Kaikki kirjoitukset

 

Kaikki blogikirjoitukset koottuna julkaisujärjestykseen.

Blogikirjoitukset kategorioittain

20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille

Photo by Austin Distel on Unsplash

Tämä ei ole blo­gin tyy­pil­li­nen kir­joi­tus eikä lii­ty oikik­seen sinän­sä miten­kään, vaan nyt aihee­na on opis­ke­li­joi­den siir­ty­mi­nen ylei­sen asu­mis­tuen pii­riin. Kuten aiem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa mai­nit­sin­kin, olen pit­kään suun­ni­tel­lut podcast-jak­son teke­mis­tä ja vih­doin sain tämän pro­jek­tin val­miik­si Vil­le Rau­ta­pään kanssa.

Alun perin tar­koi­tuk­se­na oli, että teki­sim­me kak­si tai kol­me jak­soa opis­ke­li­joi­den tukiin liit­tyen: ensim­mäi­nen kes­kit­tyen ylei­seen asu­mis­tu­keen ja toinen/kolmas kos­kien opin­to­tu­ki­la­kia sekä opin­to­lai­naa. Näh­tä­väk­si jää kuin­ka mon­ta jak­soa pää­dym­me aihees­ta lopul­ta tekemään.

Tämä on siis podcast-jak­soa tuke­va blo­gi­kir­joi­tus, jos­sa on tar­koi­tuk­se­na lähin­nä vain lis­ta­ta läh­tei­tä ja link­ke­jä, mis­tä voi olla hyö­tyä oma­toi­mi­seen tie­don­ha­kuun. Myös­kään itse podcast-jak­son ei ole tar­koi­tus men­nä ääret­tö­män yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ylei­seen asu­mis­tu­keen, sil­lä muu­ten jak­son pituus oli­si veny­nyt enti­ses­tään. Pyrim­me jak­sos­sa käy­mään ylei­ses­ti laki­muu­tok­sen aiheut­ta­mia muu­tok­sia opis­ke­li­joi­den asu­mi­sen tukeen ja avaa­maan peruskäsitteitä.

Jak­sos­ta tuli mel­ko pit­kä (n. 30min), joten kuun­te­lun hel­pot­ta­mi­sek­si videon kuvauk­ses­sa on aika­lei­mat, joil­la voi hypä­tä suo­raan tiet­tyyn koh­taan, kuten kuun­te­le­maan ruokakunta-käsitteestä.

Podcas­tin teke­mi­nen oli meil­le täy­sin uut­ta, joten kehi­ty­si­deat ja kri­tiik­ki ovat enem­män kuin ter­ve­tul­lei­ta! Lisäk­si mikä­li teil­lä on kysy­myk­siä ylei­seen asu­mis­tu­keen, opin­to­tu­ki­la­kiin tai opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­seen, kom­men­toi­kaa ihmees­sä ne alas tai lait­ta­kaa säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected] Ja vie­lä muis­tu­tuk­se­na, että emme kum­pi­kaan väi­tä ole­vam­me ylei­sen asu­mis­tuen asian­tun­ti­joi­ta, vaan luim­me läpi sitä kos­ke­van lain (laki ylei­ses­tä asu­mis­tues­ta), Kelan sivu­ja, Kelan käsit­te­ly­oh­jei­ta sekä hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä parem­man ymmär­ryk­sen saamiseksi.

Jak­sos­sa ovat äänes­sä minä itse (Iiro Ruo­lah­ti) sekä Vil­le Rau­ta­pää. Podcas­tin edi­toi­ja­na toi­mi Johan­nes Ukko­nen, jos­ta iso kii­tos hänelle.

Unel­ma­na­Oi­kis — Podcast — Jak­so 1: Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille


Lin­kit ja lähteet

Seu­raa tai ota yhteyttä!

 • Blo­gin Face­book-sivu
  • Tyk­kää blo­gin Face­book-sivus­ta ja pysyt myös tätä kaut­ta ajan­ta­sal­la uusis­ta blogikirjoituksista!
 • Säh­kö­pos­ti: unelmanaoikis(ät)gmail(piste)com
  • Minul­le voi vapaas­ti lait­taa kysy­myk­siä blo­giai­hei­siin liit­ty­vis­tä jutuis­ta tai pyy­tää apua, jos joku muu asia mietityttää.
 • Twit­ter: @IiroRuolahti
  • Twiit­tai­len satun­nai­ses­ti eri­näi­sis­tä aiheis­ta, jon­ka lisäk­si re-twiit­taan usein itseä­ni kiin­nos­ta­via juttuja.
 • Lin­ke­dIn: https://www.linkedin.com/in/iiro-ruolahti/
  • Minut voi lisä­tä vapaas­ti kon­tak­tik­si, mut­ta hyväk­syn kon­tak­toin­ti­pyyn­tö­jä aina hie­man vaih­te­le­vas­ti riip­puen sii­tä tun­nen­ko kysei­sen hen­ki­lön. Con­tact-pyyn­nön yhtey­des­sä kan­nat­taa kir­joit­taa, että löy­sit pro­fii­li­ni blo­gin kaut­ta, jol­loin osaan hyväk­syä pyynnön.
 • You­Tu­be: Iiro Ruo­lah­ti
  • Kana­val­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä podcast-jak­so kos­kien opis­ke­li­joi­den asumistukea.

Jaa blogikirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää kategorian kirjoituksia

Ota yhteyttä!

Mietityttääkö jokin esimerkiksi oikikseen hakemisessa tai työnhaussa?

Autan mielelläni kaikissa blogin aiheisiin liittyvissä kysymyksissä!

Vastaa kyselyyn

Juridiikan osa-alueista minua kiinnostaa eniten

Katso vastaukset

Loading ... Loading ...

Liity sähköpostilistalle

Uusimmat kirjoitukset

Seuraa Facebookissa

6 ajatusta aiheesta “20 § Podcast — Ylei­nen asu­mis­tu­ki opiskelijoille”

 1. Kuun­te­lin lop­puun, hyvää set­tiä. Mie­luus­ti kuun­te­li­sin myös opin­to­tues­ta ja ‑lai­nas­ta. Muu­ten­kin tääl­tä blo­gis­ta on löy­ty­nyt hyviä jut­tu­ja ja vink­ke­jä.
  T: oikik­seen 2017 pääs­syt hen­ki­lö, jon­ka opin­to­jen aloit­ta­mis­ta puo­lus­tus­voi­mat vii­väs­tyt­tää syk­syyn 2018.

 2. Kii­tos palaut­tees­ta! Ujo­na tavoit­tee­na on saa­da toi­nen osa ulos tämän vuo­den puo­lel­la, mut­ta kat­so­taan, sil­lä opin­not ja muut projektit/työt ovat pitä­neet mei­dät molem­mat kiireisenä. 

  Ja onnit­te­lut opiskelupaikasta 🙂

 3. Hei pliis tuu takas rakas! Tar­viin tätä blo­gia, että sel­viän kevääs­tä..
  Kir­joi­ta edes miten opis­ke­lut on men­neet 🙂 Tai höli­se jotain jos­tain lisää!

 4. Moik­ka! Seu­raa­vaa blo­gi­kir­joi­tus­ta on aloi­tet­tu jo jou­lu­lo­mal­la ja tar­koi­tuk­se­na on saa­da se täl­lä vii­kol­la val­miik­si ja jul­kais­tua sekä muu­ten­kin aloit­taa päi­vit­tä­mään blo­gia säännöllisemmin 🙂

 5. Jee <3
  Ei pai­nei­ta, olis vaan kiva jos pää­sis luke­maan kaik­kea mie­len­kiin­tois­ta ja moti­voi­vaa, kun kir­jat­kin jul­kais­taan vas­ta 11.4. tänä vuonna…

 6. Kaik­kea mie­len­kiin­tois­ta ker­rot­ta­vaa kyl­lä oli­si oikeus­ta­paus­kil­pai­lus­ta, tule­vas­ta työ­pai­kas­ta ja kesäl­lä parin vii­kon työ­har­joit­te­lus­ta ulko­mail­la asianajotoimistossa!

  Nyt tämä ja ensi viik­ko on taas vaih­teen vuok­si hek­tis­tä mm. käyn­nis­sä ole­van neu­vot­te­lu­kil­pai­lun sekä lähes­ty­vän pro­ses­sioi­keu­den ten­tin takia, mut­ta kun­han vapaa­ta aikaa irto­aa, niin koi­tan pääs­tä takai­sin blo­gin kir­joit­ta­mi­sen pariin 🙂

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.