Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille

Photo by Austin Distel on Unsplash

Tämä ei ole blo­gin tyy­pil­li­nen kir­joi­tus eikä lii­ty oikik­seen sinän­sä miten­kään, vaan nyt aihee­na on opis­ke­li­joi­den siir­ty­mi­nen ylei­sen asu­mis­tuen pii­riin. Kuten aiem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin­kin, olen pit­kään suun­ni­tel­lut podcast-jak­son teke­mis­tä ja vih­doin sain tämän pro­jek­tin val­miik­si Vil­le Rau­ta­pään kanssa.

Alun perin tar­koi­tuk­se­na oli, että teki­sim­me kak­si tai kol­me jak­soa opis­ke­li­joi­den tukiin liit­tyen: ensim­mäi­nen kes­kit­tyen ylei­seen asu­mis­tu­keen ja toinen/kolmas kos­kien opin­to­tu­ki­la­kia sekä opin­to­lai­naa. Näh­tä­väk­si jää kuin­ka mon­ta jak­soa pää­dym­me aihees­ta lopul­ta tekemään.

Tämä on siis podcast-jak­soa tuke­va blo­gi­kir­joi­tus, jos­sa on tar­koi­tuk­se­na lähin­nä vain lis­ta­ta läh­tei­tä ja link­ke­jä, mis­tä voi olla hyö­tyä oma­toi­mi­seen tie­don­ha­kuun. Myös­kään itse podcast-jak­son ei ole tar­koi­tus men­nä ääret­tö­män yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ylei­seen asu­mis­tu­keen, sil­lä muu­ten jak­son pituus oli­si veny­nyt enti­ses­tään. Pyrim­me jak­sos­sa käy­mään ylei­ses­ti laki­muu­tok­sen aiheut­ta­mia muu­tok­sia opis­ke­li­joi­den asu­mi­sen tukeen ja avaa­maan peruskäsitteitä.

Jak­sos­ta tuli mel­ko pit­kä (n. 30min), joten kuun­te­lun hel­pot­ta­mi­sek­si videon kuvauk­ses­sa on aika­lei­mat, joil­la voi hypä­tä suo­raan tiet­tyyn koh­taan, kuten kuun­te­le­maan ruokakunta-käsitteestä.

Podcas­tin teke­mi­nen oli meil­le täy­sin uut­ta, joten kehi­ty­si­deat ja kri­tiik­ki ovat enem­män kuin ter­ve­tul­lei­ta! Lisäk­si mikä­li teil­lä on kysy­myk­siä ylei­seen asu­mis­tu­keen, opin­to­tu­ki­la­kiin tai opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­seen, kom­men­toi­kaa ihmees­sä ne alas tai lait­ta­kaa säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected]. Ja vie­lä muis­tu­tuk­se­na, että emme kum­pi­kaan väi­tä ole­vam­me ylei­sen asu­mis­tuen asian­tun­ti­joi­ta, vaan luim­me läpi sitä kos­ke­van lain (laki ylei­ses­tä asu­mis­tues­ta), Kelan sivu­ja, Kelan käsit­te­ly­oh­jei­ta sekä hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä parem­man ymmär­ryk­sen saamiseksi.

Jak­sos­sa ovat äänes­sä minä itse (Iiro Ruo­lah­ti) sekä Vil­le Rau­ta­pää. Podcas­tin edi­toi­ja­na toi­mi Johan­nes Ukko­nen, jos­ta iso kii­tos hänelle.

Unel­ma­na­Oi­kis — Podcast — Jak­so 1: Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille


Lin­kit ja lähteet

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

6 ajatusta aiheesta “20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille”

 1. Kuun­te­lin lop­puun, hyvää set­tiä. Mie­luus­ti kuun­te­li­sin myös opin­to­tues­ta ja ‑lai­nas­ta. Muu­ten­kin tääl­tä blo­gis­ta on löy­ty­nyt hyviä jut­tu­ja ja vink­ke­jä.
  T: oikik­seen 2017 pääs­syt hen­ki­lö, jon­ka opin­to­jen aloit­ta­mis­ta puo­lus­tus­voi­mat vii­väs­tyt­tää syk­syyn 2018.

 2. Kii­tos palaut­tees­ta! Ujo­na tavoit­tee­na on saa­da toi­nen osa ulos tämän vuo­den puo­lel­la, mut­ta kat­so­taan, sil­lä opin­not ja muut projektit/työt ovat pitä­neet mei­dät molem­mat kiireisenä. 

  Ja onnit­te­lut opiskelupaikasta 🙂

 3. Hei pliis tuu takas rakas! Tar­viin tätä blo­gia, että sel­viän kevääs­tä..
  Kir­joi­ta edes miten opis­ke­lut on men­neet 🙂 Tai höli­se jotain jos­tain lisää!

 4. Moik­ka! Seu­raa­vaa blo­gi­kir­joi­tus­ta on aloi­tet­tu jo jou­lu­lo­mal­la ja tar­koi­tuk­se­na on saa­da se täl­lä vii­kol­la val­miik­si ja jul­kais­tua sekä muu­ten­kin aloit­taa päi­vit­tä­mään blo­gia säännöllisemmin 🙂

 5. Jee <3
  Ei pai­nei­ta, olis vaan kiva jos pää­sis luke­maan kaik­kea mie­len­kiin­tois­ta ja moti­voi­vaa, kun kir­jat­kin jul­kais­taan vas­ta 11.4. tänä vuonna…

 6. Kaik­kea mie­len­kiin­tois­ta ker­rot­ta­vaa kyl­lä oli­si oikeus­ta­paus­kil­pai­lus­ta, tule­vas­ta työ­pai­kas­ta ja kesäl­lä parin vii­kon työ­har­joit­te­lus­ta ulko­mail­la asianajotoimistossa!

  Nyt tämä ja ensi viik­ko on taas vaih­teen vuok­si hek­tis­tä mm. käyn­nis­sä ole­van neu­vot­te­lu­kil­pai­lun sekä lähes­ty­vän pro­ses­sioi­keu­den ten­tin takia, mut­ta kun­han vapaa­ta aikaa irto­aa, niin koi­tan pääs­tä takai­sin blo­gin kir­joit­ta­mi­sen pariin 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *