Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

14 § Pis­te­ra­jo­jen spekulointi

Aivan aluk­si hur­jas­ti onnea kai­kil­le Rova­nie­men oikik­seen hyväk­sy­tyil­le, sil­lä ilmei­ses­ti tulok­set ovat jo tul­leet kai­kil­le sin­ne hake­neil­le! Kevään erit­täin pit­kä ja ras­kas puur­ta­mi­nen pal­kit­tiin vih­doin­kin par­haim­mal­la mah­dol­li­sel­la tavalla 🙂

Meil­lä muil­la taas on tulok­siin vie­lä tasan viik­ko, ja jän­ni­tys alkaa itse kul­la­kin tii­vis­tyä. Jos­tain kum­man syys­tä (ilmei­ses­ti teki­jä­noi­keus­on­gel­mat?) Hel­sin­gin oikeus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta ei jul­kai­se tänä vuon­na pää­sy­koe­ky­sy­myk­siä ennen mallivastausten/tulosten jul­kai­se­mis­ta, mut­ta ute­liaim­mat ovat var­mas­ti löy­tä­neet kysy­myk­set inter­ne­tin foo­ru­meil­ta kuvina.

Täs­tä huo­li­mat­ta aion nyt hie­man spe­ku­loi­da Hel­sin­gin ja Vaa­san oikik­sen pis­te­ra­jo­ja, sil­lä se on aina yhtä mie­len­kiin­tois­ta, var­sin­kin kun itse kokeen suh­teen ei voi enää mitään teh­dä. Ehkä samas­ta syys­tä pää­sy­koe­kir­jo­jen­kin spe­ku­loin­ti ennen nii­den jul­kai­sua on mielenkiintoista 😀

Läh­tö­pis­tei­den mer­ki­tys pisterajoissa

Käsit­te­len täs­sä pos­tauk­ses­sa pis­te­ra­jo­ja vain koe­pis­tei­den valos­sa, sil­lä toi­sin kuin esim. Rova­nie­men oikik­sen koh­dal­la, ei Hel­sin­kiin tai Vaa­saan läh­tö­pis­teil­lä ole juu­ri mitään mer­ki­tys­tä. Tie­ten­kin hyvil­lä läh­tö­pis­teil­lä yleen­sä saa­daan se yhden pis­teen etu, sil­lä esim. vii­me vuon­na kaik­ki pää­sy­ko­kees­ta 34 pis­tet­tä saa­neet pää­si­vät Hel­sin­kiin, mut­ta 33 pis­teel­lä­kin pää­si sisäl­le, mikä­li oli 19 läh­tö­pis­tet­tä. Point­ti­ni on kui­ten­kin se, ettei LLLL-rivil­lä­kään voi­da pelas­taa huo­nos­ti men­nyt­tä pääsykoetta.

Rova­nie­mel­lä yhteis­pis­te­kiin­tiön pis­te­ra­ja oli vii­me vuon­na 63,5 pis­tet­tä, ja läh­tö­pis­tei­tä saat­toi saa­da mak­si­mis­saan 42 pis­tet­tä eli tämän puo­les­ta pel­käs­tään 22 pis­teel­lä pää­sy­ko­kees­ta oli­si voi­nut pääs­tä sisäl­le. Tosin valin­taop­paan mukaan voi­dak­seen tul­la hyväk­sy­tyk­si yhteis­pis­te­jo­nos­sa, haki­jan tulee saa­vut­taa vähin­tään 30,0 pis­tet­tä valin­ta­ko­kees­ta, joten ihan 22 pis­teel­lä ei ole sisään pääs­syt. Kui­ten­kin täy­del­li­sil­lä läh­tö­pis­teil­lä oli­si voi­nut teo­rias­sa pelas­taa jopa 16 pis­teen ver­ran vir­hei­tä, sil­lä koe­pis­te­jo­non alin hyväk­syt­ty pis­te­mää­rä oli 46 pis­tet­tä pääsykokeesta.

Pis­te­ra­jat vuon­na 2015

Par­haim­man ver­tai­lu­koh­dan pis­te­ra­joi­hin saa vii­me vuo­den kokees­ta, sil­lä sil­loin pää­sy­koe­teh­tä­vien mää­rä vähen­tyi ensim­mäis­tä ker­taa seit­se­mäs­tä vii­teen ja kokeen kes­to lyhe­ni vii­des­tä tun­nis­ta nel­jään. Kaik­kien tulee kui­ten­kin ymmär­tää, että kah­den eri vuo­den pää­sy­ko­kei­ta on lähes mah­do­ton­ta ver­tail­la toi­siin­sa eri­lais­ten teh­tä­vien ja vuo­sit­tain vaih­tu­vien pää­sy­koe­kir­jo­jen takia, mut­ta ehkä jotain kuvit­teel­li­sia yhtä­läi­syyk­siä voi­daan pyr­kiä löytämään.

Vuo­den 2015 pää­sy­koe sisälsi:

 • Kak­si puh­das­ta oikeus­ta­paus­teh­tä­vää (teh­tä­vät 1 ja 3)
 • Essee & oikeus­ta­paus ‑hybri­din (teh­tä­vä 2)
 • Oikeus­ta­paus & aineis­to ‑hybri­din (teh­tä­vä 4)
 • Moni­va­lin­ta & aineis­to ‑hybri­din (teh­tä­vä 5)

Kokeen vai­kein teh­tä­vä oli ehdot­to­mas­ti teh­tä­vä 5, joka oli hie­man tul­kin­nan­va­rai­nen, ja lisäk­si vai­keus­ker­roin­ta nos­ti moni­va­lin­nal­le tyy­pil­li­set mii­nus­pis­teet (vää­rä vas­taus toi yhden mii­nus­pis­teen). Lisäk­si teh­tä­vä 2 oli mel­ko haas­teel­li­nen, ja koe oli­kin koko­nai­suu­des­saan vai­keam­man tun­tui­nen kuin vuo­den 2014 koe.

Tämä näkyi pis­te­ra­jois­sa erit­täin pie­ne­nä las­ku­na, sil­lä vuo­den 2014 teh­tä­vä­koh­tai­nen pis­te­kes­kiar­vo Hel­sin­gin osal­ta oli 7,0 (pis­te­ra­ja jaet­tu­na teh­tä­vien mää­räl­lä), kun taas 2015 ko. kes­kiar­vo oli 6,8. Vaa­san vas­taa­vat kes­kiar­vot oli­vat 6,3 (2014) ja 6,2 (2015). Vuo­sien 2004–2015 pää­sy­ko­kei­den teh­tä­vä­koh­tais­ten pis­te­kes­kiar­vo­jen kes­kiar­vo Hel­sin­kiin on itsea­sias­sa 6,8, joten sii­hen näh­den vii­me vuo­den koe edus­ti vai­keus­ta­sol­taan keskitasoa.

Pis­te­ra­jat 2004–2015

Vuo­si­na 2004–2014, kun käy­tös­sä oli vie­lä van­han mal­li­nen pää­sy­koe, niin pis­te­ra­jat vaih­te­li­vat 43/80 ja 57/80 välil­lä (Hel­sin­ki). Vaa­san osal­ta pis­te­ra­jat ovat vaih­del­leet kysei­se­nä aika­vä­lil­lä 35/80 ja 54/80 välil­lä. Olen koon­nut jokai­sen vuo­den pis­te­ra­jat yhteen ja nii­tä voi tar­kas­tel­la tääl­lä. Ohes­sa on myös kaa­vio Hel­sin­gin ja Vaa­san teh­tä­vä­koh­tais­ten pis­te­kes­kiar­vo­jen kehi­tyk­ses­tä vuo­si­na 2006–2015 (Excel-tai­to­ni eivät riit­tä­neet kaik­kiin vuosiin).

Oikiksen valintakokeen tehtäväkohtaiset pistekeskiarvot vuosina 2006-2015.
Teh­tä­vä­koh­tai­set pis­te­kes­kiar­vot vuo­si­na 2006–2015.

Mah­dol­li­set pis­te­ra­jat vuon­na 2016

Kaik­kia tie­ten­kin kiin­nos­taa, mihin pis­te­ra­jat tule­vat aset­tu­maan tänä vuon­na. Moni toi­tot­ti heti koe­sa­lis­ta ulos astut­tu­aan, että koe oli help­po ja rajat tule­vat nouse­maan ryti­näl­lä, mut­ta tämä ei mie­les­tä­ni pidä paikkaansa.

Moni­va­lin­ta­teh­tä­vät ovat sii­tä kak­si­piip­pui­sia, sil­lä tie­tyl­lä taval­la ne ovat hel­poin teh­tä­vä­tyyp­pi: ne vaa­ti­vat vain pas­sii­vis­ta muis­ta­mis­ta, kun oikea vas­taus anne­taan val­miik­si vää­rien sekaan. Toi­saal­ta kuten vii­me vuon­na huo­mat­tiin, moni­va­lin­nat voi­vat olla myös vai­kein teh­tä­vä­tyyp­pi — var­sin­kin jos jaos­sa on mii­nus­pis­tei­tä. Oikeus­ta­paus- ja essee­teh­tä­vis­sä kun ei peri­aat­tees­sa (pl. mah­dol­li­nen koko­nai­sar­vos­te­lu) anne­ta mii­nus­pis­tei­tä, ellei vas­tauk­se­si sisäl­tö sisäl­lä ris­ti­rii­tais­ta tietoa.

Vai­keim­mak­si teh­tä­väk­si koen osoit­tau­tu­van esi­neoi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vän (teh­tä­vä 4), sil­lä se sisäl­si pal­jon haki­jaa sekoit­ta­via päi­vä­mää­riä ja lyhyen aineis­ton. Vai­keus­ta­sol­taan näki­sin sen ole­van ver­rat­ta­vis­sa vii­me vuo­den teh­tä­vä 2:seen.

Yksi hel­poim­mis­ta teh­tä­vis­tä oli insol­vens­sin teh­tä­vä (teh­tä­vä 3), sil­lä teh­tä­vän sisäi­set ala­koh­dat hel­pot­ta­vat aina vas­taa­mis­ta. Tätä teh­tä­vää voi­si ver­ra­ta edel­li­sen vuo­den teh­tä­vä 1:seen, jos­sa myös oli useam­pi ala­koh­ta ja jos­ta haki­jat sai­vat kes­ki­mää­rin hyviä pisteitä.

Vies­tin­tä­oi­keu­den oikeus­ta­paus­teh­tä­vää (teh­tä­vä 5) lähim­pä­nä voi­si olla vii­me vuo­den teh­tä­vä 4, mut­ta juu­ri tämän teh­tä­vän pis­tey­tyk­ses­tä on vai­ke­aa arvail­la mitään, sil­lä haki­jat ovat tun­tu­neet lähes­ty­neen teh­tä­vää hyvin­kin eri­lai­sil­la tavoil­la. Tämän vuo­den moni­va­lin­ta­teh­tä­viä on taas han­ka­la ver­ra­ta mihin­kään edel­lis­vuo­den teh­tä­vään, sil­lä vaik­ka­kin moni­va­lin­nat sisäl­si­vät ove­lia anso­ja, vii­me vuo­den moni­va­lin­ta­teh­tä­vä oli pal­jon haastavampi.

Moni var­mas­ti ymmär­tää, että edel­li­nen kap­pa­le oli yhtä lii­rum­laa­ru­mia, sil­lä kuten sanot­tua, ei kah­ta eri pää­sy­koet­ta voi ver­ra­ta mie­lek­kääl­lä taval­la. Sanoi­sin kui­ten­kin – molem­piin pää­sy­ko­kei­siin osal­lis­tu­nee­na –, että tämän vuo­den pää­sy­koe oli erit­täin pie­nel­lä mar­gi­naa­lil­la hel­pom­pi. Olen vaih­ta­nut mie­li­pi­det­tä kokei­den vai­keus­ta­son välil­lä jat­ku­vas­ti, mut­ta koen kui­ten­kin, ettei tänä vuon­na mikään teh­tä­vä ole sel­lai­nen mis­tä haki­jat sai­si­vat sään­nöl­li­ses­ti erit­täin alhai­sia pis­tei­tä (vrt. vii­me vuo­den moni­va­lin­ta) ja tämä näkyi­si myös pisterajoissa.

Kai­ken tämän ver­tai­lun ja tilas­to­jen tut­ki­mi­sen jäl­keen totean usko­va­ni, että pis­te­ra­jat nouse­vat tänä vuon­na sekä Hel­sin­kiin että Vaa­saan muu­ta­man pis­teen ver­ran. Vaa­san tar­kois­ta pis­te­ra­jois­ta en uskal­la arva­ta muu­ta kuin että ne tule­vat ole­maan Hel­sin­kiä mata­lam­mat. Hel­sin­kiin näki­sin taas pis­te­ra­jan aset­tu­van 36 pis­tee­seen, joka tar­koit­tai­si teh­tä­vä­koh­tai­sen pis­te­kes­kiar­von ole­van 7,2.

Ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöi­den vaikutus

Kimu­ran­tim­pi kysy­mys onkin se, että miten tänä vuon­na tul­leet ensi­ker­ta­lais­kiin­tiöt näky­vät pis­te­ra­jois­sa, kun ensi­ker­ta­lai­sil­le vara­taan 75%:ia sisään­pää­sy­pai­kois­ta. Ensi­ker­ta­lais­ten osuus aikai­sim­pi­na vuo­si­na hyväk­sy­tyis­tä on kuu­lo­pu­hei­den ja empii­ris­ten havain­to­jen mukaan ollut enem­män kuin 75% kai­kis­ta hyväk­sy­tyis­tä. Lisäk­si moni opis­ke­lu­pai­kan jo saa­nut haki­ja sai vie­lä tänä vuon­na ensi­ker­ta­laiss­ta­tuk­sen, joten en usko tämän vai­kut­ta­van juu­ri­kaan pis­te­ra­joi­hin. Täy­ty­nee kui­ten­kin myön­tää, että kos­ka itse olen ensi­ker­ta­lai­nen ja muu­ten­kin koko sys­tee­mi vai­kut­ti erit­täin seka­val­ta kokeen kak­si­vai­hei­suu­den­kin joh­dos­ta, en ole kyseis­tä asi­aa kovin­kaan tar­kas­ti pohtinut.

Lopuk­si

Viral­li­ses­ti tulos­ten on luvat­tu tule­van ensi vii­kon per­jan­tai­na (1.7), mut­ta olet­tai­sin vii­me vuo­den tapaan tulos­ten tule­van jo muu­ta­maa päi­vää aikai­sem­min. Vaik­ka kysees­sä ei ole enää pit­kä aika, itsel­le­ni tämä tulos­ten odo­tus on aina se stres­saa­vin osuus hake­mi­ses­ta, ja voin jo nyt kuvi­tel­la, kuin­ka pel­kään kat­soa tulok­sia Opintopolusta…

Mil­lä fii­lik­sin muut haki­jat odot­te­le­vat tulok­sia? Entä mihin spe­ku­loit­te pis­te­ra­jo­jen asettuvan? 🙂

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *