis­tet­tä, ja läh­tö­pis­tei­tä saat­toi saa­da mak­si­mis­saan 42 pis­tet­tä eli tämän puo­les­ta pel­käs­tään 22 pis­teel­lä pää­sy­ko­kees­ta oli­si voi­nut pääs­tä sisäl­le. Tosin valin­taop­paan mukaan voi­dak­seen tul­la hyväk­sy­tyk­si yhteis­pis­te­jo­nos­sa, haki­jan tulee saa­vut­taa vähin­tään 30,0 pis­tet­tä valin­ta­ko­kees­ta, joten ihan 22 pis­teel­lä ei ole sisään pääs­syt. Kui­ten­kin täy­del­li­sil­lä läh­tö­pis­teil­lä oli­si voi­nut teo­rias­sa pelas­taa jopa 16 pis­teen ver­ran vir­hei­tä, sil­lä koe­pis­te­jo­non alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä oli 46 pis­tet­tä pääsykokeesta.

Pis­te­ra­jat vuon­na 2015

Par­haim­man ver­tai­lu­koh­dan pis­te­ra­joi­hin saa vii­me vuo­den kokees­ta, sil­lä sil­loin pää­sy­koe­teh­tä­vien mää­rä vähen­tyi ensim­mäis­tä ker­taa seit­se­mäs­tä vii­teen ja kokeen kes­to lyhe­ni vii­des­tä tun­nis­ta nel­jään. Kaik­kien tulee kui­ten­kin ymmär­tää, että kah­den eri vuo­den pää­sy­ko­kei­ta on lähes mah­do­ton­ta ver­tail­la toi­siin­sa eri­lais­ten teh­tä­vien ja vuo­sit­tain vaih­tu­vien pää­sy­koe­kir­jo­jen takia, mut­ta ehkä jotain kuvit­teel­li­sia yhtä­läi­syyk­siä voi­daan pyr­kiä löytämään.

Vuo­den 2015 pää­sy­koe sisälsi:

 • Kak­si puh­das­ta oikeus­ta­paus­teh­tä­vää (teh­tä­vät 1 ja 3)
 • Essee & oikeus­ta­paus ‑hybri­din (teh­tä­vä 2)
 • Oikeus­ta­paus & aineis­to ‑hybri­din (teh­tä­vä 4)
 • Moni­va­lin­ta & aineis­to ‑hybri­din (teh­tä­vä 5)

Kokeen vai­kein teh­tä­vä oli ehdot­to­mas­ti teh­tä­vä 5, joka oli hie­man tul­kin­nan­va­rai­nen, ja lisäk­si vai­keus­ker­roin­ta nos­ti moni­va­lin­nal­le tyy­pil­li­set mii­nus­pis­teet (vää­rä vas­taus toi yhden mii­nus­pis­teen). Lisäk­si teh­tä­vä 2 oli mel­ko haas­teel­li­nen, ja koe oli­kin koko­nai­suu­des­saan vai­keam­man tun­tui­nen kuin vuo­den 2014 koe.

Tämä näkyi pis­te­ra­jois­sa erit­täin pie­ne­nä las­ku­na, sil­lä vuo­den 2014 teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo Hel­sin­gin osal­ta oli 7,0 (pis­te­ra­ja jaet­tu­na teh­tä­vien mää­räl­lä), kun taas 2015 ko. kes­kiar­vo oli 6,8. Vaa­san vas­taa­vat kes­kiar­vot oli­vat 6,3 (2014) ja 6,2 (2015). Vuo­sien 2004–2015 pää­sy­ko­kei­den teh­tä­vä­koh­tais­ten pis­te­kes­kiar­vo­jen kes­kiar­vo Hel­sin­kiin on itsea­sias­sa 6,8, joten sii­hen näh­den vii­me vuo­den koe edus­ti vai­keus­ta­sol­taan keskitasoa.

Pis­te­ra­jat 2004–2015

Vuo­si­na 2004–2014, kun käy­tös­sä oli vie­lä van­han mal­li­nen pää­sy­koe, niin pis­te­ra­jat vaih­te­li­vat 43/80 ja 57/80 välil­lä (Hel­sin­ki). Vaa­san osal­ta pis­te­ra­jat ovat vaih­del­leet kysei­se­nä aika­vä­lil­lä 35/80 ja 54/80 välil­lä. Olen koon­nut jokai­sen vuo­den pis­te­ra­jat yhteen ja nii­tä voi tar­kas­tel­la tääl­lä. Ohes­sa on myös kaa­vio Hel­sin­gin ja Vaa­san teh­tä­vä­koh­tais­ten pis­te­kes­kiar­vo­jen kehi­tyk­ses­tä vuo­si­na 2006–2015 (Excel-tai­to­ni eivät riit­tä­neet kaik­kiin vuosiin).

Oikiksen valintakokeen tehtäväkohtaiset pistekeskiarvot vuosina 2006-2015.
Teh­tä­vä­koh­tai­set pis­te­kes­kiar­vot vuo­si­na 2006–2015.

Mah­dol­li­set pis­te­ra­jat vuon­na 2016

Kaik­kia tie­ten­kin kiin­nos­taa, mihin pis­te­ra­jat tule­vat aset­tu­maan tänä vuon­na. Moni toi­tot­ti heti koe­sa­lis­ta ulos astut­tu­aan, että koe oli help­po ja rajat tule­vat nouse­maan ryti­näl­lä, mut­ta tämä ei mie­les­tä­ni pidä paikkaansa.

Moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ovat sii­tä kak­si­piip­pui­sia, sil­lä tie­tyl­lä taval­la ne ovat hel­poin teh­tä­vä­tyyp­pi: ne vaa­ti­vat vain pas­sii­vis­ta muis­ta­mis­ta, kun oikea vas­taus anne­taan val­miik­si vää­rien sekaan. Toi­saal­ta kuten vii­me vuon­na huo­mat­tiin, moni­va­lin­nat voi­vat olla myös vai­kein teh­tä­vä­tyyp­pi — var­sin­kin jos jaos­sa on mii­nus­pis­tei­tä. Oikeus­ta­paus- ja essee­teh­tä­vis­sä kun ei peri­aat­tees­sa (pl. mah­dol­li­nen koko­nai­sar­vos­te­lu) anne­ta mii­nus­pis­tei­tä, ellei vas­tauk­se­si sisäl­tö sisäl­lä ris­ti­rii­tais­ta tietoa.

Vai­keim­mak­si teh­tä­väk­si koen osoit­tau­tu­van esi­neoi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vän (teh­tä­vä 4), sil­lä se sisäl­si pal­jon haki­jaa sekoit­ta­via päi­vä­mää­riä ja lyhyen aineis­ton. Vai­keus­ta­sol­taan näki­sin sen ole­van ver­rat­ta­vis­sa vii­me vuo­den teh­tä­vä 2:seen.

Yksi hel­poim­mis­ta teh­tä­vis­tä oli insol­vens­sin teh­tä­vä (teh­tä­vä 3), sil­lä teh­tä­vän sisäi­set ala­koh­dat hel­pot­ta­vat aina vas­taa­mis­ta. Tätä teh­tä­vää voi­si ver­ra­ta edel­li­sen vuo­den teh­tä­vä 1:seen, jos­sa myös oli useam­pi ala­koh­ta ja jos­ta haki­jat sai­vat kes­ki­mää­rin hyviä pisteitä.

Vies­tin­tä­oi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vää (teh­tä­vä 5) lähim­pä­nä voi­si olla vii­me vuo­den teh­tä­vä 4, mut­ta juu­ri tämän teh­tä­vän pis­tey­tyk­ses­tä on vai­ke­aa arvail­la mitään, sil­lä haki­jat ovat tun­tu­neet lähes­ty­neen teh­tä­vää hyvin­kin eri­lai­sil­la tavoil­la. Tämän vuo­den moni­va­lin­ta­teh­tä­viä on taas han­ka­la ver­ra­ta mihin­kään edel­lis­vuo­den teh­tä­vään, sil­lä vaik­ka­kin moni­va­lin­nat sisäl­si­vät ove­lia anso­ja, vii­me vuo­den moni­va­lin­ta­teh­tä­vä oli pal­jon haastavampi.

Moni var­mas­ti ymmär­tää, että edel­li­nen kap­pa­le oli yhtä lii­rum­laa­ru­mia, sil­lä kuten sanot­tua, ei kah­ta eri pää­sy­koet­ta voi ver­ra­ta mie­lek­kääl­lä taval­la. Sanoi­sin kui­ten­kin – molem­piin pää­sy­ko­kei­siin osal­lis­tu­nee­na –, että tämän vuo­den pää­sy­koe oli erit­täin pie­nel­lä mar­gi­naa­lil­la hel­pom­pi. Olen vaih­ta­nut mie­li­pi­det­tä kokei­den vai­keus­ta­son välil­lä jat­ku­vas­ti, mut­ta koen kui­ten­kin, ettei tänä vuon­na mikään teh­tä­vä ole sel­lai­nen mis­tä haki­jat sai­si­vat sään­nöl­li­ses­ti erit­täin alhai­sia pis­tei­tä (vrt. vii­me vuo­den moni­va­lin­ta) ja tämä näkyi­si myös pisterajoissa.

Kai­ken tämän ver­tai­lun ja tilas­to­jen tut­ki­mi­sen jäl­keen totean usko­va­ni, että pis­te­ra­jat nouse­vat tänä vuon­na sekä Hel­sin­kiin että Vaa­saan muu­ta­man pis­teen ver­ran. Vaa­san tar­kois­ta pis­te­ra­jois­ta en uskal­la arva­ta muu­ta kuin että ne tule­vat ole­maan Hel­sin­kiä mata­lam­mat. Hel­sin­kiin näki­sin taas pis­te­ra­jan aset­tu­van 36 pis­tee­seen, joka tar­koit­tai­si teh­tä­vä­koh­tai­sen pis­te­kes­kiar­von ole­van 7,2.

Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöi­den vaikutus

Kimu­ran­tim­pi kysy­mys onkin se, että miten tänä vuon­na tul­leet ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöt näky­vät pis­te­ra­jois­sa, kun ensi­ker­ta­lai­sil­le vara­taan 75%:ia sisään­pää­sy­pai­kois­ta. Ensi­ker­ta­lais­ten osuus aikai­sim­pi­na vuo­si­na hyväk­sy­tyis­tä on kuu­lo­pu­hei­den ja empii­ris­ten havain­to­jen mukaan ollut enem­män kuin 75% kai­kis­ta hyväk­sy­tyis­tä. Lisäk­si moni opis­ke­lu­pai­kan jo saa­nut haki­ja sai vie­lä tänä vuon­na ensi­ker­ta­laiss­ta­tuk­sen, joten en usko tämän vai­kut­ta­van juu­ri­kaan pis­te­ra­joi­hin. Täy­ty­nee kui­ten­kin myön­tää, että kos­ka itse olen ensi­ker­ta­lai­nen ja muu­ten­kin koko sys­tee­mi vai­kut­ti erit­täin seka­val­ta kokeen kak­si­vai­hei­suu­den­kin joh­dos­ta, en ole kyseis­tä asi­aa kovin­kaan tar­kas­ti pohtinut.

Lopuk­si

Viral­li­ses­ti tulos­ten on luvat­tu tule­van ensi vii­kon per­jan­tai­na (1.7), mut­ta olet­tai­sin vii­me vuo­den tapaan tulos­ten tule­van jo muu­ta­maa päi­vää aikai­sem­min. Vaik­ka kysees­sä ei ole enää pit­kä aika, itsel­le­ni tämä tulos­ten odo­tus on aina se stres­saa­vin osuus hake­mi­ses­ta, ja voin jo nyt kuvi­tel­la, kuin­ka pel­kään kat­soa tulok­sia Opintopolusta…

Mil­lä fii­lik­sin muut haki­jat odot­te­le­vat tulok­sia? Entä mihin spe­ku­loit­te pis­te­ra­jo­jen asettuvan? 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.